Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Про освіту Про вищу освіту Про міліцію наказу МВС України від 27 червня 2013 року ’ 621 Про затвердженн

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26


PAGE  13

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ

від 01.11.2013    544

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проходження практики курсантів і слухачів

у Харківському національному університеті внутрішніх справ

1. Загальні положення

1.1. Положення про організацію та проходження практики курсантів і слухачів у Харківському національному університеті внутрішніх справ (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про міліцію», наказу МВС України від 27 червня 2013 року
№ 621 «Про
затвердження Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України», Статуту Харківського національного університету внутрішніх справ і регулює організацію та проведення всіх видів практики курсантів та слухачів, які навчаються в Харківському національному університеті внутрішніх справ (далі – Університет).

Навчальна практика (далі – практика) є складовою частиною навчально-виховного процесу в Університеті і має на меті закріплення та вдосконалення в процесі практичної підготовки професійних знань та умінь, одержаних курсантами та слухачами, в ході вивчення теоретичних дисциплін, необхідних їм для виконання обов’язків за певними посадами, та освоєння прийомів роботи органів внутрішніх справ.

Практика обов’язкова для всіх курсантів та слухачів, які навчаються в Університеті, та є невід’ємним компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

1.2. Практична спрямованість навчального процесу  висуває наступні вимоги до організації проходження практики:

1.2.1. Системний підхід до організації навчальних занять для забезпечення плавного переходу від теоретичного навчання до практичного.  

1.2.2. Проблемно-розвиваючий характер навчання.

1.2.3. Наближення змісту навчання до потреб практики.

1.2.4. Послідовний перехід до виконання реальних професійних завдань.

1.2.5. Всебічний розвиток активності і свідомості осіб, що навчаються, в їх професійному становленні.

Практика носить системний характер, організовується і проводиться відповідно до цього Положення, навчальних планів, робочих навчальних планів, програм практик.

Терміни проведення практики визначаються навчальними планами та річним графіком навчального процесу Університету. Контроль за організацією і проведенням практики покладається на керівництво Університету та відповідальних осіб від баз практики, а навчально-методичне керівництво та забезпечення виконання програм практики - на випускові (профілюючі) кафедри Університету.

2. Порядок проходження практики

2.1. Основними видами практики для курсантів і слухачів Університету є:

- ознайомча - для курсантів 1-х курсів;

- навчальна - для курсантів 2-3-х курсів;

- стажування на посаді - для курсантів випускних курсів, слухачів магістратури;

- переддипломна - для курсантів випускних курсів, слухачів магістратури;

- додаткова (позанавчальна, тобто в вільний від планових занять час) - для курсантів 2-3-х курсів.

2.1.1. Ознайомча практика проводиться для ознайомлення курсантів  першого курсу з оперативно-службовою діяльністю міськрайлінорганів внутрішніх справ, їх структурними підрозділами та службами. Метою ознайомчої практики є закріплення одержаних курсантами теоретичних знань щодо діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України, набуття курсантами практичних навичок, що відповідають кваліфікаційним вимогам професії «міліціонер», формування інтересу та бажання оволодіти обраною професією. Цей вид практики проводиться в Університеті із запрошенням працівників практичних підрозділів та у районних відділах м. Харкова, за місцем дислокації Університету у формі первинного ознайомлення із основними напрямами роботи органів внутрішніх справ та їх структурних підрозділів.

Основними завданнями ознайомчої практики є:

- ознайомлення курсантів з організаційною структурою районного відділу внутрішніх справ та загальним порядком організації виконання завдань, що покладаються на конкретний структурний підрозділ (чергова частина, підрозділи досудового слідства, дільничних інспекторів міліції, карного розшуку, патрульно-постової служби та ін.);

- безпосереднє ознайомлення з діяльністю підрозділів органів внутрішніх справ у реальних умовах;

- сприяння професійній адаптації курсантів до умов навчання в Університеті і служби в органах внутрішніх справ.

