Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

на тему Аналіз стану охорони праці на ТОВ Агрофірма Евріка Виконали- студентки 55 груп

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Одеський державний економічний університет

Обліково-економічний факультет

Індивідуальна робота

з охорони праці в галузі

на тему «Аналіз стану охорони праці на ТОВ «Агрофірма Евріка»

Виконали:

студентки 55 групи

Штирбулова Ю.Д.

Тохтамишева Л.І.

Перевірила:

ст. викл. Перепельчук Т.В.

Одеса 2012


Зміст

1. Загальна характеристика ТОВ «Агрофірма Евріка» з питань охорони праці. 3

2. Загальний стан охорони праці на підприємстві. 4

3.  Аналіз умов праці головного технолога 8

3.1 Повітря робочої зони  та мікрокліматичні параметри. 11

3.2 Аналіз шуму в робочій зоні. 12

3.3 Освітлення. 13

3.4  Кількісна оцінка умов праці головного технолога ТОВ «Агрофірма Евріка» 13

3.5 Оцінка ступеня стомлення та працездатності робітників. 15

4. Висновки та пропозиції 16


ОХОРОНА ПРАЦІ НА ТОВ «Агрофірма Евріка»

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В поняття охорони праці входять і всі ті заходи, що спеціально призначені для створення особливих полегшених умов праці для жінок і неповнолітніх, а також працівників зі зниженою працездатністю (ст. 1 Закону України «Про охорону праці» ).

1. Загальна характеристика ТОВ «Агрофірма Евріка» з питань охорони праці.

Підприємство: ТОВ « Агрофірма Евріка», код ЄДРПОУ 20634070.

Форма власності приватна.

Галузь: аграрна.

Вид економічної діяльності: рослинництво; переробка овочевої продукції, код КВЕД 01.11; 01.13; 10.32; 10.39; 01.61; 47.27.

Метою управління охороною праці на ТОВ «Агрофірма Евріка» є забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини під час трудової діяльності. Особливістю системи управління охороною праці на даному підприємстві є те, що підприємство за розмірами належить до малих та здійснює свою діяльність в аграрній галузі (є одним з найбільш великих компаній з вирощування і переробки свіжих овочів).

Підприємство має у своєму розпорядженні необхідні допоміжні виробництва, служби і господарства: виробничо-опалювальну котельню, інструментальне і складське господарство, ремонтно-експериментальні і енерго-ремонтні ділянки, транспортне господарство.

Фірма впроваджує автоматизовані системи на управлінському і технологічному рівні. Ручна праця використовується, в основному, в сезон збору врожаю.

Підприємство використовує сучасну сільськогосподарську техніку закордонних виробників: трактори, комбайни, прибиральні машини, автонавантажувачі, поливальні системи і т.п.

Розробка питань щодо охорони праці на підприємстві є вкрай важливим, адже на підприємстві працює близько 100 чоловік, а в сезон чисельність працюючих збільшується до 1000 чоловік, які задіяні в різних галузях

У виробництві не використовуються штучні консерванти, барвники, ароматизатори, стабілізатори та продукти містять ГМО.

2. Загальний стан охорони праці на підприємстві.

Суб'єктами управління підприємства виступає головний інженер з техніки безпеки та охорони праці та директор підприємства; об'єктами управління – с/г підрозділ, цех переробки овочів, служба головного інженера, служба головного технолога, служба головного енергетика, складська служба, комерційний відділ, транспортна ділянка,щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах і на ТОВ «Агрофірма Евріка» в цілому.

Інженер з ТБ та ОП здійснює функцію «організація діяльності з охорони праці та техніки безпеки». Основними показниками діяльності інженера з ТБ та ОП є: кількість нещасних випадків на підприємстві, своєчасність і якість проведення інструктажів з ТБ і ОП, кількість контрольних перевірок дотримання ТБ і ОП. Інженер з ТБ та ОП адміністративно підпорядковується безпосередньо директору підприємства (див рис. 1).

Інженер з ТБ та ОП відповідає за:

 1.   невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства  з охорони праці;
 2.   невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених Положенням про службу охорони праці та посадовими інструкціями;
 3.   недостовірність і несвоєчасність підготовки статистичних звітів з  охорони праці;
 4.   низьку якість проведеного розслідування нещасних випадків на виробництві.

Головний інженер з охорони праці підпорядковується безпосередньо директору підприємства і у разі виявлення порушень має право:

 1.  безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти з метою перевірки стану їх безпеки;
 2.  видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;
 3.  вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 4.  зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;
 5.  надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.  

