Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

з курсу Політологія для студентів 1 курсу медичного та стоматологічного факультетів та з фаху Фармація

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


PAGE  3

Міністерство охорони здоров’я України

Державний заклад

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Кафедра гуманітарних наук

Політологія

Методичні розробки до семінарських занять, підготовки, рефератів та доповідей, самостійної роботи з курсу «Політологія» для студентів 1 курсу медичного та стоматологічного факультетів та з фаху «Фармація»

Дніпропетровськ

2012

Укладач:  викладач кафедри гуманітарних наук 

    ДЗ «ДМА МОЗ України»

Обертинський Віктор Ілліч

Друкується за рішенням кафедри гуманітарних наук  ДЗ «ДМА МОЗ України»,  протокол №  09  від    02 квітня  2012 р.

Затверджено на засіданні ЦМК ДМА протокол № 8 від 19 червня 

2012 року.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри, доцент Добридень О.В.

 

Семінарські заняття – важлива складова частина вивчення курсу “Політологія”. Вони передбачають поглиблений розгляд окремих питань політології і політики, політичної історії і політичної філософії, ознайомлення з широким колом першоджерел і політичної літератури.

Семінари будуть сприяти перетворенню набутих на лекціях теоретичних знань у необхідний студентам практичний політичний досвід, допомагати вихованню у них демократичної політичної свідомості, активістської політичної культури.

В процесі вивчення курсу політології студенти готують:

а) курсовий реферат (обсяг 18-20 сторінок);

б) реферат (доповідь) з будь-яких тем (обсяг 8-10 сторінок)

                                             ПЕРЕДМОВА

Програма з «Політології» для вищих медичних закладів освіти України 3-4 рівнів акредитації складена для спеціальностей: 7.110101 - «Лікувальна справа», 7.110105 - Медико - профілактична справа», 7.110104 - «Педіатрія»,7.110.106 «Стоматологія» у відповідності з освітньо — кваліфіційними характеристиками і освітньо -  професійними програмами підготовки

фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239.

Вивчення політології студентами цих спеціальностей здійснюється протягом першого року навчання. Загальний обсяг на медичному факультеті та стоматологічному факультеті всього-60  годин, з яких 30-аудиторні, а 30 – виносяться на самостійне опрацювання, для студентів з фаху «Фармація» всього 72 години. з них 30 - аудиторні, 42 – відводяться на самостійну работу.

Вивчення дисципліни дає можливість студентам всебічно оволодіти фундаментальними теоретичними засадами сучасної політичної науки, глибоко зрозуміти основні тенденції та закономірності її розвитку, усвідомити складність і суперечливість загальноцивілізаційних і національних суспільних процесів на межі тисячоліть. Саме тому курс політології формує у майбутніх фахівців медичних спеціальностей демократичну політичну свідомість та культуру, необхідні якості громадянина і патріота, наукове бачення політичних процесів українського національно-державного становлення.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно - модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними предмету - залікового кредиту.

І. МЕТА  І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Політологія як наука та навчальна дисципліна існує досить давно. Це один з найважливіших здобутків людського розуму, без якого неможливе існування суспільства. У сучасному розумінні — це науковий орієнтир, за допомогою якого моделюється, прогнозується і організується політичне життя держави і суспільства.

Нині в Україні політологія — одна з провідних дисциплін у системі гуманітарної освіти. Вона зайняла чільне місце в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх сфер суспільного життя.

Основними принципами викладання та вивчення політології є фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного й загальнолюдського, суспільного та особистісного, теорії й практики, навчання і виховання.

Пропонована робоча програма відображає досягнення світового та вітчизняного гуманітарного знання в усьому його багатстві і різноманітності наукових спрямувань, охоплює основну проблематику сучасної політичної науки, зокрема предмет і метод політології, розвиток політики як суспільного явища, історію політичної думки, проблеми функціонування політичного життя, демократії, функціонування політичної системи та її інститутів, розуміння етнонаціональної політики, питання політичної свідомості і політичної культури.

Програма відповідає завданням вищої школи щодо підвищення якості політологічної освіти майбутніх медиків для практичної діяльності в закладах системи охорони здоров’я.

Після вивчення курсу «Політологія» студенти повинні:

знати об'єкт, предмет і метод політичної науки взагалі та української зокрема, чітко оперувати і володіти її понятійно-категоріальним апаратом;

орієнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і напрямах, знати і вміти давати характеристику вченням про політику;

мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин і процесів, про суб'єкт і об'єкт політики; знати права людини і громадянина, суть і значення політичних систем і режимів у житті держави та суспільства;

вміти визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, їх роль і функції в підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистого внеску до суспільно-політичного життя;

розуміти сенс і основні напрями розвитку світового політичного процесу, мати уявлення про геополітичну обстановку, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі;

володіти навичками політичної культури, вміти застосувати політичні знання в своїй професійній і громадській діяльності.

ІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Оволодіння політичною наукою ґрунтується на тісному взаємозв’язку з іншими навчальними предметами, зокрема з такими базовими, як філософія, соціологія, історія України, історія української культури, економічна теорія та ін.

Навчальний курс „Політологія” читається студентам на І курсі медичного і стоматологічного  факультетів та на другому курсі з фаху «Фармація» та «Клінічна фармація».

Ш. ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Політика як соціальне явище. Предмет і метод політології.

Політика як суспільне явище. Місце і роль політики в системі суспільних відносин. Об’єкт та предмет політичної науки. Зародження, становлення, сучасний розвиток політології. Предмет політики. Класові, позакласові, особистісні підходи до визначення політики. Концептуальні парадигми політичної науки („зацікавлених груп”, „згоди”, „панування права”, „плюралізму”). Лобізм у політиці.

Методи політології ( системний, структурно-функціональний, біхевіористський, кількісний, порівняльний, контент-аналізу).

Тема 2. Політична влада і форми її реалізації.

Феномен влади. Основні елементи влади. Політична, економічна, духовна, сімейна влади. Основні концепції влади ( „опору”, „обміну ресурсами”, „поділу зон впливу”). Легітимація та легальність влади. Відчудження від влади.

Сутність політичної влади, її структура та функції. Політична еліта. Типи еліт. Бюрократія. Номенклатура. Політичне лідерство. Характер і механізм функціонування політичного лідерства.

Маси і політика. Інституційна поведінка і натовп.

Тема 3. Політична система суспільства.

Структура і функції політичних систем. Механізм дії політичної системи. Інтеграція та дезінтеграція політичних систем. Історичні типи політичних систем.

Типологія політичних систем. Політична система України. Систематичний аналіз у становленні теорії політичних систем суспільства. Порівняльний аналіз функціонування політичних систем. Діяльність громадських організацій та медичних товариств.

Тема 4. Держава - основний політичний інститут суспільства.

Сутність, елементи держави. Функції держави. Типологія соціального типу держав. Основні концепції походження держави. Правова держава. Форми державного правління та державного устрою.

Зміст поняття „громадянське суспільство”. Передумови творення, основні інститути громадянського суспільства, держава і громадянське суспільство в Україні.

Тема 5. Політичні партії та партійні системи.

Визначення політичного режиму. Типологія режимів. Теорія демократії. Консенсус. Тоталітарні режими. Сталінізм та фашизм. Авторитаризм. Політичні партії як суб’єкти формування владних відносин. Типологія та функції політичних партій. Основні сучасні партійні системи.

Становлення багатопартійності в Україні. Партійна і виборча система України.

Громадські об’єднання: сутність, структура, типологія. Мета, стадії творення, функції суспільно-політичних рухів. Політичні угрупування в Україні.

Тема 6. Етнонаціональна політика. Геополітика.

Етнонаціональні спільноти як суб’єкти і об’єкти політики. Національний суверенітет і політичне самовизначення нації. Нація як один з основних суб’єктів політичного житт*. Чинники ияиюнилшж» консолідації. Етнічна ідентичність нації. „Держави-нації” і „нації-держави”. Різновиди доктрин націоналізму. Шовінізм. Українська національна ідея.

