Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Ерекше жа~дай ~~ымы нені білдіреді А ~ателерді автоматты т~рде жою В Ба~дарламада~ы арнайы тілдік ко

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Загрузка...

Диплом на заказ

1101.  Контейнер компонентін көрсет

А) PageControl

В)Panel

С) Ebit

Д) Memo

Е)StatusBar

1102. Тәуелді ауыстырғыштар тобымен жұмыс істеуге арналған контейнер

А) Pane

В) IRadioGroup

С) RadioButton

Д) GroupBox

Е) Memo

1103. «Ерекше жағдай» ұғымы нені  білдіреді?

А) Қателерді автоматты түрде жою

В) Бағдарламадағы арнайы тілдік конструкция

С) Қателерді автоматты түрде жөндеу

Д) Қатенің арнайы кодын өндіретін (генерирование) тәсіл

Е) Бағдарламаның әрі қарай орындалуына әсер ететін штаттан тыс оқиға

1104. Нөлге бөлуді қандай өңдеуіш ұйымдастырады?

А) EZeroDivide

В) Eoverflow

С) EConvertError

Д) EinOutError

Е) EDivByZero

1105. TMainmenu –дағы қандай қасиетті шерту арқылы object inspector дизайнер мәзірі ( меню ) шақырылады

А)Lines

В)MenuLtems

С)MenuLtem

Д)Items

Е)Linesadd

1106. Негізгі мәзір құру компонентін таңда

А)PopupMenu
В)Button
С) Memo
Д) Menu
Е)MainMenu

1107.Мәзірде жалауша маркерін орындалатын қасиет?

А)CroupIndex

В)break

С)shortcut

Д)bitmap

Е)checked

1108. Берілгені: var f1: text;     k, I, m, n: string; begin … rewrite (f1): k:=`до`;

i:=`pe`; m;=`ми`; n:=`фа`; writeln (f1, k, m, n); reset (f1): read(f1, k); writeln(k);

… end. Фигуралық жақша орнына жетіспейтін операторларды және f1 файлында қандай мәтін болатынын жазыңдар:

А)append (f)

В) seek ( f, FileSize)(f))

С)write (f,<элементтер тізімі>)

Д) close (f1); rewrite (f1) ‘доремифамәтіні;

Е) close (f1); reset (f1); ‘доремифа мәтіні;

1109. Мәтіндік файл қызметші сөзі?

А) File

В) String

С) Text

Д) Record

Е) Char

1110.Windows стилінің қалып – күй жолағын бейнелейтін тақтаны қандай компонент көмегімен бейнелеуге болады?

А) ScrollBar

В) TabControl

С) TrackBar

Д) PageControl

Е) StatusBar

1111. Саймандық тақтаны қандай компонент көмегімен бейнелеуге болады?

А)TrackBar

B)ToolBar

C)StatusBar

D)PageControl

E)ScrollBar

1112.  Қандай қасиеттің көмегімен сызық стилін орнатуға болады?

А) Mode

В) Color

С) Pen

Д) Font

Е) Style

1113. Мәлімет қорының (МҚ) қандай моделінде мәліметтер кесте түрінде көрсетіледі?

A)Желілік

B)Ақпараттық

C)Жергілікті

Д)Иерархиялық

Е)Реляциялық

1114. МҚ-дағы «есептелінетін өріс» бұл...

A) қазіргі уақытта қолданушы есептейтін өріс

B)осы өріс мәнінің негізінде есептелінетін өріс

C)басқа өрістердің мәндері негізінен есептелінетін өріс

Д)қолданушы есептейтін өріс

Е)мұндай өріс жоқ

1115. Мәліметтер қорында навигациялау үшін қандай командалар қолданылады?

А) First record. Prior record, Next record, Last record

В) Insert record, Prior record, Next record, First record  

С) First record, Prior record, Next record, Insert record

Д) First record, Insert record, Next record, Last record

Е) First record, Prior record, Insert record, Last record

1116. Қандай қасиеттер МҚ-да сүзгілеуді ұйымдастырады?

А) FilterParams, Filtered, Filter

В) FilterNames, Filtered, Filter

С) FilterOptions, FilterBoolean. Filter

Д) OptionsFilter, Filtered. Filter

Е) FilterOptions, Filtered, Filter

1117. Secondary Indexes қасиеті нені іске асырады?

A)Сілтеме бүтіндігі

B)Кесте тілі

C)Басқа кестелердегі өріс мәнін таңдау

D)Өріске енгізілген мәліметтің 1тығын тексереді

E)Екінші ретті индекстер

1118. Индекс – бұл...

