Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

А шкала б~лiгiнi~ м~лшерi Автотолератор неге арнал~ан А процесс сипатын ~лшеу ~шiн

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26


ААААААААА

Ауыспалы қондыруыдың  шақтамасы неге тең: C) ТD  + Td

Ауытқудың жеке түрлері домалақтықтан ерекшеленуі: D) қырлау мен сопақтық.

Ауытқу беті кедір-бұдырлыққа жатады, егер:

Ауытқу бетінің пішінге қатысы, егерде:C)

Аспаптың шкаласының екi көршiлес белгiсiне сәйкес шама мәнiнiң айырмашылығы А) шкала бөлiгiнiң мөлшерi

Автотолератор неге арналған А) процесс сипатын өлшеу үшiн

ББББББББББ

Білік жүйесіндегі саңылаулы қондырғы  үшін, тесіктің өріс шақтамасы C) C7,A8,D11,F7   

Білік жүйесіндегі өтпелі қондырғы үшін, тесіктің өріс шақтамасы Is , K,  M,  N  

Бетің кедір-бұдырлығының дұрыс таңбалануы. B) 2,5    

Беттің тегіс еместік бағыты өз бетімен, қалай болса солай

Беттердін кедір-бұдырлықтықтары қандай құралмен бақыланады C) профилографпен

бұранданың орташа диаметрін өлшеген кезде ең аз қателіктен өлшейтін құрал? C) ұстағыш сым

Бақылау калибрі бақылау үшін реттелмейтін калибр  капсырма

Бақылау калибрлері қызмет етеді: E) бұйымды бақылау үшін

Бұранда адымы P A)Көрші аттас пішіннің бүйір беттердің ара қашықтығы бұранда осіне параллель бағытта өлшенген.

Бұрандаманың бұрандасының  негізгі ауытқулары E) d,e,f,g,h.

Бұрандалар қолданылу аймағына байланысты бөлінеді A)Арнайы және жалпы қолдану бұрандалары.

Бұранданың ішкі диаметрі – бұл елестетілген цилиндрға еңгізілген  диаметр   C) Ішкі бұрандама төбесіне немесе сыртқы бұранданың ойымына жанама  

Бүйір саңылаудың шақтама түрлері. B) x,y,z,a,b,c,d,h.

Белгiлi аймақты еңбектi (деятельность) реттеу мақсатында ережелердi қолдану және орнату. С) стандарттау

Бiрдей функционалды тағайындалуымен бұйымның түрлерi типтерi және өлшемдерiн рационалды қысқартуымен қорытындылатын стандарттау әдiсi А) бiрыңғайландыру

Бөлек стандарттанған бiрыңғайландырылған буындардан машина, аспап және жабдықтарды табу және пайдалану әдiсi Е) агрегаттау

Берiктiк пен қаттылыққа есептi анықтайтын ауытқуды санаудың басы болып табылатын өлшем D) номиналды

Бiлiк жүйесіндегi барлық қондырулар үшiн В) es0

Бiлiк жүйесіндегi қондыруды көрсет D)  

Бiлiктiң қандай негiзгi ауытқулары бiлiктегi подшипниктiң домалауының iшкi сақинасын қондыруда қолданылады? С) js, n, m, k

Бұрандалы қосылыстың саңылаумен қондыруын көрсетiңiз A)

Берiлiстегi дөңгелек тiстерiнiң түйiсуiнiң қанша түрi қарастырылған В) 6

Бұрышты бақылаудың ең жоғарғы дәлдік аспабы қайсысы? С) оптикалық бұрыш өлшегіш

ВВВВВВВВВ

"в"  шлицты қосылыстарды центрлеу: D) үзілік белгілерінің күші.

