Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

.О. ДІДОРЕНКА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


PAGE  16

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ

Розробники:

_____________________ /Письменський Є.О., начальник кафедри кримінального права, к.ю.н., доц./;

_____________________ /Дудоров О.О., професор кафедри кримінального права, д.ю.н., проф., засл. діяч науки і техніки України/;

_____________________ /Гнєтнєв М.К., доцент кафедри кримінального права, к.ю.н., доц./

Луганськ – 2013


Семінарське заняття № 1

ТЕМА 1.2. Значення юридичної практики, прецедентів і доктрини кримінального права для кваліфікації злочинів (2 год.)

МЕТА

 •  освітня: формування знань про роль і значення юридичної практики, прецедентів і кримінально-правової доктрини для кваліфікації злочинів.
 •  розвивальна: закріплення уявлень про юридичну підставу кримінально-правової кваліфікації; усвідомлення специфічного характеру впливу юридичної практики, прецедентів і кримінально-правової доктрини на кримінально-правову кваліфікацію.
 •  виховна: забезпечення всебічного розвитку та формування наукового світогляду та підвищення рівня правової свідомості.

Основні поняття: юридична практика, прецедент, доктрина кримінального права.

ПЛАН:

 1.  Значення юридичної практики для кримінально-правової кваліфікації.
 2.  Судові прецеденти і кримінально-правова кваліфікація.
 3.  Вплив доктрини кримінального права на кваліфікацію злочинів.

Питання самоконтролю та перевірки:

 1.  Яким чином узагальнюють правозастосовну практику?
 2.  Які існують форми узагальнення правозастосовної практики?
 3.  Назвіть документи, у яких може міститися узагальнення правозастосовної практики?
 4.  Що таке прецедент за законодавством зарубіжних країн?
 5.  Дайте визначення прецеденту відповідно до законодавства України.
 6.  Яким чином судовий прецедент може впливати на кримінально-правову кваліфікацію?
 7.  Яке значення мають роз’яснення Пленуму Верховного Суду України для кваліфікації злочинів?
 8.  Яке значення мають роз’яснення Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для кваліфікації злочинів?
 9.  Що розуміють під доктриною кримінального права.
 10.  Як здобутки доктрини кримінального права можуть використовуватися при кваліфікації злочинів?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1.  Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 2.  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. – 3-є вид., доп. та перероб. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
 3.  Корнеева А.В. Теоретическиеосновыквалификациипреступлений: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2010. – 176 с.
 4.  Кузнецова Н.Ф. Проблемыквалификациипреступлений: Лекции по спецкурсу «Основыквалификациипреступлений»; Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.: Изд. Дом «Городец», 2007. – 336 с.
 5.  Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К.: Алерта, 2012. – 316 с.
 6.  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

Допоміжна

 1.  Андрушко П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Право України. – 2011. – № 9. – С. 25-41.
 2.  Борисов В.І., Пащенко О.О. Щодо підвищення ефективності застосування кримінально-правових норм на досудових стадіях розслідування кримінальних справ // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наук. праць. Випуск 17 / Ред. кол.: В.І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х.: Вид-во «Кроссроуд», 2009. – С. 33-51.
 3.  Кагадій М.І. Юридична практика в діяльності судових органів // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2004. – № 1. – С. 240-248.
 4.  Навроцький В.О. Значення судової практики і прецеденту для кримінально-правової кваліфікації // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 6. – C. 49-51.
 5.  Письменський Є. Значення юридичної практики, прецедентів і доктрини кримінального права для кваліфікації злочинів // Наука і правоохорона. – 2009. – № 4. – С. 112 – 117.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ТЕМА 1.3. Стадії кримінально-правової кваліфікації (2 год.)

МЕТА:

 •  освітня: формування знань про роль і значення стадій кримінально-правової кваліфікації для кваліфікації злочинів.
 •  розвивальна: закріплення уявлень про стадії кримінально-правової кваліфікації; усвідомлення специфічного характеру кожного часового проміжку, у який здійснюється відповідна частина кримінально-правової оцінки вчиненого діяння.
 •  виховна: забезпечення всебічного розвитку та формування наукового світогляду та підвищення рівня правової свідомості.

Основні поняття: кваліфікація злочинів, стадії кваліфікації.

ПЛАН:

 1.  Поняття та значення стадій кримінально-правової кваліфікації.
 2.  Види та зміст стадій кримінально-правової кваліфікації.
 3.  Значення кожної стадії кримінально-правової кваліфікації для правозастосовчої практики.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ:

 1.  Що таке стадія (етап) кваліфікації злочинів?
 2.  Зміст першої стадії кримінально-правової кваліфікації.
 3.  Зміст другої стадії кримінально-правової кваліфікації.
 4.  Зміст третьої стадії кримінально-правової кваліфікації.
 5.  Зміст четвертої стадії кримінально-правової кваліфікації.
 6.  Що таке формула кваліфікації?
 7.  Правила складання формули кваліфікації в залежності від стадії вчинення злочину.
 8.  Правила складання формули кваліфікації для різних співучасників злочину.
 9.  Правила складання формули кваліфікації в разі множинності злочинів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1.  Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 2.  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. – 3-є вид., доп. та перероб. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
 3.  Корнеева А.В. Теоретическиеосновыквалификациипреступлений: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2010. – 176 с.
 4.  Кузнецова Н.Ф. Проблемыквалификациипреступлений: Лекции по спецкурсу «Основыквалификациипреступлений»; Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.: Изд. Дом «Городец», 2007. – 336 с.
 5.  Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К.: Алерта, 2012. – 316 с.
 6.  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

Допоміжна

 1.  Андрушко П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Право України. – 2011. – № 9. – С. 25-41.
 2.  Борисов В.І., Пащенко О.О. Щодо підвищення ефективності застосування кримінально-правових норм на досудових стадіях розслідування кримінальних справ // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наук. праць. Випуск 17 / Ред. кол.: В.І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х.: Вид-во «Кроссроуд», 2009. – С. 33-51.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА 1.4. Кваліфікаційні помилки (2 год.)

