Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

з курсу Фінансовий облік І для студентів спеціальності Облік і аудит освітньо ~ кваліфікаційного

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Івано-Франківський інститут менеджменту

                                        

Контрольна робота з курсу

«Фінансовий облік І»

для студентів спеціальності - «Облік і аудит»

освітньо – кваліфікаційного рівня «Бакалавр» заочної форми навчання

      

                                              м. Івано- Франківськ

                                                           2012 р.

ЗМІСТ

Література 

Залальні вказівки для виконання студентами контрольної роботи

1.1. Основи побудови фінансового обліку ............................................... 4

1.2. Облік грошових коштів ....................................................................... 7

1.3. Облік (довгострокових і поточних) фінансових інвестицій.......... 15

1.4. Облік основних засобів та  інших необоротних

матеріальних активів......................................................................................... 23

1.5. Облік нематеріальних активів........................................................... 35

1.6. Облік дебіторської заборгованості................................................... 41

1.7. Облік запасів....................................................................................... 51

1.8. Облік витрат виробництва й випуску готової продукції ............... 61

Додаток А.

 ЛІТЕРАТУРА

1. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М.  Бухгалтерський облік:  облікова політика і план рахунків,  стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навч. посібник /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-є вид., перероб. і доп. — Житомир: ЖІТІ, ПП «Рута», 2001. — 512 с.

2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні:  Навч.-практ. посібник /За ред. С.Ф. Голова. — Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-є вид., перероб. і доп. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 672 с.

4. Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів) /За ред. проф., д-ра екон. наук В.В. Сопка і О.В. Бойка. — К.: Фенікс, 2001. — 468 с.

5. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку /Пер. з англ. О. Мініна, О. Ткача. — К.: Основи, 1997. — 943 с.

6. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.

7. Голов С.Ф.,  Костюченко В.М.  Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посібник. — К.: Лібра, 2001. — 840 с.

8. Гордієнко Н.І. Фінансовий облік. Навч. посібник.- Харків: ХНАМГ,2005.- 289с.

9. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года. — К.: Бухгалтерия, 2000. — 256 с.

10. Горицкая Н.Г. Новый бухгалтерский учет. — К.: Техніка, 2000. — 256с. 11. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торгових предприятиях, 2000:  Уч.  пособие /Под ред.  Н.В.  Кужельного. —  К.: А.С.К., 2000. — 624 с.

12. Завгородний В.П.  Бухгалтерский учет в Украине (с использ.  нац. стандартов): Уч.  пособие для студентов вузов. — 5-е изд.,  доп.  и перераб. — К.: А.С.К., 2001. — 848 с.

12. Закон України  «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», затверджений ВР України 16.07.1999 р. № 996-ХІУ-ВР.

13. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с.

14.  Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: 36 нормативних актів. — К.: СП «Юрінком Інтер», 2000. — 231 с.

15. Нидлз Б., Андерсон X., Колдузлл Д. Принципы бухгалтерского учета:/ Пер.  с англ./ Под ред. Я.В. Соколова. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 492 с.

16. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — 3-є вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 578 с.

17. Ткаченко Н.М.  Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. —  К.: А.С.К., 2001. — 784 с.

18. Чедвик Л.  Основы финансового учета /Пер.  с англ./  Под ред.  В.А. Микрюкова. — М,: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 252 с.

19. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: /Пер. с англ./ Под ред. И с предисл. А.М. Петрачкова. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 560 с. 109

Залальні вказівки для виконання студентами контрольної роботим

Виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік-1» студентами заочної форми навчання передбачено навчальним планом.

Методичні вказівки включають основні теми, на яких повинна зосереджуватись увага при вивченні курсу з Фінансового обліку. Рекомендовано розпочинати вивчення з перегляду тематичної літератури, ведення конспектів і розбору прикладів по кожній темі.

Вирішення задач проводиться з виконанням розрахунків, обов’язковим наведенням пояснень, посиланням на нормативні джерела, а завершається відображенням господарських операцій в обліку шляхом складання журналу господарських операцій.  

Наприкінці подано зразок титульного листа контрольної роботи (дод. А). Номери завдань, які потрібно вирішити студенту, визначають за останньою цифрою залікової книжки.  У таблиці 1 наведено перелік завдань залежно від варіанта виконання контрольної роботи.

Таблиця 1  – Перелік завдань

Ост.цифра зал.кн.      Номери завдань

0                                 1.2.10,  1.3.5,  1.4.10,  1.5.1,  1.6.1,  1.7.10,  1.8.1, 1.1.1

1                                 1.2.2,  1.3.6,  1.4.2,   1.5.2,  1.6.2,   1.7.2,  1.8.2, 1.1.2,

2                                 1.2.3,  1.3.7,   1.4.3,  1.5.3,  1.6. 10,  1.7.3,  1.8.3,  1.1.3,

3                                 1.2.4,  1.3.8,  1.4.4,   1.5.4,   1.6.4,  1.7.4,   1.8.4,  1.1.4,

4                                 1.2.5,  1.3.9,  1.4.5,   1.5.5,  1.6.5,  1.7.5,  1.8.5,  1.1.10,

5                                 1.2.6,   1.3.10,  1.4.6,  1.5.6,  1.6.6,  1.7.6,  1.8.6,  1.1.6,

6                                 1.2.7,   1.3.1,  1.4.7,  1.5.7,  1.6.7,  1.7.7,   1.8.10,  1.1.7,

7                                 1.2.8,  1.3.2,   1.4.8,  1.5.8,  1.6.8,  1.7.8,  1.8.8,  1.1.8,

8                                 1.2.9,   1.3.3,   1.4.9,  1.5.9,   1.6.9,  1.7.9,   1.8.9,  1.1.9

9                                 1.2.1,   1.3.4,  1.4.1,  1.5.10,  1.6.3,  1.7.1, 1.8.7,  1.1.5.

Контрольна робота повинна бути оформлена за допомогою комп’ютерної техніки на одній стороні стандартного аркушу формату А4 (210 х 297 мм). Набір тексту роботи має виконуватися на комп’ютері з використанням текстового редактора MS Word, (шрифт Times New Roman, кегль (розмір) 14 з міжрядковим інтервалом 1,5), в рисунках і таблицях – 12 пунктів, гарнітура Times New Roman. Текст роботи слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: лівий – 30 мм, верхній і нижній – 20 мм, правий – 10 мм. 

Робота має бути оформлена  на аркушах формату А4 (210 х 297 мм), на одному боці аркуша білого паперу, згідно з вимогами Державного стандарту і стандарту на виконання документів з використанням друкувальних і графічних пристроїв виведення ЕОМ.

Контрольна робота повинна починатися з титульного аркуша,  який оформляють за стандартними вимогами.  У кінці  роботи наводять список літератури, що використовувалась при виконанні контрольної роботи,  та інші джерела інформації в послідовності,  яка відповідає бібліографічним стандартам.  Ця послідовність передбачає наведення спочатку законодавчих актів,  прийнятих Верховною Радою України, потім – Указів Президента України, далі – постанов уряду України і нормативних документів бухгалтерського обліку,  аудиту,  фінансового контролю,  звітності та ін. (положень,  інструкцій,  методик),  затверджених органами виконавчої влади,  державного і господарського управління, місцевого самоврядування,  у хронологічній послідовності.  Підручники, посібники, монографії, журнальні статті подають у списку в алфавітному порядку за прізвищами авторів (спочатку – вітчизняні, потім –  зарубіжні).   

Робота має бути подана на кафедру для реєстрації   і передачі викладачу для перевірки не пізніше одного тижня до початку сесії. Зарахована робота є структурною одиницею залікового кредиту,  що зазначено у засобах контролю оцінювання знань з дисципліни. Незарахована робота реєструється і повертається студенту для виправлення помилок і доопрацювання, після чого має бути знову  здана на кафедру для перевірки.

Тема 1.1. Основи побудови фінансового обліку

Бухгалтерський облік —  процес виявлення,  виміру,  реєстрації, нагромадження,  узагальнення,  збереження і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Запитання для контролю засвоєння знань, що можливо будуть внесені до теоретичних питань в екзаменаційну картку.

1. Яка мета бухгалтерського обліку?

2. На яких принципах базується бухгалтерський облік?

3. Як організований бухгалтерський облік в Україні?

4. Які існують форми державного регулювання бухгалтерського  обліку?

5. Які органи здійснюють державне регулювання бухгалтерського обліку?

6. Які принципи бухгалтерського обліку забезпечують його якість?

7. Що є об’єктом бухгалтерського обліку?

8. Що таке облікова політика?

Завдання 1.1.1

Дані для виконання:

Підприємство виготовило малоцінні швидкозношувальні предмети для власного використання у господарській діяльності.  Для виготовлення малоцінних та швидкозношувальних предметів були затрачені матеріали на суму 450  грн.,  нарахована заробітна плата робітникам у розмірі 800  грн., нараховані внески до пенсійного фонду та фондів соціального страхування у розмірі   296  грн.,  нарахована амортизація обладнання у сумі 130  грн. Виготовлені малоцінні швидкозношувальні предмети були оприбутковані на складі,  а надалі передані в експлуатацію для утримання об’єктів соціально-культурного призначення.  За обліковою політикою підприємства при передачі МШП до експлуатації списується 100% вартості. Необхідно відобразити в бухгалтерському обліку операції з виготовлення МШП, списання їх до експлуатації.

