Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Адъюнктура б~л- А техникалы~ о~у орындарында ~ылымипедагогикалы~ кадрлар дайындау т~рі Б ~нертану о~

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ҚАЛЫПТЫ АНАТОМИЯ КАФЕДРАСЫ 

Құқықтық құзыреттер бойынша тесттер

1. Адъюнктура бұл:

А) техникалық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Б) өнертану оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

+В) әскери оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

Г) гуманитарлық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

Д) медицина оқу орындарында  ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

2. Бакалавр бұл:

+А) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

Б) ғылыми дәреже

В) ғылыми атақ

Г) лауазым

Д) сенім көрсетілген тұлға

3. Нострификация, бұл:

А) техникалық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Б) әскери оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

В) медицина оқу орындарында  ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

Г) өнертану оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

+Д) ҚР-ның дипломдарының басқа мемлекеттердің дипломдарымен сәйкестігін анықтау

4. Докторантура бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімнің академиялық дәрежесі

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын игерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже.

В) ғылыми атақ

+Г) ғылыми және педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Д) лауазымы

5. Магистр бұл:

+А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

В) ғылыми дәреже

Г) ғылыми атақ

Д) лауазым

6. Доцент бұл:

+А) ғылыми атақ

Б)  жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

В) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

Г) ғылыми дәреже

Д) сенім көрсетілген тұлға

7. Профессор бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

+В) ғылыми атақ

Г) ғылыми дәреже

Д) сенім көрсетілген тұлға

8. Резидентура бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

В) ғылыми дәреже

+Г) жоғарғы оқу орнынан кейін тереңдетілген медициналық білім алу түрі

Д) ғылыми атақ

9. Философия докторы (PhD) бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

В) ғылыми дәреже

+Г) ең жоғарғы академиялық дәреже

Д) ғылыми атақ

10. Ғылым докторы бұл:

+А) ең жоғарғы ғылыми дәреже

Б) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

В) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

Г) ғылыми атақ

Д) ең жоғарғы академиялық дәреже

11. Интернатура бұл:

+А) жоғарғы медициналық оқу орындарындағы оқушыларды негізгі медициналық білім шеңберінде дайындау түрі

Б) интернаттық ұйымдар

В) ғылыми және педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Г) әскери оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Д) гуманитарлық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

12. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бекітілді:

+А) 2010

Б) 2009

В) 2008

Г) 2011

Д) 2012

13. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасын шығаруға себеп болған:

+А) ҚР-сы президентінің қаулысы

Б) ҚР-сы Денсаулық сақтау Министрінің бұйрығы

В) ҚазҰМУ-нің Ректорының бұйрығы

Г) Әлеуметтік Сақтау Министрінің бұйрығы

Д) Облыс әкімдерінің қаулысы

14.  «Саламатты Қазақстан» бағдарламасын шығарған Мемлекеттік орган:

+А) ҚР Денсаулық ссақтау Министрлігі

Б) ҚазҰМУ-нің ректораты

В) ҚР Парламенті

Г) Әлеуметтік сақтау министрлігі

Д) Облыстар әкімшілігі

15. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бойынша өмір жас ұзақтығы 2013 жылға төмендегідейді құрайды деп күтілуде:

+А) 69,5 жас

Б) 70 жас

В) 68 жас

Г) 71 жас

Д) 72 жас

16. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бойынша 2015 жылға қарай адам жасы ұзарады:

А) 69,5 жас

+Б) 70 жас

В) 68 жас

Г) 71 жас

Д) 72 жас

17. 2013-жылға қарай 100 мың адамға санағанда аналар өлімінің азаюы төмендегідей:

А) 27

+Б) 28,1

В) 24,5

Г) 25

Д) 30

18. 2015 жылға қарай 100 мың адамға санағанда аналар өлімінің азаюы төмендегідей:

+А) 24,5

Б) 28,1

В) 25

Г) 27

Д) 30

Аударған:    аға оқытушы   Қосманбетов Т.С.


1. Кубанды Дата поступления- 2.html
2. Шестой кризис Журнал Дружба народов 7~96 Кваша А
3. Реферат- Нило-Столобенская пустынь
4. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Київ 2004
5. Лабораторная работа 4 Определение момента инерции тела и проверка теоремы Штейнера методом крутил
6. Опыта о человеческом разуме вся пронизана определенными достоинствами и определенными недостатками
7. вала в экономике нужно уходить
8. вагітність що переношується Вагітністю що переношується слід вважати вагітність яка продовжується б
9. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів ~4 Дисертаці
10. реферат на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук КИЇВ 1999 Дисерта
11. Тема- Факторы производственной среды
12. ресурс который помогает Вам поддерживать связь с Вашими старыми и новыми друзьями.html
13. осенней кампании того года был разгром вражеской группировки в Заполярье изгнание фашистских войск с терри
14. Тема 10 Цена в системе комплекса маркетинга 10
15. Порядок здійснення права на спадкування в Україні
16. Лабораторная работа 7 по курсу Архитектура ЭВМ и систем Написание и отладка программ для УЭВМ
17. Психофизиология Биология поведения Раздел I 1
18. активы капитал активы капитал обязательства 3 Что является основой для регистрации любого факт
19. Маяк Эдуард Вениаминович Лимонов Савенко Эдуард Лимонов на радио Маяк
20.  Тарих~а дейінгі кезе~