МЕТА:

 •  освітня: з’ясувати характер і види помилок, які припускають при здійсненні кримінально-правової кваліфікації;
 •  розвивальна: розвивати практичні навички виявлення помилок при кваліфікації злочинів;
 •  виховна: виховувати усвідомлення необхідності уникнення кваліфікаційних помилок.

Основні поняття: кваліфікаційна помилка, неправильне застосування кримінального закону, «надлишковість» кваліфікація.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ:

 1.  Поняття та види кваліфікаційних помилок.
 2.  Об’єктивні причини помилок у кримінально-правовій кваліфікації.
 3.  Суб’єктивні причини помилок у кримінально-правовій кваліфікації.
 4.  Презумпція правильності кримінально-правової кваліфікації.
 5.  Випадки неправильного застосування кримінального закону при здійсненні кримінально-правової кваліфікації.
 6.  «Надлишкова» кримінально-правова кваліфікація.
 7.  Безпідставне застосування кримінального закону при кваліфікації.
 8.  Безпідставне незастосування кримінального закону при кваліфікації.
 9.  «Пропуск» статей (їх частин) КК України при кваліфікації.
 10.  «Підміна» статей (їх частин) КК України при кваліфікації.

ЗАВДАННЯ:

1) використовуючи Єдиний державний реєстр судових рішень, знайти ухвали судів апеляційної та касаційної інстанції, у яких зафіксовані помилки, припущені судами нижчих інстанцій при кваліфікації злочинів; 2) проаналізувати виявлені помилки; 3) висловити міркування з приводу причин цих помилок.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1.  Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 2.  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. – 3-є вид., доп. та перероб. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
 3.  Корнеева А.В. Теоретическиеосновыквалификациипреступлений: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2010. – 176 с.
 4.  Кузнецова Н.Ф. Проблемыквалификациипреступлений: Лекции по спецкурсу «Основыквалификациипреступлений»; Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.: Изд. Дом «Городец», 2007. – 336 с.
 5.  Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К.: Алерта, 2012. – 316 с.
 6.  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

Допоміжна

 1.  Колосовский В.В. Квалификационные ошибки. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 157 с.
 2.  Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів. – К.: Атіка, 2004. – 186 с.
 3.  Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів як предмет судового реагування: поняття, види та процесуальні способи усунення // Право України. – 2002. – № 10. – С. 44-49.
 4.  Наумов А. Характеристика типичных ошибок в применении уголовного закона//Советская юстиция. – 1973. – № 15. – С. 13.
 5.  Сабитов Р.А. Ошибки в квалификацииуголовно-правовыхдеяний [Электронный ресурс]: http://www.lib.csu.ru/vch/9/2001_02/014.pdf

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ТЕМА 2.2. Поняття та види принципів кримінально-правової кваліфікації (2 год.)

МЕТА:

 •  освітня: формування знань про принципи кримінально-правової кваліфікації.
 •  розвивальна: закріплення уявлень про систему принципів кримінально-правової кваліфікації.
 •  виховна: забезпечення всебічного розвитку та формування наукового світогляду та підвищення рівня правової свідомості.

Основні поняття: принципи кримінально-правової кваліфікації, законність, офіційність, об’єктивність, точність, індивідуальність, повнота, стабільність, недопустимість подвійного ставлення за провину.

ПЛАН:

 1.  Поняття та система принципів кримінально-правової кваліфікації.
 2.  Види принципів кримінально-правової кваліфікації.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ:

 1.  Що таке принципи кримінально-правової кваліфікації?
 2.  Які існують види кримінально-правової кваліфікації?
 3.  Розкрийте зміст принципу законності кримінально-правової кваліфікації.
 4.  Розкрийте зміст принципу офіційності кримінально-правової кваліфікації.
 5.  Розкрийте зміст принципу об’єктивності кримінально-правової кваліфікації.
 6.  Розкрийте зміст принципу точності кримінально-правової кваліфікації.
 7.  Розкрийте зміст принципу індивідуальності кримінально-правової кваліфікації.
 8.  Розкрийте зміст принципу повноти кримінально-правової кваліфікації.
 9.  Розкрийте зміст принципу стабільності кримінально-правової кваліфікації.
 10.  Розкрийте зміст принципу недопустимості подвійного вмінення.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1.  Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 2.  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. – 3-є вид., доп. та перероб. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
 3.  Корнеева А.В. Теоретическиеосновыквалификациипреступлений: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2010. – 176 с.
 4.  Кузнецова Н.Ф. Проблемыквалификациипреступлений: Лекции по спецкурсу «Основыквалификациипреступлений»; Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.: Изд. Дом «Городец», 2007. – 336 с.
 5.  Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К.: Алерта, 2012. – 316 с.
 6.  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

Допоміжна

 1.  Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 169 с.
 2.  Кадников Н.Г. Квалификацияпреступлений и вопросысудебноготолкования: теория и практика: Учебноепособие. - М.: Норма, 2003. - 144 с.
 3.  Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм: Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 224 с.
 4.  Навроцький В.О. Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – № 10. – С. 112-117.
 5.  Шумихин В.Г. Правила квалификациипреступлений: Учебноепособие. – М.: Московскийпсихосоциальныйинститут, 2003. – 80 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ТЕМА 3.2. Особливості кваліфікації за об’єктивними ознаками складу злочину (2 год.)

