Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ді есептегенде оны~ ~~рамына ~анша сома кіреді 20 000 А~ша ~сынысын арттыру ~ай кезде жиынты~ ~німді ~сіре

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


АААААААААААААААА

Aқша сұранысы неге тәуелді?

табысқа оң, пайыз мөлшеріне теріс тәуелділі

Абсолютті икемді сұраныс кезінде:

сұраныс қисығы горизонталь

Антиинфляциялық стратегия нені көздемейді?

Тұтыну тауарларының жаппай импортын.

Автомобиль дөңгелектерін шығаратын компания автомобиль құрастыратын фирмаға құны 400 доллар болатын 4 шина сатты. Ал басқа компания автомобиль фирмасына 500 долларға плейер сатты. Осының бәрін жаңа машинаға орнатып, автомобиль фирмасы оны 20 000 долларға сатты. ЖҰӨ- ді есептегенде оның құрамына қанша сома кіреді?

20 000

Ақша ұсынысын арттыру қай кезде жиынтық өнімді өсіреді?

қысқа мерзімде

Ақша ұсынысын азайту туралы шешім қабылдау үшін Ұлттық банк:

Міндетті резервтер мөлшерлемесін арттыруы мүмкін

Ақша ұсынысы тік түзу болады, себебі:

ақша ұсынысын Ұлттық Банк қана анықтайды

Ақша мен "ақша секілділер" арасындығы айырмашылық

ақшаны бірден жұмсауға болады

Ақша ұсынысы артады, егерде:

орталық банк тұрғындардан облигациялар сатып алатын болса

Ақша базасының құрамына кіретіндер:

C+R,  мұндағы  С- банктер жүйесінен тыс қолма-қол ақшалар,  R- банк  резервтері

Ақша массасының  (ақша ұсынысы) құрамына кіретіндер:

С+D,  где  D- экономикалық агенттердің  мәміле (әрекет) жасаулары  үшін қажетті депозиттер

Ақшаны белгілі бір уақыт аралығында қолданғаны үшін төленетін шама:

пайыз мөлшерлемесі

Ақша мультипликаторы – бұл:

ақша ұсынысының ақша массасына қатынасы

Ақша мультипликаторы қалай анықталады?

Ақша массасы - бүл:

айналыс және қор жинау құралы қызметін атқаратын қолма-қол және қолма-қолсыз формадағы барлық ақша қаражаттарының жиынтығы.

Ақша ұсынысы М 500 млрд. доллорды курайды. ЖҰӨ 3000 млрд. доллорға тең ақша айналымының жылдамдығы кандай?

6

Ақша базасы, бұл:

банктерден тыс қолма-қол ақша және резервтер .

БББББББББББББББББ

Бюджет сызығымен шектелген ауданның ішінде оранласқан нүктелер жиынтығын тұтынушы таңдайтын болса, онда ол:

Бюджетін толық пайдаланбайды

Бюджет сызығының ауданның  сыртында оранласқан нүктелер жиынтығын тұтынушы таңдайтын болса, онда ол:

Бюджеттен артық тауар сатып алғысы келеді

Бір фактордың бағасы өзгерсе:

орташажәне шекті  шығындар өзгереді

Берілген өнім көлемінде өнім өндірісінің орташа жалпы шығыны минимум мәнге қай кезде ие болады:

MC = ATC           

Бағасы 100 теңге/кг болғанда тауарға деген сұраныс – 50кг, ал баға 50теңге/кг кезінде тауарға деген сұраныс – 200 кг. Сұраныстың бағалық доғалық икемділін табу керек.

– 9/5

Бірінші қажеттілік тауарларына деген сұраныс:

Икемсіз

Бензиннің бағасының 4 % - ға төмендеуі бензинге деген сұранысты 16 % - ға жоғарлатты. Икемділік коэффицентін анықтаңдар және сұраныс икемділігі туралы қорытынды жасаңдар:

- 4, сұраныс икемді

Баға 3 % - ке төмендегенде, сұраныс 3 % - ке жоғарлады. Сұраныстың бағалық икемділігі туралы не айтуға болады?

сұраныс икемсіз

Баға 3 % - ке төмендегенде, сұраныс 5 % - ке жоғарлады. Сұраныстың бағалық икемділігі туралы не айтуға болады?

икемді сұраныс

Баға 5 % - ке төмендегенде, сұраныс өзгеріссіз қалды. Сұраныстың бағалық икемділігі туралы не айтуға болады?

абсолютті икемсіз сұраныс

Бағасы өскен сайын оларды тұтыну шамасы азаятын тауарлардың икемділігін анықтаңыз:

Икемді сұраныс

Баға белгілеудегі “бас бармақ” тәртібінің мәні неде:

бағаны салыстырмалы түрде шекті шығындардан гөрі жоғарлату

Бір ғана сатып алушысы бар нарық қай нарыққа жатады?

Монополиялық

Бағалық дискриминацияның екінші түрі дегеніміз:

берілген бір тауарды әр түрлі топтағы сатып алушыларға түрлі бағамен сату

Болжанбаған инфляциядан зардап шегетіндер;

баға деңгейі төмен болған жағдайда қарыз алғандар

Берілген инвестицияға деген сұраныстан, оның мөлшері:

төмендейді, егерде пайыз мөлшерлемесі көтерілетін болса

ДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Дж. М. Кейнс ... деп санаған

үкімет мемлекеттік сатып алуларды және салықтарды жұмыссыздықты төмендету үшін пайдалануы  керек.

Дефляция дегеніміз:

ақшаның құндылығының немесе сатып алу қабілетінің өсуі

Д. Кейнс тұтыну деңгейі неге тәуелді дейді?

табыс деңгейіне

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Егер экономикада тауарларға деген сұраныс азайса,  онда сұраныс қисығының қозғалысы

төменге  солға өзгереді

Егер сұраныс ұсыныстан артық болса, онда нарықта кездесетін жағдай қалай аталады?