Завдання 1.1.2

Дані для виконання:

Комісією, створеною на підприємстві оптової торгівлі, встановлено, що товари,  вартість яких складає 6  тис.  грн.,  у подальшому не можуть бути реалізовані без проведення уцінки.  Встановлено,  що чиста реалізаційна вартість товарів складає  4,2 тис. грн. Необхідно відобразити в бухгалтерському обліку операції уцінки товарів.

Завдання 1.1.3

Дані для виконання:

Підприємство оптової торгівлі  придбало товари на умовах передплати. Вартість отриманих товарів - 42  тис.  грн.,  у тому числі ПДВ.  Вартість транспортних послуг складає 180 грн., у тому числі ПДВ. У подальшому товар був уцінений – чиста реалізаційна вартість товарів склала 30 тис. грн. Необхідно відобразити в бухгалтерському обліку операції з оприбуткування товарів та їх  подальшої уцінки.

Завдання 1.1.4

 Дані для виконання:

За підсумками інвентаризації,  проведеної на складі,  встановлена нестача матеріалів на суму 500  грн.  у межах норм природного збитку та нестача матеріалів на суму 3  тис.  грн., за якою винну особу не встановлено. Вина особа виявлена  через чотири місяці. Необхідно відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.  Вказати первинні документи,  що додаються до бухгалтерського запису.

Завдання 1.1.5

Дані для виконання:

Материнське підприємство з часткою участі у статутному капіталі дочірнього підприємства в розмірі 50%  у грудні 2008  р.  Реалізувало автомобіль дочірньому підприємству за 12  тис.грн. (в тому числі ПДВ). Первісна вартість автомобіля – 20  тис.грн.,  знос - 11  тис.грн.  Згідно з оцінками спеціалістів дочірнього підприємства термін корисного використання автомобіля – 2 роки, амортизація нараховується прямолінійним методом. Необхідно відобразити операції в обліку, зробити необхідні розрахунки.

Завдання 1.1.6

Дані для виконання:  

1  січня 2009  р.  підприємство «Соні»  придбало облігації номінальною вартістю 80 тис. грн. з річною фіксованою ставкою 14% з метою утримання до погашення.  Ціна придбання 90  тис.  грн.  Облігації випущені строком на три роки. Виплата відсотків — щорічно у кінці року.   Необхідно відобразити в обліку облігації, придбані з премією.

 Завдання 1.1.7

Дані для виконання:

Відповідно до статутного договору статутний капітал заново створенного підприємства сформований за рахунок основних засобів:

— устаткування вартістю 6 тис. грн.;

— легкового автомобіля вартістю 12 тис. грн.;

— комп’ютера вартістю 5 тис. грн.;

— приміщення вартістю 25 тис. грн.

Внески до статутного капіталу були внесені засновниками в повному обсязі.  Необхідно відобразити  операції з оприбуткування основних засобів в обліку.

Завдання 1.1.8

Дані для виконання:

Підприємство передало вантажний автомобіль в операційну оренду. Вартість автомобіля — 6 тис. грн. Орендна плата за місяць складає 300 грн., у тому числі ПДВ.  Амортизація нараховується прямолінійним методом, передбачуваний термін використання об’єкта — 10  років.  Підприємство-орендар перерахувало суму орендної плати за рік вперед.  Необхідно визначити суму амортизації і відобразити операції з операційної оренди в обліку орендаря і орендодавця.  

Завдання 1.1.9

Дані для виконання:

Підприємство придбало виробничий цех (будівлю разом з обладнанням). Вартість за договором купівлі 15 тис. грн. (в тому числі ПДВ 2 500 грн.). При проведенні експертної оцінки встановлено, що справедлива вартість будівлі цеху становить 10 800  грн. (60%  від справедливої вартості придбаних основних засобів), а устаткування – 7 200 грн. (40% від справедливої вартості придбаних основних засобів). Необхідно визначити первісну вартість придбаних об’єктів основних засобів  шляхом розподілу вартості придбання пропорційно до справедливої вартості окремого об’єкта основних засобів. Відобразити операції в обліку.

Завдання 1.1.10

Дані для виконання:

Підприємство отримало   в операційну оренду обладнання.  Вартість обладнання — 98 тис. грн. Орендна плата за місяць складає 2400 грн., у тому числі ПДВ. Сума орендної плати була перерахована за рік вперед.   Необхідно відобразити операції в обліку.

Тема 2. Облік грошових коштів

Кошти - готівка, гроші на рахунках у банках і депозити до запитання. Валюта України —  грошові знаки у вигляді банкнот,  казначейських квитків, монет, що перебувають в обороті.

Іноземна валюта —  іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських квитків,  що перебувають в обороті на території іноземної держави, платіжні документи та інші цінні папери в іноземній валюті.  

Каса підприємства —  приміщення або інше місце,  призначене для прийняття і видачі,  зберігання готівки та інших касових документів і цінностей.

Касові операції —  операції підприємств між собою і з фізичними особами, пов’язані з прийомом і видачею готівки, при здійсненні розрахунків через касу з відображенням цих операцій у касовій книзі.

Дані для виконання:  

Підприємством були здійснені наступні операції:

-  отримана на поточний рахунок передплата від покупця   за товари – 5,4 тис. грн. (в т.ч. ПДВ);

-перераховані кошти постачальнику  за товари – 36 тис. грн.;

-отримані кошти  в касу на виплату: заробітної плати – 4 тис. грн, дивідендів – 200 грн., на відрядження – 740 грн.;

-видана заробітна плата – 4000;

-видано на відрядження – 740 грн.;

-видані дивіденди – 200 грн.;

-  повернені   невикористані грошові   кошти   в касу від підзвітної особи – 90 грн.

Необхідно відобразити  операції з руху грошових коштів в обліку.

Завдання 1.2.1

Дані для виконання:  

Підприємством були здійснені такі операції:

- оприбутковані внески до  статутного капіталу, здійснені  засновником готівкою, – 7 тис. грн.;

-  перераховані кошти постачальнику як передплата   за товари –  12 тис. грн. (в т.ч. ПДВ);

-  отримані кошти   в касу:  на виплату заробітної плати – 52  тис.  грн,

- дивідендів – 900 грн., на відрядження  –  620 грн.;

- видана заробітна плата – 52000 грн.;

- видано на відрядження – 620 грн.;

- видані дивіденди – 900 грн.;

-  повернуті   невикористані грошові   кошти   в касу від підзвітної особи – 420 грн.;

- повернені кошти  в банк – 80 грн.

Необхідно  відобразити  операції  з руху грошових коштів в обліку.  

Завдання 1.2.2

Дані для виконання:  

Підприємством були здійснені такі господарські операції:

- отримані грошові кошти з банку на виплату зарплати – 3 тис. грн.;

- видана зарплата працівникам – 3 тис. грн.;

-  отримані грошові кошти з банку на господарські потреби й відрядження – 600 грн.;

-  видані кошти підзвітній особі на придбання канцелярських товарів – 200 грн.;

- видані кошти на  відрядження директору – 400 грн.;

-  повернені в касу грошові кошти,  отримані працівником як позички – 2,8 тис. грн.;

-  надано авансовий звіт працівником за придбання канцелярських товарів – 220 грн.;

- надано авансовий звіт на суму за відрядженням –  370 грн.;

- повернуто в касу невикористану суму на відрядження  –? грн.;

- відшкодовані з каси грошові кошти працівникові –? грн.  

Необхідно відобразити  операції з руху грошових коштів в обліку.

Завдання 1.2.3

Дані для виконання:  

Підприємством були здійснені такі операції:

-  отримана на поточний рахунок оплата від покупця за готову продукцію – 3,8 тис. грн.;

- перераховані кошти  постачальнику за матеріали – 1,2 тис. грн.;

-  отримані кошти   в касу на виплату:  заробітної плати – 5  тис.  грн,

дивідендів – 300 грн., на відрядження – 180 грн.;

- видана заробітна  плата – 5 тис. грн.;

- видано на відрядження – 180 грн.;

- видані дивіденди – 300 грн.;

-  повернені   невикористані грошові   кошти   в касу від підзвітної особи – 190 грн.;

- повернені кошти  в банк – 190грн. 12

Необхідно відобразити  операції з руху грошових коштів в обліку.

Завдання 1.2.4

Дані для виконання:  

Підприємством були здійснені наступні операції:

-  зараховані грошові кошти на поточний рахунок як внесок до  статутного капіталу, зроблений засновником – 5 тис. грн.;

-  перераховані кошти постачальнику як передплата   за сировину –  1,8 тис. грн. (в т.ч. ПДВ);

-  отримані кошти   в касу на виплату:  заробітної плати – 2  тис.  грн, дивідендів – 100 грн., на відрядження – 280 грн.;

- видана заробітна плата – 2 тис. грн.;

- видано на відрядження – 280 грн.;

- видано дивіденди – 100 грн.;

-  повернені   невикористані грошові   кошти   в касу від підзвітної особи – 360 грн.;

- повернені кошти  в банк – 360грн.