МЕТА:

 •  освітня: з’ясувати особливості кваліфікації злочинів за об’єктивними ознаками їх складу;
 •  розвивальна: розвивати практичні навички кваліфікації злочинів за ознаками об’єкта та об’єктивної сторони складу злочину;
 •  виховна: формувати позицію, за якої відсутність хоча б однієї ознаки складу злочину свідчить про відсутність усього складу злочину.  

Основні поняття: об’єкт злочину, предмет злочину, потерпілий, суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечні наслідки, причиновий зв’язок, час, місце, знаряддя, спосіб, засоби.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ:

 1.  Види об'єктів злочину та їх значення для кваліфікації злочинів.
 2.  Значення предмета злочину для кваліфікації злочинів.
 3.  Значення потерпілого для кваліфікації злочинів.
 4.  Ознаки об’єктивної сторони складу злочину та їх значення для кваліфікації злочинів.
 5.  Особливості кваліфікації злочинів із матеріальним складом злочину.
 6.  Особливості кваліфікації злочинів із формальним складом злочину.
 7.  Особливості кваліфікації злочинів із усіченим складом злочину.

ЗАВДАННЯ:

1. Як необхідно кваліфікувати багатооб’єктне злочинне посягання?

2. Чи завжди предмету злочину заподіюється фізична шкода? Назвіть конкретні статті КК України, якими описано злочини, при вчиненні яких предмету злочину заподіюється фізична шкода.

3. Наведіть приклад, коли наслідки впливають на кваліфікацію злочинів.

4. Використовуючи знання про наслідки, здійсніть розмежування діянь, учинених у стані крайньої необхідності та при перевищенні меж необхідної оборони.

5. Наведіть декілька прикладів, коли факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину впливають на кваліфікацію.

6. Складіть таблицю «Відмежування розбою від вимагання»

Ознаки, за якими треба здійснити відмежування

Об’єкт злочину (предмет, потерпілий)

Об’єктивна сторона злочину

ч. 1 ст. 187 КК України

ч. 1 ст. 189 КК України

7. Складіть таблицю «Відмежування залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані»

Ознаки за якими треба здійснити відмежування

Об’єкт злочину (предмет, потерпілий)

Об’єктивна сторона злочину

ч. 1 ст. 135 КК України

ч. 1 ст. 136 КК України

8. Заступник директора однієї з середніх шкіл Шацька (за фахом учитель історії), приймаючи випускний іспит у школі завищила оцінку одному з учнів Каменюці. Через скаргу, яка надійшла з цього приводу було встановлено, що Шацька у вільний від роботи час займалася репетиторством. Зокрема, вона протягом двох років навчала історії Каменюку, за що батьки учня щотижня виплачували їй по 100 гривень. Дайте кваліфікацію діям Шацької.

9. Менеджер фірми „Маковій” офіцер запасу Сілюк не з’явився до військового комісаріату, куди був викликаний для відправлення для проходження чергових навчальних зборів. Знищивши свій військовий квиток, він, посилаючись на те, що є членом організації „Пацифісти України”, відмовився розмовляти із представниками комісаріату та порадив їм звертатися до суду. Дайте кваліфікацію діям Сілюка.

10. Не маючи достатньо коштів, але бажаючи зробити своїм дітям до Нового року подарунок, Скоба у сквері біля міської ради вночі зрубав дві блакитні ялинки. Одну з них він відніс до себе додому, а іншу збув невідомій особі за 150 гривень. Дайте кваліфікацію діям Скоби.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1.  Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 2.  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. – 3-є вид., доп. та перероб. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
 3.  Корнеева А.В. Теоретическиеосновыквалификациипреступлений: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2010. – 176 с.
 4.  Кузнецова Н.Ф. Проблемыквалификациипреступлений: Лекции по спецкурсу «Основыквалификациипреступлений»; Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.: Изд. Дом «Городец», 2007. – 336 с.
 5.  Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К.: Алерта, 2012. – 316 с.
 6.  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

Допоміжна

 1.  Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення : монографія / П.С. Берзін. – К. : Дакор, 2009. – 736 с.
 2.  Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений) / В.К. Глистин. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1979. – 127 с.
 3.  Дудоров О.О. Причинний звязок: кримінально-правові аспекти / О.О. Дудоров // ВісникЗапорізькогонаціональногоуніверситету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – 2012. – № 4 (частина 1). – С. 214 – 221.
 4.  Єпур Г.В. Об’єктивна сторона складу злочину / Г.В. Єпур // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. – № 3. – С. 137 142.
 5.  Коржанський М.Й. Об’єкт і предмет злочину : монографія / М.Й. Коржанський. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. Мін-ва внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2005. – 252 с.
 6.  Коржанский Н.И. Правила квалификации преступлений с учетом признаков объекта / Н.И. Коржанский // Советское государство и право. – 1985. – № 5. – С. 81 – 87.
 7.  Музика А.А., Лащук Є.В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: Монографія. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 192 с.
 8.  Нерсесян В. Особенности установления причинной связи в составах преступлений, совершенных по неосторожности / В. Нерсесян // Уголовное право. – 2000. – № 3. – С. 31 – 34.
 9.  Смирнов А. Квалификация преступления по объективной стороне / А. Смирнов // Российская юстиция. – 2003. – № 1. – С. 14.
 10.  Тацій В.Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України : навч. посібник / В.Я. Тацій. – Х. : УкрЮА, 1994. – 76 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ТЕМА 3.3. Особливості кваліфікації за суб’єктивними

ознаками складу злочину (2 год.)