тауар   тапшылығы

Егер бір тауардың бағасы жоғарылап, екінші тауарға сұраныс азайса, онда ол тауар қалай аталады:

Комплементарлы

Егер сұраныс ұсыныстан көп болса, онда нарықта:

Тапшылық

Еңбекке деген сұраныс Ld = 10 - 2 w/p  және ұсыныс Ls = 4 +  w/p функциялары берілген. Бұндағы w/p – еңбектің бағасы. Тепе – теңдік еңбекақы неге тең:

2

Егер нарықтық баға теңдестік бағадан төмен болса:

тауар жетіспеушлiгi болады

Егер тұтынушының табысы өсетін болса, онда:

бюджет сызығы оңға паралельді түрде жылжиды

Еңбектің орташа өнімі нені сипаттайды:

еңбек өнімділігін

Еңбектің ұсыныс қисығы келесі теңдеумен бейнеленеді: L=3500+35 w/p.  Еңбек ақының қандай деңгейінде фирма жұмысшылар жалдамайды?

1) 100

Егер өнеркәсіптегі қосымша жалдаған жұмысшы басқаларға қарағанда нашар жұмыс істесе, ол мынаған әкеліп соқтырады:

орташа өнімділіктің төмендеуіне

Егер өнімнің қосымша бір бірлігін өндірудегі шығындар көбейетін болса, онда ол:

орташа шығындарды жоғарлатады;

Егер шекті шығындар орташа жалпы шығындардан жоғары болса, онда косымша факторларды пайдалану:

орташа жалпы шығынды көбейтеді       

Еңбектің бір бірлігіне кеткен шығындарды не деп атауға болады?

еңбекақы шамасы

Егер нарықта ұқсас тауарларды өндіретін бірнеше бәсекелестер болса, онда сұраныс:

икемді

Егер сұраныстың қиылысқан икемділік коэффициентінің мәні теріс сан болса  Eij <0, онда бүл тауарлар:

бірін-бірі толықтыратын тауарлар

Егер A және B тауарлары бір—біріне катысы жоқ тауарлар болса, онда сұраныстың қиылысқан  икемділік коэффициентінің мөні:

0-ге тең болады   

Егер сұраныс қисығы, ұсыныс қисығымен салыстырғанда жатық болса, онда ол төмендегінің қайсысын көрсетеді?

ұсыныспен салыстырғанда сұраныс икемдірек болады

Егер бірін – бірі ауыстыратын немесе бірін – бірі толықтыратын тауарларға деген сұранысты талдайтын болса, онда икемділік коэффициентінің қай түрі туралы әңгіме болады:

сұраныстың  қиылысқан бағалық икемділік коэффициенті туралы

Егер бір тауардың бағасы жоғарылап, екінші тауарға сұраныс азайса, онда ол тауар қалай аталады:

Комплементарлы

Егерде  s-жұмысын жоғалтқандар  үлесі,  f- жұмыс  тапқандар үлесі десек, онда жұмыссыздық деңгейі неге тең:

Егер адам ауырып,  жұмыс істей алмайтын болса, онда ол:

жұмыс күші құрамына кірмейді

Ерікті жұмыссыздықтың бар болуы:

еңбекақының  өспеуімен түсіндіріледі

Егер номиналдық 8 пайызға, ал бағалар деңгейі  10 пайызға жоғарыласа, онда нақты кіріс:

2 пайыз төмендейді

Егер атаулы пайыздық мөлшерлеме 10 пайыз, ал бір жылдағы баға деңгейінің өсуі 3 пайыз болса, онда нақты пайыздық мөлшерлеме қандай болады:

7 %

Егерде нақты пайыз мөлшерлемесі 1%- ға төмендесе,  ал  инфляция деңгейі 2% -ға көтерілсе, онда атаулы пайыз мөлшерлемесі:

1% -ға көтеріледі

Егер ЖҰӨ - ді есептеуде У = С + І + G + NХ тендеуі қолданылатын болса, онда есептеу әдісін былай деп атайды:

Шығындар бойынша

Егер атаулы ЖІӨ-нің мөлшері 1100, ал нақты ЖІӨ-нің мөлшері - 1000 болса, онда ЖІӨ дефляторы мыналардың қайсысына тең?

1,1

Егер фирмалар өз пайдаларының бәрін  акционерлерге дивидендтер түрінде төлей бастаса, онда ұлттық есеп шотта төмендегі көрсеткіш жоғарылайды:

Жеке табыс;

Егер Қазақстан азаматтары Ресейде қызмет жасаса, онда олардың өндірген өнімдерін төменгі көрсеткіште есептеу керек:

Қазақстанның ЖҰӨ – де

Егер инвестициялық шығындар көбейсе, онда AD:

жоғары, оңға жылжиды

Егер кәсіпкерлікке салық өссе, онда:

жиынтық ұсыныс қысқарады, ал  жиынтық сұраныс көлемі өзгермейдІ

Егер импорттық тауарлардың бағасы көтерілсе, онда оның барынша ықтималды себептері деп нені айтамыз?

жиынтық ұсыныстың кемуін

Егер мемлекет қоршаған ортаньң сақталуына талапты күшейтетін болса, бұл нені туындатады?

өнім бірлігіне өндіріс шығынының өсуі мен жиынтық ұсыныс қисығының солға ығысуы

Егер нақты пайыздық қойылым өссе, онда:

инвестициялық шығыстар қысқарады

Егер Ұлттық банк халықтан мемлекеттік облигацияларды сатып алса, онда:

ақша ұсынысы көбейеді

Егер ақшаның сандық теориясы дұрыс болса LM қисығының көлбеуі:

жоғарыға-оңға

Егер мәмілелер үшін ақша жылына орташа 5 айналым жасаса, онда айырбас үшін қажетті сұрайтын ақша көлемі:

атаулы ЖҰӨ-нің 20% құрайды

Егер Орталық банк мемлекеттік құнды қағаз көп сатса не болады?

айналымдағы ақша кемиді.