ДДДДДДДДДДДДД

Д

Дұрыс көрсетілген саңылаулы жанасуды көрсетіңіз   D)  

D2пр=    ішкі бұранданың келтірілген орташа диаметрі B) D2g-fP-f;

«D» "  шлицты қосылыстарды центрлеу: C)аз ғана айналу моментін беретін қозғалмалысонымен қатар қозғалмайтын қосылыстар кезінде

Dmin30,020 мм; ТD60 мкм (шақтама); Dном30 мм белгiлi болса, тесiктiң жоғарғы ауытқуы анықталады В) 80 мкм

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Ең үлкен шекті өлшем A) Шактамалы ен үлкен өлшем дайын тетіктің нақты өлшемінен үлкен болмау керек

Ең кіші керіліс   E) Nmin=dmin – Dmax

ЕСДП жүйесінде 1 ден 500-ге дейін қандай интервал өлшем саны бар? E) 13

Есепті берілістің негізгі пайдалану көрсеткіші:  C)жоғары кинематикалық дәлдік.

Ең үлкен және ең кiшi шақты мәндер арасындаыы айырмашылық А) шақтама

ЕСДП жүйесіндегi қандай негiзгi ауытқулар саңылаумен қондырудың шақтама өрiсiнiң түзiлуi үшiн арналған D) А-Н(а-h)

Есептiк керiлiс қандай формуламен анықталады  A)N=pD

Егер бiлiктегi ойық үшiн шақтаманы N9 бойынша және төлкедегi ойық үшiн js9 бойынша қабылдаса, шпонкалық қосылыстың қандай типi мүмкiн В) нормалды

ЕСДП-да өлшемдер мен шақтамаларды анықтау үшін геометриялық прогрессияның «Y» бөлімін көрсетіңіз В) 1,6

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жоғарғы ауытқу шегі: E) ең үлкен шекті және номиналды өлшемнің алгебралық айырмасы

Жанаспайтын беттердің дәл келмейтін өлшемдердің дәлдік квалитеттері 13,14,15,16,17

Жазықтықтаң ауытқулардын жеке түрлері келесі болып табылады: A) дөңгелек және ойыстық

Жазықтық шақтамасының дұрыс корсетілуі D) 

Жанасу түрімен шақтама түріне сай бүйір санылауға B) A-a; B-b; C-c; D-d; H,E-h.

Жанасу түрлері сәйкес  және ось аралық қашықтықтың ауытқу класы. C) H,E-II; D-III; C-IV; B-V; A-VI.

Жалпы мемлекеттiк және халықаралық масштабта физикалық шамалардың бiрлiгiн жаңғырту үшiн не қызмет жасайды? В) эталондар

ККККККҚҚҚҚҚҚҚ

К2   -бұл: B) Тозу дәрежесін ескеруші қондырма керілісі жай білік немесе жұқақабырғалы тұрқыдағы коэф-т.

КЗ коэффициенті мына шамаға тәуелді . C)

Кедiр-бұдырлықтың қандай параметрi қажеттi В) Rа 

Кедiр-бұдырлық параметрi Rz қандай формуламен анықталады? E)  

Кедiр-бұдырлық парметрiнiң қандай мәнi 50 мм дейiнгi номиналды өлшем үшiн дәлдiктiң 9 квалитетiне сәйкес келедi? Е) 6,3

Кілтекті қосылыстарды немен бақылайды? Е) комплексті калибрмен

Кедір-бұдырдың                таңба белгісі қолданылады, егер: A) берілген сызба бойынша өңделмейтін бет

Көрсетiлген мемлекеттiк жүйенiң қайсысы өлшем бiрлiгiн қамтамасыз етуге арналған В) ГСИ

Кілтекті қосылыстың келесі түрлері келтірілген: A) тығыз,нормалды,бос.

Кілтектің ауытқуының биіктігі былай нормаланған: C)  h11,

Күштік тісті берілістер үшін дәлдік талаптар: E) байланыс дағы.

Қондырудың  шақтамасы тең: D) Smax-Smin

Қандай шақтама орналасу шақтамасы болып табылады A) бір осьтілік шақтама

Қайсысы,мойынтіректің сақинасы саңылаумен монтаждалады: жергілікті күшке сыналады

Қайсысы мойынтіректің сақинасы керіліспен монтаждалады: D) циркулярлық күшке сыналады

Қарқынды радиалды жүктемені есептеген кезде қолданылатын К1 коэффициенті бұл: D) Динамикалық қондырма коэф-і,жүктемеге тәуелді.

