Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.3

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


9

УКРАЇНСЬКА  АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ  СПРАВИ

КОСТЮК  ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

УДК  336.64

ПОКРАЩАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ МЕНЕДЖМЕНТУ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

Спеціальність 08.04.01 –фінанси, грошовий обіг і кредит

Автореферат  

дисертації  на  здобуття  наукового  ступеня

кандидата  економічних  наук

Суми - 2001

Дисертацією  є  рукопис.

Робота  виконана в Українській академії банківської справи Національного  банку  України

Науковий керівник –доктор економічних наук, доцент

                                   Козьменко Сергій Миколайович,

                                   Українська академія банківської справи,

                                   завідуючий кафедрою управління та

зовнішньоекономічної діяльності

 

Офіційні опоненти:   доктор економічних наук, професор

                                   Москаленко Володимир Петрович,

                                   ВАТ " Сумське машинобудівне науково-виробниче

об'єднання ім. М.В. Фрунзе", начальник відділу

економіки;

                                   кандидат економічних наук, доцент

                                  Скрипник Юрій Володимирович,

                                  Сумський державний аграрний університет, доцент

кафедри фінансів і кредиту

Провідна установа –Донецький національний університет, кафедра   

фінансів і кредиту, Міністерство освіти і науки

України, м. Донецьк.

Захист дисертації відбудеться "26" "жовтня" 2001 року о "12" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.55.081.01 в Українській академії банківської  справи  за адресою: 40030, м.Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої  ради

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української академії банківської справи за адресою: 40030, м.Суми, вул. Петропавлівська, 57.

Автореферат розісланий “25” вересня"  2001 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                    Коваленко  В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Стрімке  економічне  зростання  багатьох  країн  світу  та  перехід  суспільства  від  індустріального  до  інформаційного  характеризують  собою  сучасний   етап  розвитку   світових  економічних  відносин. При  цьому,  головним  чинником, що  визначає  майбутній  успіх  країн  у    поліпшенні  власного  економічного  стану,  є  ефективна  робота усіх  операторів  ринку: держави,   національних і міжнародних інвесторів, підприємств. Світовий  досвід  економічного  зростання  свідчить,  що  саме  відносини  між  інвесторами і підприємствами   визначають  собою  розмір  економічної  цінності. Для  того,  щоб  підприємства  були  здатні  витримувати  запити  сучасних  економічних  відносин  щодо  темпів  створення  економічної  цінності  та  мати  при цьому добрі  стосунки  з інвесторами,  що  характеризуються  відсутністю  асиметрїї  інформації  між  менеджерами  та  акціонерами,  необхідне належне  фінансування. Саме  вибір найбільш ефективного джерела  фінансування  власної  діяльності   підприємств  є  найбільш  актуальним  питанням,  на  яке  має  бути знайдена  відповідь  менеджерами.

Особливу актуальність для України це питання набуло в умовах  погіршення фінансового стану підприємств.  На цей час  близько  25 % українських  підприємств вже є  неплатоспроможними, переважна  більшість  решти  вдається до  фінансування власної  діяльності за рахунок банківських кредитів, вартість яких  зараз  в  Україні  сягає 50 % у національній валюті, а обсяг не  вдовольняє потребам. Це значно погіршує реінвестиційні  можливості  підприємств та негативно відбивається на  їх  фінансовому стані.

Значно  покращити  власний  стан  українські  підприємства  спроможні    за  рахунок  залучення  до  цього  процесу    рядових  інвесторів,  тобто  здійснивши розміщення акцій на фондовому ринку.  Щоб  результат  цих  зусиль  менеджерів    був  найкращим,  повинна  бути  розроблена  ефективна  концепція  управління   структурою  капіталу підприємства.

Актуальність цієї роботи пояснюється тим, що усі зусилля менеджерів українських підприємств у галузі  управління структурою капіталу знецінюються значною за рівнем асиметрією інформації між самими менеджерами та акціонерами. Це провокує появу агентських конфліктів між ними та негативно позначається на вартості залученого вітчизняними підприємствами акціонерного капіталу, яка сягає 32 %, погіршуючи тим самим реінвестиційні можливості українських підприємств.