Егер номиналды ЖҰӨ көлемі 4000 млрд, долл. кұраса, келісімдер үшін ақшаға сұраныс көлемі 800 млрд. долл. кұраса, онда:

орташа әрбір доллар 5рет айналады

Егер номиналды ақша массасы 600 млрд долл. ал ақшаның айналымдық жылдамдығы 6 тең болса, онда экономикадағы номиналды табыс (млрд долл.) деңгейі мынадай:

3600

Егер номиналды проценттік мөлшерлеме 10 процент, ал бір жылдағы баға деңгейінің өсуі 3 процент болса, онда нақты проценттік мөлшерлеме қандай болады:

7 %

Егер ақша базасы 200 млрд.долл., ал М s- 600 млрд.долл. болса, онда ақша
мультипликаторы:

3

Егер Орталық Банк айналымдағы ақша массасын азайтуға шешім қабылдаса.оңда ол:

міндетті резервтердің нормасын көбейтеді

Егер тұтыну функциясы  С= 100 + 0,8(У-Т) болса және салықтар мен мемлекеттік сатып алулар 1 теңгеге азайса, онда тепе-теңдік табыс деңгейі:

1 теңгеге азаяды

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

“Жайлау” сары  майына деген сұраныс:

икемдi

Жалпы жағдайдағы сұраныс функциясы дегеніміз:

сұраныс  көлемі мен оған әсер ететін факторлардың арасындағы қатынас

Жеке тұтынушы үшін талғамсыздық қисығының орналасуы мен көлбеуі қандай шартпен түсіндіріледі:

тек кана оның талғамымен  

Жалпы шығындар функциясы берілген ТС = 20 + 4Q. Шекті шығындарды анықтаңдар:

4

Жетілген бәсеке жағдайындағы максималды пайда табуда шекті шығын мен шекті өнімнің арасында қандай байланыс бар?

өзара тікелей байланыс бар.

Жабық монополия:

Бәсекелестiктен заңды шектеулер көмегiмен қорғалған

Жұмыссыздықты, инфляцияны оқытатын экономиканың курсы:

Макроэкономика

Жақын арада жұмысқа кіруге үміттеніп жүрген адам

жұмыссыздар қатарына жатады.

Жиынтық сұраныстың  жетіспеуі  төмендегі айтылғандардың қайсысына әкеледі.

жұмыссыздықтың циклдық формасының өсуіне

ЖҰӨ дефляторы дегеніміз:

Номиналды ЖҰӨ-нің нақты ЖҰӨ-ге қатынасы

Жабық экономика кезінде:

ЖІӨ=ЖҰӨ

Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) қалай өлшенеді:

Құндық шамамен;

Жиынтық сұраныс қисығы келесі шамалар арасындағы қатынасты көрсетеді:

баға деңгейі мен тауарлар мен қызмет көрсетулер сатып алуға жинақталған шығыстар

Жиынтық ұсыныстағы  Кейнсиандық кесінді

көлденең сызық болады

Жиынтық ұсыныс қисығының аралық кесіндісі:

оң көлбеуі болады

Жиынтық ұсыныс  мерзімге байланысты неше кезеңге бөлінеді?

екі кезеңге

Жиынтық сұраныстың ұлғаюы тепе-тең ТҰӨ-ң және баға деңгейінің өсуіне алып келеді, егер жиынтық сұраныс қозғалысы:

АS қисығының аралық кесіндісінде өтсе

Жекешелік тұтыну функциясындағы  "тұтыну табалдырығынан аспайтын табыс"  нүктесі дегеніміз, қандай жағдайға жатады:

табыс тұтынуға тең болғандағы

Жеке инвестиция - 720,  амортизация - 500 болса таза инвестиция неге тең:

220

Егер адамдар өздерінің барлық  табыстарын  тұтынуға жұмсамай оның шығындалмаған бөлігін банкке салатын болса, онда олар (табыс пен өнімнің ұлттық  есепшотының терминологиясын пайдалана отырып):

қор жинайды, инвестициялайды

ЖҰӨ мен ТҰӨ-нің ұлттық шоттарында “инвестициялар” түсінігі келесіні ескереді:

өндіріске, түрғын үй құрылысына капиталдық салынымдар және жылдың аяғындағы корлар

Жыл ішінде номиналды табыс 32 %, өсті. Сол кезенде баға деңгейі 12% артты, онда нақты табыс:

20% өседі.

ИИИИИИИИИИИИИИИ

Изокванта нені көрсетеді:

капитал мен еңбектің бірдей көлемде өнім шығу үйлесімдерін

Изоквантаның көлбеуі төмендегінің қайсысын сипаттайды:

технологиялық ауыстырудың шекті нормасын

Изокванта картасы:

өзара параллель сызықтарды құрайды;

Изоквантаның бойындағы  немесе изокостаның бойындағы кез-келген нүкте нені білдіреді:

ресурстар көлемінің әр түрлі комбинацияларын

Изокванта картасындағы қисықтар:

қилыспайды, параллель

Изокостаның көлбеулік бұрышы неге тең:

ресурстар бағаларының қатынасына

Инфляция мен жұмыссыздық арасында қандай өзара байланыс бар:

Жұмыссыздық төмендейді, инфляция өседі;

Инфляцияны қандай  пайыздық мөлшерлеме ескереді:

Нақты

Инвестицияларды ығыстыру әсері жағдайында:

Мемлекеттік сатып алулардың өсуі пайыз мөлшерлемесін арттырып, инвестиция көлемін азайтады

ККККККККККККККККК

Капиталды еңбек күшімен алмастырудың немесе технологиялық алмастырудың шекті нормасы (МRTS):

өндірістік процесте өнім көлемін өзгерте отырып бір еңбек күшінен бас тартканда оның орнына неше капитал пайдалануга болатынын көрсететін шама  

Координаттар өсінен неғұрлым қашық орналасқан изокванта төмендегіні көрсетеді:   

