Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

бірін не белсендірмейді не тежемейді микробтарды~ бір бірімен ~арым ~атынаста тіршілік ету бір попул

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Симбиоздың негізгі формалары://

+мутуализм//

полиморфизм//

вирогения//

метаморфизм//

коньюгация

***

Комменсализм  симбиоздың бір формасы://

екі микроорганизм бірігей тіршілік ету барысында өздеріне пайда келтіреді//

+бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді//

бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді //

патогенді микроорганизмдер//

микроорганизмдер арасында тепе тендік қарым қатынас

***

Симбиоз://

популяциялар бір-бірін не белсендірмейді, не тежемейді//

+микробтардың бір бірімен қарым қатынаста тіршілік ету//

бір популяция екіншісін тежеп тіршілік етеді//

патогенді микроорганизмдер бір бірімен тіршілік ету//

қалыпты микрофлора мен макроорганизмнің қатынас түрі

***

"Дисбактериоз" дұрыс анықтамасын табыңыз://

+Қалыпты микрофлораның экологиялық балансы бұзылуы//

Патогенді микроорганизмнің енуі//

Ішекте сүтқышқылды бактериялар бар//

Ішекте ішек таяқшасы бар//

Ішекте бактероидтар табылуы

***

Дисбактериоз коррекциясына тағайындалатын препараттар://

+эубиотиктер//

антибиотиктер//

сульфаниламидтер//

гельминтке қарсы//

вирусқа қарсы

***

Эубиотикті табыңыз://

+бифидумбактерии//

пенициллин//

нистатин//

амфотерицин//

М-протеин

***

Дисбактериозды туындататын препараттар://

+кең спектрлі антибиотиктер тағайындау//

тар спектрлі антибиотиктерді пайдалану//

интерферон пайдалану//

гельминтке қарсы //

саңырауқұлақтарға қарсы

***

Ішектің қалыпты микрофлора бұзылысы://

+дисбактериоз//

кандидоз//

жіті тағаммен улану//

колиэнтерит//

кампилобактериоз

***

Дисбактериозда микрофлора өзгерісі сипатталады://

+микрофлора құрамынан кейбір түрлері жойылуы//

организмнің резистенттілігі төмендеу//

генетика тәуелді//

бактериялардың нуклеин қышқылы қасиеті өзгеруі//

қалыпты жағдайда микробы жоқ ағзада симбионттардың мекендеуі

***

Дисбактериозды емдеу үшін тағайындалатын арнайы емі://

ремантадин//

экмолин//

+лактобактерин//

пенициллин//

ацикловир

***

Лактобактерия мен бифидобактерияның антагонистік қасиетіне кірмейді://

Қышқылдар, спирттер, лизоцим түзу//

Энтеропатогенді токсин бөлінуін тежеу//

Ішектен Са иондары, Д витамині сіңірілу процесі күшею қабілеті//

аминқышқылдар, протеиндер, витаминдер синтезі//

+ішектің кілегей қабатының морфологиялық құрылымына әсері

***

Мутуализм://

микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді;//

+микро- және макрорганизмнің бір біріне көмектесе тіршілік ету;//

микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді;//

микро – және макрорганизм арасында антагонистік қарым қатынас көрсетеді//

микро – және макрорганизм арасында тепе тендік нейтралды қарым қатынас көрсетеді.

***

Комменсализм://

+микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді;//

микро – және макрорганизмнің бір біріне көмектесе тіршілік ету;//

микроорганизмдер иесі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді;//

микроорганизмдер клетка ішінде тіршілік етеді;//

микро – және макрорганизм арасында антагонистік қарым қатынас көрсетеді

***

Терінің қалыпты микрофлора өкіліне кірмейді://

Staphylococcus epidermidis;//

Staphylococcus saprophytis;//

дифтероидтар;//

микрококктар;//

+ішек таяқшасы.

***

Тері микрофлора құрамында кездеседі://

нейссерия;//

+эпидермалды стафилококк;//

гемолитикалық стрептококк;//

трепонема;//

герпесвирустар.

***

Жоғары тыныс алу жолдарының микрофлорасына кірмейді://

стрептококк;//

дифтероидтар;//

+клостридия;//

стафилококк;//

нейссерия.

***

Қалыпты жағдайда микроорганизмдер кездеспейді://

көмей;//

+бронхы;//

ашы ішек;//

зәр шығару жыныс жолдары;//

асқазан.

