Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

кваліфікаційний рівень спеціаліст Галузь знань 0401 Природничі науки Напрям підготовки 0101 Педагогічна о

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Природничий факультет

Кафедра ботаніки

Методичні вказівки до індивідуальної роботи

ДОСЛІДНА РОБОТА В ШКОЛІ

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: 7.04010201 Педагогіка і методика середньої освіти  Біологія. Спеціалізація: практична психологія. Біологія. Спеціалізація: основи аграрного виробництва.

Курс навчання: У-й.      Семестр: 9-й.

Укладач – доцент Буйдін Валерій Васильович

Полтава – 2011


УДК 373.5. 091. 212.7 (072)

ББК 74.200.585.02р30 

Дослідна робота в школі. Методичні вказівки до індивідуальної роботи.- Полтава: 2011.- 18 с.

Укладач методичних вказівок: Буйдін Валерій Васильович, канд. біол. наук, доцент кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка


ПЕРЕДМОВА

Дослідна робота в школі є навчальним предметом, який готує студента до організації і керівництва дослідницькою роботою під час уроків і в позаурочний час. Одним із шляхів оволодіння знаннями з цього предмету, є індивідуальна робота, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, навчально-дослідну роботу і творчу діяльність.

Існуючими нормативними документами передбачено, що час, відведений для індивідуальної роботи студентів, визначається робочим навчальним планом. Згідно з навчальним планом курс «Сучасні проблеми генетика людини» читається у ХІ семестрі. На нього відведено 24 години аудиторних занять (8 годин лекцій і 16 годин практичних занять) та 24 години самостійної і 24 години індивідуальної роботи. В кінці вивчення курсу передбачено складання заліку.

Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача з одним або декількома студентами у позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою і затвердженим деканом факультету.

Основними формами індивідуальної роботи з дослідної роботи в школі є консультації, індивідуальні завдання за вибором та індивідуальні навчально-дослідні завдання.

Консультації - форма навчання, у процесі якої студент отримує відповіді на конкретні запитання або пояснення складних для самостійного осмислення проблем.

Індивідуальне завдання форма організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які отримані у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька осіб.

Відповідною інноваційним технологіям навчання різновидністю індивідуальних завдань є індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ).

ІНДЗ є видом позааудиторної індивідуальної роботи магістранта навчального чи навчально-дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу з дослідної роботи в школі.

Мета ІНДЗ. Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ — це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому. 

Структура ІНДЗ (орієнтовна):

- вступ — зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення;

- методи (при виконанні практичних, розрахункових робіт) — вказуються і коротко характеризуються методи роботи;

- основні результати роботи та їх обговорення — подаються статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо;

- висновки;

- список використаних джерел.

Види ІНДЗ з дослідної роботи в школі:

 1.  конспект із теми (модуля) за заданим планом або планом, який студент розробив самостійно;
 2.  підготовка реферативних повідомлень з елементами наукового дослідження;
 3.  рецензування наукових джерел;
 4.  інформаційні повідомлення;
 5.  складання тез згідно заданого плану;
 6.  пошук і збір довідкового навчального матеріалу до заданих тем;
 7.  огляди фахової періодики;
 8.  розробка дидактичних матеріалів до будь якої теми курсу;
 9.  складання методичних рекомендацій;
 10.  створення комп’ютерних програм, презентацій;
 11.  пошукова робота з комп’ютерними джерелами;
 12.  есе із заданої теми;
 13.  анотування прочитаної додаткової літератури;
 14.  розробка тестових завдань із теми (модуля) або курсу.

Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійснюється за  узгодженням з викладачем, але він має право обрати ті з них, які задовольняють його за рівнем складності та характером виконання. При цьому слід пам’ятати, що за індивідуальну роботу можна отримати не більше 20 балів.

Порядок подання та захист ІНДЗ:

1. Звіт про виконання ІНДЗ подається у друкованому вигляді та електронному варіанті. Формат doc., редактор Microsoft Word; обсяг конспекту і реферату – до 10 сторінок формату А-4; шрифт – Tіmes New Roman, кегель – 14 пт, інтервал між рядками – 1,0. Друкований варіант повинен мати вигляд скріпленого (зшитого) зошита (реферату) з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання.

