Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Киї

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


25

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Солодка Ольга Олегівна

УДК 336.717; 339.137.2

Фінансовий механізм підвищення

ефективності функціонування комерційних

банків

08.04.01 фінанси, грошовий обіг і кредит

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник:    доктор економічних наук, професор 

Лютий Ігор Олексійович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри

фінансів, грошового обігу та кредиту

Офіційні опоненти:     доктор економічних наук, професор

Вітлінський Вальдемар Володимирович,

Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів;

кандидат економічних наук

Шелудько Наталя Михайлівна, Інститут економіки НАН України, старший науковий співробітник відділу фінансово-кредитного регулювання, м. Київ

Провідна установа:     Науково-дослідний фінансовий інститут при 

Міністерстві фінансів України, відділ міжнародних фінансів і боргової політики, м. Київ

Захист відбудеться “ 27 лютого2004 р. о  14   годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90-А, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, кім. 12.

Автореферат розісланий “ 18    січня    2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, доцент                                               Жилінська О.І.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Актуальність підвищення ефективності діяльності комерційних банків має виняткове значення в період формування, становлення та розвитку вітчизняного кредитного ринку. Реформа в банківській сфері випереджає перетворення в інших сферах економіки. Посилення конкуренції між депозитними установами, поява конкурентів в особі небанківських установ, відтік вкладів із банків внаслідок розвитку ринку цінних паперів призвели до необхідності використання банками нових фінансових інструментів забезпечення стійкості та більш гнучкого реагування на можливі ризики. Крім того, посилення конкуренції супроводжується зменшенням впливу НБУ на банківську справу, що призводить до зміни структури портфелів банків із посиленням ризиків для отримання належного рівня доходів.

Конкуренція в банківській сфері відрізняється розвиненістю форм та інтенсивністю, відсутністю вхідних бар’єрів і патентних обмежень. Розвиток інформаційних технологій і засобів комунікацій призводить до розширення територіальної сфери діяльності фінансово-кредитних інститутів. Розширення спектра банківських продуктів посилює диверсифікацію банківської індустрії, що, в свою чергу, ще більше посилює конкуренцію. Інтернаціоналізація економічних процесів, що супроводжується проникненням банків на міжнародні ринки та їх конкуренцією з місцевими банками, глобалізує банківську конкуренцію. Отже, підвищення ефективності функціонування банківських інститутів, поліпшення економічних показників діяльності банку, які надають конкурентні переваги, необхідно забезпечувати за допомогою реалізації оптимального фінансового механізму. З іншого боку, проведення ринкових реформ в Україні неможливо без підвищення ефективності банківської діяльності.

Поступова трансформація національної економіки в ринкову вимагає створення розвиненої банківської системи, яка була б здатною нормалізувати ситуацію в фінансово-грошовій сфері, й на цій основі послабити платіжну кризу та дефіцит обігових коштів. Фінансовий механізм банківської діяльності призначений забезпечити подальший розвиток банківської системи саме в цьому напрямі. Складні обставини й ризики, пов’язані з розвитком фінансово-кредитної системи України, посилюють актуальність впровадження фінансового механізму підвищення ефективності функціонування комерційних банків у їх діяльність.

Проблеми організації ефективної діяльності та стратегічного управління комерційними банками знайшли відображення в працях зарубіжних науковців: Г. Аккерлофа, Й. Ансоффа, М. Ауріємма, Р. Баззела, Б. Бєрмана, К. Брайна, Р. Брауна, Є. Брігхема, А. Вайсмана, Д. Вейла, Дж. Еванса, Г. Ейленбергера, Б. Карлофа, Д. Кокса, Р. Колі, Ж.-Ж. Ламбена, М. Мак-Дональда, Ф. Модільяні, Д. Полфєрмана, Г. Райса, Д. Сімонсона, Дж. Сінкі, І. Фішера, Ф. Форда, М. Фрідмана.

Серед представників української економічної думки, які займалися свого часу проблемами сутнісних сторін фінансових і грошово-кредитних відносин, варто назвати В. Вернадського, М. Зібера, С. Подолинського, М. Туган-Барановського.

Особливості формування банківської системи в перехідний період досить активно вивчаються сучасними вітчизняними дослідниками. Окремі аспекти грошово-кредитних відносин, банківської діяльності досліджувались у роботах О. Василика, В. Вітлінського, А. Гальчинського, В. Геєця, А. Герасимовича, В. Грушка, О. Заруби, Б. Кваснюка, Н. Костіної, І. Лукінова, І. Лютого, А. Мороза, А. Пересади, О. Пилипченка, В. Пелішенка, Л. Примостки, М. Савлука, І. Ткачука, Н. Шелудько, В. Ющенка.

Проблема дисертаційного дослідження постійно збагачується новими науковими доробками, проте теоретична цілісність та практична результативність її розробки ще досить недостатня. Певним підтвердженням цього є особливості банківської системи України, які негативно впливають на її діяльність і розвиток. Серед них висока вартість фінансового посередництва, недостатній для країн із ринковою економікою розвиток фінансової інфраструктури, відсутність стимулів для заощадження коштів і розміщення кредитів, невирішеність питань діяльності небанківських фінансових посередників і об’єднань, питань, пов’язаних з банківською таємницею. Певна невизначеність у зовнішній сфері діяльності комерційних банків викликає труднощі фінансування зовнішньоекономічних операцій. Розгортання трансформаційних процесів в економіці України об’єктивно зумовило зосередження уваги даного дослідження на проблемах підвищення ефективності функціонування банківських інститутів за допомогою впровадження в практичну діяльність комерційних банків фінансового механізму.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за комплексною темою “Теорія та практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень”підрозділ “Розвиток фінансової системи України як фактор економічного зростання”(шифр 01 БФ 040-01), в межах якої автором розроблено розділ, де обґрунтовано необхідність підвищення ефективності функціонування банківських інститутів через фінансовий механізм в умовах стабілізації кредитного ринку України.