МЕТА:

 •  освітня: з’ясувати особливості кваліфікації злочинів за суб’єктивними ознаками їх складу;
 •  розвивальна: розвивати практичні навички кваліфікації злочинів за ознаками суб’єкта та суб’єктивної сторони складу злочину;
 •  виховна: формувати позицію, за якої відсутність хоча б однієї ознаки складу злочину свідчить про відсутність усього складу злочину.  

Основні поняття: суб’єктивна сторона злочину, вина, мотив, мета, емоції, казус, помилка, суб’єкт злочину, вік кримінальної відповідальності, осудність спеціальний суб’єкт злочину.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

1. Урахування вини та її форм при кваліфікації злочинів.

2. Значення мотиву, мети та емоцій для кримінально-правової оцінки вчиненого.

3. Казус (випадок).

3. Помилка та її вплив на кваліфікацію злочинів.

4. Суб’єкт злочину й урахування його ознак при кваліфікації злочинів.

ЗАВДАННЯ:

 1.  Як слід кваліфікувати злочини проти здоров’я особи при невизначеному умислі?
 2.  Кваліфікуйте дії особи, яка підключила загалом безпечний для життя електричний струм до металевої огорожі дачі, але від торкання до огорожі загинула дитина?
 3.  Як необхідно кваліфікувати порушення правил пожежної безпеки, що призвели до людських жертв, особою, яка не була ознайомлена з цими правилами?
 4.  Яким чином кваліфікується наявність умисної форми вини щодо наслідків, які настали при вчиненні порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами?
 5.  Розкрийте особливості кваліфікації дій осіб, які вчинили злочин у стані патологічного або фізіологічного афекту.
 6.  Яке правило кваліфікації треба застосовувати при оцінюванні вбивства, вчиненого у стані афекту, якщо воно містить ознаки особливої жорстокості?
 7.  Чи є особа суб’єктом злочину, якщо злочинне діяння вчинене нею в день народження до настання нуля годин?
 8.  Як установлюється вік особи за відсутні документів, які б його підтверджували?
 9.  15-річний Макаров на прохання свого знайомого прийшов до Сухомліна і почав вимагати, щоб він повернув йому борг у сумі 1000 гривень. Сухомлін відмовився через неможливість це зробити найближчим часом. Тоді Макаров заподіяв йому тяжкі тілесні ушкодження. Дайте кваліфікацію діям Макарова.
 10.  Городов із метою вбивства підсипав своїй дружині в каву отруту, яка повинна була подіяти через годину. Дружина по дорозі на роботу потрапила в дорожньо-транспортну пригоду і загинула. Дайте кваліфікацію діям Городова.
 11.  Білий, перебуваючи за кермом автомобіля, очікував біля під’їзду будинку виходу з нього сестри. У цей час із під’їзду вийшла пенсіонерка Чайковська, яка направлялася до магазину, і коли вона обходила капот автомобіля, Білий зненацька посигналив, від чого Чайковська злякавшись, упала та знепритомніла. Білий відвіз її в лікарню, де Чайковська, не приходячи до тями, померла. Дайте кваліфікацію діям Білого.

12. Викладіть навчальний матеріал у вигляді план-схеми або таблиці з одного з таких питань:

а) „Вплив фактичної помилки на кваліфікацію злочинів”;

б) „Відмежування державної зради від шпигунства”:

Ознаки, за якими

треба здійснити

відмежування

Суб’єкт злочину

Суб’єктивна сторона злочину

ч. 1 ст. 111 КК України

ч. 1 ст. 114 КК України

в) „Відмежування шахрайства від шахрайства з фінансовими ресурсами”:

Ознаки, за якими

треба здійснити

відмежування

Суб’єкт злочину

Суб’єктивна сторона злочину

ч. 1 ст. 190 КК України

ч. 1 ст. 222 КК України

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1.  Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 2.  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. – 3-є вид., доп. та перероб. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
 3.  Корнеева А.В. Теоретическиеосновыквалификациипреступлений: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2010. – 176 с.
 4.  Кузнецова Н.Ф. Проблемыквалификациипреступлений: Лекции по спецкурсу «Основыквалификациипреступлений»; Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.: Изд. Дом «Городец», 2007. – 336 с.
 5.  Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К.: Алерта, 2012. – 316 с.
 6.  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

