Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

а Курс знайомить студентів із еволюцією західноєвропейської літератури у добу Середньовіччя та ранньог

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


к. філол. н. ЛЮБАРЕЦЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

2012/2013 н.р.

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РАННЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ ”

для студентів І курсу спеціальності західноєвропейська мова і література та переклад

(англійська, німецька, французька, іспанська та новогрецька)

Курс знайомить студентів із еволюцією західноєвропейської літератури у добу Середньовіччя та раннього Відродження, вчить характеризувати провідні літературні явища зазначеного періоду, аналізувати парадигму літературних жанрів двох епох, формує загальні навички літературно-критичного аналізу та вміння самостійно інтерпретувати художні тексти.

Курс читається у ІІ семестрі в обсязі 41 год., з них 34 год. лекцій, 7 год. самостійної роботи. Студенти матимуть по 2 години аудиторних занять на тиждень: 17 лекційних занять. Курс завершується іспитом.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 •  основні риси образного мислення літератури доби Середньовіччя та раннього Відродження;
 •  систему художніх напрямів, течій та літературних жанрів західноєвропейської літератури Середніх віків та раннього Відродження;
 •  яскраві зразки народної творчості (міфологія, епос) та творчості провідних представників літератури V-XІV (Данте, Петрарка, Боккаччо);
 •  особливості рецепції доробку окремих авторів у світовому та українському контексті (переклади, тощо).

Студент повинен вміти:

 •  визначити місце середньовічної та ренесансної літератури в загальному літературному континуумі;
 •  визначати естетичне значення провідних мистецьких явищ періоду;
 •  характеризувати основні етапи розвитку літератури країн західної Європи V-XIV століть;
 •  розкривати особливості проблематики та художню специфіку творів означених періодів;
 •  розкривати взаємозв’язки між розвитком філософської та загальнокультурної думки та літературної практики відповідних періодів;
 •  аналізувати та порівнювати різні літературно-художні явища в межах періоду, що вивчається.

Навчальна дисципліна “Історія зарубіжної літератури доби Середньовіччя та Відродження” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Складається з двох модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за стобальною шкалою.

 Форми поточного контролю охоплюють оцінювання відповідей студентів на перевірці знань під поточного контролю та оцінювання самостійної роботи. Студент може отримати максимально 10 балів за відповіді в межах двох модулів під поточного контролю. Студент може отримати максимально 10 балів за самостійну роботу – по 5 балів за ведення читацького щоденника та літературознавчого термінологічного словника.

 Модульний контроль складається із двох модульних контрольних робіт. За модульні контрольні роботи студент може отримати максимально 40 балів (МКР1 – 20, МКР2 – 20).

Рейтинг ЗМ1 складається із суми балів, набраних за поточним контролем та за модульну рейтингову роботу №1, і становить 25 балів.

 Рейтинг ЗМ2 складається із суми балів, набраних за поточним контролем, за модульну рейтингову роботу №2 та за самостійну роботу, і становить 35 балів.

 Підсумковий контроль здійснюється у вигляді усного іспиту. Іспит складається з трьох питань (максимум балів за перше та друге питань – 15, за третє – 10).  Максимальна кількість балів, що студент може отримати підчас іспиту, становить 40.

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Іспит

Підсумкова оцінка

Оцінка (бали)

25

35

40

100

Студент не допускається до складання заліку, якщо впродовж семестру він за змістові модулі набрав менше 20 балів (непрохідний мінімум), тобто таку кількість балів, що будучи додана до максимально можливої кількості балів, набраних на іспиті, в сумі не досягає 60 балів.

Ключові терміни та поняття:

 •  медієвістика, патристика, агіографія, апокриф, есхатологія, Вульгата, клерикальний, конкіста, реконкіста, теоцентризм, есхатологія, скрипторій, куртуазність, бретонський, „Буранські пісні” (Carmina Burana), народна сміхова культура, карнавалізація, антропоцентризм, „Дантівські читання”, „петраркісти”;
 •  скоп, філід, бард, друїд, скальд, хуглар, фіглар, шпільман, трубадур, трувер, міннезінгер, голіард, вагант, майстерзінгер,
 •  хронотоп, дискретний час і простір, „порожній” час, „композиційна рамка”, кеннінг, рима, алітераційний вірш, асонансний вірш, алегорія, метафора.

