Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

О~у~дістемелік ~К Н~ 07 2011 Баспа 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Тараз мемлекеттік педагогикалық институты

Ф 02/067

Пәннің оқу-әдістемелік кешен 

Философия және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы

11 беттің 11 беті

СМЖ «Оқу-әдістемелік»

ҮК НҮ 07 - 2011

Баспа 1.Дана №1

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты

«Философия және саяси әлеуметтік пәндер» кафедрасы

«Әлеуметтну» пәнінен оқу бағасының жетістік және бақылау бойынша материалдар


Рубеждік бақылау әлеуметтану пәні бойынша 100 балдық жүйемен шағын-тест және коллоквиум арқылы қабылданады.

Рубеждік бақылау келесі келесі мақсаттардан тұрады:

 •  өтілген оқу материалы бойынша және білімгердің өзіндік игерген, алған білім деңгейін анықтау
 •  материалды талдай білуі мен негізгі идеяларды қарастыра білу деңгейін
 •  белгілі мәселеге қатысты өз ойын жеткізе білу қабілетін

Рубеждік бақылауды тапсыру барысында оқытушы білімгерге тақырыпқа байланысты және оған байланысты басқа мәселелерді қамтитын бірнеше сұрақтар қоя алады. Рубеждік бақылауды тапсыруда білімгер курс бойынша лекциялар мәтінін, семинар материалдарын, сөздікті, қосымша берілген мерзімдік басылымдар, негізгі және  қосымша   әдебиеттерді пайдаланады.

Рубеждік бақылау тапсырмасы

Ағымдық бақылау №1

1. «Социология» ұғымы қай тілдерден құралған?

2. Социология нені зерттейді:

3. Социологияның әлеуметтік-қоғамдық қызметінің қанша түрі бар?

4.Әлеуметтанудың қызметтерін көрсет:

5. Әлеуметтану қай ғылымдармен тығыз байланысты?

6. Социология кафедрасы алғаш рет қай жылы Ресейдің қай университетерінде қалыптасты?

7. Сталин өзінің әкімшілік бұйрығымен қай жылы социология пәнін оқытуға тиым салды?

8. Социология ЖОО-дарында қай жылдары қайта ашыла бастады?

9. Социология қанша құрылымнан тұрады?

10. Әлеуметтанудың құрылымын көрсет:

11. Әлеуметтанудың қандай деңгейлері бар?

12. Жалпы социология дегеніміз не?

13. Жеке социология дегеніміз не?

14. Эмперикалық социология дегеніміз не?

15. Микросоциология дегеніміз не?

16. Макросоциология дегеніміз не?

17. «Социология» грек, латын тілдерінен аударғандағы ұғымы қандай?

18. социология алғашқыда мына ғылым саласында дамыды:

19. Социология ғылымының зерттеу объектісіне жатпайды:

20. Социология ғылымының негізін салушы:

21.Әлеуметтанудың тарихи даму кезеңдері.

22.Әлеуметтанудың ғылым ретінде дамуына классикалық кезеңнің атқарған рөлі мен маңыздылығына қарай,аталмыш әлеуметтанудың атасы:

23.Философиялық,экономикалық,тарихи,саяси шығармаларда жалпы қоғам,оның кейбір элементтері және оның даму заңдары туралы пікірлер бой көрсете бастады.Мәселен,конфуцийшылар қоғамтанушылар болып есептеледі.Олардың қоғам туралы ілімдеріндегі негізгі мәселе:

24. «Мемлекет адам мүдделерінің әртүрлі болуына негізделіп құралатын болған,содан еңбек бөлінісі пайда болды» деген пікір иесі:

25.Аристотельдің пікірінше, қоғам үлкен екі әлеуметтік институтқа бөлінеді:

26.XIX ғасырдың басында адамзаттың қоғамдық санасы мен қоғамның, олардың өмірлік күштерінің өзара әрекет етуіне дәл талдау қажеттігі пайымдау мәселелерін шешуде XIX ғасырдағы Еуропа ойшылы, ғылымның атын тауып,нұсқасын суреттеген Конттың ілімі:

27. Позитивизм» ұғымы латынның:

28.Қоғам биологиялық организмге ұқсас, тіршілік үшін күрес әлеуметтік тұрмысының басты принциптерінің бірі, табиғатпен қоғамды жақындастырушы-эволюция идеясын өз еңбегінде негізге алған ойшыл:

29.Пайда болған классикалық кезеңдегі мектептер

30.Қолданбалы тәжірибеге сүйеніп, практика жүзінде қоғамды зерттеуде көрініс тапқан кезең:

31. Пайда болған классикалық кезеңдегі мектептің бірі биологиялық бағыттың құрамы:

32.Адамзаттың пайда болуынан бері 3 қоғамда тұрады

33.Шығуы мен атқаратын қызметімен баяндауда Дюркгейм әлеуметтану тұжырымдамасын басшылыққа ала отырып,егекшелігіне қара,оны әлеуметтік жағдайдан,әлеуметтік ортадан,әлеуметті құрылымнан туындатқан маңызды зерттеулердің бірі ретінде алған негізгі ұғым.

34. XIX ғасырдағы классикалық әлеуметтанудағы,социология тарихы бойынша ірі ғалымның бірі ресейлік Давыдов ғылыми социологияның қалыптасуындағы 3теория бар екендігін айтады:

35.Құрылымдық функционализм мектебі және әртүрлі индустриализм концепцияларынан тұрады:

36.Құрылымдық функционализмнің негізін салушы Томас Парсонс теориясы бойынша әрбір әлеуметтік жүйенің атқаратын қызмет саны:

37.Социология ... біршама қалыптасқан жас ғылым болып табыллады.Өйткені оның ғылым ретінде қалыптасуының өзіне қоғамдық дамудың белгілі кезеңінде ғана қажеттілік туды:

38.Әлеуметтанудың тарихи даму кезеңдеріндегі «Қазіргі кезең» мерзімі:

39.Әлеуметтанудың тарихи даму кезеңдеріндегі «Эмпирикалық кезең» мерзімі:

40.Эмпирикалық зерттеудің пәні ретінде:

41. Әлеуметтік зерттеулер түрін көрсет:

42. Әлеуметтанудың практикалық зерттеу түріне жатпайтындар:

43. Алқапты зерттеу дегеніміз не?

44. Күрделі әдістер түріне жатпайтын

45. Социометриялық әдіс негізін салушы:

46.Әлеуметтану әдістері қаншаға бөлінеді?

47. Ғылыми гипотеза дегеніміз не?

48. Мәліметтерді жинау әдіс-тәсілдері қайсы?

49. Интервью қай әдіс-тәсілге жатады?

50. Бақылау дегеніміз не?

51. Анкеттеу дегеніміз не?

52. Табуляциялық әдіс қай әдіс-тәсіл тобына кіреді:

53. Әлеуметтік зерттеу техникасы дегеніміз не?

54. Процедура дегеніміз не?

55. Әлеуметтік техника дегеніміз не?

56. Социометриялық зерттеу дегеніміз не?

57. Тарихи салыстырмалы әдіс қай кезде қолданылады?

58. Биографиялық әдіс дегеніміз не?

59. Генетикалық әдіс қайсысы?

60. Әдіс дегеніміз не?

Ағымдық бақылау №2

Коллоквиум тұрінде өткізіледі

Рубеждік бақылау қорытындысын бағалаудың критерилері.