Завершується ознайомча практика складанням комплексного екзамену та врученням сертифікату на право самостійного несення служби.

2.1.2. Навчальна практика проводиться з метою ознайомлення курсантів з майбутньою спеціальністю у формі їх залучення до заходів з охорони громадського порядку, профілактики правопорушень, розкриття злочинів, роботи у складі оперативних (слідчо-оперативних) груп з обов’язковим урахуванням напряму підготовки. 

Для курсантів 2-го курсу цей вид практики проводиться у підрозділах міліції громадської безпеки ГУМВС України в Харківській області, тобто за місцем дислокації Університету. Для курсантів 3-го курсу навчальна практика проводиться у підрозділах ГУМВС, УМВС, УМВС на залізницях, на посаді, з якої особу направлено на навчання або заплановано її призначення.

Основними завданнями навчальної практики курсантів є:

- подальше закріплення і поглиблення одержаних курсантами знань на основі безпосереднього ознайомлення з роботою органів і підрозділів внутрішніх справ із попередження, розкриття і розслідування злочинів;

- надбання і вдосконалення курсантами професійних умінь і навичок з дисциплін спеціалізації;

- безпосереднє ознайомлення курсантів із діяльністю працівників органів внутрішніх справ у реальних умовах;

- адаптація курсантів до реальних умов діяльності органів внутрішніх справ;

- розвиток у курсантів інтересу до обраної професії;

- ознайомлення з діяльністю ОВС та взаємодією їх з підрозділами у типових та надзвичайних ситуаціях;

- ознайомлення та оволодіння навичками базових процесуальних документів під час несення служби з охорони громадського порядку;

- оволодіння практичними навичками спілкування з громадянами під час несення служби з охорони громадського порядку (вміння тактовно та ввічливо донести до населення законні вимоги).

2.1.3. Стажування на посаді курсантів та слухачів магістратури є завершальним етапом практичної підготовки в Університеті і проводиться після вивчення теоретичної частини навчальних дисциплін з метою підготовки майбутніх фахівців до самостійного виконання службових обов’язків на відповідній посаді згідно з отриманою в Університеті спеціалізацією. Стажування покликане максимально прискорити ознайомлення випускників з конкретними ділянками роботи в реальних умовах. Для проходження стажування курсанти випускних курсів та слухачі магістратури відряджаються до ГУМВС, УМВС, УМВС на залізницях, у яких планується їх призначення після закінчення Університету. Під час стажування на посаді курсанти та слухачі збирають матеріали у відповідності до програми стажування для майбутнього їх захисту, а також апробують теоретичну частину роботи в діяльності ОВС. 

Основними завданнями стажування на посаді є:

- формування професійних умінь і навичок, необхідних для роботи з профілактики правопорушень, попередження, розкриття і розслідування злочинів;

- освоєння змісту професійної діяльності, методів і тактичних прийомів роботи на конкретних посадах;

- оволодіння передовими методами службової діяльності органів внутрішніх справ;

- зміцнення розуміння необхідності суворого дотримання законності, виховання почуття обов'язку, любові до обраної професії;

- розвиток організаторських здібностей, почуття відповідальності за доручену справу, ініціативи, волі і наполегливості при виконанні посадових обов'язків;

- вміння складати первинні документи при виявленні, розслідуванні та розкритті злочинів та правопорушень;

- оволодіння навичками опитування заявника, свідка, підозрюваного.

 2.1.4. Переддипломна практика проводиться після повернення курсантів та слухачів магістратури зі стажування на посаді. Її метою є узагальнення матеріалів, зібраних на практиці, для написання та оформлення кваліфікаційної роботи (проекту). Переддипломна практика проводиться на базі навчально-наукового інституту та факультетів Університету, центрах практичної психології при ГУМВС під керівництвом викладачів випускових кафедр, які наказом ректора призначаються керівниками переддипломної практики курсантів та слухачів магістратури.