Допоміжна

 1.  Бриллиантов А.В. Квалификация преступлений по признаку их совершения группой лиц, из которых лишь одно обладает признаками субъекта преступления / А.В. Бриллиантов // Российский судья. – 2005. – № 3. – С. 17 – 19.
 2.  Ватва Ю.А. Особливості кваліфікації злочинів при наявності помилки / Ю.А. Ватва // Вісник університету внутрішніх справ МВС України. – 2000. – № 10. – С. 50 – 55.
 3.  Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України : монографія / наук. ред. С.Д. Шапченко / Р.В. Вереша. – К. : Атіка, 2005. – 224 с.
 4.  Дагель П.С. Субъективная сторона преступления и ее установление / П.С. Дагель, В.П. Котов. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1974. – 244 с.
 5.  Дудоров О. Про інтелектуальну ознаку умислу податкового злочинця / О. Дудоров // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – С. 110 – 115.
 6.  Зайцев О.В. Співвідношення осудності, неосудності та обмеженої осудності / О.В. Зайцев // Держава і право : Збірник наукових праць. Юрид. і політ. науки. Вип. 20. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 395 – 399.
 7.  Лапко Г.К. До питання визначення спеціальних ознак суб’єкта незаконного проведення аборту за кримінальним законодавством України / Г.К. Лапко // Право і безпека. – 2005. – № 1. – Ч. 4. – С. 130 – 132.
 8.  Лень В.В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві : монографія / В.В. Лень ; передм. д.ю.н., проф. Ю.М. Антоняна. – Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2008. – 180 с.
 9.  Павликовский В.И. Проблемы установления формы и содержания вины в преступлениях с формальным составом / В.И. Павликовский // Право і безпека. – 2004. – № 3 – 4. – С. 95 – 97.
 10.  Павлов В.Г. Субъект преступления / В.Г. Павлов. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 296 с.
 11.  Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам / А.И. Рарог. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 304 с.
 12.  Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация преступления / С.А. Тарарухин. – К. :Вища школа, 1977. – 151 с.
 13.  Толмачев О. Квалификация преступлений при частичной реализации умысла / О. Толмачев // Российская юстиция. – 2000. – № 12. – С. 49 – 50.
 14.  Устименко В.В. Специальный субъект преступления / В.В. Устименко. – Харьков :Выща школа. Изд-во при ХГУ, 1989. – 104 с.
 15.  Шеховцова Л.І. Розмежування злочинів, вчинених у стані сильного душевного хвилювання, від деяких суміжних складів злочинів / Л.І. Шеховцова // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 35. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2007. – С. 500 – 506.
 16.  Якушин В.А. Ошибка в уголовном праве и ее влияние на пределы субъективного вменения (теоретические аспекты) / В.А. Якушин, В.В. Назаров. – Ульяновск :УлГУ, 1997. – 62 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ТЕМА 4.2. Кваліфікація множинності злочинів(2 год.)

МЕТА:

 •  освітня: з’ясувати особливості кваліфікації множинності злочинів;
 •  розвивальна: розвивати практичні навички кваліфікації повторності, сукупності та рецидиву злочинів;
 •  виховна: формувати позицію, за якої одиничні злочини підлягають відмежуванню від множинності злочинів, що впливає на кримінально-правову кваліфікацію.   

Основні поняття: множинність злочинів, повторність злочинів, сукупність злочинів, рецидив злочинів.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

1. Кваліфікація одиничних злочинів.

2. Відмежування повторності злочинів від продовжуваного злочину.

3. Кваліфікація повторності злочинів.

4. Кваліфікація ідеальної сукупності злочинів.

5. Кваліфікація реальної сукупності злочинів.

6. Кваліфікація рецидиву злочинів.

ЗАВДАННЯ:

 1.  Чи утворює сукупність злочинів при вчиненні особою хуліганських дій, пов’язаних із опором працівникові міліції, котрий припиняє їх?
 2.  Який вид сукупності злочинів матиме місце в разі порушення водієм правил дорожнього руху, що призвело до завдання потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, якщо при цьому водій зник із місця злочину, а потерпілий від одержаних ушкоджень помер?
 3.  Кваліфікуйте дії особи, яка, бажаючи знищити своє майно шляхом підпалу, знищила з необережності майно сусіда, завдавши останньому шкоди у великих розмірах. Чи матиме місце у цьому разі множинність злочинів?
 4.  Кваліфікуйте дії винного, який вчинив умисне вбивство рідного дядька особи у зв’язку з виконанням цією особою службового обов’язку.
 5.   Як необхідно кваліфікувати дії двох службових осіб, при перевищенні влади, яке супроводжувалося катуванням потерпілого?
 6.   Як необхідно кваліфікувати дії дорослої особи, яка спочатку втягнула неповнолітнього, якому виповнилося шістнадцять років, у пияцтво, а потім у злочинну діяльність (ці дії не охоплювалися єдиним умислом)?
 7.  Іванов надав до банку завідомо неправдиву інформацію та отримав кредит в розмірі 100 тис. гривень. Розуміючи, що у встановлений кредитним договором строк не зможе повернути кредит, він повторно подав через деякий час після отримання кредиту завідомо неправдиву інформацію банку для його пролонгації. Як необхідно кваліфікувати дії винної особи?
 8.   Ковальов, бажаючи позбавитися дружини, виготовив замаскований вибуховий пристрій, таймер якого встановив на час польоту дружини в літаку за маршрутом „Луганськ – Київ”. У вантажному терміналі аеропорту в результаті недбалого поводження вантажників із багажем пасажирів відбувся передчасний вибух, який зруйнував ліве крило будівлі терміналу, багаж виявився значно пошкоджений, а вантажник Юхимчук загинув, стюард Сивак позбувся лівого ока, у начальника терміналу Ляпуха були зламані три ребра, а двом робочим були заподіяні подряпини та синці. Дайте кримінально-правову оцінку діям Ковальова.
 9.  Проценко і Монахов замовили художнику Каладієвському, який не знав про злочинні наміри замовників, копію знаменитої картини „Эгіна”, що той і зробив у обумовлений термін. Реалізовуючи намічений план, вони підмовили за певну суму грошей замінити копію на оригінал картини адміністратора музею одного з південних приморських міст, який згодом успішно виконав прохання. Позбавляючись від можливого свідка, Проценко, інсценуючи самогубство, викинув художника, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, із вікна його квартири. Кваліфікуйте дії винних осіб.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1.  Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 2.  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. – 3-є вид., доп. та перероб. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
 3.  Корнеева А.В. Теоретическиеосновыквалификациипреступлений: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2010. – 176 с.
 4.  Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основыквалификациипреступлений»; Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.: Изд. Дом «Городец», 2007. – 336 с.
 5.  Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К.: Алерта, 2012. – 316 с.
 6.  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

