Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

дан жо~ары метаны бар кен орын ~алай аталады газ Аз ~тімді жыныстарсаздар гипстер та~та тастар ангидрит

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


100 м жоғары қашықтықта мұнайы бар ауданнан тыс орналасатын айдау ұңғымалары арқылы қабатқа су айдау әдісі не деп аталады?мұнайы бар аудан сыртында

1878 жылы Ресейде инженер В.Г. Шухов бірінші резервуар құрастырды. Оның аты қандай?метал

1878 жылы Ресейде инженер В.Г. Шухов бірінші резервуар құрастырды. Оның аты қандай?метал

90 %-дан жоғары метаны бар кен орын қалай аталады? газ

Аз өтімді жыныстар?саздар, гипстер, тақта тастар, ангидриттер, балшықты әктастар, сазды цементі бар жұмыр тастар

Аз өтімді тау жыныстарымен қосылған қабаттардан тұратын және мұнай, газ, судың жиналу орны болып табылатын коллектор дегеніміз:кеніш

Аз өтімді тау жыныстарымен қосылған қабаттардан тұратын және мұнай, газ, судың жиналу орны болып табылатын коллектор дегеніміз:кеніш

Аз түрпілі, созымды, жұмсақ жыныстарды бұрғылау үшін қандай қашауларды қолданған жөн?қалақшалы

Аз түрпілі, созымды, жұмсақ жыныстарды бұрғылау үшін қандай қашауларды қолданған жөн? қалақшалы

Айналма жүйесіне жататын бұрғылау қондырғысының блогы қалай аталады?сорапты

Айналма жүйесіне жататын бұрғылау қондырғысының блогы қалай аталады?сорапты

Ашық мұнай өнімдерінен су тазарту процесі дегеніміз не? бензинді, керосинді және дизельді фракциялардан күкіртті қоспаларды жою

Ашық мұнай өнімдерінен су тазарту процесі дегеніміз не?бензинді, керосинді және дизельді фракциялардан күкіртті қоспаларды жою

Әлемдегі ең бірінші металл газ құбыры қай жылы және қай жерде құрылды?1825 ж., АҚШ

Әлемдегі ең бірінші металл газ құбыры қай жылы және қай жерде құрылды?1825 ж., АҚШ

Әлемдегі ең бірінші мұнай құбыры қай жылы құрылды?1865

Бұрғыланғыштық бойынша тау жыныстары қандай топтарға бөлінеді?5 топқа: жұмсақ, орташа, қатты, мықты және өте мықты

Бұрғылау барысында цемент ертіндісінің тығыздығы қалай бақыланады? АГ-1 ареометр арқылы

Бұрғылау ертінді тығыздығының өлшем бірлігі?кг/м3

Бұрғылау ертіндіні газсыздандыру үшін қандай қндырғыны қолданады?ДВС-2

Бұрғылау ертіндінің міндеті?жоғарыда айтылғанның бәрі

Бұрғылау ертіндінің тығыздығы дегеніміз не?ертінді көлемі бірлігінің массасы

Бұрғылау мұнараларының қандай түрлері бар?күмбезді, мачталы

Бұрғылау тәртібі дегеніміз не?қашаудың тозу қарқындылығын және жынысты талқандауының тиімділігіне әсер ететін ықпалдар жиынтығы
Бұрғылау ертінді тығыздығының өлшем бірлігі?кг/м3

Бұрғылау тәртібі дегеніміз не?қашаудың тозу қарқындылығын және жынысты талқандауының тиімділігіне әсер ететін ықпалдар жиынтығы

Бұрғылаумен зерттелмеген және тау жыныстарының құрамы мен жасын зерттеуге арналған ұңғымалар?тіректі

Газ мұнайда ерітілгенде нені көбейтеді? шартты салмақты

Газ мұнайда ерітілгенде нені көбейтеді?шартты салмақты

Газ тарату стансалары дегеніміз не?газ қысымын азайту және оны тұтынушыларға жеткізу үшін арналған стансалар

Газды жинау жүйелер қалай бөлінеді?газды дайындау технологиялық объектілерінің ортақтандыру дәрежесі бойынша

