Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема вищої школи; б система вищої освіти і педагогічні процеси в ній; в система народної освіти і педагогі

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Контрольні завдання до курсу

«Педагогіка вищої школи»

Педагогіка вищої школи – це …

а) частина філософії;

б) синтез знань про природу;

в) комплекс теоретичних і практичних наук про процеси виховання, навчання, освіту;

г) наука про закономірності навчання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповідно до вимог держави та суспільства;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Об’єктом педагогіки вищої школи є:

а) педагогічна система вищої школи;

б) система вищої освіти і педагогічні процеси в ній;

в) система народної освіти і педагогічні процеси в системі вищої школи;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

До процесуальної категорії в педагогіці вищої освіти належать:

а) навчально-виховний процес, навчальний і виховний процес;

б) виховання, навчання, освіта, розвиток, формування особистості;

в) педагогічна система вищої школи;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Яку функцію виконує педагогіка вищої школи при розробці нових технологій та втілення результатів досліджень?

а) проективно-конструктивну;

б) прогностичну;

в) аналітичну;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Встановіть правильну послідовність розв’язання педагогічної задачі:

а) вибір системи методів;

б) аналіз ситуації та постановка проблеми;

в) аналіз вихідних даних;

г) висунення гіпотези;

д) аналіз результатів впливу.

В Україні існують такі кваліфікаційні (освітні) рівні вищої освіти:

а) молодший спеціаліст;

б) бакалавр;

в) магістр;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Педагогічне дослідження – це:

а) система цілеспрямованої взаємодії викладача і студента, спрямована на формування суспільних і особистісних рис;

б) цілеспрямований пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу з використанням наукового апарату;

в) способи за допомогою яких вивчаються різноманітні сторони виховання, освіти і навчання;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Методи науково-педагогічного дослідження поділяються на такі дві великі групи:

а) загальнонаукові та конкретно-наукові;

б) загальнонаукові та емпіричні;

в) конкретно-наукові та теоретичні;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Об’єкт педагогічного дослідження:

а) пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу;

б) педагогічні явища, факти, з яких складається педагогічний процес;

в) якість знань, умінь і навичок;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

З перерахованих видів експерименту знайдіть зайвий:

а) природний;

б) лабораторний;

в) закріплюючий;

г) констатуючий;

д) пошуковий;

е) формуючий.

Загальна теорія освіти, що є галуззю педагогічної науки це…

а) методологія;

б) дидактика;

в) андрагогіка;

г) школознавство;

д) усі варіанти відповіді є вірними;

е) жоден варіант відповіді не є вірним.

До форм організації навчання у ВНЗ належать:

а) урок;

б) лекція;

в) лабораторна робота;

г) консультація;

д) колоквіум;

е) домашня робота;

є) семінар.

Найдіть відповідність між тим, що позначено літерами, і тим, що відмічено цифрами:

А – форма організації навчання

1. дискусія

Б – метод навчання

2. комп’ютер

В – засіб навчання

3. семінар

Вкажіть, які методи серед перерахованих належать до методів науково-педагогічних досліджень?

а) метод спостереження, опису, пояснення педагогічних явищ;

б) диспут;

в) історичний метод;

г) лекція;

д) усі варіанти відповіді є вірними;

е) жоден варіант відповіді не є вірним.

Початок класичної дидактики покладений:

а) Платоном і Аристотелем;

б) Декартом;

в) Я.А. Коменським.

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Традиційна модель освіти – це …

а) модель, що передбачає персональний характер освіти з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей;

б) модель систематичної академічної освіти як спосіб передачі молодому поколінню універсальних елементів культури минулого;

в) модель орієнтованого на організацію освіти поза соціальних інститутів;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Поняття «закон» у педагогіці – це…

а) упорядкованість подій, фактів;

б) конкретний необхідний зв'язок між подіями, фактами;

в) взаємозалежність подій, фактів;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Який з нижчезазначених принципів не є принципом навчання:

а) гуманізації;

б) культуровідповідності;

в) максималізму;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Під змістом освіти ми розуміємо:

а) певний обсяг наукових і системних знань, умінь і навичок, а також світоглядних і морально-етичних ідей, якими оволодіває студент;

б) певний обсяг знань, умінь і навичок, якими оволодіває студент;

в) певний обсяг знань, а також світоглядних і морально-етичних ідей, якими оволодіває студент;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Зміст освіти визначається такими державними документами:

а) навчальним планом, навчальною програмою, законом України «Про вищу освіту»;

б) навчальною програмою, законом України «Про вищу освіту», навчальним посібником;

в) навчальним планом, навчальною програмою, навчальним посібником;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

«Студент» у перекладі з латинської означає:

а) той, хто сумлінно працює;

б) той, хто прямує до мети;

в) той, хто бажає знання;

г) той, хто важко працює;

д) той, хто стрибає в гору.

