Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лекція 1 РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Логіка викладу- Інформаційне сус

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

6

Лекція №1

РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Логіка викладу:

 1.  «Інформаційне суспільство» у сучасному світі.
 2.  Розвиток інформаційного суспільства в Україні.
 3.  Державне регулювання інформаційних процесів.

Уперше в достатньо чіткому вигляді ідея інформаційного суспільства була сформульована наприкінці 60х на початку 70х років ХХ століття. Термін “інформаційне суспільство” належить професору технологічного інституту Токіо – Ю. Хаяші.

Інформаційне суспільство – це громадянське суспільство
з розвинутим інформаційним виробництвом і високим рівнем інформаційно-правової культури, уякому ефективність діяльності людей забезпечується розмаїттям послуг, заснованих на інтелектуальних інформаційних технологіях та технологіях зв’язку.

Головними характеристиками інформаційного суспільства
є: індустрія інформаційних послуг, сучасні інтелектуальні інформаційні технології та технології зв’язку, значний потенціал науки, потреба фізичних та юридичних осіб в інформації (знаннях), високій рівень інформаційно-правової культури усіх суб’єктів інформаційних відносин, матеріально-технічне забезпечення інформаційних послуг.

Необхідно виділити та дати визначення таким поняттям
як: інформатизація, інформаційна послуга, інформаційна технологія, засоби інформатизації, національна інформаційна інфраструктура.

Інформатизація – сукупність взаємопов`язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Інформаційна послуга – дії суб’єктів щодо забезпечення споживачів інформаційними продуктами.

Інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації незалежно від місця
їх розташування.

Засоби інформатизації – електронні обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і мережі зв’язку,
що використовуються для реалізації інформаційних технологій.

Національна інформаційна інфраструктура – обчислювальна
та комунікаційна техніка, телекомунікаційні мережі, бази і банки даних
та знань, інформаційні технології, система інформаційно-аналітичних центрів різного рівня, виробництво технічних засобів інформатизації, система науково-дослідних установ та система підготовки висококваліфікованих фахівців.

Можливий сценарій розвитку інформаційного суспільства
в майбутньому.

Розвиток інформаційного суспільства – це трьохстадійний прогресивний рух, який складається з таких складових елементів
як: становлення головних економічних галузей по виробництву
та поширенню інформації; розширення номенклатури інформаційних послуг для інших галузей промисловості та уряду; створення широкої системи інформаційних засобів на споживчому рівні.

Зміни, зумовлені «інформаційним суспільством»: підвищився рівень усвідомлення можливостей сучасних IТ і, насамперед, персональних комп’ютерів; збільшилась доступність і поширеність персональних комп’ютерів; на фоні розвитку торгівлі, в сім'ях відбувається процес комплектації, удосконалення і зміни поколінь персональних комп’ютерів; змінюється домашнє інформаційне середовище, як із погляду
його технічного оснащення, так і його змісту. відбуваються зміни у формах використання IТ; світа – це ще одна сфера, де зміни, що спостерігаються, дозволяють говорити про комп'ютерну революцію; з’явилися нові ціннісні установлення і моделі поведінки – “діти тепер не велосипед, а комп’ютер просять”; зростає вплив
IТ на процеси соціальної інтеграції і диференціації.

 1.  Розвиток інформаційного суспільства в Україні.

З початку 90-х рр. XX ст. в Україні почали відбуватися поступові зміни в інформаційній сфері. Насамперед, виник і почав розвиватися ринок персональних комп’ютерів та іншої інформаційної і телекомунікаційної техніки.

Серед головних проблем інформатизації України існує проблема забезпечення інформаційних технологій, систем і інформаційних середовищ сучасними засобами інформатизації, основу яких складають програмно-апаратні засоби обчислювальної техніки (ЗОТ), зв’язку і мікроелектроніка. Україна має певний науково-технічний потенціал у галузі створення засобів інформатизації. Його основу складають 10 науково-дослідних інститутів НАН України, 18 науково-дослідних і конструкторсько-технологічних організацій і підприємств Державного комітету промислової політики України і Державного комітету зв’язку та інформатизації України.

Україна має фундаментальні досягнення в галузі інформатизації.
У світі добро відомі здобутки українських вчених у створенні нетрадиційних архітектур обчислювальних машин і системному аналізі, моделюванні, створенні штучного інтелекту.

Дослідники виділяються дві характерні риси розвитку інформаційного суспільства в Україні.

 1.  У 90-ті рр. в Україні утворився комерційний інформаційний сектор економіки.
 2.  В Україні присутні головні рушійні сили розвитку інформаційного суспільства, що визначені експертами Європейського Союзу (ЄС):
 3.  реклама і пропаганда сучасного способу життя — електронне листування, торгівля і банківські операції, резервування подорожей, домашні завдання школярів і курсові роботи студентів; послуги Internet;
 4.  велика кількість електронних ігор розрахована на дітей,
  які в майбутньому потенційно почнуть рекламувати можливості інформаційних і телекомунікаційних технологій на роботі;
 5.  комп’ютеризація освіти — під впливом конкуренції, зростання комп’ютерної письменності батьків і вимог самих учнів, а також під впливом розвитку мережних послуг вона буде збільшувати соціальну роль інформаційних і телекомунікаційних технологій;
 6.  подальше зниження цін на різноманітні інформаційні
  та телекомунікаційні технології (IТТ), що слугують рушійною силою розвитку інформаційного суспільства;
 7.  комфорт і зручність у будинку, офісі, в машині завжди були
  і залишаються важливими двигунами соціальних змін;
 8.  все більше число людей і організацій використовують електронні пристрої для особистої охорони і безпеки;
 9.  можливість більш широкої участі сільського населення в економічному і соціальному житті за допомогою IТ, що у свою чергу – стимулює розвиток інформаційного суспільства.