Зміст етнонаціональної політики та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин. Формування політичної нації в Україні.

Поняття геополітики. Геополітичне становище України. Соціальна природа зовнішньої політики. Співзалежність зовнішньої і внутрішньої політики. Поняття національного інтересу. Політика балансу сил. Сутність і основні вектори зовнішньої політики України.

Тема 7. Політична свідомість і політична культура.

Політична свідомість і політична поведінка. Політична соціалізація. Національне підгрунтя політичної культури. Чинники формування політичної культури. Сучасний стан політичної культури в Україні.

Ідеологія - конституйований елемент політики. Універсальні ідеології. Онструктивна та утопічна ідеології. Деідеологізація. Громадянська думка. Чинники формування функції громадянської думки. Засоби масової інформації в політичній системі. Свобода слова і демократія. Техніка дезінформації. Ідеологічний процес в Україні.

Роль і місце моралі в політичному житті. Моральна дилема в політиці. Проблема зловживання владою. Етика відповідальності і етика переконання.

IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

а) медичний, стоматологічний факультет

Тема

Всього  годин

стом

лекції

семінари

СРС

1

Політика як соціальне явище. Предмет і метод політології.

12

2

4

6

2

Політична влада і форми її реалізації

10

2

4

4

3

Політична система суспільства

8

2

2

4

4

Держава - основний політичний інститут суспільства

10

2

4

4

5

Політичні партії і партійні системи

6

-

2

4

6

Етнонаціональна політика. Геополітика.

6

-

2

4

7

Політична свідомість і політична культура

8

2

2

4

Всього годин

60

10

20

30

б) фармація

Тема

Всього  годин

стом

семінари

СРС

1

Політика як соціальне явище. Предмет і метод політології.

12

6

6

2

Політична влада і форми її реалізації

10

4

6

3

Політична система суспільства

10

4

6

4

Держава - основний політичний інститут суспільства

10

4

6

5

Політичні партії і партійні системи

10

4

6

6

Етнонаціональна політика. Геополітика.

10

4

6

7

Політична свідомість і політична культура

10

4

6

Всього годин

72

30

42

V. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

У процесі проведення семінарських занять передбачається    застосування таких методів активного навчання:

 •  індивідуально-контрольна співбесіда.
 •  логічні вправи.
 •  тести контролю знань.
 •  ділові ігри.
 •  ситуаційні завдання.
 •  друковані роздаткові матеріали.
 •  методи кількісного характеру: анкетні опитування, статистичні, лабораторні експерименти (особливо у сфері міжнародної політики).
 •  аналіз історичних явищ через поведінку індивіда і груп при виконанні ними певних політичних ролей.

Вивчення курсу політології здійснюється, крім семінарських   занять, у таких формах самостійної роботи студентів:

 •  самостійна робота з політологічною літературою, конспектування першоджерел;
 •  підготовка рефератів, захист їх;
 •  розв’язування логічних вправ, тестів;
 •  складання словника;
 •  упорядкування інформації про зарубіжних та вітчизняних українських політологів та політологічні школи і напрямки;
 •  проведення контрольно-політологічного дослідження.

Дисципліна структурована на один модуль, що містить 7 змістових тем:

1. Політика як соціальне явище. Предмет і метод політології.

2. Політична влада і форми її реалізації

3. Політична система суспільства,

4. Держава - основний політичний інститут суспільства,

5. Політичні партії і партійні системи,

6. Етнонаціональна політика. Геополітика,

7. Політична свідомість і політична культура.

    Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) семінарські заняття, б) самостійна робота студентів.

Семінарські заняття передбачають засвоєння студентами знань, що дають змогу самостійно проаналізувати і продискувати певні політичні ідеї, теорії, вчення, концепції, положення, знайти ключ до їх правильного розуміння і застосування на практиці.

Кафедри суспільних наук мають право вносити зміни до навчальної програми з політології відповідно напрямків наукових досліджень, регіональних особливостей за умов виконання повного обсягу знань з дисципліни, досягнення кінцевих цілей ОКХ та ОПП за фахом та навчальними планами. Засвоєння теми контролюється на семінарських заняттях у відповідності з конкретними цілями, засвоєння змістових модулів - на підсумкових заняттях.

Підсумковий контроль засвоєння модулів, або їх блоків здійснюється по їх завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТв за шкалою, прийнятою в Україні. Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ЕСТS, кінцевий контроль підготовки студентів з дисципліни здійснюється додатково по завершенню її вивчення під час заліку комісійно у відповідності з кінцевими й конкретними цілями з дисципліни.

Опис навчального плану з дисципліни “Політологія”

а) Медичний, стоматологічний факультет

Структура

навчальної

дисципліни

Кількість ГОДИН* 3 них

Рік

навчання

Вид

контролю

Всього

Аудиторних

СРС

лекції

семінари

60

10

20

30

1

залік

Кредитів ЕСТБ

2,0

1,0

1,0

Модуль 1: Змістових модулів 7

60/ 2 кредити ECTS

20/1

30/1

Примітка: І кредит ECTS - ЗО год.

Аудиторне навантаження - 50 %, СРС - 50 %

б)фармація

Структура

навчальної

дисципліни

Кількість ГОДИН* 3 них

Рік

навчання

Вид

контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Семінар, занять

72

З0

42

1

залік

Кредитів ЕСТБ

2,0

0,8

1,2

Модуль 1: Змістових модулів 7

72/ 2 кредити ECTS

30/0,8

42/1,2

Примітка: І кредит ECTS - ЗО год.

Аудиторне навантаження – 41.7 %, СРС – 58.3%

Тематичний план лекцій

                       (медичний, стоматологічний факультет)

Теми

Лекції

1

Політика як соціальне явище. Предмет і метод політології.

2

2

Політична влада і форми її реалізації.

2

3

Політична система суспільства

2

4

Держава – основний політичний інститут суспільства, політичні партії і партійні системи.

2

5

Політична свідомість і політична культура, Етнонаціональна політика, Геополітика.

2

Разом:

10

Тематичний план семінарських занять

а) медичний та стоматологічний факультет

Теми

Семінари

1

Політика як соціальне явище. Предмет і метод політології.

4

2

Політична влада і форми її реалізації.

4

3

Політична система суспільства

2

4

Держава – основний політичний інститут суспільства

4

5

Політичні партії і партійні системи

2

6

Етнонаціональна політика, Геополітика.

2

7

Політична свідомість і політична культура

2

Разом:

20

б) фармація

Теми

Семінари

1

Політика як соціальне явище. Предмет і метод політології.

6

2

Політична влада і форми її реалізації.

4

3

Політична система суспільства

4

4

Держава – основний політичний інститут суспільства

4

5

Політичні партії і партійні системи

4

6

Етнонаціональна політика, Геополітика.

4

7

Політична свідомість і політична культура

4

Разом:

30

 

 Тематичний план самостійної роботи

Теми

СРС

Мед, стом

фарм

1

Вчення Сократа, Платона, Арістотеля і Полібія про політику і державу.

2

2

2

Ідея державного суверенітету у вченнях Ж.Бодена, Г.Гроція, Б.Спінози

2

2

3

Теорія громадянських прав (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж-Ж.Руссо, Е.Берк)

2

4

4

Розуміння державного устрою Б.Франкліним, Т.Пейном, Т.Джеферсоном, О.Гамільтоном, Дж.Медісоном.

2

2

5

Політична думка Київської Русі. Погляди Ю.Дрогобича, С.Оріховського, І.Вишенського

2

2

6

Інтегральний націоналізм Д.Донцова (Елітаризм)

2

2

7

Особливості і суперечливості національного становлення України на сучасному етапі.

2

4

8

Державний суверенітет – умова національного відродження України.

4

4

9

Проблеми національних меншин в Україні. Сприяння державою самобутності корінних народів України.

2

4

10

Політична культура в Україні (Елітарна, масова та електоральна культура)

4

4

11

Невідчужувані права людини (Декларація прав людини, Конституційні гарантії).

