Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

БЕКІТЕМІН Ж~мыс о~у жоспарлары ж~не о~у ба~дарламалары комитетіні~ т~ра~асы

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары комитетінің төрағасы                                                                    ________________Б.Ж.Абдикаримов

«_____»                      2013 ж.

«Этнопсихология» пәні бойынша

білім алушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы

(Sуllabus)

Мамандығы - 5В 010300- Педагогика және психология

Қызылорда, 2013 жыл

Жұмыс оқу бағдарламаны дайындаған: ___________  п.ғ.м. А.Скендірова

Білім алушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы (Sуllabus)  Педагогика және психология кафедрасының   мәжілісінде талқыланды.

хаттама № ___  ''____'' ___________ 20     ж.

 

Кафедра меңгерушісі:____________п.ғ.к., доцент Р.Т.Игенбаева

(аты-жөні, дәрежесі)

Білім алушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы (Sуllabus) институт/факультет жұмыс оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары комитеті мәжілісінде қаралып, бекітілді.

хаттама № ___  ''____'' ___________ 20___ж.

Комитет төрағасы, ф.м.ғ.д:______________________Б.Ж.Абдикаримов

1. Негізгі мәліметтер

Факультет/институт

Гуманитарлық-педагогикалық

Мамандық (шифры, аты)

5В 010300 - «Педагогика және психология»

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Пән статусы (міндетті, таңдау)

Міндетті компонент

Кредит саны 

3 кредит

Сабақ өтетін дәрісхана

412 дәрісхана

Оқытушы

магистр, оқытушы п.ғ.м. А.Скендірова

жұмыс телефоны: 30-11-62;

электронды пошта: altyn.sm@mail.ru;

кеңес беру мерзімі: сейсенбі

практика, семинар, зертханадан сабақ беретін оқытушы

Магистр, оқытушы Дүйсекеева Н.

жұмыс телефоны: 30-11-62;

кеңес беру мерзімі: сейсенбі

2. Пререквизиттер және постреквизиттер

Пререквизиттер 

Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе, психология және адам дамуы, мектептегі психологиялық қызмет

Постреквизиттер

Этнопедагогика, психология тарихы, педагогикалық менеджмент

3. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты: студенттердің қазіргі заманғы психология құрылымындағы этнопсихологияның орнын түсіну және өмірдің барлық салаларында тұрақты этносаралық өзара іс-әрекет жағдайында кәсіптік қызметке дайындық процесінде этнопсихологиялық білімнің рөлін түсіну болып табылады.

    Міндеттері: этнопсихологияның теориялық негіздерінің мазмұнын ашу;

этнопсихология мәселелеріне студенттердің қызығушылықтарын арттыру;

студенттердің бойында үздіксіз өзін-өзі жетілдіруге ұмтылысын ояту;

студенттердің өзіндік тәжірибесінде этнопсихология негіздері туралы білімдерін қолдануға ұмтылдыру.


4. Пәннің мазмұны

Білім алушының сабақ түріне байланысты жұмыс уақытының бөлінісі

Жалпы сағаты

академиялық сағат саны

Дәріс

Практикалық/

семинар

Зертханалық

БАОӨЖ

БАӨЖ

135

30

15

-

15

75

Дәріс сабақтарының тақырыптары мен мазмұны

1. Этнопсихология психологияның бір саласы ретінде. (2 сағат)

1.1. Этнопсихологияның негізгі теориялық мәселелері.

1.2. Этнопсихологияның мақсаттары мен міндеттері

1.3. Этнопсихологияның қолданбалы міндеттері.

1.4. Этнопсихология принциптері.

1.5. Этнопсихология білімдердің пәнаралық саласы ретінде.

1. 6.Этнопсихологияның негізгі категориялары.

2. Тұлғаны зерттеудің этнопсихологиялық мәселелері. (2 сағат)

2.1. Тұлғаны зерттеудің этнопсихологиялық мәселелері.

2.2 Тұлғаның этностық сапаларын психологиялық талдау.

2.3. Тұлға психологиясының әлеуметтік негізі.

2.4. Ұлттық тәлім–тәрбие беру арқылы балалардың этностық өзіндік санасын, ұлттық тұлға ретінде қалыптасуын нығайту.

2.5. Қазақ отбасындағы рухани құндылықтар.

3. Этнопсихологияның әдіснамалық принциптері мен міндеттері. (2 сағат)

3.1. Детерминизм принципі.

3.2. Гносеологиялық принцип.

3.3. Сана мен іс-әрекеттің психологиялық бірлік принципі.

3.4. Жеке адамның көзқарас принципі.

3.5. Этнопсихология ғылымының мақсаты мен міндеттері.

3.6. Этнопсихологияның қолданбалы міндеттері.

4. Этнопсихологияның зерттеу әдістері.     (2 сағат)

4.1. Этнопсихологиялық зерттеулер және оның түрлері.

4.2. В.С.Агеев бойынша этнопсихологиялық зерттеу әдістері.

5.  Этносаралық қарым-қатынас психологиясы.   (2 сағат)

5.1. Қарым-қатынас – этнопсихологиялық феномен ретінде.

5.2. Этнопсихологиялық қарым-қатынас аспектілері.

5.3. Тұлааралық және топаралық қатынастар.

5.4. Ұлт және ұлтаралық қатынас.

5.5. Мәдениет психологиялық аспект ретінде.

6.  Қазіргі заманғы этносаралық қатынастардың психологиясы   (2 сағат)

6.1. Қазіргі заманғы этнопсихология құрылымындағы этностық таптаурындар.

6.2. Этностық сәйкестілік және оның транформациялық мәселесі.

6.3. Этносаралық конфликттердің психологиясы.

6.4. Этноцентризм және этносаралық қатынастар психологиясы.

 

7. Этнопсихологиядағы ұлттық мінез және менталитет мәселесі.  (2 сағат)

7.1. Этнопсихологиядағы ұлттық мінез және мінез бітістері.

7.2. Ұлттық мінез – қазақ халқының этникалық қасиеті.

7.3. Менталитет – бұл ұжымдық және даралық сананың терең деңгейі.

8. Этникалық сана-сезімнің қалыптасуының психологиялық мәселелері. (1 сағат)

 1.   Этнос және оның қалыптасуы.
  1.   Ұлттық сана сезім.

9. Ұлттық психология этнопсихологияның феномен ретінде. (2 сағат)

9.1. Ұлт психологиясы – этнопсихологияның негізгі мәселесі.

9.2. Ұлттық мінез-құлық, ұлттық сезімдер, этностық өзіндік сезім.

9.3. Психология тұрғысындағы ұлттық психиканы түсіндіру.

9.4. Ұлттық психологияның қалыптасу факторлары.

9.5. Ұлттық мінез ұлттық психологияның анықтаушы құрылымдық  элементі ретінде.

3.6. Ұлттық мінез-құлықты қалыптастырудың өміршең мәселелері.

10. Ұлттық психология    (2 сағат)

10.1. Қазақ халқының психологиясы және оның өзіне тән ұлттық ерекшеліктері.

10.2. Қазақтың психологиялық мектебі.