А)Қажетті ақпараттарға жылдам қатынау үшін қолданылатын бірнеше өрістер комбинациясы

В)Өрістерді шифрлеу

С)Ақпараттарды қорғау үшін қолданылатын бірнеше өрістер комбинациясы

Д)Қажетті ақпараттарға жылдам қатынау үшін қолданылатын өріс

Е)Жылдам іздеуге арналған жазба белгісі

1119. SQL тілінің қандай сөйлемі кестедегі жазуға өзгертулер енгізу мүмкіндік береді?

A)Update

B)Delete

C)Insert

Д)Select

Е)Append

1120. МҚБЖ-де DELETE  командысымен не істеуге болады?

А) өшірлген жазуды алмастыру буферіне көшіріп апару

В) Жазуды өшіруге ерекшелеу

 С) өшірілетін жазуды жеке файлға орналастыру

 Д) өшірілетін жазуды бос мәнәмен алмастыру

 Е) жазуды физикалық түрде өшіру

1121. Домен қандай оператор көмегімен құралады?

А) ALTER

В) CREATE

С) CREATE TABLE

Д) DROP CONSTRAIN

Е) CREATE DOMAIN

1122. Міндетті түрде не барлығы орындалатын не барлығы орындалмайтын операциялар жиынтығы (мәлімет қорына енгізілген барлық операциялар) ... деп аталады

А) декомпозиция

В) нормалдау

С) транзакция

Д) жобалау

Е) декомпиляция

1123. Желінің дұрыс емес компонентін таңдаңыз:

А) маршрутизатор

В) дұрыс жауап жоқ

С) шлюз

Д)көпір

Е)коммутация

1124.TokenRing технологиясында мәліметтерді жіберу үшін ... қолданылады

А) дұрыс жауаптары жоқ

В) маркерді

С) кадрды

Д) байтты

Е) пакетті

1125. OSI моделінің төменгі деңгейі:

A) Желілік

B) арналық

C) физикалық

Д) дұрыс жауаптары жоқ

Е) сеанстық

1126.Пакетті дейтаграммаға орналасатын деңгей

A) Қолданбалы

B)Физикалық

C)Көліктік

Д)Арналық

Е)Желілік

1127. Кадрлар құрылатын деңгей

А) физикалық
В) Қолданбалы
С) Желілік
Д) Көліктік
Е) Арналық

1128. 0 – ден басталатын желі адресі клесі класқа жатады

А) B
В) D
С) C
Д) E
Е) A

1129. Интернет бойынша мәліметтер жіберудің қатынастық арзандығы........ арқылы іске асады

А)орама жұп

В)коаксиальды топсымдар кабеля

С)коммуникациялық пакеттер технологиясы

Д)модем

Е)спутникті байланыс арналары

1130. Желілік қорларды орнату және жүргізуді орындайтын аймақ

А) Өнімділікті басқару

В) Қорларды басқару

С) Конфигурацияларды басқару

Д) Қолданушыларды басқару

Е) Дұрыс жауаптары жоқ

1131. Оң жағынан домендік атаумен толықтырылған атаудың аталуы

А) барлық жауаптары дұрыс

В) түйіннің  домендік аты

С) түйіннің толық домендік аты

Д) түйіннің қысқа домендік аты

Е) түйіннің жарты домендік аты

1132. Сұраныс типтері:

А) Дұрыс жауаптары жоқ

В) Интеративті, инверсті, кэштеуші  

С) Екілік, резервті, кері

Д) Резервті, итеративті, инверсті

Е) Рекурсивті, итеративті, кері

1133.  Мақсатпен ұрлау, жұмыс станциясында немесе серверде мәліметтерді жою, байқаусызда қолданушының деректеріне зақым келтіру келесі топқа жатады

А) Авторизацияланған қолданушылармен орындалатын іс – әрекеттер

В) Барлық жауаптар дұрыс

С) Компьютерлік вирустар

Д) Хакерлермен орындалатын «Электронды» әдістер

Е) «Шынайы» қауіптер

1134.  Логикалық объектер немесе процестерге, құқығы жоқ адамдарға ақпаратқа қол жеткізбеу қасиеті