2

4

12

Політичний маркетинг. Виборчі компаній. Системи проведення виборів в Україні.

2

4

13

Політичне лідерство (сутність, ознаки теорії, класифікації, функції).

2

4

Разом

30

42

VI. ЗМІСТ ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ КУРСУ

Тема 1. Політика як соціальне явище. Предмет і метод політології. (4. 6 год)

 1.  Політика як суспільне явище. Місце і роль політики в системі суспільних відносин.
 2.  Специфіка, структура і функції політики.
 3.  Об’єкт і предмет політології. Виникнення та розвиток політичної науки.
 4.  Структура, методи і категорії політології.
 5.  Місце політології в системі наук про суспільство. Взаємодія політології з іншими науками.
 6.  Функції політології. Політологія в системі фахової підготовки лікаря.

Теми рефератів:

 1.   Макс Вебер про політику як покликання і професію.
 2.  Взаємодія політики і економіки.
 3.  Історичні передумови появи українського державознавства.
 4.  Проблеми оцінки і аналізу політичного життя.
 5.  Провідні школи сучасної політології.
 6.  Специфіка трактування політики мислителями Стародавнього Світу та епохи Відродження, Просвітництва.
 7.  Політичні погляди М. Макіавеллі.
 8.  Порівняльний аналіз інтегрального націоналізму Д.Донцова, М.Міхньвського, М.Сциборського з державним націоналізмом  С.Дністрянського, О.Бочковського, С. Рудницького.

Питання для дискусії:

 1.  Найбільш суттєве в політиці — це питання про державну владу. Але чи можна всі політичні відносини зводити до влади?
 2.  У чому проявляється взаємозв’язок і відмінність між економікою і політикою?
 3.  У чому суть політизації суспільного життя, які її причини в Україні?
 4.  Як ви вважаєте: чи впливає політика на професійну діяльність, якою ви будете займатись після закінчення Медичної Академії?
 5.  Мораль і політика: чи можлива моральна політика?
 6.  В.Винниченкові належать такі слова: «Нація бездержавності є покалічений мертвий колективний організм». Прокоментуйте це.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Складіть схему: Політологія як наука і як навчальна дисципліна.
 2.  Які з функцій політології є найбільш важливими для сучасного українського суспільства і чому?
 3.  Чим відрізняються методи політичної науки від методів природничих наук?
 4.  Вчення Сократа про політику і державу.
 5.  Концепція ідеальної держави у Платона.
 6.  Політичні погляди Арістотеля.
 7.  Виберіть та проаналізуйте різноманітні визначення політики та політології. Яке з них, на ваш погляд, найбільш вдале. Аргументуйте свій вибір.

Література.

Абетка української політики: Довідник. К.,1998.

Габрієлян. О. Політична наука в Україні: стан і перспективи / Політична думка. 2001 №4

Гаджиев К.С. Опыт введения в политологию. // Полис. 1992. №1-2

Дзюбко І. С. Циганов П.А. До питання про предмет політології // Український історичний журнал. 1991. №7

Панарин А.С. Политология на рубеже культур // Вопросы философии 1993. №3

Романовський Н.В. О взаимодействии политологии и социологии. //Социс. №6

Рудич Д.М. Політологія в Україні. // Освіта України. 1997. 10 жовтня.

Рябов С.Г. Структура і функції знань про політику. // Політологічні читання 1994. №1

Томенко М. Політичні технології у виборчій кампанії Президента України. //Політична думка. 1999. №16

Тема 2. Політична влада і форми її реалізації  (4 год.)

1.Влада як соціальний феномен. Поняття, природа, риси політичної влади.

2.Основні концепції політичної влади.

3.Система, структура, основи, ресурси і функції політичної влади.

4.Проблема розподілу влади в сучасному суспільстві. Легітимність і ефективність політичної влади.

5. Політична еліта і політичне лідерство в системі влади

Теми рефератів:

 1.  Політична влада в системі влади суспільства.
 2.  Державна влада: конституційні межі і порядок здійснення.
 3.  Основні тенденції еволюції політичної влади.
 4.  Проблеми демократизації влади в Україні на сучасному етапі.
 5.  Природа влади у сім’ї, соціальній групі, державі: порівняйте.
 6.  Макс Вебер про легітимність влади.

Питання для дискусії:

 1.  .Чи може політична влада бути нелегітимною?
 2.  .Чи можливе існування суспільства без влади?
 3.  В чому відмінність легальності влади від легітимності влади?
 4.  Загальне і відмінне в державній і політичній владі.
 5.  Співвідношення державної влади і влади громадянського суспільства.
 6.  Політична влада: співвідношення мети, засобів і намірів.

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Спираючись на Конституцію України та наукові публікації, проаналізуйте систему та сучасний стан політичної влади в Україні.
 2.  Поясніть ваше розуміння механізмів функціонування політичної влади у суспільстві.
 3.  Політичний тероризм і політична влада.
 4.  О.Тоффлер про еволюцію влади на зламі 20-21 століть.
 5.  Е. Фромм про соціально-психологічні витоки влади.
 6.  Тіньові соціальні спільноти та влада.  

Література

Алексєєва Т. Легітимність влади в період транзиту // Політична думка. 1998 №4

Андреев С.С. Политика как социальное явление. // Социально-политические науки. 1991. №4

Боббио Н. Интеллектуалы и власть// Вопросы философии. 1992. №8

Драгунский Д.В. Длинные волны истории и динамика политической власти // Полис. 1992. №5

Коваль Б.И. Ильин М.В. Власть versus политика// Полис. 1991. №5

Кравченко Ю., Чечель В. Легітимність політичної влади й можливість її досягнення// Політологічні читання. 1993. №2

Пилипепко В. А. Политическая власть и общество //Социс 1999. №6

Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності.
К.,-1996

Степаненко В. Влада і незалежний громадський контроль //Вiчe 2000  №6

Славный Б. Проблема власти: новое измерение // Полис 1991. №6

Тоффлер О. Проблемы власти на пороге ХХІ века // Свободная мысль. 1994.№1

Хазратова Н. Гнатко М. Психологія сприйняття державної влади //Українські варіанти. 1998. №1

Тема 3. Політична система суспільства. (2, 4год)

 1.  Політична система: поняття, місце, роль у життєдіяльності суспільства.
 2.  Структура політичної системи.
 3.  Типологія політичних систем, аналіз моделей політичних систем, Д.Істона та Г.Алмонда.
 4.  Функції політичних систем
 5.  Політична модернізація: сутність і моделі.
 6.  проблеми і перспективи трансформації політичної системи України.

Теми рефератів:

 1.  Системний аналіз та його роль у становленні теорії політичних систем суспільства.
 2.  Порівняльний аналіз функціонування політичних систем (на прикладі України та Росії).
 3.  Теорії політичної системи Д. Істона і Г. Алмонда.
 4.   Політична система України.
 5.  Концепція української державності в творах В. Липинського: Праця „Листи до братів-хліборобів”.
 6.  Політична система і політичний режим.

Питання для дискусії:

 1.  Що визначає тип політичної системи суспільства?
 2.  Які фактори, на вашу думку, справляють більший вплив на механізм функціонування політичної системи: внутрішні (економічні, соціальні, духовно- моральні) чи зовнішні (міжнародні, географічні та ін.)? Аргументуйте відповідь.
 3.  Від чого залежить стабільність політичної системи?
 4.  Як відомо до політичної системи входять держава і політичні партії. Як співвідносяться їх місце і роль у політичній системі? Кому належить провідна роль: державі чи політичним партіям? Проілюструйте відповідь на прикладі окремих політичних систем.
 5.  Як впливає бюрократія на функціонування політичної системи суспільства?
 6.  Чи відповідають процеси формування і розвитку політичної системи України в умовах самостійності „міжнародним стандартам”? Аргументуйте відповідь.
 7.  Яке місце посідає церква в суспільствіі і як вона впливає на функціонування політичної системи?
 8.  Які функції політичної системи України є найнерозвинутішими і що зумовлює певну політичну і соціальну напругу у суспільстві?

