Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

для дядюшки Случая Jeden chlupn~k byl tuze chud~ nev~d~l Один крестьянин был очень бедным и не знал; tuze очень; v~d~t з

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Strejček Příhoda

(Дядюшка Случай)

(strýc — дядя, příhoda — случай; pro strýčka Příhodu – на всякий случай; «для дядюшки Случая»)

Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl (Один крестьянин был очень бедным и не знал; tuze — очень; vědět — знать), jak si má k penězům pomoci (как себе к деньгам помочь = как ему разбогатеть; peníze — деньги; si – себя, себе, часто не переводится). I nedal mu čert dobře dělat (Не дал ему черт поступать хорошо = и попутал его лукавый), šel a ukradl na zámku pokladnici se všemi penězi (пошел он и украл в замке сокровищницу со всеми деньгами; pokladnice — сокровищница). V noci si je přinesl domů (Ночью принес он их к себе домой), a aby mu žádný na ně nepřišel (и чтобы никто их у него не нашел: «на них не пришел»; aby — чтобы; žádný — никакой; přijít — прийти), vyndal práh a pod něj je položil (он вытащил порог и под него их положил; vyndat — вытащить; práh — порог). Žena se na něho dívala a ptala se ho (Жена на него смотрела и спрашивала его; dívat se — смотреть; ptát se — спрашивать), kdo mu tolik peněz dal (кто ему столько денег дал; tolik — столько). Ale on věděl, že má hloupou ženu (Но он знал, что жена у него глупая; mít — иметь; hloupý – глупый), a tak jí neřekl nic, že je ukradl (и так ей ничего = вовсе и не сказал, что он их украл; říct — сказать; nic — ничего), nýbrž jen že nejsou jeho (а только, что это не его; nýbrž — но только). "Nu, a proč je zakopáváš? (Ну а почему ты их закапываешь? proč — почему)"

Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl, jak si má k penězům pomoci. I nedal mu čert dobře dělat, šel a ukradl na zámku pokladnici se všemi penězi. V noci si je přinesl domů, a aby mu žádný na ně nepřišel, vyndal práh a pod něj je položil. Žena se na něho dívala a ptala se ho, kdo mu tolik peněz dal. Ale on věděl, že má hloupou ženu, a tak jí neřekl nic, že je ukradl, nýbrž jen že nejsou jeho. "Nu, a proč je zakopáváš?"

"Pro strýce Příhodu," odpověděl chalupník (На всякий случай, — ответил крестьянин: «Для дядюшки Случая»; odpovědět — ответить). Ráno si něco peněz vzal (Утром взял себе немного денег; něco кое-что), řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala (сказал жене, чтобы она об этом никому не говорила; povídat — говорить), a šel do města (и пошел в город; město — город). Na zámku byl ráno křik (В замке утром был шум; křik крик), všichni šli zloději na stopu (все шли по следам вора = все искали следы вора; stopa — след), ale nemohli se ničeho domakat (но не могли ничего найти; moci — мочь; domakat se — доискаться). Bylo to k poledni (Было уже к полудню = был уже скоро полдень; poledne — полдень), selka seděla venku a předla (крестьянка сидела во дворе и пряла; selka — крестьянка; venku — снаружи, во дворе). Tu jede kolem pán na koni (Тут мимо едет барин на коне; jet — ехать; kolem — около; мимо); jak ho viděla, myslila si, že to bude nejspíše ten strýc Příhoda (как она его увидела, подумала про себя, что это, скорее всего, тот самый дядюшка Случай; vidět — видеть; myslet — думать; nejspíše — скорее всего), i volá na něho: "Pane, pane, neříkají vám Příhoda?" (и позвала его: барин, барин, не зовут ли вас Случай? volat — звать)

"Pro strýce Příhodu," odpověděl chalupník. Ráno si něco peněz vzal, řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala, a šel do města. Na zámku byl ráno křik, všichni šli zloději na stopu, ale nemohli se ničeho domakat. Bylo to k poledni, selka seděla venku a předla. Tu jede kolem pán na koni; jak ho viděla, myslila si, že to bude nejspíše ten strýc Příhoda, i volá na něho: "Pane, pane, neříkají vám Příhoda?"

"Proč se ptáte (Почему вы спрашиваете)?" pravil s podivením jezdec (произнес с удивлением всадник; pravit — сказать; podivení удивление). "Já myslila, že jste ten strýc Příhoda (Я думала, что вытот самый дядюшка Случай) a že si jedete pro ty peníze (и что едете за теми деньгами), co můj Honza pod práh zakopal (что мой Гонза под порог закопал). Jezdec slyšel již o krádeži, ihned mu to napadlo (Всадник уже слышал о краже, и ему тут же пришло это в голову; ihned — тотчас /устар./; nápad — идея; napadnout прийти в голову), a on řekl selce, že se jmenuje Příhoda (и он сказал крестьянке, что его зовут Случай). "Nu, tak pojďte a vezměte si je, máte je schované (Ну, так идите и возьмите их, они для вас спрятаны; schovat — спрятать)".

"Proč se ptáte?" pravil s podivením jezdec. "Já myslila, že jste ten strýc Příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. "Jezdec slyšel již o krádeži, ihned mu to napadlo, a on řekl selce, že se jmenuje Příhoda. "Nu, tak pojďte a vezměte si je, máte je schované."

Jezdec slezl, selka mu odendala práh (Всадник слез /с коня/, крестьянка ему = для него сняла порог), on peníze vzal a jel s nimi přímo k zámku (он деньги взял и поехал с ними прямо к замку). Tam, když je poznali (Там, когда их узнали; poznat — узнать), hned šli s pouty pro chalupníka (тут же пошли с кандалами за крестьянином; hned – тотчас; pouta — оковы). Ale žena řekla, že se ještě nevrátil (Но жена сказала, что он еще не вернулся; vrátit se вернуться), ale až přijde, že ho tam pošle (но когда придет, что /она/ направит его туда; tam – туда).

Jezdec slezl, selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo k zámku. Tam, když je poznali, hned šli s pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle.

V noci přišel muž domů (Ночью пришел муж домой), a když mu žena s potěšením vypravovala (и когда жена ему с радостью рассказала; potěšení радость; vypravovatрассказывать), že peníze strýci Příhodovi odevzdala (что деньги дядюшке Пршигоде отдала; odevzdatотдать), dostal takovou zlost, že by ji byl hnedle zabil (получил такую злость = так разъярился, что чуть было ее не убил; hnedle — чуть не). Chvíli chodil po sednici a přemýšlel (Некоторое врем он ходил по горнице и думал; chvíle – минута, небольшой промежуток времени), jak by se trestu zbavil (как бы ему избежать наказания; trest — наказание; zbavit se избавиться). Najednou ho něco napadlo i řekl ženě (Вдруг ему кое-что пришло в голову, и он сказал жене; najednou — вдруг):

V noci přišel muž domů, a když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci Příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by ji byl hnedle zabil. Chvíli chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou ho něco napadlo i řekl ženě:

"Teď poslouchej, ty motyko hloupá (Теперь послушай, дубина стоеросовая: «ты глупая мотыга»; poslouchat — слушать; motyka — мотыга). Slyšel jsem ve městě (Слышал я в городе), že bude dnes v noci potopa světa (что сегодня ночью будет всемирный потоп; dnes — сегодня; svět мир), kdo se neschová, ten se utopí (кто не спрячется, тот утонет; utopit se утонуть). Já vylezu na střechu (Я заберусь на крышу; střecha — крыша)."

"A kam mám já vylézt (А куда мне залезть)?" ptala se plačky selka (плача, спросила крестьянка).

"Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku (Иди на кухоньку, я заделаю каждую дырку; kuchyňкухня), a nepřijde-li voda až na střechu, tak ti nebude nic (и если не поднимется вода до крыши, так тебе ничего не будет)."

"Teď poslouchej, ty motyko hloupá! Slyšel jsem ve městě, že bude dnes v noci potopa světa, kdo se neschová, ten se utopí. Já vylezu na střechu."

"A kam mám já vylézt?" ptala se plačky selka.

"Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku, a nepřijde-li voda až na střechu, tak ti nebude nic."

Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinku (Крестьянка туда залезла, и муж заткнул каждую щелочку; zandat — заделать; skulina — щель), aby tam voda nemohla (чтобы вода туда не попала). Potom si přistavil ke střeše žebřík (После чего приставил к кровле лестницу) a komínem lil dolů do kuchyně vodu (и через трубу лил вниз в кухню воду; komín – печная труба). Zprvu se žena modlila (Сперва жена молилась; modlit se — молиться), ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo úzko (но чем больше прибывала: «дальше шла» вода, тем страшнее ей становилось; více — больше; úzko жутко), a konečně zaslechl muž temný křik (и наконец услышал муж глухой крик; temný приглушенный): "Utopím se, pomoz, Honzo, mám vody po krk (Тону, помоги, Гонза, вода мне по горло)". Honza přestal lít, šel ke kuchyňce (Перестал Гонза лить, пошел к кухоньке) a tiše udělal malý průchod, aby voda ubíhala (и потихонечку сделал маленькое отверстие: «проход», чтобы вода вытекала; ubíhat убегать).

Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinku, aby tam voda nemohla. Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo úzko, a konečně zaslechl muž temný křik: "Utopím se, pomoz, Honzo, mám vody po krk." Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubíhala.

Skoro do božího rána stála selka v kuchyni (Почти до самого утра стояла крестьянка на кухне; skoro — почти), potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo (потом ей муж открыл, все пришло в порядок: «все убралось»; otevřít открыть; uklidit убрать) a on řekl (и сказал): "Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa (Когда сюда придут эти господа, можешь сказать, что был всемирный потоп)." Když úředníci přišli (Когда служители пришли; úředník — служащий), nechtěl se Honza k ničemu přiznat (не хотел ни в чем Гонза сознаться), řka, že nebyl doma, že je žena blázen (сказав, что не был дома, что его жена безумна; blázen — сумасшедший; řka – дееприч. от říct: сказать), kdo ví, kterak tam peníze přišly (кто знает, как там деньги появились; kterak — как). Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával (Позвали жену и спросили, когда муж деньги закапывал).

"Před potopou světa (Перед всемирным потопом)," odpověděla žena a pevně na tom stála (ответила жена и была непоколебима: «твердо на этом стояла»; pevně — уверенно, твердо).

Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral (Поскольку с ней не могли ничего сделать, и муж /все/ отрицал; svést — справиться; zapírat — отрицать), nechali to být, a tak ušel Honza trestu (оставили это, как есть: «оставили это быть», и так Гонза ушел от наказания; nechat — бросить).

Skoro do božího rána stála selka v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl: "Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa." Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat, řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, kterak tam peníze přišly. Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával.

"Před potopou světa," odpověděla žena a pevně na tom stála.

Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být, a tak ušel Honza trestu.

Pohádka o Palečkovi

(Сказка про Мальчика с пальчик)

Byli jednou dva manželé a ti neměli děti (Однажды жили-были два супруга, и не было у них детей; jednou — однажды; manželé — супруги; mít — иметь).

Jedenkráte když muž na pole odejel orat (Как-то раз, когда муж уехал на поле пахать; jedenkrát — однажды, как-то раз; odejet — уехать; orat – пахать), narodil se mu zatím doma synek (родился у него между тем дома сыночек; narodit se — родиться; zatím – тем временем), nic větší než paleček (не больше, чем пальчик; palec – большой палец; nic — ничего; větší — больше; než — чем). Matka ho také hned Palečkem nazvala (Мать тотчас его так и назвала — мальчик с пальчик; hned — тотчас). — Byl to klučík přepodivný (Был этот мальчуган очень необычный; kluk — мальчик; podivný — необычный)! Sotva se narodil, už ho bylo plné kouty (Едва он родился, он был уже повсюду: «его уже были полные углы»; sotva — едва; kout — угол), po jizbě, po kuchyni běhal, skákal, zpíval (по горнице, по кухне бегал, скакал, песни пел), a když bylo k poledni, volal na matku (а когда уже время близилось: «было» к полудню, позвал маму; poledne — полдень; volat — кричать): "Mámo, mámo, dej mi oběd, ať ho otci na pole donesu (Мама, мама, дай мне обед, чтобы я его отцу на поле отнес)!"

