Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

практикум з криміналістики Студента ки ______________________ Навчальна група __________ курс _______

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26


Лабораторний практикум

з криміналістики

Студента (ки) ______________________

Навчальна група __________ курс _______

Навчальний рік ___________

Дніпропетровськ

2011

 

КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Практикум розроблений відповідно до програми курсу «Криміналістика», містить лабораторні роботи з основних розділів досліджуваної дисципліни: криміналістична техніка, криміналістична тактика, методика розслідування окремих видів злочинів.

Ціль виконання пропонованих лабораторних робіт – закріпити отримані студентами теоретичні знання, прищепити їм практичні навички використання техніко-криміналістичних засобів, необхідних при виконанні дій по виявленню, фіксації й вилученню слідів, їхньому попередньому дослідженню, а також навчити тактиці проведення окремих слідчих дій, навчити грамотно оформляти процесуальні документи, висувати слідчі версії, складати плани розслідування й ін.

Лабораторні роботи виконуються студентами самостійно, як правило, на практичних заняттях у криміналістичній лабораторії. Місцем проведення окремих робіт (наприклад, огляд умовного місця події) може бути будь-яке приміщення або місцевість, підготовлена для виконання поставленого завдання.

В процесі проведення занять по лабораторному практикуму викладач демонструє студентам прийоми роботи зі слідами, правила й порядок оформлення результатів проведення слідчих дій, видає необхідні для виконання лабораторних робіт техніко-криміналістичні засоби.

Студент зобов'язаний на кожному занятті звітувати про виконання попереднього завдання, пред'являючи викладачеві лабораторний практикум.

Пропущене по тій або іншій причині практичне заняття студент зобов'язаний відпрацювати, тобто виконати відповідне завдання в інший час під контролем викладача.

Зараховані лабораторні роботи є допуском до здачі заліку (іспиту) за курсом «Криміналістика».


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема 1. Техніко-криміналістичні засоби

1.Скласти схему: «Класифікація техніко-криміналістичних засобів».

2. Назвати цільове призначення комплектів техніко-криміналістичних засобів, якими оснащена валіза криміналіста ВК-1

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назвати техніко-криміналістичні засоби, що входять у комплект, призначений для виявлення, фіксації й вилучення слідів рук людини.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Вказати криміналістичні й процесуальні правила фіксації матеріальних об'єктів. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОТО ВАЛІЗИ ВК-1

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема 2. Трасологія

  1.  Скласти схему: «Класифікація слідів у трасології».

  1.  На запропонованому викладачем предметі залишіть потожировий слід великого пальця правої руки. Використовуючи техніко-криміналістичні засоби, зафіксуйте його й вилучіть із дотриманням криміналістичних і процесуальних правил. Визначите вид папілярного візерунка даного відбитка пальця, його загальні й часткові ознаки.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Місце для конверта з вилученим

відбитком пальця

 

ВІДБИТОК ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ

 

3. Заповніть дактилоскопічну карту. Вкажіть вид папілярного візерунка кожного пальця.

Схема розміщення дактилоскопічної інформації

1. Великий

2. Вказівний

3. Середній

4. Безіменний

5. Мізинець

П

Р

А

В

А

Р

У

К

А

6. Великий

7. Вказівний

8. Середній

9. Безіменний

10. Мізинець

Л

І

В

А

Р

У

К

А

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Контрольні відбитки

Л і в а   р у к а                                                                                                       П р а в а   р у к а

Великий                                  Великий


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема 3. Судова фотографія

1. Призначення криміналістичної фотозйомки, її види й способи виконання.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Виконати фотографування умовного місця події (вибрати довільно) за правилами орієнтовної, оглядової, вузлової й детальної фотозйомок.

ФОТОТАБЛИЦЯ

Додаток №________ до протоколу огляду місця події

__________________________від «____» __________ 20_____ р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Орієнтовна фотозйомка,

(лінійна або кругова панорама)

Фото № 1________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оглядова фотозйомка

Фото № 2________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вузлова фотозйомка

Фото № 3________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Детальна фотозйомка

Фото № 4 ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Місце для конверта з негативами, або CD-диск


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема 4. Огляд місця події

1. Завдання й види слідчих оглядів ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Перелічіть види огляду місця події й укажіть основні тактичні прийоми й способи його проведення (приміщення, відкритий простір)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Виконайте огляд умовного місця події із застосуванням необхідних технічних засобів для виявлення, фіксації й вилучення речових доказів, складіть план-схему місця події й фототаблицю огляду.