Особлива актуальність проблем підвищення ефективності функціонування банківських інститутів через фінансовий механізм в умовах стабілізації кредитного ринку України та недостатня теоретична розробка низки проблем його впливу на формування економічної політики комерційних банків в умовах розвитку грошово-кредитних відносин зумовили постановку мети і задач дослідження.

Мета і завдання дослідження. Головною метою роботи є розробка ефективного фінансового механізму, визначення його впливу на формування структури пасивів і активів, інвестиційної та кредитної політики комерційного банку в умовах стабілізації кредитного ринку України. Зазначена мета окреслила коло наступних задач дослідження:

 •  вивчити та узагальнити наукові підходи щодо визначення економічної природи та сутності фінансового механізму в умовах розвитку конкуренції на кредитному ринку;
 •  розробити складові фінансового механізму підвищення ефективності функціонування комерційних банків, враховуючи його особливості;
 •  визначити шляхи оптимізації фінансового механізму банківської діяльності;
 •  оцінити вплив результатів впровадження складових фінансового механізму на показники функціонування банку;
 •  побудувати модель оптимізації структури пасивів і активів комерційного банку на основі аналітичної оцінки діяльності вітчизняних комерційних банків;
 •  побудувати модель оптимізації інвестиційної та кредитної політики банку.

Предмет і об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження виступає система комерційних банків України, окремі банківські інститути та їх діяльність на грошово-кредитному ринку. Предметом дослідження є фінансовий механізм банківської діяльності як засіб забезпечення ефективності їх функціонування в умовах стабілізації кредитного ринку України.

Методи дослідження базуються на загальнонаукових та спеціальних методах пізнання, дедуктивному підході до вивчення умов і можливостей розвитку банківських інститутів. Застосування методу розкриття внутрішніх суперечностей предмету дослідження дозволило виділити протиріччя банківської діяльності. Використання методу порівняльного аналізу стосовно орієнтації банківської діяльності дозволило визначити принципи та функцій реалізації фінансового механізму в умовах стабілізації і розвитку банківської системи України. Метод наукової абстракції застосовано для визначення особливостей і проблем застосування фінансового механізму. Аналітична оцінка діяльності комерційних банків в умовах стабілізації кредитного ринку України здійснена методом системного аналізу. Широко використано основні теоретичні дослідження вітчизняної та зарубіжної економічної думки з питань становлення і розвитку банківської системи, стабілізаційних процесів на кредитному ринку, ролі фінансового механізму в сучасній практиці комерційних банків. Такий підхід дав можливість на базі логічної аргументації, порівняння, моделювання й узагальнення зробити комплексний аналіз складових фінансового механізму діяльності комерційних банків.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти з питань розвитку грошово-кредитних відносин, банківської системи, зведені матеріали Національного банку України, комерційних банків ВАТ “Кредитпромбанк”, АКБ СР “Укрсоцбанк”, АТ “ВАбанк”, АБ “Київська Русь”, АКБ “Надра”, “УкрСиббанк”, АППБ “Аваль”, АКБ “Трансбанк”, АКБ “Форум”, АБ “Брокбізнесбанк”, КБ “Фінанси та кредит”, АКБ “Укрінбанк”, “ПУМБ”, “Промінвестбанк”, КБ “Приватбанк”, “Укрексімбанк”, ВАТ “Державний Ощадний Банк України”.

Наукова новизна одержаних результатів. Здобувачем здійснено комплексне дослідження умов забезпечення реалізації фінансового механізму як фактора підвищення ефективності функціонування банківських інститутів. Найбільш вагомі теоретичні та практичні результати, які характеризують новизну дослідження й особистий внесок автора такі:

вперше запропоновано:

 •  авторське трактування сутності фінансового механізму підвищення ефективності функціонування комерційних банків як узагальненої моделі дій, методів і інструментів, необхідних для досягнення довгострокових цілей комерційного банку щодо оптимізації співвідношення між задоволенням потреб клієнтів і максимізацією банківського прибутку шляхом реструктуризації та перерозподілу фінансових ресурсів з метою стабілізації доходів
 •  методику реалізації фінансового механізму, яка визначається середньозваженим балом ступеня прояву ознак стратегічності комерційного банку та дозволяє визначити готовність банку до реалізації фінансового механізму підвищення ефективності його функціонування
 •  методику створення корпоративного стилю комерційного банку як напряму вдосконалення впливу фінансового механізму на підвищення ефективності банківської діяльності з метою оптимізації розподілу власних і запозичених фінансових ресурсів

удосконалено:

 •  визначення складових фінансового механізму, які розкрито через використання методів фінансового планування та прогнозування, фінансового менеджменту, маркетингу, оптимізацію структури активів і пасивів, кредитної та інвестиційної політики з метою забезпечення фінансової стійкості комерційного банку

отримали подальшого розвитку:

 •  методика реалізації фінансового механізму ефективності діяльності банку, яка дозволяє попередити банкрутство, зменшити фінансові ризики, підвищити дохідність і прибутковість, забезпечити високі рейтингові показники та стійкі ринкові позиції
 •  моделі оптимізації активів і пасивів, інвестиційної та кредитної політики комерційного банку, що визначаються високими показниками надійності та критеріями аналізу SBU (Strategic Business Unit –(англ.) стратегічна бізнес одиниця –об’єкт інвестування), які дозволяють групувати об’єкти кредитування та інвестування за трьома напрямами: реальні, потенційні, неможливі.

Практичне значення одержаних результатів. У дослідженні представлена цілісна концепція фінансового механізму як фактора підвищення ефективності функціонування банківських інститутів в умовах стабілізації кредитного ринку України. Реалізація визначених у результаті проведеного дослідження практичних пропозицій та рекомендацій дозволить прискорити стабілізаційні процеси на кредитному ринку, сприятиме зростанню ефективності банківської діяльності, вдосконаленню фінансово-кредитного механізму загалом.

Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні сутності фінансового механізму підвищення ефективності функціонування комерційних банків та його ролі в період ринкової трансформації економіки. Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження пройшли апробацію на: Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасна концепція маркетингу та її реінтерпретація в умовах перехідного суспільства”в Харківському інституті бізнесу і менеджменту (2001 р., м. Харків) II Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Крок у майбутнє”в Київському політехнічному інституті (2002 р., м. Київ) другій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна наукова  2002”в Дніпропетровському національному університеті (2002 р., м. Дніпропетровськ).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані в 10 наукових працях (обсягом 2,96 друк. арк.), у тому числі 7 статтях (2,6 друк. арк.) у фахових виданнях.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (266 найменувань) та 13 додатків. Основний зміст дисертації викладено на 181 сторінці тексту. Робота вміщує 32 таблиці, 19 рисунків.

Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми, проаналізовано стан розробки наукової проблеми, її значення для ринкової трансформації економіки України, визначено мету і завдання дослідження, сформульовано нові наукові положення, вказано практичне значення та ступінь апробації результатів дослідження.

У першому розділі “Теоретичні засади фінансового механізму банківської діяльності” розкрито економічну природу та сутність фінансового механізму діяльності комерційного банку через детальну характеристику його принципів та функцій, досліджено розвиток його складових, визначено особливості побудови фінансового механізму в умовах розвитку банківської системи України.

Проведений у роботі аналіз теоретичних засад фінансового механізму банківської діяльності дав змогу виявити особливі риси банківської конкуренції, а саме: через високий ступінь диференціації банківських продуктів і послуг банківська конкуренція має багато різновидів і відрізняється високою інтенсивністю, оскільки відсутність патентного захисту робить вільним вхід до банківської сфери діяльності; значний контроль державних органів влади обмежує можливість комерційних банків використовувати ціну як чинник конкурентоспроможності, таким чинником стає якість банківських продуктів і послуг; банківські продукти та послуги різних комерційних банків практично є досконалими субститутами, проте поза банківською сферою замінників не існує, і міжгалузева конкуренція здійснюється тільки завдяки переміщенню капіталу. Отже, в зазначених умовах конкуренції в банківському секторі і стабілізації кредитного ринку України особливого значення набуває реалізація фінансового механізму банківської діяльності. Рішення такого питання викликає необхідність розробки певних складових, адаптованих до рівня розвитку вітчизняної банківської системи.

Суб’єктами фінансового механізму є сукупність активних сил, які впливають на можливості банку встановлювати і підтримувати відносини успішного співробітництва з цільовими клієнтами. Об’єктами фінансового механізму є: умови конкуренції на кредитному ринку, його кон’юнктура, прогнозування попиту; стан науково-технічного розвитку; банківські ризики; заходи щодо формування капіталу банку, а також його структура; якість активів; показники прибутковості функціонування банку; показники ліквідності та платоспроможності банку; корпоративна культура банку.

Фінансовий механізм –це організаційно-управлінська стратегія пошуку засобів задоволення потреб клієнтури банку та самого банку за допомогою створення системи ефективного керування грошовими потоками, кредитами, відсотками, валютами, розрахунками з урахуванням особливостей зовнішнього середовища та існуючої кон’юнктури ринку позичкового капіталу.

Проведене дослідження засвідчило, що метою реалізації фінансового механізму банківської діяльності є забезпечення фінансової стійкості комерційного банку як умови отримання стабільних доходів. Економічна природа фінансового механізму полягає в діяльності по виявленні потреб, запитів і переваг споживачів та визначення сегментів ринку, на якому може бути знайдена ніша для реалізації нових банківських продуктів та послуг в умовах конкуренції з іншими банками. Фінансовий механізм передбачає облік і вивчення процесів, що відбуваються на ринку капіталу, як загалом, так і в окремих його секторах: банківській сфері, кредитній системі, ринку цінних паперів. Отже, економічна природа цієї категорії містить створення необхідних умов для пристосування банків до вимог кредитного ринку в умовах посилення конкуренції.

У роботі запропоновано модель фінансового механізму, а також визначені особливості її реалізації: вплив на процес макроекономічної стабілізації; визначення пріоритетних напрямів дії; сприяння стабілізації національної грошової одиниці; сприяння розвитку інфраструктури грошово-кредитного ринку; розширення співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями; реалізація загальнодержавної доктрини демократичних, соціально-ринкових перетворень в Україні; сприяння подальшому розвитку і стабілізації кредитного ринку України врахування суттєвих ознак банків як суб’єктів фінансового ринку; аналіз банківських ризиків; забезпечення надійності комерційного банку; створення інформаційної бази про поточну ліквідність та платоспроможність банку; рейтингові оцінки; забезпечення фінансової стійкості комерційного банку; підвищення ефективності інноваційної діяльності; узгодженість із наявними можливостями і ресурсами банку; забезпечення пріоритетів інвестування; кредитування провідних галузей економіки; здійснення стратегічного контролю.

Другий розділ “Фінансовий механізм в забезпеченні ефективності функціонування комерційних банків” присвячено вдосконаленню методів впливу фінансового механізму на підвищення ефективності банківської діяльності.