Byli jednou dva manželé a ti neměli děti.

Jedenkráte když muž na pole odejel orat, narodil se mu zatím doma synek, nic větší než paleček. Matka ho také hned Palečkem nazvala. — Byl to klučík přepodivný! Sotva se narodil, už ho bylo plné kouty, po jizbě, po kuchyni běhal, skákal, zpíval, a když bylo k poledni, volal na matku: "Mámo, mámo, dej mi oběd, ať ho otci na pole donesu!"

I křižovala se matka nad tím přepodivným synem (И перекрестилась мать над этим удивительным сыном; křižovat se — креститься), ale oběd mu přece svěřiti nechtěla (но обед ему все же доверить не хотела; přece — все же; svěřit — доверить), až konečně, když nedal pokoje (пока наконец, когда он не отставал: «не давал покоя»; konečně — наконец), se smíchem oběd do koše složila (со смехом положила обед в корзину; koš — корзина). A hle, div divoucí (И глянь, диво-дивное)! Paleček si zdvihl koš na hlavu (Мальчик с пальчик поднял корзину себе на голову; zdvihnout — поднять) a pryč s ním na pole utíkal (и с ней убежал прочь на поле; pryč — прочь; utíkat — убегать). — Nebylo ho pod ním ani viděti (Даже видно под ней его не было; ani — даже; vidět — видеть), a tak se zdálo, jako by koš sám šel cestou (и поэтому казалось, как будто корзина сама шла по дороге; cesta — дорога; zdát se – казаться).

I křižovala se matka nad tím přepodivným synem, ale oběd mu přece svěřiti nechtěla, až konečně, když nedal pokoje, se smíchem oběd do koše složila. A hle, div divoucí! Paleček si zdvihl koš na hlavu a pryč s ním na pole utíkal. — Nebylo ho pod ním ani viděti, a tak se zdálo, jako by koš sám šel cestou.

Bylo také trochu prachu na cestě (Было на дороге и немного пыли; trochu — немного; prach — пыль), ale Palečkovi po pás (но Мальчику с пальчик – по пояс; pás — пояс); než z toho on si nic nedělal (однако он не обращал на это никакого внимания: «ничего из этого себе не делал»), a jen hrdinsky dále kráčel (и только гордо шагал дальше; jen — только; hrdinsky — героически; kráčet — шагать). — Tu přišel ale k potoku, ani lávky, a kterak na druhý břeh se dostati! (Но тут подошел он к ручейку – ни мостика, и как же ему на тот берег перебраться! potok — ручей; lávka — мост; dostat se — попасть /dostati se, как и все формы инфинитивов на i – устаревшие формы/). Ale Paleček je chytrý, hned si uměl poraditi (Но Мальчик с пальчик – умница, тут же сумел с этим справиться; chytrý — умный; umět — суметь; poradit si — справиться). Vzal z koše lžíci dřevěnou (Он взял из корзины деревянную ложку; lžíce — ложка; dřevěný — деревянный), spustil do vody a sedl do ní jako do lodičky (спустил на воду и сел в нее, как в лодочку; spustit — спустить; sednout — сесть; lodička — лодочка). Koš táhl za sebou (Корзину он тащил за собой; táhnout — тащить) a tak se na druhý břeh přepravil (и так на другой берег перебрался; přepravit se — переправиться).

Bylo také trochu prachu na cestě, ale Palečkovi po pás; než z toho on si nic nedělal a jen hrdinsky dále kráčel. — Tu přišel ale k potoku, ani lávky, a kterak na druhý břeh se dostati! Ale Paleček je chytrý, hned si uměl poraditi. Vzal z koše lžíci dřevěnou, spustil do vody a sedl do ní jako do lodičky. Koš táhl za sebou a tak se na druhý břeh přepravil.

Jak přišel na pole, kde otec oral (Как пришел на поле, где отец пахал), zdaleka začal volati (издали начал звать; začít начать): «Otče, otče, tu ti nesu oběd!» (Отец, отец, вот я тебе несу обед; nést — нести)! Ale otec hlásek jeho nedoslechl (Но отец голосок его не расслышал; hlás — голос; doslechnout — расслышать), a mimoto ani nevěděl (и кроме того, он даже и не знал; mimoto — кроме того; vědět — знать), že má synka (что у него есть сыночек), aniž by věřil byl (и никогда бы не поверил; aniž — и тем более бы), že mu sotva zrozený už oběd donese (что ему едва родившийся уже обед принесет; sotva — только; zrozený — рожденный). Paleček nepřestal volati (Мальчик с пальчик не переставал звать; přestat — перестать), až když u samého otce stál (только когда он возле отца стоял; když — когда), ohlídl se otec, co to tu bzučí (оглянулся отец, что это тут жужжит; ohlédnout se оглянуться; bzučet — жужжать), a tu viděl za sebou koš státi (и тут увидел, что за ним корзина стоит: «за собою корзину стоять»; stát(i)стоять), Palečka ale neviděl (но Мальчика с пальчик не видел).

Jak přišel na pole, kde otec oral, zdaleka začal volati: "Otče, otče, tu ti nesu oběd! Ale otec hlásek jeho nedoslechl, a mimoto ani nevěděl, že má synka, aniž by věřil byl, že mu sotva zrozený už oběd donese. — Paleček nepřestal volati, až když u samého otce stál, ohlídl se otec, co to tu bzučí, a tu viděl za sebou koš státi, Palečka ale neviděl.

I začal podivný koš, který sám na pole přišel, prohlížeti (И начал /отец/ странную корзину, которая сама на поле пришла, рассматривать; prohlížet — осматривать), a tu teprve viděl Palečka (и только тут увидел Мальчика с пальчик; teprve — только), který se mu hned ohlašoval, že je rodný jeho synek, ráno narozený (который ему тотчас сообщил, что он его родной сыночек, утром родившийся; ohlašovat se — заявлять о себе). — "Ráno narozený, a už mi oběd neseš (Утром родившийся, а уже обед мне несешь), eh, ty jsi divotvorný synek (, тычудесный сынок)!" zasmál se otec (засмеялся отец; zasmát se — засмеяться), a potom sednuv, obědval (и после, сев, обедал). — Paleček se nabídl otci, že bude zatím orat (Мальчик с пальчик предложил отцу, что тем временем он будет пахать; nabídnout — предложить, nabídnout se – предложить свои услуги; zatím — между тем), aby mu dal otec bič, aby voly poháněl (чтобы ему отец кнут дал, чтобы волов погонять; pohánět — гнать, погонять).

I začal podivný koš, který sám na pole přišel, prohlížeti, a tu teprve viděl Palečka, který se mu hned ohlašoval, že je rodný jeho synek, ráno narozený. — "Ráno narozený, a už mi oběd neseš, eh, ty jsi divotvorný synek!" zasmál se otec, a potom sednuv, obědval. — Paleček se nabídl otci, že bude zatím orat, aby mu dal otec bič, aby voly poháněl.

"I kterakpak bys ty, synku, voly poháněl (И как это бы ты, сынок, волов погонял), když bič ani neuneseš," zasmál se mu otec (если ты кнут даже не поднимешь: «унесешь», — засмеялся над ним: «ему» отец; když — с глаголами в настоящем времениесли; unést — унести). — "No tedy budu bez biče pohánět, (Ну, значит, буду без кнута погонять; tedy — значит)" odpověděl Paleček a jedním machem skočil na vola (ответил мальчик с пальчик и одним махом запрыгнул на вола; skočit — прыгнуть), do ucha mu vlezl a co hrdla měl, volati začal (в ухо ему залез и что было силы: «сколько у него было горла» начал кричать; vlézt — влезть; hrdlo — горло): "Hoj, hejsa, hej!", až volům v hlavě hřmělo гой, гей, эй» — так что у волов в голове гремело; hřmět — греметь). I rozběhli se a s takovou nahoru dolů utíkali (И помчались они и так: «с такой» вверх-вниз бегали; rozběhnout se — помчаться; nahoru dolů – вверх-вниз), že přes oběd Paleček více zoral než otec za celé půldne (что за время обеда Мальчик с пальчик вспахал больше, чем его отец за целые полдня; celý — весь).

"I kterakpak bys ty, synku, voly poháněl, když bič ani neuneseš," zasmál se mu otec. — "No tedy budu bez biče pohánět," odpověděl Paleček a jedním machem skočil na vola, do ucha mu vlezl a co hrdla měl, volati začal: "Hoj, hejsa, hej!", až volům v hlavě hřmělo. I rozběhli se a s takovou nahoru dolů utíkali, že přes oběd Paleček více zoral než otec za celé půldne.

Okolo pole, na němž Paleček oral (Около поля, на котором пахал Мальчик с пальчик), vedla hlavní cesta (вела главная дорога; vést — вести); právě v tu dobu šel tamtudy bohatý kupec z města (и как раз в то время шел тем путем богатый купец из города; právě — как раз; doba — время; tamtudy — тем путем; město — город), z trhu, vraceje se domů (с рынка, возвращаясь домой; trh — рынок; vracet se — возвращаться). — Když tu viděl voly, jak sami orají (Когда он тут увидел волов, как они сами землю пашут; když — когдас глаголами в прошедшем времени), velice se tomu podivil a blíže přistoupil (весьма этому удивился и подошел поближе; velice — очень; podivit se — удивиться; přistoupit — подойти), aby lépe divotvorné ty voly pozoroval (чтобы лучше рассмотреть этих и вправду удивительных волов; lépe — лучше; pozorovat — рассматривать), a tu teprv slyší Palečkův hlas, jak je pohání (и тут только слышит голос Мальчика с пальчик, как он их погоняет). — S podivením poslouchal, odkud hlas ten asi vychází (Он с удивлением прислушивался, откуда голос этот может доноситься; podivení — удивление; poslouchat — слушать; asi — наверное; vycházet — выходить), až tu slyší hlas: "No, tu jsem, ve volovu uchu!" (и наконец слышит голос: «Ну, здесь я, в ухе вола»; až — когда наконец; slyšet — слышать), a podívaje se volu do ucha, Palečka tam našel (и посмотрев волу в ухо, там и нашел Мальчика с пальчик; podívat se — посмотреть; najít — найти).

Okolo pole, na němž Paleček oral, vedla hlavní cesta; právě v tu dobu šel tamtudy bohatý kupec z města, z trhu, vraceje se domů. — Když tu viděl voly, jak sami orají, velice se tomu podivil a blíže přistoupil, aby lépe divotvorné ty voly pozoroval, a tu teprv slyší Palečkův hlas, jak je pohání. — S podivením poslouchal, odkud hlas ten asi vychází, až tu slyší hlas: "No, tu jsem, ve volovu uchu!", a podívaje se volu do ucha, Palečka tam našel.

I zalíbil se mu nemálo malinký pohoníček (И очень приглянулся ему крохотный погонщик; zalíbit se —понравиться; poháněčпогонщик) a přál si takového míti, který by rychle poháněti znal a málo jedl, neboť byl kupec lakomec (и хотел у себя такого же иметь, который бы умел быстро погонять и мало ел, потому что был купец скряга; přát si — хотеть; takový — такой; rychle — быстро; pohanět — погонять; neboť — потому что; lakomec — скряга). — "A či bys chtěl ke mně do služby?" ptal se Palečka (А хотел бы ты ко мне на службу пойти? — спросил он Мальчика с пальчик; či — ли, или). — "proč ne, když otec dovolí," odpověděl Paleček (Почему нет, если отец разрешит, — ответил Мальчик с пальчик; proč — почему; dovolit — разрешить); a poté jako střela z ucha skočí (и затем, как стрела, из уха выпрыгнул; poté — после того, затем; skočit — прыгнуть), a k otci přiběhna, šeptá mu (и к отцу подбежав, шепчет ему; přiběhnout — подбежать; šeptat — шептать): "Jen ty mě, otče, prodej, a ne skoupě (Только ты меня, отец, продай, и не задешево: «не скупо»; jen — только; prodat — продать; skoupě — скупо). Nic se ty neboj o mě (За меня ты вообще не бойся; bát se — бояться), já se ti záhy vrátím, ale jdi zpovzdálí za námi (я к тебе скоро вернусь, но иди за нами поодаль; záhy – вскоре; vrátit se — вернуться; jít — идти; zpovzdálí —поодаль)."