Газдың күкірт сутегінен тазартылуы қай тәсілмен жасалынады?адсорбциямен және абсорбциямен

Газдың күкірт сутегінен тазартылуы қай тәсілмен жасалынады?адсорбциямен және абсорбциямен

Геология ғылымы нені зерттейді?жердің тарихы, құрамы мен құрылымы

Гидростатикалық қысымынан жоғарғы қабаттардағы қысымды қалай атайды?аномалды жоғары қысым

Гравитациялық тәртібі дегеніміз не?газ бөрігінің, аймақтық сулары арынының және мұнайда ерітілген газдың жоқтығы

Гравитациялық тәртібі дегеніміз не?газ бөрігінің, аймақтық сулары арынының және мұнайда ерітілген газдың жоқтығы

Егер де ұңғымалардан өздігінен  ағылу арқылы алынса, онда пайдалану әдісі қалай аталады?атқымалы

Егер де ұңғымалардан өздігінен  ағылу арқылы алынса, онда пайдалану әдісі қалай аталады?атқымалы

Жанғыш газдың басты компоненттері?метан, гомологтар, СО2, N, H2S

Жанғыш газдың басты компоненттері?метан, гомологтар, СО2, N, H2S

Жапқыш тау жыныстарына келесі тау жыныстары жатады: саздар, тұздар, гипстер, ангидриттер

Жеңіл мұнайлар түрлеріне жататын мұнайлардың тығыздық мөлшері қандай?0,82-0,85

Жер қабығы келесі типтерімен көрсетілген:континенттік, мұхиттік, переходных областей

Жер қабығы келесі типтерімен көрсетілген:континенттік, мұхиттік, переходных областей

Жер қабығының орташа қалындығы?56 км

Жер ядросының (ұйытқысының) құрамы?темір-никельді, темір оксиді

Жер ядросының (ұйытқысының) құрамы?темір-никельді, темір оксиді

Жердің сыртқы қабығы?литосфера

Жердің сыртқы қабығы?литосфера

Жердің ішкі құрамы келесі геосфералармен көрсетілген:ядро (ұйытқы), мантия, жер қабығы

Жоғарыға қарай дөңес бағытталған қабаттың иілуі не деп аталады?синклиналь

Жылжымайтын сақтау кезінде тәулік бойы ертіндіден шығатын судың мөлшері не деп аталады?тәулік тұнба

Зерттеу дәрежесі бойынша қорлар қандай топтарға бөлінеді?барланған категориялар А,В,С және алдын-ала бағаланған С2

Кәсіпшілік жабдықтарын (машиналар мен механизмдерді) майлау үшін қандай мұнай майларын пайдаланады? кәсіпшілік

Кеніште еркін газ жоқ болса, мұнай кен орындарын игерудің қай тәртібі қолданылады?гравитациялық

Кеніштің газ арынды жұмыс тәртібі кезінде қабат энергиясының көзі?газ бөрігінде қысылған газ қысымы

Кеніштің газ арынды жұмыс тәртібі кезінде қабат энергиясының көзі? газ бөрігінде қысылған газ қысымы

Кеуектік коэффициенті дегеніміз не?кеуектердің жалпы көлемінің жыныс үлгісінің жалпы көлеміне қатынасы

Кеуектік коэффициенті қай формуламен анықталады?mП =VПОР/VО·100%

Коллектор дегеніміз не?құрамында мұнай, газ, су бар және игеру кезінде оларды беру қабілеттілігі бар тау жыныстары  

Күкірітті мұнайлар түрлеріне жататын мұнайлардың күкіріт мөлшері қандай?0,51-2%

Күн жүйесінде Күннен үшінші орналасқан планета?-A) Жер
Күкірітті мұнайлар түрлеріне жататын мұнайлардың күкіріт мөлшері қандай?0,51-2% Правильный

Күн жүйесінде Күннен үшінші орналасқан планета?Жер

Қабат дегеніміз:Жабын мен табанның азды-көпті қатарлас беттерімен шектелген біртекті құрамды геологиялық дене  