Необхідно відобразити  операції з руху грошових коштів в обліку.

 

Завдання 1.2.5

Дані для виконання:  

Підприємством були здійснені такі операції:

- отримана на поточний рахунок передплата від покупця  за послуги – 4,8 тис. грн. (в т.ч. ПДВ);

- перераховані кошти постачальнику  за матеріали – 3,4 тис. грн.;

-  отримані кошти   в касу на виплату: заробітної плати – 1  тис.  грн., дивідендів – 500 грн., на відрядження – 480 грн.;

- видана заробітна плата – 1 тис. грн.;

- видано на відрядження – 480 грн.;

- видані дивіденди – 500 грн.;

-  повернені   невикористані грошові   кошти   в касу від підзвітної особи – 290 грн.

Необхідно відобразити  операції з руху грошових коштів в обліку.

 

      Завдання 1.2.6

Дані для виконання:  

Підприємством були здійснені наступні господарські операції:

-  повернена фізичною особою –  робітником -  позичка до каси – 3  тис. грн.;

- погашена нестача винною особою в сумі 360 грн.;

-  оприбутковані надлишки готівки в сумі 13грн. 10  коп.,  виявлені внаслідок інвентаризації каси;

- видано під звіт бухгалтеру на придбання бланків звітності - 5 грн.;

- виплачено дивіденди засновникам – 1 тис. грн.;

- внесені кошти робітником за придбану продукцію підприємства - 200 грн.

Необхідно відобразити господарські операції з руху грошових коштів на рахунках і регістрах бухгалтерського обліку.

   

Завдання 1.2.7

Дані для виконання:  

Підприємством були здійснені наступні операції:

- оприбутковані внески до  статутного капіталу, зроблені засновником готівкою – 32 тис. грн.;

-  перераховані кошти постачальнику як передплата   за товари –  18 тис. грн. (в т.ч ПДВ);

-  отримані кошти   в касу на виплату: заробітної плати – 25  тис.  грн, дивідендів – 300 грн., на відрядження – 560 грн.;

- видана заробітна плата – 25 тис. грн.;

- видано на відрядження – 560 грн.;

- видані дивіденди – 300 грн.;

-  повернені   невикористані грошові   кошти   в касу від підзвітної особи – 120 грн.;

- повернені кошти  в банк – 360 грн.

Необхідно відобразити  операції з руху грошових коштів в обліку.

 

Завдання 1.2.8

Дані для виконання:  

Підприємством були здійснені наступні операції:

-  отримана на поточний рахунок передплата від покупця  за товари – 12,6 тис. грн. (в т.ч. ПДВ);

- перераховані кошти постачальнику  за товари – 54тис. грн.;  

-  отримані кошти   в касу на виплату: заробітної плати – 17  тис.  грн, дивідендів – 12000 грн., на відрядження – 1740 грн.;

- видана заробітна плата – 17000;

- видано на відрядження – 1740 грн.;

- видані дивіденди – 12000 грн.;

-  повернені   невикористані грошові   кошти   в касу від підзвітної особи – 190 грн.

Необхідно відобразити  операції з руху грошових коштів в обліку.

Завдання 1.2.9.

Дані для виконання:

Станом на 01.01.2008 р. на балансі підприємства знаходиться програмне забезпечення,  первісна вартість якого становить 1800  грн., знос – 700  грн. Оцінений термін корисної експлуатації дорівнює 7  років.  У зв’язку з реформою бухгалтерського обліку керівництво підприємства вирішило модернізувати це програмне забезпечення. Витрати на модернізацію склали  1200  грн.,  у тому числі ПДВ.  Внаслідок модернізації термін корисного використання був переглянутий  і дорівнює тепер 8 рокам.  Необхідно зробити необхідні розрахунки,  відобразити операції модернізації програмного забезпечення і нарахування амортизації в обліку.

Завдання 1.2.10

Дані для виконання:

Підприємство „Адан”  у серпні 2008  р.  придбало 15  тис.  акцій ВАТ „Перлина”, що становить 15% випущених акцій.  Ціна придбання однієї акції – 1 грн., номінальна вартість акції – 1 грн.   31 грудня 2008р. ринкова вартість акцій становить 1,2  грн.  У червні  2009р.  ВАТ „Перлина”  оголосило дивіденди в розмірі 3% від номінальної вартості акцій. У липні підприємство „Адан” отримало  дивіденди.  

Необхідно визначити вартість фінансових інвестицій,  відобразити операції в обліку.

Запитання для контролю засвоєння знань

1. Який порядок організації розрахунків готівкою діє в Україні?

2. Що таке ліміт каси,  як він установлюється?

3. Які терміни повернення готівки, взятої під звіт, у касу  підприємства?

4. Якими документами оформляються касові операції?

5. Який порядок ведення касової книги?

6. Які обов’язки має касир підприємства?

7. Який діє порядок відкриття рахунків у банку?

8. Який порядок проведення розрахунків за допомогою платіжних                 доручень і платіжних вимог-доручень?

9. Як організувати й відобразити в обліку розрахунки за допомогою акредитивів?

10.          Як організувати й відобразити в обліку операції по розрахунках за допомогою чеків?

Тема 3. Облік (довгострокових і поточних) фінансових інвестицій

Терміни і визначення

Фінансові інвестиції —  активи,  які утримує підприємство з метою збільшення прибутку (у вигляді відсотків і дивідендів тощо),  зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Довгострокові фінансові інвестиції —  фінансові інвестиції на період більше одного року,  а також всі інвестиції,  які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.

Поточні фінансові інвестиції — інвестиції, які підприємство утримує на строк, що перевищує один рік і які можуть бути вільно реалізовані в будь-який час (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів).

Зменшення корисності —  витрата економічної вигоди в сумі перевищення балансової вартості інвестиції над сумою,  яку підприємство очікує отримати за час утримання інвестиції.

Амортизаційна собівартість фінансової інвестиції —  собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності,  яка збільшена (зменшена)  на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

Дисконт —  сума перевищення вартості погашення   боргових цінних паперів над їх собівартістю.

Премія — сума перевищення собівартості боргових цінних паперів над вартістю їх погашення.

Завдання 1.3.1

Дані для виконання:  

ВАТ “Квітка»  здійснило довгострокові фінансові інвестиції у ТОВ «Посмішка»  в сумі 100  тис.  грн.,  що становить 30%  капіталу об’єкта інвестування.  За підсумками року ТОВ “Посмішка»  отримало чистий прибуток у сумі 40  тис.  грн.  і прийняло рішення розподілити   його на дивіденди.  Інвестор має визначити дохід у сумі 12  тис.  грн.   (40  тис.  грн.  х 0,3).   Наступного року товариство отримало збитки в сумі  50  тис.  грн.,  а інвестор має визначити витрати у сумі 15  тис.  грн.  (50 тис. грн. х 0,3).  

Необхідно відобразити операції з обліку фінансової інвестиції, визначити вартість фінансової інвестиції на кінець  наступного року.

Завдання 1.3.2

Дані для виконання:  

2  січня 2009р.  підприємство «АВС»  придбало облігації номінальною вартістю 1 млн. грн. з річною фіксованою ставкою 10% з метою утримання до погашення.  Ціна придбання облігацій 900  тис.  грн.  Облігації випущені строком на три роки. Виплата відсотків —  щорічно в кінці року.  Необхідно розрахувати амортизаційну собівартість фінансової інвестиції,  визначити суму амортизації дисконту,  відобразити операції в обліку.

Завдання 1.3.3

Дані для виконання:  

2  січня 2009р.  підприємство «АВС»  придбало облігації номінальною вартістю 1 млн. грн. з річною фіксованою ставкою 15% з метою утримання до погашення.  Ціна придбання облігацій 1090  тис.  грн.  Облігації випущені строком на три роки. Виплата відсотків — щорічно в кінці року.  Необхідно розрахувати амортизаційну собівартість фінансової інвестиції, визначити суму амортизації премії, відобразити операції в обліку.

Завдання 1.3.4

Дані для виконання:

Підприємство “МАМА” 2 січня 2008 р. придбало частку в розмірі 35% у власному капіталі підприємства “ДОНЬКА” за 210 тис. грн. За результатами 2008 р. підприємство “ДОНЬКА” отримало прибуток у розмірі 108 тис. грн., крім того, власний капітал підприємства “ДОНЬКА” змінився за рахунок:

- уцінки необоротних активів – на 26 тис. грн.; 22

- безоплатно одержаних необоротних активів – на 7 тис. грн.

Необхідно розрахувати вартість фінансових інвестицій за методом участі в капіталі, відобразити операції в обліку.