өнім көлемінің өсуін

Кәсіпкер өз үшінде офис ашты, оны ол жалға беруіне мүмкіндігі бар, бірақ өзі офис ашуына байланысты, ол жалақысын ала алмайды. Кәсіпкердің осыған байланысты шығындарын қалай деп атаймыз:    

балама шығындар  

Келесі себептің салдарынан жұмыссыздықтың қай түрі пайда болады? Баспа ісінде терушінің орнына фототехниканың келуі:      

Құрылымдық

Капиталды пайдаланғаны үшін аударым — бұл:

Амортизация;

Кәсіпорын өнімді дайындау үшін 200 доллар сомасына материалдар сатып алды. Өнімді өндіріп, оны 260 доллар сомаға сатты. ЖІӨ - ді есептегенде 260 — 200 = 60 доллар қай шаманы көрсетеді:

Қосылған құн

Кейнстің түтыну фунциясын анықтаңыз:

C=+MPC*Y  , мұндағы -дербес тұтыну

Кейнсиандық  қаржы жинау функциясы қайсы формуламен анықталады:

S=f(Y)

Кейнстік крест талдау барысындағы, жабық экономикадағы тепе-теңдік шарты келесі жағдайда орындалады:

фактілі шығыстар=жоспарланған шығыстар

Капиталдың шекті өнімі:

капиталдың қосымша бір өлшеміне сәйкес келетін өнім көлемінің өсімшесін білдіреді

Кейнстің қарапайым мультипликатор үлгісі мынаны көрсетеді:

Табыс өсімінің мемлекетгік шығын өсіміне қатынасы

Кейнс тұжырымдауы бойынша, елдің тұтыну шығындарының көлемі:

қолда бар табыс деңгейіне байланысты

Күтпеген инфляциядан  ең аз  зардап шегетіндер:

бағалар деңгейінің  өсуіне қарағанда номиналды кірісі көп өсетін адамдар.

Квази-ақша (QM) құрамына не кіреді?

М2-М1

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қой етінің қымбаттауы сиыр етіне деген сұранысты өсірді. Соның салдарынан:

тек  сиыр етіне деген сұраныс қисығы өзгерді

Қарастырып отырған тауардың бағасының жоғарлауы төменде көрсетілген жағдайлардың қайсысына әкеліп соқтырды:

сұраныс   шамасының қысқаруына

Қысқа уақыт мерзімі дегеніміз:

негізгі өндірістік қорлардың көлемдері тұрақты болатын уақыт аралығы

Қарастырып отырған фирмадағы өндірістік процесс  Y =K*L     түрінде берілсе, онда фирмада:

орташа және шекті өнімдер бір–біріне сәйкес түрде өседі

Қандай шығындар тұрақты деп аталады?

шамалары өнім шығару көлемінің өзгеруіне байланысты емес

Қандай шығындар  айнымалы деп аталады.

өндіріс көлемінің қысқаруына немесе көбеюіне байланысты өзгеріп отыратын шығындар

Қандай шығындарды өнімнің бір бірлігінің өзіндік құны деп атауға болады:

орташа

Қазақстан    территориясында    шетел    азаматтарының    өндірген    өнімдері төмендегі көрсеткіш құрамына кіреді:

Қазақстанның ЖІӨ - не;

Қысқа мерзімді кезеңдегі ұсыныстьің жағымсыз сілкінісі (шок) нені көрсетеді?

шығырылым көлемінің төмендеп жөне баға өсуін

Қаржы жинауға  деген орташа бейімділік қалай анықталады:

APS=

Қаржы жинауға  деген шекті бейімділік қалай анықталады:

MPS=

Қайсы жағдайда нарықтағы ақша массасы кемуі мүмкін?

Ұлттық банк міндетті резервтер мөлшерлемесін өсірді

Қай кезде ақша ұсынысының графигі вертикальді түзу болады?

ақша ұсынысы тұрақты болғанд

ҚР-да қандай институт ақша-несие жүйесі жағдайына жауапты?

Ұлттық банк

Қандай жағдайда коммерциялық банктер нарықтағы ақша массасын ұлғайтады?

халыққа ұсынатын несиенің көлемін ұлғайтса.

Қай айнымалының өзгерісі ІS қисығын солға қарай жылжытады?

салықтардың өсуі

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Ласпейрас  индексі =

МММММММММММММ

Мемлекет тарапынан өндірушілерге қосымша салық салынғаннан кейін:

өндіріс  көлемі азаяды.

Микроэкономикалық субъектілер:

Үй шаруашылығы, фирма

Монополиялық билікке ие болу үшін фирма:

бағаны шекті шығындардан жоғары белгілеуі керек

Монополистің шекті шығындары 20 теңге. Өнімнің әрбір қосымша бірлігінен түсетін түсім 60теңге. Қосымша пайда қандай?

40

Монополистің жалпы шығындар функциясы: ТС = 100 + 3Q. Шекті шығындар қандай?

100  

Макроэкономикада көрсеткіштер:

Агрегатталады

Макроэкономика пәні:

мемлекет экономикасын біртұтас жүйе ретінде қарастырады

Макроэкономикалық үлгі:

әртүрлі экономикалық құбылыстар мен үрдіс арасында пайда болатын функционалдық байланыстарды айқындау мақсатында құрылған, жүйеленген сипаттама

Мекемедегі іс-әрекеттерді автоматтандыру негізінде қызметкерлер қысқартылған болса, жұмыссыздықтың қай түрі пайда болады:?

Құрылымдық

Мұнайға баға өссе, ол теріс сілкіністі туғызады, себебі:

ол материалдық шығындарды арттырады

Монетарлық саясаттың құралына жататындар

міндетті резервтер  нормасының өзгерісі

Макроэкономикадағы ақшаға сұраныс категориясы, бұл:

тауарлар мен қызметтерге оңай айналатын, ақша табыстарын экономикалық агентердің иемдену мүмкіндігі болып табылады

Міндетті резервтің нормасы:

ең алдымен ақша массасын шектеу құралы ретінде енгізіледі.