Қабат дегеніміз:Жабын мен табанның азды-көпті қатарлас беттерімен шектелген біртекті құрамды геологиялық дене  

Қабат қысымы дегеніміз не?коллекторлердегі сұйықпен газдың қысымы

Қабат қысымы дегеніміз не?коллекторлердегі сұйықпен газдың қысымы

Қабат қысымын жасанды түрде қолдау үшін мұнайы бар ауданнан тыс орналасқан ұңғымалар арқылы қабатқа су айдау әдісінің мағынасы неде?мұнайы бар ауданының сыртында айдау ұңғымаларының орналасуы

Қабат қысымын жасанды түрде қолдау үшін мұнайы бар ауданнан тыс орналасқан ұңғымалар арқылы қабатқа су айдау әдісінің мағынасы неде?мұнайы бар ауданының сыртында айдау ұңғымаларының орналасуы

Қабат қысымының азаюы болғанда мұнай мен газды қабаттан алу кезінде қандай күштер әсер етеді?созылымды күштер

Қабатта мұнайдың қозғалуына кедергі келтіретін күштер?екі фазды ағыны

Қабатта мұнайдың қозғалуына кедергі келтіретін күштер?екі фазды ағыны

Қазақстанда ең бірінші мұнай ұңғысы қайда және қашан бұрғыланды?1899 жылы Қарашүнгіл кен алаңында

Қалалар қасында газ тұтынуының тәулік тұрақсыздығын жою үшін және газды қабылдау, сақтау және тарату газ құбырларына жіберу үшін арналған орындарды не деп атайды:газгольдерлер

Қиманың ең терең бөлігін ашу мақсатымен зерттелген аудандарда салынған және кернді тұтастай алуымен бұрғыланатын ұңғымалар:барлау

Қиманың ең терең бөлігін ашу мақсатымен зерттелген аудандарда салынған және кернді тұтастай алуымен бұрғыланатын ұңғымалар:барлау

Құрамында ауыр көмірсутектері жоқ немесе аз мөлшерде бар табиғи газ құрғақ

Құрамында ауыр көмірсутектері жоқ немесе аз мөлшерде бар табиғи газ құрғақ

Магистралды құбыр бойынша өнімдерді қотарудың қандай жүйелері бар?транзиттік

Магистралды құбырдың негізгі көрсеткіштерін көрсетіңіз?сұйық шығыны, ұзындық, диаметр, қотару стансаларының саны

Магистралды құбырдың негізгі көрсеткіштерін көрсетіңіз?сұйық шығыны, ұзындық, диаметр, қотару стансаларының саны

Магистралды мұнай құбырының ұзындығы қандай болады?50 км-ден жоғары және диаметрі 219 мм-ден 1220 мм-ге дейін

Магистралды мұнай құбырының ұзындығы қандай болады?50 км-ден жоғары және диаметрі 219 мм-ден 1220 мм-ге дейін

Магистральды мұнай құбыры дегеніміз не?ұзақ қашықтықтарға мұнайларды қотару үшін арналған құбыр

Магистральды мұнай құбыры дегеніміз не?ұзақ қашықтықтарға мұнайларды қотару үшін арналған құбыр

Металдар тотығуы дегеніміз не?қоршаған ортаның химиялық немесе электрхимиялық әсерінің нәтижесінде металдар бұзылуын туғызатын процесс

Металдар тотығуы дегеніміз не?қоршаған ортаның химиялық немесе электрхимиялық әсерінің нәтижесінде металдар бұзылуын туғызатын процесс

Мұнай дегеніміз:негізінен көмірсутек қосындыларынан тұратын сұйық пайдалы қазба. Сыртқы түріне қарай бұл майлы, әсіресе қара түсті, жарыққа сәуле шашатын сұйық.

Мұнай дегеніміз:негізінен көмірсутек қосындыларынан тұратын сұйық пайдалы қазба. Сыртқы түріне қарай бұл майлы, әсіресе қара түсті, жарыққа сәуле шашатын сұйық.

