Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

го курсу слухачів заочної форми навчання зі спеціальності 7

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З  НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА

стажування курсантів 5-го курсу слухачів заочної

форми навчання зі спеціальності 7.17020301

„Пожежна безпека” на посаді заступника начальника державної

пожежно-рятувальної частини ГУ(У) ДСНСУ в областях

Харків  2013

 

Схвалено для використання в навчальновиховному процесі

Протокол від                       

№      засідання методичної ради НУЦЗУ

Програма розроблена кафедрою пожежної та рятувальної підготовки  

Авторський колектив: Безуглов О.Є., Ковальов П.А.

Рецензент:

Начальник управління оперативного реагування ГУ ДСНСУ в Харківській області полковник служби цивільного захисту

Черненко О.М.

                    

ПРОГРАМА

стажування курсантів 5-го курсу та слухачів заочної

форми навчання зі спеціальності 7.17020301

„Пожежна безпека” на посаді заступника начальника державної

пожежно-рятувальної частини ГУ(У) ДСНСУ в областях

Організаційні заходи

1. Мета та завдання стажування.

1.1 Стажування курсантів та слухачів заочної форми навчання у пожежно-рятувальних підрозділах України є складовою частиною процесу підготовки спеціалістів, обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня зі спеціальності 7.17020301 „Пожежна безпека”.

  1.2 Стажування має за мету:

1.2.1 Закріплення і вдосконалення одержаних курсантами та слухачами теоретичних знань.

1.2.2 Формування у курсантів та слухачів  професійних вмінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов’язків.

1.2.3 Виховання потреб до систематичного оновлення своїх знань та творчого використання їх в практичній діяльності.

1.2.4 Збір і узагальнення курсантами інформації про роботу пожежно-рятувальних підрозділів з метою її використання в навчальному процесі.

1.2.5 Прищеплення курсантам та слухачам заочної форми навчання інтересу до вибраної спеціальності робітника ДСНСУ.

1.2.6 Глибоке і всебічне вивчення ділових та моральних якостей курсантів для більш доцільного їх використання на службі.

2. Організація стажування курсантів та слухачів у державних пожежно-рятувальних частинах  ГУ (У)  ДСНСУ в областях

2.1 Стажування здійснюється відповідно до „Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих  навчальних  закладів  МНС України”,  затвердженого  наказом МНС від  01 грудня 2003 року № 461.

2.2 Організацію проведення стажування курсантів 5-го курсу та слухачів заочної форми навчання на посаді заступника начальника пожежно-рятувального підрозділу забезпечують НУЦЗУ та ГУ (У)  ДСНСУ в областях.

2.3 Загальне керівництво стажуванням курсантів 5-го курсу та слухачів заочної форми навчання на посаді заступника начальника пожежно-рятувального підрозділу здійснюють ГУ (У)  ДСНСУ в областях.

Організаційні питання, пов’язані з проведенням стажування, визначаються наказом головного управління (управління) області (міста). На час проходження стажування в окремих випадках за рішенням керівника територіального органу курсанти можуть призначатися на вакантні посади у підрозділ, де проводиться стажування з виплатою посадових окладів згідно з вимогами діючого законодавства.

2.4 Напередодні стажування з курсантами, та слухачів заочної форми навчання керівниками підрозділів та відповідальними за організацію стажування проводиться службова нарада, на якій доводиться наказ, призначаються безпосередні керівники стажування, проводиться інструктаж курсантів та слухачів заочної форми навчання з організаційних питань та правил безпеки праці. Курсантам та слухачів заочної форми навчання на період стажування видаються вкладиші до посвідчення особи, що підтверджують виконання ними обов’язків на конкретній посаді.

2.5 Безпосередніми керівниками стажування призначаються найбільш підготовлені працівники, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід, високі ділові та моральні якості. За одним керівником закріплюється не більше двох курсантів або слухачів заочної форми навчання.

