Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

а фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фінансові відносини

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ТЕСТ 1 Фінансова криза – це…

а) фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фінансові відносини;

б) кінцева стадія непрогнозованого процесу втрати потенціалу розвитку, у процесі якого структура капіталу та ліквідність підприємства погіршуються на стільки, що це загрожує його подальшому існуванню;

в) визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше ніж через застосування ліквідаційної процедури.

ТЕСТ 2 Платоспроможність – це…

а) здатність юридичної чи фізичної особи своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов’язання;

б) банкрутство підприємства;

в) задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань перед бюджетом.

ТЕСТ 3 Санація підприємства – це:

а) задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань перед бюджетом;

б) надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги;

в) комплекс послідовних, взаємопов’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційно-го, соціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та конкурентоспроможності в довгостроковому періоді.

ТЕСТ 4 Форми (види) кризи:

а) зовнішня і внутрішня;

б) стратегічна, криза «успіху», неплатоспроможності;

в) криза ліквідності, криза фінансування, криза прибутковості, стратегічна криза.

ТЕСТ 5 План санації вважається схваленим, якщо на засіданні Комітету кредиторів таке рішення було підтримано:

а) двома третинами голосів кредиторів – членів Комітету кредиторів;

б) усіма голосами кредиторів – членів Комітету кредиторів;

в) 50% + 1 голос кредиторів – членів Комітету кредиторів.

ТЕСТ 6 Термін реалізації плану санації згідно з Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» становить:

а) 6 місяців;

б) 12 місяців;

в) законодавчо не регламентовано.

ТЕСТ 7 Основні цілі санації – це:

а) своєчасно розпізнавати кризові явища та забезпечити достовірність результату розпізнавання;

б) задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань перед бюджетом;

в) подолання як причин кризи (удосконалення господарської, фінансової, інвестиційної діяльності), так і її симптомів.

ТЕСТ 8 План санації складається з:

а) вступу та чотирьох розділів;

б) вступу та п’яти розділів;

в) вступу, п’яти розділів, закінчення.

ТЕСТ 9 Модель санації підприємства складається з таких основних блоків:

а) ідентифікація симптомів кризи, аналіз причин кризи та оцінка можливостей їх усунення, вибір санаційних заходів;

б) визначення цілей санації, управління санацією, досягнення цілей санації;

в) правильна відповідь відсутня.

ТЕСТ 10 Фінансово-економічні заходи – це:

а) заходи, які вдосконалюють організаційну структуру підприємства, звільнюючи підприємства від непродуктивних виробничих структур та поліпшують виробничі відносини між членами трудового колективу;

б) заходи, які відображають фінансові відносини, що виникають у процесі використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємства і мобілізації;

в) заходи, які спрямовані на фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук та створення нових робочих місць, додаткові соціальні виплати;

г) заходи, які пов’язані з модернізацією та оновленням виробничих фондів зі зменшенням простоїв і підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, покращанням якості продукції та зниженням її собівартості, удосконаленням асортименту продукції.

ТЕСТ 11 Організаційно-правові заходи – це:

а) заходи, які удосконалюють організаційну структуру підприємства, звільнюючи підприємства від непродуктивних виробничих структур та поліпшують виробничі відносини між членами трудового колективу;

б) заходи, які відображають фінансові відносини, що виникають у процесі використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємства і мобілізації;

в) заходи, які спрямовані на фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук та створення нових робочих місць, додаткові соціальні виплати;

г) заходи, які пов’язані з модернізацією та оновленням виробничих фондів зі зменшенням простоїв і підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, покращанням якості продукції та зниженням її собівартості, удосконаленням асортименту продукції.

ТЕСТ 12 Соціальні заходи – це:

а) заходи, які удосконалюють організаційну структуру підприємства, звільнюючи підприємства від непродуктивних виробничих структур та поліпшують виробничі відносини між членами трудового колективу;

б) заходи, які відображають фінансові відносини, що виникають у процесі використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємства і мобілізації;

в) заходи, які спрямовані на фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук та створення нових робочих місць, додаткові соціальні виплати;

г) заходи, які пов’язані з модернізацією та оновленням виробничих фондів зі зменшенням простоїв і підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, покращанням якості продукції та зниженням її собівартості, удосконаленням асортименту продукції.

ТЕСТ 12 Санаційний аудит - це:

а) перевірка стану ведення обліку і звітності, підтвердження достовірної інформації, наведеної у звітності, виявлення факторів порушення чинного законодавства та визначення ефективності й доцільності використання державних коштів;

б) процес, за допомогою якого компетентна незалежна особа збирає і оцінює докази для висловлювання думки щодо ефективності, економічності та досяжності запропонованого сенатором санаційного плану;

в) поглиблений аналіз фінансово-господарського стану підприємств, який здійснюється на підприємствах, що знаходяться у фінансовій кризі.