I zalíbil se mu nemálo malinký pohoníček a přál si takového míti, který by rychle poháněti znal a málo jedl, neboť byl kupec lakomec. — "A či bys chtěl ke mně do služby?" ptal se Palečka. — "proč ne, když otec dovolí," odpověděl Paleček; a poté jako střela z ucha skočí, a k otci přiběhna, šeptá mu: "Jen ty mě, otče, prodej, a ne skoupě. Nic se ty neboj o mě, já se ti záhy vrátím, ale jdi zpovzdálí zа námi."

Když kupec k otci přišel a se ho otázal (Когда купец подошел к отцу и спросил его; přijít — прийти; otázat se — спросить), zdali by toho čiperného klučinu prodal (не продал бы он этого шустрого мальчугана; čiperný — шустрый; klučina —мальчуган), řekl, že prodá, za pět zlatých (он сказал, что продаст за пять золотых). Kupec mu zaplatil pět zlatých (Купец заплатил ему пять золотых), vzal Palečka, vstrčil si ho do torby a šel domů (взял Мальчика с пальчик, засунул его в торбу и пошел домой; vstrčit — засунуть).

Když kupec k otci přišel a se ho otázal, zdali by toho čiperného klučinu prodal, řekl, že prodá, za pět zlatých. Kupec mu zaplatil pět zlatých, vzal Palečka, vstrčil si ho do torby a šel domů.

Otec poslušen slov Palečkových šel pozdálečí za nimi (Отец, послушный словам Мальчика с пальчик, шел за ними поодаль); nevěděl proč, až tu po cestě nacházel zlatník za zlatníkem, které z torby kupcovy padaly (он не знал зачем, пока на дороге не стал находить золотой за золотым, которые падали из торбы купца; nacházet — находить). — Paleček, když ho kupec do torby strčil (Мальчик с пальчик, когда купец сунул его в мешок), prokousal díru, až byla torba prázdná (прогрыз дыру, а когда торба опустела; prokousat — прогрызть; díra — дыра; prázdný — пустой), proklouzl děrou i sám a za otcem domů pospíchal (сам проскользнул в дыру и за отцом поспешил домой; proklouznout — проскользнуть; pospíchat — поспешить).

Otec poslušen slov Palečkových šel pozdálečí za nimi; nevěděl proč, až tu po cestě nacházel zlatník za zlatníkem, které z torby kupcovy padaly. — Paleček, když ho kupec do torby strčil, prokousal díru, až byla torba prázdná, proklouzl děrou i sám a za otcem domů pospíchal.

Když kupec došel domů, před vraty křičel už na ženu (Когда купец дошел домой, он уже перед воротами кричал жене): "Ej ženo, podivíš se, jakého jsem ti koupil oráče (Эй, жена, ты удивишься, какого я тебе пахаря купил; podivit se — удивиться; koupit — купить; oráč — пахарь); a to ti je velikánský chlap (и это /просто/ здоровенный мужик; velikánský — огромный /разг., устар./; chlap — парень)!" — To řekl, sáhl do torby (сказал это, сунул руку: «потянулся» в торбу; říct — сказать; sahat — тянуться), aby vytáhl Palečka i peníze (чтобы вытащить Мальчика с пальчик и деньги; vytáhnout — вытащить), ale nastojte — torba jako sklo — kde nic, tu nic (но постойтеторба /чиста/, как стеклогде ничего, там ничего)! — Kupec zůstal omámen nad tím divem (Остался купец /стоять/, одурманенный этим чудом; zůstat — остаться; omámený — одурманенный)

Když kupec došel domů, před vraty křičel už na ženu: "Ej ženo, podivíš se, jakého jsem ti koupil oráče; a to ti je velikánský chlap!" — To řekl, sáhl do torby, aby vytáhl Palečka i poeníze, ale nastojte — torba jako sklo — kde nic, tu nic! — Kupec zůstal omámen nad tím divem…


Kdo je hloupější?

(Кто глупее?)

Jednomu chalupníku nezůstalo z celého jmění nic více než slepice (У одного крестьянина не осталось от всего имущества ничего, кроме курицы: «не осталось ничего более, чем»; jeden — один; chalupník — крестьянин; jmění — имущество; nic – ничего; více — больше; slepice — курица). Poslal ženu na trh, aby ji prodala (Послал он жену на рынок, чтобы она ее продала; trh — рынок).

"A zač?" ptala se žena (А почем? — спросила жена; zač — за сколько; ptát se — спрашивать).

"No zač, co trh platí (Ну, почем – сколько на рынке дают: «что рынок платит»)."

Jednomu chalupníku nezůstalo z celého jmění nic více než slepice. Poslal ženu na trh, aby ji prodala.

"A zač?" ptala se žena.

"No zač, co trh platí."

Žena vzala slepici a šla (Жена взяла курицу и пошла). U města potkala jednoho sedláka (Возле города она встретила одного крестьянина; potkat — встретить; sedlák — крестьянин). "Strejčku, kupte slepici!" křičela na něho (Дяденька, купите курицу! — закричала она ему; strýc — дядя).

"A zač má být (И почем: «за сколько должно быть»)?"

"No, co trh platí (Ну, сколько на рынке дают)."

"Trh platí groš" (На рынке дают грош; groš – грош, три крейцера).

"No, tak je za groš (Ну, так за грош)."

Žena vzala slepici a šla. U města potkala jednoho sedláka. "Strejčku, kupte slepici!" křičela na něho.

"A zač má být?"

"No, co trh platí."

"Trh platí groš."

"No, tak je za groš."

Sedlák dal ženě groš a ona mu dala slepici (Крестьянин дал женщине грош, и она ему дала курицу). Šla do města, koupila za krejcar pytlíček (Пошла в город, купила за крейцер мешочек; krejcar — крейцер; pytlík — мешочек), za krejcar provázek a jeden krejcar dala do měšce (за крейцерверевочку, и один крейцер положила в мешочек; provázek — веревочка; měšec — мешочек). Potom si ho pověsila na hůl (После чего повесила его на палку; hůl – палка, трость), vzala na rameno a šla domů (положила на плечо и пошла домой; rameno — плечо).

Sedlák dal ženě groš a ona mu dala slepici. Šla do města, koupila za krejcar pytlíček, za krejcar provázek a jeden krejcar dala do měšce. Potom si ho pověsila na hůl, vzala na rameno a šla domů.

Chalupník dělal ukrutný rámus (Крестьянин устроил страшный шум; ukrutný — свирепый, страшный; rámus — шум), když mu žena stržený peníz přinesla (когда ему жена принесла вырученную монетку; stržený — вырученный). Ale pomalu se mu to v hlavě rozleželo a on pravil k ní (Но потихоньку у него в голове /все/ улеглось, и он сказал ей; pomalu — медленно; rozležet se отстояться; pravit — говорить): "Teď nebudeš bita (Сейчас не будешь бита); půjdu do světa, a nenajdu-li většího blázna, než ty jsi (пойду по свету, и если не найду большего сумасшедшего, чем ты; větší — больший; blázen — сумасшедший), pak tě teprv zbiju (только тогда я тебя поколочу; pak — потом; teprv — лишь; zbit —избить)."

Chalupník dělal ukrutný rámus, když mu žena stržený peníz přinesla. Ale pomalu se mu to v hlavě rozleželo a on pravil k ní: "Teď nebudeš bita; půjdu do světa, a nenajdu-li většího blázna, než ty jsi, pak tě teprv zbiju."

Šel tedy do světa (Итак, пошел он по свету; tedy — итак). Jednoho dne přijde do města (Однажды приходит он в город), postaví se před zámek, z jehož oken se paní dívala (становится перед замком, из окон которого смотрела барыня (dívat se — глядеть, смотреть), začne skákat a ruce i hlavu k nebi zdvihat (/да как/ начнет прыгать, руки и голову к небу поднимать; zdvihat — поднимать). Paní se chvilku na něho dívá, ale potom pošle sloužícího (Барыня некоторое время на него смотрит, а затем посылает к нему слугу; poslat — послать; sloužící — служащий, слуга), aby se zeptal, co ten člověk dělá (чтобы он спросил, что этот человек делает; zeptat se — спросить).

Šel tedy do světa. Jednoho dne přijde do města, postaví se před zámek, z jehož oken se paní dívala, začne skákat a ruce i hlavu k nebi zdvihat. Paní se chvilku na něho dívá, ale potom pošle sloužícího, aby se zeptal, co ten člověk dělá.

"No, co dělám, chci do nebe (Ну, что делаю, хочу на небо; chtít — хотеть). Já jsem se tam s jedním kamarádem pral a on mě srazil dolů (Я там с одним приятелем дрался, и он столкнул меня вниз; kamarád — приятель; prát se — драться; srazit — столкнуть; dolů — вниз). Teď nemohu najít díru do nebe (Теперь не могу найти дыру на небо)."

"No, co dělám, chci do nebe. Já jsem se tam s jedním kamarádem pral a on mě srazil dolů. Teď nemohu najít díru do nebe."

Sloužící běžel zpátky a od slova k slovu paní vše vyřídil (Слуга побежал обратно и слово в слово барыне все передал; zpátky — назад; vyřidit — передать). Paní si hned pro chalupníka poslala (Барыня тотчас же послала за крестьянином; hned — сразу).

Sloužící běžel zpátky a od slova k slovu paní vše vyřídil.

Paní si hned pro chalupníka poslala.

"Tys byl v nebi (Ты был на небе)?" ptala se ho, když k ní přišel (спросила она его, когда он к ней пришел).

"Ovšemže byl, a zase tam půjdu (Конечно, был, и вновь туда пойду; ovšemže — конечно; zase — снова; tam — туда)" odpověděl chalupník (ответил крестьянин). "Neznáš tam mého synáčka (Не знаешь там моего сыночка? znát — знать)?"

"A což bych ho neznal, on tam sedí na peci (А что ж бы я его не знал, он там сидит на печи)."

"Tys byl v nebi?" ptala se ho, když k ní přišel.

"Ovšemže byl, a zase tam půjdu," odpověděl chalupník.

"Neznáš tam mého synáčka?"

"A což bych ho neznal, on tam sedí na peci."

"I bože, na peci (Боже мой, на печи)? Nebyl bys tak dobrý (Не был бы ты так добр = будь добр), abys mu vzal s sebou tu těch tři sta zlatých a na šest tenkých košil (чтобы ты ему взял = возьми для него с собой вот этих триста золотых и тонких сорочек на шесть /золотых/; abys — чтобы ты; tu — тут; košile — сорочка) a řekl mu, že tam brzy přijdu (и скажи: «сказал» ему, что я туда скоро приду; tam – туда; brzy — скоро), ať si nestýská a žadnou nouzi netrpí (пусть не жалуется и не страдает ни от какой нужды; ať — пусть; stýskat si — жаловаться; nouze — нужда; trpět — страдать)?"

"Milerád to všecko vyřídím, jen mi to dejte (Охотно все это устрою, только мне это дайте; milerád — охотно /устар./; vyřídit — устроить)."

"I bože, na peci? Nebyl bys tak dobrý, abys mu vzal s sebou tu těch tři sta zlatých a na šest tenkých košil a řekl mu, že tam brzy přijdu, ať si nestýská a žadnou nouzi netrpí?" "Milerád to všecko vyřídím, jen mi to dejte."