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Складіть схему політичної системи, окресліть її структуру та механізми функціонування.
 2.  З’ясуйте основні стабілізуючі фактори функціонування політичної системи.
 3.  Визначте особливості реформування політичної системи України в умовах самостійної держави.
 4.  Здійсніть порівняльний аналіз політичної системи за проектом Конституції П. Орлика та Української Народної Республіки.
 5.  З’ясуйте взаємозалежність проблем розвитку, модернізації, реформування та трансформації політичних систем?
 6.  З’ясуйте, в чому полягає проблема етатизації та деетатизації суспільного життя?

Література

Андреев С.С. Политические движения и политические процессы. // Социально-политические науки. 1991. №3

Гаджиев К.С. Концепция гражданского права: Идейные истоки и основные вехи формирования // Вопросы философии. 1991. №7

Кужелюк Ю. Українські політичні партії: тенденції сучасного розвитку. // Українські варіанти. –1998. №3-4

Левченко О. Формування іміджу політичного лідера та політичної партії // Нова політика // 2000. №5

Литвин В. Феномен партії // Віче. 1992. №6

Оксак О. Платформи політичних партій: Зміст і критерії порівняльного аналізу. // Нова політика. 2000. №2

Примуш М. Демократія і політичні партії Демократія і політичні партії. // Віче. 2000. №10

Прокопець Л. Соціальна держава як політична реальність. // Право України. 2000. №12

Романюк А. Монархія. // Українські варіанти. 1998. №12.

Рутар С. Держава як основний елемент політичної системи (методологічні аспекти) // Розбудова держави. 1993. №7

Рябов С.Г. Політична теорія держави. –К., 1996.

Сіленко А. Структурні особливості соціальної держави. // Нова політика. 1999. №4

Удовиченко В. Соціальна держава: пошук оптимально прийнятної моделі соціально-економічного розвитку. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1999. №1

Шведа Ю. Партійна система України на шляху до поляризованого плюралізму // Українські варіанти. 1998. №3-4

Якушко В.М. Різновиди політичних режимів. // Віче 1995. №9

Якушик В. Політична система і політичний режим // Політична думка. 1994. №1

Тема 4. Держава - основний політичний інститут суспільства (4 год.)

 1.  Держава: поняття, концепції виникнення, ознаки, типологія і функції.
 2.  Форми державного правління та державного устрою.
 3.  Правова держава та громадянське суспільство.
 4.  Соціальна держава та її різновиди.
 5.  Основні тенденції розвитку державності в сучасному світі.
 6.  Держава і політичний режим.

Теми рефератів:

 1.  Еволюція концепцій походження держави.
 2.  Розподіл влад як головний стимулюючий принцип проти зловживання владою в теорії Ш.Монтескє.
 3.  Етатична традиція поглядів на державу.
 4.  Правова держава: сутність і функції.
 5.  Вплив форми правління на ефективність держави.
 6.  Сучасні погляди на роль держави в регулюванні економічного  розвитку.

Питання для дискусії:

 1.  „Держава - „Левіафан” - це історично минула форма чи можливе її існування й
 2.  сьогодні?
 3.  Чи можливе, на ваш погляд, існування людського суспільства без держави в близькому (далекому) майбутньому? Обґрунтуйте свою відповідь.
 4.  У Конституції України записано, що Україна є суверенна, демократична,
 5.  соціальна, правова держава. Чи правомірним є поєднання цих термінів?
 6.  Чи узгоджуються принципи демократії з монархічною формою правління?
 7.  Чи може індивід впливати на державу? Які режими найбільш сприятливі для здійснення такого впливу?
 8.  Чи має переваги федеративний державний лад щодо унітарного?

Завдання для самостійної роботи:

 1.  На основі Конституції України складіть схему державного устрою нашої держави.
 2.  Назвіть і дайте коротку характеристику форм державного устрою різних країн.
 3.  3а яких причин держава може втратити свій суверенітет?
 4.  Розкрийте зміст понять правова і соціальна держава.
 5.  Поясніть співвідношення держави і громадянського суспільства у різних політичних системах.
 6.  Розуміння державного устрою  Б.Франкліним, Т.Пейном, Т.Джеферсоном, О.Гамільтоном, Дж.Медісоном.

Література

Гулієв А.  На шляху до демократичної, правової, соціальної держави // Політика і час. – 2001 - №9

Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів. 2002

Корнієнко В. Держава: ідол та ідеал // Віче. – 2001 - №4

Шабо Ж.-П. Государственная власть: конституциолнные пределы и порядок осуществления // Полис. – 1993. - №3

Якушина В.М. Різноманітність форм правління // Філософ. та соц. думка. – 1990. - №10

Якушина В.М. Різновиди політичних режимів // Віче. – 1995. - №9

Тема 5. Політичні партії і партійні системи (2, 4 год.)

 1.  Поняття політичної партії, її виникнення, етапи розвитку, структура.
 2.  Типологія та функції політичних партій.
 3.  Основні сучасні партійні системи.
 4.  Становлення багатопартійності в Україні. Партійна й виборча системи в Україні.
 5.  Громадські об’єднання та рухи: сутність, структура, типологія, функції.

Теми рефератів:

 1.  Соціальні та економічні основи багатопартійності.
 2.  Електоральна стратегія сучасних партій і рухів в Україні.
 3.  Абсентиїзм: сутність, причини, наслідки.
 4.   Громадські організації та рухи, їх роль у політичному житті.
 5.  Суспільно-політичні рухи та організації в Україні.
 6.  Сучасний молодіжний і студентський рух в Україні.
 7.  Сучасні виборчі системи, їх сутність та специфіка.

Питання для дискусії:

 1.  Чим політичні партії відрізняються від громадських організацій?
 2.  Чи є закономірним явищем виникнення партій у суспільстві? Якщо так, то які фактори, об’єктивні чи суб’єктивні, є першопричиною їх виникнення?
 3.  2.Скільки партій потрібно в Україні на сучасному етапі і взагалі в подальшому? Чи пов’язано їх виникнення в такій великій кількості з перехідним періодом? Аргументуйте відповідь.
 4.  Які з партій в Україні, на Ваш погляд, наближені до реалізації приналежних їм функцій?
 5.  Куди прямує партійна система України?
 6.  Які маніпулятивні можливості двопартійної системи

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Які етапи в історії виникнення політичної партії виділяє Макс Вебер? Назвіть ці етапи і коротко охарактеризуйте їх.
 2.  Визначте правові основи створення і діяльності політичних партій в Україні. Закон України „Про політичні партії в Україні”.
 3.  У чому полягає відмінність суспільно-політичного руху від політичної партії.
 4.  Складіть схему: типологія партійних систем.
 5.  Складіть теоретичну модель політичної партії.
 6.  Політичний  маркетинг і виборчі компанії.

Література

Базовкін Т. Кремінь В. Піртії та громадські обєднання України. – К; 1994

Назаренко С.И. Политические партии и партийные системы. – Харьков. – 1996

Пахарев А. Багатопартійність і партійна система – поняття нетотожні // Віче. – 2002, №2

Перегудов С.; Холодковский К. Политическая партия, мировой опыт и тенденции развития. –1991

Шведа Ю. Партійна система України на шляху до поляризованого плюралізму // Українські варіанти. – 1998.- №3-4

Тема 6. Етнонаціональна політика. Геополітика.  (2, 4 год.)

 1.  Етнонаціональні спільноти як суб’єкти й об’єкти політики.
 2.  Національний суверенітет і політичне самовизначення нації.
 3.  Зміст етнонаціональної політики та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин. Формування політичної нації в Україні.
 4.  Міжнаціональні конфлікти: причини виникнення та шляхи вирішення.
 5.  Поняття геополітика. Геополітичне становище України.
 6.  Національна безпека і національні інтереси.

