Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 1. Предмет завдання та розвиток психології Плани семінарських занять Заняття 1 Класифікація осн

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Модуль І. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Предмет, завдання та розвиток психології

Плани семінарських занять

Заняття 1

 1.  Класифікація основних проблем і наук про людину.
 2.  Психологія в системі наук.
 3.  Становлення психології як науки про сутність і закономірності розвитку психіки; завдання психології.
 4.  Основні галузі психології.
 5.  Основні форми прояву психіки та їхній взаємозв'язок (пси хічні процеси, стани, властивості).

Заняття 2

 1.  Природничонаукові основи психології: анатомічний субстрат психіки; рефлекторна природа психічного відображення; функції психіки та їх представлення в головному мозку.
 2.  Відображальна і регулятивна функція психіки. Механізми само регуляції поведінки. Істотні ознаки соціального відображення.
 3.  Генетичні основи психіки і поведінки.
 4.  

ТЕМА 2. Розвиток психіки у філогенезі. Поява та розвиток свідомості

Плани семінарських занять

Заняття 1

 1.  Матеріалістичне й ідеалістичне розуміння сутності та походження психіки.
 2.  Нервова система, її виникнення, вдосконалення та роль у роз витку форм відображення у філогенезі.
 3.  Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки.
 4.  Відмінності психіки людини від психіки тварин.

Заняття 2

 1.  Суспільно-історичний характер свідомості. Культурно-історична парадигма Л. С Виготського.
 2.  Свідомість та її структура. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини.
 3.  Роль знакових систем, предметів матеріальної і духовної куль тури у розвитку вищих психічних функцій людини. (Колоквіум: Історія розвитку вищих психічних функцій /Выготский Л. С.Психология. - М.:ЭКСМО,Пресс,2000. - С. 511 — 755; С. 828 — 891
 4.  

ТЕМА 3. Методи загальної психології

План семінарсько-практичних занять

Питання до семінарського заняття

 1.  Проблеми методу дослідження в психології.
 2.  Основні етапи психологічного дослідження.
 3.  Метод спостереження та його види.
 4.  Методи опитування.
 5.  Діагностичні методи: тест та його види.
 6.  Експеримент, види експерименту.
 7.  

Практична частина заняття

 1.  Підготувати і провести опитування (анкетування) на тему: «Чому Ви обрали для навчання педагогічний вуз?»
 2.  За результатами анкетування провести бесіду, зробити обробку та інтерпретацію одержаних даних.

МОДУЛЬ II. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

а) пізнавальна сфера людини

Тема 1. Відчуття

План семінарського заняття

 1.  Поняття про відчуття. Значення відчуттів у житті людини, їх походження.
 2.  Фізіологічні основи відчуттів. Фізичні властивості середо вища, які породжують відчуття різної модальності.
 3.  Класифікація та види відчуттів і їхня характеристика.
 4.  Закономірності та властивості відчуттів.
 5.  

Тема 2. Сприймання

План семінарсько-практичних занять

1. Питання до семінарського заняття

 1.  Поняття про сприймання, його фізіологічна основа.
 2.  Властивості та індивідуальні особливості сприймання.
 3.  Класифікація та види сприйняттів. Сприймання та спостереження.
 4.  

2. Практична частина: робота з методиками:

а) «ілюзії Поггендорфа» (перетину); «Ілюзія Дануто» (залізничного полотна); «Ілюзія Мюллера-Луера» (стріли) та ін.;

б) дослідження здатності до цілісного сприйняття форми предметів і співвіднесення частин геометричних фігур та предмет них зображень (методика Т. Н. Головіной).

Тема 3. Пам'ять

План семінарсько-практичних занять

1. Питання до семінарського заняття

 1.  Поняття про пам'ять. Роль та місце пам'яті в системі психічних процесів.
 2.  Фізіологічні та біохімічні процеси пам'яті.
 3.  Класифікація та різновиди пам'яті. Взаємозв'язок і взаємодія різних видів пам'яті.
 4.  Процеси та індивідуальні особливості пам'яті. Кількісні та якісні характеристики пам'яті.
 5.  

2. Практична частина: робота з методиками:

а) методика «Оперативна пам'ять» вивчення короткочасної пам'яті;

б) «Піктограма» дослідження особливостей опосередкованого запам'ятання;

в) вивчення типу пам'яті методом запам'ятання двох рядів слів;

г) методика «Заучування десяти слів» (А. Р. Лурія); ґ) методика «Відтворення розповіді».

Тема 4. Мислення

План семінарсько-практичних занять

1. Питання до семінарського заняття

 1.  Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності.
 2.  Основні теорії мислення. Концепції розвитку мислення в онтогенезі.
 3.  Мислительні процеси та операції, їхня характеристика.
 4.  Види мислення, їхні особливості та характер взаємодії.
 5.  Індивідуальні особливості мислення.
 6.  Основні етапи процесу вирішення мисленнєвих задач. Проблемна ситуація і задача.
 7.  