Роди, види і жанри літератури доби Середньовіччя та раннього Відродження:

 •  епос, архаїчний епос, героїчний епос, пісня, поема, скела, сага; житіє святих, легенда, притча, видіння, хроніка, сповідь; лірика, кансона (канцона), сирвента (сирвентес), тенсона, альба, серена, пасторела, балада, міннезанг, шпрух; ле, лицарський роман (1 модуль);

 •  епос дидактичний, фабльо, шванк, тваринний епос, алегоричний епос, рондель, віріле, сказ, скарга, заповіт, драма, містерія, мораліте, міракль, фастнахтшпіль, фарс, соті, майстерзанг, октава, терцина, катрен, терцет, сонет (2 модуль).

Змістовий модуль 1

Дата 

Короткий зміст

1

14/02

Загальна характеристика доби Середньовіччя як культурної епохи

2

21/02

Епічна творчість раннього Середньовіччя. Кельтський епос

3

28/02

Давньоскандинавський епос. Англосаксонський епос

4

07/03

Латинська література раннього Середньовіччя. Патристика. Аврелій Августин

5

14/03

Література зрілого Середньовіччя. Французький, іспанський героїчний епос

6

21/03

Німецький героїчний епос. Візантійський епос

7

28/03

Лицарська література. Куртуазна лірика. Старопровансальська поезія.

8

04/04

Лицарський роман

Модульна контрольна робота №1

Типові завдання модульної контрольної роботи №1

 1.  Оберіть правильний варіант відповіді на питання:
 2.  Згідно зі скандинавською міфологією майбутнє відоме:

а) богам;  б) людям;    в) норнам;   г) нікому.

 1.  Кельтські саги написані:

а) прозою;          б) алітераційним віршем;  в) силабічним віршем;      г) гекзаметром.

 1.  Сюжетні мотиви роману про Трістана та Ізольду знаходимо в епосі

а) кельтів;          б) давніх скандинавів;   в) англів та саксів;  г) трубадурів.

 1.  Співцями англосаксонських епічних творів були:

а) скопи і гласомани;  б) барди;       в) скальди;   г) трубадури і трувери.

 1.  Французькі героїчні пісні називалися:

а) жестами;  б) скелами;   в) авентюрами;   г) баладами.

ІІ. Допишіть речення одним словом:

1. Французькі героїчні пісні називалися __________________________________________________.

2. Жанр пісня про кохання в ліриці трубадурів має назву ____________________________________.

ІІІ. В якому з прочитаних Вами уривків знаходимо такі рядки? 1) Назвіть твір. 2) Кому належать ці слова? До кого вони звернені? 3) Чим завершиться зустріч цих двох?

Прочь от меня с твоим предвещаньем,

О величайший болтун ты на свете!

Не получишь ты ни награды, ни чести,

Не твоему древу вознестись над моим!

Я, что стою здесь, тебя знаю.

У тебя сердце трепетной птицы,

Ты, слабый мальчик, боишься щекотки,

Чужда тебе доблесть, чужда тебе сила.

IV. Поясніть, як ви розумієте такі категорії середньовічного світогляду, як універсальність та ієрархічність.

V. Порівняйте героя архаїчного та героїчного епосу Середньовіччя (Беовульф vs. Кухулін або Роланд vs. Сід). Виділіть спільне та відмінне.