Аналітична оцінка фінансових показників діяльності комерційних банків України засвідчила, що в українській банківській практиці поширеним є використання окремих інструментів впливу на клієнтів та контактні аудиторії. Найчастіше використовується комплекс оперативного впливу в частині цінової політики та реклами, тобто засобів безпосереднього впливу на клієнтів. Для оцінки загальної готовності комерційних банків до реалізації фінансового механізму запропоновано комплексну методику контролю реалізації фінансового механізму. Виділено вагомі ознаки, ступінь прояву яких у діяльності банку характеризує стан реалізації фінансового механізму (ознаки “стратегічності”). Такі ознаки виявляються в різному ступені і характеризують в остаточному підсумку конкурентні переваги комерційного банку. Кількість і зміст цих ознак залежить від масштабу і специфіки діяльності банку, але основні їхні категорії наступні: визначеність місії визначеність цілей і стратегії банку наявність налагодженого механізму збору, аналізу й обробки фінансової інформації робота з підвищення конкурентноздатності банку адаптованість банку до можливостей кредитного ринку орієнтованість поточного керування на виконання стратегічних задач банку організаційний поділ стратегічних і оперативних задач наявність штабних підрозділів, які здійснюють внутрішньобанківське консультування з питань стратегічного розвитку запрошення сторонніх консультантів для рішення неспецифічних задач постійне інформування персоналу про стратегічні цілі і плани банку високий рівень корпоративної культури наявність у банку ефективно працюючого маркетингового підрозділу.

Ступінь прояву розглянутих ознак у діяльності комерційних банків характеризує стан реалізації фінансового механізму, тобто “стратегічність”банку. Виявлення ступеня прояву ознак доцільно виробляти експертним шляхом. У роботі запропоновано оцінювати ступінь прояву кожної ознаки в діяльності банку за наступною шкалою:

“” –дана ознака в банку цілком виявляється;

“” –дана ознака в банку не цілком виявляється;

“” –дана ознака в банку виявляється слабко;

“” –дана ознака в банку не виявляється.

Загальна оцінка стану реалізації фінансового механізму комерційним банком являє собою середньозважений бал:

sij –бальна оцінка j-го експерта ступеню прояву i-ї ознаки;

n –кількість експертів;

kj–коефіцієнт важливості i-ї ознаки, обумовлений за правилом:

              1 –i-та ознака “менш важлива”;

kj =         –i-та ознака “важлива”;

i-та ознака “дуже важлива”.

m –кількість розглянутих ознак.

Стан реалізації фінансового механізму оцінюється як:

 1.  надвисокий, якщо отриманий середньозважений бал попадає на інтервал (bнв + 0,25(bмакс –bнв); bмакс ), де bмакс –середньозважений бал, який відповідає випадку повної відповідності всіх  ознак оптимальному стану –“”, bнв середньозважений бал, який відповідає випадку не повної відповідності всіх  ознак оптимальному стану –“”;
 2.  високий, якщо отриманий середньозважений бал знаходиться в інтервалі (bср ; bнв + 0,25(bмакс –bнв)), де bср = (bмін+ bмакс) /2;
 3.  помірний, якщо отриманий середньозважений бал попадає на інтервал (bмін + 0,75(bсв –bмін); bср), де bмін –середньозважений бал, який відповідає випадку повної невідповідності всіх  ознак оптимальному стану –“”, bсв –середньозважений бал, який відповідає випадку слабкої відповідності всіх  ознак оптимальному стану –“”;
 4.  низький, якщо отриманий середньозважений бал попадає на інтервал (bмін; (bмін + 0,75(bсв –bмін))).

На підставі отриманої оцінки стану реалізації фінансового механізму робиться висновок стосовно наявності слабких ознак “стратегічності”, які визначають зміст роботи по відповідній підготовці банку до впровадження фінансового механізму підвищення ефективності його функціонування.

Проведена за наведеною методикою оцінка засвідчила “НИЗЬКУ”готовність комерційних банків України до реалізації фінансового механізму (оцінка проводилась по групі провідних комерційних банків  АППБ “Аваль”, ВАТ “Кредитпромбанк”, АКБ “Надра”, АТ “ВАбанк”, АКБ “Форум”, КБ “Фінанси та кредит”, АКБ “Трансбанк”).

Доведено, що оптимізувати фінансовий механізм доцільно за допомогою формування позитивного корпоративного стилю банку, який підвищує конкурентноздатність через залучення споживачів і полегшення доступу до фінансових, інформаційних, людських, матеріальних ресурсів; забезпечує постійне зростання обсягів продажу банківських продуктів і послуг та прибутку.

Методика формування корпоративного стилю банку побудована на припущенні, що корпоративний стиль як інструмент впливу на зовнішнє оточення необхідно наближати до позитивного, збільшуючи тим самим “ринкову силу”банку. Таким чином, параметри, які характеризують стан корпоративного стилю банку, повинні відповідати позитивній оцінці.

Оцінку корпоративного стилю доцільно проводити за допомогою експертного опитування представників відповідних груп сприйняття і співробітників банку. Методи експертного оцінювання в даному випадку, як і для широкого кола інших не формалізованих проблем у різних сферах людської діяльності, є ефективним і єдиним засобом їх вирішення. Для виявлення стану корпоративного стилю банку експертам слід запропонувати оцінити ступінь відповідності кожного параметра всіх компонентів позитивному корпоративному стилю –виставити оцінки за наступною шкалою:

“” –якщо стан даного параметра цілком відповідає позитивному корпоративному стилю;

“” –якщо стан даного параметра не повною мірою відповідає позитивному корпоративному стилю;

“” –якщо стан даного параметра слабко відповідає позитивному корпоративному стилю;

“” –якщо стан даного параметра зовсім не відповідає позитивному корпоративному стилю.

Оцінка корпоративного стилю банку і кожного його компонента визначається як середнє значення ( ):

 де

bij –бальна оцінка j-го експерта ступеня відповідності i-го параметра

позитивному корпоративному стилю;

n –кількість експертів;

m –кількість розглянутих параметрів.