Завдання 1.3.5

Дані для виконання:

Підприємство 3.01.2009  р.  придбало облігації номінальною вартістю 10 тис. грн. за 7 тис. грн., тобто дисконт становив 3 тис. грн. (10 тис.–7 тис.). Фіксована ставка відсотка за облігацію встановлена 10%  річних.  Дата погашення облігацій відбудеться через 5  років.  Виплати відсотків здійснюються щорічно в кінці року,  номінальна сума відсотка становить   1 тис. грн. (10 тис.*10%).  Необхідно розрахувати амортизаційну собівартість фінансової інвестиції,  визначити суму амортизації дисконту,  відобразити операції в обліку.

Завдання 1.3.6

Дані для виконання:  

Фірмі "Альфа" належить 60% акцій заводу ТОВ «Полімерконтейнер» на суму 2,2 млн.  грн. ТОВ „Полімерконтейнер”   отримало чистий прибуток у розмірі 360 тис.грн., з них 2,5 тис.грн. – від реалізації товарів фірмі «Альфа». Ці товари ще не реалізовані і знаходяться на складі фірми «Альфа». Прибуток,  отриманий заводом,  розподілений таким чином: 60  тис.  грн. спрямовано на збільшення резервного капіталу, 150  тис.  грн. –  на виплату дивідендів. Протягом цього періоду завод провів дооцінку власних активів на 26,5 тис. грн. Необхідно визначити вартість фінансових інвестицій,  відобразити операції в обліку.

Завдання 1.3.7

Дані для виконання:  

Підприємство придбало облігації номінальною вартістю 2  тис.  грн. за  2,3  тис.  грн.  терміном на 4  роки. Фіксована ставка відсотка по облігації — 10% річних, виплата відсотків здійснюється щорічно, наприкінці року.  Необхідно визначити ефективну ставку відсотка,  річну   амортизацію премії по облігаціях, амортизовану собівартість інвестицій і відобразити  ці операції в обліку.

Завдання 1.3.8

Дані для виконання:  

Підприємство придбало облігації номінальною вартістю 2  тис.  грн. за  1,8  тис.  грн.  терміном на 5 років. Фіксована ставка відсотка по облігації — 10% річних. Виплату відсотків здійснюють наприкінці року. Необхідно визначити ефективну ставку відсотка,   річну амортизацію дисконту по облігаціях,  амортизовану собівартість інвестицій і відобразити ці операції в обліку.

Завдання 1.3.9

Дані для виконання:  

У січні 2008  р.  підприємство придбало 3000  акцій,  що становить 15% випущених акцій,  за ринковою ціною 2  грн.  за акцію з метою довгострокового розпорядження.  При цьому підприємство оплатило за брокерські послуги фондовій біржі 200  грн.  На 31.12.2008р.  котирування однієї акції знизилося до 1,5 грн. Необхідно визначити первісну вартість акцій і їхню вартість на 31.12.2008 р. з урахуванням зниження котирування і відобразити ці операції в бухгалтерському обліку.  

Завдання 1.3.10

Дані для виконання:

Підприємство „Сяйво”  у жовтні 2008  р.  придбало 10  тис.  акцій ВАТ „Ватра” на загальну суму 20 тис.грн. , що становить 10% випущених акцій.  Номінальна вартість акції – 1 грн. Ринкова вартість акцій 31 грудня 2008 р. становить 1,8  грн.  У березні 2009  р.  ВАТ „Ватра”  оголосило дивіденди в розмірі 5%  від номінальної вартості акцій.  У квітні підприємство „Сяйво”  отримало  дивіденди. У  липні 2009р. підприємством „Сяйво” продано 5 тис.  акцій ВАТ „Ватра” за ціною 2,5 грн. за акцію.   Необхідно визначити вартість фінансових інвестицій,  відобразити операції в обліку. 

Запитання для контролю засвоєння знань

1. Які інвестиції вважаються довгостроковими, а які поточними?

2. Як визначається собівартість інвестиції залежно від способу                    придбання?

3. Який склад первісної вартості фінансової інвестиції?

4. За якими оцінками може оцінюватися фінансова інвестиція на дату балансу?

5. Коли визнається дохід від дивідендів?

6. Як відображаються в обліку поточні фінансові інвестиції за справедливою вартістю?

7. Як відображаються в обліку поточні фінансові інвестиції за собівартістю з урахуванням зменшення корисності?

8. Як визначається амортизаційна собівартість фінансової інвестиції?

9. Як визначається ефективна ставка відсотка?

10. Який порядок обліку фінансових інвестицій за методом участі в                 капіталі?

Тема 4. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Терміни і визначення

Амортизація —  це систематичний розподіл амортизаційної вартості необоротних активів протягом строку їх корисного використання.

Група основних засобів —  це сукупність однотипних за технічними характеристиками,  призначенням і умовами використання необоротних матеріальних активів.

Ліквідаційна вартість — це сума грошових коштів або вартість інших активів,  яку підприємство очікує одержати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку корисного використання,  за мінусом витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

Об’єкт основних засобів — завершений прилад з усіма пристроями до нього,  або окремі конструктивно відокремлені предмети,  призначені для виконання самостійних функцій, або відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного призначення,  які мають для обслуговування спільні пристрої, приладдя,  керування і єдиний фундамент, внаслідок чого кожний предмет може виконувати свої функції, а комплекс — відповідну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно.

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство тримає з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам,  чи здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (чи операційний цикл, коли він більше року).

Строк корисного використання —  очікуваний період часу,  протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлений очікуваний обсяг продукції, робіт, послуг.

Переоцінена вартість —  вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Завдання 1.4.1

Дані для виконання:

Підприємство придбало устаткування вартістю 18,6  тис.  грн. (у тому числі ПДВ).  Послуги автотранспортного підприємства за доставку склали 240  грн. (у тому числі ПДВ),  послуги спеціалізованої фірми за установку придбаного устаткування та його налагодження — 360  грн. (у тому числі ПДВ).  Необхідно визначити первісну вартість об’єкта і відобразити операції в обліку.

Завдання 1.4.2

Дані для виконання:

На спорудження складу господарським способом підприємством витрачено:

-  будівельних матеріалів —  9,6 тис. грн.;

-  нараховано заробітної плати      — 10 тис. грн.;

-  нараховано страхових внесків зі страхування   —   4 тис. грн.;

-  нарахована амортизація будівельного обладнання  – 0,7 тис. грн.

Необхідно відобразити операції зі спорудження основних засобів у бухгалтерському обліку. 

Завдання 1.4.3

Дані для виконання:

Фірма «Х» придбала обладнання  в обмін на інше обладнання  (подібні активи).  На дату операції залишки на бухгалтерських рахунках фірми «Х» складали:

- первісна вартість – 50 тис. грн.;

- накопичений знос – 30 тис. грн.

А) Справедлива вартість дорівнює залишковій

Б) Справедлива вартість дорівнює 15 тис. грн.

Необхідно відобразити операції з обміну основними засобами в бухгалтерському обліку фірми «Х».

Завдання 1.4.4

Дані для виконання:

Фірма «Х»  придбала вантажний автомобіль в обмін на обладнання (неподібні активи).  На дату операції залишки на бухгалтерських рахунках фірми «Х» склали:

- первісна вартість обладнання – 50 тис. грн.;

- накопичений знос – 30 тис. грн.

Справедлива вартість обладнання – 18 тис. грн.

Необхідно відобразити операції з обміну основними засобами  в обліку. 

Завдання 1.4.5

Дані для виконання:

У результаті аварії верстат первісною вартістю 11,7  тис.  грн.,  знос  5,6 тис. грн. став непридатним для використання. Було прийняте рішення про його ліквідацію.  Витрати на демонтаж та розбирання верстата склали  860  грн.  Після розбирання залишились деталі,  які можуть ще бути використані, на суму 450 грн.  

Необхідно визначити збиток від ліквідації верстата і відобразити операції в бухгалтерському обліку.

Завдання 1.4.6

Дані для виконання:

Підприємство безоплатно передало основні засоби, залишкова вартість яких складає 11,7  тис.  грн.  Знос переданого об’єкта — 5,6  тис.  грн. Справедлива вартість переданих основних засобів— 15 тис. грн.  Необхідно відобразити операції з безоплатної передачі основних засобів в бухгалтерському обліку. 

Завдання 1.4.7

Дані для виконання:

Підприємство здійснило господарським способом прибудову до будівлі, що була на балансі. Загальна вартість витрат склала 10,5 тис. грн. (без ПДВ). Сума податкового кредиту на будівельні матеріали,  придбані в поточному місяці для будівництва прибудови, — 1  тис.  грн.  Підприємство збільшило балансову вартість будівлі на вартість введеної в експлуатацію прибудови в розмірі 10,5 тис. грн.  

Необхідно відобразити операції  з  формування витрат на прибудову в бухгалтерському обліку.    

Завдання 1.4.8

Дані для виконання:

Підприємство продає об’єкт основних засобів. На банківський рахунок надійшла передплата за нього в сумі 3,6 тис. грн. (з ПДВ). Первісна вартість об’єкта — 3455 грн., знос — 200 грн.  Необхідно вказати первинні документи,  необхідні для бухгалтерських записів,  відобразити господарські операції з продажу об’єкта основних засобів  на рахунках бухгалтерського обліку.  