ПРОТОКОЛ

ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

___________________    _________________

 місце        дата

Слідчий_________________________________________________ (найменування органа) (звання)

_________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

У зв'язку з повідомленням, що надійшло, від ____________________________ 

         (коли й звідки надійшло повідомлення)

_________________________________________________________

Повідомлення про __________________________________, керуючись ст.ст. 190, 191 КПК України, провів у присутності понятих ___________________

_________________________________________________________

(прізвища, ініціали понятих, їхні домашні адреси)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

огляд ____________________________________________________

    (місця події, місцевості, приміщення, документів, трупа й т.п.)

 ________________________________________________________,

про що у відповідності зі ст. 195 КПК України склав справжній протокол.

Огляд проводився за участю (свідків, потерпілих, підозрюваного, обвинувачуваного, фахівця, співробітників міліції й ін.)

_________________________________________________________

(прізвища, ініціали, процесуальне положення, посади учасників огляду,

_________________________________________________________

у необхідних випадках їхньої адреси)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свідкам, потерпілим ________________________________________

(прізвище, ініціали)

_________________________________________________________

роз'яснено їхні обов'язки, передбачені ст. 70, 71 УПК України, і вони попереджені про відповідальність за ст. 385 КК України за відмову або відхилення від дачі показань і по ст.384 КК України за дачу свідомо неправдивих свідчень.

(підписи свідків, потерпілих)

Фахівцям___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

у відповідності зі ст. 128-1 УПК України роз'яснені їхні права, обов'язки, вони попереджені про відповідальність за відмову або відхилення від виконання своїх обов'язків _______________________________________________________________________

(підписи фахівців)

Учасникам огляду роз'яснене їхнє право бути присутнім при всіх слідчих діях, проведених у процесі огляду місця події, і робити зауваження, що підлягають занесенню до протоколу.

Понятимим__________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

у відповідності зі ст. 127 УПК України роз'яснені їхні обов'язки засвідчити факт і результати дій, при проведенні яких вони були присутні

____________________________________________________________________________

(підписи понятих)

Огляд проводився з ......... год. ......... хв.    до ......... год. ......... хв.

В______________________________ при ___________________________ освітленні.

(стан погоди)     (природному або штучному)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перед застосуванням технічних засобів:___________________ _____________________

( перелічіть технічні засоби)

___________________________________________________________________________

про це сповіщено ____________________________________________________________

 

В ході огляду вилучено слідчим:

1)_______________________________________________________

2) ______________________________________________________

3)________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

Предмети, зазначені в пунктах ________________, опечатані сургучевою (пластиліновою або іншою) печаткою, що має відбиток «Слідчий прокуратури _________________________ району».

Фахівець________________________________________________ зробив наступну заяву: ________________________________________________________

________________________________________________________

Від понятих____________________________________ надійшло наступне

(прізвище, ініціали)

зауваження із приводу проведення огляду (зауважень не надійшло):

________________________________________________________

До протоколу огляду додаються____________________________________

_________________________________________________________

(плани, схеми, зліпки й відбитки слідів, а також інші додатки)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підписи учасників огляду)


Додаток №

ПЛАН-СХЕМА

огляду місця події по факту:


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Тема 5. Тактика допиту

.

Вивчіть запропонований протокол допиту свідка та вкажіть наявні в ньому істотні порушення процесуального закону, відзначте тактичні помилки, допущені слідчим при проведенні допиту.

П Р О Т О К О Л    Д О П И Т У

(свідка, потерпілого)

Місце допиту м. Енськ

Допит почато   «10»  липня   2011 р.  « 22 »   « 20 » хв.

Допит закінчено  «10»  липня   2011 р.  « 23 »   « 10 » хв.

Слідчий слідчого відділу Енського РВВС старший лейтенант міліції

      Смирнов В.К.            