2. Практична частина: робота з методиками

а) «Закономірності числового ряду» дослідження логічного аспекту мислення;

б) «Прості аналогії», «Складні аналогії» визначення логічних зв'язків між поняттями;

 в) «Виключення зайвого», «Виділення істотних ознак» дослідження здатності до узагальнення й абстрагування, вміння виділяти істотні ознаки;

г) «Спрямовані види асоціативного експерименту»;

ґ) «Заповнення пропущених у тексті слів» (методика Еббінгауза) виявлення рівня розвитку мови, продуктивності асоціацій, процесів розуміння.

Тема 5. Уява

План семінарсько-практичних занять

1. Питання до семінарського заняття

 1.  Поняття про уяву. її фізіологічна основа.
 2.  Процеси створення образів уяви.
 3.  Класифікація і види уяви.
 4.  Функції та індивідуальні особливості уяви.
 5.  Розвиток та виховання уяви у дітей.
 6.  

2. Практична частина заняття: робота з методиками:

а) дослідження особливостей самооцінки уяви;

б) виявлення індивідуальних відмінностей відтворюючої уяви;

в) дослідження особливостей творчої уяви;

г) дослідження просторової уяви.

б) емоційно-вольова сфера людини

Тема 6. Емоції і почуття

План семінарсько-практичних занять

1. Питання до семінарського заняття

 1.  Поняття про емоції та почуття, їхня фізіологічна основа.
 2.  Теорії емоцій.
 3.  Види емоцій і почуттів, їхня характеристика.
 4.  Загальні властивості емоцій і почуттів.
 5.  Форми переживання емоцій і почуттів.

2. Практична частина: робота з методиками:

а) діагностика емоційної спрямованості;

 б) вивчення самопочуття, активності та настрою учня.

Тема 7. Воля

План семінарсько-практичних занять

1) Питання до семінарського заняття

 1.  Поняття про волю. Основні ознаки волі як психічного явища.
 2.  Функції волі: емоційно-вольова регуляція поведінки.
 3.  Воля як вища психічна функція. Структура простого та складного вольового акту.
 4.  Класифікація та характеристика базальних і системних вольових якостей.

2. Практична частина заняття: робота з методиками:

а) дослідження рівня суб'єктивного контролю (варіанти шкали локус контролю Дж. Роттера).

Тема 8. Увага

План семінарсько-практичних занять

1. Питання до семінарського заняття

 1.  Поняття про увагу, її фізіологічну основу.

Роль та значення уваги в житті і діяльності людини. Функції уваги.

 1.  Види уваги, їхня характеристика.
 2.  Властивості уваги та особливості їх взаємодії.

2. Практична частина: робота з методиками:

а) «Корректурна проба» (тест Бурдона) - дослідження ступеня концентрації і стійкості, розподілення уваги;

б) «Таблиці Шульте» визначення стійкості уваги і динаміки працездатності;

в) «Мюнстерберга методика» визначення вибірковості і концентрації уваги.

Модуль III. ОСОБИСТІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ І СПІЛКУВАННІ. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Тема 1. Психологічна характеристика діяльності та активності людини

План семінарського заняття

 1.  Основні характеристики активності і діяльності.
 2.  Головні відмінності діяльності людини від активності тварин.
 3.  Структура діяльності та активності.
 4.  Внутрішні і зовнішні компоненти діяльності.
 5.  Види діяльності, їхня характеристика.
 6.  Освоєння та перетворення діяльності в процесі її розвитку. Діяльність і особистість.
 7.  

Тема 2. Особистість

План семінарсько-практичних занять

1. Питання до семінарських занять

 1.  Індивід, особистість, індивідуальність.
 2.  Класифікація типів та природа особистості у психологічних теоріях.
 3.  Структура особистості (А. В. Петровський, К. К. Платонов, 3. Фрейд.).
 4.  Самосвідомість та «Я-концепція» особистості.
 5.  Формування та розвиток особистості: періодизація Д. Б. Ель- коніна. Стадії розвитку особистості за Е. Еріксоном.
 6.  Проблеми особистісного зростання.
 7.  

2. Практична частина заняття: робота з методиками:

а) визначення спрямованості особистості;

б) символічні завдання на виявлення «соціального-Я» (ідентифі кація, егоцентричність, самооцінка, сила, соціальна зацікавле ність);

в) «Будинок-дерево-людина»;

 г) опитувальник САН — оперативна оцінка самопочуття, актив ності, настрою;

ґ) методика Ч. Д. Спілбергера. Шкала самооцінки — дослідження рівня реактивної та особистісної тривожності;

д) особистісна шкала вияву тривоги (шкала Дж. Тейлора); є) «Шкала тривоги В. Г. Норакідзе».