***

Зәр шығару жолдарында қалыпты микрофлораға кірмейді://

стафилококктар;//

микробактерия;//

бактероидтар;//

+хламидия;//

фузобактерия.

***

Сау әйелдің қынабында басым болатын микроорганизм://

гонококк;//

клостридия;//

+сүт қышқылды таяқшалар;//

трихомонада;//

Candida саңырауқұлақтары.

***

Додерлейна сүтқышқылды таяқшалар стафилококктарды және грамтеріс бактерияларды тежеу қасиеті неге байланысты://

+сүт қышқылды түзеді;//

антибиотиктер бөледі;//

бактериоциндер түзеді;//

аталғандардың барлығы;//

аталғандар кірмейді.

***

Сау адамның өнешінде кездеседі://

лактобацилла;//

шірткі микробтар;//

+микроорганизмнен бос;//

ішек таяқшасы;//

бифидумбактерия.

***

Асқазанда өте аз мөлшерде болады, дұрыс емес тұжырымды табыңыз://

ашытқылар;//

лактобактерия;//

кампилобактерия;//

сарцина;//

+шірткі бактерия.

***

Тоқ ішектің микрофлора құрамына кірмейді://

бактероидтар;//

бифидумбактерия;//

+дифтероидтар//

сүтқышқылды таяқшалар;//

ішек таяқшасы.

***

Тоқ ішектің басым микробтары (95 99%)://

Ішек таяқшасы және басқа да энтеробактериялар;//

стафилококк пен стрептококк;//

клостридия;//

+бифидумбактерия және бактероидтар;//

Candida туысы саңырауқұлақтары.

***

Тоқ ішектің қалдық микрофлорасы (0,01 0,001%)://

бактероидтар;//

бифидумбактерия;//

+стафилококк;//

ішек таяқшасы;//

энтерококктар.

***

Ішек дисбактериоз сипаттамасы://

бифидумбактерий саны өскен;//

+стафилококктар саны өскен;//

қалдық микрофлора азайған;//

Candida туысы саңырауқұлақтары жоқ;//

лактобактерий саны өскен

***

Дисбактериоздың ауыр көрінісіне кірмейді://

стафилококкты колит;//

псевдомембранозды колит;//

кандидомикоз;//

+іш сүзегі;//

протей тудырған инфекция.

***

Дисбактериоздың даму себептері://

кең спектрлі антибиотиктермен емдеу;//

организмнің табиғи резистентілігі төмендеген;//

алмасу процестер бұзылған;//

+аталғандардың барлығы//

аталғандар кірмейді.

***

Қалыпты микрофлора рөлі://

лимфа тіндері дамуы белсендіру;//

ферментативті процестерге қатысу;//

макроорганизмді витаминдермен 1, В2, В6, В12, К және т.б.) толықтыру;//

+аталғандардың барлығы;//

аталғандар кірмейді.

***

Қалыпты микрофлора өкілдері қолайсыз жағдайда эндогенді инфекция тудырады. Дұрыс емес тұжырымды табыңыз://

фузобактерия – ауыз қуысында;//

Candida туысы саңырауқұлақтары– кілегей қабатта;//

+бифидумбактерияларішекте;//

стафилококктартеріде;//

стрептококктаржоғары тыныс алу жолдары инфекцияны.

***

Ішек дисбактериозын емдеу үшін тағайындалады://

+колибактерин;//

бифидумбактерин;//

лактобактерин;//

аталғандардың барлығы;//

аталғандар кірмейді.

***

Ауыз қуысының қалыпты микрофлора құрамында басым болатын микроорганизм://

+ауыз қуысы стрептококктары;//

бифидумбактерия;//

энтерококк;//

микобактерия;//

хламидия.

***

Ауық қуысының қалыпты микрофлора құрамына кірмейді://

стрептококктар (S. salivarius, S. mitis и др.);//

актиномицеттер (p. Actinomyces);//

бактероидтар мен фузобактерий;//

спирохеталар (Treponema denticola, Borrelia buccalis и др.);//

+протей (Proteus vulgaris және т.б.).

***

Ауыз қуысының транзиторлы микрофлорасына кіреді://

стафилококк;///

Candida туысы саңырауқұлақтары;//

герпесвирустар;//

+аталғаннын барлығы ;//

аталғандар кірмейді.