2.6 Під час стажування курсанти та слухачів заочної форми навчання підпорядковуються начальникові відповідного підрозділу, який на цей період є для них прямим начальником.

2.7 На керівників підрозділів, де проходять стажування курсанти та слухачів заочної форми навчання, та безпосередніх керівників стажування покладається:

2.7.1 Забезпечення виконання програми та індивідуальних планів стажування в повному обсязі. Встановлення режиму роботи курсантів та слухачів заочної форми навчання.

2.7.2 Призначення безпосередніх керівників стажування з числа підлеглих працівників.

2.7.3 Представлення курсантів та слухачів заочної форми навчання особовому складу підрозділу, роз’яснення їх правового статусу, ролі та завдань під час виконання своїх обов’язків.

2.7.4 Контроль за включенням до плану стажування заходів, відображених у змісті програми за окремими видами практики та умов для їх виконання у повному обсязі.

2.7.5 Інструктаж курсантів, ознайомлення з оперативною обстановкою, завданнями і функціями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, правилами  безпеки праці.

2.7.6 Щоденний облік та оцінка роботи курсантів та слухачів заочної форми навчання, контроль за виконанням планів стажування, внутрішнього розпорядку, контроль за веденням щоденників.

2.7.7 Проведення виховної роботи з курсантами та слухачами заочної форми навчання.

2.7.8 Створення для курсантів та слухачів заочної форми навчання необхідних житлово-побутових умов (надання, якщо можливо, безкоштовного житла, медичного обслуговування), а також забезпечення робочими місцями, необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо.

2.7.9 Аналіз роботи курсантів та слухачів заочної форми навчання і надання їм допомоги в успішному виконанні програми стажування.

2.7.10 Узагальнення підсумків стажування і надання звіту до ГУ (У)  ДСНСУ в областях про його проходження для підготовки підсумкового наказу.

2.7.11 Складання характеристики на курсанта та слухачами заочної форми навчання, її затвердження (не менш ніж за три дні до закінчення стажування). У характеристиці відображається: обсяг і якість виконання службових обов’язків і вміння реалізувати набуті знання в роботі; наявність навичок тактично правильного прийняття рішень з гасіння пожеж, ліквідації аварії або наслідків стихійних лих, використання технічних і спеціальних засобів; забезпечення пожежної безпеки об’єктів, використання керівних і нормативних документів, складання оперативно-службової документації, організаторські здібності у службовій діяльності; особисті морально-ділові якості, дисциплінованість, ретельність, загальний культурний і професійний рівень розвитку; підсумкова оцінка за стажування окремо на даній посаді. Характеристики завіряються печаткою і надсилаються до університету для приєднання до особової справи курсанта або слухача заочної форми навчання.

3.  Обов’язки і права курсантів та слухачами заочної форми навчання -стажистів.

3.1 Під час підготовки до стажування вивчити програму стажування.

3.2 Після прибуття на місце стажування:

3.2.1 Доповісти начальникові (керівнику) підрозділу та доповісти про завдання та програму стажування;

3.2.2 Вивчити план роботи, завдання, які стоять перед пожежно-рятувальними підрозділами, розпорядок дня, ознайомитись з особовим складом підрозділу;

3.2.3 На основі програми стажування та плану роботи підрозділу скласти індивідуальний план роботи на весь період стажування і подати його на затвердження начальникові підрозділу.

3.3 У ході стажування курсант, слухач-стажист зобов’язаний:

3.3.1 Чітко спланувати свою роботу;

3.3.2 Ретельно та якісно проводити кожний із заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення;

3.3.3 Дотримуватись розпорядку дня, встановленого в підрозділі за місцем проходження стажування, дисципліни та правил носіння форми одягу;

3.3.4 Виявляти пильність, організованість, ініціативу, дотримуватись законодавчих актів України;

3.3.5 Вивчити накази, інструкції, огляди, керівні і нормативні документи, що стосуються діяльності підрозділу, досвід і практику.