Теми рефератів:

 1.  Національна державність українського народу в історичній ретроспективі.
 2.  Соціально-етнічні спільноти: народ, етнос, нація.
 3.  Українська національна ідея.
 4.  Націоналізм як соціально-політичному аспекті.
 5.  Основні етапи становлення і розвитку геополітики
 6.  Традиційна інтенція (прагнення) класичної геополітики.
 7.  Україна на тлі глобальних політичних трансформацій.

Питання для дискусій:

 1.  Відомо, що більшість держав світу багатонаціональні за складом свого населення.
 2.  Є й кілька поліетнічних держав. Чи тотожні поняття „поліетнічна держава” і „багатонаціональна за складом свого населення”.
 3.  Чи є взаємозв’язок між націоналізмом і інтернаціоналізмом? Якщо є, то в чому? Якщо немає, то чому?
 4.  3Чи зіллються нації в майбутньому?
 5.  4Яке майбутнє мов?
 6.  У чому полягає відмінність між поняттями  „український народ”, „українська нація”, „народ України”, „населення України”?
 7.  Як співвідносяться між собою соціальна і національна політика?

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Назвіть і коротко охарактеризуйте підходи до визначення нації.
 2.  На яких підвалинах базується культура міжнаціонального спілкування? Назвіть їх, а також антиподи культури міжнаціонального спілкування.
 3.  Дайте визначення поняття „державна мова”.
 4.  Дайте визначення понять „національна свідомість” і „національна самосвідомість”.
 5.  Як взаємодіє між собою нація і держава?
 6.  Охарактеризуйте політичну термінологію „зони впливу”, „зони безпеки”, „зони національних інтересів”.
 7.  Яка різниця між поняттями „патріотизм” і „націоналізм”?
 8.  У Конституції України (ст. 11) вжито поняття „корінні народи” та „національні меншини”. Визначте зміст цих понять.
 9.  Що означає національне самовизначення народів?

Література

Андрианова Т. В. Геополитические теории ХХ века (Социально-философское исследование.) М; - 1996.

Вінниченко В. Відродження нації. – Київ; - 1990.

Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу// Історія філософії України: Хрестоматія – Київ -  1993.

Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – Київ 1991.

Геополитика: Теория и практика. М; - 1993.

Етнополітика в Україні. Документи і матеріали. – Київ  - 1990.

Колодій А. Ф. Нація як суб’єкт політики. – Львів. – 1997.

Кресіна І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (етнополітичний аспект). – Київ – 1998.

Мала енциклопедія етнодержавознавства. – Київ – 1996.

Обушин М. І. Етнос і нація: проблеми ідентичності – Київ – 1998.

Поздняков Э. А. Геополитика – М, - 1995.

Світова вітчизняна етнодержавницька думка ( у персоналіях); - Київ – 1997.

Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи// за ред. В. С. Крисаченко. – Київ 2003.

Тема 7. Політична свідомість і політична культура.  (2, 4 год.)

 1.  Політична свідомість: поняття, структура, типи  і функції. Політична культура: поняття, зміст і функції.
 2.  Поняття, основні типи і функції політичної ідеології
 3.  Основні ідеологічні течії сучасності
 4.  Зміст і структура політичної культури
 5.  Типи, види та функції політичної культури. Політична субкультура.
 6.  Специфіка політичної свідомості та політичної культури сучасного українського суспільства
 7.  Політична соціалізація особистості: сутність, інститути, етапи

Теми рефератів:

 1.   Шляхи подолання тоталітарних тенденцій у розвитку політичної культури трансформаційного суспільства
 2.  Історико-політичні, національні та психологічні особливості української політичної культури.
 3.  Проблема пошуку національної ідеї для України на сучасному етапі
 4.  Ідеологія як чинник соціального консенсусу
 5.  Політична культура і національні культурні традиції
 6.  Політична культура і національні культурні традиції

Питання для дискусії:

 1.  У Конституції України записано, що жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова. Як розуміти це положення в умовах плюралізму ідей? Аргументуйте свою точку зору.
 2.  Чи тотожні поняття світогляд, свідомість, ідеологія, політика? Якщо так, охарактеризуйте особливості взаємовпливу та взаємозв’язку.
 3.  Яка ідеологія потрібна Україні
 4.  «Соборність» як парадигма політичної свідомості в Україні
 5.  Трансформація ідеології в умовах інформаційного суспільства
 6.  Політичний міф: ґенеза, динаміка, механізми діяльності

Завдання для самостійної роботи:

 1.  Яку роль відіграє суспільна думка в політичній свідомості різних верств населення?
 2.  Назвіть типи політичної свідомості.
 3.  Засоби реалізації політичної культури.
 4.  Дослідіть зміст і характер формування політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.
 5.  Проаналізуйте сутність інформаційних війн.
 6.  Дослідіть політичні традиції і сучасні політичні цінності українського суспільства.                 

                                                                                                                                                                            

Література

Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. // Полис. 1992. №4

Бебик В.М., Головатий М.Ф. Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. К., 1996.

Воронкова В. Консерватизм. // Політологічні читання. 1992 №2

Воронкова В. Лібералізм // Політологічні читання. 1992. №2

Гавриленко І. Чи потрібна державі ідеологія? // Віче. 1996. №4

Галкин А. Фашизм: его сущность, корни, признаки и формы правления. // Полис. 1995. №2

Гелей С. Консерватизм у політичній практиці сучасної України. // Українські варіанти. 1998. №1

Култаєва М. Політична романтика підвищеного ризику // Політична думка. 2000. №20

Голубуцький О., Кулик В., Консерватизм – ідеологія порядку, стабільності і добробуту. К., 1995

Дахин В. Политическая культура и власть // Свободная мысль. 1996. №1

Корнієнко В. Політичні ідеали та політична істина. // Нова політика. 2000. №2

Мигул В. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. К., Українська перспектива. 1997.

Молчанов М. Політична культура України: радянська чи пострадянська. // Сучасність. 1995. №10

Рудакевич О.М. Політична культура України: Руйнація та шляхи відродження // Розбудова держави. 1995. №1

Томенко М. Штрихи до історії ліберальних ідей в Україні. // Політична думка. 1996. №1

Хома Н.М. Політична культура молоді України. Львів. 1997.

Цимбалістий Б. Політична культура українців // Сучасність. 1994. №3

Яременко О., Міщенко М. Політичні уподобання українців як чинник впливу на політичні процеси // Політична думка. 2001. №1

VII.Курсовий реферат.

Курсовий реферат з політології сприяє поглибленому оволодінню науки про політику і владу, особливо, що стосується еволюції політичних поглядів. Він виконується розбірливим, чітким почерком на листах формату А4 (можливий машинописний текст, або комп’ютерна верстка). Обсяг контрольної роботи (реферату) 18-20 сторінок. Титульний лист має мати таку форму:

Зразок титульного листа реферату:

Міністерство охорони здоров’я України

Державний заклад

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Кафедра гуманітарних наук

Курсовий реферат з “Політології”

(назва)

Виконавець: студент ___ групи

___курсу ____________ факультету

_____________________________

                      П.І.Б.

Перевірив ____________________

          ПІБ

Дніпропетровськ

2012

Зміст реферату розкривається за таким планом:

Вступ.

    1

    2.      Розкриття проблеми

    3.

Висновки

Використана література

Методичні вказівки щодо оформлення та написання курсового реферату.

Перед написанням реферату з конкретної теми необхідно опрацювати наукову літературу, осмислити прочитане і викласти думки на папір. Відомо, що робота з книгою вимагає не тільки вміння розібратися в змісті, відібрати суттєве, основне, але й уміння дати певну оцінку прочитаному, зробити необхідні висновки.

Доповідь, розроблена на основі критичного огляду, вивчення декількох джерел, називається рефератом. В основі його лежить стислий переказ у письмовій формі чи в формі публічного виступу змісту книжки, результатів вивчення якоїсь проблеми, підсумків наукової роботи. У вузі підготовкою реферату вважають написання певного тексту, пов'язаного як із самостійною роботою, студентів, так і з аналізом додаткової літератури, а також виступ на основі цього тексту на семінарі, конференції, науковому гуртку тощо.