Мемлекеттік сатып алулардың 1 теңгеге артуы:

ІS қисығын жоғары оңға  жылжытады

НННННННННННННННН

Неліктен еңбекке деген сұраныс қисығының көлбеуі теріс болады:

егер  еңбекақы өсетін болса, онда фирма жұмысшыларды қысқартады

Нарықтық сұранысқа төмендегі көрсеткіштердің    қайсысы әсер етпейді:

Ресурстар бағасы.

Нарықтық ортада монополиялық билік болуы үшін:

жеке өндіруші нарықтық бағаның өзгеруіне ықпал ете алуы керек

Нарыққа еркін кіріп және одан шығу төмендегі нарықтың қайсысында жоқ:

жетілген бәсекеде

Номиналды пайыз қойылымы-10%, елдегi бiр жылдық бағаның өсу темпi-8%. Елдегi нақты пайыз қойылымы мынадай:

2 %

Номиналды пайыз қойылымы-9%, елдегi бiр жылдық бағаның өсу темпi-8 %. Елдегi нақты пайыз қойылымы мынадай:

1 %

Номиналды ЖІӨ дегеніміз:

ағымдағы бағамен есептелген ЖІӨ;

Нақты капиталдың өзгеруін көрсететін инвестиция түрі қайсы?

Таза

Нақты (күрделі)   ақша мультипликаторының (немесе  ақша базасының мультипликаторының)   формуласы:

ОООООООООООООООО

Олигополияда фирмалар көп пайда алады, егер:

келісімге отырса;  

Орташа жалпы шығын:

ATC=TC/Q

Орташа табыс:

AR=TR/Q

Орташа айнымалы шығынның  ең  төменгі мәні:

Оның    шекті шығын қисығымен қиылысқан нуктесінде болады.

Оукен заңы бойынша:

Егер нақты жұмыссыздық деңгейі табиғи жұмыссыздық деңгейінен 1% жоғары болса, онда нақты өнім мөлшері өндіріс қуаттылығынан 2%-ға  төмен болады

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Өндірістік функция төмендегіні сипаттайды:

өндірістік техникалық тиімді тәсілдерінің көпшілігін

Өндіріс факторлары дегеніміз:

өндірістік процессте қолданылатын шикізаттар,кұрал—жабдықтар, еңбек күштері

Өндірісте капитал мен еңбек 2 есе өсті. Соның нәтижесінде өнім шығару да 2 есе өсті. Ауқым өсуінің қандай тиімділігі байқалады.

Тұрақты

Өндірісте капитал мен еңбек 3 есе өсті. Соның нәтижесінде өнім шығару да 3 есе өсті. Ауқым өсуінің қандай тиімділігі байқалады.

Тұрақты

Өнім шығару 10 мың бірлікке тең, шығындар функциясы   ТС =100 + 8Q. Жалпы шығындарды анықтаңдар

80100

Өнімнің өзіндік құнын қандай шығындар сипаттайды:

Жалпы

Өндіріс шығындарының өсуімен шарттасылған инфляцияға төмендегілдердің қайсысының  қатысы жоқ?

жұмысбастылық пен өндірістің өсуі.

Өз еркімен  жұмыстан шыққан  жұмысшы, жұмыс күші қатарына кіргенмен, бірақ әлі жұмыс таппаса, онда бұл.

жұмыссыздықтың фрикциондық түріне жатады.

Өнім көлемінің нарықтық құнынан, тұтынылған шикізат пен материалдардың құнын алып тастаған кезде кіретін:

Қосылған құн

Өкімет тарапынан өндірілетін тауарға қосымша салық салынды делік. Бұл ұсыныс қисығына қалай әсер етеді:

ұсыныс   қисығы солға жылжиды

ППППППППППППППП

Пайда қалай анықталады?

жалпы түсім мен жалпы шығындар арасындағы айырма

Позитивті талдауға мысал:

егер ... болса, онда .... болуы мүмкін.

Пааше  индексі =

Пайыз мөлшері мен ақша массасының тепе-тең мәндерінің тербелісі ақша нарығындағы қандай экзогенді айнымалылармен байланысты?

табыс деңгейі мен  ақша ұсынысына

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

Рецессиялық үзік - бұл:

тепе-теңдіктегі ЖІӨ-ні толық жұмысбастылықтың инфляциялық емес деңгейіне дейін көтеру үшін AD-ның өсу шамасы

ССССССССССССССССС

Сұраныс қисығының бойымен қозғалу ненің өзгерісін көрсетеді:

бағаның   өзгерісі

Сұраныс функциясы  Qd = 10- 2p берілген, бұндағы р – тауардың бағасы, Qd – сұраныс көлемі. Бағаның қай шамасында тауарға деген сұраныс нольге тең болады:

5

Сұраныс пен ұсыныс қисықтарының қилысу нүктесі төмендегілердің қайсысын сипаттайды:

тепе –  теңдік көлем мен тепе – теңдік бағаны

Сауда үйінде торт 350 теңгеден сатылатын. Осы сауда үйінде пайдаланатын балдың бағасы 25% -ке көтерілсе, онда:

сатылатын   торттың көлемі азаяды

Сұраныс функциясы дегеніміз:

берілген   заттың бағасы мен оның көлемінің арасындағы қатынас

Сұраныс Qd = 20 – P және ұсыныс  Qs = 10 + P функцияларымен берілсін.  Онда тауардың теңдестік бағасы мен көлемі қандай болады?

P=5    Q = 15     

Сұраныс қисығы Qd = a – bp теңдеуімен сипатталады. Баға нөльге тең болғанда сұраныс көлемі қай шамаға тең:

Q = a

Сұраныс  Qd = 10 – 2p және ұсыныс Qs = 4 + p функциялары берілген, мұндағы p – тауардың бағасы. Тауардың тепе – теңдік бағасы қандай?