10.3. Ана тілі – ұлттың жаны.

10.4. Тарих – ұлттың атасы.

11. Ұлттық психологияның ерекшеліктері  (2 сағат)

11.1. Ұлттық психологияның ерекшеліктері.

11.2. Ұлттық психологияның ерекшеліктерінің құрылымдық элементтері.

11.3. Ұлттық психологияның зерттелу жүйесі.

11.4. Ұлттық психологияның белгілері.

11.5. Ұлттық психологияның басқа ғылымдармен байланысы.

11.6. Ұлттық психология құрылымы.

12. Этнопсихологиялық ойлардың қалыптасу және даму тарихы   (2 сағат)

12.1. Этнопсихология - әрбір халықтың рухани әрекетінің жемісі.

12.2. Антикалық ойшылдардың еңбектеріндегі әртүрлі халықтардың өмір сүру ережесі.

12.3. Батыс ойшылдарының этнопсихологиялық идеялары

13. Әлем халықтарының ұлттық-психологиялық ерекшеліктері  (3 сағат)

13.1. Орыстар славян этносының өкілдері ретінде.

13.2. Украиндар мен белорустар.

13.3. Прибалтика халықтары.

13.4. Орта Азия халықтары.

13.5. Кавказ халықтары.

13.6. Эстондар.

13.7. Европа халықтары.

14. Адамның этностық әлемі этнопсихологияның пәні ретінде.  (2 сағат)

14.1.60-70 жж. ұлт туралы пікірлері.

14.2.Этностық біртектілік.

14.3. Этностық біртектілік типтері.

15. Қазақ ойшылдары мен ғұлама ғалымдардың ұлттық психологияның табиғаты жайлы көзқарастары. (2 сағат)

15.1. Қ.Жарықбаев бойынша қазақ психологиясының даму тарихы.

15.2. Қорқыт Ата нақылдарындағы этнопсихологиялық ойлар.

15.3. Әл-Фарабидің энопсихологиялық пікірлер.

15.4. XV-XVII ғ. ақын-жыраулардың энопсихологиялық ой-пікірлері.

15.5. XX ғ. бас кезіндегі этнопсихологиялық идеялар.

Практикалық /семинар сабақтарының тақырыптары мен мазмұны

1. Этнопсихология пәні, әдістері, мәселелері. (1- сағат)

1.1. Этникалық психология ұғымы, объектісі, мазмұны.

1.2. Этникалық психологияның негізгі ұғымдарының психологиялық мәні.

1.3. Этностық өмір сүру жолдары.

1.4. Ұлттық сезімі,  салт-дәстүрлері.

2. Этнопсихология пәні оның теориялық әдіснамалық мәселелері. (1- сағат)

 1.  Этнопсихология туралы жүргізілетін таластар.
  1.  Этнопсихологияның даму тарихы.

 1.   Этнопсихологиялық ойлардың пайда болуы мен тарихы. (1- сағат)
  1.  Әлем ойшылдарының психологиялық идеялары.
  2.  М.Канттың «Халық», «Ұлт», «Халықтық мінез» ұғымдарына берген анықтамасы.
  3.  Көшпелі қазақтардың тұлға туралы түсініктері.

4. Этностың сипаты. (1- сағат)

4.1. Этностың психикалық құрамы.

4.2. Ұлттық мінездің мәні мен мазмұны.

4.3. Этникалық сана сезімі.

4.4. Этникалық стереотиптер.

5. Ұлттық менталитетті қалыптастыру. (1- сағат)

5.1. «Ұлттық мінез»  туралы алғашқы ұғым.

5.2. Менталдық

5.3.. Менталитет.

5.4. Қоғамдық сана.

6. Этнопсихология және қазіргі кезең. (1- сағат)

6.1.Қазақстандағы психология ғылымының негізгі проблемалары мен міндеттері.

6.2.Қазіргі кезеңдегі қазақ этнопсихологиясының негізгі міндеттері

7. Этнопсихологияның категориялық аппараты. (1- сағат)

7.1. Этникалық тұлғаның мінез-құлық ерекшеліктері.

7.2. Ұлттық өзіндік сана.

7.3. Ұлттық сана сезімнің өзгеріске түсуі.

8. Этнопсихологиялық зерттеулердегі негізгі тенденциялар. (1- сағат)

8.1. Мәдениетті релятивизм тенденциясы.

8.2. Абсолютизм тенденциясы.

8.3. Универсализм тенденциясы.

 9. Ұлттық мінез және менталитет. (1- сағат)

9.1. Ұлттық мінез туралы ойлар.

9.2. Менталдық.

9.3. Менталитет.

9.4. Қоғамдық сана.

10. Қатынас пен қылықты әлеуметтік  реттеудің  этнопсихологиялық ерекшеліктері. (1- сағат)

10.1. Әлеуметтік – психологиялық ерекшеліктер.

10.2. Моногамдық отбасы.

10.3. Дәстүрлі отбасы.

10.4. Эгалитарлық отбасы.

10.5. Нукисарлық отбы.

10.6. Репродуктивтік отбасы.

10.7. Қайта құрылған отбасы.

11. Этнопсихологиялық  феномендердің  мәні, құрылымы,  механизмдері. (1- сағат)

11.1. Ұлт бүтіндігінің  алғы шарттары.

11.2. Ұлтаралық  қатынас ерекшеліктері.

11.3. Ұлттық психиканың қызметі.

12. Балаларды  тәрбиелеу мен әлеуметтендіруде  этномәдениеттік  вариативтілік. (1- сағат)

12.1. Әлеуметтену  үрдістері.

12.2. Мәдениеттік  трансмиссия  және оның түрлері.

12.3. Әлеуметтік  ұқсастықтар.

12.4. Гендерлік  ұқсастықтар.

12.5. Азаматтық  жетіспеу.

12.6. Еңбектің басталуы.

13. Этникалық бейімделу. Әртүрлі  халықтардың ынтымақтастығы. (1- сағат)

13.1. Мәдениетаралық бейімделу.

13.2. «Психологиялық  аккультурация» ұғымы.

13.3. Жаңа  мәдениетке  бейімделу  кезеңдері.

13.4. Дәстүр.

13.5. Этникалық топ «Маргиналдар».

14. Этникалық қоғамдастықтарды  қалыптастыруда  діннің  лауазымдылығы. (1- сағат)

14.1. Этникалық қоғамдастықтарды  қалыптастыруда  діннің маңыздылығы.

14.2. Этникалық топтардың  қарым – қатынасын  психологиялық ерекшеліктер негізінде  жорамалдау.

14.3. Этникалық топтарды  психологиялық талдау моделі.

15. Қазіргі шетел психологиясының негізгі бағыттары. (1- сағат)

15.1.Психологиялық антропология.

15.2.Психоанализ ұлттық мінезді зерттеу.

Білім алушының оқытушының қатысуымен орындалатын өзіндік жұмысының тақырыптары мен мазмұны

 1.  Этнопсихологиялық көзқарастардың Ресей мен Еуропада дамуы. Шетелдегі және Қазақстандағы этнопсихологиялық көзқарастардың  айырмашылықтарын айқындау
 2.  Ұлттық мінез, миф және шынайылық. Ұлттық мінез, миф және шынайылық ерекшеліктеріне сипаттама беру.