7,6-10,0 балл дейін қойылады, егер білімгерлердің білімі терең болса және қойылған сұрақтарға нақты жауап берсе

5,1 – 7,5 балл дейін қойылады, егер білімгер материалды жақсы білсе, шешімді дұрыс қолданса, өз ойын жеткізе білсе

2,6 – 5,0 балл – білімгерлердің білімі бар, бірақ ол практикалық жұмыстарды жасап сонымен қатар оның жауаптары толық, нақты болмаса

0 – 2,5 балл – білімгер 3-4 сұраққа жауап берсе, жауаптары жарым-жартылай болса, терминдері білмесе

Коллоквиум сұрақтарының тізбесі

 1.  Тұлға тұсініктемесі
 2.  Тұлғаның базистік және модельдік типтерінін маңыздылығы
 3.  Әлеуметтік мәртебель тұсініктемесі
 4.  Әлеуметтік рольдің тұсініктемесі
 5.  Мәртебе тұрлері
 6.  Рольдік қақтығыстың маңыздылығы
 7.  Мәдениет, оның маңыздылығы және құрылымы
 8.  Мәдениеттің әлеуметтік концепциялары
 9.  Әлеуметтік жұйедегі мәдениеттің зерттеуі
 10.  Жалпы мәдениет
 11.  Қоғам өміріндегі контрмәдениет
 12.  Субмәдениет және оның әлеуметтік өмірдегі ролі
 13.  Кәзіргі кезеңдегі ішкі дұние мәдениеті
 14.  Мәдениеттің әлеуметтік қызметі
 15.  Әлеуметтік стратификацияның маңыздылығы
 16.  Стратификацияның негізділігі
 17.  Әлеуметтік мобильдіктің тұрлері мен маңыздылығы
 18.  Әлеуметтік институттар түрлері, қызметкерлері
 19.  Әлеуметтік институттардың типтері
 20.  Моногаммия, полигаммия түсініктемесі
 21.  Отбасы түрлері
 22.  Отбасы функциялары, атқаратын қызметтері

Әдебиеттер

Оқулық аты

Авторы

Басылым, шыққан мерзімі

Негізгі  оқулық

 1.  

Социология.

Әбсаттаров Р.Б., Дәкенов М.

Алматы.Ғылым 2003

 1.  

Социология

Рахметов К, Болатова А., Исмагамбетова З.

Алматы.Өлке 2003.

 1.  

Социология негіздері

Тәжин М., Аяғанов Б.

Алматы. 1993

 1.  

Социология

Тұрғынбаев Ә.

Алматы. 2000

 1.  

Әлеуметтану

Шәмшатұлы И., Дәкенов М., т.б.

Алматы. 1993

 1.  

Социология негіздері

Садырова М., Мәуілшәріп М.

Алматы, 2003

 1.  

Социология

Аитов Н.,Биекенов К.

Алматы. 2002

 1.  

Социология

Казаринова Н., Филатова О.

Москва .2000

 1.  

Социология.

Курс лекции

Радугин А.А., Радугин К.А.

Москва. 1997

 1.  

Социология

Габдуллина К.Г.

Алматы. 1997

 1.  

Методика и техника проведения соц.исследования

Гречихин В.Г.

Москва. 1997

 1.  

Социология (оқулық)

Әженов А.

Алматы, 2006

Қосымша әдебиеттер

 1.  

Социология

Смельзер Н.

Москва. 1994

 1.  

Социология

Осипов Г.В.

Москва.1996

 1.  

История

социологии

Под редакциеи Елсукова А.

Минск. 1997

 1.  

Структура

социологической

теории

Тернер Р.

Москва.1990

 1.  

Социология

Здравомыслов А.Г.

Москва.1996

 1.  

Социология

Габдуллина К.Г.