***

Ішектегі қалыпты микрофлора құрамындағы бифидумбактерияларды анықтайды://

микроскопияда;//

Эндо ортасына себу;//

Полимеразалық тізбекті реакцияда;//

+Блаурокк ортасына себу;//

КиттаТароцци ортасына себу.

***

Ішектің микрофлора құрамындағы стафилококты анықтау://

Тікелей микроскоптан қарау//

+СТА/ ЖСА себу;//

Эндо ортасына себу;//

Китта-Тароцци ортасына себу;//

Блаурокк ортасына себу.

***

Бифидумбактерия қалыпты микрофлорам құрамына кіреді://

өкпенің;//

теріде;//

+ішекте;//

асқазанда;//

қанда.

***

Ішек таяқшасының антагонистік қасиеті://

мембрананы зақымдайтын токсин бөледі;//

лизоцим ферментін түзеді;//

+бактериоциндер түзеді;//

қоректік затқа бәсекелестік;//

орта рН өзгертіп патогенді микроорганизм көбеюіне кедергі жасайды.

***

Ішек микрофлора құрамындағы ішек таяқшасы қызметіне кірмейді://

ферментативті белсенділік;//

витамин К өндіреді;//

патогенді энтеробактерияларға антагонизм қасиетіне ие;//

+вирусқа қарсы белсенділік;//

иммунитетті белсендіреді.

***

Ішек таяқшасы тобы бактерияларын анықтау үшін материалды қандай қоректік ортаға себеді://

СТА/ЖСА;//

+Эндо;//

Блаурокк;//

Вильсон-Блер//

Сабуро

***

Вирустардың антагонистік қарым қатынастарын атайды: //

вирогения.//

симбиоз.//

+интерференция.//

сателлизм.//

синергизм.