3. Тұлғаның этнопсихологиялық детерминациясы.Этнопсихология курсы бойынша ұғымдарға шолу жасау.

4. Қарым-қатынастың этникалық ерекшеліктері. Қарым-қатынастың этникалық ерекшеліктері мәселесіне байланысты жағдаяттарға талдау жасау.

5. Этникалық бірліктің факторы – тіл.Этникалық бірліктің факторы – тіл екендігін нақты фактілермен айқындау.

6. Маргиналды тұлға. Маргиналды тұлға мәселесінің мәнін айқындау.

7. Ұлттық нигилизм. Ұлттық нигилизмніңерекшеліктерін анықтау.

8. Жанұяда тәрбиелеудің этнопсихологиялық ерекшеліктері. Жанұяда тәрбиелеу

дің этнопсихологиялық ерекшеліктерін анықтау.

9. Қоғамның саяси өміріндегі этнопсихологиялық ойлардың рөлі.

Қоғамның саяси өміріндегі этнопсихологиялық ойлардың рөлін анықтау.

10. Қазіргі таңдағы адам өміріндегі ұлттық салт-дәстүрлер. Қазіргі таңдағы адам өміріндегі ұлттық салт-дәстүрлердің алатын орны мен ерекшеліктерін анықтау.

11. Этникалық стереотиптер. Этникалық стереотиптерді анықтау.

12. Жаңа мәдениетті үйреніп, қалыптасу мәселелері. Жаңа мәдениетті үйреніп, қалыптасу мәселелеріне шолу жасау.

13. Қазақстанның және әлемдік этнопсихология ғылымының қалыптасуы. Қазақстанның және әлемдік этнопсихология ғылымының қалыптасуы мен ерекшеліктерін айқындау.

14. Қазіргі кездегі психологиялық жарияланымдар. Қазіргі кездегі психологиялық жарияланымдарда жарық көрген этнопсихология ғылымындағы өзекті мәселелерді айқындау.

15. Қазақстандағы этнопсихологиялық зерттеулер: негізгі мәселелері және даму перспективалары. Қазақстандағы этнопсихологиялық зерттеулерді анықтау.

Білім алушының  өзіндік жұмысы

Апта

БАӨЖ-ның тапсырмалары

Академия

лық сағат саны

Ұсынылатын әдебиеттер мен өзге де ақпарат көздері

Жұмыстың орындалу мерзімі

БАӨЖ-дің 

орындалу

түрлері

1

2

3

4

5

6

1

«Қазақстандағы этнопсихологияның негізгі мәселелері және қазіргі жағдайы» тақырыбында  кесте құрастыру

5

Бандурка  А.М.«Этнопсихология», М., 2002 г.;

Крыско  В.Г. «Этническая  психология», М., 2002 г. Бромлей  Ю.В. «Этнос  и этнография», М., 1973 г.;

В.Вундт «Психология     народов», В 10т , СПб, 1902

1-апта

2

«Этнопсихологияның әдіснамалық мәселелері бойынша психологиялық әдебиеттерді зерттеу және тұжырым жасау» тақырыбында баяндама жасау

5

Кукубаева А. Основы этнопсихологии: учебн. пособие для вузов.- Кокшетау: Кокшетауский университет, 2005.-160 с.

           Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов.- М: Аспект Пресс, 2003.- 368 с.

1-апта

3

Кескін-келбеттерді тіркеп жазу әдістемесі

5

Әмірова Б.Ә. Этнопсихологиялық зерттеулердің әдістері: Оқу құралы.- Қарағанды, ЖК «Ақ Нұр баспасы», 2012 ж.

2-апта

4

«Қазақстандық психологтардың еңбектеріндегі этнопсихология мәселелері» тақырыбында реферат жазу

5

       Этнопсихология және этнопедагогика (Ұлттық тәлім-тәрбие). ІІ жинақ – А., 1996.

       Этнопсихология және этнопедагогика (Ұлттық тәлім-тәрбие). ІІІ-ІУ жинақ – А., 1997,98,99-2007.

        Этнопсихология және этнопедагогика (Ұлттық тәлім-тәрбие). У жинақ – А., 1998.

2-апта

5

«XIX ғасырдың ортасындағы Германия халықтарының психологиясын зерттеу» атты сызба құрастыру

5

         Жарықбаев Қ.Б.   Қазақстандағы психологиялық ойлардың дамуы (ХІХғ екінші жартысынан бастап біздің замаынмызғы дейін). – А., 1968.

       Жарықбаев Қ.Б. Қазақ психологиясының тарихы. – Алматы, Қазақстан, 1996.

3-апта

         Сызба

6

«Қазақ фольклорының жанрларында жанрларында этнопсихологиялық ойлардың көрініс табуы» атты кесте құрастыру

5

   Аймаганбетова О.Х. Основы этнопсихологии: Учебн.пособие.- Алматы: Литера, 2003.-178 с.

        Баронин  А.С. «Этническая психология», К. 2000г.;

       Абишева Ж.А. Проблемы преподавания этнопсихологии в высшей школе. // Вестник университета «Қайнар» .- 2004.- 312.-С. 23-26.

3-апта

        Кесте

7

Этнопсихология курсы бойынша терминдерге арналған сөздік жүргізу

5

          Этнопсихология және этнопедагогика (Ұлттық тәлім-тәрбие). У жинақ – А., 1998.

            Джакупов С.М. Танымдық әрекеттің психологиясы – А., 1992.

            Жарықбаев Қ.Б., Қалиев С. Қазақстандағы педагогикалық ойдың антологиясы. – А.: Рауан, 1995.

4-апта

            Сөздік

8

«Қазіргі заманғы шетелдік этнопсихологияның негізгі бағыттары» тақырыбында реферат жазу

5

             Мектептегі  психологиялық қызмет (Құрастырушылар: Джакупов С.М. және т.б.) – А., 1991.

              Тұлғаның әлеуметтенуінің теоретикалық және (прикладные) мәселелері. 2 бөлім. – А., 2000.

4-апта

       Реферат

9

«Әлемнің әртүрлі халықтарының ұлттық психологиялық ерекшеліктері» тақырыбында баяндама жасау

5

       Джакупов С.М. Танымдық әрекеттің психологиясы – А., 1992.

       Жарықбаев Қ.Б., Қалиев С. Қазақстандағы педагогикалық ойдың антологиясы. – А.: Рауан, 1995.

       Логинова Н.А. Тұлғаны түзету және зерттеудің психобиографиялық әдісі. – А., 1998.

5-апта

        Баяндама      

10

К.Макколи мен К.Ститтің «Диагностикалық коэффициенті» әдісі

5

Аймаганбетова О.Х. Основные теоретические проблемы этнопсихологии.//Мат. III межд.