На підставі отриманого середнього значення можуть бути зроблені висновки про ступінь відповідності реального корпоративного стилю банку позитивному. Крім того, за результатами експертного опитування вищого керівництва банку оцінюється “дзеркальний”корпоративний стиль банку –уявлення керівництва про те, що думають про банк різні групи громадськості. За результатами оцінки корпоративного стилю банку розробляється план заходів, спрямованих на наближення параметрів до значень, які відповідають позитивному корпоративному стилю.

Типовий стан корпоративного стилю комерційних банків України за шкалою оцінки не цілком відповідає позитивному (ідеальне значення позитивного корпоративного стилю –). Існуюче відхилення складає 21,2%.

Проведене дослідження показало, що практично у всіх груп громадськості, у тому числі і в персоналу банків, відсутні уявлення про місію, стратегічні цілі і задачі. Тому, в першу чергу, вимагають глибокого пророблення місія і стратегія розвитку банків, оскільки саме вони представляють на ринку повноцінну картину діяльності і призначення банківської установи і, в остаточному підсумку, визначають концепцію формування основних складових його корпоративного стилю.

У третьому розділі “Економіко-математичне моделювання ефективного фінансового механізму” побудовано моделі оптимізації активів і пасивів та оптимізації інвестиційної і кредитної політики комерційного банку.

У роботі показано, що результати аналізу надійності комерційних банків є підставою для оптимізації структури пасивів і активів. Модель оптимізації структури пасивів і активів через забезпечення високих показників надійності передбачає реалізацію стратегії керування пасивами і активами та комунікаційної стратегії. Модель оптимізації структури пасивів і активів повинна: базуватися на оцінці перспектив у сфері політики, економіки, технологій; спиратися на сучасні методи прогнозування й аналізу, які допоможуть відслідковувати нові тенденції ринку банківських послуг; бути інтегрованою функцією в діяльності банку, що дозволить забезпечити міцні ринкові позиції або своєчасно їх оптимізувати. Завдання оптимізації структури активів і пасивів комерційного банку полягає в постійному виборі з безлічі певних видів кредитно-інвестиційної діяльності банку такого набору, який дозволяє одержати максимальний результат із мінімальними витратами.

Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності кредитної та інвестиційної політики банку, яка визначається, по-перше, загальними установками стратегії розвитку відносно операцій із клієнтурою, по-друге, практичною діяльністю банківського персоналу, який реалізує такі установки. Вдосконалення практики кредитування потребує розробки оптимальної для банку організації кредитування, яка передбачає проектування заходів щодо ліквідації впливу типових ризиків банківської діяльності. Стабілізація кредитної політики виходить із необхідності забезпечення поєднання інтересів банку, його акціонерів і вкладників та суб’єктів господарської діяльності з урахуванням загальнодержавних інтересів.

Стабільність інвестиційної та кредитної політики комерційних банків залежить, насамперед, від своєчасного повернення інвестицій та кредитів. Тому вплив фінансового механізму на стабілізацію інвестиційної та кредитної політики банку необхідно розглядати з позицій перспектив бізнесу об’єкту інвестування чи кредитування (SBU2) на конкретному існуючому чи потенційному ринку. Ми вважаємо, що для оцінки перспектив бізнесу доцільна для використання багатофакторна матрична модель аналізу SBU. Оцінка повинна проводитися групою експертів комерційного банку.

Оптимізаційна модель інвестиційної та кредитної політики банку передбачає розгляд перспектив бізнесу об’єкту інвестування або кредитування на конкретному існуючому чи потенційному ринку.

Матриця будується в координатах “сила бізнесу SBU –привабливість ринку SBU” і поділяється на 9 блоків. Блоки створюють три зони, які вимагають різних стратегічних рішень, пов’язаних з інвестуванням:

зона високих показників –інвестування SBU;

зона середніх показників –“потенційне”інвестування, тобто розробка рекомендацій щодо посилення ринкових позицій SBU або пошуку більш привабливого ринку;

зона низьких показників –відмова в інвестуванні.

Критерії аналізу SBU з позицій сили бізнесу та привабливості ринку наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Критерії сили бізнесу SBU та привабливості відповідного ринку

Критерії привабливості відповідного ринку SBU

Критерії сили бізнесу SBU

1.

Розмір ринку

Частка ринку

2.

Розмір ключових сегментів

Швидкість росту SBU

3.

Насиченість ринку

Широта спектру товарів

4.

Швидкість росту ринку

Ефективність збуту

5.

Диверсифікованість ринку

Конкурентні позиції SBU

6.

Сезонність попиту

Цінова конкурентноздатність

7.

Циклічність попиту

Ефективність просування

8.

Цінова еластичність ринку

Інтенсивність використання виробничих потужностей

9.

Структура конкуренції

Вартість сировини

10.

Бар’єри входу-виходу

Доступність сировини

11.

Ступінь інтеграції

Відносна якість товарів

12.

Сила постачальників

Відносна прибутковість

13.

Сила дистриб’юторів

Ефект накопиченого досвіду

14.

Інтенсивність капіталу

Використання інвестицій

15.

Інфляційна вразливість

Кваліфікація персоналу

16.

Вплив факторів макрооточення (економічних, демографічних, науково-технічних, політико-правових, соціально-культурних, природних)

Інтенсивність впровадження досягнень науково-технічного прогресу

Для кожної SBU слід вибрати найбільш придатні критерії й оцінити їх за 9-бальною шкалою (Ei –оцінка і-го критерію)3, зважуючи на коефіцієнт важливості критерію 0  Wi  1 (Wi –вага і-го критерію)4. Запропонована шкала оцінок має наступну градацію:

8-9надпривабливий ринок (надзначна сила бізнесу);

6-7привабливий ринок (значна сила бізнесу);

4-5посередня привабливість ринку (посередня сила бізнесу);

2-3непривабливий ринок (незначна сила бізнесу);

0-1 –виключно непривабливий ринок (слабка сила бізнесу).