Завдання 1.4.9

Дані для виконання:

На балансі підприємства знаходиться об’єкт основних засобів первісною вартістю 1800 грн., знос об’єкта  - 75%. Підприємство прийняло рішення про дооцінку вартості об'єкта до справедливої,  яка становить 3 тис. грн.  Необхідно відобразити господарські операції з дооцінки об’єкта основних засобів  на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 1.4.10

Дані для виконання:

На балансі підприємства знаходиться об’єкт основних засобів первісною вартістю 3400  грн.  Знос об'єкта – 400  грн. Підприємство прийняло рішення про уцінку об'єкта до справедливої вартості 2 тис. грн.  Необхідно відобразити господарські операції з уцінки об’єкта основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку.

Запитання для контролю засвоєння знань

1. Дайте формулювання поняття «Основні засоби»?

2. За якими ознаками класифікують основні засоби в обліку?

3. Які види оцінки основних засобів Ви знаєте?

4. Коли необхідно переоцінити основні засоби?

5. Які методи нарахування амортизації Ви знаєте?

6. Як відобразити в бухгалтерському обліку надходження основних  засобів?

7. Як відобразити в бухгалтерському обліку вибуття основних  засобів?

8. Як відобразити в бухгалтерському обліку витрати на ремонт основних засобів?

9. Що відноситься до інших необоротних матеріальних активів?

10. Як нараховують амортизацію по об’єктах інших необоротних  активів?

1.5. Облік нематеріальних активів

Терміни та визначення

Активний ринок – ринок, якому притаманні такі умови: предмети, що продаються і купуються на цьому ринку, є однорідними; у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

Група нематеріальних активів —  сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів.

Нематеріальний актив —  актив, що не має матеріальної форми, може бути ідентифікований і утримується на підприємствах з метою використання протягом більше одного року (чи одного операційного циклу,  якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду,  тобто це довгострокові вкладення в об’єкти права власності, що не мають матеріально-речовинної форми, але мають вартість і здатність приносити дохід.

Завдання 1.5.1

Дані для виконання:

Підприємство придбало комп’ютерну програму за 2880  грн. (з ПДВ). Термін корисного використання – 4 роки. Необхідно відобразити в бухгалтерському обліку придбання комп’ютерної програми і нарахування амортизації  із застосуванням рахунку класу 8.

 

Завдання 1.5.2

Дані для виконання:

Необоротні активи на 1 грудня поточного року складають:

Нематеріальні активи

Первісна вартість, грн. 64900

Знос, грн. 2700

Комп’ютерні програми, термін корисного використання 5 років. Необхідно нарахувати амортизацію методом зменшення залишкової вартості. Відобразити операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 1.5.3

Дані для виконання:

Підприємство придбало комп’ютерну бухгалтерську програму вартістю 2,4 тис. грн. (з ПДВ).  Крім того, підприємство безкоштовно отримало право на використання товарного знаку вартістю 1 тис. грн.  Необхідно відобразити в обліку господарські операції з придбання нематеріальних активів.

Завдання 1.5.4

Дані для виконання:

Підприємство нараховує амортизацію нематеріальних активів прямолінійним методом,  первісна вартість яких   і термін використання складають:  

бухгалтерської програми — 2 тис.грн. (термін використання 2 роки);

права користування товарним знаком — 1 тис.грн. (термін використання 1,5 роки).

Необхідно розрахувати суму амортизації та відобразити її нарахування в обліку.

Завдання 1.5.5

Дані для виконання:

Підприємство придбало об’єкт нематеріальних активів — комп’ютерну програму вартістю 2670  грн.,  у тому числі ПДВ.  Витрати з установки програми склали 120 грн., у тому числі ПДВ.  Необхідно визначити первісну вартість нематеріальних активів відобразити  операції в обліку.

Завдання 1.5.6

Дані для виконання:

Підприємство власними силами створило об’єкт нематеріальних активів –  комп'ютерну програму.  Заробітна плата робітника, що здійснював створення комп'ютерної програми – 4000  грн.,  нарахування на заробітну плату – 1480 грн., інші витрати – 630 грн.  Необхідно визначити первісну вартість нематеріальних активів, відобразити  операції в обліку.

Завдання 1.5.7

Дані для виконання:

На балансі підприємства знаходиться об’єкт нематеріальних активів первісною вартістю 5,4  тис.  грн.  Знос об'єкта – 600  грн.  Підприємство прийняло рішення про уцінку об'єкта до справедливої вартості 3 тис. грн.  Необхідно відобразити господарські операції з уцінки об’єкта нематеріальних активів на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 1.5.8

Дані для виконання:

На балансі підприємства знаходиться об’єкт нематеріальних активів первісною вартістю 6,7  тис.  грн.  Знос об’єкта - 800  грн.  Підприємство прийняло рішення про дооцінку об’єкта до справедливої вартості 7 тис. грн.  Необхідно відобразити господарські операції з дооцінки об’єкта нематеріальних активів на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 1.5.9

Дані для виконання:

Підприємство отримало грант від фонду,  умовами використання якого передбачено придбання програмного забезпечення.  Справедлива вартість нематеріального активу на дату отримання становила 5 тис. грн. Тривалість корисної експлуатації дорівнює 5  років,  обраний прямолінійний метод нарахування амортизації.  Програмне забезпечення буде використовуватися для виконання досліджень з метою удосконалення технології виробництва.  Необхідно відобразити операції з придбання програмного забезпечення і нарахування  амортизації в обліку.

Завдання  1.5.10

Дані для виконання:

ВАТ “Рута”  отримало від підприємства “Шлях”  патент на винахід в оплату за 2  тис.  простих акцій.  Номінальна вартість однієї акції 0,5  грн.  Балансова вартість програмного забезпечення 3 тис. грн.   Необхідно відобразити операції  з придбання патенту в обліку.  

Запитання для контролю засвоєння знань

1. Що включає в себе первісна вартість придбаних шляхом обміну  подібних нематеріальних активів?

2. Чи визнаються нематеріальним активом витрати на дослідження, рекламу, підвищення ділової репутації?

3. Що включає в себе первісна вартість придбаних шляхом обміну неподібних нематеріальних активів?

4. Що таке переоцінена первісна вартість необоротних активів?

5. Які методи застосовують при нарахуванні амортизації нематеріальних активів?

6. Що означає зменшення корисності нематеріальних активів?

7. Як в обліку відображають суму дооцінки нематеріальних активів?

8. Як в обліку відображають суму уцінки нематеріальних активів?

9. Протягом якого терміну нараховують амортизацію нематеріального активу?

10. Як в обліку відображають втрати від зменшення корисності об’єкта нематеріальних активів?

1.6. Облік дебіторської заборгованості

Терміни і визначення

Дебіторська заборгованість —  це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дебітори — юридичні й фізичні особи,  які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів,  їх еквіваленти або інші активи.

Операційний цикл —  час між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції, робіт, послуг (товарів).

Довгострокова дебіторська заборгованість –  сума дебіторської заборгованості фізичних і юридичних осіб,  яка не виникає у ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12  місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість –  сума дебіторської заборгованості,  що виникає у ході нормального операційного циклу і буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Сумнівний борг –  поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари,  роботи,  послуги,  щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Завдання 1.6.1

Дані для виконання:  

На кінець 2007р.  були розраховані коефіцієнти сумнівності по групах непогашення і створено резерв у розмірі 10  млн.  грн.  Протягом 2008  року списано безнадійних боргів на суму 9,5 млн. грн. Станом на 31.12.2008р.  ВАТ «Квітка»  має поточну дебіторську заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги в сумі 52 млн. грн. Необхідно визначити резерв сумнівних боргів і відобразити в обліку: створення резерву сумнівних боргів;  списання безнадійних боргів; нарахування резерву сумнівних боргів.

    

Завдання 1.6.2

Дані для виконання:  

ВАТ «Омега» 1.04.2007р. надало довгострокову зворотну безпроцентну допомогу ВАТ «Квітка»  в розмірі 100  тис.  грн.  зі строком погашення 01.09.2009р. При складанні балансу за 2  квартал 2007р. цю суму необхідно віднести до довгострокової дебіторської заборгованості.  Починаючи з балансу за 3  квартал 2008р.,  цю суму треба перевести до складу поточної дебіторської заборгованості. Необхідно відобразити операції   обліку довгострокової дебіторської заборгованості.

Завдання 1.6.3

Дані для виконання:  

Підприємство відвантажило товари покупцеві за ціною 24  тис.  грн.,  у тому числі ПДВ.  Собівартість товарів – 18  тис.  грн.  Як забезпечення заборгованості підприємство-покупець індосирувало відсотковий вексель номінальною вартістю 24  тис.  грн.  за ставкою відсотка 18%  на рік  (із щомісячним нарахуванням)  і строком на 120  днів.  Надалі цей вексель був поданий до платежу.  Необхідно   відобразити   операції реалізації товарів,  отримання відсоткового векселя та його оплати в обліку.  