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Твори для обов’язкового опрацювання (для всіх мовних груп)

 1.  Кельтський епос:
 •  Вигнання синів Уснеха; Бій Кухуліна з Фердіадом (за хрестоматією)
 1.  Ісландські саги: Про Ейріка Рудого. Про Торстейна Мороза.
 2.  Давньоскандинавський епос:
 •  “Старша Едда” (за хрестоматією): Пророцтво Вьольви; Промова Високого; Пісня про Вьолюнда
 •  Сага про Волсунгів (за хрестоматією)
 1.  Англосаксонський епос:
 •  Беовульф (за хрестоматією – всі групи, крім англійських)
 1.  Августин А. Сповідь (кн. 3 ч. 2; кн. 6 ч. 5-6; кн. 10 ч. 2, 3, 8-21; кн. 11 ч. 16-29; кн. 12 ч. 23, 27, 28) **
 2.  Пісня про Роланда
 3.  Пісня про мого Сіда (за хрестоматією + **– всі групи, крім іспанської, яка читає в повному обсязі)
 4.  Пісня про нібелунгів
 5.  Лірика трубадурів (за хрестоматією)
 6.  Біографії трубадурів (за хрестоматією)
 7.  Бедьє Ж. Роман про Трістана та Ізольду
 8.  Кретьєн де Труа. Окассен і Ніколет (за хрестоматією)
 9.  Поезія вагантів та голіардів (за хрестоматією)
 10.  Фабльо: Заповіт віслюка. Про вілана, який тяжбою отримав рай (за хрестоматією)
 11.  Роман про Лиса (за хрестоматією + **)
 12.  Гільйом де Лорріс, Жан де Мен. Роман про Троянду * або **
 13.  Міракль: Рютбеф. Диво про Теофіла.
 14.  Фарс: Пан Пателен (за хрестоматією)
 15.  Данте. Нове життя (за хрестоматією). Божественна комедія (Пекло – всі групи, крім італійських).
 16.  Петрарка Ф. Книга пісень (сонети № 2, 3, 5, 13, 21, 61, 68, 79, 92, 95, 111, 122, 138, 145, 157, 269, 272, 282, 311, 312, 333, 336, 364)
 17.  Боккаччо Дж. Декамерон

______

* - текст наявний на електронному ресурсі http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka.htm

** - текст буде надано викладачем

Твори обов’язкові  для англійських груп

 1.  Беовульф - повністю
 2.  Ленгленд. Видіння Петра-Орача (за хрестоматією)
 3.  Мелорі Т. Смерть Артура (за хрестоматією)

Твори обов’язкові для німецької групи

 1.  Міннезанг (за хрестоматією)
 2.  Вольфрам фон Ешенбах. Парцифаль
 3.  Гарман фон дер Ауе. Бідний Генріх (за хрестоматією)
 4.  Вернер Садівник. Селянин Гельмбрехт (за хрестоматією)

Твори обов’язкові  для французьких груп

 1.  Марія Французька. Ле про козолист (рус. Ле про жимолость) (за хрестоматією)
 2.  Жести
 3.  Фабльо

Твори обов’язкові для іспанських груп

 1.  Пісня про мого Сіда - повністю
 2.  Вірші давньої іспанської поезії (за антологією «Незгасне полум’я любові», яка є на кафедрі, ауд. 73)

Твори обов’язкові для новогрецької групи

 1.  Дигеніс Акріт
 2.  Мазаріс (Візантійський сатиричний діалог)**
 3.  Про мандри Александра Македонського до раю**

Підручники

 1.  Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів, 1993. – С.11-203.
 2.  Шалагінов Б.Б. Західна література: Від античності до початку ХІХ століття: Іст.-естет. нарис. – К., 2004. – С.120-165.
 3.  Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та доби Відродження: Навч. посібник. – К., 2007.
 4.  История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. / М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов. – М., 1999.

Антології та хрестоматії

 1.  Література західноєвропейського середньовіччя / під. ред. Висоцької Н.О. : Навч. пос. – Вінниця, 2003.
 2.  Зарубежная литература Средних веков. Латинская, кельтская, скандинавская, провансальская, французская литературы: Учеб. пособие для студентов / Сост. Б.И. Пуришев. – М., 1974.
 3.  Зарубежная литература Средних веков. Немецкая, испанская, итальянская, английская, чешская, польская, сербская литературы: Учеб. пособие для студентов / Сост. Б.И. Пуришев. – М., 1974.
 4.  Зарубежная литература. Эпоха Возрождения: Учеб. пособие для студентов / Сост. Б.И. Пуришев. – М., 1976.
 5.  Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. М., 1974. (БВЛ).
 6.  Лукаш М.О. Від Боккачо до Аполлінера: Переклади / Ред. М.Н. Москаленко. – К., 1992.
 7.  Незгасне полум’я любові. Антологія іспанської поезії ХІІ-ХХ століття. / Пер. О. Криштальської. -  Луцьк, 2003. – С. 6-19, 24-37.