А) Құпиялық

В) Қол жеткізушілік

С) Қорғаныстық

Д) Барлық жауабы дұрыс

Е) Тұтастық

1135. Орындалу барысында ақпарат өзінің алдын ала анықталған түрі мен сапасын сақтайтын қасиет

А)Барлық жауабы дұрыс

В)Қорғаныстық

С)Тұтастық

Д)Құпиялық

Е)Тұтастық емес

1136.  1024 биттік кейбір ақпараттар, құжат-файл алушы ЭЦП-ны тексеру үшін қолданылады:

А) Жасанды кілт

В) Барлық жауабы дұрыс

С) Электронды кілт

Д) Жабық кілт

Е) Ашық кілт

1137. Барлығына қол жетерлік кілт

А) дұрыс жауаптары жоқ

В) жабық

С) еркін

Д) электронды

Е) ашық

1138. Идентификация және аутентификация қолданылады:

А) Берілгендердің бүтіндігін қамтамасыз ету үшін

В) Ақпараттық жүйенің физикалық қорғанысын үдету үшін

С) Компьютерлік вирустардан қорғану үшін  

Д) Дұрыс жауаптары жоқ

Е) Ақпараттық жүйеге кездейсоқ және субъектілерге қол жеткізу мүмкіндігін шектеу үшін

1139. Абсолюттік сілтемені таңдаңыз

А)барлық жауап дұрыс

В)<A HREF=ostu.ru> Сайт АГПК</A>

С)A HREF=page2.html>САЙТ АГПК</A>

Д)<A HREF=catalog1.html>Сайт АГПК</A>

Е)<A HREF=D:.html>Сайт АГПК </A>

1140. Catalog1 каталогының Site папкасында орналасқан page2.html парағын таңдаңыз

А) <A HREF=…html>…</A>

В)<A HREF=catalog2.html>…</A>

С)<A HREF=page2.html>…</A>

Д)<A HREF=catalog1.html>…</A>

Е)<A HREF=D:.html>…</A>

1141. Шертуі барысында формула мәліметті енгізуін растайтын батырманың құрылуы

А)tyre= “button”

В)tyre= “text”

С)tyre= “checkbox”

Д)tyre= “reset”

Е)tyre= “submit”

1142. Мәтінді терезесінде қолданушының  мәтін таңдау оқиғасы

А)onReset

В)onSelect

С)onUnLoad

Д)onFocus

Е)onLoad

1143. Фильмді көру кезіндегі өлшемі мен түсі сәйкесінше «кадрдың» өлшемі мен түсімен анықталады

А)Құралдар панелі

В)Уақыт шкаласы

С)Барлық жауаптары дұрыс

Д)Қасиеттер панелі

Е)Монтаждау үстелі

1144. Растырлық графиканы верторлыққа түрлендіру параметрлері келесі .... терезесі арқылы орындалады.
А) дұрыс жауап жоқ
В) векторлау
С) жол салу (Трассировка)
Д) растерлеу
Е) бұрмалау

1145. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру  ( System Software)- бұл

А)нақты пәндік аймақта белгіленген топтың есептерін шығару үшін арналған бағдарламалық кешен

В) бағдарламалық қамтамасыздандыру құруды тиімді қолдау процесіне бағытталған жүйе

С) ДК тестілеуге арналған бағдарламалық кешен

Д)бұл жүйе иілгіш файылдық жүйенің барлық дамыған ақпараттық құрылғыларына рұқсат етуін сипаттайды

Е)ЭЕМ желілерінде ДК-ді жұмыспен қамтамасыздандыру үшінбағдарламалар жиынтығы мен кешені

1146. Каталогтың дұрыс жазылуын ата:

А) дұрыс жауабы жоқ

В) suitimator_1

С)SIGMA

Д)SIIGMA11_ITOG

Е)SIGMA.TXT

1147. MS DOS операциялық жүйесінде қолданылмаған архивтік бағдарлама

А) PKUNZIP

В) ARJ

С) PKZip

Д) RAR

Е)WinRaR

1148. Windows ОЖ . Терезе экранда көрінбей тұрса оны қалай белсенді ете аламыз?

А) Барлық терезелерді жасыру

В) Терезенің кез – келген аудан аймағында шерту

С) Жұмыс үстеліндегі терезені белгісінде екі рет шерту

Д) Барлық терезелерді жабу

Е) Тапсырмалар терезесінде тапсырмалар тақырыбын шерту

1149. Буманы құру үшін мына командаларды орындау қажет:
А) Жұмыс үстінде  тышқанның оң жақ батырмасын басу, шыққан жанама менюден құру , бума командасын таңдау
В) Жұмыс үстелінде тышқаннан сол жақ батырмасын басу, жанама сында
С) Мәзір. Создать, Папку командасын таңдау
Д)Терезе атауында тышқанның оң жақ батырмасын басу, жанама менюінде
Е)Создать, Папку командасын таңдау

1150. Unix ғы жай диспетчер терезесі

А)  fvwm

В) twtwm

С)Twm

Д) Ctwn

Е) Blackbox

1151. UNIX. Желілік карталарды талдауға арналған Windows–ғы ipconfig аналогы

А)iconfig

В)ifping

С)ping

Д)config

Е)ifconfig

1152. Unix –ң командалық үрдісі неге арналған ...

А) Tar форматындағы файлды архивтен шығару

В) Командаларды көп қайтара еңгізбеу үшін және деректердің массивтағы әр элементтері үшін блок кодын орындау

С) Unix – тің барлық жүйесі үшін

Д) Бұл командалық файлдың немесе макро командалардың атауы

Е) Қолданушымен жүйені әрекеттестіруге, қолданушы енгізуін алу, командалар интерпретациясы және алдын – ала жазылған әрекеттеерді орындау

1153. NC. Ағымдық каталогта мәтіндік файлды қалай құрамыз?

А) Ctrl+F6

В)Ctrl+F4

С)Shift+F4

Д)F4

Е)Shift+F3

1154. NC. Ағымдық каталогта қалай каталог құрамыз?

А)F4 каталог аты

В) SHIFT +F4 каталог аты

С) F4 каталог аты

Д) ALT+F4 каталог аты

Е) F6 кaталог аты

1155. Файл атрибутын орнату қай менюдің қосымша пунктінде орналасқан?

А) Copy

В)Left

С)Options

Д)Edit

Е)File

1156.  NC. Дискінің (дискеттің) ақпараттық тақтасын шығару

А) Ctrl + L

В) ALT + S

С)  Ctrl + A

Д) ALT + K

Е) Ctrl + R

1157. Файлдың сығылған дәрежесі неге байланысты?

А) ДК – де өндірілетін архивтеу файлының оператив жад көлеміне  

В) Тек файл түрлері

С) Компьютердің өндірілдігіне

Д) Файл түріне және архивтеу бағдарламасы

Е) Тек архивтеу бағдарламасына

1158. Тез қол жетімділік тақтасы қайда орналасқан және оны қашан қолдану керек

А)ол қою астарлы бетінде орналасқан

В)ол экранның жоғарғы сол жақ бұрышында орналасады.оның көмегімен құжатқа тез қол жеткізуге болады

С)ол мәтіннің жоғарғы жағында орналасқан ,оның көмегімен мәтін  пішіміне  өзгерістер енгізуге болады

Д)ол негізгі астарлы бетінде орналасқан .оның көмегімен жаңа құжатты тез іске қосуға немесе ашуға болады

Е)бұл тақта экранның сол жақ жоғарғы бұрышында орналасқан .ол жиі пайдаланатын бұйрықтарды тез орындау үшін қолданылады

1159. Word. Құжатқа графикалық объектіні қалай салуға болады?

А)Қою, сурет, Картинкалар

В)Қою, Объект

С)Сурет салу панелін іске қосу, Автофигуралар батырмасын таңдап, сурет салу

Д)Салуға болмайды

Е)Қою, Сурет, файлды, графикалық объектісі бар фалды таңдау

1160. Жеке фрагменттер жиектерінің арасында өтуді тегістеу

А)штамп

В)каналы

С)отмывка

Д)маски

Е)растушевка

1161. CorelDraw графикалық редакторының тағайындалуы

А) презентациялармен жұмыс

В) векторлық объектілерді құру және өңдеу

С) мәтінмен жұмыс

Д) растрлық объектілерді құру және өңдеу

Е) кестелерді құру және олармен жұмыс  

1162. ##### мына тізбек нені білдіреді

А) Ұяшыққа берілген сілтеме дұрыс емес

В)Берілгендерді бейнелеу үшін баған өте тар

С)Microsoft Excel Бағдарламасына белгісіз функция атындағы немесе атын қолданудағы қатесі

Д)Формуладағы қате

Е)Ұяшыққа берілген сілтеме дұрыс

1163. Алгоритмдерді графикалық түрде бейнелеу үшін нені қолданады?