Основними завданнями переддипломної практики є:

- систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня, та їх практичне використання при вирішенні конкретних наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у певній галузі професійної діяльності;

- розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментування, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням  дипломного проектування.

2.1.5. Додаткова (позанавчальна) практика курсантів є складовою частиною практичної підготовки і проводиться у вільний від навчальних занять час з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, практичних умінь і навичок протягом навчального року. Така практика є формою індивідуального навчання курсантів.

Залежно від оперативної обстановки в органах внутрішніх справ додаткова (позанавчальна) практика може здійснюватися у формі:

- виконання курсантами цільових доручень базових органів внутрішніх справ;

- залучення курсантів до проведення комплексних та інших заходів щодо охорони громадського порядку у м. Харкові;

- участь у роботі слідчо-оперативних груп підрозділів ОВС за місцем дислокації Університету;

- несення служби у складі добових нарядів із забезпечення діяльності Університету та його структурних підрозділів;

Основними завданнями додаткової (позанавчальної) практики є:

- ознайомлення курсантів з оперативною обстановкою у місці дислокації базового органу внутрішніх справ;

- ознайомлення з передовим досвідом і методами діяльності підрозділів базового органу внутрішніх справ із попередження, розкриття і розслідування злочинів, проведення судових експертиз;

- вдосконалення курсантами практичних умінь і навичок, виховання інтересу до обраної професії.

Сумарний час проведення для курсантів другого і третього курсів навчання протягом навчального року має складати кількість годин, визначених для чотирьох тижнів навчання (один місяць). Порядок проведення додаткових видів практики, визначається керівництвом Університету, а облік часу роботи керівника практики – відповідно до вимог нормативно-правових актів МОН та МВС.

2.2. Види практики, які проводяться поза межами Університету, організовуються на підставі угод з органами внутрішніх справ.

2.3. Суб'єктами організації практичної підготовки є навчально-наукові інститути та факультети Університету, випускові (профілюючі) кафедри, навчально-методичний центр Університету, органи і підрозділи внутрішніх справ, з якими укладена відповідна угода (далі – Бази практики).

3. Зміст практики

3.1. Проходження всіх видів практики здійснюється відповідно до програми практики за індивідуальним планом роботи (додаток 1) Індивідуальний план готується курсантом чи слухачем відповідно до змісту програми практики та майбутньої професійної діяльності, затверджується начальником випускової (профілюючої) кафедри та під час проходження практики погоджується з безпосереднім керівником практики.

3.2. Програми ознайомчої, навчальної практики, стажування на посаді розробляються випусковими (профілюючими) кафедрами за участю представників баз практики з урахуванням змін у чинному законодавстві і вимог щодо майбутньої професійної діяльності. Окремою умовою для програми практики є наявність двох рецензій, а саме: однієї зовнішньої з освітніх, наукових установ, що є визнаними у даній галузі, та однієї внутрішньої.

3.3. Програми практики затверджуються ректором або першим проректором з навчально-методичної та наукової роботи Університету та погоджуються з керівниками відповідних профільних служб за напрямами. Програми практики повинні оновлюватися не рідше ніж кожні 5 років.

Програми практики щорічно обговорюються на засіданнях кафедр. Суттєві зміни й доповнення до них, у разі необхідності, можуть вноситися кафедрами за умови схвалення вченими радами навчально-наукових інститутів або факультетів та Науково-методичної ради Університету.

3.4. З метою повноти, змістовності та результативності виконання програми практики і стажування курсанти і слухачі ведуть щоденники виконання запланованих заходів (додаток 2). Щоденник повинен бути пронумерований, прошитий та скріплений печаткою.

3.5. Покладання на курсантів і слухачів обов'язків, які не передбачені програмою практики, зміна спеціалізації (профілю навчання), а також їх переміщення з одного органу (бази практики) до іншого без узгодження з керівництвом Університету не допускаються.