Відповідно до Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування "Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.1997 року № 132, директором ТОВ «Агрофірма Евріка» затверджено такі положення та інструкції, що діють на підприємстві:

 1.  Положення про систему управління охороною праці на ТОВ «Агрофірма Евріка».  В цьому положенні визначено перелік і склад спеціальних функцій (завдань) управління охороною праці в їх безпосередньому зв'язку з функціональними підсистемами управління ТОВ «Агрофірма Евріка». Система управління охороною праці підприємства розроблена з урахуванням специфіки виробництва консервної продукції. В основу СУОП покладено економіко-цільову спрямованість функціонування і комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці.
 2.  Положення про службу охорони праці ТОВ «Агрофірма Евріка» визначає , що службу охорони праці представляє головний інженер з охорони праці (адже чисельність працюючих на підприємстві становить 100 осіб). Це положення закріплює перелік функцій, які виконує головний інженер з охорони праці, його права, обов'язки та підпорядкованість.
 3.  Положення про комісію з питань охорони праці ТОВ «Агрофірма Евріка» встановлює, що на підприємстві функціонує постійно діюча комісія з питань охорони праці у кількості трьох осіб. Комісія включає в себе по одному представнику зі сторони власника, трудового колективу та профспілки. Це положення визначає її права та завдання діяльності.
 4.  Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці ТОВ «Агрофірма Евріка». В ньому встановлено порядок і види навчання, інструктажів, порядок перевірки знань з питань охорони праці робітників, посадових осіб, спеціалістів ТОВ «Агрофірма Евріка».
 5.  Положення про організацію і проведення первинного та повторного інструктажів, перелік питань, що виносяться на інструктаж. В цьому положенні визначається циклічність проведення повторного інструктажу та обсяг навчальних годин для освоєння матеріалу, вимоги щодо стажування після первинного інструктажу.
 6.  Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт. На ТОВ «Агрофірма Евріка» відповідно до штатного розпису, за кількістю професій розроблено Інструкції з охорони праці для працюючих. За основу при розробці цих інструкції було взято типову інструкцію з охорони праці. На ТОВ «Агрофірма Евріка»  примірник інструкції з охорони праці за професією видається кожному працівнику підприємства. Ці інструкції встановлюють правила виконання робіт і поведінку на підприємстві й на робочому місці, додержання яких забезпечує збереження здоров'я й працездатності робітників.
 7.  Цехові інструкції про заходи пожежної безпеки містять перелік заходів пожежної безпеки, яких слід неухильно дотримуватись працівникам на робочому місці.
 8.  Наказ про порядок забезпечення працівників ТОВ «Агрофірма Евріка»  спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Цей наказ виданий згідно з вимогами ст. 8 Закону України "Про охорону праці" та ст. 163 КЗпПУ на роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими температурними умовами, робітникам і службовцям видаються безкоштовно відповідно до норм спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту

До роботи з виробництва консервів допускаються особи, які досягли за віком 18 років, пройшли навчання, стажування та інструктаж з безпеки праці у відповідальності з ГОСТ 12.0.004-90.

На підприємстві обладнання робочих місць та умови праці на них відповідають вимогам таких нормативних документів:

 1.  показники мікроклімату (температура, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря, теплове випромінювання) в робочій зоні -- Державним санітарним нормам ДСН 3.3.6 042-99;
 2.  концентрація пилоподібних шкідливих речовин у повітрі робочої зони не перевищує гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, що містяться у переліку "Предельно допустимыеконцентрации (ПДК) вредныхвеществ в воздухерабочейзоны" № 4617-88, доповненнях № 1-7 до нього, а також ГДК, затверджених Головним державним санітарним лікарем України після 1 січня 1997 р.;
 3.  рівні виробничого шуму не перевищують допустимих значень Державних санітарних норм ДСН 3.3.6 037-99;
 4.  параметри виробничого освітлення (коефіцієнт природної освітленості, освітленість робочої поверхні, показники осліпленості) відповідають вимогам СНиП-4-79).