Қажеттi сандар қатары келесi негiзде тұрғызылады. С) арифметикалық және геометриялық прогресс

Қажеттi санның негiзгi стандартты қатарын көрсетiңiз D) R5; R10; R20; R40

Қажеттi сандардың қосымша стандартты қатарын көрсетiңiз С) R80; R160

Қолданылудың бiрыңғайландыру коэффициент көрсеткiшi қандай формула бойынша анықталады (формулада n – бұйымдағы тетiктiң» жалпы саны, n0 оригиналды тетiктi» саны, nу – бiрыңғайландырылған тетiктiң саны) С) кқол

Қандай өлшеу құралы физикалық шамаларды өлшеу үшiн қолданылады? А) өлшеудiң жұмысты құралы

Қандай принцип айтылады: өлшеудiң минималды қателiгi егер бақыланатын, геометриялық элемент және салыстыру элементi бiр сызықта – өлшеу сызығында орналасса туады Е) Аббе принципi

Қандай жұмыс үшiн бақылау калибрi қажет В) реттелмейтiн – қапсырманы бақылау үшiн

Қай мойынтіректің класы ең жоғарғы? Е) 2

ММММММММММММ

Минималды саңылауы бар жанасудың  өріс шақтамасының (Smin) нөльге тең

Мойынтіректің дәлдік классының нұсқауы  A) 6-205

Мойынтіректің ішкі сақинасы үшін өріс шақтамасының орналастыру сүлбесі.

Метрикалық бұранданың дәлдік кластары A)Дәл,орташа,тұрпайы

Метрикалық бұранданың бұрыш пішіні  D) 60;     

М12-5Н6Н  бұранда шақтама өрісінде көрсетілген :  C)5 дәлдік дәрежесі D2 және 6 дәлдік дәрежесі D1.

Микрометрдің нониусының өлшем бірлігі  A) 0,01

Мойынтіректердің ең кіші дәлдік классы  A) 0

Микрометрдiң нониустiк шкаласының қандай бөлiну мөлшерi болады?  А) 0,01 мм

Мына белгiлердiң қайсысы өңдеу түрi құрастырушымен көрсетiлген беткейдiң сызбадағы кедiр-бұдырлығының белгiленуi

Мына формулалардың қайсысымен подшипник домалауының сақинасын қондыруды таңдау кезiнде радикалды жүктеме қарқындылығы есебiн жүргiзедi В) pRƒk1 k2 k3

Метрикалық бұранданың шартты келгiсi М10-7g6g-дегi, 7g ненi белгiлейдi? D) орташа диаметр шақтамасы

МЕСТ 23360-78 сәйкес призмалық шпонканың әртүрлi қондыруларын алу үшiн шпонканың енiне шақтама өрiсi келесi бойынша орнатылған

D) h9

ННННННННННН

Нақты өлшем дегеніміз: D ) рұқсат етілген қателікпен бірге өлшеп алынған өлшем

Нақты ауытқу A) Нақты және номиналды өлшемдердің алгебралық айырмасы

Негізгі тесіктің өріс шақтамасы 

Н бұранданың  бастапқы пішінінің биіктігі. C)Пішінің бүйір бетінің қилысқанға дейінгі алынған.

Негiзгi тесiкпен әртүрлi бiлiк қосылыстармен әртүрлi саңылаулар мен керiлiстер алынатын қондыру А) тесiк жүйесі

Нөлдiк сызықтан төмен орналасқан барлық шақтама өрiсi үшiн негiзгi ауытқу В) жоғарғы ауытқу

ОООӨӨӨӨӨӨӨӨ

Он нүкте бойынша пішіннің тегіс еместіктің биіктігі

Өтпелі калибр –тығынның тозудағы шақтамасы қалай белгіленеді ? D) Y

Өлшеу қателігі деп не аталады? C) алынған өлшем мен нақты мәннін айырмашылығы

Өлшеу құралының метрологиялық сипаттамасын мөлшерлеу ретiн орнықтыратын базалық стандарттар тобына көрсетiлген стандарттардың қайсысы кiредi? А) МЕСТ 8.009