***

Ішектің қалыпты микрофлорасына кіреді://

коринеобактериялар.//

бруцеллалар.//

сальмонеллалар.//

шигеллалар.//

+лактобактериялар

***

Көптеген патогенді микроорганизмдердің температуралық оптимумы: //

28-30оС//

42-45оС//

+36-37оС//

44оС//

20оС төмен

***

Дисбактериоз себептері: //

антилифоцитарлы сарысуды қолдану//

бактериофагты пайдалану//

+тиімсіз антибиотикотерапия//

емдеу сарысуларды пайдалану//

пробиотиктерді пайдалану

***

Микроорганизм болмайтын сау адамның  тіндері мен ағзалары: //

ауыз қуысы//

мұрын//

сыртқы құлақ //

+ішкі құлақ//

сыртқы жыныс мүшелері

***

Микроорганизм болмайтын сау адамның  тіндері мен ағзалары: //

тері//

сілекей//

ашы ішек//

асқазан//

+жұлын сұйықтығы

***

Ішек дисбактериозының сипаттамасы: //

+бифидумбактерия және лактобактерия саны төмендеген//

коккалар саны төмендеген//

Proteus туысы бактериялар саны төмендеген//

Candida туысы ашытқы секілді саңырауқұлақтар жоқ//

лактобактериялар табылды

***

Ішек дисбактериоз көрсеткіші ретіндегі микроорганизм: //

бифидумбактерия //

+алтын түсті стафилококк//

энтерококк //

лактобацилла//

лактозопозитивті ішек таяқшасы

***

Қалыпты жағдайда ағзада микроорганизмдер болмайды://

Жоғары тыныс алу жолдары//

+Қан//

Қынап//

тоқ ішек//

тері

***

Қалыпты жағдайда ағзада микроорганизмдер болмайды://

жоғары тыныс алу жолдары//

+жүрек//

қынап//

ашы ішек//

тері

***

Инфекция//

Макроорганизмнің қалыпты микрофлорамен симбиозы//

Бір популяция тіршілігі екіншісімен тежеледі//

Екі патогенді микробтардың тіршілік ету түрі//

Түрарасындағы қарым қатынас формасы//

+жұқтыру

***

Инфекциялық процесс дамуына қажетті жағдай://

Макроорганизмнің қалыпты микрофлорамен симбиозы//

Патогенді микробтың болмауы//

+Макроорганизмге қоздырғыштың енуі//

Орташа фагтың енуі//

Қоршаған ортаның қалыпты жағдайы

***

Инфекциялық ауру сипаттамасы://

+Ағымы циклды//

контагиоздылығы жоқ//

инкубациялық кезеңі бір//

продромалды кезені жоқ//

фагоцитоз тежеледі

***

инфекция формасы ://

Ошақты//

аралас//

екіншілік //

+Эндогенді//

суперинфекция

***

Микробтың таралуына байланысты инфекция түрі://

Ошақты//

Жіті //

+Септицемия//

Созылмалы//

экзогенді

***

Инфекция түрі://

+Бактерия тасымалдаушылық//

Мутуализм//

Комменсализм//

Синергизм//

паразитизм

***

Реинфекция://

Басқа бактерия түрімен қайтара жұқтыру//

+Сауыққан соң қайтадан бірінші қоздырғышты қатара жұқтыру//

Бірінші аурудан сауықпай сол қоздырғышты қайтара жұқтыру//

Қалыпты микрофлора арқылы мүмкін//

Эндотоксин түзетін бактерияны жұқтыру

***

Суперинфекция://

Сауыққан соң қайтадан бірінші қоздырғышты қатара жұқтыру//

+Бірінші аурудан сауықпай сол қоздырғышты қайтара жұқтыру//

Экзотоксин түзетін қоздырғышты жұқтыру//

Тұқрақты иммунитет қалыптастыратын ауруда дамиды//

Бірнеше қоздырғышты жұқтыру

***

Індет көзі бойынша инфекция формасы//

Эпидемия//

Латентті//

+Зоонозды//

Экзогенді//

бактериемия

***

Микроорганизмнің вируленттілігі ://

Патогенді фактор емес//

+Штамның жекеленген сипаттамасы//

Жануарларға пассаж жасағанда өзгермейді//

Генотипті белгі //

Антиген антидене кешені түзілуіне байланысты

***

Бактерияның вируленттілігі байланысты://

Лактоза ферментіне//

Спорасы бар//

+Адгезия мен колонизацияға//

Қылшықтар болғанда ғана көрінеді//

Лизосомасы бар

***

Белоктық токсиндер://

+Цитотоксиндер//

Эндотоксиндер//

Липополисахаридтер//

Пептидогликан//

Тимин//

***

Инвазия факторы://

Фибринолизин//

+Гиалуронидаза//

липаза//

каталаза//

липопротеид

***

Грамоң бактериялардың адгезия факторлары://

Липопротеидтер//

Липополисахаридтер//

Гиалуронидаза//

+Тейхой қышқылы//

липаза

***

Белоктық токсиндер сипаттамасы://

+Органотропты//

Антигендік қасиеті әлсіз//

Физикалық химиялық факторларға төзімді//

термостабилді//

улы емес

***

Дифтерия таяқшасының токсигенді гені орналасады://

Плазмидада//

Нуклеотидте//

+Орташа фагтың ДНҚ//

Хромосомада//

РНҚ молекуласында

***

Патогенді фермент://

Редуктаза//

Каталаза//

Трансфераза//

+Плазмокоагулаза//

оксидоредуктаза

***

Вирустық инфекцияның ерекшеліктері://

+Инкубациялық кезеңі қысқа//

Облигатты паразитизм//

Бактериемия дамиды//

Вирус геномы иесі клетка геномымен байланысы жоқ//

Спецификалық әсері болмайды

***

Септицемия://

Қоздырғыш қан ағымымен ағзаларға, тіндерге тарайды, көбейеді//

+Қоздырғыш қанда, сол жерде көбейеді//