Щоб реферат був змістовним, необхідно приділити увагу добору матеріалу. А для цього рекомендується використати не одне джерело, а декілька. Перш за все потрібно з'ясувати, яка існує література з теми реферату, скласти її список. Користуючись різними каталогами (алфавітним, систематичним, тематичним), бібліографічним виданнями, довідковою літературою, ви знайдете необхідну вам літературу.

Працюючи з книгою, потрібно, передусім, настроїти себе, дати собі цільову установку: вивчити  за книжкою те чи інше питання, яке потрібно висвітлити; критично проаналізувати зміст книжки, перевірити, чи збігається ваша оцінка якоїсь проблеми з думкою автора, інших авторитетних осіб; вибрати для реферату більш яскраві факти, приклади, цікаві положення та інше.

Подібні установки допомагають більш цілеспрямовано працювати з книгою і передусім визначити вид читання: суцільне, вибіркове, комбіноване. Під час суцільного читання книга прочитується повністю, від початку до кінця, без будь-яких пропусків. Іноді для теми достатньо вивчити не всю великого обсягу. Обов'язково виділити предмет опису, обґрунтувати тему, яку висвітлюєте в рефераті, вказавши на персоналії, які працювали над даним питанням, назвати їх праці. Це треба робити чітко й логічно, щоб обсяг вступу не перевищував 15% від обсягу роботи  (1 сторінка).

Основна частина. Тут немає особливих регламентацій. Головне, щоб написати реферат самостійно. Матеріал, який викладаєте, необхідно обґрунтовано реферувати. Коли є аргументи і контраргументи, можна вступати в полеміку. Сміливо використовуйте цитати як для підтвердження, так і для спростування. Цитований матеріал в основній частині, незалежно від форми цитування – дослівно (в лапках), світоглядно-змістового (своїми словами із зазначенням авторства матеріалу, який використовується), не повинен перевершувати 30% реферату.

Загальний обсяг основної частини становить приблизно 8-10 сторінок.

Висновки. Це – підсумок реферату. Тут потрібно чіткість, точність, лаконічність. Формулюються основні висновки із всього сказаного, вказуються питання, які вдалося висвітлити більш-менш повно, та ті, які потребують подальшої роботи.

В кінці реферату подається список використаної літератури.

Перелік курсових рефератів

1. Політичні погляди Стародавнього Китаю.

2. Конфуцій про політику та державу.

3. Концепція ідеальної держави Платона.

4. Проблеми держави в роботі Арістотеля "Політика".

5. Політичні вчення в Стародавньому  Римі.

6. Проблеми політики, держави та права в творчості Ціцерона.

7. Марк Аврелій: спроба поєднання філософії та політики.

8. Політичні погляди Середньовіччя.

9. Християнська політична доктрина (Августин Блаженний, Фома Аквінський).

10. Політична концепція Н.Макіавеллі.

11. Конфуцій і Н.Макіавеллі про співвідношення моралі і політики.

12. Ф.Бекон про державу та правові основи людського буття.

13. Т.Гоббс про владу та державу.

14. Політична філософія Д.Локка.

15. Політичні погляди Ш.Монтеск'є.

16. Питання держави в творчості Ж.Ж.Руссо.

17. Вчення про правову державу І.Канта.

18. Гегель про державу та громадянське суспільство.

19. Марксистські погляди на політику та державу.

20. Концепція де Токвілля про демократію.

21. Проблема співвідношення політики і моралі в роботах М. Бакуніна.

22. Ф. Ніцше про владу та державність.

23. М.Вебер про сутність та функції політики.

24. Проблеми політики та держави в творчості М. Бердяєва.

25. П.Сорокін про політичну стратифікацію та політичну мобільність.

26. К.Поппер про філософські основи тоталітаризму.

27. О. Тоффлер про еволюцію влади напередодні XXI століття.

28. Е. Фромм про соціально-психологічні витоки влади.

29. Ф.Хайек: лібералізм проти тоталітаризму.

30. Р.Даль про сутність та основи сучасної демократії.

31. Ненасилля та політика (Д.Неру, М.Ганді, М.Л.Кінг).

32. Політична думка Київської Русі.

33. Політичні концепції в Києво-Могилянській академії.

34. Українське просвітництво XVII століття про суспільний та державний лад.

35. Духовно-моральний підхід до політики Г.Сковороди.

36. Погляди кирило-мефодіївців на державно-політичний устрій.

37. Політичні погляди М.Драгоманова.

38. М. Грушевський як теоретик і практик політики.

39. Політична думка початку XX століття в Україні про національне відродження і державність.

40. В.Липинський: концепція національно-державного будівництва.

41. Д.Донцов: націоналізм як принцип світосприйняття та світовідношення.

42. Основна проблематика сучасної американської політичної науки.

43. Політична наука Великобританії у XX столітті.

44. Розвиток сучасної політології в Німеччині.

45. Традиції і специфіка французької політологічної школи.

46. Предмет і функції політології.

47. Політологія як наука про політику.

48. Політика як соціальне явище.

49. Провідні концепції політики

50. Суб'єкти і об'єкти політики

51. Людина та її соціальні спільноти як суб'єкти політики

52. Політична еліта: сутність, типологія, формування та функції

53. Сутність, класифікація і функції політичного лідерства

54.  Тіньові соціальні структури та влада

55. Поняття, структура і типологія політичних систем

56. Основні функції політичної системи

57. Політична система сучасної України

58. Держава – базовий інститут політичної системи

59. Сутність, функції і типологія держави

60. Форми державного правління та устрою

61.  Правова держава

62. Громадянське суспільство

63. Соціальна держава та її різновиди

64. Походження, сутність,  типи і функції політичних партій

65. Партійні системи і їх типологія

66. Політична система і політичні партії України

67. Громадсько-політичні рухи і об'єднання в політичній системі суспільства

68. Політичні режими

69. Політична модернізація

70. Багатопартійність і демократія

71. Опозиція та її роль в політичному житті суспільства

72.  Сутність і зміст політичної свідомості

73. Політична ідеологія: поняття, рівні, типи, функції

74. Політична психологія

75. Основні ідеологічні течії сучасності.

76. Політична культура: сутність, типи, функції

77. Політична культура сучасної України

78. Політична культура як чинник модернізації суспільства

79. Політична культура і національні традиції

80. Співвідношення політики і моралі як регуляторів суспільного життя

81. Взаємодія політики і релігії в сучасних умовах

82. Соціально-політичні доктрини основних світових релігій

83. Роль і функції засобів масової інформації в політичному житті

84.  Політичний плюралізм та діяльність засобів масової інформації

85. Політичний конфлікт: сутність, функції і шляхи розв'язання

86. Консенсус, компроміс і конфлікт в політиці

87. Вибори і виборчі системи в політиці

88. Міжнародна політика: суть, цілі і функції

89. Тероризм в системі політики

90. Політичне прогнозування: сутність, типологія, функції

Перелік літератури для підготовки рефератів

 •  Гаєвський Б. А. Українська політологія. К., 1994
 •  Кухта Б. З історії української політології. К., 1994
 •  Кирилюк Ф.М., Ковш  О.Г.  Западноевропейские  социально-политические учения XXI в. К., 1991.
 •  Луковская И.Д. Политические и правовые учения: историко-теоретический аспект. Л., 1985
 •  Основи політології: навчальний посібник / Керівник авт. Ф.М. Кирилюк. К., 1996.
 •  Політологія: історія та методологія / За ред. Ф.М. Кирилюка. К., 2000.
 •  Політологія. Кінець XIX – перша половина XX ст.: Хрестоматія/ за редакцією О. Т. Семкова. Львів., 1996
 •  Політологія / За ред. О.Т. Семківа. Львів. 1994
 •  Політологія: Хрестоматія / Склав. Василин М.А., Вершинин М.С., 1999
 •  Потульницький В. А. Теорія української політології. К., 1994
 •  Игнатенко А. А. В поисках счастья: общественно-политические воззрения арабо-исламских философов средневековья. М., 1989.
 •  История политических и правовых учений. М., 1993
 •  Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1979.
 •  Политические учения: История и современность. М., 1976
 •  Семенко Н.И. Афоризмы Конфуция. М., 1987.
 •  Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима: ІІІ-І вв. до н.є. М., 1977
 •  Чечуров И.С. Политическая идеология средневековья: Византия и Русь, М.,1990