Paní mu dala peníze i plátno, a on šel do nebe (Боярыня ему дала деньги и ткань, и он пошел на небо; plátno — ткань). Za městem si sedl u plotu (За городом сел у забора; sednout si — сесть; plot — забор), zastrčil peníze i plátno do nohavic (засунул монеты и сукно в штаны; zastrčit — засунуть; nohavice — штанина). Sotva sedlák odešel, přijel domů pán zámku (Едва крестьянин ушел, приехал хозяин замка; sotva — едва); paní mu hned vypravovala, co poslala synáčkovi (хозяйка ему тотчас же рассказала, что послала сыночку; vypravovat — рассказывать).

Paní mu dala peníze i plátno, a on šel do nebe. Za městem si sedl u plotu, zastrčil peníze i plátno do nohavic. Sotva sedlák odešel, přijel domů pán zámku; paní mu hned vypravovala, co poslala synáčkovi.

ty nepředložená ženo (Ох ты, безрассудная женщина)! Kdo to jakživ slyšel (Кто это в жизни слышал = где же это видано), aby spadl někdo z nebe, a kdyby spadl, aby se tam zase dostal (чтобы кто-нибудь упал с неба, а когда бы упал, снова туда попал; spadnout — упасть)! Chytrá šelma tě ošidila (Умный плут тебя обманул; ošidit — обмануть)."

Paní povídala, jak ten člověk vypadal (Барыня рассказала, как выглядел тот человек; vypadat — выглядеть), a pán sednuv na koně, uháněl za ním (и барин, сев на коня, помчался за ним; uhánět — помчаться).

"Ó ty nepředložená ženo! Kdo to jakživ slyšel, aby spadl někdo z nebe, a kdyby spadl, aby se tam zase dostal! Chytrá šelma tě ošidila."

Paní povídala, jak ten člověk vypadal, a pán sednuv na koně, uháněl za ním.

Chalupník seděl ještě na tom samém místě (Крестьянин сидел еще на том самом месте); když viděl pána přijíždět (когда он увидел, что барин приближается: «увидел пана подъезжать»; přijíždět — подъезжать), přikryl suchou hroudu svým ukrutánským kloboukem (накрыл сухой ком земли своей огромной шляпой; hrouda — ком земли; ukrutánský — огромный
/
разг., устар./; klobouk — шляпа). "Prosím vás, tatíku, neviděl jste jít kolem nějakého člověka s uzlíkem (/Скажите,/ пожалуйста, папаша, не видели ли вы, как мимо идет человек с узелком: «не видели ли вы идти»; táta — папа; jít — идти; kolem — мимо; uzlík — узелок)?" tázal se pán (спросил барин). "Ba viděl, utíkal tamhle k lesu, co mohl (Да видел, бежал вон туда к лесу, что есть силы; utíkat — бежать; tamhle = tam /разг./). Byl to zahraničák; to jsou šelmy (Это был иностранец; они /настоящие/ плуты; zahraničák – иностранец /разг., устар./). Copak udělal, milostpane (Что же он сделал, ваша милость? Copak — что же; udělat — сделать)?" Milostpán se mu se vším svěřil (Его милость все ему рассказал: «ему со всем доверился»; svěřit se — довериться).

Chalupník seděl ještě na tom samém místě; když viděl pána přijíždět, přikryl suchou hroudu svým ukrutánským kloboukem. "Prosím vás, tatíku, neviděl jste jít kolem nějakého člověka s uzlíkem?" tázal se pán. "Ba viděl, utíkal tamhle k lesu, co mohl. Byl to zahraničák; to jsou šelmy. Copak udělal, milostpane?" Milostpán se mu se vším svěřil.

"I toť je proklatá šelma, takovou paní ošálit (Вот уж проклятый плут, такую барыню обмануть; toť — вот уж; ošálit — обмануть)! Ale vy jste celý uhnaný (Но вы совсем утомились; uhnaný — загнанный). Hleďte, já bych se sám za ním pustil (Смотрите, я бы сам за ним пустился; pustit se — пуститься), jen kdyby mně někdo tady poseděl (только если бы «для меня» кто-нибудь тут посидел; tady — тут). Mám tu vzácného ptáka pod kloboukem (У меня тут под шляпой редкая птица; vzácný — редкий; pták — птица), nesu ho jednomu pánu darem do města (несу ее в город одному пану в подарок), a bojím se, aby mi neulít (и боюсь, как бы она не улетела; ulítnout — улететь, ulít – разг.форма от ulítl)."

"I toť je proklatá šelma, takovou paní ošálit! Ale vy jste celý uhnaný. Hleďte, já bych se sám za ním pustil, jen kdyby mně někdo tady poseděl. Mám tu vzácného ptáka pod kloboukem, nesu ho jednomu pánu darem do města, a bojím se, aby mi neulít."

"Inu, já tu zůstanu chvíli sedět (Вот что, я тут останусь на минутку посидеть; inu – вот что (междом.); zůstat — остаться; chvíle – минута, небольшой промежуток времени). Když toho zloděje znáte (Если вы этого вора знаете; zloděj – вор), bude vám snáze jej chytit (вам будет легче его поймать; snáze – легче; chytít — поймать)," řekl pán, slezl z koně a podal ho chalupníkovi (сказал барин, слез с коня и подал его крестьянину). "Ale o to vás prosím, milostpane (Только, барин, о том прошу вас), abyste pod klobouk nesahal (чтобы вы под шляпу не лазили; sahat — залезать рукой), pták by mohl vylítnout (птица бы могла вылететь), a já bych se naplatil (и я бы долго расплачивался: «наплатился»)."

"Inu, já tu zůstanu chvíli sedět. Když toho zloděje znáte, bude vám snáze jej chytit," řekl pán, slezl z koně a podal ho chalupníkovi. "Ale o to vás prosím, milostpane, abyste pod klobouk nesahal, pták by mohl vylítnout, a já bych se naplatil."

Pán sedl ke klobouku a milý chalupník se vyšvihl na koníka a jel s dary domů (Барин сел рядом со шляпой, а любезный крестьянин вскочил на лошадку и поехал с подарками домой; milý — милый; vyšvihnout se — вскочить). Chvíli seděl milostpán a čekal (Некоторое время барин сидел и ждал; čekat – ждать), ale když čas ucházel a člověk se ještě nevracel (но когда время шло, а человек еще не возвращался; ucházet — уходить; vracet se — возвращаться), tu se mu to znechutilo (тут ему это надоело; znechutit se — надоесть). Myslil si, že vezme toho ptáka s kloboukem domů (Он подумал, что возьмет эту птицу со шляпой домой), a chalupník že si může potom pro to do zámku přijít (а крестьянин может потом за этим в замок прийти). I pozdvihne klobouk (И приподнимает он шляпу; pozdvihnout — приподнять), strčí pod něj ruku (сует под нее руку; strčit — сунуть) — a lap (и хвать; lapat – хватать)! vytáhne suchou hroudu (вытаскивает сухой ком земли; vytáhnout — вытащить).

Pán sedl ke klobouku a milý chalupník se vyšvihl na koníka a jel s dary domů. Chvíli seděl milostpán a čekal, ale když čas ucházel a člověk se ještě nevracel, tu se mu to znechutilo. Myslil si, že vezme toho ptáka s kloboukem domů a chalupník že si může potom pro to do zámku přijít. I pozdvihne klobouk, strčí pod něj ruku — a lap! vytáhne suchou hroudu.

Proklínaje šibala věčně věkův (Проклиная мошенника на веки вечные; proklínat — проклинать; šibal — плут), přijde domů a nabere notného posměchu (приходит он домой и получает изрядную долю насмешек; nabrat – набрать; notný — изрядный; posměch — насмешка). Chalupník ale, když se k vesnici přibližoval (А крестьянин, когда к деревушке приближался; vesnice — деревня), zdaleka už na ženu křičel (издалека уже кричал жене): "Nic se neboj, ženo! Již tě nezbiju (Ничего не бойся, жена! Уже тебя не побью; již — уже; zbit — избить). Našel jsem ještě hloupější lidi, než jsi ty (Я нашел людей еще глупее, чем ты)."

Proklínaje šibala věčně věkův, přijde domů a nabere notného posměchu. Chalupník ale, když se k vesnici přibližoval, zdaleka už na ženu křičel: "Nic se neboj, ženo! Již tě nezbiju. Našel jsem ještě hloupější lidi, než jsi ty."

Tři rady

(Три совета; rada — совет)

Byl jeden bohatý kupec a jeden chudý (Жил-был один богатый купец и один бедный). Ten bohatý byl tomu chudému za kmotra (Богатый /купец/ приходился кумом бедному; kmotr — кум), ale nikdy mu v nouzi nepomohl (но никогда ему не помог в нужде; nikdy — никогда; nouze — нужда), protože byl ukrutný skrblík (потому что был ужасный скряга; ukrutný – ужасный; skrblík — скряга).

Byl jeden bohatý kupec a jeden chudý. Ten bohatý byl tomu chudému za kmotra, ale nikdy mu v nouzi nepomohl, protože byl ukrutný skrblík.

Jedenkráte se trefilo (Как-то раз /так/ совпало; trefit se — совпасть), že jeli oba do dalekého města (что оба они поехали в отдаленный город; jet — ехать). Bohatý kupec jel, aby svůj vůz zbožím naplnil a hodně vydělal (Богатый купец ехал, чтобы свой воз товарами наполнить и много заработать; zboží — товар; naplnit — наполнить; hodně — много; vydělat — заработать); chudý jel, aby vůz i s koněm prodal a na zádech trochu zboží domů přinesl (бедный ехал, чтобы вместе с конем продать воз и на спине принести домой немного товаров; záda – спинa; trochu — немного). I přišli na oběd do hospody (И пришли они на обед в трактир; hospoda — трактир); bohatý seděl zvlášť, maje před sebou dobrý oběd (богатый сидел отдельно, имея перед собой добрый обед = и был у него богатый обед; zvlášť — отдельно), chudý seděl také zvlášť a měl před sebou jen bídný obídek (бедный сидел также отдельно, но перед ним был лишь скудный обедик).

Jedenkráte se trefilo, že jeli oba do dalekého města. Bohatý kupec jel, aby svůj vůz zbožím naplnil a hodně vydělal; chudý jel, aby vůz i s koněm prodal a na zádech trochu zboží domů přinesl. I přišli na oběd do hospody; bohatý seděl zvlášť, maje před sebou dobrý oběd, chudý seděl také zvlášť a měl před sebou jen bídný obídek.

Tu přišel žebrák a prosil o almužnu nejdříve ovšem toho (Тут пришел нищий и просил милостыню сперва, конечно, у того; almužnaмилостыня; nejdříve — в первую очередь; ovšem — разумеется), co měl před sebou pečeni (что имел перед собой = перед которым было жаркое; pečeně — жаркое); ale bohatý kupec se na něho zle osopil, řka, aby se tu chvíli odstranil (но богатый купец на него злобно набросился, говоря, чтобы он отсюда сейчас же убрался; osopit se наброситься; říct сказать; odstranit se — убраться). Chudý kupec ale vytáhne z kapsy groš (Но бедный купец достает из кармана грош; kapsa — карман), podá ho žebrákovi a přidá k tomu ještě trochu od bídného oběda (подает его бродяге и добавляет к этому еще немножко от скудного обеда; podat подать; přidat — добавить).

Tu přišel žebrák a prosil o almužnu nejdříve ovšem toho, co měl před sebou pečeni; ale bohatý kupec se na něho zle osopil, řka, aby se tu chvíli odstranil. Chudý kupec ale vytáhne z kapsy groš, podá ho žebrákovi a přidá k tomu ještě trochu od skrovného oběda.