Қоздырғыш енген орнында, қанмен оның токсиндері тарайды//

Толық сауыққан кейін қайтара сол қоздырғышты жұқтыру//

Бірнеше қоздырғыштарды жұқтырады

***

Вирустық инфекцияда байқалады://

Вирогения//

Токсинемия//

+Клеткаішілік қосындылар пайда болады//

индуктивті инфекция дамиды//

инкубациялық кезеңі бір//

***

Вирустардың жұқпалылығы://

+Олардың репродукциясында ғана көрінеді//

Вирустың тұтас бөлшегіне байланысты//

Вирустың белоктық қабатының қасиетеріне байланысты//

Нуклеин қышқылы қасиеттеріне байланысты емес//

Вирустың генотипіне байланысты емес

***

Паразитизм симбиоз формасы ретінде://

Бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтірмейді//

+Бір организм екіншісі арқылы тіршілік етеді, оған зиян келтіреді//

Екі организм бір біріне көмектесіп тіршілік етеді//

екі организм бір біріне байланысты емес, бірақ зиян келтіреді//

облигатты клеткаішілік тіршілік ету

***

Инкубациялық кезеңге тән ://

Анафилактикалық шок дамиды//

Интоксикация симптомдары байқалады//

+Ұзақтығы бірнеше сағаттан бірнеше апталар (жылдар) болуы мүмкін//

Қоршаған ортаға қоздырғыштың шектен тыс бөлінуі//

Аурудың спецификалы симптомдары көріне бастайды

***

Инфекциялық аурулардың сипаттамасына кірмейді://

жұқпалы//

+сол жүректің гипертрофиясы//

ағымы циклды//

инкубациялық кезеңі бар//

инфекциядан кейінгі иммунитет дамиды

***

Экологиялық белгілері бойынша микроорганизмдерді бөледі ://

+Облигатты клеткаішілік//

патогенді//

факультативті клеткаішілік//

хромосомадан тыс//

вирулентті

***

Прокариоттардың тұқым қуалаушылықтың материалдық негізін құрайды://

+ДНҚ//

РНҚ//

ақуыздар//

ферменттер//

плазмидалар

***

Вирусқа тән емес геномды анықтаңыз://

бір жіпшелі ДНҚ//

екі жіпшелі ДНҚ//

бір жіпшелі РНҚ//

екі жіпшелі РНҚ//

+РНҚ және ДНҚ

***

Микроб жасушасында ДНҚ орналасады://

+нуклеоидте//

жасуша қабырғасында//

мезосомада//

талшықтарда//

пилилерде

***

Ақуыздардың синтезі туралы ақпаратты тасымалдаушы гендер://

реттегішті гендер//

+құрылымдық гендер//

оператор//

транспозондар//

маркерлер

***

Вирогенияның мәні://

жаңа вириондардың пайда болуы//

вирустық геномдардың зақымдануы//

вириондардың жеке құрылымдық элементтердің қалыптасуы//

+зақымдалған жасушаның ДНҚ құрамына келесі синхронды

репликациямен вирустық нуклеин қышқылының интеграциялануы//

құрылымдық элементтердің жинақталуы

***

Модификация деп://

+организмнің бір немесе бірнеше фенотиптік белгілерінің өзгерісі//

жекеленген гендердің құрылымындағы өзгеріс//

хромосома құрылымының өзгерісі//

біріншілікті ДНҚ құрылымының өзгерісі//

жасушалық рекомбинациялар

***

Модификация кезіндегі организмнің өзгеріс белгілері://

даптациялық сипатта//

тұқым қуалаушылық сипатта//

генотипке әсері//

қайтымсыз сипатқа ие болады//

адаптациялық сипатта болмайды

***

Трансформация үрдісінің мәні://

+компетентті жасушалардың жасушадан тыс ДНҚ-ны тану қабілеті// 

фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//

байланысқа түскенде бактериялардың бір-бірімен міндетті түрде НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндігі//

фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//

бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері***

Трансдукция үрдісінің мәні://

бактерияның сыртқы ортадан НҚ-ның үлкен молекулаларын қабылдау мүмкіндігі//

+фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//

бактериялардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндігі//

фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//

бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері

***

 Коньюгация үрдісінің мәні://

бактерияның сыртқы ортадан НҚ-ның үлкен молекулаларын қабылдау мүмкіндігі//

фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//

+ДНҚ фрагменттерінің F плазмида көмегімен цитоплазмалық көпірше арқылы тасымалдануы//

фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//

бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері

***

Спонтанды мутациялар бұл://

+белгілі мутагендердің әрекетімен байланыстыруға қиын мутациялар//

ешқандай әсер етуінсіз микроорганизмдердің кез-келген популяциясында пайда  болатын мутациялар//

гендік мутациялардың қатысуының нәтижесінде пайда болатын мутациялар//

белгілі бір мөлшерде қойылған ультракүлгін сәулелер мен радияцияның әсер етуі нәтижесінде пайда болатын мутациялар//  

тәжірибе жүзінде физикалық және химиялық мутагенездермен әсер ету арқылы пайда болған мутация