2

Сұраныс Qd = 10 - 2p және ұсыныс Qs = 4 + p функциялары берілген, мұндағы р – тауардың бағасы. Егер мемлекет бағаны 4 деп белгілесе, онда нарықта төмендегілердің қайсысы орын алады?

артықшылық =   6  

Сұраныс қисығының бойымен жылжып отыру төмендегі тұжырымдардың қайсысын сипаттайды:

бағаның   әр түрлі деңгейіне сәйкес сұраныс көлемінің өзгеруі

Сұраныс өзгеруіне әсер ететін бағалық емес факторларды анықтаңдар.

ауыстырушы тауарлардың бағаларының өзгерісі, тұтынушылардың талғамында болатын өзгерістер, өкіметтің саясатындағы өзгерістер,   халық құрылымындағы өзгерістер

Сіз куртка сатып алғыңыз келді және оған 10000 теңге жұмсауға шамаңыз бар. Куртканың тепе-теңдік бағасы 9000 теңге болып шықты. Микроэкономикалык талдау тұрғысынан карағанда сіз үшін 1000 теңге не болады:

Тұтынушы   ұтымы

Студенттер асханасында бәліш 15 теңгеден сатылатын. Осы асханада пайдаланатын самсаның    бағасы 25%-ға көтерілсе, онда:

Сатылатын бәліш көлемі көбейеді.

Сары майдың қымбаттауы маргаринге деген сұранысты өсіргендіктен экономикада:

тек маргаринге деген сұраныс қисығы өзгерді

Сіз куртка сатып алғыңыз келді және оған 10000 теңге жұмсауға шамаңыз бар. Куртканың тепе-теңдік бағасы 9000 теңге болып шықты. Микроэкономикалык талдау тұрғысынан карағанда сіз үшін 1000 теңге не болады:

Түтынушы ұтымы

Сызықтың өндірістік функция берілген: У = 32 +20К - 5L. Еңбектің шекті өнімділігі неге тең:

-5

Сұраныс икемді болады дейміз, егерде:

тауар бағасы төмендегенде жалпы түсім көбейетін болса

Сіз баға 1 % өзгергенде сұраныс көлемінің қалай өзгеретінін тексергіңіз келеді. Сонда сіз қандай көрсеткішті анықтауыңыз қажет?

икемділік  коэффициентін

Сұраныстың қилысқан икемділігі нені сипаттайды:

белгілі бір тауарға деген сұраныс көлемінің басқа тауардың бағасының өзгеруіне байланысты өзгеруі

Сұраныстың нүктелік бағалық икемділігі  - 0.5. Тауардың бастапқы бағасы 4 тг., ал сұраныс көлемі 16 дана делік. Егер баға тағы 2 тг. қымбаттаса, онда оның көлемі қай шамаға өзгереді:

4.14 %-өнімге көбейеді

Сұраныстың бағалық икемділік коэффициенті мына жағдайды сипаттайды:

Тауардың бағасы 1%-ке өзгергенде осы тауарға деген сұраныс көлемі неше пайызға  өзгеретінін көрсетеді.

Сұраныс қисығы  түзу вертикаль болса, бұндай сұранысты қалай атаймыз?

өте икемсіз сұраныс сұраныс   

Сұраныс қисығы  түзу горизонталь болса, бұндай сұранысты қалай атаймыз?

өте икемді сұраныс  

        

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

Төмендегі қай фактордағы өзгеріс  сұраныс қисығының оңға немесе солға жылжуын тудырмайды:

тауарлар   бағасы

Теңдестік нүктесінен жоғары жағы төмендегілердің қайсысын көрсетеді.

артықшылық    

Тұтынушылар алдағы уақытта сүт және ет тауарлары арзандайды деп естиді. Демек:  

сүт және ет тауарларын сату көлемі кемиді    

Төмендегі тұжырымдардың қайсысы сұраныс анықтамасын береді:   

тұтынушылардың   белгілі бір уақыт аралығында белгілі бағамен сатып алғысы келетін заттарының мөлшері     

Тауарлар – субституттар деген нені көрсетеді?

бірін – бірі толықтыратын тауарларды

Талғамсыздық қисығы дегеніміз:

тұтынушыға бірдей пайдалылық әкелетін тауарлардың жиынтығы

Талғамсыздық қисығының кез–келген нүктесінде:

тұтынатын тауарлар жиынынан алатын пайдалылық мәні тұрақты болады

Тұтынушы қаражатының шектеулі болуын түсіндіру үшін  төмендегілердің қайсысын пайдаланамыз:

бюджет сызығы

Талғамсыздық қисықтарының қасиеттерін анықтаңыз:

талғамсыздық қисықтары координаттар өсіне қатысты ойыс болады

Табыс өзгергенде бюджет сызығы қалай өзгереді:

табыс бюджет шектеуіндегі өзгерістерге әсер етеді

Тауардың тұтынушыға әкелетін шекті пайдалылығы деп:

әрбір қосымша пайдаланылатын тауардың әкелетін қосымша  пайдалылығын айтамыз

Тұтынушының теңдестік жағдайы дегеніміз:

Тауарларды тұтынғандағы пайдалылық өте жоғары болатын жағдай.

Төменде келтірілген шекті пайдалылықтың    мәндеріне сүйене отырып, осы қатарлардың    қайсысы шекті пайдалылықтың    азаю заңын бейнелейтінін анықтаңыз:

300; 250; 200; 150

Тұтынушы оңтайлы жағдайға төмендегі шарттардың қайсысы орындалғанда жетеді:

Таламсыздық қисығы мен бюджеттік шектеу сызығының жанама нүктесінде.