Žebrák vroucně poděkoval (Нищий горячо поблагодарил; vroucně — горячо; děkovat — благодарить), a když vyšel kupec ven, povídal chudému (и когда вышел /богатый/ купец на улицу, сказал бедному; ven на улицу; povídat рассказывать): „Pane, já vím, že jste svůj poslední groš se mnou rozdělil (Сударь, я знаю, что вы свой последний грош со мной разделили; rozdělit se — поделиться); chci vám býti za to vděčný (я хочу вас за это отблагодарить: «быть вам признательным»; vděčný — благодарный). Poslechněte tři rady (Послушайте три совета; poslechnout — послушать): Předně, neopouštějte nikdy starou cestu pro novou (Прежде всего, никогда не оставляйте старую дорогу ради новой; předně прежде всего; opustit оставить); za druhé, nenocujte v hospodě, kde je mladá šenkýřka a starý šenkýř (во-вторых, не ночуйте в трактире, где молодая шинкарка и старый шинкарь; hospoda — трактир); a za třetí, nesvěřujte žádné tajemství ženě (и, в-третьих, не доверяйте никаких тайн женщине; svěřitдоверить; žádný — ни один). Zachováte-li se podle toho (Если вы будете вести себя так: «согласно этому»; zachovat повести себя; podle — согласно), budete šťastný a vzpomenete často na starého žebráka (вы будете счастливы и не раз вспомните старого нищего; vzpomenout вспомнить).“

Žebrák vroucně poděkoval, a když vyšel kupec ven, povídal chudému: „Pane, já vím, že jste svůj poslední groš se mnou rozdělil; chci vám býti za to vděčný. Poslechněte tři rady: Předně, neopouštějte nikdy starou cestu pro novou; za druhé, nenocujte v hospodě, kde je mladá šenkýřka a starý šenkýř; a za třetí, nesvěřujte žádné tajemství ženě. Zachováte-li se podle toho, budete šťastný a vzpomenete často na starého žebráka.“

Chudý kupec poděkoval žebráčkovi za rady a ten odešel (Бедный купец поблагодарил нищего за советы, и тот ушел). Po obědě se oba kupci zdvihli a na cestu se vydali (После обеда оба купца поднялись и отправились в путь; zdvihnout se подняться; vydat se — выйти). Když ujeli kus, nutil chudý bohatého, aby jeli starou cestou (Когда они проехали сколько-то: «кусок», вынуждал бедный богатого, чтобы ехали они старой дорогой; nutit — вынуждать), že si půl hodiny nadjedou (что /тогда/ они полчаса себе сократят; hodina — час; nadjet siсократить дорогу); ale bohatý si nedal říci, nýbrž jel novou cestou (но богатый не поддался уговорам: «не дал себе сказать», а ехал новой дорогой; nýbrž — но). Chudý uhnul a dal se na starou (Бедный повернул и направился: «выдался» на старую /дорогу/; uhnout свернуть), spoléhaje na radu žebrákovu, že mu z toho štěstí vyplyne (полагаясь на совет бедняка, что ему из этого счастье произойдет = счастье будет; spoléhat надеяться; vyplynout проистечь).

Chudý kupec poděkoval žebráčkovi za rady a ten odešel. Po obědě se oba kupci zdvihli a na cestu se vydali. Když ujeli kus, nutil chudý bohatého, aby jeli starou cestou, že si půl hodiny nadjedou; ale bohatý si nedal říci, nýbrž jel novou cestou. Chudý uhnul a dal se na starou, spoléhaje na radu žebrákovu, že mu z toho štěstí vyplyne.

A vskutku se tak stalo (И так действительно случилось; vskutku — действительно; stát se — случиться). Netrvalo to dlouho (Прошло немного времени: «недолго это продолжалось»; trvat — продолжаться), tu zakopnul kůň o kořen, který se přes cestu táhl (вот споткнулся конь об корень, который через дорогу тянулся; zakopnout — споткнуться; přes — через; táhnout se — тянуться), ten se vyvrátil a zpod něho vyvalil se kotel peněz (тот вывернулся и из-под него выкатился котел с деньгами; vyvrátit se — выворачиваться; vyvalit se — выкатиться; kotel – котел). Kupec zavýskl, sebral peníze (Купец взвизгнул, собрал деньги; zavýskat — взвизгнуть), stokráte v duchu žebrákovi poděkoval (сто раз мысленно нищего поблагодарил; v duchu – мысленно) a s radostí kotel do vozu uschoval (и с радостью котел в воз спрятал; uschovat — спрятать). Bylo po nouzi a po starosti (Больше ни нужды, ни забот: «было по бедности и по заботе»; starost – забота)!

A vskutku se tak stalo. Netrvalo to dlouho, tu zakopnul kůň o kořen, který se přes cestu táhl, ten se vyvrátil a zpod něho vyvalil se kotel peněz. Kupec zavýskl, sebral peníze, stokráte v duchu žebrákovi poděkoval a s radostí kotel do vozu uschoval. Bylo po nouzi a po starosti!

O půl hodiny přijel dříve na hospodu (Он приехал на полчаса раньше в трактир; dříve — раньше), a když tam druhého kupce ještě nenašel (и когда там второго купца еще не обнаружил), poslal mu naproti pacholka s přípřeží (послал ему навстречу батрака с упряжкой коней; naproti — навстречу; pacholek — батрак; přípřežдополнительная упряжка), který ho musel čtvrť hodiny z bláta páčit (который должен был его четверть часа из грязи тащить»; blátoгрязь; čtvrť – четверть; hodina – час; páčit — вытаскивать). Teprve nyní bohatý litoval (Только теперь богатый пожалел; teprve — только; nyní — теперь; litovat — жалеть), že kmotra neposlechl, ale ten se mu vysmál (что кума не послушал, но тот над ним посмеялся; vysmát se посмеяться).

O půl hodiny přijel dříve na hospodu, a když tam druhého kupce ještě nenašel, poslal mu naproti pacholka s přípřeží, který ho muset čtvrť hodiny z bláta páčit. Teprve nyní bohatý litoval, že kmotra neposlechl, ale ten se mu vysmál.

Zatím pozoroval chudý kupec (Между тем бедный купец наблюдал; zatím между тем; pozorovatнаблюдать), že je v té hospodě hezká hospodská a starý ošklivý hospodský (что в этом трактире хорошенькая хозяйка и старый безобразный трактирщик; hezký симпатичный; ošklivý — безобразный), a již tam neměl stání (и уже не находил там себе места: «и уже не имел там стояния»; již — уже; stání — от stát, стоять). Bohatý však na jeho radu nedbal (Богатый, однако, на его совет не обратил внимания; však — однако; nedbat rad не слушать советов, пренебрегать советами) a nikterak s ním dále jít nechtěl pouze pro tu jedinou příčinu (и никак с ним дальше идти не хотел только по той единственной причине; pouze — только), ze je šenkýřka hezká (что трактирщица хорошенькая). Odešelť tedy chudý sám, ale jen nedaleko do druhé hospody (Тогда бедный ушел один, но лишь недалеко, в другой трактир; tedy — тогда).

Zatím pozoroval chudý kupec, že je v té hospodě hezká hospodská a starý ošklivý hospodský, a již tam neměl stání. Bohatý však na jeho radu nedbal a nikterak s ním dále jít nechtěl pouze pro tu jedinou příčinu, ze je šenkýřka hezká. Odešelť tedy chudý sám, ale jen nedaleko do druhé hospody.

V noci mu to nedalo pokoje (Ночью ему не давало покоя; pokoj — мир, покой), proč by asi v takové hospodě zůstat neradno bylo (отчего бы в таком трактире оставаться не следовало; proč – почему; asi — наверное). Sebral se, šel ven a vloudil se až pod okna té hospody (Он собрался, вышел и проскользнул под самые окна того трактира; sebrat se — собраться; ven — наружу; vloudit se — проскользнуть; až – частица, указывающая на движение вплоть до определенного предела: až pod okna – под самые окна), kde bohatý kmotr spal (где спал богатый кум). Najednou k půlnoci otevře se pomalu okno (Вдруг ближе к полуночи медленно открывается окно; najednou — вдруг; otevřít se — открыться; pomalu — медленно), ozve se šepot (звучит шепот; ozvat se – звучать) a muž v plášti zahalený leze dolů (и мужчина, закутанный в плащ, лезет вниз; plášt' —плащ; zahalený — закутанный; lézt — лезть). Kupcovi napadlo, aby mu uřízl kus pláště (Купцу пришло в голову отрезать ему кусок плаща: «чтобы он ему отрезал»; napadnout — прийти в голову; uříznout — отрезать), a již byl nůž v ruce a kus pláště ušmiknuto (и уже нож был в руке, и кусок плаща отрезан; ušmiknout — отрезать). Okno se zavřelo a muž šel ve vesnici do jednoho stavení (Окно закрылось, и мужчина пошел в некий дом в деревне; vesnice — деревня,stavení — здание), kupec pak na své lože (купец жек себе в постель; pak — потом; lože — постель).

V noci mu to nedalo pokoje, proč by asi v takové hospodě zůstat neradno bylo. Sebral se, šel ven a vloudil se až pod okna té hospody, kde bohatý kmotr spal. Najednou k půlnoci otevře se pomalu okno, ozve se šepot a muž v plášti zahalený leze dolů. Kupcovi napadlo, aby mu uřízl kus pláště, a již byl nůž v ruce a kus pláště ušmiknuto. Okno se zavřelo a muž šel ve vesnici do jednoho stavení, kupec pak na své lože.

Ráno sotva pánbůh den dal (Утром, едва Господь день дал; ráno — утро, утром; sotva — едва; Pánbůh — Господь Бог), strhl se pokřik, že ten cizí kupec, co v hořejší hospodě zůstal (начался крик, что тот чужой купец, который остался в трактире выше; strhnout se — разразиться; pokřik — крик; cizí — чужой; hořejší — верхний), starého hospodského zabil (убил старого трактирщика; zabit — убить) a také již do vězeni dán je (и уже посажен в тюрьму; vězení — тюрьма). Tu se chudý kmotr sebral, šel k úřadu, vše udal (Тут бедный кум собрался, пошел в управу, обо всем донес; úřad — управа, учреждение; udat — донести), co v noci viděl, a kus pláště, který byl vrahovi uřízl, ukázal (что видел ночью, и показал кусок плаща, который отрезал у убийцы; vrah — убийца). Na to udání drželo se vyšetřováni (На основании этого доноса началось расследование; udání — донос; držet se — держаться; vyšetřováni — расследование), a brzy našli vraha (и вскоре нашли убийцу). Byl to mladý chasník (Это был молодой подмастерье; chasníkподмастерье), který za šenkýřkou chodil a jejím návodem sveden muže zabil (который ухаживал за трактирщицей и по ее наущению: «соблазненный ее указаниями», убил мужчину; chodit za někým — ухаживать за кем-либо; návod указание; svést соблазнить).

Ráno sotva pánbůh den dal, strhl se pokřik, že ten cizí kupec, co v hořejší hospodě zůstal, starého hospodského zabil a také již do vězeni dán je. Tu se chudý kmotr sebral, šel k úřadu, vše udal, co v noci viděl, a kus pláště, který byl vrahovi uřízl, ukázal. Na to udání drželo se vyšetřováni, a brzy našli vraha. Byl to mladý chasník, který za šenkýřkou chodil a jejím návodem sveden muže zabil.

Bohatý kupec, jsa vazby sproštěn, děkoval kmotru svému a slíbil (Богатый купец, будучи освобожден из заключения, благодарил своего кума и обещал; vazba — заключение; zprošťovat — освобождать; děkovat — благодарить), že ho nikdy v nouzi neopustí (что его никогда в нужде не оставит; opustit — покинуть). Ten se nemusel ale již na pomoc bohatého kmotra spoléhat neboť sám bohatší byl (Однако тот уже не должен был на помощь богатого кума рассчитывать, потому что сам богаче был; muset — быть должным; spoléhat se — рассчитывать; neboť — потому что). Chudý — nyní také již bohatý kmotr — jel po koupi domů (Бедныйтеперь уже тоже богатый кумпоехал с покупками домой; jet — ехать; koupě — покупка), ale druhý zůstal ještě déle na cestě (но второй еще немного дольше остался в пути).

Bohatý kupec, jsa vazby sproštěn, děkoval kmotru svému a slíbil, že ho nikdy v nouzi neopustí. Ten se nemusel ale již na pomoc bohatého kmotra spoléhat neboť sám bohatší byl. Chudý — nyní také již bohatý kmotrjel po koupi domů, ale druhý zůstal ještě déle na cestě.