5-апта

Әдістеме жүргізу

11

«Қазақстандағы этнопсихология ғылымының мәселелері мен даму жолдары» атты кесте құру

5

В.Вундт «Психология народов», В 10т , СПб, 1902 г.;

«Этнопсихология»  под.ред. проф. К.Б.Жарикбаева, Алматы, 1998 г.;

        Палагина  Н.Н. «Проблемы  этнопсихологии», 2002 г.;

6-апта

Кесте

12

«А.Потебняның этнопсихологияның дамуына қосқан үлесі» атты баяндама жазу

5

      В.Вундт «Психология народов», В 10т , СПб, 1902 г.;

      «Этнопсихология»  под.ред. проф. К.Б.Жарикбаева, Алматы, 1998 г.;

        Палагина  Н.Н. «Проблемы  этнопсихологии», 2002 г.;

6-апта

       Баяндама

13

Қатынас пен қылықты әлеуметтік реттеудің этнопсихологиялық ерекшеліктері

5

«Қатынас пен қылықты әлеуметтік реттеудің этнопсихологиялық ерекшеліктері» тақырыбында презентация жасау

7-апта

 

 

Презентация

14

Этнопсихология және этнопсихиатрия

5

«Этнопсихология және этнопсихиатрия» тақырыбында

топтық талдау

8-апта

Топтық талдау

15

Тұлғалық қасиеттердің этнопсихологиясы

5

«Тұлғалық қасиеттердің этнопсихологиясы» тақырыбында топтық жоба жасау

9-апта

Топтық жоба

Барлығы

75

 1.  БАӨЖ-на қойылатын талаптар және курстық жұмыстарын/жобаларын  орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар

БАӨЖ жұмысына қойылатын талаптар:

 •  Әрбір БАӨЖ түрін, мазмұнын сипаттау;
 •  Қажетті студенттер саны;
 •  Жұмысты жүргізу үшін қажетті уақыт;
 •  Бақылау өлшемі;
 •  Жұмыстың жүргізілу түрі;
 •  Тапсырманы орындау көлемі.

Курстық жұмыстарын/жобаларын  орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар:

 1.  Курстық жұмыс «Психология» кафедрасына қатты қағазбен жасалған мұқабада тапсырылуы қажет.
 2.  Курстық жұмыс көлемі 45 – 50 бет, мәтін арасы 1 интервалдан басылады.
 3.  Курстық жұмыс Microsoft Word мәтіндік басылыммен, таза, қатесіз, қысқартусыз, анық жазылуы қажет.
 4.  Бірінші бетінде титулды бет болады.
 5.  Екінші бетінде курстық жұмыс жоспары беріледі.
 6.  Мәтін үшінші беттетн басталады, жұмыс бір бетінде ғана жазылады. Жұмыстың беттерін ретімен нөмірлеу үшінші беттен, кіріспе бөлімнен басталып, беттің нөмірлеу саны жоғары оң жағына қойылады.
 7.  Курстық жұмыстың барлық бөлімдерінің аты мәтіндегі жоспарға сәйкес болуы қажет. Кіріспе, тараулар және қорытынды бөлімдер жаңа беттен басталады.
 8.  Пайдаланылған әдебиеттердің мәтінде қолданылуы жақшаның ішінде көрсетіледі (бірінші сан әдебиеттер тізіміндегі реттік нөмерін, екіншісі әдебиеттің пайдаланылған бетінің санын білдіреді.) Мысалы (2, 31)
 9.  Пайдаланылған әдебиеттердің тізімі алфавит ретімен талапқа сәйкес болуы керек.
 10.   Курстық жұмыстың қосымша материалының беттері нөмірленбейді, әр қосымша жаңа беттен басталады, әрқайсысының реттік нөмері болады. Таблица, диаграмма, графиктердің өзіндік атауы болады.

Курстық жұмыстың құрылымы және мазмұны:

Курстық жұмыстың тақырыбының көптүрлілігі курстық жұмыстың бөлімдерін түрліше баяндалу жүйелеріне әсер етеді.

Курстық жұмыс кіріспеден, негізгі (зерттеу) бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.

КІРІСПЕ – курстық жұмыстың бастапқы бөлімі, онда тақырыптың өзектілігі, объектісі, пәні, мақсаты және міндеттері, методологиялық негізі, зерттеу әдістері сипатталып, жұмыстың құрылымын ашады.

Тақырыптың ӨЗЕКТІЛІГІ зерттелетін тақырыптың қазіргі мектеп теориясы мен практикасы үшін құндылығы мен маңызын көрсетеді.

Курстық жұмыстың авторы тақырыптың қазіргі заманға сәйкестігін, әлеуметтік маңызын ашуы тиіс. Тақырыптың өзектілігін ашу көп сөзден тұрмауы мүмкін. 1-2 бетте басты мәселелер тақырыптың өзектілігін көрсетуі қажет. Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі мемлекеттік құжаттар және ҚР «Білім туралы» Заңымен т.б. білім және тәрбие мәселелеріне арналған ғылыми конференция материалдарымен тұжырымдалуы тиіс.

Зерттеу ОБЪЕКТІСІ – зерттеушінің әрекеті бағытталған аймақ. Зерттеу объектісі ретінде оқу немесе тәрбие процестерін алуға болады.

Зерттеу ПӘНІ – зерттеушінің объектіні ғылым тұрғысынан көру әдісі. әр объектіден зерттеудің бірнеше пәндерін: мұғалім жұмысының мазмұны, оқушының оқу – танымдық әрекеті және т.б.

Зерттеудің МАҚСАТЫ – зерттеу әрекеттерінің соңғы нәтижесін ойша қоя білу, нәтиженің моделі ретінде көрсету.

Зерттеудің МІНДЕТТЕРІ – зерттейтін объектінің пәнін, жұмыс жағдайын, практика талабын, зерттеушінің мүмкіндігін ескере отырып, зерттеудің мақсатын нақтылау зерттеудің міндеті, оның мақсатының шеңберінен шықпайды, одан кең болмайды. Курстық жұмыстың міндеттері ретінде мына жағдайларды алуға болады:

 •  зерттеудің проблемасының теориялық негізінен терең оқу;
 •  озат педагогикалық тәжірибені талдау және қорытындылау;
 •  оқу және тәрбие жұмыстарының тиімді негізгі формалары мен әдістерін ашу.

Курстық жұмысты жазу барысында жиі қолданылатын әдістер: әдебиеттерді оқу, талдау және қорытындылау, бақылау, әңгіме, сұрақ – жауап, эксперименттік жұмыстар.

Негізгі зерттеу бөлімі 2-3 тараудан, оның әрқайсысы екіден кем емес параграфтардан тұрады.

Бірінші тарауда алынған проблеманың теориясының зерттелу деңгейін көрсетіп, оның тарихын, қазіргі ғылыми әдебиеттеріндегі ашылуын сипаттайды.

Екінші тарауында зерттеудің практикалық жағы, яғни алғы озат тәжірибенің материалдарын, зерттеушінің зерттеушілік әрекетін сипаттайды. Бұл тарауда зерттеудің әдістемесі (технологиясы) көрсетіледі.

Тарау мен параграфтардың аттары оның мазмұнын ашуға тиіс. Тарау мен параграфтар атаулары бірігіп зерттелетін проблеманың тұтас логикалық жүйесін көрсетуі қажет.