3.  Аналіз умов праці головного технолога

Служба головного технолога виконує функції:

 1.  Організовує розробку і впровадження прогресивних, економічно обґрунтованих, ресурсо- і природозберігаючих технологічних процесів і режимів виробництва продукції, що випускається підприємством,, виконання робіт (послуг), що забезпечують підвищення рівня технологічної підготовки і технічного переозброєння виробництва, скорочення витрат сировини, матеріалів, витрат праці, поліпшення якості продукції, робіт (послуг) і зростання продуктивності праці.
 2.  Вживає заходи по прискоренню освоєння у виробництві прогресивних технологічних процесів, новітніх матеріалів, широкому впровадженню науково-технічних досягнень.
 3.   Керує складанням планів упровадження нової техніки і технології, підвищення техніко-економічної ефективності виробництва, розробкою технологічної документації, організовує контроль за забезпеченням нею цехів, ділянок і інших виробничих підрозділів підприємства.
 4.  Розглядає і затверджує зміни, що вносяться у технічну документацію в зв'язку з коректуванням технологічних процесів і режимів виробництва.
 5.  Контролює виконання перспективних і поточних планів технологічної підготовки виробництва, строге дотримання встановлених технологічних процесів, виявляє порушення технологічної дисципліни і вживає заходи по їх усуненню.
 6.   Керує роботою по організації і плануванню нових цехів і ділянок, їх спеціалізації, освоєнню нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів, виконання розрахунків виробничих потужностей і завантаження устаткування, підвищенню технологічного рівня виробництва і коефіцієнта змінності роботи устаткування, складанню і перегляду технічних умов і вимог, що пред’являються до сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, розробці і впровадженню прогресивних норм трудових витрат, витрати технологічного палива й електроенергії, сировини і матеріалів, заходів щодо попередження й усунення браку, зниженню матеріаломісткості продукції і трудомісткості її виробництва.
 7.  Забезпечує вдосконалення технології виготовлення виробництва.
 8.  Забезпечує вдосконалення технології виготовлення виробів, виконання робіт (послуг), упровадження досягнень науки і техніки, прогресивних базових технологій, високопродуктивних ресурсів природозберігаючих безвідхідних технологій, проектування і впровадження технологічних систем, засобів охорони навколишнього середовища, комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів, нестандартного устаткування, технологічного оснащення, пристосувань і інструменту, своєчасне освоєння проектних потужностей, дотримання нормативів використовування устаткування.
 9.  Здійснює заходи по атестації і раціоналізації робочих місць.
 10.  Бере участь у роботі по визначенню номенклатури вимірюваних параметрів і оптимальних норм точності вимірювань, по вибору необхідних засобів їх виконання, удосконалюванню методів контролю якості продукції.
 11.  Розглядає проекти конструкцій виробів або складу продукту, галузевих і державних стандартів, а також найскладніші раціоналізаторські пропозиції і винаходи, що стосуються технології виробництва, дає висновки про їх відповідність вимогам економічної екологічної технології виробництва.
 12.   Погоджує найбільш складні питання, що відносяться до технологічної підготовки виробництва, з підрозділами підприємства, проектними, дослідницькими організаціями, представниками замовників.
 13.   Забезпечує впровадження автоматизованих систем управління устаткуванням і технологічними процесами.
 14.  Бере участь у розробці проектів реконструкції підприємства, заходів щодо скорочення термінів освоєння нової техніки і технології, раціонального використання виробничих потужностей, зниження енерго- і матеріаломісткості виробництва, підвищення його ефективності, поліпшення якості продукції, вдосконаленню організації праці.
 15.  Керує проведенням дослідницьких і експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів, що розробляються, бере участь у промислових випробуваннях нових видів машин і механізмів, засобів механізації й автоматизації виробництва, у роботі комісій по прийманню систем устаткування в експлуатацію.
 16.  Керує працівниками відділу, координує і спрямовує діяльність підрозділів підприємства, що забезпечують технологічну підготовку виробництва, організує роботу по підвищенню кваліфікації працівників.

Основними показниками діяльності є: ефективне впровадження нових технологій виробництва, організація зберігаючого технологічного процесу виробництва , доцільне використання заходів щодо прискорення освоєння у виробництві прогресивних технологічних процесів, найновіших матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень.

Очолює службу головний технолог. Головний технолог адміністративно підпорядковується безпосередньо директору підприємства..

Важливим елементом організації праці на підприємстві є організація робочих місць з метою створення на кожному з них необхідних умов для високопродуктивної і високоякісної праці при якомога менших фізичних зусиллях і мінімальному нервовому напруженні працівника.

3.1 Повітря робочої зони  та мікрокліматичні параметри.

Параметри мікроклімату згідно нормам ДСН 3.3.6.042-99. Мікроклімат виробничих приміщень відповідають нормативним значенням.

Приміщення обладнані системами опалювання, кондиціонування повітря або приточування-витяжною вентиляцією відповідно до СНіП 2.04.05-91 "Опалювання, вентиляція і кондиціонування".

Параметри мікроклімату, іонного складу повітря, змісту шкідливих речовин на робочих місцях, відповідають вимогам:

ДСН 3.3.6-042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень».

ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони",

СН 2152-80 "Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих і суспільних приміщень".