ТЕСТ 13.Хто несе відповідальність за складання санаційного плану:

а) головний бухгалтер;

б) керівництво підприємства;

в) аудиторська фірма або сертифікований аудитор, які здійснили аудиторську перевірку.

ТЕСТ 14. Аудиторські докази – це:

а) будь-яка інформація, зібрана аудитором під час перевірки, і висновки, які впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану;

б) первинні документи, зібрані аудитором під час перевірки, які впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану;

в) докази, отримані від третіх сторін та які впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану;

г) докази, отримані під час проведення інвентаризації активів підприємства та які впливають на обґрунтування думки щодо санаційного аудиту.

ТЕСТ 15 Санаційний аудит дає:

а) високий рівень впевненості;

б)  помірний рівень впевненості;

в) низький рівень впевненості;

г) відсутність впевненості.

ТЕСТ 16. Під час оцінки санаційного плану аудитор не досліджує таку концепцію:

а) економічність;

б) ефективність;

в) досяжність;

г) результативність.

ТЕСТ 17. SWOT-аналіз при санаційному аудиті використовується для:

а) передбачення огляду сильних та слабких сторін, можливостей та загроз підприємства;

б) попереднього ознайомлення з діяльністю підприємства;

в) попереднього ознайомлення з ризиками діяльності, що впливають на обсяги наступної перевірки;

г) визначення слабких сторін контролю, що вказує на недостовірність показників фінансової звітності.

ТЕСТ 18. В аудиторському висновку не зазначаються:

а) відповідальність, яку несе аудитор;

б) безпосередні виконавці аудиту та обсяги їх робіт;

в) обсяги та види проведених досліджень;

г) думка про економічність, ефективність та досяжність санаційного плану.

ТЕСТ 19. Чисті активи – це:

а) те, що має підприємство;

б) різниця між сумарними активами та сумарними обов’язками;

в) складається з власного капіталу та зобов’язань.

ТЕСТ 20 Санаційний аудит є дуже важливою складовою моделі санації підприємства і містить:

а) докази, отримані під час проведення інвентаризації активів підприємства та які впливають на обґрунтування думки щодо санаційного аудиту;

б) ідентифікацію даних, експертизу, розроблення висновків та рекомендацій;

в) правильна відповідь відсутня.

ТЕСТ 21 Ліквідність – це:

а) здатність окремих видів активів (майнових цінностей) до швидкої реалізації на ринку та перетворення на грошові активи;

б) пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі, нездатність суб’єкта підприємницької діяльності виконати платіжні зобов’язання, термін сплати яких настав;

в) складається з власного капіталу та зобов’язань.

ТЕСТ 22 Неплатоспроможність – це:

а) здатність окремих видів активів (майнових цінностей) до швидкої реалізації на ринку та перетворення на грошові активи;

б) пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі, нездатність суб’єкта підприємницької діяльності виконати платіжні зобов’язання, термін сплати яких настав;

в) складаються з власного капіталу та зобов’язань.

ТЕСТ 23 Активи –

а) складається з власного капіталу та зобов’язань;

б) це те, що має підприємство: гроші, фінансові інвестиції, які вкладені в інші підприємства (куплені паї, акції, облігації інших підприємств), різного роду матеріальні цінності (матеріали, сировина, основні засоби та інше)

в) ще не сплачені грошові суми, які підлягають сплаті.

ТЕСТ 24 Пасиви – це:

а) складається з власного капіталу та зобов’язань;

б) те, що має підприємство: гроші, фінансові інвестиції, які вкладені в інші підприємства (куплені паї, акції, облігації інших підприємств), різного роду матеріальні цінності (матеріали, сировина, основні засоби та інше);

в) ще не сплачені грошові суми, які підлягають сплаті.

ТЕСТ 25 Заборгованість – це:

а) складається з власного капіталу та зобов’язань;

б) те, що має підприємство: гроші, фінансові інвестиції, які вкладені в інші підприємства (куплені паї, акції, облігації інших підприємств), різного роду матеріальні цінності (матеріали, сировина, основні засоби та інше);

в) ще не сплачені грошові суми, які підлягають сплаті.

ТЕСТ 26.  Ліквідація підприємства –

а) вчасне фіксування кризової ситуації;

б) це здійснення щодо визнаного банкрутом підприємства заходів, пов’язаних із задоволенням вимог кредиторів продажем його майна та ліквідацією юридичної особи боржника;

в) спосіб оцінки стану підприємства.

