Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

01 січня 2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю Голд Фіш платник податку на п

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 10012011

м. Київ                                                                                                                          « 01 » січня 2012 р.

           

 Товариство з обмеженою відповідальністю  «Голд Фіш», платник податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора Валуєва Миколи Яновича, який діє на підставі Статуту, в подальшому «ПОСТАЧАЛЬНИК»,  з однієї сторони, та

 

Державне підприємство « Київська міська клінічна лікарня №7 » платник податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора Чібісов Леонід Петрович, який діє на підставі Статуту, в подальшому «ПОКУПЕЦЬ», з іншої сторони,

в подальшому іменуються «Сторони», а кожна окрема -  «Сторона» уклали цей Договір на поставку продукції (надалі іменується «Договір») про наступне:

 

  1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується поставити, а ПОКУПЕЦЬ приймати й оплачувати товар  у кількості, якості й асортименті, зазначених у письмових заявках, що виставляються ПОКУПЦЕМ і є частиною цього Договору з моменту їх підписання повноважними представниками Сторін.

 

  1.  СУМА ДОГОВОРУ

2.1 Ціна одиниці Товару (партії) зазначається в Додатку №1, що є невід’ємною частиною цього Договору.

2.2 Загальна вартість Договору визначається сумарною вартістю всіх виконаних ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і сплачених ПОКУПЦЕМ заявок протягом терміну дії Договору та складає суму 185150 грн. (сто вісімдесят п’ять тисяч сто п’ятдесят грн..)

  1.  ЯКІСТЬ ТОВАРУ

3.1 ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість Товару. Безпека меблів підтверджується результатами фізико-механічних випробувань у відповідності з міждержавними ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93, ДСТУ ГОСТ 22046:2005.

  1.  УМОВИ ПОСТАВКИ

4.1 Поставка Товару здійснюється впродовж п’яти календарних днів після отримання письмової заявки на покупку.

4.2 Передача Товару здійснюється на складі ПОСТАЧАЛЬНИКА.

4.3 Право власності на визначену кількість Товару переходить від ПОСТАЧАЛЬНИКА до ПОКУПЦЯ з моменту передачі  Товару на складі ПОСТАЧАЛЬНИКА.

4.4 Перехід ризиків на Товар відбувається одночасно з переходом Товару до ПОКУПЦЯ.

4.5 Передача Товару за кількістю та комплектністю здійснюється одночасно з підписанням ПОКУПЦЕМ видаткової накладної.

4.6 Одночасно з передачею Товару ПОСТАЧАЛЬНИК надає ПОКУПЦЮ наступну товаросупроводжувальні документа:

- Рахунок-фактуру;

- Видаткову накладну;

- Копію сертифікату відповідності;

- Копію Висновку державної санепідемекспертизи;

 

4.7 Транспортування Товару зі складу ПОСТАЧАЛЬНИКА проводиться транспортом ПОКУПЦЯ.

  1.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Обов’язки ПОСТАЧАЛЬНИКА :

5.1.1 Поставити і передати Товар ПОКУПЦЮ чи вантажоодержувачу в терміни, встановлені в Договорі.

5.2   Зобов’язання ПОСТАЧАЛЬНИКА щодо термінів поставки, дотримання номенклатури, кількість і якості Товару вважаються виконаними з моменту одержання ПОКУПЦЕМ Товару і підписання  ним видаткової накладної (чи інших документів згідно з п.5.1.2 представниками Сторін).

5.3   Обов’язки ПОКУПЦЯ:

5.3.1 За відсутності обґрунтованих претензій до ПОСТАЧАЛЬНИКА прийняти Товар в місці отримання чи доставки за кількістю, якістю й асортиментом, підписати відповідні документи (видаткову накладну, акт прийому-передачі і т.д.).

5.3.2 Сплатити вартість Товару відповідно до умов розділу 6 цього Договору.

5.4    Право власності на придбаний Товар переходить до ПОКУПЦЯ з моменту підписання накладної (акту прийому - передачі  тощо).

5.5 ПРАВА ПОСТАЧАЛЬНИКА:

5.5.1 сповістити ПОКУПЦЯ впродовж  трьох робочих днів про відсутність даного товара.

  1.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

6.1 ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ ( 100 ) % вартості замовленої партії Товару згідно з рахунком-фактурою впродовж 5 днів с момента отримання товару шляхом здійснення безготівкового банківського переказу грошових коштів на банківський рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

6.2 Датою виконання грошових зобов’язань ПОКУПЦЯ є дата зарахування коштів на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

  1.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 У випадку поставки Товару неналежної якості ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний без зволікання замінити неякісний Товар якісним.