Далі для кожного критерію слід розрахувати зважену оцінку WEi = EiWi (WEi –зважена оцінка і-го критерію)5. Загальна оцінка привабливості ринку та сили бізнесу SBU розраховується за формулою:

, де n –кількість критеріїв оцінки.

Таким чином, позиція SBU на області матриці визначиться точкою P, координатами якої є загальна оцінка сили бізнесу та загальна оцінка привабливості ринку, тобто P (WEсила бізнесу; WEпривабливість ринку). В залежності від того, в яку зону потрапить точка P, приймається відповідне інвестиційне або кредитне рішення. Отже, застосування багатофакторної матричної моделі аналізу SBU дозволить комерційним банкам групувати об’єкти інвестування та кредитування за трьома напрямами: реальні, потенційні, неможливі. Це, в свою чергу, оптимізує планування інвестиційної та кредитної діяльності банку.

Висновки

Аналіз фінансового механізму як фактора підвищення ефективності функціонування банківських інститутів і формування економічної політики банку в умовах стабілізації кредитного ринку України дозволив зробити узагальнюючі висновки щодо подальшого зростання ефективності банківських інститутів.

 1.  У роботі визначено сутність категорії фінансового механізму банківської діяльності як організаційно-управлінської стратегії пошуку засобів задоволення потреб клієнтури банку за допомогою створення системи ефективного керування грошовими потоками, кредитами, відсотками, валютами, розрахунками з урахуванням особливостей зовнішнього середовища та існуючої кон’юнктури ринку позичкового капіталу. Суб’єктами фінансового механізму є сукупність активних сил, діючих за межами банку, які впливають на можливості банку встановлювати і підтримувати відносини успішного співробітництва з цільовими клієнтами. Об’єктами фінансового механізму є: умови конкуренції на кредитному ринку, його кон’юнктура, прогнозування попиту; стан науково-технічного розвитку; банківські ризики; заходи по формуванню капіталу банку та його структура; якість активів; показники прибутковості функціонування банку; корпоративна культура банку.
 2.  Визначено головні причини, які зумовили необхідність розробки ефективного фінансового механізму сучасними комерційними банками, а саме: посилення конкуренції в банківському секторі як в сфері запозичення грошових засобів, так і в сфері надання кредитних послуг; обмеження цінової конкуренції на ринку банківських послуг, які пов’язані з державним регулюванням; розвиток інформаційних технологій та комунікативних засобів на підставі використання сучасної техніки, що сприяє розширенню територіальної сфери діяльності фінансово-кредитних інститутів; високий ступінь диверсифікації банківської індустрії; інтернаціоналізація економічних процесів, яка супроводжується проникненням банків на зовнішні ринки та їх конкуренцією з місцевими банками.
 3.  З’ясовано, що фінансовий механізм –це узагальнена модель дій, необхідних для досягнення довгострокових цілей банку шляхом координації та розподілу фінансових ресурсів з метою забезпечення прибутковості.
 4.  Аналіз діяльності комерційних банків дозволив визначити специфічні риси банківської конкуренції в Україні: банківська конкуренція має багато різновидів і відрізняється високою інтенсивністю, оскільки відсутність патентного захисту робить вільним вхід до банківської сфери діяльності; значний контроль державних органів влади обмежує можливість комерційних банків використовувати ціну як чинник конкурентоспроможності, отже таким чинником стає якість банківських продуктів і послуг; банківські продукти та послуги різних комерційних банків практично є досконалими субститутами, але поза банківською сферою замінників не існує, тобто міжгалузева конкуренція здійснюється тільки завдяки переміщенню капіталу.
 5.  Доведено, що фінансовий механізм банківської діяльності повинен містити чотири складові: фінансове планування і прогнозування; стратегія фінансового розвитку; програма фінансового розвитку; зміцнення ресурсної бази банку. Поступове впровадження в практику комерційних банків всіх чотирьох складових за наведеною схемою забезпечить необхідний рівень надійності. На підставі результатів контролю реалізації фінансового механізму, в разі необхідності слід внести корективи у відповідні складові. Отже, реалізація фінансового механізму є циклічним процесом, який значною мірою залежить від зовнішнього оточення банку і потребує постійної перевірки на предмет поступового досягнення мети реалізації.
 6.  Визначено, що оптимізація фінансового механізму потребує розгляду зовнішніх і внутрішніх проблем комерційних банків. Зовнішніми проблемами є: висока залежність комерційних банків від стану державних та місцевих бюджетів; недостатня жорсткість наглядових вимог; недоліки чинного законодавства, нерегульованість багатьох юридичних аспектів, неефективна і нестабільна податкова політика; труднощі залучення кредитних ресурсів і високі відсоткові ставки; відсутність системи страхування внесків населення; неплатоспроможність партнерів; відсутність відпрацьованої процедури банкрутства, санірування і реструктуризації; криміногенність різних сфер і галузей економіки; відсутність компетентних легітимних банківських структур, здатних до конструктивного діалогу з державними структурами в інтересах усього підприємницького корпусу; не досить активна держана участь у підготовці кадрового потенціалу для бізнесу; низький купівельний попит на вітчизняну продукцію і відсутність відповідної державної політики, націленої на його активізацію; ціновий диктат природних монополій; недостатнє врахування у зовнішній політиці держави інтересів вітчизняного підприємництва; пасивне ставлення держави до дезінтеграційних тенденцій у національних економіках і до руйнування єдиного економічного простору. Внутрішніми проблемами є: брак власних фінансових ресурсів і низький рівень банківського капіталу; значний обсяг кредитів, які не повертаються; надмірна концентрація зусиль на тих напрямах діяльності, які приносять негайний прибуток, і недостатня увага до кредитування реального сектора економіки; залежність банків від значних акціонерів, які одночасно є і клієнтами, і учасниками фінансово-промислових груп; низький професійний рівень і політизованість мислення вищого керівництва банків.
 7.  Реалізація пропозицій та рекомендації по вдосконаленню фінансового механізму сприятиме підвищенню ефективності функціонування банківських інститутів в умовах стабілізації кредитного ринку України.

