Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

. Антонова Ю. С. Сутність та управління логістичним ланцюгом на підприємстві суб~єкті ЗЕД --

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антонова Ю. С. Сутність та управління логістичним ланцюгом на підприємстві, суб’єкті ЗЕД //.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.imanbooks.com

2. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://buklib.net/books/27944/

3. Аналіз фондовіддачі.   [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://bookdn.com/book_248_glava_40_TEMA_09._.html

4. Аудит фінансового стану підприємства.  [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.vuzlib.org/audit_l/13-3.htm

5. Бізнес для бізнесу.  [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/

6. Васелевський М. “Ефект бичачого батога” в ланцюзі поставок/ М. Васелевський // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Логістика”. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2003. – № 472. – С. 12-21.

7. Васелевський М. Логістичні чинники збільшення рентабельності підприємства / М. Васелевський // Збірник наукових праць “Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми управління ефективністю інновацій у регіоні” – Львів: Інститут Регіональних досліджень НАН України, 2005. – Вип. 1 (LI). – С. 407–423.

8. Васелевський М. Ланцюг поставок продукції промислових підприємств:

формування та системи забезпечення/ М. Васелевський.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16004

9. Васелевський М. Створення логістичної мережі /М.Васелевський //

Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2004. – № 504. – С. 135–142.

10. Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібн. / А.М. Вічевич, О.В. Максимець. – Львів : Вид-во “Афіша”, 2004. – С. 140  

11. Вічевич А.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібн. / А.М. Вічевич, М.Е. Матвєєв, О.В. Максимець. – Львів : Вид-во "Афіша", 2005. – С. 272

12. Виробництво маргарину та  аналогічних харчових жирів в Україні.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://b2btoday.com.ua/activity/593

13. Виручка від реалізації продукції та іншої реалізації.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ebooktime.net/book_185_glava_28_6.3..html

14. Гаджинский А. М. Логістика: Підручник для студентів ВНЗ. –     

9-те вид.,  перероб. і доп. - М.:Видав. – торгова корпорація Дашков і Ко, 2004. – С. 456

15. Економіка логістичних систем: [монографія] / Васелевський М., Білик І., Дейнега О. та ін.; за наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубіва. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка, 2008. – 596 с. / Васелевський М. Розвиток логістики і трансформація логістичних потоків (п. 1.1). – С. 9–19

16. Іванов Д.А. Логістика. Стратегічна кооперація/ Д.А. Іванов//. 

 М. :Вершина, 2006. – С. 176

17. Кальченко А.Г. Логістика: навч. посіб. / А.Г. Кальченко. – К.: КНЕУ,

2006. – С. 467

18. Каталог компаній України/ Імперія жирів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://maselko.com.ua

19. Кіршина М.У. Комерційна логістика. – М.: Центр економіки та марке-

тингу, 2001. – С. 445

20. Клюквіна М.С. Відповідальне управління ланцюгами постачань, як

фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://soskin.info/ea/2011/9-10/201113.html

21. Логистика: Управление в грузовых транспортно-логистических

системах: Учеб. пособие / Под. ред. Л. Б. Миротина. – М. : Юрист, 2002. –

С. 414

22. Миротин Л.Б., Некрасов А.Г. Логистика интегрированных цепочек

поставок: Учебник. – М.:Изд-во Экзамен, 2003. – С. 256 

23. Ніколайчук У. Є. Логістика у сфері розподілу.  [Електронний

ресурс]. Режим доступу: http://bukvar.su/marketing/page,3,135017-Sistema-raspredeleniya-produkcii-na-predpriyatii.html

24. Онлайн-розрахунок фінансового стану підприємства.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://fin-admin.com

25. Основи логістики: Навч. посібник/ Під ред. Л. Б. Миротина та У. І.

Сергєєва. – М. : ИНФРА - М, 2000. – С. 154

26. Операційний цикл та його вплив на обсяг, структуру та ефективність використання поточних активів.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://bookdn.com/book_359_glava_52_52.Opera.html

27. Оцінювання фінансової звітності. – [Електронний ресурс].

Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-2798-4.html

28. Офіційний сайт торгової марки “Маселко” та Лорен.  [Електронний

ресурс]. Режим доступу :  www.maselko.com.ua

29. Підприємства України / Імперія жирів.  [Електронний ресурс].

Режим доступу: http://westua.net/firm.php?firmid=1469

30. Показники продуктивності праці персоналу.  [Електронний ресурс].

Режим доступу: http://www.vuzlib.org/ep_z/2.htm

31. Радіонов А. Р. Логістика: Нормування збутових запасів і оборотних засобів підприємства: Навч. посібник. – М.: Річ, 2002. – С. 122-124

32. Смирнова Е.А. Управление цепями поставок. – СПб.: Изд-во

СПбГУЭФ, 2009. – С. 456

33. Тарасов В.Б., Константинов А.В. Методология инжиниринга страте-

гических решений при организационном проектировании сетевых предприятий // Программные продукты и системы. – 2002. – №4. – С. 2–7

34. Типи організаційних структур.  [Електронний ресурс]. Режим

доступу: www.books.efaculty.kiev.ua

35. Трансформація вартості у розвитку відносин «підприємство-клієнт»: [монографія] / А. Чубала, Я. Віктор та ін.; за наук. ред. Є Крикавського та Н. Чухрай. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. –  297 с. / Васелевський М., Якимишин Л. Ідентифікація  ланцюга вартості  в умовах  функціонування ланцюга поставок (п. 4.2). – С. 158–169.

36. Трейд-маркетинг. – [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/

37. Управління ланцюгом і логістика.  [Електронний ресурс]. Режим

доступу: http://www.microsoft.com/Ukraine/BI/SolutionScenarios/Scm.mspx

38. Фінансовий аналіз.  [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.info-works.com.ua/referats/finansi/1994.html

39. Фінансова робота на підприємстві.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.studentam.in.ua

40. Чухрай Н.І. Оцінювання функціонування ланцюга поставок: сутність та концептуальні підходи. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment./2009_647/48.pdf

41. Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок / Пер с англ. под. ред. В. С. Лукинского – СПб.: Питер, 2006. – С. 720

 
1. Правда 1989 Сканирование Кафедра русск
2. I. ВИТОКИ Буддизм виник на території Індостану в YI в
3. Наблюдал как проходит день который не оставит после себя ничего
4. На тему- Борьба правоохранительных органов с экологическими правонарушениями.html
5. Екінші ретті аны'тауыштар ж'не оларды' 'асиеттері
6. Обладнання станції пристроями блочної маршрутно-релейної централізації на основі електирчної централізації
7. Виды права землепользования в Республике Беларусь
8. Официальная медицина считает методы очистки крови призрачными и не поддающимися проверке
9. Уголовный кодекс Российской Федерации
10. Тема- Управление инвестиционным портфелем
11. Одиночество простых чисел Паоло ДжорданоОдиночество простых чисел Scn- niksi OCR RedCheck-
12. ВАРІАНТ Проаналізувати структуру зведеного бюджету України за 8 попередніх періодів 20052012 роки використов
13. Российская академия государственной службы при Президенте РФ Северо
14. Статья- От Средневековья к Новому Времени.html
15. страхование в Украине
16. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУБД Обзор СУБД Системой управления базами данных называют программную сис
17. Освобожденный Прометей. Шелли Перси Биш
18. Лекции по теме Организация и технология отрасли
19. Контрольная работа по дисциплине Теория сварочных процессов Вариант 1 Выполнил- студент
20. Песенки Крокодила Гены