Přijížděje k domovu, chtěl se přesvědčit, zdali i třetí rada žebrákova dobrá byla (Подъезжая к дому, он хотел убедиться, был ли и третий совет бедняка верным; přijíždět — подъезжать; domov — /родной/ дом; přesvědčit se — убедиться; zdali = zda — ли). Koupil tedy zabité tele (Поэтому он купил убитого теленка; tele — теленок), svázal ho do pytle a hodil na vůz (связал его в мешок и бросил на воз; svázat — завязать; pytel — мешок; hodit — бросить). Se soumrakem dorazil domů, kde ho již starostlivá žena s úzkostí čekala (В потемках он добрался домой, где его уже с беспокойством ожидала заботливая жена; dorazit — добраться; starostlivý — заботливый; úzkost — беспокойство). Jakého tu bylo ale divení, když muž skládat počal (И каково же тут было удивление, когда муж сгружать /товары/ начал; skládat — выгружать; počat — начать), a zboží tu bylo, jaké nikdo ve městě neměl (и товары тут были, каких ни у кого в городе не было; zboží (ср.р.) — товары; město — город).

Přijížděje k domovu, chtěl se přesvědčit, zdali i třetí rada žebrákova dobrá byla. Koupil tedy zabité tele, svázal ho do pytle a hodil na vůz. Se soumrakem dorazil domů, kde ho již starostlivá žena s úzkostí čekala. Jakého tu bylo ale divení, když muž skládat počal, a zboží tu bylo, jaké nikdo ve městě neměl.

„Proboha, muži, kdo ti dal tolik na dluh (Ради Бога, муж, кто тебе дал столько в долг)?“ ptala se kupce (спросила она купца; ptát se –спрашивать).

„To všecko je moje jmění (Это всемое имущество; všecko = všechno, все; jmění — имущество). Ale teď mi pomoz ten pytel dát dolů, vezmi kliček a pojď do sklepa (Но теперь помоги мне этот мешок убрать вниз, возьми ключик и пойди в погреб; dolů — вниз: sklep — подвал), poroučel muž, když se dostal až k pytli, kde tele bylo (приказал муж, когда только подошел к мешку, где был теленок; poroučet — приказывать; dostat se — добраться). Žena lekla se krve (Жена испугалась крови; leknout se — испугаться). Aby nikdo nepřišel a neviděl, co se stalo (Чтобы никто не пришел и не увидел, что случилось; stát se — случиться), pospíchala do sklepa, nemohouc se dočkat mužovy zpovědi (она поспешила в погреб, не в силах дождаться исповеди мужа; pospíchat — спешить; dočkat se — дождаться; zpověď — исповедь).

„Proboha, muži, kdo ti dal tolik na dluh?“ ptala se kupce.

„To všecko je moje jmění. Ale teď mi pomoz ten pytel dát dolů, vezmi kliček a pojď do sklepa,“ poroučel muž, když se dostal až k pytli, kde tele bylo. žena lekla se krve. Aby nikdo nepřišel a neviděl, co se stalo, pospíchala do sklepa, nemohouc se dočkat mužovy zpovědi.

Když přišli do sklepa, povídá muž (Когда они пришли в погреб, муж говорит; povídat — говорить): "Abys věděla, ženo, zač jsem to zboží nakoupil a kde jsem peníze vzal (Чтобы ты знала, жена, на что я эти товары купил и где я деньги взял; abys — чтобы ты; vědět — знать; zač — за что), tedy věz, že jsem na cestě našeho skrblivého kmotra zabil (итак, знай, что я по дороге нашего жадного кума убил; tedy — итак; skrblivý жадный). Měj rozum a drž jazyk za zuby; to víš, co by se mi stalo, kdyby se to prozradilo" (Будь умницей: «имей разум» и держи язык за зубами; знаешь ведь, что бы со мной случилось, если бы это открылось; prozradit se — открыться).

Když přišli do sklepa, povídá muž: "Abys věděla, ženo, zač jsem to zboží nakoupil a kde jsem peníze vzal, tedy věz, že jsem na cestě našeho skrblivého kmotra zabil. Měj rozum a drž jazyk za zuby; to víš, co by se mi stalo, kdyby se to prozradilo.“

Žena přislibovala hory doly (Жена наобещала с три короба; přislibovat hory doly — пообещать с три короба: «обещать горы и долы»), a ač se strachy třásla a plakala, přece se brzy upokojila (и хотя вся тряслась от страха и плакала, все же скоро успокоилась; ač — хотя; třást se трястись; přece — все же; upokojit se — успокоиться).

Žena přislibovala hory doly, a ač se strachy třásla a plakala, přece se brzy upokojila.

Druhý den byla v hospodě muzika (На другой день в трактире были танцульки; muzika – вечеринка под музыку). Kupec vzal několik tolarů do kapsy, ženu pod paží a šel se trochu poveselit (Купец положил в карман несколько талеров, жену под руку и пошел немного повеселиться; několik — несколько; tolar — талер; kapsa — карман; paže — плечо; trochu — немного; poveselit se — повеселиться). Bylo tam několik měšťanek a měšťanů, samí známí, a kupec i kupcová dali se do tance (Было там несколько горожан и горожанок, сплошь знакомые, и купец с купчихою пустились в пляс; měšťan — горожанин; sám – один, známý — знакомый). Kupec ale naschvál se ženou netancoval a prováděl vždy jen druhé ženy (Но купец нарочно с женою не танцевал и все это время приглашал только других женщин: «вел только других женщин»; naschvál — нарочно; provádět провожать, вести /в танце/; vždy — все время), co kupcovou vždy více a více mrzelo (что купчиху все больше и больше огорчало; vice — больше; mrzet — огорчать). Konečně přijde k němu a začne mu domlouvat (В конце концов она подходит к нему и начинает ему выговаривать; konečně — в конце концов; přijít — подойти; začít — начать; domlouvat — выговаривать); kupec se smál, a tím ji ještě více rozhněval (купец рассмеялся, и этим ее еще больше разозлил; smát se — смеяться; rozhněvat — разозлить), takže hlasitě nadávat začala (так что она начала громко ругаться; takže — так что; nadávat — ругаться). Tu se on obrátí a pleskne ji přes pusu (Тут он /как/ обернется и хлопнет ее по губам: «через рот»; obrátit se — обернуться; plesknout — хлопнуть; pusa — рот). To byl olej do ohně (Это было /настоящее/ масло в огонь; olej — /растительное/ масло).

Druhý den byla v hospodě muzika. Kupec vzal několik tolarů do kapsy, ženu pod paží a šel se trochu poveselit. Bylo tam několik měšťanek a měšťanů, samí známí, a kupec i kupcová dali se do tance. Kupec ale naschvál se ženou netancoval a prováděl vždy jen druhé ženy, co kupcovou vždy více a více mrzelo. Konečně přijde k němu a začne mu domlouvat; kupec se smál, a tím ji ještě více rozhněval, takže hlasitě nadávat začala. Tu se on obrátí a pleskne ji přes pusu. To byl olej do ohně.

„Ty ošemetníku, šejdíři, ty vrahu, chceš mě zabít, jakos zabil kmotra (Ты, лицемер, мошенник, убийца, ты меня хочешь убить, как ты кума убил; ošemetník — лицемер; šejdíř — мошенник). Myslíš, když máš v kapse uloupené peníze, že smíš mnou pohrdat a jen pro jiné oči mít (Ты думаешь, если у тебя в кармане награбленные деньги, ты смеешь мною пренебрегать и только на других смотреть: «для других глаза иметь»; uloupený награбленный; pohrdat — пренебрегать)? Ne, ne, půjdu a udám, že jsi kmotra zabil a do sklepa ho zakopal (Нет, нет, пойду и донесу, что ты убил кума и в погребе его закопал).“ Tak křičela žárlivostí rozvzteklená žena před užaslými hostmi (Так кричала разъяренная от ревности женщина перед изумленными гостями; žárlivost — ревность; rozvzteklený — разъяренный; užaslý — изумленный).

„Ty ošemetníku, šejdíři, ty vrahu, chceš mě zabít, jakos zabil kmotra. Myslíš, když máš v kapse uloupené peníze, že smíš mnou pohrdat a jen pro jiné oči mít? Ne, ne, půjdu a udám, že jsi kmotra zabil a do sklepa ho zakopal.“ Tak křičela žárlivostí rozvzteklená žena před užaslými hostmi.

Hned se měšťané kupce chopili (Тотчас горожане взялись за купца; chopit se — взяться) a jeden běžel poptat se bohaté kupcové, zdali její muž doma, aneb co o něm ví (и один побежал спросить у богатой купчихи, дома ли ее муж, либо что она о нем знает; poptat se — спросить; aneb=anebo=nebo — или; vědět — знать). Za chvíli ale přišel zpět se zprávou, že kupec nyní přijel (Но через минуту он пришел обратно с известием, что купец сегодня приехал; chvíle — минута; zpět — назад; zprava — известие; nyní — нынче; přijet — приехать).

Hned se měšťané kupce chopili a jeden běžel poptat se bohaté kupcové, zdali její muž doma, aneb co o něm ví. Za chvíli ale přišel zpět se zprávou, že kupec nyní přijel.

„Co to tedy ta žena povídala (Что же тогда эта женщина говорила; povídat — говорить)?“ ptal se jeden druhého (спрашивал один другого; ptát se — спрашивать).

„Povídala to, co jsem jí řekl,“ ozval se kupec pln smíchu (Она говорила то, что я ей сказал,  отозвался купец, превозмогая смех: «полный смеха»; ozvat se отозваться; smích – смех). „Posaďte se zase na svá místa a já vám povím, co se mi na cestě přihodilo (Садитесь снова на свои места и я вам скажу, что со мной в пути приключилось; zase — снова; povědět — сказать; přihodit se приключиться).“

„Co to tedy ta žena povídala?“ ptal se jeden druhého.

„Povídala to, co jsem jí řekl,“ ozval se kupec pln smíchu. „Posaďte se zase na svá místa a já vám povím, co se mi na cestě přihodilo.“

Měšťané sedli a kupec jim začal o žebráčkovi vypravovat (Горожане сели, и купец им начал рассказывать о нищем; začít — начать; žebrák — нищий; vypravovat — рассказывать). Když byl všecko vypověděl, doložil (Когда он обо всем рассказал, /то/ добавил; vypovědět —рассказать; doložit — добавить): „Nyní jsem se o pravdě třetí rady jeho také přesvědčil (теперь я в правдивости его третьего совета также убедился; přesvědčit se — убедиться). Běda, kdybych byl kmotra vskutku zabil a ženě tajemství svěřil (Горе /мне/, если бы я кума на самом деле убил и жене тайну доверил; kdybych — если бы я; vskutku — на самом деле; tajemství — тайна; svěřit — доверить)!“

Měšťané sedli a kupec jim začal o žebráčkovi vypravovat. Když byl všecko vypověděl, doložil: „Nyní jsem se o pravdě třetí rady jeho také přesvědčil. Běda, kdybych byl kmotra vskutku zabil a ženě tajemství svěřil!“

Měšťané se smáli, ženy se hněvaly, ale kupcova žena litovala svého přenáhlení a svatosvatě muži slibovala (Горожане смеялись, женщины сердились, ну а жена купца жалела о своей опрометчивости и свято мужу обещала; hněvat se — злиться; litovat — жалеть; přenáhlení — опрометчивость; svatosvatě — свято; slibovat — обещать), že si dá na jazyk dobrý pozor (что будет следить за словами: «будет обращать внимание на свой язык»; dát pozor обращать внимание). Jestli to vskutku učinila, není známo (Действительно ли она это сделала, неизвестно; učinit — сделать).

Měšťané se smáli, ženy se hněvaly, ale kupcova žena litovala svého přenáhlení a svatosvatě muži slibovala, že si dá na jazyk dobrý pozor. Jestli to vskutku učinila, není známo.