Список опублікованих праць

 1.  Солодка О.О. Методика створення іміджу комерційного банку // Фінанси України. 2003. №9.  С.94-101 (0,5 д.а.).
 2.  Солодка О.О. Стратегічне планування банківського маркетингу за умов ринкової трансформації економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.  Вип.3, 2002.  С.96-102 (0,5 д.а.).
 3.  Солодка О.О. Роль банківського маркетингу в умовах зростання конкуренції на кредитному ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Серія Економіка. 2002.  Вип.60-61. –С.58 (0,08 д.а.).
 4.  Солодка О.О. Аудит реалізації стратегії банківського маркетингу // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. –Вип.163. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2002.  С.76-86 (0,5 д.а.).
 5.  Солодка О.О. Взаємозв’язок банківського маркетингу з формуванням структури пасивів і активів комерційного банку // Торгівля і ринок України: Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування.  Вип.14. Том 1.  Донецьк: Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2002.  С.187-192 (0,38 д.а.).
 6.  Солодка О.О. Взаємозв’язок банківського маркетингу і макроекономічної ситуації на кредитному ринку // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна: Наукове видання. –Вип.56. –Донецьк: ДонНТУ, 2003.  С.132-138 (0,42 д.а.).
 7.  Солодка О.О. Особливості стратегії банківського маркетингу в умовах стабілізації та розвитку банківської системи України // Вісник Тернопільської академії народного господарства: Науковий журнал. –Вип.5. –Тернопіль: Економічна думка, 2002.  С.66-68 (0,25 д.а.).
 8.  Солодка О.О. Практичні аспекти розробки ефективних маркетингових стратегій банку // Сучасна концепція маркетингу та її ре інтерпретація в умовах перехідного суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. –Харків: ХІБМ, CEUME, 2001.  С.150-151 (0,08 д.а.).
 9.  Солодка О.О. Банківський маркетинг та ринкові дослідження кредитного ринку // Крок у майбутнє: Тези доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. –Київ: НУТУ КПІ, “Політехніка”, 2002.  С.281 (0,15 д.а.).
 10.  Солодка О.О. Механізм реалізації стратегії банківського маркетингу // Україна наукова –: Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції. –Економіка: том 7. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002.  С.17-19 (0,1 д.а.).

Анотація

Солодка О.О. Фінансовий механізм підвищення ефективності функціонування комерційних банків.  Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 –фінанси, грошовий обіг і кредит. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2003.

Дисертація присвячена дослідженню проблем ефективності функціонування комерційних банків в умовах ринкової трансформації економіки України. Аналізується економічна природа, сутність, складові фінансового механізму діяльності комерційного банку, особливості побудови фінансового механізму в умовах розвитку банківської системи. На основі аналітичної оцінки ефективності комерційних банків визначаються фінансові показники в системі фінансового механізму, які відображають ефективне функціонування комерційних банків.

Обґрунтовано необхідність та шляхи вдосконалення методів впливу фінансового механізму на підвищення ефективності банківської діяльності. Визначені організаційно-правові основи фінансового механізму банківської діяльності. Змодельован ефективний фінансовий механізм, який пропонується реалізувати через використання моделі оптимізації активів і пасивів комерційного банку та моделі оптимізації інвестиційної та кредитної політики.

Ключові слова: грошово-кредитні відносини, фінансовий ринок, банківська система, комерційний банк, ефективність, ринкова трансформація, фінансовий механізм діяльності комерційних банків, стратегія розвитку банку, стратегічність банківської діяльності, стратегічне планування банківської діяльності.

Аннотация

Солодкая О.О. Финансовый механизм повышения эффективности функционирование коммерческих банков.  Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.04.01 –финансы, денежное обращение и кредит. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2003.

Диссертация посвящена исследованию проблем эффективности функционирования коммерческих банков в условиях рыночной трансформации экономики Украины. Анализируется экономическая природа, сущность, составляющие финансового механизма деятельности коммерческого банка, особенности построения финансового механизма в условиях развития банковской системы. На основе аналитической оценки эффективности коммерческих банков определяются финансовые показатели в системе финансового механизма, которые отображают эффективное функционирование коммерческих банков.

Методология и методика исследования базируется на общенаучных и специальных методах познания, дедуктивном подходе к изучению условий и возможностей развития банковских институтов. Использование метода сравнительного анализа относительно ориентации банковской деятельности позволило смоделировать принципы и функций реализации финансового механизма в условиях стабилизации банковской системы Украины. Используется метод научной абстракции в определении особенностей и проблем финансового механизма. Аналитическая оценка деятельности коммерческих банков в условиях стабилизации кредитного рынка Украины исследуется методом системного анализа. Широко используются теоретические исследования отечественной и зарубежной экономической мысли по вопросам становления и развития банковской системы, стабилизационных процессов на кредитном рынке, роли финансового механизма в современной практике коммерческих банков. Такой подход дал возможность на базе логической аргументации, сравнения, моделирования и обобщения сделать комплексный анализ составляющих финансового механизма деятельности коммерческих банков.

Аргументируется, что постепенная трансформация национальной экономики в рыночную требует создания развитой банковской системы, способной нормализовать ситуацию в финансово-денежной сфере, и на этой основе ослабить платежный кризис и дефицит оборотного капитала. Целью реализации финансового механизма банковской деятельности является обеспечение дальнейшего развития банковской системы именно в этом направлении.