Өлшеуде табылған физикалық шаманың мәнi қалай аталады? С) шақты

Өлшеудiң қандай әдiсiмен оптиметрде тетiктiң бақылауны диамтерiнiң ауытқуын анықтайды? В) дифференциалды

Өлшем тізбек есебінің негізі неге байланысты? D) шақтама мен шектік ауытқуды орнату

ППППППП

Пішімнің тегіс еместігінің орташа қадамы  Sm  тең: E)

СССССССС

Саңылаулы қондырғы үшін біліктің өріс шақтамасы  {Дұрыс жауабы} = A)a6, d11, f7, g8

Сызба бойынша біліктің диаметрі , нақты өлшемдердің қайсысын жарамсыз деп таңдауға болады ? B) 119,967;

Сыртқы сақина мойынтірегінің өріс шақтамасының орналасуы

Сақинаны  жергілікті жүктеу E) FT Радиалды жүктеменін нәтижесін тұракты бағытта қабылдайды.

Сыртқы бұранданың келтірілген орташа диаметрі  C) d2пр=d2  + fp+fL

Сомын үшін негізгі ауытқу B) E,F,G,H.  

Сомын үшін негізгі ауытқу B) E,F,G,H.  

Сомынның ішкі диаметрінің дәлдік класы. C)4,5,6,7,8.

Стандарттау бойынша қандай нормативтi-техникалық құжат белгiлi бiр бұйымға, оның дайындалуы мен бақылауына талаптар кешенiн орнатады. D) техникалық шарт

Стандарттау мақсаты мен мiндетiн, стандарттау органдары мен қызметтерi құрылысын анықтайтын өзара байланысты ережелер және қалып кешенi С) стандарттаудың мемлекеттiк жүйесi

Стандарттаудың ғылыми-техникалық принципi А) функциялық өзараауыстырымдылық қамтамасыз ету

Стандарт қандай белгiсi 5 топ, 2 сынып, 03 реттiк нөмiрiмен сәйкестiгiн көрсетiңiз С) МЕСТ 2.503

ТТТТТТТТТТ

Төменгі ауытқу шегі дегеніміз: D) ең кіші шекті және номиналды өлшемдердің алгебралық айырмасы

Тесік жүйесіндегі өтпелі қондыру үшін біліктің өріс шақтамасын

Белгіленуі C) js, k, m, n

Тесік жүйесіндегі жанасудың белгіленуі C) 50

Тегіс еместік бағытының белгіленуі  C) Параллельді

Тісті дөңгеліктін тісінің қалындығын өлшеу үшін қандай құрал ұсынылады ? D) штанген тіс өлшегіш

Тетіктердің қандай косылыстарың комплексті өтпелі калибрдармен бақылайды? E) оймакілтекті қосылыстары

Тербеліс мойынтіректің дәлдік класстары C) 0,6,5,4,2

Тісті берілістер қолданылуна байланысты бөлінеді: C) күштік, жылдамдықты, есептік, жалпы тағайындалуы.

Тісті дөңгелектердің  тістерінің жанасу түрлері: D) H, E, D, C, B, A

Тістердің биіктігіне байланысты байланыс дағы. E) %

Тістердің ұзындығына байланысты байланыс дағы. D) [(a – c)/b] 100%

Тегiс бұрандалы және басқада тетiктерге арналған шектi калибрлердi құрастыру кезiнде мына принципке сүйенедi А) Тейлордың ұқсастық принципi

Тiстi цилиндрлiк берiлiстiң дәлдiгiнiң шартты белгiсi 8-7-6 Ва МЕСТ 1643-81, 7 саны – дәлдiк дәрежесi ненi белгiлейдi? С) бiрқалыптылық мөлшерi бойынша

Тангенциальді тіс өлшегіш көмегімен не бақыланады? D) бастапқы пішін ығысуы

Толық өзараауыстырымдылық деген не? С) барлық тетіктердің өзараауыстырымдылығы

ФФФФ FFFFFF

Fк.п.п.= берілістің кинематикалық қателігі берілген мәндерден анықталады D)

Физикалық шамаларды өлшеу, талапты дәлдiкке жету тәсiлi мен қамтамасыз ету әдiсi мен құралдары туралы ғылым Е) метрология