O kocouru, kohoutu a kose

(О коте, петухе и косе)

Jeden táta měl tři syny (Было у одного папы три сына; jeden — один; tata — папа; mít — иметь); nejstarší se jmenoval Martin, druhý Matěj a nejmladší Michal (самого старшего звали Мартин, второго — Матей, а самого младшего — Михал; jmenovat se — называться). Všichni tři byli odrostlí, když se jedenkráte táta rozstonal a za několik dní k smrti se chystal (Все трое уже подросли, когда как-то раз отец разболелся и через несколько дней уже стал готовиться к смерти; odrostlý — взрослый; jedenkráte — однажды; rozstonat se — заболеть; chystat se — готовиться).

Jeden táta mět tři syny; nejstarší se jmenoval Martin, druhý Matěj a nejmladší Michal. Všichni tři byli odrostlí, když se jedenkráte táta rozstonal a za několik dní k smrti se chystal.

I povolal chlapce k loži a pravil (И позвал он мальчиков к /своему/ ложу и молвил; povolat — позвать; chlapec – мальчик; pravit — молвить): „Víte, děti, že nemám jiného bohatství než tu chalupu, kocoura, kohouta a kosu (Вы знаете, дети, что у меня нет другого богатства, кроме этой избы, кота, петуха и косы; než — кроме; kocour — кот; kohout — петух; kosa — коса). V chalupě přebývejte a z těch tří věcí si každý jednu vezměte (Живите в избе и из этих трех предметов каждый возьмите себе по одному; přebývat — обитать). Nevaďte se, buďte vždy svorni, a pánbůh vám požehná (Не ссорьтесь, всегда будьте дружны, и Господь Бог вас благословит; vadit se — ссориться; vždy — всегда; svorný — дружный; požehnat — благословить)!“ To dořekl a umřel (Он досказал это и умер; doříci – досказать).

I povolal chlapce k loži a pravil: „Víte, děti, že nemám jiného bohatství než tu chalupu, kocoura, kohouta a kosu. V chalupě přebývejte a z těch tří věcí si každý jednu vezměte. Nevaďte se, buďte vždy svorni, a pánbůh vám požehná!“ To dořekl a umřel.

Když synové tátu pochovali, rozdělili své dědictví (Когда сыновья похоронили папу, они разделили свое наследство; pochovat — похоронить; dědictví — наследство). Martin si vzal kosu, protože s ní uměl dobře sekat (Мартин взял себе косу, потому что умел ею хорошо косить), Matěj si vzal kohouta a Michal si vzal kocoura (Матей себе взял петуха, а Михал — кота).

Když synové tátu pochovali, rozdělili své dědictví. Martin si vzal kosu, protože s ní uměl dobře sekat, Matěj si vzal kohouta a Michal si vzal kocoura.

Ale milí bratři,“ řekl Martin, „doma všichni zůstat nemůžeme, sice bychom hladem umřeli (Но, дорогие братья, — сказал Мартин, — дома все мы остаться не можем, иначе мы умрем: «умерли бы» от голода; všichni — все; sice — иначе; bychom — мы бы). Pobuďte vy dva zde a nějak si zatím pomozte, já půjdu s kosou do světa (Побудьте вы двое здесь и как-нибудь пока что разберитесь: «помогите себе», а я пойду с косой по свету; zde — здесь; nějak — как-нибудь; zatím — пока что; pomoct – помочь).“

Ale milí bratři,“ řekl Martin, „doma všichni zůstat nemůžeme, sice bychom hladem umřeli. Pobuďte vy dva zde a nějak si zatím pomozte, já půjdu s kosou do světa.“

Měli se všichni tři rádi, a co jeden chtěl, to chtěl také druhý (Все трое любили друг друга, и чего один хотел, того хотел и другой; mít rád — любить). Protož nestavěli se nijak proti bratrovu návrhu (Потому они никак не выступали против предложения брата; stavět se — здесь: выступать; návrh — предложение).

Měli se všichni tři rádi, a co jeden chtěl, to chtěl také druhý. Protož nestavěli se nijak proti bratrovu návrhu.

Martin vzal kosu a šel do světa (Мартин взял косу и пошел по свету). Chodil dlouho a dlouho, ale nikde práci nenašel; konečné přišel do jedné země (Он ходил долго-долго, но нигде не нашел работы; в конце концов пришел он в одну страну; práce — работа; země — страна), kde byli lidé ještě tuze hloupí (где люди были еще очень глупые; tuze очень). Když přichází k městu, potká jednoho člověka a ten se ho ptá, co nese (Когда он подходит к городу, то встречает одного человека, и тот его спрашивает, что он несет; přicházet — подходить; potkat — встретить; ptát se — спросить).

Martin vzal kosu a šel do světa. Chodil dlouho a dlouho, ale nikde práci nenašel; konečné přišel do jedné země, kde byli lidé ještě tuze hloupí. Když přichází k městu, potká jednoho člověka a ten se ho ptá, co nese.

„Kosu nesu,“ odpověděl Martin (Косу несу,  ответил Мартин; odpovědět — ответить).

A co je to, a nač (А что это, и на что)?“

Tím se tráva seče (Этим траву косят; sekat — косить).“

„Kosu nesu,“ odpověděl Martin.

„A co je to, a nač?“

„Tím se tráva seče.“

„Tím se tráva podžírá (Этим траву подгрызают; podžírat — подгрызать /диалектн./)? I toť je výborná věc (Ну, это действительно отличная вещь; toť — действительно; výborný — отличный); my musíme trávu rukama trhat (мы вынуждены траву руками рвать; trhat – рвать), což nás velké namáhání stojí (что нам стоит больших усилий; což — что; namáhání — усилие). Kdybyste chtěl k našemu králi jíti, on by vám toho podžírače dobře zaplatil (Если бы вы захотели пойти к нашему королю, он бы вам за этого подгрызателя хорошо заплатил; kdybyste — если бы вы).“

Tím se tráva podžírá? I toť je výborná věc; my musíme trávu rukama trhat, což nás velké namáhání stojí. Kdybyste chtěl k našemu králi jíti, on by vám toho podžírače dobře zaplatil.“

I proč ne, to udělám (Почему же нет, так /и/ сделаю; proč — почему; udělat — сделать).“ Pán ho vedl hned ke králi, který se tomu nástroji velice divil (Господин его тотчас отвел к королю, который этому инструменту очень удивился; provádět — вести; hned — тотчас; nástroj — инструмент; velice — очень; divit se — удивляться), a hned Martina zjednal, aby šel na královská luka trávu podžírat (и сразу нанял Мартина, чтобы он шел на королевские луга траву подгрызать; zjednat — нанять; louka /устар.мн.ч. luka/ — луг).

„I proč ne, to udělám.“ Pán ho vedl hned ke králi, který se tomu nástroji velice divil, a hned Martina zjednal, aby šel na královská luka trávu podžírat.

Martin šel, a s ním množství diváků (Мартин пошел, и с ним множество зрителей; divák — зритель). Než Martin nebyl hloupý, vrazil kosu v půl louce do země (Но Мартин, не будь дурак: «не был глупым», воткнул косу посередине луга в землю; než — но; vrazit — воткнуть; v půl = v půlce — посередине), řekl jednomu služebníku, aby přinesl v poledne oběd pro dva, pak odehnal z louky všechny diváky (сказал одному из слуг, чтобы тот принес в полдень обед на двоих, после чего прогнал с луга всех зевак; služebník — слуга; poledne — полдень; pak — потом; odehnat — прогнать). V poledne, když přinesli služebníci oběd pro dva, divili se, že je takový kus louky posečen (В полдень, когда принесли слуги обед для двоих, удивились, что такой /большой/ участок луга покошен; kus — кусок). „Bude váš podžírač také jíst?“ ptali se Martina (Ваш подгрызатель тоже будет есть? — спрашивали /они/ Мартина; také — также; jíst — есть; ptát se — спрашивать).

Martin šel, a s ním množství diváků. Než Martin nebyl hloupý, vrazil kosu v půl louce do země, řekl jednomu služebníku, aby přinesl v poledne oběd pro dva, pak odehnal z louky všechny diváky. V poledne, když přinesli služebníci oběd pro dva, divili se, že je takový kus louky posečen. „Bude váš podžírač také jíst?“ ptali se Martina.

"Když dělá, musí se krmit (Если он работает, то должен и кушать; muset — быть должным; krmit se — кушать). Ale jděte jen sbohem a nechte nás o samotě (Но только идите с Богом и оставьте нас одних; samota — одиночество).“ Sloužící odešli, a Martin snědl oběd pro dva sám (Слуги ушли, и Мартин один съел обед на двоих; snístcъесть; sám — один).

"Když dělá, musí se krmit. Ale jděte jen sbohem a nechte nás o samotě.“ Sloužící odešli, a Martin snědl oběd pro dva sám.

„Toť jsem měl výborný nápad, že jsem chtěl oběd pro dva (Вот уж отличная пришла мне мысль, что я захотел обед на двоих); kdyby byli přinesli jen pro jednoho, nebyl bych se najedl (если бы принесли только на одного, я бы не наелся; kdyby — если бы; najíst se — наесться).“ Tak to dělal den jak den (Так он поступал день за днем), až všechny louky posekal (пока не скосил все луга). Když byl se vším hotov, šel si ke králi pro peníze s kosou na rameně (Когда он со всем закончил: «был готов», пошел к королю за деньгами с косою на плече; rameno (-а) — плечо).

Toť jsem měl výborný nápad, že jsem chtěl oběd pro dva; kdyby byli přinesli jen pro jednoho, nebyl bych se najedl.“ Tak to dělal den jak den, až všechny louky posekal. Když byl se vším hotov, šel si ke králi pro peníze s kosou na rameně.

„Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá (Значит, твой подгрызатель сам траву подгрызает; tedy — значит)?" ptal se král (спросил король).

„Sám, královská Milosti (Сам, /ваша/ королевская милость)!“ odpověděl ferina (ответил плут; ferina — плут).

„Jestlipak bys nám ho tady nechal za tisíc zlatých (Оставил бы ты его нам здесь за тысячу золотых; jestlipak — ли; tady — здесь; nechat — оставить)?“

Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá?" ptal se král.

Sám, královská Milosti!“ odpověděl ferina.

Jestlipak bys nám ho tady nechal za tisíc zlatých?“

Stojí ovšem za více, ale dám vám ho za ty peníze (Он, конечно, стоит больше, но я вам его за эти деньги отдам),“ pravil sekáč (молвил косарь), složil kosu a přijav peníze, šel domů (снял косу и, взяв деньги, пошел домой; složit — сложть; přijmout — принять). Král dal kosu do jednoho pokoje postavit (Король велел: «отдал» косу поставить в отдельную комнату; pokoj — комната), aby se jí nic nestalo (чтобы с ней ничего не случилось; nic — ничего; stát se – случиться).

Stojí ovšem za více, ale dám vám ho za ty peníze,“ pravil sekáč, složil kosu a přijav peníze, šel domů. Král dal kosu do jednoho pokoje postavit, aby se jí nic nestalo.

Přišel druhý rok, tráva narostla a byl čas, aby se pokosila (Подошел следующий год, трава подросла и настало время ее косить: «чтобы ее покосили»; čas — время). Tu poručil křál, aby se vynesl podžířač na louku (Тут приказал король, чтобы вынесли подгрызатель на луг; poručit — приказать; vynést — вынести). S největší slávou přišli na louku, vrazili ho vprostřed do země a odešli pryč (С огромными почестями пришли они на луг, воткнули его посередине в землю и ушли прочь; největší — наибольший; sláva — слава; vrazit — воткнуть; uprostřed – посередине), jsouce v domnění (предполагая: «будучи в предположении»; jsouce – причастие от jsou – 3 лицо множ.числа от «быть»; domnění – предположение), že to nemá podžírač rád, když se na něho někdo dívá (что подгрызатель не любит, когда на него кто-то смотрит; dívat se — смотреть). V poledne se přihnali s obědem dychtiví, aby viděli, mnoho-li už je uděláno (В полдень примчались с обедом жаждущие видеть, много ли уже сделано; přihnat se — примчаться; dychtivý — жаждущий). Ale kosa stála, kam ji ráno postavili; to jim bylo divno (Но коса стояла, куда ее утром поставили; это им было странно; kam — куда; ráno — утром; divno = divně — странно). Položili oběd k ní a šli ke králi s vyřízenou (Положили к ней обед и пошли к королю ни с чем; položit — положить; vyřízený — исполненный, s vyřízenou – ни с чем.).