Допоміжна

 1.  Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины / М.И. Бажанов. – Х. : Право, 2000. – 128 с.
 2.  Берзін П.С. Питання про сукупність злочинів та цивільних деліктів, що пов’язані з порушенням прав на об’єкти права інтелектуальної власності / П.С. Берзін, А.А. Стрижевська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції, 3 – 4 лютого 2005 року – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. 324 – 330.
 3.  Благов Е.В. Квалификация рецидива преступлений по негативным признакам / Е.В. Благов // Уголовный процесс. – 2006. – № 8. – С. 48 – 52.
 4.  Дробот Ю.В. Рецидив как квалифицирующий признак состава преступления. Вопросы практика к законодателю / Ю.В. Дробот // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 2. – С. 38 – 50.
 5.  Захаров В.Ф. Новий Кримінальний кодекс України та рецидив злочину / В.Ф. Захаров // Держава і право / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2002. – Вип. 15. – С. 413 – 416.
 6.  Зінченко І.О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання : монографія / О.І. Зінченко, В.І. Тютюгін ; ред. В.І. Тютюгін. – Х. : Фінн, 2008. – 336 с.
 7.  Мороз М.А. Повторність та сукупність злочинів: окремі питання кваліфікації / М.А. Мороз // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 5. – С. 35 – 39.   
 8.  Созанський Т. Кваліфікація ідеальної сукупності злочинів / Т. Созанський // Вісник Львівського інституту внутрішніх драв. – 2001. – № 2 (15). – С. 167 – 171.
 9.  Сознаський Т.І. Кваліфікація насильницьких злочинів за сукупністю з посяганнями, передбаченими іншими статтями Особливої частини Кримінального кодексу України / Т.І. Созанський // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 2000. – № 2. – С. 164 – 167.
 10.  Стрижевська А. Визначення змісту поняття „повторність злочинів” / А. Стрижевська // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 5. – С. 57 – 64.
 11.  Судова практика з питань кваліфікації повторності та сукупності злочинів (статті 32, 33, 35 Кримінального кодексу України) // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 3. – С. 26 – 34.
 12.  Черненко Т. Формы множественности преступлений и их отражение в квалификации преступлений / Т. Черненко // Уголовное право. – 2000. – № 4. – С. 40 – 43.
 13.  Шкредова Э.Г. Множественность преступлений по уголовному законодательству стран СНГ : учебное пособие / Э.Г. Шкредова. – Смоленск : Универсум, 2005. – 216 с.
 14.  Южанин В.Е. Проблемы рецидива преступлений и ответственности за него по уголовному праву России / В.Е. Южанин, А.В. Армашова. – М. :Юрлитинформ, 2007. – 192 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

ТЕМА 4.3. Кваліфікація злочинів, учинених у співучасті(2 год.)

МЕТА:

 •  освітня: з’ясувати особливості кваліфікації злочинів, учинених у співучасті;
 •  розвивальна: розвивати практичні навички кваліфікації злочинів, учинених у співучасті;
 •  виховна: формувати позицію, за якої співучасть впливає на кваліфікацію злочинів.   

Основні поняття: співучасть у злочині, виконавець, організатор, пособник, підбурювач, група осіб, організована група, злочинна організація, причетність до злочину.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

1. Загальна характеристика злочинів, вчинених у співучасті та особливості їх кваліфікації.

2. Кваліфікація діянь виконавця злочину.

3. Кваліфікація діянь інших співучасників злочину.

4. Кваліфікація злочинів, учинених у співучасті за ускладнених обставин.

5. Кваліфікація причетності до злочину.

6. Кваліфікація злочинів, учинених у співучасті за ускладнених обставин.

7. Кваліфікація злочинів, учинених групою осіб.

8. Кваліфікація злочинів, учинених організованою групою.

9. Кваліфікація злочинів, учених злочинною організацією.

ЗАВДАННЯ:

 1.  Яким чином слід кваліфікувати дії слідчого, який, бажаючи одержати свідчення від обвинуваченого щодо вчинення злочину, залучає для цього співробітника карного розшуку, котрий, у свою чергу, застосовуючи насильство до обвинуваченого, одержує зізнавальних свідчень від останнього? Хто і на яких підставах в такому разі підлягатиме відповідальності за ст. 373 КК України?
 2.  Поясніть, як із кримінально-правової точки зору треба оцінювати дії особи, яка брала участь у банді, якщо їй 15 років.
 3.  Чи можна говорити про те, що організатор злочину не підлягає кримінальній відповідальності за злочин, від виконання якого добровільно відмовився виконавець? Якщо так, то на підставі чого? Якою має бути кримінально-правова оцінка дій організатора?
 4.  Чи впливатиме на кваліфікацію дій виконавця та обставина, що він скоїв злочин у групі з неосудними особами, проте сумлінно помилявся з приводу того, що останні є такими?
 5.  Кваліфікуйте дії батька, що брав участь у вчиненні такого злочину, як вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.
 6.  Чи впливатиме на кваліфікацію дій підбурювача до злочину ексцес виконавця? Якщо так, то яким чином?
 7.  Визначте правила кваліфікації співучасті у злочині зі спеціальним суб’єктом.
 8.  Орлов, Сикорський і Мєлікян чіплялися до громадян в парку імені Щорса. Співробітник райвідділу міліції, котрий проходив поруч, почав вимагати, щоб вони припинили свої дії щодо громадян. Сикорський, не реагуючи на вимоги, вдарив міліціонера рукою в живіт. У результаті удару останній впав і вдарився головою об камінь, втративши свідомість. Скориставшись ситуацією, Орлов почав обшукувати кишені потерпілого та виявив гроші в сумі 410 гривень, а також службове посвідчення. Мєлікян запропонував добити співробітника міліції, щоб потім не покарали за їх дії. Орлов попросив шкіряний пояс у Сикорського, який той йому дав, і разом із Мєлікяном задушив потерпілого. Гроші в сумі 410 гривень забрав Орлов. Посвідчення забрав Мєлікян, збувши його пізніше своєму знайомому. Як слід кваліфікувати дії Орлова, Сикорського і Мєлікяна?
 9.  Котов і Шоріс, бажаючи вступити у статеві відносини з 14-річними Івановою та Данченко, запросили дівчат до себе додому, де запропонували їм спожити алкогольні напої, на що останні погодилися. Котов і Шоріс випили з Івановою та Данченко два літри самогону, що зберігався у них, після чого Котов здійснив статевий акт з Івановою, Шоріс від вчинення злочину відмовився. Будучи в стані алкогольного сп’яніння, Данченко викинулася з відкритого вікна і загинула. Дайте кримінально-правову оцінку діям винних осіб?
 10.  Онопко, Курілов і Єзерський змовилися здійснювати напади на банківські установи м. Луганська. Онопко мав пістолет марки „ТТ”, про що знали інші. Єзерський по кресленнях, що є у нього, виготовив макет пістолета Макарова. В обумовлений час вони прибули до Ощадбанку. Враховуючи те, що в установі працювали лише жінки, зловмисники вирішили, що застосовувати зброю їм не доведеться, і захопили з собою тільки макет пістолета Макарова. Увірвавшись до Ощадбанку та погрожуючи макетом пістолета касиру та іншим співробітникам банку, зажадали віддати всю готівку. Касир банку вирішила підняти тривогу, для чого спробувала натиснути кнопку сигналізації. Проте Єзерський ударив її макетом пістолета по голові, заподіявши середньої тяжкості тілесні ушкодження. Заволодівши грошима в сумі 15000 гривень, Онопко, Курілов і Єзерський з місця події зникли. Кваліфікуйте дії винних осіб.
 11.  Викладіть навчальний матеріал у вигляді план-схеми або таблиці з одного з таких питань:

а) „Види сукупності злочинів і питання їх кваліфікації”;

б) „Склади злочинів, що передбачають повторність або рецидив злочинів як кваліфікуючу або особливо кваліфікуючу ознаку складу злочину”:

Вид

повторності

Номер і частина

статті КК

Фактична повторність

Юридична повторність

Рецидив

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1.  Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
  1.  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. – 3-є вид., доп. та перероб. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
  2.  Корнеева А.В. Теоретическиеосновыквалификациипреступлений: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2010. – 176 с.
  3.  Кузнецова Н.Ф. Проблемыквалификациипреступлений: Лекции по спецкурсу «Основыквалификациипреступлений»; Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.: Изд. Дом «Городец», 2007. – 336 с.
  4.  Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К.: Алерта, 2012. – 316 с.
  5.  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

Допоміжна

 1.  Альошин Д.П. Функції співучасників, які вчинюють розкрадання за попереднім зговором групою осіб / Д.П. Альошин // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – № 12. – Частина 1. – С. 36 – 41.
  1.  Альошин Д.П. Форми співучасті в новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм / Д.П. Альошин // Право і безпека. – 2002. – № 1. – С. 15 – 20.
   1.  Біла Ю.В. Проблемні питання застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів, вчинених організованими злочинними групами / Ю.В. Біла // Сучасний вимір держави та права : зб. тез міжн. наук.-практ. конф. „ЧетвертіПрибузькі юридичні читання”, 28 – 29 лист. 2008 р. – Миколаїв, 2008. – С. 225 – 227.
    1.  Бушуев И.А. Ответственность за укрывательство преступлений и недоносительство / И.А. Бушуев. – М. : Юридическая литература, 1965. – 138 с.
    2.  Волженкин Б. Некоторые проблемы соучастия в преступлениях, совершаемых специальными субъектами / Б. Волженкин // Уголовное право. – 2000. – № 1. – С. 12 – 16.
    3.  Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений / Р.Р. Галиакбаров. – М. : Юрид. лит., 1980. – 263 с.
    4.  Дуванський О. Проблеми кваліфікації співучасті / О. Дуванський // Юридичний вісник України. – 2005. – № 19 (14 – 19 травня). – С. 15.
    5.  Жаровська Г.П. Класифікація співучасників і її підстави / Г.П. Жаровська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 147 : Правознавство. – Чернівці : Рута. – 2002. – С. 109 – 112.
    6.  Жук В. Окремі питання застосування кримінально-правових норм за злочини, які вчинюються організованими злочинними об’єднаннями / В. Жук, В. Кузнецов, О. Смаглюк // Юридичний вісник України. – 2005. – № 11 (19 – 25 березня). – С. 15.
    7.  Звечаровский И. Совершение преступления в соучастии: проблемы квалификации / И. Звечаровский // Законность. – 1999. – № 11. – С. 31 – 32.
    8.  Карчевский Н.В. Совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору с позиции нового Уголовного кодекса Украины / Н.В. Карчевский, Я.Г. Лизогуб // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. – 2001. – № 4. – С. 48 – 52.
    9.  Ковитиди О.Ф. Эксцесс исполнителя / О.Ф. Ковитиди // Весы Фемиды. – 1998. – № 3. – С. 18–19.
    10.  Лемешко О.М. Кримінально-правоваоцінкапотураннявчиненнюзлочину / О.М. Лемешко. – Х. : ФІНН, 2003. – 160 с.
    11.  Лизогуб Я.Г. Поняття „виконавецьзлочину” в новому кримінальномузаконодавстві: питаннякваліфікації / Я.Г. Лизогуб // Вісникпрокуратури. – 2003. – № 3. – С. 47 – 49.
    12.  Мельников А.М. Відповідальністьзлочинноїгрупи при ексцесівиконавця / А.М. Мельников // Право і безпека. – 2004. – № 2. – С. 82 – 85.
    13.  Новицький Г.В. Поняття і формиспівучасті у злочині за кримінальним правом України : науково-практичнийпосібник / Г.В. Новицький. – К. :Вища школа, 2001. – 96 с.
    14.  Остапенко Л. Питанняспівучасті у вбивствіматір’юновонародженоїдитини / Л. Остапенко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 108 – 111.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ТЕМА4.4. Кваліфікація причетності до злочину(2 год.)