Тепе-теңдік нүктеде:

S=D

Төменде көрсетілгендердің қайсысы жалпы шығынды сипаттайды:

FC+VC  

Тұрақты шығындар дегеніміз:   

қысқа мерзім кезеңінде өнім шығару көлемінің өзгеруіне байланысты өзгермейтін шығындар    

Тауар бағасы өзгерсе де жалпы түсім бұрынғы қалпьнда өзгермей қалса, онда сұраныстың бағалық икемділік коэффициеті:

1- ге тең

Табыс өскен сайын оларды тұтыну шамасы азаятын тауарларды анықтаңыз:

сапасыз тауарлар

Табыс өскен сайын оларды тұтыну шамасы жоғарылайтын  тауарларды анықтаңыз:

сапалы тауарлар

Тауардың    бағасы 1%-ке төмендеуі осы тауарға деген сұраныс көлемін 1%-ке көбейтсе, онда сұраныс:  

Икемділігі 1-ге тең

Тауардың    бағасы 1%-ке төмендегенде, жалпы түсім бұрынғы қалпында өзгермей қалса,  онда сұраныстың бағадан икемділік коэффициенті:  

1-ге тең   

Төменде айтылғандардың қайсысы монополиялық нарықтың белгісі болады:

бағаларды дискриминациалау

Табиғи монополияның қатарына төмендегілердің қайсысын жатқызуға болады:

қалалық энергетика жүйесін

Табиғи жұмыссыздық құрамына не кіреді:

фрикциялық жұмыссыздық  пен құрылымдық жұмыссыздық

Толық жұмысбастылық шартында фрикциондық   жұмыссыздық деңгейі:

0 – ге тең болуы керек

Тұтыну бағалық индексі 2000 жылы 120 %, ал 2002 жылы 150 % болды. Осы жылдар аралығындағы инфляция қарқыны қандай ?

25 %

Төменде көрсетілгендердің қайсысы ЖҰӨ - нің құрамына кіреді:

Кітап дүкеніндегі жаңа оқулықтың құны;

Таза ұлттық өнім - бұл:

Жалпы ұлттық өнімнен амортизацияны шегеру

Трансферт неге бағытталады?

Жәрдемақыға

Тұтынуға шекті бейімділік дегеніміз:

тұтыну шығындары өсімінің  қолдағы бар табыс өсімінің бірлігіне қатынасы

Тұтынуға деген орташа бейімділік қалай анықталады:

APC=

Тұтынуға деген шекті бейімділік қалай анықталады:

MPC=

Тұтынуға шекті бейімділік пен қор жинауға шекті бейімділік арасындағы байланыс неде?

олардың қосындысы 1 – ге тең

Тұтынуға шекті бейімділік нөл мен бірдің арасында өзгеріп отырады деп кім дәлелдеген:

Кейнс

Тұтыну көлемі 500-ден 700 мың теңгеге дейін өзгерді. Қолда бар табыс 10000-нан 14 000 мың теңгеге дейін өзгерді. Тұтынуға деген шекті бейімділік қандай?

0,05

Тұрақтандырушы фискалдық саясат:

ІS қисығын төмен солға  жылжытады

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ

Ұсыныс қисығының функциясы Q s = a  + b*P  берілген. Баға нольге тең болғанда ұсыныс көлемі неге тең?

Q = a  

Ұсыныс заңы бойынша:

Тауардың бағасы қымбаттаған сайын оны өндірушілер көптеп шығаруға ынталы

Ұсыныс факторларына жататындар:

Салық   және дотация

Ұсыныс дегеніміз:

Сатушылардың     белгілі бір уақыт аралыында сатуа қабілеті жететін заттардың    көлемі.

Ұзақ уақыт мерзімінде өндірістік процессте қолданылатын:

факторлардың бәрін де өзгертуге болады

Ұзақ уақыт мерзімінде:

барлық шығындар айнымалы болып, өзгереді

ҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮ

Үлкен экранды теледидардың бағасының күрт жоғарлауы кіші экранды теледидарға деген сұраныс көлемінің төмендегідей өзгерісіне әкеліп соқтырады:

кіші   экранды теледидарға деген сұраныс көлемі өседі

Yдемелі  инфляция кезеңінде  пайыз мөлшерлемесі

өседі,  өйткені ақша  құны төмендейді

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

X банкісінде 100000 доллар шамасында депозит бар. Міндетті резервтер нормасы 25%. Бұл депозит берілген несие соммасын қаңдай көлемге ұлғайтуға қабілетті:

75000 доллар

Х тауардың У тауармен ауыстырудың шекті нормасы 3 – ке тең. Бұны төменгінің қайсысы көрсетеді:

Х тауары У тауарынан гөрі 3 есе бағалы

Халыққа төленетін жәрдемақыны, стипендияны макроэкономика қандай терминмен атайды:

Трансферттер

ФФФФФФФФФФФФФФФ

Фирмада жұмыс істейтін жұмысшылардың санын 5 %-ға өсіргеннен кейін, өнім көлемі 6 %-ға өсті. Осының салдарынан төмендегілердің қайсысы дұрыс?

Еңбек бойынша икемділік 1-ден үлкен

Фирманың орташа айнымалы шығыны 2 тг., ал орташа тұрақты шығыны 0,5 тг. болса, онда 500 дана өнім шығаруға қажет жалпы шығыны қандай болады:

1250тг

Фирманың ең ұтымды өнім көлемі белгілі дейік. Осы жадайда фирманың  шекті шығыны орташа шығыннан көп болса, онда фирма

орташа шығын қисығының ең төмен шамасынан оңға қарай орналасқан нүктесіне сәйкес келетін өнім көлемін  таңдап алады.

Фирманың жалпы шығынның функциясы төменгідей: TC(Q)=200+50Q   болған кездегі  шекті шығын неге тең:

MC =50

Фирма – монополист оң пайдаға ие болады, егер:

баға орташа шығындардан жоғары болса

Фрикциялық жұмыссыздықтың болу себебі:

Жұмыссыз бен жұмыс берушінің бір бірін таппауы

Фискалдық саясаттың құралына жататындар

Салықтар

ШШШШШШШШШШШ

Шайдың “Dіlmah” және  “Lіpton” деп аталатын екі түрін қарастырайық. “Lіpton”  шайының бағасы көтерілді делік. Сонда бұл өзгеріс “Dіlmah” шайына деген сұранысқа қалай әсер етеді?