Қорытынды бөлімде зерттелу тақырыбы бойынша қорытындылар, объектілер болуы керек. Қорытынды бөлімде оқу және тәрбие жұмыстарының тиімділігін арттыратын теориялық қорытындылардың практикалық мәнін ашу қажет.

 

6.  1-ші аралық бақылау бойынша бақылау сұрақтары:

1. Этнопсихология.

2. Адамдар психикасының этностық ерекшеліктерін зерттейтін психологияның саласы, түрлі нақты этностық бірлестіктерге жататын адамдардың психологиялық өзіндігі туралы ғылым.

3. Этнопсихология термині қай елден шыққан?

4. Этнопсихология нені зерттейді?

5. Әр халықтың өзімен-өзі болып, тек қана өзіне ғана тән қасиеттер мен салалардан тұратын құбылысты қалай атайды?

6. Этнопсихологиялық пәнаралық байланыстан құрылған бағыттары қалай аталады?

7. Ойлау, сөйлеу, ес, эмоция сияқты психофизиологиялық процестерді этникалық ерекшеліктері қай салаға жатады?

8. Этнопсихологияны зерттеудің аспектілері нешеге бөлінеді?

9. Халық, ру, тайпа сөздерін ғылыми тілде бір сөзбен қалай атайды?

10. Барлық өмірлік құбылыстарды жалпы этап болып табылатын өз этнос қауымының салт-дәстүрі және құндылықтарымен салыстыра отырып қабылдау және бағалау қабілеті, өзінің өмір сүруіне басқалардан артық көру.

11. Этностық топтың жеке тұлғаларымен туыстастыратын әрбір жеке тұлғада бар қасиеттер ұғымы. Осы қоғамның негізін және оның мәдени базасын құрайтын әрбір нақты қоғамда басым келетін адамдардың «орташа» психологиялық типі.

12. Ұлтаралық психологиялық, әлеуметтік-саяси дамуын зерттейтін міндет түрі?

13. Әр халықтың өзіне тән ерекшеліктеріне сыймен қарап, шовинизм, рассизм, негализм сияқты шиеленістерге жол бермес үшін не қажет?

14. Өз ұлтынан басқа өзге ұлтты қабылдамау қалай аталады?

15. Этнопсихологияның объекті ретінде не қарастырады?

16. Әр салаға қатысты өзіндік ерекшеліктерді зерттеу неге байланысты?

17. Этнопсихологиялық пән немен айқындалады?

18. Этнопсихологиядағы методологиялық функцияларды атқаратын сала қалай аталады?

19. Екі ұлттың мәдени өмірі мен салттарына саналы түрде қатысып өмір сүретін адам.

20. Көне замандағы халықтар арасындағы ерекшеліктер қандай түрде  

    сақталған?

21. Көне Грециядағы этнопсихологиялық екі түсініктің бірі «демос» қандай ұғым береді?

22. Гиппократтың этнопсихологиялық еңбектеріндегі деректер нені айқындайды?

23. 18 ғ. Француз ғалымы М.Монтескьенің этнопсихологиялық еңбегі қалай аталады?

24. М.Монтескьенің айтуынша ұлтаралық ерекшеліктер неге байланысты?

25. «Адам туралы» еңбек қай ғалымдікі?

26. Адамдардың ұлтының тікелей адам мінезіне байланысты екенін қай ғалым тұжырымдаған?

27. Ұлттық мінездің негізгі айырмашылықтарын И.Гердер қалай  

    тұжырымдаған?

28. Фихтенің этнопсихологиялық еңбегі қалай аталады?

29. Ұлттық психологияны зерттеу концепциясы алғаш рет қай ғасырда ұсынылды?

30. Н.Я.Данилевскийдің концепциясы бойынша ұлтаралық ерекшеліктер қанша пункттен тұрады?

31. Қазақстандағы алғашқы этнопсихологиялық зерттеулердің авторы кім?

32. Мұхаммед Хайдар Дулатидің еңбегін атаңыз?

33. Қай автордың еңбегінде қандық, рулық, феодалдық ерекшеліктер туралы айтылған?

34. Менталитет дегеніміз не ?

35. Ұлтшылдықтың жеткен формасы, ұлт араздық пен өшпенділік тудыруға бағытталған ұлт артықшылығын уағыздайтын саясат.

36. Сол немесе басқа ұлыстарда (этностарда) бар әрекеттер (рәсімдер, салты т.б.) топтамасы, осы арқылы және адамның әлеуметтік мәртебесі ресми түрде ауысып бекітіледі (жоғары касталарға кіру, рыцарь дәрежесіне арнау)

37. Этникалық қауымдарды жақындату процесі

38. Адамдардың жүріс-тұрыс себептері мен дәлелдерін, жеке қасиеттері мен мінездерін олардың іс-әрекеттерін кәдімгі талдау негізінде басқа адамдарға жапсыру.

39. Биосфера мен социосфераның шекарасында жатқан, биолдогиялық та, әлеуметтік те болып есептелмейтін құбылыс қалай аталады?

40. Этнопсихология қай ғасырда біртұтас дисциплинаға айналды?

41. Ұлттық психологияны зерттеу концепциясының авторы кім?

42.  Этнографиялық ерекшелік нені айқындайды?

43. Барлық елдердің біртұтас бірігуінің факторлары мен механизмдерін қамтитын ерекшеліктің атын атаңыз

44. Ескерілетін этнопсихологиялық мәселердің барлығын біріктіріп шешу үшін...

45. Менталитетті негізге алып В.Г.Крыськоның пікірінің тақырыбы?

46. Француз ғалымы М.Монтескьенің концепциясының атауы?

47. Этнопсихологияны зерттеген неміс классик-философын атаңыз?

48. «Халықтық рух» термині қай елде пайда болған?

49. Этнос қабылдаған көзқарастар, пікірлер, стереотиптер, жүріс-тұрыс формалары мен әдістері осы этностың қауымға тән өмір сүру стилі, мәдениеті.

50. Адамның тұрмыстағы және өмірдегі психологиялық әрекеті жайлы халықтың рухани мәдениетінде көрінетін білімдер жинағы

51. Этнопсихология психологияның бір саласы ретінде.

52. Этнопсихологияның негізгі теориялық мәселелері.

53. Этнопсихологияның мақсаттары мен міндеттері.

54. Этнопсихологияның қолданбалы міндеттері.

55. Этнопсихология принциптері.

56. Этнопсихология білімдердің пәнаралық саласы ретінде.

57. Этнопсихологияның негізгі категориялары.

58.Тұлғаны зерттеудің этнопсихологиялық мәселелері.

59. Тұлғаны зерттеудің этнопсихологиялық мәселелері.

60. Тұлғаның этностық сапаларын психологиялық талдау.

61.Тұлға психологиясының әлеуметтік негізі.

62.Ұлттық тәлім–тәрбие беру арқылы балалардың этностық өзіндік санасын, ұлттық тұлға ретінде қалыптасуын нығайту.

63. Қазақ отбасындағы рухани құндылықтар.

64.Ұлттық психология этнопсихологияның феномен ретінде.