у відповідності зі ст.167 і 168 КПК України допитав у якості  свідка      

  1.  Прізвище, ім'я, по батькові Погосяна Давида Артуровича    

        

2. Рік народження   3 березня 1997 р.      3. Місце народження         м. Єреван  

4. Адреса м. Енськ, вул. Миру, буд.6, кв.14        

5. Партійність  6. Національність і громадянство  

        вірмен, Вірменії    

7. Паспорт або інші документи свідоцтво про народження V-ФЖ №76809 видане  
РАГ (сом) № 3 м. Єреван         

  1.  Освіта учень восьмого класу Енської середньої школи   .

Місце роботи, посада          .

        .

Про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань за ст. 385 КК України і за дачу свідомо неправдивих свідчень за ст. 384 КК України попереджений Погосян Давид         .

 (підпис)

Питання слідчого: Нам відомо, що 30 червня 2001 р. Ви скоїли крадіжку відеоапаратури із квартири 40 буд. 25 по вул. Вишневій в громадянки Сидорової С.О., що Ви можете розповісти із цього приводу?

Відповідь: Крадіжки я не скоював.

Питання: Нам відомо, що дану крадіжку Ви скоїли спільно зі своїми друзями Єфремовим Сергієм і Копиловим Олегом. Ви зізнаєтеся в цьому?

Відповідь: Ні, не визнаю, я крадіжки не скоював.

Питання: Що Ви робили в другій половині дня 30 червня 2011 року?

Відповідь: Я не пам'ятаю.

Питання: Постарайтеся згадати.

Відповідь: Я був у будинку.

Питання: Чи зустрічалися Ви з ким або зі своїх друзів 30.06.2011 року?

Відповідь: Ні, я ні з ким з них не зустрічався.

Питання: Ви кажете правду?

Відповідь: Так, я кажу правду.

Питання: Розповідайте, що Вам відомо про крадіжку, що відбулася 30.06.2011 року у квартирі 40 будинку 25 по вул. Вишневій в Сидорової С.О.?

 Відповідь: Я нічого про це не знаю.

Питання: Ви бували в даній квартирі?

Відповідь: Ні, я там не був.

Питання: Ви розумієте, що Вас попереджено про кримінальну відповідальність за дачу свідомо неправдивих свідчень за ст. 384 КК України, Ви продовжуєте стверджувати, що Вам нічого не відомо про крадіжку?

Відповідь: Про крадіжку я нічого не знаю, у цій квартирі я не був.

Питання: Ви як і раніше наполягаєте на тому, що ні з ким зі своїх друзів 30.06.2011 року не зустрічалися.

Відповідь: Так наполягаю.

 Питання: Розповідайте про себе.

 Відповідь: Я проживаю зі своїми батьками: Погосяном А.Р. і Погосян С.К. У мене є старша сестра Погосян І.Л. 1993 року народження, що проживає разом з нами. Цього року ми переїхали з Вірменії. Я буду вчитися в дев'ятому класі Енськой середньої школи.

Питання: Як кличуть Ваших друзів?

Відповідь: Я дружу з Івановим Сашком, Копиловим Олегом і Єфремовим Сергієм.

Питання: Це Ваші близькі друзі?

Відповідь: Так.

Питання: Вільний час Ви проводите разом?

Відповідь: Так.

Питання: Як Ви можете пояснити, що Єфремов Сергій стверджує про те, що 30.06.2011 р. Ви разом з ним і Копиловим Олегом скоїли крадіжку відеоапаратури із кв.40 буд.25 по вул. Вишневій в Сидорової С.О.?

Відповідь: Я не знаю.

Питання: Відповідно до висновку експертизи на столі у квартирі Сидорової виявлений відбиток пальця, що тотожний відбитку Вашого середнього пальця правої руки, як Ви можете це пояснити?

Відповідь: Я не знаю.

Питання: Якщо Ви не зізнаєтеся в скоєному злочині, то Вам буде вибраний запобіжний захід взяття під варту, якщо ж Ви зізнаєтеся в скоєному діянні, то буде вибраний більш м'який запобіжний захід – підписка про не виїзд. Так, Ви визнаєте, що разом з Єфремовим і Копиловим 30.06.2011 р. скоїли крадіжку відеоапаратури в громадянки Сидорової С.О.?