“Dіlmah”   шайына деген сұраныс жоғарылайды

Шекті пайдалылықтың азаю заңы дегеніміз:

сатып алынатын тауарлардың саны көбейген сайын әрбір қосымша тауардың пайдалылығының азаюы

Шекті өнімділіктің азаю заңын бекітеді:

қосымша жұмысшыны жалдағанда өнім шығару жоғарылайды, бірақ мейлінше баяу

шекті шығын:

МС=dTC/dQ

Шекті шығындар нені көрсетеді:

өнімнің қосымша бір бірлігін өндіруге кеткен шығындар

Шекті шығындар дегеніміз:

қосымша бір өлшем өнім өндіруге қажет өндірістік шығындар.

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Экономикалық шығындар кұрамына:

айқын және айқын емес шығындар, сондай-ақ кәдімгі пайда да қосылады

Электрондық  құрал – жабдықтар,  бензин, шаштараз, медицина жәнс пошта қызметтеріне деген сұраныс кандай болады:

Икемсіз

Экзогені айнымалылар:  

алғашқы ақпарат, «сырттан» ендіріледі

Эндогенді айнымалылар

есептеп шығарылған, ішкі  ақпарат

Экономикада құлдырау нәтижесінде жұмыстан айырылғандар қандай жұмыссыздық категориясына жатады:

Циклдік

Экономикада армиядағы әскер мамандығына деген сұраныстың төмендеуіне байланысты болатын жұмыссыздық қалай аталады?

конверсиялық жұмыссыздық

Экономикалық құлдырау салдарынан  жұмысын жоғалтқандар:

жұмыссыздықтың циклдық түрін құраушылар

Экономистердің көпшілігінің ойынша, қысқа мерзімді кезеңде   жұмысбастылық деңгейі мен  ұлттық өндіріс көлемі ... анықталады.

баға деңгейімен

Экономика тепе-теңдікте болады, егер:

жиынтық ұсыныс жиынтық сұранысқа тең болса.

Экономикадағы номиналды табыс деңгейі 2400 млрд долл, номиналды ақша массасы 800 млрд долл. тең. Ақшаның сандық тендеуіне сәйкес ақшаның айналымдық жылдамдығы мынадай болады;

3

ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

Ынталандырушы монетарлық саясат:

LM қисығын оңға төмен жылжытады

Ынталандырушы фискалдық саясат:

ІS қисығын жоғары оңға  жылжытады

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Ірі жедел салымдар қай құрамға кіреді?

М3

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

«Табыс—тұгыну» қисығы:

табысқа байланысты тұгынушылар талғамының өзгеруін бейнелейді

«Баға–тұтыну» қисығы:

бағаның өзгеруіне байланысты тұтынушылар табысының өзгеруін

«Ауыстыру» тиімділігі немен аныкталады?

Тауардың бағасының өзгеруімен

"Тар ауқымдағы ақшалар" агрегаты деп:

М1

AD:

Барлық өндірілген ЖІӨ-ге сұраныс

"AD-AS" моделінде экономикалық өсу қалай бейнеленуі мүмкін

AD мен AS қисықтарының бір мезгілде оңға жылжуы арқылы

AS қисығының кейнстік нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруі:

баға деңгейіне емес, өнім көлеміне әсер етеді

AS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруі:

өнім көлеміне емес, баға деңгейіне әсер етеді

L  агрегатының құрамыда:

М3 + казынашылық жинақ облигациялар,  қысқа мерзімдік мемлекеттік міндеттілік, коммерциялық  қағаздар және т.б.

LRАС қисығы нені көрсетеді?

Ұзақ мерзімдегі орташа шығынды бейнелейді.

LRMC қисығы нені көрсетеді?

ұзақ мерзімдегі  шекті шығынды

У = С + І + G + NХ теңдеуіндегі С факторының мағынасы төмендегі көрсеткіш:

тұтыну шығындары

С = а + в (У-Т) тұтыну функциясындағы (У-Т) нені сипаттайды:

Таза табысты

С = а + в (У-Т) тұтыну функциясының негізін салушы:

Кейнс

MV=PY теңдеуіне кімнің аты берілген?

Фишер

М1 агрегатының құрамында:

қолма-қол ақшалар мен  ағымдағы (чектік) депозиттер

М2 агрегатының құрамыда:

қолма-қол ақшалар, ағымдағы (чектік) депозиттер мен аз шамадағы жедел депозиттер

М3 агрегатының құрамыда:

М2 + көп мөлшердегі жедел депозиттер

m.amirzhanov@mail.ru
1. САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ТОРГОВО ~ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОРГ
2. 00 11.html
3.  Усний та письмовий; 2
4. Солнце - дневная звезда
5. Реферат- Становление феодальных отношений в Японии
6. это одновременно сама теория управления со своими понятиями а также концептуальная схема постановки пробле
7. Раскрыть людям себя и скрыть художника вот к чему стремится искусство.html
8. темах Роль логістики в забезпеченні кон
9. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСЛОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПРОСТЫХ И ВЛОЖЕННЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
10. Деисус из церкви села Березна на Черниговщине разрушенной в 1930х гг
11. Тема 3.5 Зан. 3 Пожежна безпека Обговорена та схвалена на засіданні циклової комісії
12. Теоретически подготовиться к выполнению эксперимента студент должен самостоятельно
13. тематика по теме АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ для студентов 1 курса очного отделения занимающихся по ин
14. модуль тип модуля B бакалавриат 5D030200 ~ Международное право уровень модуля ВАМАPhd ши
15.  Знаю что для людей грубых пристрастных к настоящему прилепившихся к земле и раболепствующих чувственным
16. роль потреб у поведінці людини
17. то раз один человек вернулся поздно домой с работы как всегда усталый и задёрганный и увидел что в дверях ег
18. Измерение результатов экономической деятельности
19. Стихия Огня самая вездесущая самая творящая самая жизненосная менее всего замечается и оценивается
20. Реферат- Основные этапы гражданской войны в России