ТЕСТ 27 Мирова угода -

а) узагальнюючий підсумок діяльності усіх функціональних підрозділів підприємства в комплексі, багатомірна характеристика усіх процесів та результатів;

б) це процедура досягнення домовленості між боржником та кредиторами щодо пролонгації термінів сплати належних кредиторам платежів або щодо зменшення суми боргів;

в) це вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, який вказує на небажані наслідки для підприємства.

ТЕСТ 28. Банкрутство підприємства - це:

а) недоліки у виробничій сфері;

б) неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів не інакше ніж через застосування ліквідаційної процедури;

в) спад кон’юнктури в економіці в цілому.

ТЕСТ 29 Розрізняють види тактики фінансового оздоровлення:

а) захисну та наступальну;

б) економічні, соціальні, правові;

в) внутрішні та зовнішні.

ТЕСТ 30. За ступенем залежності від суб'єкта господарської діяльності всі чинники діляться:

а) захисні та наступальні;

б) економічні, соціальні, правові;

в) внутрішні та зовнішні.

ТЕСТ3 31. За глибиною банкрутства розрізняють його стадії:

а) критичне банкрутство;

б) критичне банкрутство, допустиме банкрутство, катастрофічне банкрутство;

в) критичне банкрутство, допустиме банкрутство .

ТЕСТ 32.  Допустиме банкрутство – це:

а) характеризує зародження негативного стану, виникає на етапі життєвого циклу «реорганізація», коли виникає загроза втрати прибутку від підприємницької діяльності;

б) виникає на етапах «банкрутство» і «ліквідація» життєвого циклу підприємства, супроводжується його закриттям або примусовою ліквідацією, наслідком яких є розпродаж майна для погашення вимог кредиторів;

в) визначає посилення негативних тенденцій на етапі «спад», коли витрати на здійснення діяльності доводиться відшкодовувати за рахунок засобів кредиторів.

ТЕСТ 33. Критичне банкрутство – це:

а) характеризує зародження негативного стану, виникає на етапі життєвого циклу «реорганізація», коли виникає загроза втрати прибутку від підприємницької діяльності;

б) виникає на етапах «банкрутство» і «ліквідація» життєвого циклу підприємства, супроводжується його закриттям або примусовою ліквідацією, недоліком яких є розпродаж майна для погашення вимог кредиторів;

в) визначає посилення негативних тенденцій на етапі «спад», коли витрати на здійснення діяльності доводиться відшкодовувати за рахунок засобів кредиторів.

ТЕСТ 34.  Катастрофічне банкрутство – це:

а) характеризує зародження негативного стану, виникає на етапі життєвого циклу «реорганізація», коли виникає загроза втрати прибутку від підприємницької діяльності;

б) виникає на етапах «банкрутство» і «ліквідація» життєвого циклу підприємства, супроводжується його закриттям або примусовою ліквідацією, наслідком яких є розпродаж майна для погашення вимог кредиторів;

в) визначає посилення негативних тенденцій на етапі «спад», коли витрати на здійснення діяльності доводиться відшкодовувати за рахунок засобів кредиторів.

ТЕСТ 35. У розвитку будь-якого підприємства можна виділити … стадій життєвого циклу підприємства:

а) п’ять;

б) сім;

в) вісім.

ТЕСТ 36 До внутрішніх чинників неспроможності підприємства відносять:

а) захисні та наступальні;

б) економічні, соціальні, правові, природнокліматичні, екологічні;

в) матеріально-технічні та організаційні.

ТЕСТ 37. До зовнішніх чинників неспроможності підприємства відносять:

а) захисні та наступальні;

б) економічні, соціальні, правові, природнокліматичні, екологічні;

в) матеріально-технічні та організаційні.

ТЕСТ 38 На якій стадії починається антикризове управління підприємством:

а) на етапі різкого спаду виробництва, тобто «критичного банкрутства»;

б) на етапі активного спаду виробництва;

в) на етапі ліквідації підприємства.

ТЕСТ 39 Ліквідація підприємства здійснюється: 

а) ліквідаційною комісією;

б) Національним банком України;

в) засновниками підприємства.

ТЕСТ 40 Експрес-діагностика фінансового стану забезпечує:

а) вчасне фіксування кризової ситуації;

б) високу достовірність результату;

в) спосіб оцінки стану підприємства.

ТЕСТ 41 Фінансовий стан – це:

а) узагальнюючий підсумок діяльності усіх функціональних підрозділів підприємства в комплексі, багатомірна характеристика усіх процесів та результатів;

б) показує співвідношення активів та пасивів;

в) це вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, який зазначає небажані наслідки для підприємства.