65. Ұлт психологиясы – этнопсихологияның негізгі мәселесі.

66. Ұлттық мінез-құлық, ұлттық сезімдер, этностық өзіндік сезім.

67. Психология тұрғысындағы ұлттық психиканы түсіндіру.

68. Ұлттық – психологиялық қалыптасу факторлары.

69. Ұлттық мінез ұлттық психологияның анықтаушы құрылымдық  элементі ретінде.

70. Ұлттық мінез-құлықты қалыптастырудың өміршең мәселелері.

71.Этносаралық қарым-қатынас психологиясы.

72. Қарым-қатынас – этнопсихологиялық феномен ретінде.

73. Этнопсихологиялық қарым-қатынас аспектілері.

74. Тұлааралық және топаралық қатынастар.

75. Ұлт және ұлтаралық қатынас.

7.  2 - аралық бақылау бойынша бақылау сұрақтары:

1. «Халықтық рух» терминінің авторы кім?

2. Гегельдің адамдардың пайда болуымен қоса зерттеуге алынған сұрағы?

3. Итальян және испан халқына тән ерекшелік

4. Қазақ халқына тән ерекшелік

5. Барлық орнықтылық нормасын, өз этносының салт-дәстүрін терістейтін, өз халқына бөтен, патриоттық сезімі жоқ, халқының мәдениетін менсінбейтін адам.

6. Ұстамдылық, қаталдық, педанттық, нақтылық қай халыққа тән ерекшеліктер?

7. Физиологиялық психология және халықтар психологиясын тұжырымдаған ғалым?

8. Ресей психологы Е.А.Будилованың этнопсихологияның дамуы туралы пікірі

9. Ресейлік ғалымдардың зерттеуінше назар аудартатын ерекшелігі

10. А.С,Хомяков, И.В.Киреевский және т.б. зерттеулерінен туындайтын ұлттық ой?

11. Ресейдің атақты философы мен публицисті В.С.Соловьевтің еңбегі қалай аталады?

12. Абай Құнанбаевтың философиялық және моральдық ойларға толы еңбегін атаңыз

13. Қазақстандағы этнопсихология ғылымы қай ғасырда қарқынды түрде дамыды?

14. А.Диваев қай халықтың этнограф-ғалымы?

15. П.П.Сесенов Тянь-Шанский қазақтардың негізгі ерекшеліктері неде деп білген?

16. Қазақтардың нағыз қызыл тіл сүйер қауымы, ақын-жазушылар екенін ескерген ғалым?

17. Сталинизм уақытында қазақтардың зардап шегіп ұшыраған қиындықтары?

18. Көшпенді қазақтардың негізгі ерекшеліктері неде болды?

19. Қазақстандағы этнопсихологиялық тақырыпта қорғалған диссертацияның атауы

20. Қазіргі таңдағы Қазақстандағы этнопсихологияның өзекті мәселелерінің бірі

21. Адамдардың психологиялық немесе әлеуметтік дағдылануын, жаңа мәдениетке, өмірге бейімделуін қалай атайды?

22. Этностың топтық жеке тұлғаларымен туыстарын әрбір жеке тұлғада бар қасиеттер ұғымын атаңыз

23. Этникалық бірігу дегеніміз не ?

24. Этносаралық мәміле ұғымы нені білдіреді?

25. Этнос қабылдаған көзқарастар, пікірлер, стереотиптер қалай аталады?

26. Экономикалық тұрақсыздық, мемлекеттіліктің күйреуінің процессінің тереңдету салдарынан қоныс аударушыларды қалай атайды?

27. Адамдар арасндағы әлеуметтік-психологиялық феноменді қалай атайды?

28. Қарам-қайшылықтың фазаларын айқындаған ғалым?

29. Зерттеулер бойынша оңтүстіктің адамдары қандай болады?

30. «Халықтар психологиясының» этнопсихологияға әсері?

31. Қазақ халқының сиынатын діні?

32. Жоғары рухтың бастамасы қандай ерекшелікке жатады?

33. Халық, ру, тайпа сөздерін ғылыми тілде бір сөзбен қалай атайды?

34. Барлық әлем мемлекеттер халықтарын қалдырмайтын құбылыс?

35. Этникалық өсу процесі қалай аталады?

36. Этнос психологиясымен санасу қандай мемлекеттерде маңызды?

37. Түрлі этностық қауымдар өкілдеріне тән моральдық ақыл-ой, физикалық сипаттары туралы салыстырмалы түрде тұрақты ұғым.

38. Этнопсихология ғылымының негізгі элементтерінің бірі болып, ұлттық құндылықтың бейнесі болып табылады.

39. Мінездің қалыптасу негізі –

40. Мінездің нақты қалыптасуына себепші фактор –

41. Адам мінезін туған күнімен байланыстыратын түсіндіруші ілім –

42. Адамдарды сыртқы келбетіне қарай топқа біріктіріп, олардың мінез сипатын анықтайтын білім –

43. Әрбір ұлт пен ұлысқа тән мінез қасиеттерін зерттейтін ғылым саласы –

44. М.Лацарус еңбегін атаңыз?

45. Оның мақсаты: «Адамтабиғатының рухани құбылыстары: ойлау қабілеттері, ерік күші және мінез, өзіндік адамгершілік қасиеті болатын ерекшеліктерді зерттеу»-авторы

46. «Тарихи маңызы бар әр халық әртүрлі адамдардың бірлігін көрсетеді» -    

    деп жазған

47. 19 ғ. атақты орыс философы, публицист пікірі: «Халықтық және ұлттылық         жағымды күш болып табылады және әр халық өзінің ерекше мінезімен ерекше қызмет атқарады. Әртүрлі ұлттар адам ағзасының әртүрлі мүшелері іспеттес»

48. «Христиан дінінің міндеті – бүкіл дүние жүзін бір тірі денеге айналдыру. Ол дененің алғаш элементтері – жасушалары және адамдар, алайда тұтас дене тек жеке жасушалардан тұрмайды, оған үлкенірек және күрделірек мүшелер қажет. Бұл дененің осындай мүшелері тайпалар мен халықтар болып табылады» - деп жазды.

49. «Ұлт табиғаты ешқандай рационалды белгілермен анықталмайды....   Ұлттылық – құпиялы, мистикалық, иррационалды» деп жазды

50. Ол этникалық спецификациялық қалыптасу механизміне назар аударған. Оның негізгі «Ой және тіл», «Тіл және ұлт», «Ұлтшылдық туралы» деген еңбектері үшін «Золотая Константиновская» медаліне ие болды.

51.Қазіргі заманғы этносаралық қатынастардың психологиясы 

52. Қазіргі заманғы этнопсихология құрылымындағы этностық тантаурындар.

53. Этностық сәйкестілік және оның транформациялық мәселесі.

54. Этносаралық конфликттердің психологиясы.

55. Этноцентризм және этносаралық қатынастар психологиясы.

56.Этнопсихологиядағы ұлттық мінез және менталитет мәселесі.

57. Этнопсихологиядағы ұлттық мінез және мінез бітістері.

58. Ұлттық мінез – қазақ халқының этникалық қасиеті.