Відповідь: Так визнаю.

Питання: Ви скоїли крадіжку відеомагнітофона «SONY», в якого подряпана верхня кришка?

Відповідь: Так, ми викрали саме такий відеомагнітофон.

Слідчий: Прочитайте й підпишіть свої показання.

«З моїх слів записано вірно й мною прочитано». Погосян Д.А.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема 6. Методика розслідування вбивств

8 січня в РВВС сел. Кленове надійшло повідомлення про виявлення в будинку Булайових трупа Булайова П.І. з рубаними ранами правої половини тулуба і шиї. Про вбивство Булайова незнайомим чоловіком у відділ міліції заявила дружина вбитого і його неповнолітні доньки Ніна і Валя.

Місце події було оглянуте слідчим при участі фахівців. Оглядом встановлено, що в кімнаті на столі знаходиться пляшка з невеликою кількістю горілки, дві склянки з недопитою рідиною, дві купки залишків від з'їденої кільки, інші продукти. На склянках і пляшці виявлені чотири сліди пальців, які мають досить чіткий малюнок папілярного візерунку. Під столом і в кімнаті валяються частини розбитого стільця, уламки гітари, на порозі кімнати є свіжі сліди розрубів. Постелі, де, за словами дружини Булайова, спали вона та її доньки, були акуратно застелені, а на одному з ліжок на покривалі лежала тріска від розбитої гітари.

Дружина потерпілого, Булйова М.Ф. розповіла, що її чоловік, звільнившись 3 місяці назад з місць позбавлення волі, висловлював побоювання, що його можуть вбити за картковий борг у колонії. У ніч вбивства до них у будинок прийшов невідомий їй чоловік, якого чоловік представив як свого знайомого по спільному відбуванню покарання. На прохання чоловіка вона поставила на стіл закуски, а сама пішла спати. Через якийсь час із коридору почувся глухий стукіт. Вийшовши на шум, вона побачила чоловіка в крові мертвим, а незнайомого чоловіка вже не було.

Завдання:

1.Визначити коло обставин, що підлягають доведенню по даній справі.

2.Висунути й обґрунтувати версії про суб'єкта(ах) злочину й мотивах вбивства.

3.Скласти план невідкладних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

4.Визначити коло судових експертиз, які необхідно призначити по даній справі.

5.Сформулювати питання по кожному виду експертиз.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

 Укладач: Зайченко О.Л.

Лабораторний практикум з криміналістики

 


РЕЦЕНЗІЯ

на лабораторний практикум

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Луга Общие положения Начальник технологического отдела непосредственно подчиняется комм
2. Реферат Зерновые ресурсы России
3. Товароведение и экспертиза товаров
4. Автоматизация процесса назначения IP-адресов узлам сети-протокол DHCP
5. Тема 1 ПРЕДМЕТ МЕТОД ДЖЕРЕЛА СИСТЕМА ТА ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ПЛАН 1
6. 2012 учебного года дата время
7. Методические рекомендации для студента 32 Тема занятия- Физиология пищеварения Значение темы- В пр
8. Вторая усобица на Руси После смерти Владимира Святославича в 1015 году началась борьба за власть между его н.html
9. Родилась она в Клаудсдейле но потом упала
10. Дифференциал КамАЗа. Устройство и принцип действия
11. реферата- Социальнофилософский исторический анализ того что в теме диссертации все равное придется делать
12. Менеджмент Профиль- Производственный менеджмент КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛ.
13. тема В русском языке термин общество используется для обозначения- и группы людей и всего человечества о
14. . Безработица и рынок труда Особенности рынка труда.
15. На тему- Русская Правда Работу выполнил- студент 1го курса группы 9042 Го
16. Реферат на тему- Интеграция уроков музыки и математики
17. .Основы рекламной деятельности 1.
18. 935080125 В книге представлена практика Внутренняя Улыбка которая является мощной медитацией внутреннег
19. РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ ФИЛИАЛ УТВЕРЖ.html
20. педагогической деятельностью в современной российской школе и частично со структурой образования в целом