Таблиця 3.1

Параметри повітря робочої зони

Період

Температура,С

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с

Теплий

25-30

60-70

   не більше 0,2

Холодний

› 20

60-70

  не більше 0,2

Для виробничих умов у більшості випадків характерна сумарна дія метеорологічних факторів. У нашому випадку на обраному РМ мікрокліматичні параметри цілком сприятливі окрім температури в теплий період.

Фізіологами встановлено, що температура 22°С є тією межею, за якою починається прогресивне зниження працездатності. Так, при підвищенні температури до 26°С вона зменшується на 4 % з кожним градусом, а при подальшому її підвищенні до 30°С — на 6 %.

3.2 Аналіз шуму в робочій зоні.

Припустимі шумові показники робочих місць на підприємстві      регламентуються ДСН 3.3.6-037-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.        

При нормуванні шумових характеристик робочих місць регламентують загальний шум на робочому місці незалежно від числа джерел шуму у приміщеннях і характеристик кожного окремо.

Характеристикою постійного шуму на робочих місцях є середньоквадратичні рівні звукового тиску в октавних лініях частот із середньогеометричними стандартними частотами, дані по яких приведені у таблиці.

Таблиця 3.2

Допустимі рівні шуму на робочому місці

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах з середньогеометричними частотами, Гц

Рівні звуку, дБ

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

50

86

71

61

54

49

45

42

40

38

3.3 Освітлення.

Джерелом штучного освітлення на робочому місці інженера- є 6 світильників, що мають по одній люмінесцентної лампи ЛБ40, розташовані в 2 ряди по 3 світильника кожен (висота підвісу світильника h 1св = 2,5 м), а також 2 світильники, розташовані безпосередньо на робочих столах (висота підвісу світильника h 2св = 0,5 м).

Система штучного освітлення — комбінована. Комбіноване освітлення –  це освітлення, при якому до загального додається місцеве освітлення.

Стіни приміщення оббиті світлими панелями, стеля пофарбований білою фарбою.

3.4  Кількісна оцінка умов праці головного технолога ТОВ «Агрофірма Евріка»

Тривалість робочого дня головного технолога -  9 годин (з 8.00 до 18.00) з однією годинною перервою. Тимчасова дія факторів обумовлюється тим, що територія підприємства відносно велика і розбита на різні зони за призначенням.

Таблиця 3.4

Карта умов праці на робочому місці головного технолога

Назва фактору, од. вимір.

Рівень фактору

Тривалість дії фактору,

год.

Бальна

оцінка

Оцінка

узгоджена

з часом

Норм

Факт

1

Температура повітря на робочому місці у приміщенні, С:

Теплий період

17-19

25-30

9

4

4,5

Холодний період

20-22

› 20

9

-

-

2

Швидкість руху повітря, м / сек.

0,2 –0,4

0,2-0,4

9

1

1,1

3

Відносна вологість повітря, %

75

60-70

9

1

1,1

4

Шум, дБ(А)

≤ 33

50-65

7

5

4,4

5

Освітленість робочого місця, лк

› 300

200-300

9

2

2,25

6

Кількість важливих об’єктів спостереження

≤ 5

› 10

8

5

5

7

Монотонність, кількість прийомів у одній операції

6-10

› 5

5

2

1,25

8

Змінність

-

1 зміна

-

1

1

9

Режим праці і відпочинку

-

Обґрунтований,

з обідом

-

1

1

10

Нервово-емоційне навантаження

-

Відповідальність за безпеку людей

7

5

4,4

Оцінка впливу кожного фактору робочого середовища була розрахована з узгодженням його дії протягом зміни головного інженера (чистий час зміни без перерви – 8 годин):

(див. Таблиця 3.1)                               (3.1)

Повний аналіз усіх факторів умов праці показав, що кількість важливих об’єктів спостереження на даному робочому місці є найбільш суттєвим (небезпечним) фактором.

Надалі представлений розрахунок інтегрально-бальної оцінки важкості праці головного інженера, в основі якого лежить наступна формула:

),                                      (3.2)

де - елемент умов праці, який одержав найбільшу оцінку,

- середній бал усіх елементів умов праці крім визначаючого :

                                                (3.3)

де сума всіх елементів крім визначаючого .

==2,3 (балів)

За нормативними даними праця головного інженера належить до 5-ої категорії важкості праці.

3.5 Оцінка ступеня стомлення та працездатності робітників.

Інтегральна оцінка важкості праці дозволяє визначити вплив умов праці на працездатність людини. Для цього спочатку визначається ступінь стомлення в умовних одиницях за наступною формулою:

Y

                                      (3.4)

де 15,6 та 0,64 – коефіцієнти регресії.