Крім  того,  зараз  навіть  серед  фінансових  експертів  не     існує  одностайної  точки зору   щодо  того,  яка  структура  капіталу  є  більш  ефективною та за допомогою якого джерела фінансових ресурсів - боргу чи власного капіталу - підприємствам слід фінансувати  власну діяльність.   

Аналіз  наукових  праць   таких видатних  зарубіжних спеціалістів  у  галузі  менеджменту  структури  капіталу  як К. Гарві, С. Майєрс, С. Рос, Ю. Фама  підтверджує це твердження.

Змістовне вивчення наукових праць українських вчених, серед яких слід виділити роботи І.О. Бланка, В.П. Москаленко, О.Н. Коробова, В.О. Мертенса, С.В. Науменкової, Н.О. Олексюка і інших, дало змогу окреслити проблематику   дослідження,  яка  полягає у визначенні оптимальної структури капіталу та найбільш  ефективних джерел фінансування підприємств.

Таким чином, є всі  підстави  вважати  запропоноване  дисертаційне  дослідження актуальним як з теоретичної, так і  з  практичної  точок    зору.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення та висновки дослідження було використано при   виконанні   науково-дослідної   теми    "Сучасні   технології  фінансово-банківської діяльності в Україні" (державний реєстраційний №  0199б002342).

Результати дисертаційного дослідження були використані  у науково-дослідній програмі "Вартість капіталу у країнах з перехідною економікою", яка була ініційована Федеральним резервним банком м. Бостона (США) та успішно завершена  під керівництвом професора К.Гарві (університет Дюк, США).

Окрім того, одержані автором результати наукового дослідження  використовуються при викладенні навчальних дисциплін "Фінанси зарубіжних країн" та  "Транснаціональні корпорації і банки" в Українській академії банківської справи.

Мета і задачі дослідження. Метою  дисертаційного  дослідження  є   розробка науково-методичних основ трьохрівневої корпоративної фінансової стратегії, як фундаменту ефективного менеджменту структури капіталу і передумови покращення фінансового  стану підприємств України.

Відповідно  до  поставленої  мети  було  визначено  наступні  задачі:

 •  проаналізувати  сучасні  теоретичні  течії  у  галузі  менеджменту  структури  капіталу;
 •  дослідити  поточний  стан розвитку ринку  капіталу  України;
 •  змістовно  дослідити  чинники,  які  здатні  впливати  на ефективність  менеджменту  структури  капіталу підприємств;
 •  проаналізувати та порівняти сучасні  підходи  до управління  структурою капіталу  українських  підприємств  та  провідних  корпорацій  світу;
 •  визначити  основні  концепції  менеджменту  структури  капіталу,  які  були б  доцільними  для подальшого використання  в  умовах  інформаційно-неефективного  ринку  України;
 •  розробити  комплексний  підхід  на  базі  корпоративної фінансової  стратегії та  менеджменту  асиметричної  інформації  щодо  покращання  фінансового  стану  підприємства.      

Об'єктом дослідження є  процес управління структурою капіталу підприємств, що мають юридичну форму організації  у вигляді  відкритого акціонерного товариства.

       Предметом дослідження є організація процесу управління структурою капіталу у відкритих акціонерних товариствах.

Методи дослідження. При виконанні дослідження залежно від конкретних цілей і задач використано наступні методи:

 •  метод спостережень, який  полягав у  проведенні спостережень   за зміною  основних  показників  фінансової діяльності українських  підприємств протягом декількох років та  мав  на  меті  визначити коло  сигнальних  елементів  для наступної розбудови корпоративної  фінансової стратегії;
 •  метод  кореляційного  аналізу, за  допомогою  якого  було  проведено  порівняльний аналіз ефективності  сигнальних  елементів, які  є  структурними елементами  корпоративної  фінансової  стратегії;
 •  метод симуляційного моделювання, який  містився  у   визначенні  найкращої  послідовності  кроків міжнародного  менеджменту ліквідності акцій ВАТ "Азовсталь" в  уявній  ситуації.