2. ІНДЗ подається викладачу не пізніше ніж за 2 тижні до екзамену.

3. Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті (практичному) з курсу на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хв.).

Шкала оцінювання індивідуальних навчально-дослідних завдань

№п/п

Види ІНДЗ

Кількість

годин

Максимальна оцінка, балів*

1.

Підготовка реферативних повідомлень

6

4

2.

Рецензування учнівської науково-дослідної роботи

1

4

3.

Інформаційні повідомлення

1

4

4.

Складання тез згідно заданого плану

4

2

5.

Пошук і збір довідкового навчального матеріалу до заданих тем

2

4

6.

Розробка дидактичних матеріалів до будь якої теми курсу

1

4

7.

Укладання методичних рекомендацій

2

4

8.

Створення комп’ютерних програм, презентацій

4

12

9.

Пошукова робота з комп’ютерними джерелами

2

2

10.

Розробка тестових завдань із теми (модуля) або курсу

2

4

11.

Вибір теми та складання програми дослідження для виконання учнем науково-дослідницького проекту

2

8

*У разі допущення студентом помилок, неналежного опрацювання завдань тощо, робота може бути або не зарахована, або отримає меншу кількість балів.

Формою звітності студента заочного відділення по виконанню ІНДЗ є:

 1.  Підготовка науково-дослідницького проекту на довільно-обрану  студентом тему біологічного змісту.
 2.  Складання тестів одного рівня (10 тестів ) на одну із запропонованих тем  у «Методичних вказівках до виконання самостійної роботи».
 3.  Презентація на одну із запропонованих тем:

 1.   Дослідницька робота в навчальному процесі
 2.  Підготовка вчителя до організації навчально-дослідницької діяльності учнів
 3.  Навчально-дослідницькі проекти та реферати
 4.  Дослідна робота в позаурочний час
 5.  Позакласна навчально-дослідна робота учнів
 6.  Форми залучення учнів до наукової роботи
 7.  Засоби, методи і правила проведення досліджень
 8.  Виконання експериментальних робіт.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

1. ПІДГОТОВКА РЕФЕРАТИВНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

Реферат - короткий виклад у письмовій формі або у формі публічної доповіді змісту наукових праць, періодичної літератури по певній темі. Для реферування слід брати літературні джерела в яких висвітлюється досвід організації та проведення наукових досліджень у школі.

Обсяг реферату становить 10-17 стандартних аркушів (А-4). Реферат повинен включати:

1) Титульний листок (вказати назву учбового закладу, кафедри, тему реферату, П І П автора).

2) План реферату.

3) Вступ (актуальність, предмет дослідження, мета дослідження, завдання дослідження).

4) Основну частину (дати її назву).

5) Висновки.

6) Список використаних джерел.

Таблиці, графіки та діаграми, що наводяться у рефераті, повинні мати посилання на їх джерела.

Презентація реферату відбувається в аудиторії на семінарському занятті, на якому розглядається відповідна тема. Презентація не повинна перевищувати 7-8 хвилин.

ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРУВАННЯ

 1.  Сутність, зміст та види дослідницької роботи в школі (Зотова Т.)
 2.  Дослідницька робота в навчальному процесі
 3.  Підготовка вчителя до організації навчально-дослідницької діяльності учнів
 4.  Дослідна робота в позаурочний час
 5.  Позакласна навчально-дослідна робота учнів (Дзьома Алла)
 6.  Форми залучення учнів до наукової роботи
 7.  Основні форми реалізації науково – дослідницької діяльності
 8.  Роль учителя, навчальних та наукових закладів у виборі учнем теми дослідження
 9.  Аналіз тем, що пропонуються учням для дослідження
 10.  Особливості планування і організації наукових досліджень з біології
 11.  Вимоги до доповіді та правила її викладення на захисті роботи (Троцька Л)
 12.  Контрольна робота, як обов'язковий елемент конкурсів учнівських науково-дослідницьких робіт

2. РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ

Рецензія – це письмовий розбір у нашому випадку науково-дослідної роботи, що містить її критичну оцінку. Гарні поради стосовно написання рецензії приведені за адресою: http://gak.com.ua/creatives/1/15576

Для рецензування студентам надаються учнівські науково-дослідні роботи, які захищалися на обласному конкурсі МАН у минулі роки.

3. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Інформаційне повідомлення - зведення новин з життя політичних, суспільних, наукових установ  і інших організацій, яку представники цих структур регулярно відправляють у цільові ЗМІ. Добірку новин посилають у ті видавництва або інформаційні агентства, які користуються впливом і пов'язані з тематикою діяльності організації. В нашому випадку – це ті видавництва і агентства, які друкують повідомлення про здобутки в організації наукових досліджень в загальноосвітніх навчальних закладах. В них і слід черпати ту інформацію, яка може бути оцінена викладачем.

4. СКЛАДАННЯ ТЕЗ ЗГІДНО ЗАДАНОГО ПЛАНУ

Тези - це стисло сформульовані основні констатуючі положення тексту.  Уміння правильно формулювати тези говорить про рівень підготовленості студента, розуміння теми, ступінь оволодіння матеріалом і методами самостійної роботи над книгою чи статтею.  Вони, як ніякий інший вид запису, дають змогу узагальнити матеріал, викласти його суть у коротких формулюваннях, які розкривають зміст усього твору. За їх допомогою можна скласти доповідь, зробити критичний аналіз наукового джерела.

Для складання тез студентам рекомендуються статті чи інші видання по тематиці навчального предмету.

5. ПОШУК І ЗБІР ДОВІДКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДО ЗАДАНИХ ТЕМ

Учнівська наука в останні роки активно розвивається, а тому іде постійне накопичення інформації, яка може пролити світло на ті проблеми, які розглядаються при вивченні даного курсу. Студенти пошуками такої інформації в Інтернеті чи в періодичних виданнях не лише поглиблюють рівень свої знань, але і надають допомогу викладачу.

6. РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО БУДЬ ЯКОЇ ТЕМИ КУРСУ

Перш ніж приступити до виконання цього індивідуального завдання зверніть увагу на те, що дидактичний матеріал — це особливий тип наочного навчального посібника. Ним можуть бути карти, таблиці, набори карток з текстом або малюнками, тощо, які роздаються студентам для самостійної роботи в аудиторії і вдома або демонструються викладачем на лекції чи практичному занятті.

Одна із основних вимог до виконавця цього завдання – оригінальність дидактичного матеріалу, а отже він не повинен дублювати вже відому наочність. В зв’язку з цим, перш ніж приступати до її виготовлення, слід отримати схвалення від викладача.

7. УКЛАДАННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

Методика - цей опис порядку виконання якої-небудь роботи, набір або послідовність правил, дій. Таким чином, у методичних рекомендаціях описують, рекомендують - як краще або як правильніше виконувати якусь методику, послідовність дій. Складаючи їх, студент повинен пам’ятати, що для школярів, які роблять лише перші кроки в науці, такі рекомендації мають надзвичайно важливе значення. Тему для складання рекомендацій студент вибирає самостійно, але вона повинна бути такою, яка може зустрітися в його майбутній роботі на посаді вчителя.

Методичні рекомендації  мають наступну структуру:

• титульний аркуш;

• анотація;

• відомості про авторів;

• пояснювальна записка;

• зміст;

• список рекомендованої літератури по даній темі;

• додатки (при необхідності).

8. СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ, ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Під електронним дидактичним матеріалом розуміють цілеспрямовано розроблені документи, для використання у навчальному процесі за допомогою прикладних програм загального призначення (або навчальних програмних середовищ) і побудовані відповідно до змісту навчальної теми і методики навчання предмету. Вони створюються з метою:

- ідивідуалізації, диференціювання та інтенсифікації процесу навчання (оптимальність поєднання індивідуальної, групової, колективної роботи навчання на занятті);

- посилення мотивації навчання за рахунок використання різних видів діяльності і джерел інформації;

- формування уміння орієнтуватися в проблемі і шукати шляхи її вирішення (комп'ютерне дослідження та моделювання);

- зміни характеру пізнавальної діяльності студентів (підтримка особистих намагань студентів сформувати власний стиль навчальної роботи);

- діагностування помилок і оцінки результатів;

- візуалізації навчальної інформації;

- моделювання та імітування об'єктів, що вивчаються або досліджуються, (комп'ютер може не тільки створити модель, а й дозволяє змінити умови демонстрування, відтворивши інформацію з оптимальним темпом її сприймання);

- формування інформаційної компетенції майбутнього вчителя.

ТЕМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВАРІАНТІВ ОКРЕМИХ ЗАНЯТЬ

 1.  Дослідницька робота в навчальному процесі
 2.  Підготовка вчителя до організації навчально-дослідницької діяльності учнів
 3.  Навчально-дослідницькі проекти та реферати
 4.  Дослідна робота в позаурочний час
 5.  Позакласна навчально-дослідна робота учнів
 6.  Форми залучення учнів до наукової роботи
 7.  Засоби, методи і правила проведення досліджень
 8.  Виконання експериментальних робіт

9. ПОШУКОВА РОБОТА З КОМП’ЮТЕРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

У комп’ютерних мережах є чимало сайтів, інформація на яких може сприяти кращій підготовці студента до керівництва науковими дослідженнями в учнівському колективі. Даний вид індивідуальної роботи передбачає пошук таких сайтів і створення їх адресної картотеки.

10. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

Тести - система завдань специфічної форми, що дозволяє оцінити структуру знань і виміряти рівень підготовленості студентів. Вони представляють собою завдання, сформульовані у формі тверджень, які в залежності від відповідей можуть перетворюватися в справжні або помилкові висловлювання.

Тестування є однією з форм масового контролю знань, яке здійснює викладач після вивчення студентами певного розділу програми.

Для виконання індивідуального завдання необхідно укласти 20 тестів по одній із перелічених нижче тем. При цьому слід пам’ятати, що можливі дві форми організації тестів:

1) за принципом «вибери одну чи декілька правильних відповідей із запропонованих варіантів»;

2) за принципом «напиши правильну відповідь». Співвідношення першої форми до другої повинно бути як 3:1.

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

По 2 чол.на тему)

 1.  Навчальна науково-дослідна робота
 2.  Робота над науково – дослідницькими проектами
 3.  Вибір теми дослідження
 4.  Організація наукової роботи з біології
 5.  Вимоги до обробки зібраних наукових матеріалів
 6.  Структура науково-дослідницької роботи (Дзьома А)
 7.  Оформлення науково-дослідницької роботи (Зотова Т., Троцька Л.)
 8.  Підготовка учня до захисту науково-дослідної роботи
 9.  Контрольна робота, як обов'язковий елемент конкурсів учнівських науково-дослідницьких робіт

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестова контрольна робота з дослідної роботи в школі на тему: «Структура науково-дослідницької роботи»

 1.  При формуванні якого пункту вступної частини науково-дослідної роботи учень повинен вказати бажаний результат роботи?

а) гіпотеза;

б) мета;

в) предмет дослідження;

г) практичне значення.

 1.  Апробація результатів дослідження полягає у:

а) проведенні повторних досліджень і підтвердження результатів;

б) захисті результатів дослідження на наукових конференціях;

в) посиланні на дану роботу іншими науковцями, дослідниками та авторами;

г) використанні результатів дослідження у практичних цілях.

 1.  Завдання, що містяться у науковій роботі повинні:

а) бути викладені у алфавітному порядку;

б) міститися у кожному розділі роботи;

в) піддаватися конкретним вимірюванням;

г) складатися не менше як з 4 пунктів.

 1.  Що розуміють під поняттям «наукова новизна»?

а) корисність роботи у даний час;

б) використання передових наукових технологій для проведення дослідження;

в) новий підхід до розкриття суті досліджуваних явищ;

г) посилання на новітні наукові данні.