 

Завдання 1.6.4   

Дані для виконання:

До складання балансу на 30  червня сальдо резерву сумнівних боргів

становить 21,3 тис. грн. 46

Сальдо дебіторської заборгованості на кінець червня становить:  

1 група – 560 тис. грн., 2 група – 230 тис. грн., 3 група – 36 тис. грн.

Розрахунок резерву сумнівних боргів здійснюється на підприємстві

методом класифікації дебіторської заборгованості.  Для визначення

коефіцієнта сумнівності   на 30  червня підприємство для спостереження

обрало період за перше півріччя.

У підприємства в обліку відображено наступні показники:

 

Таблиця 13

Фактично списана безнадійна

дебіторська заборгованість,  

тис. грн.

Сальдо дебіторської заборгованості

на кінець попереднього місяця,

тис. грн.

Місяць

1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3група

Січень — 5 11 250 100 60

Лютий 4 3 — 215 75 40

Березень — — 9 310 115 100

Квітень — 7 6 400 120 30

Травень — 10 14 350 135 150

Червень  6 — — 500 140 35

Необхідно здійснити розрахунок й відобразити в обліку нарахування

резерву сумнівних боргів на 30  червня,  а також списання безнадійної

дебіторської заборгованості за червень.

Завдання 1.6.5

 

Дані для виконання:

Сальдо резерву сумнівних боргів становить 2,3  тис.  грн.  до складання балансу на 31 грудня 2008 р. У грудні безнадійна дебіторська заборгованість визнана в сумі 1,8 тис. грн.  Розрахунок резерву сумнівних боргів здійснюють на підприємстві методом питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати. Для визначення коефіцієнта сумнівності   підприємство для спостереження обрало період за попередні три роки.

За попередні періоди підприємством були відображені такі показники:

Таблиця 14

Рік

Чистий дохід від реалізації на

умовах подальшої оплати,  

млн. грн.

Сума дебіторської

заборгованості, що визнана

безнадійною,  тис. грн.

2005 2,68 6

2006 3,42 7,2

2007 4,56 8,9

Разом 10,66 22,1 47

За 2008  рік чистий дохід від реалізації продукції,  робіт і послуг на

умовах подальшої оплати складає 4,9 млн. грн.  

Необхідно здійснити розрахунок й відобразити  в обліку відрахування на

створення резерву сумнівних боргів за 2008  р.,  визначити розмір резерву

сумнівних боргів на 31  грудня,  списати безнадійну дебіторську  

заборгованість за грудень.  

Завдання 1.6.6

Дані для виконання:

До складання балансу на 31  грудня 2008  р.  сальдо резерву сумнівних боргів становило 5,8 тис. грн. У грудні безнадійна дебіторська заборгованість визнана у сумі 6 тис. грн. Розрахунок резерву сумнівних боргів здійснюють на підприємстві методом питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати. Для визначення коефіцієнту сумнівності   підприємство для спостереження обрало період за попередні чотири роки.

Чистий дохід від реалізації продукції,  товарів,  робіт,  послуг на умовах подальшої оплати складає :

- за 2004 р. –  2,5 млн. грн.;

- за 2005 р. –  3,1 млн. грн.;

- за 2006 р. –  3,5 млн. грн.;

- за 2007 р. –  3,8 млн. грн.;

- за 2008 р. –  4,1 млн. грн.

Сума дебіторської заборгованості за продукцію,  товари,  роботи, послуги, що визнана безнадійною, складає:

- за 2004 р. – 3800 грн.;

- за 2005 р. – 7400 грн.;

- за 2006 р. – 8200 грн.;

- за 2007 р. – 8000 грн.

Необхідно здійснити розрахунок й відобразити  в обліку відрахування на створення резерву сумнівних боргів за 2008  р.,  визначити розмір резерву сумнівних боргів на  31  грудня,  списати безнадійну дебіторську  заборгованість за грудень.

Завдання 1.6.7

Дані для виконання:  

Сальдо резерву сумнівних боргів становить 3,7  тис.  грн.  до складання балансу на 31 грудня 2008 р.

У грудні безнадійна дебіторська заборгованість визнана в сумі 4,1 тис. грн.  Розрахунок резерву сумнівних боргів здійснюють на підприємстві методом питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати. Для визначення коефіцієнта сумнівності   підприємство для спостереження обрало період за попередні три роки.  За 2008  рік чистий дохід від реалізації продукції,  робіт та послуг на умовах подальшої оплати складає 6,85  млн.  грн.  За попередні періоди підприємством були відображені наступні показники:

Таблиця 15

Рік                                                   2005        2006     2007

Чистий дохід від реалізації на

умовах подальшої оплати,  

млн. грн.                                   4,2           5,36    5,68      = 15,24

Сума дебіторської

заборгованості, що визнана

безнадійною,  тис. грн.              9,3         8,6       9,9   = 27,8

Необхідно здійснити розрахунок та відобразити  в обліку відрахування на створення резерву сумнівних боргів за 2008 р., визначити розмір резерву сумнівних боргів на  31  грудня,  списати безнадійну дебіторську заборгованість за грудень.

Завдання 1.6.8  

Дані для виконання:

Сальдо резерву сумнівних боргів становить 21,6 тис. грн. до складання балансу на 31 грудня. Сальдо дебіторської заборгованості на кінець грудня становить:  

1 група – 160 тис. грн., 2 група – 180 тис.грн., 3 група – 170 тис. грн. Розрахунок резерву сумнівних боргів здійснюють на підприємстві методом класифікації дебіторської заборгованості.  Для визначення коефіцієнта сумнівності на 31 грудня підприємство для спостереження обрало період за друге півріччя.

У підприємства в обліку відображено наступні показники:

Таблиця 16

Фактично списана безнадійна дебіторська заборгованість, тис. грн.

Місяць   1 група 2 група 3 група

Липень   —         9           15          

Серпень —        —           —         

Вересень  1        8           12           

Жовтень   —     —          —           

Листопад   1,5  10          11            

Грудень     —   5             13            

Сальдо дебіторської заборгованості на кінець попереднього місяця, тис. грн.

Місяць       1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3група

Липень   200       180         160

Серпень 230        130         140

Вересень  110       120          105

Жовтень   140       130          110

Листопад   190       115          130

Грудень    170       140          150  

Необхідно здійснити розрахунок та відобразити в обліку нарахування резерву сумнівних боргів на 31  грудня,  а також списання безнадійної дебіторської заборгованості за грудень.

 

Завдання 1.6.9

Дані для виконання:  

Підприємство відвантажило готову продукцію покупцеві за ціною  36,2 тис. грн., у тому числі ПДВ. Собівартість реалізованої готової продукції – 26  тис.  грн.  Як забезпечення заборгованості підприємство-покупець індоссирувало вексель на суму 38  тис.  грн.  терміном на 3 місяця. Плата за відстрочення платежу становить 1,8  тис.  грн.  Надалі цей вексель був пред’явлений підприємством до платежу.  Необхідно відобразити  операції  з реалізації готової продукції, отримання векселя та його сплати в обліку.  

Завдання 1.6.10      

Дані для виконання:

Працівнику,  середня заробітна плата якого становить 1900  грн., підприємством надана позика в розмірі 3 тис. грн. Згідно з нормою ст.128 КЗзП, утримання із заробітної плати працівника не можуть перевищувати 20% заробітної плати, що належить до виплати, позика буде погашатися працівником протягом 3 років, сума щомісячного погашення — 83,4 грн.  Необхідно відобразити операції з надання та погашення позики.

Завдання 1.6.11

Дані для виконання:

Відповідно до наказу по підприємству для ведення переговорів і укладання угоди в інше місто на строк з 12  листопада по 16  листопада включно відряджений заступник директора підприємства.  З каси підприємства виданий аванс у розмірі 500 грн. Мета відрядження досягнута,  угода підписана.  По прибутті з відрядження був складений звіт.   Вартість проживання з ПДВ становить 360 грн., вартість проїзду з ПДВ — 240 грн. Необхідно відобразити господарські операції по розрахунках з підзвітними особами.  Вказати первинні документи,  що супроводять бухгалтерські записи.

Запитання для контролю засвоєння знань

1. Які критерії визнання дебіторської заборгованості?

2. Як відрізняється безнадійна й сумнівна дебіторська заборгованість?

3. Які існують методи визнання резерву сумнівних боргів?

4. Чи обов’язково визнавати резерв сумнівних боргів і вести його облік?

5. Що є підставою для визначення резерву сумнівних боргів?

6. Чим відрізняється безнадійна дебіторська заборгованість від сумнівної

заборгованості?

7.  Відносно якої дебіторської заборгованості розраховується резерв

сумнівних боргів?

8. Як вибрати метод розрахунку величини резерву сумнівних боргів?

9.  Чи можна використовувати одночасно декілька методів розрахунку

сумнівних боргів?