Мұнай және газ кеніштерін игеру үшін бұрғыланатын ұңғымалар:пайдалану

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау кезінде қандай түп қозғалтқыштарын қолданады?турбобұрғылар, электрбұрғылар, винттік қозғалтқыштар

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау кезінде қандай түп қозғалтқыштарын қолданады?турбобұрғылар, электрбұрғылар, винттік қозғалтқыштар

Мұнай жиналатын тау жыныстары?метаморфты

Мұнай жиналатын тау жыныстары?шөгінді

Мұнай мен газ көлігінің ең тиімді түрі?құбыр

Мұнай мен газды өндіру процесі қалай өткізіледі?ұңғы өнімін жинау, мұнай мен газды дайындау, мұнай және газ ұңғымаларын пайдалану және мұнай мен газ кен орындарын игеру

Мұнай мен газды ішкі базалық қотаруға, одан басқа қабылдау және жіберу үшін жиі қолданылатын сорап?ортадан тепкіш

Мұнай мен газды ішкі базалық қотаруға, одан басқа қабылдау және жіберу үшін жиі қолданылатын сорап?ортадан тепкіш

Мұнай мен газдың жаңа кеніштерін ашу мақсатымен салынған және терең бұрғылауға дайындалған алаңдарда бұрғыланатын ұңғымалар:іздеу

Мұнай өңдеу процесі неден басталады? қайта айдаудан

Мұнай өңдеу процесі неден басталады?қайта айдаудан

Мұнай өңдеу процесі неден басталады?қайта айдаудан

Мұнай ұңғымаларын пайдалану әдістерін атаңыз?атқымалы, газлифт, сорапты

Мұнай ұңғымаларын пайдалану әдістерін атаңыз?атқымалы, газлифт, сорапты

Мұнай, газ және суы бар және оларды игеру кезінде алуға болатын тау жыныстары?коллектор

Мұнайдағы ерітілген газдың шығуы басталатын қысым?қанығу қысымы

Мұнайдағы ерітілген газдың шығуы басталатын қысым?қанығу қысымы

Мұнайды газдан айырудың мақсаты?газды мұнайдан бөлу

Мұнайды газдан айырудың мақсаты?газды мұнайдан бөлу

Мұнайды екінші өңдеу кезінде қандай тәсілдер қолданылады?термиялық, каталитикалық

Мұнайды екінші өңдеу кезінде қандай тәсілдер қолданылады?термиялық, каталитикалық

Мұнайдың бірінші өңдеуі қалай өткізіледі?мұнайдан әртүрлі аралықты температураларды қайнайтын көмірсутектерді қайта айдау арқылы

Мұнайлардың негізгі физикалық параметрлері?тығыздық, тұтқырлық, оптикалық белсенділік

Мұнайлардың негізгі физикалық параметрлері?тығыздық, тұтқырлық, оптикалық белсенділік

Мұнайлардың негізгі физикалық параметрлері?тығыздық, тұтқырлық, оптикалық белсенділік

Мұнайөнімдерін сақтау үшін тас тұзының шөгінділерінде жер асты сақтау орнын пайдаланылады. Оның артықшылығы қандай?беріктіктің жоғарғы шегі және төменгі өтімділігі

Мұнайөнімдерін сақтау үшін тас тұзының шөгінділерінде жер асты сақтау орнын пайдаланылады. Оның артықшылығы қандай?беріктіктің жоғарғы шегі және төменгі өтімділігі

Өндірісте жинаудың қандай жүйелері қолданылады?өзі ағынды екі құбырлы, жоғары арынды бір құбырлы, арынды

Өндірісте жинаудың қандай жүйелері қолданылады?өзі ағынды екі құбырлы, жоғары арынды бір құбырлы, арынды

Өнімді қабаттағы мұнай мен газдың қозғалуы кеуекті каналдар бойынша жүреді. Олардың көлемі қандай?> 0,2 мкм

Өнімді қабаттарды бірінші ашу кезінде бұрғылаудың қандай тәртібі қолданылады?оңтайлы

Пайда болу шарттарына сәйкес тау жыныстарының келесі түрлері бар:шөгінді, метаморфты, магмалық

