Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема. Предметне і смислове значення мовних висловлювань

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Назва реферату: Логіка та мова
Розділ: Логіка

Логіка та мова

ПЛАН

Поняття логічного закону.

Логіка та мова.

Мова як знакова інформаційна система.

Предметне і смислове значення мовних висловлювань.

У сучасній логіці логічний закон – це вираз, який містить тільки логічні константи й змінні, тобто є формулою. Така формула повинна бути істинною у будь-якій предметній області, вона є завжди істинною формулою.

Сучасна логіка досліджує окремі логічні закони як елементи систем таких законів. Кожна із логічних теорій має безліч законів, за допомогою яких описується певний фрагмент або тип міркування.

Розрізняють природну (розмовну) і штучну мови. Освоєння сучасної логічної науки передбачає ознайомлення з такими аспектами мови, як семантика, синтаксис, прагматика.

Семантика (в логіці) – розділ логіки, в якому вивчається значення, смисл понять та суджень.

Займається вона передусім уточненням таких понять, як “смисл”, “відповідність”, “предмет”, “множина”, “логічне слідування” (випливання) “інтерпретація”. Важливе місце в семантиці посідають розрізнення змісту понять і їх обсягу, значення їх істинності та смислу судження. Властивості, повязані з обсягом понять і значенням істинності судження, називають екстенціональними, а властивості, повязані зі змістом поняття і смислом судження, - інтенціональними. Так, судження “Сім – просте число” і “Київ – столиця України” рівносильні екстенціонально (значення істинності цих суджень збігається). Однак ці судження відрізняються інтенціонально (смисл їх різний).

Синтаксис – розділ логіки, який вивчає суто формальну частину формалізованої мови, тобто неітерпритованого числення (на відміну від семантики, предметом якої служить саме інтерпритація мови).

Обєктами такого вивчення є алфавіт розглядуваної формальної системи (числення), правила утворення виразів (формул) предметної мови числення і правила перетворення (правила виводу) в ній.

Прагматика – розділ семіотики (науки про знаки), який вивчає відношення того, хто використовує знакову систему, до самої знакової системи.

Ці відношення характеризують процес розуміння знакової системи людиною, яка сприймає цю систему.

Систему символічних позначень, яку використовують у тій чи іншій науці, називають “мовою знаків”. Мова знаків існує лише на основі природної мови. Вона є лише допоміжним мовним засобом. Лише за допомогою природної мови можна розкрити смисл і значення знаків, які вводяться.

Мовою знаків можна виразити лише загальнозначуще для всіх людей, тобто ті звязки і відношення дійсності, які не залежать від поглядів, ідеалів, почуттів людей. Мова знаків дає можливість:

скорочено фіксувати різноманітні співвідношення між обєктами, які вивчаються;

виділяти логічні звязки і відрізняти їх від синтаксичних;

за виглядом формули робити висновок про характер відношення між обєктами , що фіксуються в ній (за умови знання введення символів)

виражати за допомогою формул готовий результат і водночас шлях, на якому можна одержати цей результат;

мова знаків, що використовується в певних галузях знань, має міжнародне значення, полегшуючи обмін науковою інформацією.

Мовою логіки висловлювань називається штучна мова, призначена для аналізу логічної структури складних висловлювань. Вона характеризується списком знакових засобів, які застосовуються у цій логічній теорії, і визначенням формули.

Список знакових засобів мови логіки висловлювань включає такі знаки:

1. Знаки змінних логіки висловлювань:

p, q, r, s, p1, q1, r1, s1…

Ці знаки служать для позначення простих висловлювань природної мови. У звязку з цим їх ще називають пропозиційними змінними.

Знаки логічних сполучників:

~ - знак заперечення (читається: ”не”, ”невірно, що…”);

^ - знак конюнкції (читається: “…і…”);

- знак дизюнкції (читається: “…або…”);

знак імплікації (читається: “якщо…,тоді…”).

Технічні знаки:

( - ліва дужка;

) – права дужка;

, - кома.

Ці знаки в мові логіки висловлювань виконують роль знаків пунктуації природної мови.

Ніяких інших знаків у мові логіки висловлювань немає.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Що являє собою поняття логічного закону?

Для освоєння сучасної логіки потрібне ознайомлення з аспектами мови. З якими саме?

Що таке синтаксис?

Що таке прагматика?

Що таке семантика?

Які є знаки мови логічних висловлювань?

ЛІТЕРАТУРА

Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. – С. 332

Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К., 1997. – С. 386

Конверський А.С. Логіка. – К., 1998. – С. 266

Кондаков И.В. Логика. – М., 1954. – С. 68

Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996. – С. 113

Формальная логика. Л., 1977

Хоменко І.В. Що таке логіка //Барви творчості. К., 1995. – С. 83-95

КОЛОМИЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРАВА І БІЗНЕСУ

РЕФЕРАТ

на тему:

“ЛОГІКА ТА МОВА”

Виконала студентка

групи Ю – 22

Маслій Ольга

Викладач: Ганущак М.В.

КОЛОМИЯ’99


1. Контрольная работа- Анализ прибыли и рентабельности
2. представительных органов и учреждений
3.  Применяется при спазме верхней и средней части трапециевидной мышцы
4. . How long How do you your mother~s nme B KTE.
5. а Работа выполнена- Студент- Гусева И
6. Маркетинг представляє собою процес управління та втілення задуму ціноутворення просування та реалізацію
7. Когда мы прежде дружной семьей собираемся вместе на большие праздники а чаще на похороны то час
8. Закон соотносительности идеи и вещи духовного и материального
9. чувственное и рациональное познание [0
10. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук4
11. Курсовая работа- Нейролінгвістичне програмування та стратегії моделювання успіху
12. Тема- Essen und Trinken Підтема- Ws und wnn essen die Deutschen Тип уроку- комбінований Мета- Навчальна- вивчити нову лекс
13. Организация и ведение бухгалтерского учёта на малых предприятия
14. это урегулированные гражданским процессуальным правом отношения складывающиеся между судом и другими суб
15. Рефлекторная регуляция дыхания
16. Новые явления в русском словообразовании
17. Несвободная пара конкурс фотографий в Томском областном театре драмы Фотоконкурс Несвободная пара пр
18. ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА ПЛАН 1.html
19. принципы вытекающие из содержания ст
20. Неотложная помощь при спазмофилии - рахитогенной тетании