ТЕСТ 42 Коефіцієнт автономії:

а) показує ступінь близькості до втрати платоспроможності і подальшого банкрутства, він має бути більше 0,5;

б) показує мобільність власних засобів, він повинен бути більшим 0,3, а бажано більшим 0,5;

в) в довгостроковому періоді повинен бути меншим від одиниці;

г) показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на поточну дату, він може коливатися і бути більш-менш 0,2-0,3.

ТЕСТ435 Коефіцієнт маневреності:

а) показує ступінь близькості до втрати платоспроможності і подальшого банкрутства, він має бути більше 0,5;

б) показує мобільність власних засобів, він повинен бути більше 0,3, а бажано більше 0,5;

в) у довгостроковому періоді повинен бути меншим за одиницю;

г) показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на поточну дату, він може коливатися і бути більш-менш 0,2-0,3.

ТЕСТ 44 Коефіцієнт фінансової стійкості:

а) показує ступінь близькості до втрати платоспроможності і подальшого банкрутства, він має бути більшим за 0,5;

б) показує мобільність власних засобів, він повинен бути більшим за 0,3, а бажано більшим за 0,5;

в) у довгостроковому періоді повинен бути меншим або дорівнювати 1;

г) показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на поточну дату, він може коливатися і бути більш-менш 0,2-0,3.

ТЕСТ 45 Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

а) показує ступінь близькості до втрати платоспроможності і подальшого банкрутства, він має бути більшим за 0,5;

б) показує мобільність власних засобів, він повинен бути більшим за 0,3, а бажано більшим за 0,5;

в) у довгостроковому періоді повинен бути меншим або дорівнювати 1;

г) показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на поточну дату, він може коливатися і бути більш-менш 0,2-0,3.

ТЕСТ 46 Коефіцієнт поточної ліквідності – це…:

а) показує, як забезпечене підприємство власними активами. Його значення має бути більше 0,1;

б) універсальний коефіцієнт, який показує співвідношення активів та пасивів і його значення повинно бути більше 2;

в) правильна відповідь відсутня.

ТЕСТ 47 Коефіцієнт забезпеченості – це…:

а) показує, як забезпечене підприємство власними активами;

б) універсальний коефіцієнт, який показує співвідношення активів та пасивів;

в) правильна відповідь відсутня.

ТЕСТ 48 У якому з випадків структура балансу вважається позитивною?

а) коефіцієнт забезпеченості більше 2 і коефіцієнт поточної ліквідності більше 0,1;

б) коефіцієнт забезпеченості більше 0,1 і коефіцієнт поточної ліквідності більше 2;

в) коефіцієнт забезпеченості більше 1 і коефіцієнт поточної ліквідності більше 3.

ТЕСТ 49. Z =1,2А + 1,4В + 3,3С + 0,6D + 1,0Е –

а) це загальна модель прогнозування банкрутства;

б) це модель Альтмана прогнозування банкрутства;

в) це модель Спрингейта прогнозування банкрутства;

г) це універсальна дискримінантна функція прогнозування банкрутства.

ТЕСТ 50 Z =1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4D –

а) це загальна модель прогнозування банкрутства;

б) це модель Альтмана прогнозування банкрутства;

в) це модель Спрингейта прогнозування банкрутства;

г) це універсальна дискримінантна функція прогнозування банкрутства.
1. Кинематика Понятие путь и перемещение svt rxx0 Скорость равномерного движения vМгновенна
2.  Иные права на землю Существующие в законодательстве помимо права собственности иные права на земельные
3. Билатеральные комплексы бочонковых колонок первичной соматосенсорной коры мозга являются модулями восприятия пространства
4. 1 Понятие и основное содержание этапа эксплуатации систем комплексного обеспечения безопасности объектов
5. YNK KUPL
6. Ленинградский металлический завод Кафедра резания станков и инструм
7. Городской центр профессионального и карьерного развития Организатор практики главный работодате
8. Дипломная работа- Понятие и правовой режим недвижимости в России
9. Трудовое право включает в себя три этапа- На 1 этапе студент выбирает вид трудового договора согл
10. Технология изготовления сувенирной упаковки
11. Ongoingconcern разделяются на две группы
12. Слово о полку Игореве
13. I Окружающие глазницу ткани Костный орбитальный край
14. Маленькие детки просто обожают строить рожицы и показывать язык
15. B ~ылмыс жасау~а кін~лі деп таныл~ан адам~а прокурор ~аулысымен та~айындалатын оны~ ы~тары мен бо
16. Реферат- История развития микробиологии
17. Статья 1 Цели и задачи трудового законодательства Целями трудового законодательства являются установле
18. Информатика Деревянко А
19. реферату- Операції національного банкуРозділ- Банківська справа Операції національного банку ПЛАН
20. Общее понятие химии