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦ

Цилиндрлiк тетiктiң»   (ES0,026 мм; ЕI0; es-0,025 мм; еi-0,087 мм) қондырумен жанасуы кезiндегi саңылаудың шектi мәнiн анықтау А) Smax0,149 мм; Smin0,025 мм

Цилиндрлiк тетiктiң   (ES0,039 мм; ЕI0; es-0,068 мм; еi-0,043 мм) қондырумен жанасуы кезiндегi саңылаудың шектi мәнiн анықтау С) Nmax0,068 мм; Nmin0,004 мм

ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

Червяктi цилиндрлiк берiлiс үшiн МЕСТ 3675-81 бойынша қанша дәлдiк дәрежесi болады D) 12

ШШШШШШШШ

Шақтама дегеніміз не? A) пайда болған саңылау мен керіліс шамасының тетіктік қосылу түрі

Шақтама  E) ең үлкен және ең кіші шекті өлшемдердің айырмашылығы

Шартты белгіленудің таңбасы

B) бір осьтілік  шақтама

Шартты белгінің танбасы  //

Е)паралельдік шақтамасы

Шартты белгіленудің таңбасы

B) симметриалы шақтама

Шлицты қосылыстардың центрлеуінің әдістері. C) сыртқы диаметрмен, ішкідиаметрі,тістер биіктігінің жаны.

Шақтама жүйесінде  тісті берілістер үшін  кепілденген   бүйір саңылау қарастырылған. C) орташа.

Шартты белгiлердiң қайсысы көлбеу қиманың профиль шақтамасын белгiлейдi Е)

Шеңберлiк жылдамдық V1 м/с, бiлiк диаметрi d100 мм белгiлi болса, сырғанау подшипнигiнiң диаметриялық саңылауын  қысқартылған әдiстеме бойынша анықтау D) 0,8 мм

Шлицтi қосылыстарды центрлеудін қанша тәсiлi бар? В) 3

І І І І І І

Iшкi диаметрi Н7/е8 және өлшемi D9/f8 бойынша орталықтандырылған тiстерi түзу бүйiрлi профилiмен z8, iшкi диаметрi d36 мм, сыртқы диаметрi D40 мм, тiс енi в7 мм шлицтi қосылыстардың шартты белгiленуiн көрсетiңiз

A) d – 836 40 7

ҮҮҮҮҮҮҮ

Үш сымдық тәсіл бұранданың орташа диаметрін анықтаудын қай түріне жатады? С) жанама

САНДАР

1-ден 500-ге мм өлшемдерге бірлік шақтамасы:

6-шы кластың дәлдік мойынтіректері орналасатын  айналу біліктерінің өріс шақтамасы E)n6, m6, k6,js6

таңбасының шартты белгіленуі берілген пішімнің шақтама формасы.

+  шартты белгi шақтаманы белгiлейдi

С) позициялы
1. Шпора по истории
2. АФО новорожденного и недоношенного ребенка Уход за ним Группы риска Мануальные навыки
3. по теме Интеграл Неопределенный интеграл
4. Советско-германские переговоры в ноябре 1940 г
5. Up next week Bill is tht kind of person whose glss is hlf empty
6. Багратион, Петр Иванович
7. тема памятки и иллюстративный материал в соответствии с темой
8. тематического моделирования ГАОУ ВПО КПФУ институт управления экономики и финансов Индивидуа
9. 1Утверждена постановлением ГоскомстатаРоссии от 25
10. Есенин как поэт золотой бревенчатой избы
11. тема являющаяся упрощенной копией исследуемой реальной физической системы
12. Переработка автомобильного лома для получения стали
13. Готическая культура Франци
14. тема в целом мало способствовавшая развитию индивидуальности
15. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Оде.html
16. при пользовании обычными средствами связи к консульскому учреждению применяются те же тарифы что и к дипло
17. ЗАПИСКА Основне призначення іноземної мови сприяти в оволодінні учнями умінням
18. Глушенко Евгения Константиновна
19. 01 січня 2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю Голд Фіш платник податку на п
20. На тему- rdquo;Тарле ~ Наполеонrdquo;