59. Менталитет – бұл ұжымдық және даралық сананың терең деңгейі.

60.Этникалық сана-сезімнің қалыптасуының психологиялық мәселелері.

61. Этнос және оның қалыптасуы.

62. Ұлттық психология

63. Қазақ халқының психологиясы және оның өзіне тән ұлттық ерекшеліктері.

64. Қазақтың психологиялық мектебі.

65. Ана тілі – ұлттың жаны.

66. Тарих – ұлттың атасы.

67.Ұлттық психологияның ерекшеліктері

68. Ұлттық психологияның ерекшеліктері.

69. Ұлттық психологияның ерекшеліктерінің құрылымдық элементтері.

70. Ұлттық психологияның зерттелу жүйесі.

71. Ұлттық психологияның белгілері.

72. Ұлттық психологияның басқа ғылымдармен байланысы.

73. Ұлттық психология құрылымы.

74.Этнопсихологиялық ойлардың қалыптасу және даму тарихы

75. Этнопсихология - әрбір халықтың рухани әрекетінің жемісі.

8 . Пән бойынша  оқу-әдістемелік материалдар

Негізгі  әдебиеттер:

 1.  Аймаганбетова О.Х. Основы этнопсихологии: Учебн.пособие.- Алматы: Литера, 2003.-178 с.
 2.  Бандурка  А.М. «Этнопсихология», М., 2002 г.
 3.  Баронин  А.С. «Этническая психология», К. 2000г.
 4.  Бромлей  Ю.В. «Этнос  и этнография», М., 1973 г.
 5.  Боронаев Ю.В., Павленко В.Н. Этнопсихология: Учебное пособие.СПб.,1999.
 6.  В.Вундт «Психология народов», В 10т , СПб, 1902 г.
 7.  Кукубаева А. Основы этнопсихологии: учебн. пособие для вузов.- Кокшетау: Кокшетауский университет, 2005.-160 с.
 8.  Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов.- М: Аспект Пресс, 2003.- 368 с.
 9.  Стефаненко Т.Г. Методы исследования этнических стереотипов М.: Изд-во Моск.Университета,1993.
 10.  Крысько  В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения: Курс лекции.- М: Изд.Экзамен, 2002.- 448 с.
 11.  Крысько  В.Г. Этническая психология.-М.,2002.
 12.  
 13.  Абишева Ж.А. Проблемы преподавания этнопсихологии в высшей школе. // Вестник университета «Қайнар» .- 2004.- 312.-С. 23-26.
 14.  Кожанов  А.А. «Методика исследование  национального самосознания», М., 1978
 15.  Крыско  В.Г. «Этническая  психология», М., 2002 г.
 16.   «Этнопсихология»  под.ред. проф. К.Б.Жарикбаева, Алматы, 1998 г.;
 17.  Палагина  Н.Н. «Проблемы  этнопсихологии», 2002 г.;
 18.  Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию.-М.,Воронеж,1996г.

Қосымша  әдебиеттер:

Жарықбаев Қ.Б. Қазақстандағы психология ғылымы (ХХғ даму кезеңі мен тарихы) Монография – А.: Қазақ университеті, 2002.-308с.

  Жарықбаев Қ.Б. Қазақстандағы психологиялық ойлардың дамуы (ХІХғ екінші жартысынан бастап біздің замаынмызғы дейін). – А., 1968.

Жарықбаев Қ.Б. Қазақ психологиясының тарихы. – Алматы, Қазақстан, 1996.

Жарықбаев Қ.Б. Ж.Аймауытұлының психологиялық көзқарастары. – Алматы, Білім, 2000.

Мұқанов М. Ақыл-ой өрісі – А.: Қазақстан, 1980.

Түрікпенов Ж. Академик Т.Тәжібайұлы – қазақтың көрнекті психолог-педагогі. – А., 1993.

Этнопсихология және этнопедагогика (Ұлттық тәлім-тәрбие). ІІ жинақ – А., 1996.

Этнопсихология және этнопедагогика (Ұлттық тәлім-тәрбие). ІІІ-ІV жинақ – А., 1997,98,99-2007.

Этнопсихология және этнопедагогика (Ұлттық тәлім-тәрбие). V жинақ – А., 1998.

Джакупов С.М. Танымдық әрекеттің психологиясы – А., 1992.

Жарықбаев Қ.Б., Қалиев С. Қазақстандағы педагогикалық ойдың антологиясы. – А.: Рауан, 1995.

Логинова Н.А. Тұлғаны түзету және зерттеудің психобиографиялық әдісі. – А., 1998.

Мұқанов М. Сырттай оқитын педагогикалық институт студенттеріне арналған психологиялық терминологиялық кешен.

Спорттық әрекетегі психолого-педагогикалық әсер ету. Ғылыми мақалалардың жинағынан, - А., 1983.

Мектептегі  психологиялық қызмет (Құрастырушылар: Джакупов С.М. және т.б.) – А., 1991.

Тұлғаның әлеуметтенуінің теоретикалық және (прикладные) мәселелері. 2 бөлім. – А., 2000.

9. Пән бойынша  бағалау жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағасы

Балдардың сандық эквиваленті 

Пайыздық

құрамы, %

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

Ғ

0

0-49

қанағаттанарлықсыз

9.1. Білім алушылардың оқудағы жетістіктері (білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреті) 1-кестеге сәйкес 100 балдық  шкала бойынша  бағаланады (оң бағалар А-дан D-ға дейін азаю арқылы, «қанағаттанарлықсыз» - F).


2-кесте

Білім алушылардың білімін ағымдық бағалау шкаласы

Тапсырма

түрлері

Салмақтық үлесі

Орындалған әрбір тапсырма  0-100 балл (пайыз) аралығында бағаланады

Орташа арифметикалық қосынды

t1- 1-ағымдық бақылау

Орындалған әрбір тапсырма  0-100 балл (пайыз) аралығында бағаланады

Орташа арифметикалық қосынды

t2- 2-ағымдық бақылау

1

апта

2

апта

3

апта

4

апта

 

5

апта

6

апта 

7

апта

8

апта

9

апта

10  

апта

11 апта

12 апта

13

апта

14 апта

15 апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

І

Дәрісханалық жұмыс, оның ішінде

100

100

100

1

Сабаққа қатысу

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Бақылау жұмысы

100

100

100

100

100

100

100

3

Сабақтағы белсенділік

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ІІ

БАӨЖ, оның ішінде:

100

100

100

1

ЕГЖ (презентация)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Үй тапсырмасы

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Реферат, баяндама

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Ағымдық бақылау

100

100

100


9.2.. 2-кестедегі дәрісханалық және білім алушының өзіндік жұмысындағы тапсырмалардың түрлері пән ерекшеліктеріне байланысты құрылымдалады, осы пункттердегі тапсырмалардың тізімі  оқытушының таңдауымен толықтырылуы және өзгертілуі мүмкін. Бұл жағдайда дәрісханалық жұмыс бойынша қосынды салмақтық үлес 0,60-тен аспауы және білім алушының өзіндік жұмысы бойынша қосынды салмақтық үлес 0,40-тен аспауы қажет.