Класична література

 •  Аристотель. Политика// Соч. в 4 тт. М., 1983. -т.4
 •  Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М., 1989.
 •  Бакунин М.А. Коррупция. – О .Макиавелли. - Развитие государственности //Вопросы философии. - 1990. - №12
 •  Бандера С. Перспективи української революції, К. 1998.
 •  Бекон Ф. Соч.: в 2-х тт. М., 1971-72.
 •  Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма., М., 1990
 •  Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989
 •  Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
 •  Винниченко В. Відродження нації. К., 1990.
 •  Ганди М.К. Моя жизнь. М., 1969.
 •  Ганди М.К. Моя вера в ненасилие. // Вопросы философии. - 1992. - №3.
 •  Гегель. Философия права. М., 1990.
 •  Гегель. Политические произведения. М., 1978.
 •  Гоббс Т. Соч.: в2-хтт. - т.2. М., 1991.
 •  Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991
 •  Даль Р. Введение в экономическую демократию. М., 1991.
 •  Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. К. 1993.
 •  Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. У 2-х тт. К., 1970.
 •  Кант И. К вечному миру. // Соч.: в 6-ти тт. М., 1983. -т.6.
 •  Кинг М. Л. Любите врагов ваших. // Вопросы философии. - 1992. - №3.
 •  Локк Д. Два трактата о правлении. // Соч: в 3-х тт. - М., 1983. - т.З.
 •  Ленин В. И. Полн. собр. соч. т.33.
 •  Липинський В. Листи до братів - хліборобів // Хроніка 2000.1993. 3-4.
 •  Макиавелли Н. Государь. М., 1990.
 •  Маркс К., Энгельс Ф, Соч., 2-е изд. т.4, т.21.
 •  Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959.
 •  Милль Дж. О свободе. — Спб., 1861.
 •  Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955.
 •  Міхновський М. Самостійна Україна // Вивід прав України. Пролог. 1964.
 •  Неру Дж. Взгляд на Всемирную историю. В 3-х тт., М., 1981.
 •  Ницше Ф. Соч. в2-х т. М., 1990.
 •  Платон. Государство. // Соч. в 3-х тт. -М., 1971.- т.З, ч.І.
 •  Поппер К. Открытое общество й его враги. В 2-х тт. М., 1992.
 •  Руссо Ж. Трактаты М., 1969.
 •  Сенека Л. Нравственные письма к Луцилию. М., 1986.
 •  Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
 •  Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992.
 •  Тоффлер О. Смещение власти: Знание, богатство й принуждение на пороге ХХІвека. М., 1991.
 •  Тоффлер О. Эра смещения власти. // Философия истории. Антология. М., 1996.
 •  Хайек Ф.А. Дорога к рабству. // Вопросы философии. - 1990. - №10,11,12.
 •  Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992.
 •  Фромм З. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.
 •  Фромм З. Бегство от свободы. М. 1990.
 •  Фромм З. Некрофилы и Адольф Гитлер. // Вопросы философии. - 1991.-№9
 •  Цицерон М. Избранные сочинения. М., 1975.
 •  Шпенглер О. Причинность и Судьба. Закат Европы. – Минск. 1998.

VII. Перелік питань для самостійного вивчення

 1.  Політичний менеджмент та політичний маркетинг.
 2.  Проблеми оцінки і аналізу політичного життя.
 3.  Політичний зміст демократії.
 4.  Політична еліта і демократія.
 5.  Критерії ефективності і суверенітету влади.
 6.  Політична влада як регулятор політичного життя.
 7.  Концепції демократії.
 8.  Основні соціальні групи сучасної України та їх роль в політичному житті суспільства.
 9.  Функції та механізми політичного лідерства.
 10.  Політична соціалізація особи.
 11.  Політична участь особи.
 12.  Правлячі групи: утворення і способи владарювання.
 13.  Політична суб'єктність націй.
 14.  Політична роль конфесій.
 15.  Тіньові соціальні структури і влада.
 16.  Конфлікти як реальність політичної діяльності.
 17.  Типи політичних конфліктів.
 18.  Політичні кризи, типологія і здолання.
 19.  Регулювання політичних конфліктів. Політика центризму.
 20.  Сучасні політичні системи і тенденції їх розвитку.
 21.  Різновиди політичних систем.
 22.  Структура політичної системи сучасної України.
 23.  Етатистська і антиетатистська концепції держави.
 24.  Механізм державної влади.
 25.  Історія політичної думки про громадянське суспільство.
 26.  Правова держава і демократія.
 27.  Партійні системи та їх типологія.
 28.  Багатопартійність в Україні: проблеми і перспективи.
 29.  Основні напрями взаємодії політичних партій і держави.
 30.  Класифікація громадсько-політичних організацій та рухів.
 31.  Сучасні молодіжні рухи та об'єднання в Україні.
 32.  Міжнародні політичні організації як механізм регулювання міжнародних відносин.
 33.  Утопії та політична ідеологія.
 34.  Політична етика.
 35.  Сутність демократичної політичної культури.
 36.  Характеристика побутової політичної свідомості.
 37.  Зовнішньополітична діяльність та світовий політичний процес.
 38.  Політика балансу сил і державний суверенітет.
 39.  Загроза кризи цивілізації і політичні аспекти глобальних проблем.
 40.  Еволюція сучасного політичного мислення.
 41.  Політична філософія виживання.
 42.  Сучасна футурологія та політичне прогнозування.
 43.  Сутність і можливості прогнозу в політиці.
 44.  Основні різновиди і методи політичного прогнозування.
 45.  Політичні зміни в України та її майбутнє.

Література:

Логвина В. Л. Політологія. Навчальний посібник. Київ, 2006

Політологія: історія та методологія / За ред. Ф.М. Кирилюка. К., 2000. Політологія: Підручник. К., 1998.

Политология: наука о политике / Под. ред. В.П. Андрюшенко. - К., X., 1999. Політологія / За ред. О.І. Семківа. - Л., 1994.

Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. –К. 1996

Форми контролю: письмові роботи, доповіді, реферати, опитування на семінарі, дифзалік.