МЕТА:

 •  освітня: формування знань про правила кваліфікації причетності до злочину та значення розмежування діянь, учинених суб’єктом предикатного злочину й суб’єктом причетного діяння.
 •  розвивальна: закріплення уявлень кваліфікацію причетності до злочину, її розмежування зі співучастю у злочині.
 •  виховна: забезпечення всебічного розвитку та формування наукового світогляду та підвищення рівня правової свідомості.

Основні поняття: кваліфікація злочинів, причетність до злочину, приховування злочину, потурання злочинові, неповідомлення (недонесення) про злочин.

ПЛАН:

 1.  Розмежування причетності до злочину та співучасті у злочині в процесі кримінально-правової кваліфікації.
 2.  Правила кваліфікації заздалегідь не обіцяного приховування злочину.
 3.  Кваліфікація спеціальних видів приховування злочину.
 4.  Правила кваліфікації потурання злочинові.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ:

 1.  Що таке причетність до злочину?
 2.  Які існують форми (види) причетності до злочину?
 3.  Що таке предикатний злочин?
 4.  Розмежування між предикатним і причетним діянням.
 5.  Вплив об’єктивних ознак причетності до злочину на кримінально-правову кваліфікацію.
 6.  Вплив суб’єктивних ознак причетності до злочину на кримінально-правову кваліфікацію.
 7.  Специфіка кваліфікації потурання злочинові.
 8.  Специфіка кваліфікації заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1.  Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 2.  Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. – 3-є вид., доп. та перероб. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
 3.  Корнеева А.В. Теоретическиеосновыквалификациипреступлений: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2010. – 176 с.
 4.  Кузнецова Н.Ф. Проблемыквалификациипреступлений: Лекции по спецкурсу «Основыквалификациипреступлений»; Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.: Изд. Дом «Городец», 2007. – 336 с.
 5.  Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К.: Алерта, 2012. – 316 с.
 6.  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

Допоміжна

 1.  Гнєтнєв М.К. Кримінальна відповідальність за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності: Монографія / М.К. Гнєтнєв. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2009. – 310 с.
 2.  Гнєтнєв М.К. Суб’єктивна сторона злочину «приховування злочину, вчиненого злочинною організацією» / М.К. Гнєтнєв // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2008. – Спеціальний випуск № 6 (частина 1). – С. 58-64.
 3.  Гнєтнєв М.К. Суб’єктивна сторона злочину «сприяння учасникам злочинних організацій» / М.К. Гнєтнєв // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2008. – Спеціальний випуск № 7. – С. 25-31.
 4.  Гнетнев М.К. Вопросыотграничениясоставовпреступлений, предусмотренных ст. 198 и ст. 209 УК Украины / М.К. Гнетнев, О.Ю. Якимов // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2005. - № 3. – С. 120-127.
1. Смысл модернизации образования
2. рисует бариста
3. тематизация всех существующих в России законов
4. Понятие риска примеры
5. Пути решения проблем связанных с соблюдением этического кодекса в компании
6. Контрольная работа- Создание электронной записной книжки
7. Передаточное число цепной передачи u Характер нагрузки
8. резонансной томографии ирригоскопии компьютерной томографии рентгенография костей Для рентгеновского
9. Враждебные поглощения
10. 20 вв Английский портрет XVIII века Дж
11. свобода своя воля простор возможность действовать посвоему отсутствие стеснения неволи рабства3
12. 2006 M~ft~o~lu разведки р
13. . Самоуправление в России история и характеристика современного этапа
14. Контроль і ревізія Опорний конспект лекцій
15. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры
16. Реферат- Множественность преступлений.html
17. тема 7 Назначение наказания
18. Макаровская средняя общеобразовательная школа Шелаболихинского района Алтайского края Сце
19. Тема 13. Экономика России в начале XX века и в годы Первой мировой войны
20. . РАЗОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ Разовая юридическая консультация-.