Есептеулерге түсіндірме: 2-кестедегі 11-бағандағы нәтиже сол тапсырма түрі бойынша әрбір аптадағы білім алушының алған бағаларының (100 пайыздық бағалау бойынша) орташа арифметикалық қосындысы түрінде анықталады. Мысалы 1-жолдағы сабаққа қатысу тапсырмасының 11-бағандағы нәтижесі (1-ағымдық бақылау үшін) осы жолдың       4-10 бағандарының орташа арифметикалық қосындысы түрінде есептеледі. Егер 3-жолдағы зертханалық жұмыстар тапсырмасында 7 аптада 5 зертханалық жұмыс тапсырылатын болса, онда 11-бағанның нәтижесін (орташа арифметикалық қосындысын) алу үшін 1-7 апталарда осы тапсырма үшін қойылған бағалардың қосындысы тапсыруға тиісті тапсырма санына бөлінеді, яғни 5-ке бөлінеді. Сол сияқты келесі жолдар да сәйкесінше есептеледі. Кестедегі сызықша (-) таңбасы көрсетілген аптада бұл тапсырма түрі берілмегендігін, бағаланбайтындығын білдіреді. 12-бағандағы сол тапсырма бойынша ағымдық бақылаудың бағасы сәйкес жолдардағы  11-бағандағы орташа арифметикалық қосындының 3-бағандағы тапсырманың салмақтық үлесіне көбейтіндісі түрінде анықталады. Мысалы 3-жол бойынша 12-баған (ағымдық бақылаудың бағасы) нәтижесі      (30 пайыз) 11-бағандағы 100%-ды 3-бағандағы есептер шығару тапсырмасына қарастырылған 0,3 коэффициентіне көбейту арқылы алынады. Барлық тапсырмалар түрлері бойынша 1-ағымдық бақылаудың қорытынды бағаны  осы тапсырмалар түрлері бойынша білім алушы алған бағаларының (12-бағандағы бағалар) қосындысы болып табылады.

2-ағымдық бақылаудың қорытынды бағасы  да осы тәртіппен шығарылады.

Есептеулер бүтін санға дейінгі дәлдікпен жүргізіледі.

Осы келтірілген тәртіппен білім алушының кез-келген кезеңдегі  (мысалы алғашқы         1-3 апта аралығындағы) ағымдық бақылауының бағасын есептеуге болады.

9.3. Аралық бақылауды тапсыру кестесі

Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*

**

*- 1-ші аралық бақылау,**- 2-ші аралық бақылау

9.4. Жазбаша (ауызша) түріндегі аралық бақылауды және емтиханды  бағалау 1-кестеде көрсетілген әріптік балдық-рейтингтік жүйеге сәйкес 100 балдық (100 пайыздық) шкала бойынша бағаланады.

795. Тест түрінде өткізілген аралық бақылауда білім алушыға 20 сұрақ беріледі. Аралық бақылаудың тест түріндегі бағалау көрсеткіші 3-ші кестеде берілген.

Кесте 3

Тест түріндегі аралық бақылау көрсеткіші  (20 сұрақ бойынша)

Тест балы

Әріптік жүйе

бойынша бағасы

Пайыздық

құрамы, %

20

А

100

19

А-

94

18

В+

89

17

В

84

16

В-

79

15

В-

75

14

С+

74

13

С

69

12

С-

64

11

D+

59

10

D

50-54

9-0

Ғ

0

9.6. Тестілеу емтиханында білім алушыға 50 сұрақ беріледі. Бағалау көрсеткіші 4-кестеде берілген.

Кесте 4

Тест түріндегі қорытынды бақылау көрсеткіші (50 сұрақ бойынша)

Тест балы

Әріптік жүйе бойынша бағасы

Пайыздық

құрамы, %

50

А

100

49

А

98

48

А

96

47

А

95

46

А-

94

45

А-

92

44

А-

90

43

В+

89

42

В+

87

41

В+

85

40

В

84

39

В

82

38

В

80

37

В-

79

36

В-

77

35

В-

75

34

С+

74

33

С+

72

32

С+

70

31

С

69

30

С

67

29

С

65

28

С-

64

27

С-

62

26

D+

59

25

D

50-54

24-0

Ғ

0

9.7. Әрбір аралық бақылаудан кейін  осы кезеңдегі білім алушының оқу жетістіктерінің рейтингісі шығады (сәйкесінше 1-рейтинг және 2-рейтинг). Рейтинг осы кезеңдегі білім алушының тапсырған ағымдық бақылауының және аралық бақылауының бағаларының қосындысы түрінде анықталады. Ағымдық бақылауға 0,7 салмақтық үлес коэффициенті, аралық бақылауға 0,3 коэффициенті беріледі. Рейтингтің толық бағасы келесі формуламен есептеледі:

 немесе 

мұндағы:    R1 – 1-рейтинг,  t1  1-ағымдық бақылау,   r1  – 1-аралық бақылау,  

                  R2 – 2-рейтинг,    t2  2-ағымдық бақылау,  r2 – 2-аралық бақылау.

9.8. Академиялық кезең (семестр) кезіндегі  білім алушының Rорт орташа рейтингтік бағасы (жіберу рейтингісінің бағасы) екі рейтингтің орташа арифметикалық қосындысы түрінде анықталады:

 .

 Академиялық кезең (семестр) кезіндегі  білім  алушының Rорт  орташа рейтингтік бағасы (жіберу рейтингісінің бағасы) 35%-дан аз болса, бұл білім  алушы емтиханға жіберілмейді.

9.9. Қорытынды бақылауды (емтиханды) өткізу үшін тіркеуші офисі емтихан қабылдайтын оқытушыға білім алушының академиялық кезең бойында жинақтаған балы мен рейтингтік бағасын көрсететін емтихан ведомостін ұсынады.  

Пән бойынша қорытынды баға келесі формуламен анықталады:

мұндағы: Е –емтиханның бағасы.
1.  Правила составления презентации Мелкий текст издали не будет виден ни на крупном телевизоре ни на круп
2. химическими характеристиками молекул и веществ
3. Биотрансформация ксенобиотиков
4. . Present Simple Present Indefinite Настоящее Простое
5. таки Тарасова ' очень странный женщин
6. 20г ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ Методические указания по выполнению экономической части от
7. Реферат- Криминальная характеристика мошенничеств
8. Вступление Экстенсивны
9. Лекция 7. Вентиляция 1.html
10. Алгоритм и сравнительная характеристика использования векселей и складских средств при коммерческом кредитовании
11. 1 Элементы симметрии кристаллических многогранников
12. Византийская Империя
13. 4 Рекомендації щодо порядку проведення екскурсійних поїздок організованих груп учнівської та студентськ
14. Лабораторная работа 2 ldquo;Демонстрация уравнения Бернуллиrdquo; Студент- Кузин А
15. Тема 5. Развитие представлений о движении
16. Контрольная работа 1 по природоведению в 5 классе
17. практикум Выполнила-Ибрагимова Г
18. Производственная и социальная инфраструктура предприятия
19. Египетский бог Анубис
20. Ответы на вопросы по дисциплине «Философия»