Навчально-науковий інститут та факультети Університету можуть розробляти інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики.

4. Бази проходження практики

4.1. Базами практики курсантів і слухачів Університету є правоохоронні органи внутрішніх справ, діяльність яких за змістом відповідає програмам практики.

4.2. Проходження практики курсантами та слухачами магістратури, здійснюється в територіальних підрозділах ГУМВС, УМВС України в областях та УМВС України на залізницях, з яких вони були направлені на навчання до Університету.

4.3. У разі, якщо курсант чи слухач з поважних причин виявив бажання змінити місце проходження практики, він звертається до ректора Університету з рапортом із мотивацією причин зміни місця проходження практики, стажування. Порядок зміни місця практики передбачено у листі ДОН МВС України від 18 січня 2008 року № 43/35. До рапорту додаються лист-погодження зі згодою керівництва комплектуючого підрозділу ГУМВС (УМВС) України, з якого курсант (слухач) направлявся на навчання та лист-клопотання практичного підрозділу, до якого він звернувся для проходження практики, стажування.

5. Організація проведення практики

5.1. Ознайомча, навчальна практика, стажування на посаді та переддипломна практика організуються і проводяться відповідно до наказу Університету.

5.1.1. Додаткова практика проводиться факультативно. Для її організації ректор Університету видає наказ, у якому визначає порядок та умови залучення курсантів до додаткових видів практичної підготовки, функції, що покладаються на осіб, які здійснюють контроль.

5.1.2. Відповідальність за організацію і проведення практики, безпосередній контроль за її проходженням здійснюється керівництвом навчально-наукового інституту, факультетів та посадовими особами структурних підрозділів Баз практики. Організаційно-методичне керівництво, забезпечення виконання програм практики покладаються на викладачів профілюючих (випускових) кафедр.

5.1.3. Для організаційного забезпечення всіх видів практики наказом по Університету за курсантами і слухачами закріплюються керівники практики з числа науково-педагогічних працівників профілюючих (випускових) кафедр, які здійснюють методичну та консультативну допомогу практикантам. Наказами по Базах практики визначаються керівники-наставники з числа найбільш кваліфікованих працівників.

5.2. Навчально-методичний центр Університету не пізніше ніж за місяць до початку практики інформує Бази практики про терміни її проведення, кількісний склад практикантів, що відряджаються в їх розпорядження, із вказівкою спеціалізації і профілю навчання, а також направляє на їх адресу програми проходження практики та інші необхідні навчально-методичні матеріали.

Перед початком практики навчально-науковими інститутами та факультетами спільно з керівниками практики з числа науково-педагогічних працівників випускових кафедр та навчально-методичного центру проводяться організаційно-методичні інструктажі курсантів та слухачів з обов’язковим складанням протоколу загальних зборів курсу про проведення інструктажу, відомостей про проведений інструктаж з підписом відповідальних осіб та практикантів. Протоколи загальних зборів курсу та відомості складаються у двох примірниках: один з них залишається у навчально-науковому інституті та факультетах, інший надається до навчально-методичного центру.

5.3. Обов’язки структурних підрозділів Університету при проведенні всіх видів практики:

5.3.1. Навчально-методичний центр:

5.3.1.1. Розподіляє на всі види практики курсантів і слухачів з урахуванням їх спеціалізації та профілю навчання (згідно з інформацією, наданою навчально-науковим інститутом та факультетами).

5.3.1.2. Забезпечує організаційно-методичне керівництво практикою курсантів і слухачів.

5.3.1.3. Надає необхідну допомогу навчально-науковому інституту, факультетам та кафедрам в організації проведення практики, аналізує та узагальнює результати її проведення.

5.3.1.4. Готує проекти наказів про організацію всіх видів практики і створення комісій із захисту результатів проходження практики.

5.3.1.5. Готує графік проходження всіх видів практики на поточний навчальний рік.