11. ВИБІР ТЕМИ ТА СКЛАДАННЯ ПРОГРАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ УЧНЕМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ

Програма наукового дослідження — науковий документ, який регламентує всі етапи, стадії підготовки, організації та проведення дослідження. Програма виконує основну роль наукового дослідження, обумовлюючи тим самим його змістову цінність, якість та надійність здобутої інформації. Пояснюється це визначальним впливом програми дослідження на використання тих чи інших методів, логіки, техніки, процедур та принципів з метою досягнення дослідницької мети. Програма наукового дослідження є теорія і методологія конкретного вивчення, висвітлення окремого емпіричного об’єкту або явища.

Програма наукового дослідження виконує такі функції:

- теоретико-методологічну, яка дозволяє визначити наукову проблему та підготувати базу для її вирішення;

- методичну, що дозволяє накреслити способи отримання даних;

- організаційну, що дозволяє спланувати діяльність дослідника на всіх етапах роботи.

Програма наукового дослідження складається з:

 1.  теоретичної частини;
 2.  процедурно-методичної частини.

Теоретична частина програми включає в себе вирішення таких питань:

- постановку дослідницької проблеми;

- визначення предмета та об’єкта дослідження;

- визначення мети дослідження;

- визначення та інтерпретація основних понять дослідження;

- формулювання гіпотез та завдань дослідження.

Призначенням процедурно-методичної частини є:

- визначення методів збору, аналізу і обробки інформації.

Виконанням цього індивідуального завдання студент демонструє наскільки він готовий до організації і проведення наукових досліджень в позаурочний час. При цьому він повинен використати всі ті знання, що були отримані ним під час вивчення даного курсу.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Азизова И. Ю. Исследовательские лабораторные работы в разделе "Общая биология" [Текст] / И. Ю. Азизова, Е. В. Фадеева // Биология в школе : Научно-теоретический и методический журнал. - 2007. - №3. - С. 24-32.

Блер Т. Про значення науки / Т. Блер // Вісник Національної Академії наук України. – 2003. – № 1. – С.9–17.

Вербицький В.В. Дослідницька робота творчих дитячих об’єднань / В.В. Вербицький // Біологія і хімія в школі. -2001. - №4. – С. 32-36.

Гафитулин М. С. Публичное выступление на конференции / М.С. Гафитулин // Одаренный ребенок: - 2005. - 2. - C. 107-114.

Голобородько В. В. Наукова робота учнів / В. В. Голобородько – Х. : Основа, 2005.– 208 с.

Дослідницька робота школярів з біології / Навчально-методичний посібник. - За заг. ред. к.б.н. С. М. Панченка, Л. В. Тихенко.– Суми : Университетская книга, 2008. - 368 с.

Заболотний О. Як знаходити знання. Організація науково-пошукової дослідницької діяльності учнівської молоді / О. Заболотний О. // Укр. мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах. - 2003. - №2. - С. 94-106.

Зачесова Е. В. Представление результатов исследований школьников / Е. В. Зачесова // Школьные технологии  - 2006. - 4. - C. 115-122.

Кирилюк Л. Організація дослідно-експерементальної діяльності в навчальних закладах / Л. Кирилюк // Школа. – 2008. – № 4. – С. 5–15.

Контрольні завдання ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010 році / Відпов. за випуск – О. Лісовий; Упорядники – О. Голуткан, О. Пономаренко. – К.: 2010.- 184 с.

МАН: підготовка науково-дослідницьких проектів: методичний матеріал / Упоряд. М. Голубченко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2005. – 128 с.

Методика проведення дослідів на шкільній ділянці / [ Мананков М. К., Панєвський М. П., Попова Л. П. та ін.].- К.: Радянська школа, 1968.- 156 с.

Микитюк О. М. Наукові дослідження школярів: навч.-метод. посіб. / О. М. Микитюк В. О. Соловйов С. О. Васильєва; За заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Х.: Скорпіон, 2003. – 79 с.

Наумовець, А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією: Дещо про "технологію" наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів [Текст] / А. Г. Наумовець. - К. : Наукова думка, 2003. - 56 с.

Недодатко Н. Навчально-дослідницька робота учнів / Н. Недодатко // Біологія і хімія в школі. – 2000. – № 1. – С. 28-33.