Наукова  новизна  отриманих результатів  полягає  у  наступному:     

 •  на основі змістовного дослідження теорій структури капіталу  обгрунтовано доцільність використання у фінансовому менеджменті підприємств категорії "управління структурою капіталу", згідно до якої, менеджмент структури капіталу - це комплексне управління складовими структури капіталу з метою зменшення його вартості;
 •  узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід  управління структурою капіталу підприємств в умовах  перехідної  економіки;
 •  обгрунтовано та уточнено крітерії і вперше на основі узагальнення показників ліквідності, заборгованості та рентабельності розроблено методичні підходи  до оцінки ефективності  управління структурою виробничо-фінансового ліверіджу;
 •  суттєво вдосконалено принципи менеджменту ліквідності акцій на міжнародних фінансових ринках;
 •  обгрунтовано доцільність використання вітчизняними  підприємствами  концепції низькорівневого ліверіджу в управлінні структурою капіталу в умовах інформаційно-неефективного ринку України;
 •  вперше, на основі дослідження зв'язку між рівнем асиметричної інформації на підприємстві та його фінансовим станом,  розроблено  трьохрівневу    корпоративну  фінансову  стратегію, яка   полягає у використанні  підприємствами різних за рівнем ефективності складових фінансового менеджменту (статичні сигнальні елементи, сигнальні елементи динаміки структури капіталу та допоміжні сигнальні елементи) з метою повідомлення інвесторів про покращання власного фінансового стану та  має своїм фундаментом    менеджмент структури  капіталу.

Практичне  значення  одержаних  результатів  дисертаційного  дослідження   міститься  у  розробці  трьохрівневої  корпоративної  фінансової стратегії, яка складається з елементів фінансового менеджменту, що утворюють сигнальні комплекси, серед яких головну роль відіграє структура капіталу.

Наукові  результати,  теоретичні  положення  та  висновки  дослідженя  у  галузі   менеджменту  структури  капіталу  були  використані  вченими  Тілбургського  університету (Нідерланди),  що  складають  науково-дослідницьку  групу,  яка  займається  питанням  менеджменту  асиметричної  інформації   та  впливу різних  елементів  корпоративної  фінансової  стратегії,  у  тому  числі  і менеджменту  структури  капіталу,  на   асиметрію  інформації  між  менеджерами та  інвесторами.

Результати  дисертаційного  дослідження  привернули  до  себе  увагу  таких  інвестиційних  компаній, як J.P. Morgan  та Merryll Lynch,  які  використали  висновки,  зроблені  у  роботі  для  оцінки  перспектив  розвитку  фондового  ринку  України.

Висновки та пропозиції, що були зроблені автором  в  результаті проведеного дослідження можуть бути у подальшому використані для оцінки фінансового стану підприємств та перспектив їх розвитку, визначення рівня асиметричної інформації  між  менеджерами та акціонерами.

Особистий внесок здобувача полягає у наступному: розкрито особливості існуючих способів організації управління структурою капіталу на підприємствах України та обгрунтовано основні передумови поліпшення ефективності менеджменту структури капіталу на основі застосування трьохрівневої корпоративної фінансової стратегії; розглянуто зміст управління  ліквідністю акцій підприємств, які залучають інвестиційний капітал на міжнародних ринках; запропоновано  підхід до управління  асиметричною інформацією на підприємстві з метою її зменшення та створення сприятливих умов для мінімізації вартості акціонерного капіталу; запропоновано спосіб  організації  менеджменту акційної цінності та визначено її роль  у процесі  управління структурою капіталу.

У статті [1] автором    визначенно     роль   вартості   капіталу    у процесі  прийняття рішення МНК щодо виходу на вітчизняний ринок.

У статті [4] особистий внесок здобувача  полягає  в обгрунтуванні  доцільності використання структури капіталу  у якості сигнального  елементу корпоративної фінансової стратегії.

У статті [6] особистий внесок здобувача полягає у визначенні впливу неефективності фондового ринку України  на  вартість капіталу підприємств.

Апробація результатів дослідження. Основні  положення  і  результати  виконаного   наукового  дослідження були   оприлюднені  на  міжнародній  науково-практичній  конференції "Міжнародні  потоки  капіталу  в  країнах  з  перехідною  економікою" (м.Київ, 2000 р.),  міжнародній  науково-практичній  конференції "Фінансові важелі економічного зростання України на сучасному етапі" (м. Чернівці, 2000 р.), на  ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Стан і перспективи розвитку банківської системи України" (м.Суми, 2000 р.).