«Студентство» це:

а) мобільна група, метою існування якої є організоване за певною програмою виконання професійних і соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві;

б) мобільна група, метою існування якої є організоване за певною програмою підготовка до виконання акторських і художніх ролей у матеріальному і духовному виробництві;

в) мобільна група, метою існування якої є організоване за певною програмою підготовка до виконання професійних і соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві;

г) мобільна група, метою існування якої є організоване за певною програмою підготовка до виконання професійних і соціальних ролей лише у матеріальному виробництві;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Характерні риси студентства як соціальної групи:

а) пошук сенсу життя;

б) соціальний престиж;

в) колективна робота;

г) інтенсивність спілкування;

д) робота в аудиторії;

є) прагнення до нових ідей.

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія має на меті:

а) розвиток творчого потенціалу студентів у процесі співробітництва;

б) розвиток творчого потенціалу студентів у результаті вимогливості викладачів;

в) самореалізацію і самовираження суб’єктів у навчально-виховному процесі;

г) удосконалення техніки спілкування;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Головною формою виробництва для студентів є:

а) навчально-освітня;

б) педагогічно-психологічна;

в) технологічна;

г) навчально-виховна;

д) ігрова;

є) комунікативна.

Суперечність, притаманна студентському віку між розвитком інтелектуальних і фізичних сил студента і жорстоким лімітом часу та економічних можливостей для задоволення збільшених потреб є:

а) дидактичною;

б) психолого-педагогічною;

в) соціально-психологічною;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Студент є суб’єктом діяльності:

а) асоціативної;

б) навчальної;

в) ігрової;

г) дистрибутивної;

д) дослідницькою;

є) комунікативною.

У структурі особистості до стійких особливостей належать:

а) спрямованість і темперамент;

б спрямованість, темперамент і здібності;

в) спрямованість, темперамент, здібності і характер;

г) спрямованість, темперамент, здібності, характер і мобільність.

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Типологія сучасного студентства розроблена Б.Г.Ананьєвим включає:

а) 6 типів;

б) 8 типів;

в) 4 типи;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.

Соціально-педагогічна адаптація студентства – це:

а) засвоєння людьми норм дорослого життя, включення в систему міжособистісних стосунків суспільства;

б) засвоєння молодою людиною норм студентського життя, включення в систему міжособистісних відносин групи;

в) засвоєння студентом знань в межах курсу «Педагогіка вищої школи»;

г) усі варіанти відповіді є вірними;

д) жоден варіант відповіді не є вірним.
1. задание не должно быть повторено
2. Иран экскурсионный
3. 13м1 16 осіб ДС13с123 особи ДС13с2 24 особи ДК13с1 22 особи
4. Договор аренды нежилого помещения- гражданско-правовая характеристика
5. Концепция создания дополнительных геофизических модулей для контроля технологических параметров и решения геологических задач
6. Определение варианта марки автомобиля, обеспечивающего наибольший экономический эффек
7. начало экзаменов в 9
8. Рассуждение по вопросу- способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов Рассуждение о про
9. Тематика основные мотивы и образный строй- Судьба поэта поэт и толпа анализ стихотворения Альбатрос
10. Реферат- Поэтика обращений в лирике Тютчева
11. Звезды и их судьба
12. Вариант 4 1 Больная М
13. Граничні теореми теорії ймовірностей
14. . Между российской фирмой и испанской компанией был заключен договор о продаже испанской стороной теплохода
15. на тему- Разработка плана маркетинга на примере ЖК Арбековская застава ООО СКМ Групп
16. Владимир Ильич Ленин как философ
17. Лекционный курс в 9 семестре для специальности 7
18. тема управления обучением Введение В нашем стремительном веке учеба становится неотъемлемой и важнейш.html
19.  Основные функции управления
20.  Создайте простой круг используя Ellipticl Mrquee Tool