***

 Фертильді F факторлы  плазмида://

ДНҚ хромосомасының бөлігі//

тасымалдаушы РНҚ молекуласны//

+ДНҚ-дан тыс хромосоманың тұйықталған молекуласы//

нуклеотидті реттілік//

транспозонды элементтер

***

 F плазмиданың қызметі://

транскрипция үрдісін бақылайды//

+коньюгация үрдісін бақылайды//

жасуша иесінің цитоплазмалық мембранасын қысқарту//

трансляция үрдісіне қатысады//

бактерияның вирулентті қасиетін бақылайды

***

Плазмидалар бұл://

бактериалды рибосомалар//

+хромосомадан тыс ДНҚ молекуласының генетикалық элементтері//

бактериалды мезосомалар//

қандай да бір белгілердің фенотиптік өзгерісі//

жыныстық пилилер

***

Плазмидалар бактериялардың ең маңызды белгілерін айқындайды://

+токсинді түзу//

талшықтарды түзу қабілеті//

ДНҚ-ның біріншілікті құрылымын өзгертеді//

трансдукцияға қабілеті//

трансформацияға қабілеті

***

Ген дегеніміз не://

бір жасушаның ұрпағы//

+ақуыз немесе полипептид молекуласының синтезін бақылайтын ДНҚ молекуласының бөлшегі//

ДНҚ-ның бір бөлігінен басқа бөлігіне ауыса алатын ДНҚ бөлшегі//

нуклеотидтердің реттілігінің өзгерісі//

тұқым қуалайтын біртұқымдас жасушалардан тұратын дақыл

***

Генетикалық рекомбинациялардың мәні://

+рецепиент жасуша мен ДНҚ донор жасушасының өзара генетикалық материалмен алмасуы //

1800 хромосома бөлшегінің бұрылуы//

екі жасушаның бірігіп, екі ядролы жсаушалардың пайда болуы//

микроб жасушасының генетикалық аппаратында еш өзгеіріссіз микробтың қасиеттерінің өзгерісі//

хромосома бөлігінің басқа бөлікке көшуі

***

Трансформация ненің көмегімен жүзеге асады://

әлсіз фагтың//

фертильді фактор//

+донор дақылының ДНҚ-мен//

лизогендікпен//

донор дақылының РНҚ-мен

***

Трансформация кезінде донор ДНҚ жасушаның реципиентке енген кезде не байқалады://

изогенизация//

деспирализация//

+реципиент геномына донор ДНҚ-ның бір жіпшесінің қосылуы//

конъюгация//

лизогенді бактерияларда көбеюі

***

R плазмида көмегімен тұрақтылықты анықтайтын антибиотик://

грамицидин//

трептомицин//

эритромицин//

экмолин//

тетрациклин

***

Бактериялардың дәрі-дәрмектерге тұрақтылық қасиетінің кең таралуы немен байланысты://

бактерия жасуша қабырғасының синтезінің бұзылысымен//

микробтардың цитоплазмасындағы ақуыздардың коагуляциясымен//

микроб жасушасының метаболизмнің бұзылысы//

+r-гендердің  конъюгативті плазмидалармен (R) өзара көшуі//

ақуыз синтезі кезіндегі әр түрлі кезеңдердің блокталуы

***

Генотиптік өзгеріс ненің нәтижесінде байқалады://

+мутация//

бактериялардың сүзгіш түрлерінің пайда болуы//

диссоциация//

ферментативтік өзгерістер//

спирттің әсерінен

***

Эписомды (плазмидті) факторларға жатады://

вирулентті бактериофаг//

әлсіз бактериофаг//

+дәрі-дәрмекке көптеген тұрақтылық факторлары//

хромосомды гендер//

супермутанттар

***

Диагностиканың молекулалы-генетикалық әдістерімен нені анықтайды://

спецификалық микробты ақуыздар;//

+қоздырғыштың нуклеин қышқылдары;//

қоздырғыш жасушасының метаболизм өнімдері;//

микробты антигендерге антиденелерді//

қоздырғыштың антигендерін

***

Вирустардағы генетикалық рекомбинациялар қалай аталады://

конъюгация;//

трансдукция;//

+шифт;//

дрейф//

трансформация

***

Вирустардағы нүктелік мутациялардың атауы://

+дрейф;//

шифт;//

конъюгация;//

трансдукция//

трансформация

***

Бактериялар барлық қасиеттерге ие қарапайым генетикалық бірліктер, төменде келтіріген қасиеттердан басқа//