IX.Питання для підсумкового модульного контролю

 1.  Предмет і методи політології.
 2.  Основні етапи розвитку політичної науки.
 3.  Основні напрями в сучасній політології.
 4.  Функції політичної науки.
 5.  Взаємозв'язок політології та інших наук.
 6.  Зміст, завдання та особливості української політології.
 7.  Поняття та структура політики.
 8.  Основні підходи до пояснення сутності та функцій політики.
 9.  Особливості політики як різновиду людської діяльності. Мораль і політика.
 10.  Політична влада: сутність, структура, функції.
 11.  Суб'єкти політичної влади.
 12.  Основи та ресурси влади.
 13.  Принципи та механізми розподілу влади.
 14.  Легітимність та ефективність влади.
 15.  Рівні політичної статусності особистості.
 16.  Політична участь та політичне функціонування.
 17.  Політична соціалізація.
 18.  Політична суб'єктність соціальних груп.
 19.  Політична еліта, типи її формування.
 20.  Політичне лідерство.
 21.  Політична суб'єктність бюрократії.
 22.  Політична система суспільства: сутність і структура.
 23.  Типологія і функції політичних систем.
 24.  Держава - базовий інститут політичної системи.
 25.  Концепції сутності та походження держави.
 26.  Історичні етапи розвитку держави.
 27.  Правова держава.
 28.  Громадянське суспільство і правова держава.
 29.  Актуальні проблеми розбудови громадянського суспільства і правової держави в Україні.
 30.  Соціальна держава.
 31.  Функції держави.
 32.  Форми державного правління.
 33.  Державний устрій.
 34.  Політичний режим.
 35.  Різновиди політичних режимів.
 36.  Політична модернізація.
 37.  Політичні партії: сутність та походження.
 38.  Типи політичних партій.
 39.  Функції політичних партій.
 40.  Партійні системи.
 41.  Багатопартійність в Україні і перспективи її розвитку.
 42.  Громадсько-політичні рухи та об'єднання.
 43.  Політичний конфлікт: сутність, причини, форми прояву.
 44.  Типи політичних конфліктів і їх регулювання. Політика центризму.
 45.  Політична свідомість.
 46.  Політична ідеологія: сутність, рівні, функції.
 47.  Лібералізм: основні принципи і політичні ідеї.
 48.  Консерватизм: основні принципи і політичні погляди.
 49.  Політична доктрина соціалізму.
 50.  Соціал-демократія як політична ідеологія.
 51.  Радикалістські політичні ідеології.
 52.  Політична культура.
 53.  Типологія політичних культур.
 54.  Масова політична свідомість.
 55.  Основні чинники формування політичної свідомості.
 56.  Сучасна цивілізація: сутність, основні протиріччя і тенденції розвитку. (політичний аспект)
 57.  Зовнішньополітична діяльність: суть, цілі, функції.
 58.  Політичні аспекти глобальних проблем сучасності.
 59.  Сутність і можливості прогнозу в політиці.
 60.  Основні різновиди і методи політичного прогнозування.

Форми контролю

Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті відповідно конкретним цілям теми, на практичних підсумкових заняттях - відповідно конкретним цілям змістових модулів. Рекомендується застосовувати на всіх практичних заняттях види об’єктивного контролю, контроль засвоєння практичних навичок.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модуля (залікового кредиту ЕСТS) - 200.

Кількість балів з дисципліни є середньою кількістю балів, які присвоєні студентам за відповідні модулі (залікові кредити).

Розподіл балів, присвоюваних студентам

№ за

порядком

Модуль

(поточна навчальна діяльність)

Кількість

балів

Мед. стом.

Фарм.

Змістовні модулі

Тема 1

40

39

Тема 2

20

26

Тема 3

20

26

Тема 4

20

26

Тема 5

20

26

Тема 6

20

26

Тема 7

40

26

Разом змістові модулі

200

195

Індивідуальна робота студента

5

РАЗОМ сума балів

200

200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: “5” - 13 балів, “4” - 10 балів, “3” - 8 балів, “2” - 0 бали.

Максимальна кількість балів . яку студент може набрати за поточну навчальну діяльність студента - 200.

Єдина шкала оцінок для студентів

Оцінка ECTS

Статистичний показник

А

найкращі 10 % студентів

В

наступні 25 % студентів

С

наступні 30 % студентів

D

наступні 25 % студентів

Е

останні 10 % студентів

FX

повторна здача

X

обов’язковий повторний курс навчання

VП. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Бегей І. Порадник з політології. Л. 2006.
 2.  Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. - K., 2000
 3.  Гелей С., Рутар С. Основи політології. - Львів, 1996; 2004
 4.  Кузик П. Націоналізм - шовінізм. Л. 2005
 5.  Політична наука. Словник під ред. Кухти Б. Л. 2004
 6.  Політологія: Посібник для студентів вузів / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. -K., 2001.
 7.  Політологія /За ред. А.Ф.Колодій. - K., 2000
 8.  Політологія: історія та методологія / За ред. Ф.М.Кирилюка. -K., 2004
 9.  Романюк A.C. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. - Л., 2004.
 10.  Томашівський С. Про ідеї, героїв і політику. -Львів, 2002.

1L Шведа Ю.Р. Партії та партійна система України. - Львів, 2001

12.Шведа Ю.Р. Теорія політичної партії і партійних систем. Л. 2004.

13.Черноног Держава і громадське суспільство. К. 2003.

14.Юрій М.Ф. Основи політології. К. 2005.

Додаткова:

1. Азаркин Н.Н., Левченко В.Н., Мартышин О.В. История  политических учений. -М., 1994.

2. Брегеда А.Ю. Політологія: навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. -К., 1999.

3. Введение в политологию: Учебное пособие в 2-х частях / Под общ. ред. Н.И. Горлач, Г.Т. Головченко. - Харьков, 1994.

4. Вебер М. Политика как призвание и профессия / Избранные произведения. -М., 1990.

5. Власть. Очерки современной политической философии Запада. -М., 1989.

6. Выдрин Д. Очерки практической политологии. -К., 1991.

7. Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології. Навч. посібник. - К., 1999.

8. Жискар д'Эстен В. Власть и жизнь. – М.,1990.

9. Крюкова А.В. Политология. Конспективный курс. — Харьков, 1999.

10. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології: Навч. посібник. - К., 1996.

11. Матвиенко В.Я. Социологический анализ в политике. -К., 1995.

12. Мир политической мысли: Хрестоматия: В 2 т. - М., 1994.

13. Мурадян А.А. Двуликий Янус. Введение в политологию. -М., 19'94.

14. Наукові студії з політичної психології. - К., 1995.

15. Пірен М.І. Етнополітика. К., 1997.

16. Политология. Учеб. пособие для вузов / Под. ред. В.Н. Лавриненко. - М., 1999.

17. Політологія у схемах, таблицях,  визначеннях:  Навч.  посіб.  / За ред. І.С.Дзюбка, І.Г.Оніщенко, К,М.Левківського, З.І.Тимошенко. — К., 1999.

18. Попер К. Відкрите суспільство та його вороги. - К., 1994.

19. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. — К., 1995.

20. Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний аналіз / О.Дергачов (керівник авт. колективу). -К., 1996.

21. Українське суспільство на порозі третього тисячоліття / Під ред. М.О.Шульги.-К., 1999.

22. Хома Н.М. Політична культура молоді України. - Львів., 1997.

23. Абетка українського політика. Довідник / М.Томенко (керівник автор, колективу). - К., 1997.

24. Большой экономический словарь. - М., 1997.

25. Власть. Кратологический словарь. -М., 1997.

26. Диктаторы и тираны. Энциклопедический справочник. — Смоленск, 1997.

27. Мала енциклопедія етнодержавознавтсва / За ред. Ю. Римаренка. - К., 1997.

28. Політологія: терміни, поняття, персоналії. Словник-довідник / Заг. ред. і укладання: В.М. Піча, Н.М. Хома. - Київ-Львів, 2000.

29. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К., 1997.

30. Хто є хто в європейській та американській політології?: малий політол. словник / (Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук). - Львів, 1995.


Диплом на заказ


1. I. Анализ состояния демографии здоровья населения системы здравоохранения и цели Концепции.html
2. и диазосоединений а также элементоорганических соединений легко полимеризуется
3. на тему- Педагогічні вимоги до викладання предмету ldquo;Християнська етикаrdquo; Викладання предмета хр
4. ТЕМА 3 негативні чинники та ПОКАЗНИКи ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 1
5. Единый орфографический режим
6. Тема 5 Государство и право франков 1
7. Религиозные верования в Эстонии (обычаи, традиции).html
8. Современный консерватизм
9. Тема - Разработка пакета документов контроль и регистрация предприятия в форме акционерное
10. Понятие времени в экзистенциальной психологии
11.  Плательщик БИК Сч
12. На тему- rdquo;Пластическое формование в технологии строительных материаловrdquo;
13. Тема- Мобильные компьютеры в глобальных информационных системах
14. «Сороковые роковые»
15. МБУЗЦРБ Шелудько А
16. задание у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ; б
17. Национальные объединения Восточной Сибири
18. Курсовая работа- Кримінальне покарання за грабіж
19. «Бритва Оккама»
20. творца и отражение окружающей действительности