5.3.1.6. Забезпечує контроль за своєчасною розробкою і оновленням програм проходження всіх видів практики.

5.3.1.7. Бере участь у розробці організаційно-методичних документів із проходження всіх видів практики.

5.3.1.8. Забезпечує поточний контроль за проведенням практики, аналіз і узагальнення результатів практики, підготовку пропозицій щодо усунення недоліків, подальшого вдосконалення організації і проведення всіх видів практики.

5.3.1.9. Готує проекти рішень Вченої ради, ректорату Університету щодо організації практичної підготовки.

5.3.2. Випускові (профілюючі) кафедри:

5.3.2.1. Розробляють, погоджують та надають для затвердження програми, методичні рекомендації, завдання та пам’ятки керівникам-наставникам від баз практики на всі види практики.

5.3.2.2. Забезпечують організаційно-методичне керівництво всіма видами практики, призначають керівників практики  з числа найбільш досвідчених науково-педагогічних працівників і контролюють виконання ними заходів, передбачених програмами проходження практики.

5.3.2.3. Проводять перед початком практики інструктажі з керівниками практики і надають їм необхідну допомогу.

5.3.2.4. Проводять інструктажі з відповідальними особами ОВС, до яких направляються курсанти та слухачі для проходження практики.

5.3.2.5. Аналізують і узагальнюють звіти керівників практики, розробляють заходи щодо вдосконалення проходження практики та забезпечують зберігання на кафедрах звітної документації курсантів (слухачів) не менше одного року за підсумками проходження практики.

5.3.3. Викладачі-керівники всіх видів практики:

5.3.3.1. Безпосередньо керують проходженням практики курсантами та слухачами відповідно до програми, індивідуальних планів і графіків проходження практики.

5.3.3.2. Беруть участь в інструкторсько-методичних і підсумкових нарадах, що проводяться на Базах практики, з питань організації і проведення практики.

5.3.3.3. Надають методичну допомогу безпосереднім керівникам-наставникам практики з числа працівників Баз практики і курсантам (слухачам).  

5.3.3.4. Контролюють виконання практикантами індивідуальних планів практики.

5.3.3.5. Ознайомлюють практикантів зі змістом практичної роботи, матеріалами, наявними у провадженні, інформують керівників Баз практики про наявність недоліків в організації і проведенні практики.

5.3.3.6. Вивчають особисті та ділові якості курсантів та слухачів.

5.3.3.7. Щотижня інформують навчально-методичний центр про хід практики.

5.3.3.8. Узагальнюють досвід проведення всіх видів практики, беруть участь у роботі комісій із захисту матеріалів практики.

5.3.4. Керівництво навчально-наукового інституту та факультетів:

5.3.4.1. Начальники навчально-наукового інституту та факультетів безпосередньо керують організацією та проведенням всіх видів практики.

5.3.4.2. Заступники начальника навчально-наукових інститутів та факультетів з навчально-методичної роботи:

- забезпечують своєчасну розробку, погодження та надання підпорядкованими випускними (профілюючими) кафедрами курсантам, слухачам програм, методичних рекомендацій, завдань тощо на всі види практики;

- формують комісії із захисту матеріалів проходження практики (стажування) та надають пропозиції для включення їх до наказу;

- контролюють складання графіків проходження ознайомчої та навчальної практики в райвідділах м. Харкова.

5.3.4.3. Заступники начальників навчально-наукового інституту та факультетів:

- забезпечують своєчасне та організоване прибуття курсантів і слухачів до місця проходження практики (стажування);

- проводять інструктажі з відповідальними (офіцерами курсової ланки) за своєчасне, організоване прибуття курсантів, слухачів до місця проходження практики (стажування);

- проводять інструктажі з курсантами, слухачами з приводу організації проведення практики, суворого дотримання правил поведінки, особистої безпеки та проводять з ними виховну роботу.