10. Чи є обмеження розміру резерву сумнівних боргів? 51

1.7. Облік запасів

Терміни і визначення

Запаси — це активи, які :

-  утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

-  знаходяться у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

-  утримаються для споживання при виробництві продукції,  виконанні робіт і наданні послуг, а також управлінні підприємством.

Чиста вартість реалізації — очікувана ціна реалізації запасів за умов звичайної діяльності з вирахуванням витрат на завершення їх виробництва і реалізацію.

Завдання 1.7.1

Дані для виконання:

Підприємство придбало виробничі запаси — матеріали вартістю 6 тис. грн. (з ПДВ),  на умовах передоплати.  Вартість послуг транспортної організації по доставці матеріалів — 600 грн. (з ПДВ). Транспортно-заготівельні витрати прямо включаються до собівартості придбаних запасів. Необхідно відобразити операції з оприбуткування виробничих запасів в обліку. 

Завдання 1.7.2

Дані для виконання:

Підприємство оптової торгівлі придбало товари вартістю 18  тис.  грн. (з ПДВ).  Надалі підприємство уцінило товари до вартості 10  тис.  грн.  і реалізувало покупцеві за ціною 12 тис. грн. (з ПДВ).  Необхідно відбити операції з оприбуткування товарів,  їх уцінки та продажу в обліку.  

Завдання 1.7.3

Дані для виконання:

Підприємство придбало МШП —  інструменти вартістю 600  грн.  (з ПДВ)  на умовах передплати.  Частину інструментів вартістю 200  грн. передано для використання у виробничих цілях.  За обліковою політикою підприємства при передачі МШП у виробництво списується 50%  вартості, друга половина списується в кінці строку експлуатації МШП.   Необхідно відобразити в обліку операції з придбання МШП та списання їх в експлуатацію.

Завдання 1.7.4

Дані для виконання:

Підприємство придбало запасні частини на суму 16800 грн., у тому числі  ПДВ.  При доставці запасних частин на склад були понесені транспортні витрати - 2400  грн.,  в тому числі ПДВ.  Витрати на навантаження-розвантаження складають 400 грн., в тому числі ПДВ. Запасні частини були передані в експлуатацію для забезпечення процесу виробництва. Необхідно відобразити в бухгалтерському обліку операції з оприбуткування запасних частин та списання їх в експлуатацію.

Завдання 1.7.5

Дані для виконання:

Підприємство одержало безоплатно виробничі запаси – МШП  на суму

300 грн. (без ПДВ).

Необхідно відобразити в обліку надходження запасів,  одержаних

безоплатно.

Завдання 1.7.6

Дані для виконання:

Підприємство оптової торгівлі безоплатно передало товари вартістю      

7 тис. грн. дитячому будинку.

Необхідно відобразити операцію безоплатної передачі товарів в обліку.

Завдання 1.7.7

Дані для виконання:

У результаті інвентаризації виявлено надлишки запчастин на суму

80грн.  

Необхідно відобразити інвентаризаційну різницю в бухгалтерському

обліку.

Завдання 1.7.8

Дані для виконання:

За підсумками інвентаризації, проведеної на складі, встановлена нестача матеріалів на суму 2  тис.  грн.  у межах норм природного збитку та нестача матеріалів на суму 1  тис.  грн.,  в якій винен робітник підприємства -  винна особа виявлена.  Необхідно відобразити господарські операції за підсумками інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.  Вказати первинні документи, що додаються до бухгалтерського запису.

Завдання 1.7.9

 Дані для виконання:

Згідно з угодою підприємство отримує товари в обмін   на матеріали, первісна вартість яких становить 6400  грн.,  а справедлива вартість —  5500  грн.  Первісна вартість товарів за даними обліку постачальника становить 4700 грн., а справедлива — 6000 грн. Необхідно відобразити операції   обміну запасами в бухгалтерському обліку.

 

Завдання 1.7.10

Дані для виконання:

Згідно з угодою підприємство отримує товари в   обмін на матеріали, первісна вартість яких становить 18  тис.  грн.,  а справедлива вартість — 19 тис. грн. Первісна вартість товарів за даними обліку постачальника становить 17 тис. грн., а справедлива — 19 тис. грн.  Необхідно відобразити операції  з обміну запасами в бухгалтерському обліку.

Запитання для контролю засвоєння знань

1. Які активи належать до виробничих запасів?

2. Які запаси обліковують на позабалансових рахунках?

3. Що являє собою первісна оцінка запасів?

4. Як визначити суму транспортно-заготівельних витрат,  що

відноситься до запасів, які вибули?

5. За якими оцінками відображається в обліку вибуття запасів?

6. У чому полягають метод списання запасів FIFO?

7. Що відноситься до браку у виробництві, як брак відображається в

обліку?

8. В яких випадках проводиться переоцінка запасів?

9. Що таке чиста вартість реалізації запасів?

10. Як в обліку відображається переоцінка запасів?

8. Облік витрат виробництва й випуску готової продукції

Терміни і визначення

Елемент витрат — сукупність економічно однорідних витрат.

Непрямі витрати —  витрати,  що не можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний об’єкт економічно доцільним шляхом.

Об’єкт витрат —  продукція,  роботи або послуги,  вид діяльності підприємства,  що вимагає визначення пов’язаних з їх виробництвом   чи виконанням витрат.

Нормальна потужність —  очікуваний середній обсяг діяльності,  який може бути досягнутий в умовах звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Завдання 1.8.1

Дані для виконання:

Протягом звітного періоду підприємство понесло наступні витрати:

- оплата праці апарату управління-78 тис. грн.;

- представницькі витрати – 6 тис. грн.;

- заробітна плата робітників основного виробництва - 62 тис. грн.;

- витрати на рекламу та дослідження ринку - 3,6 тис. грн.;

- витрати на проведення річних зборів акціонерів - 1,2 тис. грн.;

- нестачі незавершеного виробництва - 2,5 тис. грн.;

- собівартість реалізованих фінансових інвестицій - 14 тис. грн.;

- витрати на проценти по кредитах банку-6,5 тис. грн.;

- комісійні винагороди продавцям-7,4 тис. грн.

Необхідно відобразити операції в обліку.

Завдання 1.8.2

Дані для виконання:

Підприємству надані транспортні послуги з перевезення готової продукції.   Послуги виконані.  За підписаним актом   сума отриманих  транспортних послуг становить 360 грн. (з ПДВ).  На банківський рахунок АТП перерахована оплата.  Необхідно відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції з отримання транспортних послуг з перевезення готової продукції. 

Завдання 1.8.3

 

Дані для виконання:

Підприємство в процесі виробництва продукції понесло такі витрати:

— матеріали — 24тис. грн.;

—  заробітна плата працівників,  зайнятих процесом виробництва —  31 тис. грн.;

—  ЄСВ - 37,2 % від заробітної плати;

— загальновиробничі  витрати — 19,2 тис. грн.; у тому числі :

— змінні витрати — 15 тис. грн.;

— постійні витрати — 4,2 тис. грн.

За обліковою політикою підприємства для розподілу загальновиробничих витрат використовується заробітна плата   працівників процесу виробництва, яка при нормальній потужності становить  30 тис. грн.  Загальновиробничі   витрати при нормальній потужності становлять  18,0 тис. грн., у тому числі: змінні – 14,6 тис. грн., постійні – 3,4 тис. грн. Виготовлена продукція оприбуткована на склад,  незавершеного виробництва немає.  Необхідно розподілити загальновиробничі витрати,  визначити собівартість виготовленої продукції і відбити ці операції в обліку.

Завдання 1.8.4

Дані для виконання:

Витрати підприємства на підготовку та освоєння нового виду продукції складають 42577 грн. 60коп. Протягом 24 місяців планується випуск нового виробу в кількості 3560 шт., у тому числі  по етапах:

Таблиця 25

1 етап: 2 місяці по 50 шт.  Разом 100шт.

2 етап: 4 місяці по 100 шт.  Разом 400шт.

3 етап :6 місяців по 150 шт.  Разом 900шт.

4 етап :12 місяців по 180 шт.  Разом 2160шт.

Разом   3560 шт.

Необхідно визначити суму витрат на підготовку та освоєння нового виду

продукції,  яка щомісячно повинна бути включена до складу витрат на

виробництво нового виду продукції, відобразити операції в обліку.

Завдання 1.8.5

 Дані для виконання:

На підприємстві в звітному місяці для виробництва 20 одиниць готової продукції прямі витрати на сировину склали 2  тис.  грн.  Амортизація основних засобів, яку можна безпосередньо віднести до певного виду готової продукції,  становила 115  грн.  Заробітна плата робітників,  безпосередньо зайнятих виробництвом, склала 1800 грн., нарахування на неї — 657 грн. Для виробництва готової продукції використані куповані напівфабрикати на суму 200  грн.  Змінні загальновиробничі витрати склали 340грн.,  розподілені постійні — 130грн.  Незавершеного виробництва на початок місяця підприємство не мало, на кінець місяця згідно з інвентаризацією воно склало 2  одиниці.  Підприємством установлено,  що вартість незавершеного виробництва  становить 75% прямих витрат на оплату праці з нарахуваннями на неї. Необхідно відобразити операції з обліку виробничої собівартості продукції, визначити фактичну собівартість виробленої  готової продукції та відобразити її в обліку.