Крім  того,  результати  дисертаційного  дослідження  доповідалися  автором  на  науково-практичних  конференціях  професорсько-викладацького  складу  Української  академії  банківської  справи.

Наукові публікації. Результати  дисертаційної  роботи  опубліковані  у  шести наукових працях  загальним  обсягом  2,4  д.а., з  яких  особисто  автору  належить 1,8 д.а.

Структура  роботи.  Повний  обсяг  дисертації -   171  сторінка,  у  т.ч. на 37 сторінках  розміщені 15  таблиць,  16  ілюстрацій, 4 додатка  і  список  використаних  джерел  із   154 найменувань.

     

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У першому розділі дисертації "Сутність менеджменту структури капіталу підприємств" проаналізовано теоретичні течії у галузі менеджменту структури капіталу. Автором розглянуто теорії структури капіталу М.Міллера, Ф.Моділ'яні, С.Майєрса, Г.Дональдсона та визначено сутність  менеджменту структури капіталу, його цілі та завдання.

Менеджмент структури капіталу слід розглядати як управління  елементами структури  капіталу  з ціллю мінімізації його вартості.

На основі аналізу  найбільш ефективних  корпорацій  США    зроблено  висновок,   що   менеджмент  структури   капіталу  може  бути  вдалим тільки у випадку, коли він  використовується разом з  іншими  елементами корпоративної фінансової  стратегії. Перелік   цих  елементів   міститься   у  сигнальній корпоративній фінансовій стратегії, що проілюстрована на рис. 1.

Корпоративна  фінансова стратегія складається  з  сигнальних  елементів, які  є  складовими  фінансового менеджменту  на  підприємстві  та  мають  на  меті  повідомити інвесторів про покращення  його фінансового стану. Сигнальні  елементи  утворюють  сигнальні  комплекси різних  рівнів, відповідно до потужності їх сигнального  ефекту.

Слід  зауважити, що переважна  більшість  відомих корпорацій світу використовує  в  управлінні  одним з сигнальних елементів - структурою  капіталу - стратегію, яка має  назву "прагнення до абсолютно низьколіверіджевої   структури капіталу". За цією стратегією корпорація прагне  використовувати власний капітал, а не борг.

Слід зазначити, що ця стратегія менеджменту структури капіталу  є  дуже  ефективною. Так,  за  останні 10 років  показник  фінансового  ліверіджу  корпорацій, що  входять до найбільш поважного  фондового  індексу  США, S&P500 зменшився з 68 % до 36 %. При цьому вартість  акціонерного капіталу  для  цих  корпорацій  зменшилася за  вказаний період часу з 4,10 % до 1,01 %.

ca

c2 ,

f1

f6

c7-

c2

cc-

c4-
1. Реферат- О простом смысле экономики
2. Тематическая и композиционная цельность наличие единой темы т.
3. Каришка поправляйся скорее болявая подошла она такая вся радостная и волнительная к поликлинике у моего
4. Акты налогового законодательства 2
5. Право- понятие, признаки, сущность
6. There be 2 The Indefinite Tenses the ctive nd the Pssive Voice 3
7. Заслуга у створенні Скіфської держави належить царю Атею
8. древнего италийца составлен давно
9. Помпей Магн - римский полководец
10. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Курсовая работа
11. тема Италии Большое количество налогов в совокупности с высоким уровнем налогообложения сложностью поряд
12. Megline 21 Описание объектов и методов исследования 2
13. Тема- Основные правовые семьи мира Выполнила- Студентка 2 курса юридического факульт
14. Системы электронного документооборота
15. на n равных частей n 4 определим значения xi hih-2; h b-n
16. Психотерапия ДО 5 курс 20132014 учебный го
17. На какие виды власть делится по режиму правления Многозначность власти проявляется и в другом аспекте- вл
18. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток
19. вариант ответа в части В ~ написать ответ из одного или нескольких слов в части С необходимо полно ответить н
20. художественный журнал кадетского Донского корпуса - Редакториздатель В