5.3.4.4. Відповідальні (офіцери курсової ланки) навчально-наукових інститутів та факультетів зобов’язані:

- перед початком практики (стажування) провести стройовий огляд та інструктажі з приводу дотримання правил  поведінки та особистої безпеки за межами Університету;

- при проведенні ознайомчої та навчальної практики для курсантів 1-го та 2-го курсу (під час виїздів до райвідділів м. Харкова) забезпечити своєчасне та організоване прибуття курсантів до місця проходження практики і представити підпорядкований особовий склад відповідальному від бази практики;

- по закінченню виїзних занять відповідальний від Університету супроводжує курсантів до місця дислокації та рапортом доповідає начальнику навчально-наукового інституту та факультетів.

5.4. Керівник практики з числа науково-педагогічних працівників мають право:

5.4.1. Здійснювати контроль за організацією і проходженням практики (стажування) курсантами (слухачами) в органах та підрозділах внутрішніх справ, отримувати витяги з наказів про її організацію.

5.4.2. Ознайомлюватися з індивідуальним планами практики (стажування), перевіряти ведення щоденників і надавати вказівки про внесення в них змін і доповнень до них.

5.4.3. Виявляти недоліки в організації практики (стажування) та вносити пропозиції керівництву ОВС щодо їх усунення.

5.4.4. Вивчати умови організації та проведення практики курсантів та слухачів, бути присутнім при проведенні інструктажів та доведення до їх відома заходів безпеки, спостерігати виконання ними практичних дій.

5.4.5. Брати участь у підведенні підсумків несення служби (виконання практичних дій) курсантами та слухачами.

5.4.6. Уносити пропозиції керівництву відповідних ОВС щодо заохочення керівників практики з числа працівників ОВС.

  1.   Отримувати інформацію у відповідних ОВС про роботу молодих фахівців-випускників ВНЗ у регіоні.

5.5. Права і обов'язки Баз практики.

5.5.1. На керівників Баз практики покладається:

5.5.1.1. Створення належних умов для організації проходження всіх видів практики.

5.5.1.2. Призначення відповідними наказами керівників-наставників практики з числа досвідчених працівників Баз практики, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід, високі ділові та моральні якості, стаж роботи не менше 3 років. Цим же наказом курсанти та слухачі закріплюються за керівниками-наставниками практики (не більше 2 осіб за одним працівником).

5.5.1.3. Організація своєчасного оформлення і видачі курсантам та слухачам на період стажування вкладишів (додаток 3) до посвідчення особи, що свідчать про виконання ними обов'язків на конкретній посаді.

5.5.1.4. Здійснення контролю за організацією і проведенням практики.

5.5.1.5. Інструктаж практикантів, їх ознайомлення з оперативною обстановкою, завданнями і функціями Баз практики, їх структурою, внутрішнім розпорядком, правилами техніки безпеки.

5.5.1.6. Прийняття рішень про заохочення або накладення дисциплінарних стягнень на практикантів (копії наказів направляються до Університету).

5.5.1.7. Аналіз та оцінка результатів роботи курсантів та слухачів, вивчення їх особистих та ділових якостей, внесення пропозицій про доцільність їх подальшого використання за відповідною спеціалізацією.

5.5.1.8. Розгляд і своєчасне надсилання до Університету характеристик практикантів.

5.5.2. На безпосередніх керівників-наставників практики (стажування) покладається:

5.5.2.1. Повсякденне керівництво роботою курсантів (слухачів). Забороняється залучати практикантів до проведення службових заходів, виконання яких пов’язано з ризиком для життя і здоров’я або може призвести до неправомірних дій з їх сторони через недостатній рівень підготовленості.

5.5.2.2. Надання допомоги практикантам у складанні індивідуального плану роботи на період проходження практики.

5.5.2.3. Ознайомлення з обстановкою на території обслуговування (об'єкті, районі), характером і особливостями виконуваної роботи.