 

Завдання 1.8.6

 

Дані для виконання:

Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковою ціною на початок місяця склала 100грн.  Вартість залишку продукції на початок місяця за обліковими цінами — 400  грн., за фактичною собівартістю -  500. У звітному місяці на склад надійшла готова продукція за обліковою ціною на суму 2  тис.  грн.,  фактична виробнича собівартість її склала 2,8  тис.  грн.,  сума відхилень за місяць — 800  грн. Відвантажено готової продукції у звітному місяці за обліковою ціною на суму 1900 грн.  Необхідно визначити оцінку відвантаженої готової продукції за фактичною собівартістю,  залишка готової продукції на кінець місяця за обліковою ціною та за фактичною собівартістю,  відобразити в бухгалтерському обліку господарські операції з визначення вартості відвантаженої продукції.

Завдання 1.8.7

 

Дані для виконання:

Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковою ціною на початок місяця склала 80 грн. Вартість залишку продукції на початок місяця за обліковими цінами — 1300 грн., за фактичною собівартістю -  1220. У звітному місяці на склад надійшла готова продукція за обліковою ціною на суму 20,9  тис.  грн.,  фактична виробнича собівартість її склала 19,8  тис.  грн.,  сума відхилень за місяць — 1100  грн.  Відвантажено готової продукції у звітному місяці за обліковою ціною 18000 грн.  Необхідно визначити оцінку відвантаженої готової продукції за фактичною собівартістю,  залишка готової продукції на кінець місяця за обліковою ціною і за фактичною собівартістю,  відобразити в бухгалтерському обліку господарські операції з визначення вартості відвантаженої продукції.

Завдання1.8.8

Дані для виконання:

Підприємство в процесі виробництва продукції понесло такі витрати:

— матеріали — 40 тис. грн.;

—  заробітна плата працівників,  зайнятих процесом виробництва —  56 тис. грн.;

—  ЄСВ - 20,4 тис. грн.;

— загальновиробничі  витрати — 38,4 тис. грн.; у тому числі :

— змінні витрати — 26,4 тис. грн.;

— постійні витрати — 12 тис. грн.

За звітний період було виготовлено 5200 одиниць продукції, нормальна потужність — 6000  одиниць.  Виготовлена продукція оприбуткована на склад, незавершеного виробництва немає.  Загальновиробничі   витрати при нормальній потужності становлять 41 тис. грн., у тому числі: змінні – 28,5 тис. грн., постійні – 12,5 тис. грн.  Необхідно розподілити загальновиробничі витрати,  визначити собівартість виготовленої продукції й відобразити ці операції в обліку.

Завдання1.8.9

 Дані для виконання:

На початок місяця розмір незавершеного виробництва становив 34,7тис.грн. Підприємство в процесі виробництва продукції протягом місяця понесло такі витрати:

— матеріали — 30 тис. грн.;

—  заробітна плата працівників,  зайнятих процесом виробництва —  22 тис. грн.;

—  ЄСВ - 8,2 тис. грн.;

—загальновиробничі витрати — 26,2 тис. грн.; у тому числі  :

—змінні витрати — 16,1 тис. грн.;

— постійні витрати — 10,1 тис. грн.

За звітний період було виготовлено 3400 одиниць продукції, нормальна потужність — 3000  одиниць.  Виготовлена впродовж місяця продукція оприбуткована на склад за фактичною собівартістю,  сума незавершеного виробництва на кінець місяця становить 22,7 тис. грн.   Загальновиробничі   витрати при нормальній потужності становлять  24 тис. грн., у тому числі: змінні – 14 тис. грн., постійні – 10 тис. грн. Необхідно   розподілити загальновиробничі витрати,  визначити собівартість виготовленої продукції і відобразити ці операції в обліку.

Завдання1.8.10

 Дані для виконання:

Підприємство в процесі виробництва продукції понесло такі витрати:

— матеріали — 32 тис. грн.;

—  заробітна плата працівників,  зайнятих процесом виробництва —  45 тис. грн.;

—  ЄСВ - 16,702 тис. грн.;

— загальновиробничі витрати — 28,2 тис. грн.; у тому числі :

—змінні витрати — 16,2 тис. грн.;

— постійні витрати — 12 тис. грн.

За обліковою політикою підприємства для розподілу загальновиробничих витрат використовують заробітну плату   працівників процесу виробництва, яка при нормальній потужності становить  57 тис. грн. Загальновиробничі   витрати при нормальній потужності складають 31,7 тис. грн., у тому числі: змінні – 19,9 тис. грн., постійні – 11,8 тис. грн. Виготовлена продукція оприбуткована на склад,  незавершеного виробництва немає.  Необхідно розподілити загальновиробничі витрати,  визначити собівартість виготовленої продукції й відобразити ці операції в обліку.  

Завдання 1.8.12 

 

Дані для виконання:

Підприємство відвантажило продукцію в кількості 1500 шт.  Калькуляція витрат на виробництво одиниці продукції :  

Матеріальні витрати 15,5

Витрати на оплату праці 15

Амортизація 10

Соц. заходи 5,5

Інші операційні витрати 17,5

Разом:  63,5

Необхідно відобразити собівартість реалізованої продукції  в обліку.

Завдання 1.8.13

Дані для виконання:

Підприємство прийняло рішення реалізувати верстат за 18  тис.  грн. за гроші. Залишкова вартість верстата – 11700грн. Накопичений знос – 5600грн. Необхідно відобразити операції реалізації верстата в бухгалтерському обліку.  

Завдання1.8.15

На представницькі цілі  з метою реклами власних послуг підприємство понесло наступні витрати: готельне обслуговування запрошених – 9 тис. грн. (з ПДВ),  транспортне обслуговування сторонньою організацією –  1,2  тис.  грн. (З ПДВ),  харчування запрошених у ресторані – 6  тис.  грн.  (з ПДВ),  офіційний прийом у конференцзалі – 2,4  тис.  грн. (з ПДВ), екскурсійне обслуговування власними силами – 0,5 тис. грн. Необхідно відобразити господарські операції   на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 1.8.16  

Дані для виконання:

На балансі підприємства знаходиться автомобіль,  який використовується для адміністративних потреб.  У зв’язку з поломкою двигуна на підставі складеного договору із станцією технічного обслуговування проведений ремонт цього автомобіля.  Підписаний акт про виконання робіт. Вартість послуг з ПДВ встановлена в сумі 1280 грн. Необхідно відобразити господарські операції з ремонту автомобіля на рахунках бухгалтерського обліку.

Запитання для контролю засвоєння знань за темою

1. Які види господарської діяльності може здійснювати                     

підприємство?

2. Як класифікують в бухгалтерському обліку витрати

підприємства?

3. З яких витрат складається виробнича собівартість виробництва,

на яких рахунках вони обліковуються?

4. Як обліковують прямі витрати?

5. Як обліковують загальновиробничі витрати?

6. Як обліковують адміністративні витрати?

7. Як обліковують витрати на збут?

8. Як відображають в обліку брак у виробництві?

9. З чого складаються оцінка і облік незавершеного виробництва?

10. Як організується облік витрат на виробництві? 72


Додаток А

Взірець оформлення титульного аркуша до контрольної роботи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Івано-Франківський інститут менеджменту

Кафедра обліку та фінансів

Контрольна робота з фінансового обліку I

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

варіант  -

Студента групи ОПі-31

Тимочкіна Станіслава Сергійовича

(підпис)

Івано-Франківськ – 2012


Диплом на заказ


1. Структура личности Адлер назвал свою психологию индивидуальной что в переводе с латинского означает н
2. Общаться с ребенком
3. Понятие и источники международного регулирования труда
4. C была названа альфатоксином
5. 1] Акционерный капитал [2] Актив [2
6. и М2х2; у2- C Уравнения прямой проходящей через точки М13; 2 и М25; 4- B x4y110
7. Законы XII таблиц
8. Органическая химия во второй половине ХIХ в.html
9. Трудовое право
10. не научная публикация в узком смысле слова
11. помалу пробуждают его фантазию учат мечтать и добиваться осуществления настоящей большой мечты
12. Курсовая работа- Российско-Латиноамериканское деловое сотрудничество
13. по теме- Знахарство у восточных славян Выполнила-
14.  Методика расчета роста производительности труда по техникоэкономическим факторам основана на показателе
15. Волжская болгария в IX-XIII вв
16. Реферат на тему- Этикоправовое регулирование биомедицинских исследований на человеке Выполнила-
17. июльноябрь 1942 год ~ оборона Сталинграда; 2 9 ноября 1942 года ~ 2 февраля 1943 года ~ контрнаступление советских
18. хрущевка брежневка сталинский дом индивидуальный проект и т
19. тематики ЗЕМ МЕО Задача 1
20.  Государство и право- их роль в жизни общества