Тараз.1999

«Әлеуметтану» пәні бойынша емтихан сұрақтары

 1.  Әлеуметтанудың пәні мен объектісі
 2.  Әлеуметтанудың құрылымы (жалпы, арнайы, эмпириялық)
 3.  Әлеуметтанудың қызметтері
 4.  О.Конттың позитивистік социологиясы
 5.  Г.Спенсердің биологизаторлық үрдісі
 6.  Марксизм социологиясы
 7.  Э.Дюркгеймнің социологиясы
 8.  М.Вебердің социологиясы
 9.  Әлеуметтік зерттеулердің түрлері
 10.  Әлеуметтік зерттеу бағдарламасы
 11.  Анкеттеу, сұрақтардың түрлері
 12.  Бақылау, оның түрлері
 13.  Құжаттарды талдау
 14.  Контент –құжаттарды анализы
 15.  Эксперимент әлеуметтанудағы
 16.  Социометриялық зерттеу (Дж.Морено)
 17.  Қоғам, оның мәні мен типологиясы
 18.  Әлемдік социологияның дамуындағы классикалық кезең
 19.  Қоғамның прогрес және регресс
 20.  Қоғамның әлеуметтік құрылымы
 21.  Әлеуметтік қатынастар мен әлеуметтік қауымдастықтар
 22.  Әлеуметтік стратификация теориясының мәні
 23.  Әлеуметтендіру ұғымы және оның кезеңдері
 24.  Мәдениеттің мәні мен құрылымы
 25.  Мәдениеттің негізгі элементтері
 26.  Отбасы және неке
 27.  Отбасының қыметтері
 28.  Дін социологиясы
 29.  Дін социологиясының атқаратын қыметтері
 30.  Гендер социологиясы: гендерлік теңсіздік
 31.  Демографиялық процестер
 32.  Жастар - әлеуметтік демографиялық топ
 33.  Білім берудің мәні және функциялары
 34.  Орта таптың функциялары және құрамы
 35.  Маргинализацияның негізгі факторлары
 36.  Әлеуметтік психология ғылым ретінде
 37.  Құқық социологиясы
 38.  Саясат социологиясы
 39.  Тұлға социологиясы
 40.  Әлеуметтік мәртебе және әлеуметтік роль
 41.  Ресей әлеуметтануының дамуы
 42.  Қазақстандағы әлеуметтік ойдың дамуы
 43.  ХХ ғ әлеуметтанудың дамуы
 44.  Әлеуметтік бақылау
 45.  Әлеуметтік өзгерістер
 46.  Әлеуметтік стратификация және әлеуметтік мобильдік
 47.  Әлеуметтік институттар: түрлері, қыметтері
 48.  Әлеуметтік қоғамдастықтар
 49.  Әлеуметтік қатынастар
 50.  Қазіргі заман әлеуметтануы
 51.  Әлеуметтанудың басқа пәндермен байланысы
 52.  Болжам түрлері
 53.  Зерттеудегі іріктеу
 54.  Қоғам әлеуметтік зерттеу объектісі ретінде
 55.  Әлеуметтік зерттеудегі техника, процедура
 56.  Әлеуметтік зерттеудегі әдістер
 57.  ХІХ ғ әлеуметтандағы мектептер
 58.  Т.Парсонстың құрылымдық-функционализм
 59.  Әлеуметтік статика, әлеуметтік динамика
 60.  Әлеуметтік қоғамдастықтардың типтері
 61.  Тартыс социологиясы
 62.  Экономикалық социология
 63.  Этнос әлеуметтануы
 64.  Әлеуметтанудың категориялары мен заңдары
 65.  Әлеуметтік қабаттар
 66.  Азаматтық қоғам
 67.  Конфликт (тартыс) түрлері
 68.  Басқарма (управление) социологиясы
 69.  Еңбек социологиясы
 70.  Девиантты мінез-құлық социологиясы
 71.  Әлеуметтік экологиялық мәселелер
 72.  Қала мен ауыл социологиясы
 73.  Ғылым социологиясы
 74.  Қазіргі заман әлем өркениеті
 75.  Әлеуметтік дағдарыс
 76.  Антика дәуіріндегі әлеуметтік ой
 77.  Әлеуметтік теңсіздік теориясы
 78.  Қазақстандағы қазіргі заман әлеуметтануы
 79.  Құрылымдық немесе макросоциологиялық парадигмалар
 80.  Интерпретативті немесе микросоциологиялық парадигмалар
 81.  Адам және қоғам
 82.  Демократиялық қоғам
 83.  Табиғат және қоғам, олардың өзара қатынасы
 84.  Ел басының жыл сайын Жолдау: әлеуметтік мәселелер
 85.  Әлеуметтік дифференциация және әлеуметтік теңсіздік
 86.  Социологиялық мониторинг
 87.  Билік әлеуметтануы
 88.  Әлеуметтік мінез-құлық
 89.  Әлеуметтік топ
 90.  Социология деңгейлері: микросоциология, макросоциология