Довідкова та наукова література

 1.  Алексеев М.П. Литература Средневековой Англии и Шотландии. – М., 1984.
 2.  Гаспаров М. Л. Каролингское возрождение (VIII-IX вв.) //Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков. — М.: Наука, 1970. — С. 223-242.*
 3.  Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М. , 1984. **
 4.  Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. – М., 1989.
 5.  Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. – М.,  1979.
 6.  Жак ле Гофф. Середньовічіна уява. – Львів, 2007.
 7.  Качуровський І. Ґенерика Архітертоніка.-К., 2005. – Кн. І: Література европейського Середньовіччя. – К., 2005.
 8.  Кельтская мифология: Энциклопедия. – М., 2002.
 9.  Косиков Г.К. Средние века и Ренессанс. Теоретические проблемы // Зарубежная литература второго тысячелетия 1000-2000. / Под ред. Л.Г. Андреева. – М., 2001.
 10.  Культура Средневековья и Возрождения: Хрестоматия / Сост. Н.Л. Перская. – Х., 1999.
 11.  Левинтон Г. Сюжет поэмы о Дигенисе Акрите. // Балкинские чтения 1: Симпозиум по структуре текста. Тезичы и материалы. – М., 1990. – С. 138-140. **
 12.  Мелетинский Е.М. Заметки о средневековых жанрах, преимущественно повествовательных // Литература Средневековья, Ренессанса и Барокко. – Вып. 1. –  Проблемы жанра в литературе Средневековья / Андреев М.Л. – М., 1994.
 13.  Мелетинский Е.М. Средневековый роман: Происхождение и классические формы. – М., 1983.
 14.  Михайлов А.Д. Французский героический эпос. Вопросы поэтики и стилистики. – М., 1995.
 15.  Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии. – М., 2002.
 16.  Пуришев Б. Лирическая поэзия средних веков. – М., 1974. **
 17.  Стеблин-Каменский М.. Исландские саги. // Исландские саги. Ирландский эпос. — М., 1973. — С. 7-22.*, а також **
 18.  Стеблин-Каменский М.И. Скальдическая поэзия // Поэзия скальдов. Л., 1979.
 19.  Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1995.
 20.  Хойслер А. Германский героический епос и сказание о Нибелунгах. М., 1960.
 21.  Широкова Н.С. Кельтские друиды. Л., 1984.

_____

*  - тексти наявні на електронному ресурсі http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka.htm 

** - тексти наявні на електронному ресурсі http://www.philology.ru/literature3.htm 
1. Смутное время и его последствия конец XVI началоXVII вв
2. Задание 30 задание 3 ~ вариант 10
3. тема Особенной части уголовного права
4. двигательного аппарата инвалидколясочник
5. Роль коммерческого банка в кредитовании малого и среднего бизнеса
6. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите как он назывался
7. Реферат- Сети Internet и Intranet
8. Дійсно ніхто не вибере життя без друзів навіть маючи всі інші блага- вважають же ж що навіть у багатіїв і в
9. СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ХантыМансийского автономного округа ~ Югры Кафедра бухга
10. защитница тихой гавани вампиров под названием Дом Кадогана обеспокоена что люди в любую минуту возьмутся
11. Благотур ГЛипецк ул
12. на тему ldquo;Еволюція уявлень людства про будову Всесвітуrdquo; Виконала Учени
13. должностные лица Председатель Правительства РФ он назначается на должность Президентом РФ с одобрения Го
14. Основные понятия аксонометрии
15. ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ
16. Социальноисторическое развитие Англии в XVXVI вв
17. Тема- Табличний процесор MS Exel.
18. В результате проведения или выполнения различных работ и производственных процессов оказания услуг т
19. Лабораторная работа 1 Конструкции линий электрических сетей
20. Институт Открытое общество Объявление об открытом конкурсе Исследования науки и технологий в Росс