Проведенный в работе анализ теоретических основ финансового механизма банковской деятельности дал возможность определить, что банковская конкуренция характеризуется рядом специфических черт, которые отличают ее от конкуренции в других областях экономики, а именно: благодаря высокой степени дифференциации продуктов и услуг банковская конкуренция имеет много разновидностей и отличается высокой интенсивностью значительный контроль государственных органов власти ограничивает возможность коммерческих банков использовать цену как фактор конкурентоспособности, поєтому таким фактором становится качество банковских продуктов и услуг банковские продукты и услуги разных коммерческих банков практически являются совершенными субститутами, но вне банковской сферы заменителей не существует, то есть межотраслевая конкуренция осуществляется только благодаря перемещению капитала.

Аналитическая оценка финансовых показателей деятельности коммерческих банков Украины показала, что в украинской банковской практике распространенным является использование отдельных инструментов влияния на клиентов и контактные аудитории. Наиболее часто используется комплекс оперативного влияния в части ценовой политики и рекламы, то есть средств непосредственного влияния на клиентов.

Для оценки общей готовности коммерческих банков к реализации финансового механизма предлагается методика контроля реализации финансового механизма. Оптимизировать финансовый механизм считается целесообразным с помощью формирования положительной корпоративной культуры банка, которая повышает конкурентоспособность за счет привлечения потребителей и облегчения доступа к финансовым, информационным, человеческим, материальным ресурсам обеспечивает постоянное возрастание объемов продаж банковских продуктов и услуг.

Обоснована необходимость и пути усовершенствования методов влияния финансового механизма на повышение эффективности банковской деятельности. Определены организационно-правовые основы финансового механизма банковской деятельности. Смоделирован эффективный финансовый механизм, который предлагается реализовать через использование модели оптимизации активов и пассивов коммерческого банка и модели оптимизации инвестиционной и кредитной политики. В работе показано, что результаты анализа надежности коммерческих банков являются основанием для оптимизации структуры пассивов и активов. Модель оптимизации структуры пассивов и активов предусматривает реализацию стратегии управления пассивами и активами и коммуникационной стратегии. Модель оптимизации структуры пассивов и активов должна: базироваться на оценке перспектив в сфере политики, экономики, технологий опираться на современные методы прогнозирования и анализа, которые помогут отслеживать новые тенденции рынка банковских услуг быть интегрированной функцией в деятельности банка, что позволит обеспечить прочные рыночные позиции или своевременно их оптимизировать. Задача оптимизации структуры активов и пассивов коммерческого банка состоит в постоянном выборе из множества определенных видов кредитно-инвестиционной деятельности такого набора, который позволит получить максимальный результат с минимальными затратами.

Обоснованы предложения относительно повышения эффективности кредитной и инвестиционной политики банка, которая определяется, во-первых, общими установками стратегии развития относительно операций с клиентурой, во-вторых, практической деятельностью банковского персонала, который реализует эти установки.

Ключевые слова: денежно-кредитные отношения, финансовый рынок, банковская система, коммерческий банк, эффективность, рыночная трансформация, финансовый механизм деятельности коммерческих банков, стратегия развития банка, стратегичность банковской деятельности, стратегическое планирование банковской деятельности.

Annotation

Solodka O.O. Financial Mechanism of Increasing the Efficiency of Commercial Banks’Functioning.  Manuscript.

The dissertation on competition of scientific degree of the candidate of economic sciences on a speciality 08.04.01  finance, money circulation and credit. The Kiev national university of a name of Taras Shevchenko, Kiev  2004.

The dissertation is devoted to the investigation of problems of effective functioning of commercial banks under the conditions of market transformation of Ukraine’s economy. The problems of economic nature, essence, components of the financial mechanism of activity of commercial banks, peculiarities of construction of the financial mechanism under the conditions of bank system development are analyzed. On the basis of analytical evaluation of commercial banks’effectiveness, financial parameters in the system of the financial mechanism, displaying effective functioning of commercial banks are defined.

Necessity and ways of improving the methods of influence of the financial mechanism on raising the efficiency of bank activity is proved. Organizational  legal bases of the financial mechanism of bank activity are determined. The effective financial mechanism, which is offered to be realized through the use of the model of optimization of assets and liabilities of commercial bank and model of optimization of investment and credit politics, is simulated.

Key words: monetary and credit relations, financial market, banking system, commercial bank, effectiveness, market transformation, financial mechanism of activity of commercial banks, strategy of development of bank, strategic bank activity, strategic planning of bank activity.

2SBU (Strategic Business Unit) – (англ.) стратегічна бізнес одиниця – об’єкт інвестування.

3 Estimation – (англ.) оцінка.

4 Weight – (англ.) вага.

5 The weighed estimation – (англ.) зважена оцінка.
1. Профилактика клещевого энцефалита и болезни лайма
2. Но мы не должны впадать в эйфорию и обязательно помнить о том что чудеса бывают только в сказках
3. Реферат на тему- устройство механизма предназначенные для создания низкотемпературных условиях технолог
4. Тема 19. ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 19
5. тема коммуникаций фирмы имеющая свою структуру.
6. Развитие критического мышления учащихся в процессе обучения географии.html
7. 131 Проверила- доцент кафедры МД и Г
8. ГУМАНИТАРНО СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ М
9.  В соответствии с законом уголовно наказуемым хулиганством может быть признано только такое грубое нарушен
10.  Величина определителя не изменится если все его строки заменить столбцами причём каждую строку заменить с
11. Іменник як частина мови та методика його вивчення у початкових класах
12. Однако чрезмерное увеличение числа участков связано со значительным повышением порядка получаемой системы
13. Проблема бессознательного в психологии
14. і Обладнання- м~ячик горизонтальна і вертикальна ціль
15. вихідну інформацію; 3
16. Тема- Основные понятия о морском транспорте и его пути.
17. Право собственности юридических лиц
18. Трудовой договор с совместителями, временными и сезонными работниками
19. методические рекомендации к занятию лекционная тетрадь
20. ком.кв. Кирова 46 4 36 кв.