Нікітіна І.П. Науково-дослідницька діяльність учнів. 5-11 класи: методичні матеріали / І.П. Нікітіна, Ю.О. Нікітін, В.В. Шліхова, О.Л. Кожем’яка. – Х.: Видав. група «Основа», 2006. – 144 с.

Основи організації науково-дослідної роботи школярів / [ Шиян Н. І., Самусенко Ю. В., Джурка Г. Ф. та ін. ]. - Полтава, 2003. - 68 с.

Пентин А. Учебные исследования и проекты - понятия близкие, но не тождественные / А. Пентин // Директор школы. - 2006. - 2. - C. 47-52.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті / Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – № 3. – К., 2008. –С. 9–13.

Рогожин М. Ю. Подготовка и защита письменных работ: учеб.–практ. пособие / М. Ю. Рогожин. – М.: Изд–во РДЛ, 2001. – 237 с.

Савенков А. И. Содержание и организация исследовательского обучения  школьников / А. И. Савенков // Библиотека журнала «Директор школы». – 2003. - №8. – 204 с.

Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень : навч. посібник [для вищих пед. закладів освіти] /В. К.Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К.: РННЦ "ДІНІТ", 2000. – 259 с.

Слюсаренко А. Формування навчально-дослідницьких умінь старшокласників / А. Слюсаренко // Директор школи, ліцею, гімназії - 2006. - №4. - C. 89-90.

Стан та перспективи розвитку наукових досліджень у галузі хімії та біології // Вісник Національної Академії наук України. – 2004. – № 2.   – С.11–16.

Чернобровкіна Л. В. Виконання учнями науково-дослідних робіт під час вивчення курсу біології в школі / Л. В. Чернобровкіна // Біологія.- 2006.- № 13.- С. 2-3.

Шуховцова Світлана. Дослідництво - невід'ємна складова навчально-виховної роботи з учнями / С. Шуховцова // Рідна школа. - 2008. - № 7/8. - 41-

Ягенська Г.В. Співпраця вчителя та учнів у науково-дослідницькій роботі з біології / Г. В. Ягенська // Біологія і хімія в школі.- 2004.- № 3.- С. 10-13.

Якушева Л. Організація науково-дослідницької роботи учнів в умовах школи / Л. Якушева // Школа (Шкільний світ).- 2006. - №8. - C. 26-30.

Підбір матеріалів на сайтах

http: www.ippo.org.ua/files/menu2/Конкурси_2010/7.doc)

http://library.mk.ua/points/doslid.doc

 http:www.man.gov.ua/publish.php

www.man.gov.ua/ 

www.rpd.univ.kiev.ua/downloads/student/posibnik/7.pdf

http: www.uapedia.com.ua/?p=78

www.info-library.com.ua/books-text-8389.html

www.nenc.gov.ua/234.html

www.nenc.gov.ua/doc/nakaz/NMO-561.pdf

http://library.mk.ua/points/doslid.doc


Диплом на заказ


1. Становление и развитие института судебной власти в России
2. 22 23 Класифікація основ і фундаментів мілкого закладення
3. НЕТ или по шкале от 0 до 5
4. Анализ процессуальных прав и обязанностей лиц в гражданском судопроизводстве
5. Производственная сетка и изокванта
6. почечуй заболевание связанное с тромбозом воспалением патологическим расширением и извитостью гемо
7. Организационные структуры управления холдингами
8. Проблема привлечения иностранных инвестиций в экономику РФ
9. Тема- ldquo;Основные типы и виды документов
10. Простая история Студентки группы 7852 СПбГУКиТ Каториной Анны Игоревны Как часто у нас не хватает
11. Волшебный мост Новогодний концерт 2013 Тайна книги злобного Деда Мракаса ’1.html
12. тема вивчення іменника
13. Это не плагиат чувак Mr
14. Контрольная работа Американская школа маржинализма
15. Измерение линейных размеров и оценка точности
16. Он круглый синий с жёлтой полосой и т
17. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАСОНСКИХ ЛОЖ2.html
18. модульної системи Дніпропетровськ 2012
19. Сочинение- Дон Кихот и его рыцарские подвиги
20. Проблема абсолютности относительности научного познания и единый метод обоснования