Тема 3. Спілкування. Мова і мовлення

План практично-семінарських занять

1. Питання до семінарського заняття

 1.  Вербальні і невербальні засоби спілкування.
 2.  Фізіологічні механізми мовної діяльності.
 3.  Види та функції мови і мовлення.
 4.  Функції і форми спілкування.
 5.  Умови, шляхи і прийоми розвитку мовлення та оволодіння навичками спілкування.

2. Практична частина заняття: робота з методиками: а) елементи тренінгу по спілкуванню

Тема 4. Психологія міжособистісного спілкування. Особистість у групі

План семінарсько-практичних занять

1. Питання до семінарського заняття

 1.  Психологічні механізми міжособистісних стосунків.
 2.  Міжособистісні стосунки як основа соціалізації особистості.
 3.  Характеристика функцій спілкування.
 4.  Кризи і конфлікти в житті людини.
 5.  Класифікація груп, їхня характеристика.
 6.  Взаємовпливи в групі.
 7.  

2. Практична частина заняття: робота з методиками:

а) тест Т. Лірі вивчення стилю і структури міжособистісних стосунків, уявлення про «Я-ідеальне», ставлення до себе;

б) соціометрія, референтометрія;

в) тест К. Томаса — визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації.

Тема 5. Темперамент

План практично-семінарських занять

1. Питання до семінарського заняття

 1.  Поняття про темперамент як сукупність індивідуальних про явів динаміки психічної діяльності людей.
 2.  Історія розвитку та становлення вчення про темперамент.
 3.  Фізіологічна основа темпераменту та характеристика чоти рьох основних типів нервової системи за І. П. Павловим.
 4.  Характеристика типів темпераменту за Б. М. Тепловим, В. Д. Небиліциним.
 5.  Психологічні особливості та властивості типів темпераменту (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік).
 6.  Вплив темпераменту на індивідуальний стиль діяльності людини.
 7.  

 2. Практична частина заняття: робота з методиками:

а) опитувальник ЕРІ (тест Айзенка) - діагностика екстра-інтро- версії, нейротизму, типу темпераменту;

б) опитувальник МРІ діагностика індивідуально-психологіч них властивостей особистості і типів темпераменту;

в) шкала темпераменту за Шелдоном.

Тема 6. Характер

План практично-семінарських занять

 1. Питання до семінарського заняття

 1.  Поняття про характер. Природна основа та соціальні впливи на формування характеру.
 2.  Структура та характеристика провідних рис характеру людини.
 3.  Вчинок і формування провідних рис характеру особистості.
 4.  

2. Практична частина заняття: робота з методиками: а) опитувальник Смішека діагностика типів акцентуацій.

Тема 7. Здібності

План семінарсько-практичних занять

1. Питання до семінарського заняття

 1.  Поняття про здібності, їхня фізіологічна основа.
 2.  Структура та види здібностей.
 3.  Співвідношення та якісна характеристика понять: геніаль ність, обдарованість, талант і майстерність.

2. Практична частина заняття: робота з методиками: а) «Вербальний тест Айзенка» для оцінки інтелектуальних здібностей.
1. Римское право в период ранней республики
2. 1Острые дозы облучения
3. полазника Під впливом польського населення серед українців Поділля поширилась традиція дарувати подарунк
4. ~оры~тар ~аза~станны~ ~ызыл кітабы Ма~саты- ~аза~станны~ ~сімдіктері мен жануарларын ~ор~ау шаралары
5. тематично подаються дробоволінійними функціями
6. НА ТЕМУ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОГО ПРАВА
7. Послание Божь
8. Сервис Квалифицированный автосервис предлагает ремонт и техническое обслуживание Вашего автомобиля Ford Mz
9. вариант Дается оценка жюри по пятибалльной системе
10. тема
11. Понятие отраслевой структуры народнохозяйственного комплекса
12. Инструментарий электронной коммерции
13. Реферат- Протекционизм и фритредерство- следует ли искать золотую середину
14. Курсовая работа- Использование ERP-решений в конкурентном бизнесе (на примере сферы сервисного обслуживания и аренды оборудования)
15. тематической модели процессов в расстойном шкафу Принятые упрощения и допущения В формулах конвекционно
16. Какие классификации уроков вам известны Какая классификация наиболее удобна Почему Какие правил
17. РАЙХПсихология масс и фашизм WILHELM REICH The mss psychology of fscism Condor Book Souvenir Press [Eductionl cdemic LTD Предлагаемая внима
18. на тему Средневековая Философия
19. совокупность физических электромагнитные факторы физические свойства воздушной среды механические факт
20. 1органів місцевого самоврядування сіл селищ міст районного значення;2дошкільної та загальної середньої ос