3.3.6 Щодня вести облік проведених заходів у щоденнику стажування (додаток 2);

3.3.7 Брати участь у громадському житті колективу, відвідувати заняття зі службової, фізичної та інших видів підготовки тощо;

3.3.8 Під час проходження стажування дотримуватись правил  безпеки праці в підрозділі;

3.4 Курсантам забороняється керувати автотранспортом, а також без дозволу керівництва підрозділів виїжджати за межі міста, в якому проводиться стажування.

3.5 У кінці стажування курсант, слухач-стажист складає звіт обсягом 10 сторінок, який містить:

3.5.1 Назву підрозділу,  його структуру та коротку оперативно-тактичну характеристику району виїзду;

3.5.2 Підсумки виконання програм стажування та індивідуального плану (що конкретно зроблено, що вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично);

3.5.3 Висновки щодо позитивних моментів організації та проходження стажування;

3.5.4 Труднощі і недоліки, які були у період проходження стажування, недостатність знань, отриманих під час навчання;

3.5.5 Пропозиції щодо удосконалення навчального процесу та поліпшення організації стажування у підрозділах.

3.6 До звіту додаються матеріали, в яких вміщено узагальнення (копії службових документів, виконаних в ході стажування , довідки, плани, рішення зборів тощо). Звіт затверджується у структурному підрозділі, в якому стажист проходив стажування.

3.7 Стажисти мають право:

3.7.1 Ознайомитись з усіма службовими документами в обсязі завдань, визначених програмою та індивідуальними планами;

3.7.2 Підписувати від свого імені складені за дорученням керівника стажування документи після їх перевірки;

3.7.3 Користуватися технічними та іншими засобами, наявними у відповідному пожежно-рятувальному підрозділі, службовою та довідковою літературою, виділеним інвентарним майном;

3.7.4 Вносити пропозиції керівництву, підрозділу та університету щодо вдосконалення організації і проведення стажування, навчального процесу.

Зміст

програми стажування на  посаді заступника начальника державної

пожежно-рятувальної частини ГУ(У) ДСНСУ в областях


з\п

Робота, що виконується

Звітний
матеріал

1

2

3

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4

2.4.1

2.4.2

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

4

Робота з особовим складом

Проаналізувати, вивчити особливості:

- Відбору, вивчення та оформлення кандидатів на службу до пожежно-рятувального підрозділів ДСНСУ.

- Організації індивідуально-виховної роботи особового складу пожежно-рятувальної частини.

- Планування роботи та контролю за виконанням планових заходів.

- Раціонального використання службового часу начальницьким складом пожежно-рятувального підрозділу.

- Організації роботи Ради зборів та інших громадських організацій.

Взяти участь:

У підготовці та проведенні зборів особового складу пожежно-рятувального підрозділу (за планом роботи підрозділу).

В організації й проведенні культурно-масових заходів, спортивних змагань згідно з планом пожежно-рятувального підрозділу.

У професійному відборі кандидатів на службу, профорієнтаційній роботі з учнями навчальних закладів і відборі на навчання у вищі  навчальні заклади  ДСНСУ.

Провести не менше п’яти заходів з особовим складом чергових караулів (виступ з доповіддю, бесіда, лекція, інформація).

Організація служби, підготовки  пожежогасіння та АРР.

Ознайомитись:

-З оперативно-тактичними особливостями району  виїзду  пожежно-рятувального підрозділу та реагуванням на надзвичайні ситуації.

- З основними заходами у сфері цивільного захисту пожежно-рятувального підрозділу.

- З єдиною системою управління цивільного захисту в районі.

- З координацією дій місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування з органами управління у сфері цивільного захисту.

- З номерами табельної забезпеченості підрозділу засобами органів дихання, захисту поверхні тіла, приборами радіаційної та хімічної розвідки, правилами зберігання і роботи.

-З організацією та порядком направлення на курси первинної підготовки кандидатів на службу в підрозділи ДСНСУ.