Přišel druhý rok, tráva narostla a byl čas, aby se pokosila. Tu poručil křál, aby se vynesl podžířač na louku. S největší slávou přišli na louku, vrazili ho vprostřed do země a odešli pryč, jsouce v domnění, že to nemá podžírač rád, když se na něho někdo dívá. V poledne se přihnali s obědem dychtiví, aby viděli, mnoho-li už je uděláno. Ale kosa stála, kam ji ráno postavili; to jim bylo divno. Položili oběd k ní a šli ke králi s vyřízenou.

„Vždyť bylo hned první půldne tolik podžíráno, když s ní ten člověk přišel (Ведь за первые полдня столько было сгрызено, когда с ней тот человек пришел; vždyť — ведь; hned — сейчас; tolik — столько); proč asi nechce dělat?“ myslil si král a vrtěl hlavou (почему же она не хочет работать: «делать»? — думал про себя король и крутил головой; proč asi — почему же; vrtět — вертеть). Ale večer přišel služebník zase (Но вечером снова пришел слуга; zase — снова), řka, že se kosa ani louky, ani oběda netkla (сказав, что коса ни луга, ни обеда не коснулась; říct — сказать; ani — ни; tknout se — коснуться).

„Vždyť bylo hned první půldne tolik podžíráno, když s ní ten člověk přišel; proč asi nechce dělat?“ myslil si král a vrtěl hlavou. Ale večer přišel služebník zase, řka, že se kosa ani louky, ani oběda netkla.

„Toť musí mít učarováno,“ řekl král (Тогда она, должно быть, заколдована: «это она должна иметь заколдовано», — сказал король; učarovat — заколдовать), „dejte jí vysázet dvacet ran, a jestli ještě nic neudělá, zakopáme ji (дайте ей двадцать ударов /плетью/, и если она еще /раз/ ничего не сделает, мы ее закопаем»; vysázet — здесь: всыпать; rána — удар; zakopat — закопать)."

„Toť musí mít učarováno,“ řekl král, „dejte jí vysázet dvacet ran, a jestli ještě nic neudělá, zakopáme ji."

Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici (Согласно торжественному приказу, принесли на луг скамью; rozkaz — приказ; lavice — скамья), položili kosu na ni a biřic jí dvacet vysázel (положили косу на нее, и судебный пристав всыпал ей двадцать ударов; biřic судебный пристав). Kosa vyskakovala po každé ráně nad lavici (Коса после каждого удара подпрыгивала над скамьей; vyskakovat — подпрыгивать), a leckterého všetečku švihla přes nos (и многих проныр хлестнула по носу; leckterý — не один; всякий; všetečka — проныра; švihnout — хлестнуть). „On jí učaroval,“ křičeli všichni, „zakopejte ji (Он ее заколдовал, — кричали все, — закопайте ее)!“ To také učinili, zakopali kosu do země a podžírali trávu rukama jako kdy jindy (Так и сделали, закопали косу в землю и рвали траву руками, как и раньше: «как и в другое время»; učinit — сделать; jindy — в другой раз).

Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili kosu na ni a biřic jí dvacet vysázel. Kosa vyskakovala po každé ráně nad lavici, a leckterého všetečku švihla přes nos. „On jí učaroval,“ křičeli všichni, „zakopejte ji!“ To také učinili, zakopali kosu do země a podžírali trávu rukama jako kdy jindy.

Zatím měli bratři dobré časy a žehnali otce (Между тем для братьев наступили хорошие времена, и они благословляли отца; zatím — между тем; žehnat — благословлять), že jim tak výnosné dědictví zanechal (что им такое доходное наследство оставил; výnosný — доходный; zanechat — оставить). Za nějaký čas, když peníze docházely, řekl Matěj (Через некоторое время, когда деньги /уже/ заканчивались, Матей сказал; docházet — заканчиваться): „Teď půjdu já se svým kohoutem do světa, snad ho tak dobře odbudu, jako ty kosu (Теперь пойду я со своим петухом по свету, может быть, я от него так же успешно избавлюсь, как тыот косы»; teď — теперь; snad — может быть; odbýt — избавиться).“

Zatím měli bratři dobré časy a žehnali otce, že jim tak výnosné dědictví zanechal. Za nějaký čas, když peníze docházely, řekl Matěj: „Teď půjdu já se svým kohoutem do světa, snad ho tak dobře odbudu, jako ty kosu.“

„Jen jdi hodně daleko, kde jsou ještě hloupí lidé (Только иди очень далеко, где остались еще глупые люди; hodně — здесь: очень), v Čechách bys mnoho nedostal,“ radil mu Martin (в Чехии ты бы много не получил, — посоветовал ему Мартин; bys – ты бы; dostat — получить; radit — советовать).

Matěj vzal dědictví a šel (Матей взял наследство и пошел; dědictví – наследство). I přišel zase k jednomu městu a potkal pána (И пришел он опять-таки к одному городу, и встретил /одного/ господина; potkat — встретить; zase – снова).

Copak to neseš, člověče?" ptal se pán (Что это ты несешь, дружище? – спросил /этот/ господин; člověče – дружище, фамильярное обращение).

Nesu kohouta,“ odpověděl Matěj (Я несу петуха, – ответил Матей).

Takové ptáky zde nemáme, k čemu je dobrý?“ (Таких птиц у нас здесь нет, на что он годится?)

„Jen jdi hodně daleko, kde jsou ještě hloupí lidé, v Čechách bys mnoho nedostal,“ radil mu Martin.

Matěj vzal dědictví a šel. I přišel zase k jednomu městu a potkal pána.

„Copak to neseš, člověče?" ptal se pán.

„Nesu kohouta,“ odpověděl Matěj.

„Takové ptáky zde nemáme, k čemu je dobrý?“

„Ten pták přivolává den (Эта птица призывает день; přivolat — призывать).“

"I toť je div divoucí (И вправду диво дивное). My musíme pokaždé den vyprovázet tam za ten vrch (Нам приходится каждый раз провожать день туда, за тот холм; pokaždé — каждый раз; vyprovázet — провожать; tam — туда; vrch — холм) a ráno mu zase jíti naproti, což nám velké nepohodlí dělá (и утром ему снова идти навстречу, что нам приносит большое неудобство; nepohodlí — неудобство). Kdyby měl ten pták takovou vlastnost, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci (Если бы у этой птицы было такое свойство, заплатил бы тебе /за него/ король много тысяч; vlastnost — свойство).“

"I toť je div divoucí. My musíme pokaždé den vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jíti naproti, což nám velké nepohodlí dělá. Kdyby měl ten pták takovou vlastnost, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci.“

„Vždyť se můžete přesvědčit (Ведь вы можете убедиться),“ řekl Matěj a šel s pánem ke králi (сказал Матей и пошел с /этим/ господином к королю; přesvědčit se — убедиться). „Milostivý králi, ten člověk má ptáka voláka, který den přivolává (Милостивый государь, у этого человека есть птица-крикун, которая день призывает), a když jde spát, jde den také spát (и когда она идет спать, день тоже идет спать; jít — идти).“

„Vždyť se můžete přesvědčit,“ řekl Matěj a šel s pánem ke králi. „Milostivý králi, ten člověk má ptáka voláka, který den přivolává, a když jde spát, jde den také spát.“

"I to by nebyl penězi k zaplacení, jestli tomu tak, kterak povídáš (Ему цены нет: «его нельзя бы было оплатить деньгами», если это так, как ты говоришь; zaplacení — оплата; kterak — как; povídat — говорить).“

Milostivý králi, můžete se brzy přesvědčit (Милостивый государь, скоро вы сами сможете убедиться /в этом/).“

"I to by nebyl penězi k zaplacení, jestli tomu tak, kterak povídáš.“

„Milostivý králi, můžete se brzy přesvědčit.“

Dali tedy kohoutu zlatou posadu a kohout spokojen s novým bytem brzy se uhnízdil (Итак, дали петуху золотую клетку, и петух, довольный новым жилищем, скоро устроил /там/ гнездо; tedy — итак; posada — клетка; byt — жилище; uhnízdit se — устроить гнездо). Netrvalo to dlouho, a den odešel, aniž ho byl kdo vyprovodil (Немного времени прошло: «это не длилось долго», и день ушел, причем никто его не провожал; trvat — длиться; aniž — причем не, без того чтобы; vyprovodit — проводить). Král byl rád, a rána se ani dočkat nemohl (Король был рад и /все/ не мог дождаться утра; dočkat se — дождаться). O půlnoci vstali a dávali pozor, jak bude kohout den přivolávat (В полночь /все/ встали и наблюдали, как петух будет день призывать; vat pozor — наблюдать).

Dali tedy kohoutu zlatou posadu a kohout spokojen s novým bytem brzy se uhnízdil. Netrvalo to dlouho, a den odešel, aniž ho byl kdo vyprovodil. Král byl rád, a rána se ani dočkat nemohl. O půlnoci vstali a dávali pozor, jak bude kohout den přivolávat.

Bila hodina — nic, bily dvě, kohout zakokrhal a všichni se rozděsili, co to za divný zpěv (Пробил один часничего, пробили двапетух закукарекал, и все перепугались, что это за странная песня; zakokrhat — закукарекать; rozděšit se — перепугаться; divný – странный; zpěv — песня). Bily tři hodiny, kohout zase kokrhal, a tak pořád (Пробило три часа, петух снова закукарекал, и так все время; pořád — все время), až do čtyř hodin, kdy se již docela rozbřesklo (до четырех часов, когда уже довольно-таки рассвело; až do — вплоть до; již — уже; docela — совсем; rozbřesknout se — рассветать). Když král viděl, že kohout opravdu den přivolal (Когда король увидел, что петух и вправду вызвал день), poručil, aby dali Matěji z pokladnice pět tisíc (он приказал, чтобы Матею выдали из казны пять тысяч; pokladnice — казна) a vším aby ho uctili (и чтобы всячески его почтили; uctít — почтить). Matěj shrábl peníze, dobře se najedl, napil a potom králi poděkoval a odešel domů (Матей сгреб деньги, вдоволь наелся, напился, потом поблагодарил короля и пошел домой; shrábnout — сгрести; najíst se — наесться; poděkovat — поблагодарить).

Bila hodina — nic, bily dvě, kohout zakokrhal a všichni se rozděsili, co to za divný zpěv. Bily tři hodiny, kohout zase kokrhal, a tak pořád, až do čtyř hodin, kdy se již docela rozbřesklo. Když král viděl, že kohout opravdu den přivolal, poručil, aby dali Matěji z pokladnice pět tisíc a vším aby ho uctili. Matěj shrábl peníze, dobře se najedl, napil a potom králi poděkoval a odešel domů.

Bratři ho s radostí přivítali a měli se zase nějaký čas dobře (Братья его с радостью приветствовали, и снова у них было какое-то время все хорошо; vítat — приветствовать; nějaký – какой-то; čas — время), že však s penězi nehospodařili, rozkoulely se jim dosti brzo (но поскольку они с деньгами не хозяйствовали, разлетелись они у них достаточно быстро; však — но; hospodařit — вести хозяйство; rozkoulet se — /разг./ раскатиться; dosti=dost — достаточно). Když jich bylo už namále, řekl Michal (Когда их было уже мало, Михал сказал): „Nyní, bratři, půjdu já do světa a po svém štěstí se ohlídnu (Теперь, братья, пойду я по свету и поищу свое счастье: «поогляжусь /в поисках/ своего счастья»; ohlédnout se — оглянуться). Snad dostanu za kocoura také tolik, co jste vy dostali (Может, получу за кота столько же, сколько и вы получили; dostat — получить).“

Bratři ho s radostí přivítali a měli se zase nějaký čas dobře. že však s penězi nehospodařili, rozkoulely se jim dosti brzo. Když jich bylo už namále, řekl Michal: „Nyní, bratři, půjdu já do světa a po svém štěstí se