Парафинді мұнайлар түрлеріне жататын мұнайлардың парафин мөлшері қандай болады?1,51-6%

Перспективті алаңдарды (құрылымдарды) анықтау және терең бұрғылауға дайындау үшін бұрғыланатын ұңғымалар:құрылымды

Резервуар паркісі дегеніміз не?мұнай мен газды жинау және көлігінің жалпы жүйесінде белгілі бір мақсаттарды орындау үшін бір жерде орналасқан резервуарлар топтамасы

Резервуар паркісі дегеніміз не?мұнай мен газды жинау және көлігінің жалпы жүйесінде белгілі бір мақсаттарды орындау үшін бір жерде орналасқан резервуарлар топтамасы

Роторлық бұрғылау бұрғылаудың қай түріне жатады? айналмалы

Роторлық бұрғылау бұрғылаудың қай түріне жатады?айналмалы

Роторлық бұрғылау кезінде бұрғылау тізбегіндегі қандай кернеулер пайда болады?созылу, қысылу, иілу, жанасу

Роторлық бұрғылау кезінде бұрғылау тізбегіндегі қандай кернеулер пайда болады?созылу, қысылу, иілу, жанасу

Саздарды бұрғылау үшін қашаулардың қай түрін қолдану қажет? М

Саздарды бұрғылау үшін қашаулардың қай түрін қолдану қажет?М

Сақтау орынға газ айдау қандай қысымға есептелген?15 МПа дейін

Сейсмикалық барлау деректерін анықтау үшін ұңғыманың қандай түрі бұрғыланады?құрылымды

Сепарация (ажырату) дегеніміз не?бір компоненттің басқалардан бөліну процесі

Сепарация (ажырату) дегеніміз не?бір компоненттің басқалардан бөліну процесі

Сұйықтар мен газдардың бір бөлігінің басқа бөлігінің қозғалуына кедергі келтіру қасиеті дегеніміз:тұтқырлық

Табиғи газды өңдеуде қандай өнімдер алынады?газды бензин, сұйылтылған және құрғақ газдар, техникалық көмірсутектер

Табиғи резервуарлардың негізгі түрлері?қабатты, массивті, литологиялық шектелген

Табиғи резервуарлардың негізгі түрлері?қабатты, массивті, литологиялық шектелген

Табиғи резервуарлардың негізгі түрлері?қабатты, массивті, литологиялық шектелген

Тау жыныстарының жасы қалай есептеледі?жержылнамадан

Тау жыныстарының коллекторлық қасиеттері?өтімділік және кеуектік

Тау жыныстарының қаттылығы дегеніміз не?тау жыныстарының басқа затты енгізуге кедергі көрсету қабілеттілігі

Тау жыныстарының құрылымы дегеніміз не?күрделілік, жіктелулік, кеуектік, жарықшақтық

Тау жыныстарының құрылымы дегеніміз не?күрделілік, жіктелулік, кеуектік, жарықшақтық

Тереңдеген сайын тау жыныстарының беріктігі қалай өзгереді?беріктігі күшейеді

Тереңді геологиялық құрылымын зерттеу үшін бұрғыланатын ұңғымалар:параметрлік

Тескіштің ұңғымадағы жұмыс жасау процессін не деп атайды?екінші ашу

Тескіштің ұңғымадағы жұмыс жасау процессін не деп атайды?екінші ашу

Төменге қарай дөңес бағытталған қабаттың иілуі не деп аталады?синклиналь

Төменге қарай дөңес бағытталған қабаттың иілуі не деп аталады?синклиналь

Төменде көрсетілген энергия көздерінің қайсысы қайталанбайтынына жатады?мұнай мен газ

Төмендегі қозғалтқыштардың қайсысы түп қозғалтқыштарына жатады?турбобұрғы

Төмендегі ұңғы түрлерінің қайсысы пайдалану ұңғыларына жатады?бағалау

Транзиттік жүйесі кезінде мұнайдан газ бен судың бөлінуі қалай өткізіледі?резервуар арқылы