-З описом великих пожеж та надзвичайних ситуацій, які трапились в області (районі виїзду підрозділу).

-З аналізом оперативних дій гарнізону та пожежно-рятувального підрозділу за 2012 рік.

-З організацією та основними принципами оперативного зв’язку пожежно-рятувального підрозділу.

Проаналізувати, вивчити особливості:

- Залучення сил та засобів на ліквідацію пожеж, аварій у районі виїзду пожежно-рятувального підрозділу та у суміжних районах;

- Планування та організацію службової підготовки середнього та старшого начальницького складу пожежно-рятувального підрозділу;

- Планування та організацію проведення службової  підготовки рядового і молодшого начальницького складу пожежно-рятувального підрозділу;

- Порядку та методики підведення підсумків службової  підготовки особового складу пожежно-рятувального підрозділу;

- Організації контролю за роботою начальників караулів з виконання функціональних обов’язків за напрямками спеціалізації;

- Порядок складання звітних матеріалів щодо оперативно-службової діяльності пожежно-рятувального підрозділу за  рік;

- Організації перепідготовки, підвищення кваліфікації та спеціалізації особового складу пожежно-рятувального підрозділу;

- Взаємодії пожежно-рятувальних підрозділів з іншими аварійними службами району.

Провести:

- Практичне відпрацювання одного плану і 2-х карток пожежогасіння з рішенням ПТЗ.

- Нічні перевірки заняття з черговими караулами (не менше двох).

- Заняття з особовим складом за розкладом.

Скласти:

- Розклад занять з особовим складом чергових караулів на місяць.

- Дві картки оперативних дій караулу на пожежі.

Експлуатація пожежної та аварійно-рятувальної техніки та робота
в пожежно-рятувальній частині з питань охорони праці

Проаналізувати, вивчити особливості:

- Організації та порядку проведення технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів.

- Організації та порядку випробування пожежного та рятувального озброєння.

- Обліку паливо-мастильних матеріалів у пожежно-рятувальному підрозділі.

- Постановки до оперативного розрахунку пожежної та аварійно-рятувальної техніки та оформлення відповідної документації.

- Організації роботи у пожежно-рятувальному підрозділі з питань безпеки праці.

- Організації газодимозахисної служби в підрозділі.

Провести:

- Перевірку технічного стану пожежної та аварійно-рятувальної техніки підрозділу.

Скласти:

- План заходів з безпеки руху та удосконалення матеріально-технічної бази пожежно-рятувального підрозділу.

- План заходів з переводу пожежної та аварійно-рятувальної техніки на весняно-літній період експлуатації.

- Наказ про закріплення пожежної та аварійно-рятувальної техніки за водіями пожежно-рятувальної частини.

Зібрати та узагальнити матеріали, необхідні для написання дипломної роботи (проекту).

Опис, копії

документів

Оцінка за

виконання

Відмітка

у щоденнику

Відмітка

у щоденнику

Оцінка

за виконання

Копія
протоколу

Оцінка

за виконання

Копії виступів, бесід, лекцій,

інформацій

Занотувати

у щоденнику

Занотувати

у щоденнику

Занотувати

у щоденнику

Занотувати

у щоденнику

Занотувати

у щоденнику

(копії інструкцій взаємдії)

Занотувати

у щоденнику

Оцінка

у щоденнику

Копії документів

Відмітка

у щоденнику

Відмітка

у щоденнику

Занотувати

у щоденнику

Копія

тем.плану

Копії плануючих документів

Оцінка у щоден.

Копії

документів

Копії

документів

Оцінка

у щоденнику

Занотувати

у щоденнику

Методичні
розробки

Копія
документу

Копія документу

Копія документу

Копія документу

Копія документу

Оцінка
у щоденнику

Копії
документів

Відмітка у щод.