5.5.2.4. Постійний контроль за роботою практикантів, веденням ними відповідної документації, дотриманням дисципліни і внутрішнього розпорядку.

5.5.2.5. Вивчення особистих і ділових якостей практикантів.

5.5.2.6. Складання характеристик на практикантів за три дні до закінчення практики (стажування) і подання їх на підпис начальникові Бази практики. Характеристика обов’язково скріплюється печаткою установи, де курсант чи слухач проходили практику.

У характеристиці відображаються результати і якість виконання програми та індивідуального плану проходження практики, ступінь підготовленості практиканта до виконання посадових обов’язків, знання нормативних документів і уміння користуватися ними в роботі, уміння самостійно складати службові документи, організаторські здібності, морально-вольові якості, дисциплінованість, загальний та культурний рівень розвитку; пропозиції про доцільність призначення випускника на конкретну посаду, попередня оцінка стажування. Характеристика направляється на адресу Університету і додається до особової справи практиканта.

5.6. Права та обов’язки курсантів і слухачів.

5.6.1. Курсанти і слухачі, що проходять практику, зобов’язані:

5.6.1.1. Складати індивідуальні плани роботи відповідно до програми проходження практики, в повному обсязі і у встановлені терміни виконувати передбачені програмою завдання.

5.6.1.2. Вести щоденник та регулярно звітувати про виконану роботу перед керівниками-наставниками з числа працівників Баз практики і викладачами кафедри, що здійснюють керівництво практикою.

5.6.1.3. Надсилати раз на 2 тижня електронний звіт на електронну адресу, яка закріплена за структурними підрозділами Університету.

5.6.1.4. Вивчати нормативно-правові акти, накази, інструкції, що стосуються практичної діяльності Баз практики.

5.6.1.5. Дотримуватись внутрішнього розпорядку, встановленого за місцем проходження практики, підтримувати дисципліну.

5.6.1.6. Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки і виробничої санітарії.

5.6.1.7. Перед закінченням практики скласти звіт про проходження  практики за встановленою формою (додаток 4) та затвердити його у керівника Бази практики.

5.6.2. У ході проходження практики курсанти і слухачі мають право:

5.6.2.1. Ознайомлюватися з нормативними актами, окремими службовими документами, що знаходяться у провадженні Баз практики, архівними кримінальними справами, справами про адміністративні правопорушення, справами оперативного обліку й іншими матеріалами в обсязі завдань, визначених програмою та індивідуальними планами.

5.6.2.2. Доповідати керівникам-наставникам Баз практики і викладачам випускових кафедр про доручення їм (курсантам і слухачам) завдань, які не відповідають їх компетенції і рівню підготовленості.

5.6.2.3. Проводити самостійно, а також під керівництвом закріплених керівників практики, передбачені законом процесуальні дії.

5.6.2.4. Підписувати від свого імені документи, складені за дорученням керівника практики.

5.6.2.5. Вносити керівництву Університету пропозиції щодо вдосконалення організації і проведення практики.

6. Порядок складання звіту

6.1. У кінці практики (стажування) курсант (слухач) складає звіт про стажування (практику) обсягом до 10 сторінок.

Звіт містить:

6.1.1. Назву органу внутрішніх справ, їх стислу характеристику.

6.1.2. Підсумки виконання програми практики (стажування) та індивідуального завдання кафедри (що конкретно зроблено, вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично).

6.1.3. Думки про результати практики (стажування).

6.1.4. Висновки щодо позитивних моментів організації та проходження практики (стажування).

6.1.5. Труднощі і недоліки, які виникали під час проходження практики (стажування), недостатність знань, отриманих під час навчання.

6.1.6. Пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та поліпшення організації практики (стажування) в органах внутрішніх справ.

До звіту додаються додаткові матеріали проходження практики (копії юридично-процесуальних документів, виконаних у ході практики (стажування), довідки, плани, рішення зборів, матеріали наочної агітації).