Y=29,33

Працездатність людини визначається як величина, протилежна стомленню (в умовних одиницях):

R = 100 – Y

                  (3.5)

R = 100 – 29,33 = 70,67

Отже отримані показники свідчать про високий рівень навантаження головного технолога, що спричинює швидке стомлення працівника та поступову втрату працездатності. Дані фактори негативно відображаються на здоров’ї працівника та на якості його роботи.

4. Висновки та пропозиції

Питання з охорони праці є одним з найважливіших на сучасному етапі життя нашого суспільства, у період коли роботодавці ставлять для себе основним завданням як найшвидше й з мінімальним вкладенням засобів отримати найбільший прибуток, мало уваги приділяється, а часом і взагалі ігноруються вимоги безпеки праці.

Охорона праці − це багатогранне поняття, під ним слід розуміти не тільки забезпечення безпеки працівників під час виконання ними службових обов'язків, насправді воно охоплює різні заходи.Наприклад, профілактика професійних захворювань, організація повноцінного відпочинку й харчування працівників під час робочих перерв, забезпечення їх необхідним спецодягом і гігієнічними засобами й навіть виконання соціальних пільг і гарантій. Правильний підхід до організації охорони праці на підприємстві, грамотне використання різних нематеріальних способів стимулювання працівників дають останнім необхідне почуття надійності, стабільності й зацікавленості керівництва у своїх співробітниках. Таким чином, завдяки налагодженій охороні праці знижується також плинність кадрів, що в свою чергу благотворно впливає на стабільність усього підприємства.

Можна ще сформулювати такі пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності з охорони праці на ТОВ «Агрофірма Евріка».

 1.  З метою виконання планових та інших завдань роботи з охорони праці на ТОВ «Агрофірма Евріка» необхідно створити фонд охорони праці, відраховуючи для цього 0,5 % від обсягу реалізації продукції (послуг).
 2.  Сплати штрафних санкцій з боку підприємства повинні здійснюватися з прибутку підприємства і не накладатися на собівартість продукції (послуг).
 3.  Фонд страхування від нещасних випадків і профзахворювань передбачає диференційовані тарифи залежно від рівня ризику даного виробництва.
 4.  Продукція, яка випускається підприємствами, повинна мати сертифікат на відповідність до вимог нормативної документації з охорони праці; необхідно також здійснювати експертизу та ліцензування проектно-конструкторської і технологічної документації на відповідність нормативним актам.
 5.  На підприємстві доцільно здійснювати систематичне інженерне забезпечення системи управління охороною праці шляхом приведення виробничого обладнання, технологічних процесів, будівель і споруд, санітарно-гігієнічного стану, санітарно-побутового забезпечення у відповідність до вимог нормативних актів з охорони праці із застосуванням сучасних методів інжинірингу і реінжинірингу.
 6.  Для інструктажу й навчання працівників з охорони праці варто застосовувати сучасні методи активного навчання, виховання у працівників психології і культури безпеки, що унеможливлює будь-які небезпечні дії. Перед кожною потенційною небезпечною операцією складається план її виконання, виписується наряд-допуск, проводиться детальний інструктаж. При першому порушенні правил безпеки порушника попереджають, а при повторному порушенні чинять згідно з КЗпП.
1. Посейдон и божества моря
2. Моготекс19 21 Организационноэкономическая характеристика торгового дома ОАО Моготекс19 2
3. модуль ~ 9 заданий 2ой 5 и в 3ем 12 баллов
4. Экспозиция подводит итог развитию мужского и женского делового костюма в 20 веке
5. хозяйственные товарищества
6. крупное и неповторимое явление в литературе
7. а в течение 10 лет интенсивной физической тренировкой включающей быструю ходьбу и медленный бег под наблюде
8. тот кто знает много о многих вещах
9. Реферат- Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
10. Курсовая работа- Учет основных средств и нематериальных активов
11. Реферат- Смородина черная
12. а в соответствии со статьей 268 Налогового Кодекса Украины
13. Имидж ~ целенаправленно формируемый образ призванный оказать эмоциональнопсихологическое воздействие на.
14. на тему- Финансовый учет амортизации и износа основных средств на предприятии Уровень
15. БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра истории истории государства и права
16. а Уяснение задачи
17. Школа ’48 города Набережные Челны Республики Татарстан Музыкальнолитературный вечер посвящен
18.  Простая или случайная форма стоимости соответствовала ранней ступени обмена между общинами когда он имел
19. Навигация в списках и блочные ссылки
20. Реферат Предмет и значение логики