Занотувати
у щоденнику

Відмітка
у щоденнику

Відмітка
у щоденнику

Акт перевірки

Акт

перевірки

Акт

перевірки

Копія

документу

Копія

документу (або електронному варіанті)

Підведення підсумків стажування

4.1 Стажування у підрозділі закінчується складанням курсантами, слухачами-стажистами звіту про стажування з його затвердженням. Підпис начальника пожежно-рятувального підрозділу скріплюється печаткою (додаток 3).

За підсумками стажування на курсанта або слухача заочної форми навчання складається характеристика з виставленням оцінки (див. п.2.7.11).

4.2 Підсумки стажування курсантів або слухачів заочної форми навчання підводяться комісією ГУ(У) ДСНСУ в областях з прийняттям заліків і виставленням оцінок за кожний розділ програми та підсумкової загальної оцінки.

4.3 За підсумками стажування видається наказ з рекомендаціями щодо вдосконалення стажування та рівня підготовки курсантів, який надсилається до НУЦЗ України.

4.4 Наказом ректора призначається комісія для прийняття заліку у складі викладачів випускаючих кафедр, представників базових органів.

4.5 Стажування курсантів та слухачів заочної форми навчання оцінюється на підставі звітних матеріалів, наданих курсантом або слухачем, а також висновків керівників стажування в областях. Оцінка за стажування вноситься до залікової книжки, заліково-екзаменаційної відомості та додатку до диплома.

4.6 Курсанти та слухачі заочної форми навчання, які не виконали програму стажування без поважних причин, зобов’язані пройти її в період канікулярної відпустки. У разі повторного невиконання програми стажування курсанти та слухачі заочної форми навчання не допускаються до дипломного проектування. Їм видається довідка про те, що вони прослухали теоретичний курс навчання.

4.7 Результати захисту стажування фіксуються в особових справах випускників.

4.8 Загальні підсумки стажування і заходи щодо його подальшого вдосконалення обговорюються в університеті на загальному зборі курсу за участю представників базових гарнізонів, курсової ланки та випускаючих кафедр.

4.9 Складений звіт про роботу зі збору та відпрацювання матеріалу за тематикою дипломного проекту (роботи) надається керівникові дипломного проекту.

Перший  проректор з навчальної та методичної роботи

кандидат психологічних наук, доцент

полковник служби цивільного захисту                                             О.О. Назаров

                                                                                            

                                                                                                   

  Додаток 1

Затверджую

Начальник ДПРЧ

_____________________________

_____________________________

(спеціальне звання)

______________   ______________

         (підпис)                        (ініциали, прізвище)

„___”  _________________2013 р.

індивідуальний ПЛАН

проходження стажування

слухачем (курсантом)___групи___-го курсу

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім`я по-батькові)


з/п

Найменування заходів

Термін
виконання

Відмітка про
виконання

1

2

3

4

1

Вивчити функціональні обов’язки посадових осіб


обов'язки посадових

осібосіб
пожежної частини (Зразок)

дата

Виконано
дата

Згоден

Заступник начальника ДПРЧ

________________________________

звання

________________________________

           підпис   ПІБ

"       " ____________________ 201__ р.

Курсант (слухач)____________

___________________________

               підпис                                          П.І.Б.

"       "  _____ _______  201__р.

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.03

 

________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

________________________________________________________________

(вид і назва практики)

курсанта (слухача) ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет, відділення____________________________________

Кафедра, циклова комісія __________________________________________

освітньо-кваліфікаційний  рівень____________________________________

напрям підготовки ________________________________________________

спеціальність_____________________________________________________

(назва)

_________ курс,  група _______________

Курсант (слухач)_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув в підрозділ

Печатка

підрозділу „___” ____________________ 20___ року

____________     ________________________________________________

   (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підрозділу

Печатка

Підрозділ    “___” ____________________ 20___ року

_____________     __________________________________________

               (підпис)         (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

Календарний графік проходження практики

№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______         _____________

                                                      (підпис)   (прізвище та ініціали)

     від підрозділу   ______            _____________

                               (підпис)     (прізвище та ініціали)