7. Підведення підсумків проходження практики

7.1. Після закінчення терміну проходження практики курсанти та слухачі Університету подають на випускові (профілюючі) кафедри наступні документи:

- ознайомча практика – звіт, щоденник, характеристика;

- навчальна практика – звіт, щоденник, характеристика;

- стажування на посаді – індивідуальний план, щоденник, звіт, характеристика;

- переддипломна практика – дипломна робота (проект).

7.2. Для організації захисту матеріалів проходження практики наказом по Університету створюються комісії, кожну з яких очолює начальник відповідного інституту (факультету), заступник начальника з навчально-методичної роботи або начальник випускової кафедри, до складу якої входять 2-3 викладачі відповідної кафедри та працівник з практичного підрозділу.

7.3. Відповідно до розкладу, який складається навчально-науковим інститутом та факультетами за 10 днів до закінчення кожного виду практики та  затвердженого першим проректором Університету з навчально-методичної та наукової роботи, захист результатів практики проводиться в останні дні її проходження. Матеріали проходження практики захищаються на підставі звітних матеріалів, представлених практикантом, характеристик, відгуків викладачів – керівників практики.

7.4. Захист результатів всіх видів практики оцінюється як окремий заліковий модуль та не включається при підрахунку до підсумкового контролю дисципліни. Результати захисту всіх видів практики відображаються у заліково-екзаменаційних відомостях, залікових книжках, навчальних картках, додатках до диплома та оцінюються за 100 бальною шкалою з подальшим переводом до національної шкали та шкали ECTS.

7.5. Курсанти та слухачі, які не виконали програму практики, отримали негативний висновок про якість її відпрацювання або одержали незадовільну оцінку під час захисту матеріалів практики, з дозволу ректора Університету проходять практику повторно в період канікулярної відпустки за місцем дислокації Університету. У разі повторного невиконання програми практики (незалежно від причини) курсанти і слухачі до складання екзаменаційної сесії та державних екзаменів не допускаються та відраховуються з Університету у встановленому порядку.

Підсумки організації і проходження всіх видів практики курсантами (слухачами), пропозиції щодо їх подальшого вдосконалення щорічно розглядаються на засіданнях Вченої ради Університету, ректорату, Вчених рад навчально-наукового інституту та факультетів, засіданнях випускових (профілюючих) кафедр.

Начальник

навчально-методичного центру

полковник міліції                І.В. Магдаліна
1. Административное и оперативное упраление сетью 001
2. тема управления производственносбытовой деятельностью организации направленная на получение приемлемой в
3. Реферат- Влияние спорта на сердечнососудистую систему
4. тематическому труду.
5. на тему- Концепція адаптації за К
6. сдаточных одной электрической машины средней мощности составляет 3
7. Виникнення християнства та його культурноісторичний контекст
8. .ru Все книги автора Эта же книга в других форматах Приятного чтения Город Солнца Tommso Cmp
9. Статистика рисковых активов коммерческого банка
10. тема в двух словах- о войне о природе о чувствах и т
11. Понятие денежной сисмы; харка ее оснх типов и видов 2.html
12. Эпизоотология и инфекционные болезни с основами ветеринарной санитарией
13. Горе от ума это тонкая умная изящная и страстная комедия
14. участниц пп Страна Дата истечения срока член
15. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Запоріжжя ~ Дисе.
16. і. Орта м~ндерді~ арасында~ы айырмашылы~тарды аны~тау ~шін дисперсиялар ~олданылады
17. Определение объёмов и выбор машин для производства земляных работ.html
18. Пояснительная записка курсовая работа Дисциплина Водоотводящие сети промышленных предприятий Разраб
19. Гелей ~ кубофутуризм Эгофутуризм ~ Северянин Гнедов Мезонин поэзии Центрифуга Об объединении С
20. графическая работа 1 Выполнил