Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Перелік питань на МКР з ДІФ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Перелік питань на МКР з ДІФ

1. Документно-інформаційні фонди України: еволюція, сучасний стан, інтеграційні перспективи розвитку.

2. Еволюція докуменних  фондів України в ХІ – ХVІІІст.  

3. Кількісні та якісні перетворення у документних фондах протягом ХІХст.      4. Особливості розвитку документ них фондів у ХХст.

5. Характеристика основних видів термінальних документних фондів (бібліотечного, архівного, фонду науково-технічної інформації, музейного).

6. Система законодавчого забезпечення функціонування документних фондів в  сучасній Україні.

7. Документний фонд: поняття, складові елементи, види.
8. Формування документного фонду: етапи та процеси.

9. Моделювання документонго фонду: завдання, функції, призначення, технологія.
10. Комплектування документного фонду: види, форми, джерела.
11. Облік, обробка та розміщення документів у документно-інформаційних фондах.

12. Збереження документів у документно-інформаційних фондах.
1
3. Бібліотечний фонд: поняття, функції, властивості.

14. Основні параметри бібліотечного фонду.

15. Моделювання бібліотечного фонду.

16. Комплектування бібліотечного фонду.

17. Приймання документів до бібліотеки та їх технічна обробка.

18. Облік документів у бібліотеці: одиниці, види та форми обліку.

19. Організація  обліку надходжень та документів, що вибувають із ЦБС.

20. Збереження документів бібліотечного фонду.

21. Різноманітність документів, що складають бібліотечний фонд.

22. Типи бібліотечних фондів.

23. Документні ресурси універсальних бібліотек в інформаційно-аналітичній діяльності.

24. Національна бібліотека в інформаційному суспільстві: функції, завдання, документні фонди.
2
5. Архів як документна система.
2
6. Документні ресурси національного архівного фонду України.

27.З історії формування поняття про сукупний архівний фонд держави.

28.Склад і структура Національного архівного фонду.

29. Право власності на документи  Національного архівного фонду.
30. Музей як документна система. Документні ресурси музеїв.
31. Національний музейний
докумено-інформаційний фонд: становлення та розвиток .
32.
Фонди інформаційних, нормативно-технічних та патентних центрів.

33. Новітні технології комплектування та використання територіальних патентних фондів України.

34. Довідково-інформаційний фонд як документна система.

35. Основні функції довідково-інформаційного фонду та

види інформаційного забезпечення.

36. Довідково-пошуковий апарат.

37. Класифікація документів ДІФ за цільовим призначенням: довідковий документ, інформаційний документ, управлінський діловий документ.

Список рекомендованих джерел

 1.  Васильченко М. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М.П. Васильченко, Н.М. Кушнаренко, В.А. Мільман. – Х.: Основа, 1993. – 151 с.
 2.  Терешин В. Документные фонди : учеб. пособ. / В.И. Терешин – М.: Профиздат 1997. – 75 с.
 3.  Універсальний довідник з ділових паперів / Авт.: Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. – К.: Довіра, 1998. – 199 с.     
 4.  Армс В. Электронная библиотека : учеб. пособие / В. Армс; Пер. с англ. С.А. Арнаутова. – М.: ПИК ВИНИТИ, 2001. – 237 с.
 5.  Архівознавство: Підруч. для студ. вищих навч. закл. України / За заг. ред. Я.С. Калакури та І.Б. Матяш. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. – 356 с.  
 6.  Воронько К. Библиотечные фонды. – М.: Профиздат,  1992. – 199 с.
 7.  Дахно И.И. Патентоведение / И.И. Дахно.– Х.: Ксилон, 1997. – 313 с.
 8.  Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94. – Вид. офіційне. – К.: Держстандарт України, 1994. – 32 с.
 9.  Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392-94. – Вид. офіційне. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.
 10.  Карачанська Е.Т. Бібліотечні каталоги : навч. посіб. / Е.Т. Карачанська, В.К. Удалова. – Х.: Основа, 1992. – 160 с.
 11.  Музеєзнавство: Навч. Посібник для дистанційного навчання /В,В,Шевченко, І,М,Ломачинська. – К.: Університет «Україна», 2007. – 288с..
 12.  Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності : Метод. рек. до вивчення академічного курсу. – К.: Ін Юре, 2004. – 80 с.
 13.  Столяров Ю.Н. Документный ресурс: учебное пособие для студентов высших ученых заведений.- М.: Либерея-Бибинформ,2009. – 224с.
 14.  Терешин В. Библиотечний фонд : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / В.И. Терешин. – М.: Профиздат, 2002. – 183 с.
1. Управление финансами страховых организаций Экономическая сущность страхования Показатели л
2. Реферат- Пристосування підвальних і напівпідвальних приміщень під протирадіаційні укриття.html
3. коллективная память и оккультизм
4. Тема- Діловий туризм
5. тема в основе которой лежали принципы распределения и солидарности поколений даже модернизированная не мог
6. Курсовая работа на тему- Менеджмент корпорации Google Дата выдачи задания- Срок сдачи работы-
7. Works nd mom techer lbor nd science
8. Объективно- на слизистой щек обнаружены пятна белого цвета размером с булавочную головку выступающие над у
9. и мун. служащих- Знание законов и др.html
10. Тема 3. Особливості кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру
11. Тема- Предыстория и социальнофилософские предпосылки социологии как науки
12. е как ЧР Лексграме
13. Амортизационные отчисления, их место и роль в воспроизводстве основных фондов
14. Откосы образуются при возведении различного рода насыпей дорожное полотно дамбы земляные плотины и
15. Доклад- «Серапионовы братья»
16. Пояснительная записка к курсовой работе имеет следующий состав- Введение Теоретическая часть Практичес
17. тема норм которая вообще не содержит его в себе никоим образом
18. УП26 Уголовноправовая специализация Итоговые баллы 1
19. Стимулирование труда работников промышленных предприятий
20. профпригодность избивая и калеча людей неугодных мафии