Тұтқырлықтың азаюы, соның себебінде сүзілу жылдамдығының көбейюіне әкеліп соқтыратын және мұнай мен шығару фазалары (пропан мен бутанның қоспасы) араласатын кезде мұнай беруін арттыру әдісін ?мұнайды қабаттан еріткіштермен шығару

Уақыт барысында су, мұнай және газдың тең қалыпта тұратын табиғи резервуардың бөлігі?қақпан

Уақыт барысында су, мұнай және газдың тең қалыпта тұратын табиғи резервуардың бөлігі?қақпан

Ұнтақ тәрізді материалдардан тұратын ертіндіні дайындау үшін қандай қондырғыны қолданады?БПР-70

Ұңғыма дегеніміз не?диаметрі ұзындығынан кіші адам кіре алмайтын цилиндр тәріздес тау-кен орны

Ұңғыма ұзындығының диаметрге қатынасы?d<<L

Ұңғыма ұзындығының диаметрге қатынасы?d<<L

Ұңғымаларда жарықтарды жою үшін сұйыққа құм айдау принципі қай әдіске жатады?қабатты гидравликалық айыру

Ұңғымаларда жарықтарды жою үшін сұйыққа құм айдау принципі қай әдіске жатады?қабатты гидравликалық айыру

Ұңғымаларды пайдаланудың сорапты әдісі қалай жасалынады?әр түрлі сораптар арқылы мұнайды шығару

Ұңғымаларды цементтеу кезінде қандай агрегаттар қолданылады?цементараластырғыш және цементтеу

Ұңғымаларды цементтеу кезінде қандай агрегаттар қолданылады?цементараластырғыш және цементтеу агрегаттары

Ұңғымалардың сағалы құрал-жабдықтары не үшін қолданылады?құбыраралық кеңістігін саңылаусыздандыру үшін және технологиялық, жөндеу және зерттеу жұмыстарын өткізу үшін

Үлкен су бергіш қасиеті бар ертіндіні қолдану қандай шиеленістерге әкеліп соқтыру мүмкін?барлық аталған шиеленістер

Үлкен су бергіш қасиеті бар ертіндіні қолдану қандай шиеленістерге әкеліп соқтыру мүмкін?барлық аталған шиеленістер

Цемент тасының беріктігіне қандай ықпалдар әсер етеді?қату температурасы

Шарошкалы қашаулар тау жынысына әсері бойынша қай түрге жатады?уату-жару әсеріне

Шарошкалы қашаулар тау жынысына әсері бойынша қай түрге жатады?уату-жару әсеріне

Ірі реттің геохронологиялық бөлігі:аймақ, кезең, дәуір, ғасыр, уақыт

Энергияның қайталанатын көзіне не жатады?күн

Энергияның қайталанатын көзіне не жатады?күн
1. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
2. Сварочная дуга и ее строение
3. темах2Роль и значение режущего инструмента
4. Расчет структурной надежности системы
5. Ie to rtionlize wht the primitive hd rrived t by tril nd error
6. Ngst RPF Рейтинг- NC17 Персонажи- Том-Билл Крис Корнер
7. Основы проектирования строительных конструкций 1 семестр Требования к строительн
8. 1 Понятие системы технической подготовки производства
9. го. Союзнические войска также не стояли на месте и быстрыми темпами двигались к Берлину
10. графічного завдання з дисципліни ldquo;Правова статистикаrdquo; Розрахунковографічне завдання ’ 1 На тери.html
11. И.О пациенте
12. тянутся к гласным образуя вместе с гласными слог
13. Государственная власть как особая разновидность социальной власти Власть ~ средство функционирования л
14. Методические рекомендации применения метода пульсометрии В целях контроля обеспечения оздоровительн
15. Бруннов Филипп Иванович
16. тема качества услуг в городском хозяйстве
17. .Субъект оценочной деятельности ~ Оценщики которыми могут быть юридические и физические лица имеющие
18.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
19. 1998 Назва- Міжнародна Рада Компьютерної Комунікації МРКК Статус- Неурядова організація зар
20. СОЗВЕЗДИЕ ЙОЛДЫЗЛЫК 2014 заполняется печатными буквами Номинация ХОРЕОГРАФИЯ