7.2 При необґрунтованій відмові від прийому Товару ПОКУПЕЦЬ повністю відшкодовує ПОСТАЧАЛЬНИКУ спричинені цим збитки.

7.3 У випадку прострочення сплати за поставку Товару (пп. 6.2 ) ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний сплатити на користь ПОСТАЧАЛЬНИКА пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент прострочення, від несплаченої вчасно суми за кожний день такого прострочення.

7.4. При просоченості сплати за поставлений та належним чином прийнятий товар ПРОДАВЕЦЬ поштою відправляє ПОКУПЦЮ претензію.

7.4 Крім відповідності, передбаченої пунктами 7.1, 7.2 та 7.3, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

  1.  ФОРС-МАЖОР

8.1 Сторони погодились з тим, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, які не залежать від волі сторін, контролювати чи запобігти виникненню яких, використовуючи розумні засоби застереження, вони не змогли), а саме: війни, військових дій, блокади, пожеж, землетрусів, повеней, а також інших обставин подібного роду, які знаходяться поза межами розумного контролю сторін, та які впливають на виконання сторонами зобов’язань за цим договором, строки виконання таких зобов’язань продовжуються відповідно на строк дії вказаних обставин, якщо вони значною мірою впливають на виконання в належний строк всього договору чи тієї його окремої частини, яка підлягає виконанню після настання форс-мажорних обставин.

                                                9.      ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1 Усі суперечки і  розбіжності за цим Договором вирішуються шляхом переговорів.

9.2  випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди в порядку, передбаченому п.9.1, впродовж 20 (двадцяти) днів з моменту виникнення суперечки чи розбіжностей за цим Договором або у зв’язку з ним, вони мають бути передані для вирішення до господарського суду відповідно до законодавства України.

                                              10.     СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1 Договір набирає сили з дати його підписання уповноваженими Сторін і діє до                   «31» січня  2013 р., а в частині взаєморозрахунків – до їх повного і належного виконання (здійснення).

10.2 Позовна давність договору 20 років.

                                                  11.        ІНШІ УМОВИ

11.1 Зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони укладені в письмовій формі, підписані обома Сторонами та скріплені печатками Сторін.

11.2 Договір може бути достроково розірваний:

- за згодою Сторін;

- за рішенням компетентних органів відповідно до чинного законодавства України.

11.3 Взаємини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

11.4 Цей Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної з Сторін.

 

12.   РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ                                                                ПОСТАЧАЛЬНИК

Державне підприємство КМКЛ №  7

01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 14-20

р/р. 35423005001329

в ГУДКУ в м. Києві

МФО 82 0019, код 03319759

ТОВ “Голд Фіш”

м. Києво,вул. Перова, 10.

р/р 2600159159827 в КРД « Райффайзен

Банк Аваль»,

        МФО 322904, код ЄДРПОУ  21543199

Ін. под. № 215431910132

Свідоцтво № 36394592

Тел.528-75-83

    Директор __________    Чібісов Л.П.                                        Директор________ Валуєв М.Я.

PAGE  2

Покупець_________________

Постачальник:_________________
1. Современная налоговая система Республики Казахстан
2. темами языками кодами
3. Новогодний праздник у ворот для младшей группы детского сада
4. URU А
5. Контрольная работа- Особенности действия уголовного закона
6. Тема 12 Правовое регулирование ценообразования План 1
7. Петербургская Государственная Педиатрическая Медицинская Академия Кафедра госпитальной педиатрии
8. Возможности и перспективы создания и развития свободных зкономических зон в России
9. Проведение сертификции творога Классического с масовой долей жира 18%, вырбатываемого кислотно-сычужным способом по ГОСТ Р 52096-2003
10. Вступ до спеціальності корекційна освіта та педагогічна деонтологія
11. Египет- Страна Пирамид
12. Статья- Оптимизация лечения больных сахарным диабетом с артериальной гипертензией, микроальбуминурией
13. Коллективные трудовые споры
14. Реферат- Как создаются торговые марки
15. Доклад Глобальный биотический круговорот веществ осуществляется при участии всех организмов населяющих
16.  2 Ж~йені~ беріліс функциясы мынандай болсын- оны~ фаза жиілік сипаттамасыны~ те~деуін табыныз
17. О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства утверждены правила отпуск
18. Рыбы
19. Формируются и передаются их отправителями непосредственно в адрес конкретного получателя
20. Госслужащие и их роль в государственном управлении Республики Беларусь