А) Барлық жауаптар 1

В) Функция графиктері

С) Сызықтар, нүктелер

Д) Формулалар

Е) Геометриялық фигуралар

1164. Егер a=14 және b=4 болғанда,нәтижесі c=3 болатын өрнекті таңда:

А)c:b mod a 
В)
c:a/b
С)
c: a mod b
Д)
c:b div a
Е)c:a divb

1165. Program  pechat;

var x:integer;

begin x:=2;    

writeln(‘x+1’);

end.

А)5

В)x+1

С)0

Д)3

Е)x+1’,3

1166. Бағдарлама бөлігінің орындалу нәтижесін анықтау: x:=0; for i:=4 downto 1 do x:=x+1; writeln (x);

А) 1

В)16

С)4

Д)10

Е)0

1167. Жоба файлының кеңейтілуін көрсет

А) dpr

В)exe

С)dcu

Д)dfm

Е)pas

1168. Төменде берілгендер ішінен оқиға атауы болып табылмайтынын анықта:

А)OnKeyClick

В)OnChange

С)OnKeyDown

Д)OnClose

Е)OnDbCick

1169. Қосымшаны орындау кезінде панель өлшемін өзгертуге қандай қасиет мүмкіндік береді?

А)Width

В)Height

С)Visible

Д)Align

Е)Hint

1170. Негізгі (базовый) класс ішінде TObject класынан басқа ерекше орынды қандай класс алады?

А) TWinControl және TPersistent

В) TComponent және TControl

С) TPersistent және TControl

Д) TGraphicControl және TPersistent

Е) TComponent және TObject

1171. Көрінбейтін компоненттерді құру үшін негіз болып алынатын қандай класс және кез-келген компоненттің қызметін (функционирование) қамтамасыз ететін қандай класс?

А) TControl

В) TPersistent

С) TWinControl  

Д) TComponent

Е) TObject

1172. Төменде келтірілген компоненттің қайсысы WordWrap қасиетіне ие болады?

А) Button

В)Edit

С)StringGrid

Д)CheckBox

Е)Label

1173. Компоненттің Name қасиеті нені анықтайды?

А) Хабарламадағы қатені көрсететін мәтін

В)Компонент өрісінде шығатын мәтін

С)Бағдарламадағы компоненттің

Д)Компонентке шығатын жазу

Е) Файлға шығатын мәтін

1174. Бағдарлама бөлігі берілген Var st: string; Begin St:=’abcdef’; copy(st,3,2); End; St айнымалысының мәні операциядан кейінгі неге тең?

А) aef

В)bed

С)abef

Д)abf

Е)cd

1175. Бірөлшемді жиым элементінің орнын анықтау үшін нені анықтау қажет?

А)Оның өлшемін

В)Оның мәнін

С)Оның типін

Д)Оның элементтер санын

Е)Оның индексін

1176.  Жиымдар қандай түрлі болады?

А) Сандық және нақты

В) Бірөлшемді және көпөлшемді

С) Таңбалық немесе файлдық

Д) Бірөлшемді және әртүрлі өлшемді

Е) Жолдық және сандық

1177.  procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject); begin ListBox1.Items.Add(Edit1.Text);end: Оқиға өңдеушісінде қандай әрекет орындалады?

А) белгіленген жолдар өшіріледі

В) тізім жолдарының сны анықталады

С) бір тізімнің мазмұны басқа тізімге көшіріледі

Д)тізімнің белгіленген орнына жолдар қойылады

Е) тізімнің соңына жаңа жол қосылады

1178. Өлшемі nxn А матрицасының қосымша (қосалқы) диагоналінің элементтерін төмендегі бағдарлама бөлігінің қайсысы экранға шығарады?