олар гаплоидты;//

олардың генетикалық материалы бір хромосомаға жинақталған;//

бактерия геномының түсінігі бактерия геномына сәйкес;//

генетикалық код эукариоттардағыдай;//

+сызықтық спираль

***

Бактерияның генетикасын зерттеуде мына әдістен басқасының бәрі қолданылады://

генетикалық жұқа құрылымды картирлеу//

комплементациялық тестілеу//

трансформация//

+мейотикалық сегрегация//

трансдукция

***

Бактериялар барлық қасиеттерге ие қарапайым генетикалық бірліктер, төменде келтіріген қасиеттердан басқа://

олар гаплоидты//

олардың генетикалық материалы бір хромосомаға жинақталған //

+олардың ДНҚ-сы барлық гендерде аралық реттілікке (интрондар) ие//

олар да эукариот жасушалар сияқты сол генетикалық кодтарды пайдаланады//

олардың генотиптері мен фенотиптері бірдей

***

Бактериоционогенді плазмидалар нені анықтайды://

кең спектрлі әсер ететін антибиотиктердің синтезін;//

+жақын туысты бактерия түрлерін өлімге әкелетін ақуыздардың синтезі;//

F пилилердің синтезі;//

конъюгация үрдісі кезінде бактерияның донор болу мүмкіндігі//

трансформациялану мүмкіндігі.

***

«Мутация» терминін алған қолданған://

Пастер;//

Кох;//

+Бейеринк;//

Ивановский;//

Мечников.

***

Вирустардың геномы болуы мүмкін://

+ДНҚ немесе РНҚ молекуласы//

ДНҚ-ның екі молекуласымен//

протеин//

ДНҚ және РНҚ//

бір хромосома

***

Ретровирустар мына ферменттерге ие://

рестриктаза//

ДНК-аза//

РНК-полимераза//

ДНК-полимераза//

+кері транскриптаза

***

Транспозондар://

фенотиптік белгілері бар ақпаратқа ие емес қозғалмалы генетикалық элементтер //

енотиптік белгілері бар ақпаратқа ие қозғалмалы генетикалық элементтер //

конъюгация үрдісін анықтайды//

трансформация үрдісін анықтайды//

жанасу барысында бір жасушадан басқа жасушаға тасымалданатын генетикалық элементтер

***

Бактериядағы генетикалық ақпаратты  хромосомадан тыс тасымалдаушы://

мезосомалар//

волютин дәндер//

+плазмидалар//

вирулентті бактериофагтар//

нуклеоид

***

Lac–дақылдан ішек таяқшасының Lac мутанттарын бөліп алу үшін қандай ортаны қолданады://

СТА;//

қанды агар;//

+Эндо;//

висмут-сульфидті агар;//

сарысулы агар.

***

Микроорганизмдерде мутация ненің әсер етуінен пайда болады: //

ферменттердің//

+Ренген сәулелердің//

бактериялардың токсиндері//

өсу факторы//

оптимальді температураның

***

Жыныс кірпікшелердің синтезделуін қай плазмидалар бақылайды//

R-плазмида//

Col-плазмида//

+F-плазмида//

Ent-плазмида//

Hly-плазмида

***

Бактериялардың дәрі-дәрмектерге тұрақтылықтарын анықтайтын плазмидалар//

Ent-плазмидa//

F-плазмидa//

Col-плазмидa//

Hly-плазмидa//

+R-плазмидa

***

Жасушалық  геномның (ДНК) қалпына келу үрдісі //

модификация//

+репарация//

мутация//

диссоциация//

рекомбинация

***

Плазмидалар - бұл://

қосымша заттар//

бактерия жасушасының қосымша қоректік заттар//

адамның трансмиссивті аурулар қоздырғыштары//

+бактерияның хромосомадан тыс генетикалық ақпаратты тасымалдаушылар.//

бактериялардың вирустары  

***

Бактерияның хромосомадан тыс генетикалық ақпаратты тасымалдаушылар://

рибосомалар//

полисомалар//

праймерлер//

приондар//

+плазмидалар 

***

Бактерия жасушасында ДНK-ның орналасқан жері://

+нуклеоид//

жасуша қабырғасы//

цитоплазмалық мембрана//

талшықтар//

пилилер 

***

Фенотиптік өзгерістерге нені жатқызамыз://

вакциндік штаммдарды алу.//

эписомдардың тасымалдануы.//

+фенолды ортада бактерия талшықтарының жойылуы.//

спецификалық емес трансдукция.//

трансформация.

***

Вирустардың тұқым қуалаудың материалдық негізі болатын не://

протеин//

ДНҚ.//

РНҚ.//

+не ДНҚ, не РНҚ//

Липидтер.