«Әлеуметтану» пәнінен СРСП-ға арналған сұрақтар

Тақырып 1. Әлеуметтану ғылым ретінде

 1.  Әлеуметтендіру ұғымы және оны кезеңдері
 2.  Әлеуметтік статика, әлеуметтік динамика
 3.  Социология деңгейлері: микросоциология, макросоциология

Әдебиеттер:

 1.  Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Социология. А., 2007
 2.  Садырова Г. Социология. А., 2003
 3.  Тұрғынбаев Ә. Социология. А., 2004

Тақырып 2,3. Әлеуметтік ғылымның даму тарихы

 1.  Әлемдік социологияның дамуындағы классикалық кезең
 2.  Ресей әлеуметтануының дамуы
 3.  Қазақстандағы әлеуметтік ойдың дамуы
 4.  ХХ ғ әлеуметтанудың дамуы
 5.  Антика дәуіріндегі әлеуметтік ой
 6.  Қазақстандағы қазіргі заман әлеуметтануы

Әдебиеттер:

 1.  Тұрғынбаев Ә. Социология. А., 2004
 2.  Рахметов К., Булатова А., Исмаганбетова З. Социология. А., 2003
 3.  Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Социология. А., 2007

Тақырып 4. Әлеуметтік стратификация және әлеуметтік мобильдік

 1.  Әлеуметтік теңсіздік теориясы
 2.  Әлеуметтік дифференциация және кедейшілік
 3.  Маргинализацияның негізгі факторлары
 4.  Гендер социологиясы: гендерлік теңсіздік

Әдебиеттер:

 1.  Габдуллина К. Социология. Тараза, 1999
 2.  Кравченко А. Социология. М., 2002
 3.  Словарь по социологии. М., 2005

Тақырып 5. Әлеуметтік өзгерістер

 1.  Қоғамдық прогресс және регресс
 2.  Әлеуметтік бақылау
 3.  Демографиялық процестер
 4.  Әлеуметтік экологиялық мәселелер

Әдебиеттер:

 1.  Әженов А. Социология. А., 2006
 2.  Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. М., 2005
 3.  Татимов Д. Қазақстандағы демографиялық жағдайдың өзгеруі. А., 2009
 4.  Эко Казахстана. Журнал. 2010

Тақырып 6. Әлеуметтік зерттеулер

 1.  Социологиялық зерттеу (Дж.Морено)
 2.  Жастар – әлеуметтік демографиялық топ
 3.  Отбасы және неке
 4.  Саясат социологиясы
 5.  Экономикалық социология

Әдебиеттер:

 1.  Тощенко Ж. Социология. М., 2000
 2.  Рахметов К., Булатова А., Исмаганбетова З. Социология. А., 2003
 3.  Кравченко А. Социология. М., 2002
 4.  Габдуллина К. Социология. Тараза, 1999
 5.  Садырова Г. Социология. А., 2003

Тақырып 7. Әлеуметтік зерттеу бағдарламасы

 1.  Дін социологиясы
 2.  Білім социологиясы
 3.  Құқық социологиясы
 4.  Этнос социологиясы
 5.  Еңбек социологиясы

Әдебиеттер:

 1.  Тұрғынбаев Ә. Социология. А., 2004
 2.  Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Социология. А., 2007
 3.  Аитов Н., Бикенов К. Социология. А., 2003
 4.  Садырова Г. Социология. А., 2003

Тақырып 8,9. Әлеуметтік зерттеу әдістемесі, әдісі және техникасы

 1.  Девиантты мінез-құлық социологиясы
 2.  Билік социологиясы
 3.  Ғылым социологиясы
 4.  Тартыс социологиясы
 5.  Басқарма социологиясы
 6.  Қала мен ауыл социологиясы

Әдебиеттер:

 1.  Тұрғынбаев Ә. Социология. А., 2004
 2.  Тощенко Ж. Социология. М., 2000
 3.  Кравченко А. Социология. М., 2002
 4.  Рахметов К., Булатова А., Исмаганбетова З. Социология. А., 2003
 5.  Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Социология. А., 2007
 6.  Садырова Г. Социология. А., 2003

Тақырып 10,11. Әлеуметтік зерттеуге талдау жасау

 1.  Әлеуметтік дағдарыс
 2.  Табиғат және қоғам, олардың өзара қатынасы
 3.  Қазіргі заман әлем өркеиеті
 4.  Ел басының жыл сайын халыққа Жолдауы

Әдебиеттер:

 1.  Цивилизация, модернизация. М., 2009
 2.  Человек и общество. М., 2008
 3.  Тұрғынбаев Ә. Социология. А., 2004
 4.  Ақпаратты басылым. 2010

Тақырып 12. Қоғам: түсінігі, құрылымы, типологиясы

 1.  Демократиялық қоғам
 2.  Азаматтық қоғам
 3.  Қазіргі заман қоғамы

Әдебиеттер:

 1.  Рахметов К., Булатова А., Исмаганбетова З. Социология. А., 2003
 2.  Кравченко А. Социология. М., 2002
 3.  Сорокин П.А. Человек. Общество. Цивилизация. М., 1992

Тақырып 13. Әлеуметтік институттар

 1.  Қоғам мен мемлекет
 2.  Мемлекет пен қоғамның байланысы
 3.  Әлемдік жүйе және өркеиет

Әдебиеттер:

 1.  Смелзер Н. Социология. М., 1994
 2.  Әженов А. Социология. А., 2006
 3.  Тұрғынбаев Ә. Социология. А., 2004
 4.  Рахметов К., Булатова А., Исмаганбетова З. Социология. А., 2003

Тақырып 14. Жеке тұлға социологиясы

 1.  Әлеуметтік психология ғылым ретінде
 2.  Әлеуметтік мінез-құлық
 3.  Жеке тұлғаны құқықтың әлеуметтендіру

Әдебиеттер:

 1.  Смелзер Н. Социология. М., 1994
 2.  Асмолов А.Г. Психология личности. М., 2008
 3.  Садырова Г. Социология. А., 2003
 4.  Рахметов К., Булатова А., Исмаганбетова З. Социология. А., 2003

Тақырып 15. Мәдениет социологиясы

 1.  Мәдениеттің әлеуметтік қызметі
 2.  Қазіргі заман жастар мәдениеті

Әдебиеттер:

 1.  Тұрғынбаев Ә. Социология. А., 2004
 2.  Габдуллина К. Социология. Тараза, 1999
 3.  Жастар және мәдениет. Журнал 2010
 4.  Қоғам және мәдениет. Журнал 2010
1. либо в частные дела необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав обеспечения восстано
2. Вирусный маркетинг
3. тема применения совокупности определённых средств и методов вовлечения людей в процесс создания освоения с
4. Черная металлургия России
5. ство Буквы и звуки 1 авторы учебника 2 Let~s Go Поехали упр.
6. Лекційний курс Розділ 4
7. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
8. тематических платежей mortiztion pyments в течение всего периода займа
9. Автоматизация переключение ряда координирующих элементов двигательного акта на нижележащие уровни бо.html
10. Екологічна безпека мастильно-охолоджувальних рідин
11. Психология личности
12. Создание и обработка базы данных телефонов, произведенных в разных странах
13. пфирование; виброизоляция; виброгашение а также индивидуальные средства защиты
14. Вдоль пути движения нефти уменьшаются температура и давление выделяется газ поток охлаждается снижаетс
15. ТЕМА СВЕРХЯ.html
16. Лекція ’ 10. Підсудність цивільних справ 2 год.html
17. Разработка стратегии развития города Сибай Республики Башкортостан
18. Инжавинская СОШ Тамбовская область Должность учитель
19. тематичних наук ХАРКІВ 1999 Дисертацiєю є рукопис
20. Subject Min fetures of the sentence