В Україні створюється технологічна база інформаційного суспільства. Тому державі необхідно сформулювати концепцію його побудови,
в якій були б прописані роль і місце головних діючих осіб — комерційного сектору економіки, держави, населення, громадських організацій. Концепція інформаційного суспільства може стати об’єднуючим ідейним початком
для України, дати цілісне бачення цілей і завдань суспільного розвитку, запропонувати конкретні шляхи їх досягнення.

Формування інформаційного суспільства в Україні, пояснюється швидким поширенням новітніх інформаційних телекомунікаційних технологій, глобалізацією світових інформаційно-технологічних ринків.
До проблем формування належать недостатньо розвинена інформаційна інфраструктура та загальний перехідний стан економіки.

Водночас можна констатувати, що за останні роки досягнутий суттєвий прогрес у розвитку телекомунікацій, інформатизації державних
і комерційних організацій, інформаційного законодавства. Цей прогрес дозволяє говорити про своєчасність переходу від політики, що спрямована
на розвиток окремих галузей інформаційної індустрії — зв'язку, комп'ютерного, інформаційного, аудіовізуального ринків, до формування загальної стратегії входження до інформаційного суспільства, в якій
на перший план виходять соціальні потреби, особистість.

3. Державне регулювання інформаційних процесів.

Принципи формування стратегії інформаційного суспільства
в Україні.
 

 1.  Інформаційну і телекомунікаційну інфраструктуру повинен створювати

приватний сектор через високі фінансові ризики ведення високотехнологічного бізнесу.

 1.  Необхідно визначити роль інформаційних телекомунікаційних технологій у програмах щодо вдосконалювання державного будівництва.
 2.  Держава, як утримувач великих масивів інформації, що зібрана
  на кошти платників податків, потребує чітко сформульованої політики
  щодо умов їх надання як діловим колам, так і населенню.
 3.  Необхідно встановити контроль за створенням інформаційних систем
  у державних органах, а також розробити механізм проведення фінансової, соціально-економічної і технологічної експертизи запропонованих проектів.
 4.  Політику щодо освіти та бібліотек слід переглянути з урахуванням вимог сучасного інформаційного стану.
 5.  Необхідно співробітництво з міжнародними організаціями, насамперед з Радою Європи, під час розробки стратегії переходу
  до інформаційного суспільства.
   
 6.  Регулювання електронної торгівлі не повинно суперечити світовій практиці, оскільки несумісність правових режимів функціонування електронного бізнесу призведе до ізоляції українських підприємців, позбавить їх доступу до світових ринків через глобальні телекомунікації. 
 7.  Особливу увагу варто приділити започаткованому процесу концентрації власності на засоби масової інформації і зв'язку, проникненню
  в цю галузь великого вітчизняного і закордонного капіталу.
 8.  Слід визначити правові та організаційні механізми реалізації конституційних прав громадян на доступ до інформації та охорони персональних даних. 
 9.  Важливим уявляється вдосконалювання нормативної бази,
  що встановлює баланс інтересів держави й особистості, бізнесу при здійсненні політики щодо систем шифрування.
   
 10.  У рамках загальної стратегії переходу до інформаційного суспільства вважається за необхідне приділити більш уваги побудові державної політики щодо розвитку української частини глобальної мережі Internet


Диплом на заказ


1. Бердичевский Марк Hаумович
2. тема времен английского глагола
3. ІНонаки ХТакеучі ldquo;Компанія що створює знанняrdquo;
4. Статья 1 Предмет регулирования настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон устанавливает
5. Осложнения язвенной болезни желудка и ДПК
6. Гражданско-правовой статус акционерного обществ
7. Эмпирическое знание может быть отражением данного не посредственно а опосредованно
8.  Теории постиндустриального общества и технологического детерминизма Ростоу Дракер Арон Эллюль Согла
9. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2002 Дисе
10. Контрольная работа- Планирование аудиторской проверки
11. ДОКЛАДА Рекомендации для студентов специальностей Прикладная информатика в экономике
12. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий
13. ТЕМА- РАЗБОРКА СБОРКА И РЕГУЛИРОВКИ СОСТАВНЫХЕДИНИЦ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
14. мокрый при котором помол и смешение сырья осуществляются в водной среде и сухой когда материалы измель
15.  Создание банковского союза в Еврозоне
16. Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі
17. Словник інтерактивні методи навчання активізація навчання комунікація метод каруселі евристична бесі
18. 1 Понятия и термины
19. тематические в ячейки В2D2 и затем используя маркер автозаполнения заполните всю таблицу до значения х2
20. Целевой маркетинг и сегментирование рынка