Робочі записи під час практики

Відгук і оцінка роботи курсанта, слухача на практиці

_______________________________________________________

                    (підрозділ)

Керівник практики від підрозділу  ___________

                                              ______________          _____________________

                                              (підпис)                              (прізвище та ініціали)

Печатка

«______» __________________  20 __ року

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

Дата складання заліку „____”_______________20____року  

Оцінка:

за національною шкалою____________________

                                                                 (словами)

кількість балів _________________________________

   (цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________       

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________ ______________________

       (підпис)                (прізвище та ініціали)

 

Примітки:

  1.  Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється курсантом, слухачем особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.
  2.  Формат бланка А5 (148210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу.

Додаток 3

Затверджую

Начальник СДПЧ

_____________________________

(спеціальне звання)

______________   ______________

         (підпис)                        (ініциали, прізвище)

„___”  _________________2013 р.

ЗВІТ

про стажування курсанта (слухача) ___-го курсу

______________________________________________________

(назва ВНЗ, підрозділ та посада, на якій проводиться практична підготовка (практика))

______________________________________________________

(прізвище, ім`я по-батькові)

У ньому містяться:

назва підрозділу, його коротка характеристика;

підсумки виконання програми практики та індивідуального завдання кафедри (що конкретно зроблено, вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично);

думки про організацію та результати практичної підготовки (практики);

висновки щодо позитивних моментів організації та проходження практики;

труднощі і недоліки, які були за період проходження практичної підготовки, прогалини у знаннях, отриманих під час навчання;

пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та покращання організації практики у підрозділах пожежно-рятувальної служби.

(Обсяг – до 10 сторінок)

Зауваження викладачів та осіб, які перевіряють хід практичної підготовки (практики)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Склав:

Курсант, слухач             ________        _______________________

                                  (підпис)  (прізвище, ініциали)

„____” _______________ 201__р.

Керівник практики

____________________     ______________    _______________________

(спеціальне звання)          (підпис)       (прізвище, ініціали)

Додаток 4

 

  

ВКЛАДИШ

до посвідчення особи №___

Курсант (слухач)_________________________________________________

                                            (спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові)

є стажером на посаді__________________________________________

                                                                 (посада, підрозділ)

М.П.

Начальник  ______________________

 (структура підрозділу)  

_______________________       ___________          ____________________

        ( спеціальне звання )                                              ( підпис)                            (ініціали, прізвище)

«__» ___________201  року

Дійсний до "      "                201   року

при пред`явленні посвідчення особи _________________        ______________  

  (особистий підпис)                                                  (ПІБ)
1. Изучить биологические свойства возбудителей гепатитов В С Д и ВИЧинфекции
2. нибудь найти а больному надеть пижамку какуюнибудь
3. Зоологияч беспозвоночных В
4. Курсовая работа- Принципы управления компании
5. Эффективность и основные направления НТП на современном этапе
6. Задание 1 Авантюра заимств
7. Оптимизация химического состава сплава
8. тематика Специальность 240 01 01 Программное обеспечение информационных технологий Группа Препод1
9. Звукотехника
10. тема правовых норм регулирующих отношения в сфере охраны окружающей природной среды в целях предотвращения
11. Методические рекомендации по подготовке реферата презентации по дисциплине Синергетические концепции уп
12. ЭТНОС И ЭТНИЧНОСТЬ Люди населяющие нашу планету образуют множество разнообразных общностей
13. Тема Контактные данные телефоны городской мобильный emil ник в контакте Руково
14. Баллады и думы - чарующие жемчужины украинского устного народного творчества1
15. Реферат- Минимизация налоговых платежей и налоговое планирование
16. от сил сцепления волокон между собой; 2 от прочности самих волокон; 3 от ориентации волокон в бумаге
17. Порівняльні конструкції у творах В
18. Защита прав и законных интересов субъектов коммерческой деятельности
19. Лекарственные растения
20. Оценка рыночной и ликвидационной стоимости объекта жилой недвижимости