Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Адъюнктура б~л- А техникалы~ о~у орындарында ~ылымипедагогикалы~ кадрлар дайындау т~рі Б ~нертану о~

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ҚАЛЫПТЫ АНАТОМИЯ КАФЕДРАСЫ 

Құқықтық құзыреттер бойынша тесттер

1. Адъюнктура бұл:

А) техникалық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Б) өнертану оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

+В) әскери оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

Г) гуманитарлық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

Д) медицина оқу орындарында  ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

2. Бакалавр бұл:

+А) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

Б) ғылыми дәреже

В) ғылыми атақ

Г) лауазым

Д) сенім көрсетілген тұлға

3. Нострификация, бұл:

А) техникалық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Б) әскери оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

В) медицина оқу орындарында  ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

Г) өнертану оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

+Д) ҚР-ның дипломдарының басқа мемлекеттердің дипломдарымен сәйкестігін анықтау

4. Докторантура бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімнің академиялық дәрежесі

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын игерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже.

В) ғылыми атақ

+Г) ғылыми және педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Д) лауазымы

5. Магистр бұл:

+А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

В) ғылыми дәреже

Г) ғылыми атақ

Д) лауазым

6. Доцент бұл:

+А) ғылыми атақ

Б)  жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

В) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

Г) ғылыми дәреже

Д) сенім көрсетілген тұлға

7. Профессор бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

+В) ғылыми атақ

Г) ғылыми дәреже

Д) сенім көрсетілген тұлға

8. Резидентура бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

В) ғылыми дәреже

+Г) жоғарғы оқу орнынан кейін тереңдетілген медициналық білім алу түрі

Д) ғылыми атақ

9. Философия докторы (PhD) бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

В) ғылыми дәреже

+Г) ең жоғарғы академиялық дәреже

Д) ғылыми атақ

10. Ғылым докторы бұл:

+А) ең жоғарғы ғылыми дәреже

Б) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

В) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

Г) ғылыми атақ

Д) ең жоғарғы академиялық дәреже

11. Интернатура бұл:

+А) жоғарғы медициналық оқу орындарындағы оқушыларды негізгі медициналық білім шеңберінде дайындау түрі

Б) интернаттық ұйымдар

В) ғылыми және педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Г) әскери оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Д) гуманитарлық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

12. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бекітілді:

+А) 2010

Б) 2009

В) 2008

Г) 2011

Д) 2012

13. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасын шығаруға себеп болған:

+А) ҚР-сы президентінің қаулысы

Б) ҚР-сы Денсаулық сақтау Министрінің бұйрығы

В) ҚазҰМУ-нің Ректорының бұйрығы

Г) Әлеуметтік Сақтау Министрінің бұйрығы

Д) Облыс әкімдерінің қаулысы

14.  «Саламатты Қазақстан» бағдарламасын шығарған Мемлекеттік орган:

+А) ҚР Денсаулық ссақтау Министрлігі

Б) ҚазҰМУ-нің ректораты

В) ҚР Парламенті

Г) Әлеуметтік сақтау министрлігі

Д) Облыстар әкімшілігі

15. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бойынша өмір жас ұзақтығы 2013 жылға төмендегідейді құрайды деп күтілуде:

+А) 69,5 жас

Б) 70 жас

В) 68 жас

Г) 71 жас

Д) 72 жас

16. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бойынша 2015 жылға қарай адам жасы ұзарады:

А) 69,5 жас

+Б) 70 жас

В) 68 жас

Г) 71 жас

Д) 72 жас

17. 2013-жылға қарай 100 мың адамға санағанда аналар өлімінің азаюы төмендегідей:

А) 27

+Б) 28,1

В) 24,5

Г) 25

Д) 30

18. 2015 жылға қарай 100 мың адамға санағанда аналар өлімінің азаюы төмендегідей:

+А) 24,5

Б) 28,1

В) 25

Г) 27

Д) 30

Аударған:    аға оқытушы   Қосманбетов Т.С.


1. і Для зменшення шкідливого впливу виробничого шуму на працівників шумних виробництв послаблення передаван
2. Беру кусок жизни грубой и бедной и творю из него сладостную легенду ибо я поэт
3. Професійна діяльність шкільних психологів
4. Что есть сердце Спрашивает себя каждый человек
5. в XIV Причиной раздробленности являлся подъем экономики Киевской державы он шел на фоне продолжавшегося р
6. Егоров, Александр Ильич
7. істен шы~уларды~ а~ынды~ параметрі терминін ~олданады
8. Преступность в местах лишения свободы
9. Курсовая работа- Разработка базовой конструкции женского платья
10. Ранняя неонатальная адаптация и переходные состояния новорожденного
11. Тема- Эволюция представлений о пространстве и времени 1
12. 45 Закона РФ лОб охране окружающей природной среды
13. тематической статистике направленный на поиск зависимостей в экспериментальных данных путём исследования
14. вариантом развития скелета балансом мышц и особенностью высшей нервной деятельности включая характер чел
15. Тема- Визвольна війна українського народу середини XVII ст
16. правового регулирования являются не всякие отношения по поводу земли а лишь те которые имеют определенное
17. Информационная система гостиничного комплекс
18. Введение7
19. Способность право и возможность распоряжаться кемлибо чемлибо; оказывать решающее воздействие на судь
20. никелевые сульфидные; хромитовые титаномагнетитовые и платиноидные; редких редкоземельных и рассеянных эл