А) For i:=1 to n do  Write (``.A[i,n-1]);

В) For i:=1 to n do Write (``A[i,n+1]);

С) For i:=2 to n do Write (``.A[i,n-1]);

Д) For i:=1 to n do Write (``.A[I,i]);

Е) For I:=1 to n do

1179. StringGrid крмпонентіндегі бағаналар санын өзгертуге арналған қасиет

А) Cells

В) FixedCols

С) ColCount

Д) FixedCol

Е)RowCount

1180. Батырма компоненті төменде берілген кластың қайсысы жатады?

А) Tedit

В) TImage

С) TButton

Д) TLabel

Е) TPanel

1181. Кез келген форма модалды форма болады....

А) егер ол Visible әдісі арқылы көрінетін болса

В) егер ол Visible Modal әдісі арқылы көрінетін болса

С) егер ол Show Visible әдісі арқылы көрінетін болса

Д) егер ол Show әдісі арқылы көрінетін болса

Е) егер ол Show Modal әдісі арқылы көрінетін болса

1182. Қандай да бір процестерді өңдеу мүмкін болмаған жағдайда шақырылатын өңдеуіш ерекшелік (исключение) бабасы болады

А) EpageFault

В) EGPFault

С) EstackFault

Д) EsingleStep

Е) Efault

1183. 1 емес тұжырымдаманы көрсетіндер?

А) типтелмеген файлда тікелей кіру мүмкіндігі бар

В) типтелген файлда тізбектей кіру мүмкіндігі бар

С) типтелген файлда тікелей кіру мүмкіндігі бар     

Д) мәтіндік файлда тікелей кіру мүмкіндігі бар

Е) мәтіндік файлда тізбектей кіру мүмкіндігі бар

1183. Функция қандай мәнді қайтарады? Function DD (a,b,c:real): real; Begin D:=sqr(b) – 4*a*c; End;

А) D
В)
a,b
С)
sqr(b) – 4*a*c;
Д)
4
Е) ешқандай

1184.  МҚ қосымшасын құруға арналған визуалды компоненттерді таңда

А) DBGNavigator, TDataSource, TDBGrid
В) TDBGrid, TDBEdit, TDBImage
С) TDataSourse, TDBGrid, TTable
Д) TEdit, TQuery, TMemo
Е) TTable, TQuery, TdataSet

1185. Есептеу өрісінің параметрлерін анықтау үшін қандай батырманы таңдау қажет?

А) Data

В)  Help

С) Calculated

Д) Component

Е) Lookup

1186. Table компонентінің қандай қасиеті арқылы байланысқан өрістер терезесі ашылады?

А) MasterSource

В) MasterFields

С) DatabaseName

Д) Active

Е) TableName

1187. Мәліметтер қорынан жазуларды өшіру үшін қандай команда қолданылады?

А)Refresh

В)Delete

С)Cancel

Д)Insert

Е)Edit

1188. МҚ арасындағы байланысты орындау командасына төмендегілердің қайсысы жатады?

А)Set relation to<псевдоним>

В) Set relation to<имя ключа>

С) Set into < псевдоним> relation to<кілт атауы>

Д) Set index to<имя файла>

Е) Set relation to <кілт атауы> into <псевдоним>
1. Курсовой проект по дисциплине Метрология технологические измерения отрасли и сертификация приборов
2. наш постмодерн который по многим параметрам отличается от западного
3. 2006 г 18-15-21-11 введен в действие 16
4. Александровская средняя общеобразовательная школа Лямбирского муниципального района Республики Морд
5. от рождения до 2х лет
6. Категории этики
7. Адвокат у кримінальному процесі
8. Тема 6 Основы правового регулирования порядка предупреждения и проведения процедур банкротства предприяти
9. История открытия элементарных частиц
10. просо называют несколько культурных растений относящихся к разным видам и даже родам семейства Мятликовые
11. В массив [n] занесены натуральные числа
12. Расчёты с подотчётными лицами за октябрь 200 года
13. ТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ТА ОПРАЦЮВАННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Модуль 2- ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ Лек
14. Организация производства мототехники и средств малой механизации на территории свободной экономической з
15. поголовно всех это их главнокомандующий
16. тема державних органів
17. Комплексный механизм управления предприятием
18. БУДЬ В РИТМЕ ЖИВИ ЯРЧЕ А МЫ ТЕБЕ В ЭТОМ ПОМОЖЕМ День молодежи России ~ знаменательный и веселый п
19. Курсовая работа- Особенности малого предпринимательства
20. Золотая шайба сезона 20132014 года 19992000г