***

Бактериялардың S түрінен R түріне ауысуы қалай аталады://

+диссоциация.//

рекомбинация.//

репарация.//

трансдукция.//

трансформация.

***

Бактериялардың диссоциациясы төмендегі қай формаларға тән://

L-трансформация.//

+модификация.//

мутация//

репликация//

рекомбинация.

***

Бактериялардың анбиотиктерге тұрақтылықтың біріншілікті генетикалық механизмдері://

жасуша қабырғасының компоненттерінің синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.//

R плазмидалардың тасымалдануы.//

+антибиотиктердің әсер етуі үшін «нысананың» болмауы.//

цитоплазмалық мембрананың синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.//

рибосомалық ақуыздардың синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.

***

Бактериялардағы трансформация үрдісіне анықтама беріңіз://

айқастыру кезіндегі донор жасушадан реципиент жасушаға генетикалық материалдың тасымалдануы.//

фаг көмегімен гентикалық ақпараттың жасуша-донордан жасуша-рецепиентке тасымалдау.//

фаг көмегімен донордан рецепиентке белгілі бер гендердің тасымалдануы //

+донордан рецепиентке міндетті түрде генетикалық материалдың берілуі. //

R- плазмидалардың донордан рецепиентке тасымалдануы.

***

Энтеротоксиндердің түзілуін бақылайтын плазмидалар://

К-плазмидалар //

+Ent-плазмидалар//

Н1у-плазмидалар//

F-плазмидалар//

Соl-плазмидалар

Антигеннің иммуногенді және антигенді қасиеттері байланысты://

+бөтендігімен//

молекулалық массасы төмен//

вируленттілігі//

комплементтің күрт құбылысы//

арнайы физикалық химиялық жағдайы

***

Аутоантигендер://

индивидуумды бір бірінен ажырататын антигендер//

+антиденелер туындататын организмнің өз антигендері//

әртүрлі микробтар өкілдерінде кездесетін жалпы антигендері//

белокты түрге спецификасы бар антигендер//

ағзалық тіндік спецификасы айқын емес белоктар

***

Организмде аутоантигендер пайда болуы байланысты://

+макроорганизмнің тіндері зақымданған//

толеранттылығы//

микробтық клетканың мутациясы//

антибиотиктер түзілуі//

лизоцим синтезі

***

Иммуноглобулиндер класы бір бірінен ажыратылады://

инфекциялық агентке қарсы түру факторлар кешеніне//

+седиментация константына//

антигендік спецификасына//

детерминантты топтары болмауы//

синтездеу механизміне

***

Антиденелер түзілуі бәсендейді://

антибиотиктер қабылдағанда//

антигенді адъювантпен бірге еңгізгенде//

шектен тыс витамин қабылдағанда//

+бір уақытта көптеген антигенді еңгізгенде//

иммуномодуляторлар қабылдағанда

***

Жетілмеген антиденелер://

дивалентті//

антигенмен байланысып үлкен конгломераттар тудырады//

блокадаланған антиген тұңбаға түседі//

микроб ферменттерінің белсенділігін тежейді//

+конгломерат түзбей антигенді блокадалайды

***

Жетілмеген антиденелерді анықтайтын реакция://

гемагглютинация//

преципитация//

агглютинация//

+Кумбс//

ИФА

***

Антигендердің иммуногенділігінін негізгі жағдайына кірмейді://

бөтен//

иммунокомпетентті организммен байланысты//

нақты химиялық табиғаты бар//

коллоидті жағдай//

+табиғаты жасанды

***

Жетік гуморалді жауап дамиды://

В-лимфоциттер тек антиген туралы ақпарат алуы//

В-лимфоциттер тек медиатордан хабар алады//

В-лимфоциттің мембранасынада бөтен антигеннің этиотопын ажыратуға қатысады//

+макрофагтар, Т-хелперлер, В-лимфоциттер қатысады//

тек Т-хелперлер қатысады

***

Иммунды жауаптың негізгі формаларына кірмейді://

антиденелер синтезі//

+оң хемотаксис//

иммунологиялық есте сақтау қалыптасады //

иммунологиялық толеранттылық дамиды//

гиперсезімталдылық

***

Антигендік мимикрия сипаттамасына кірмейді://

+микробтың вирулентті факторының бірі//

адам антигендерімен қоздырғыштың қиылыса әсер ететін антигендері //

микробтың макроорганизмнің қорғаныс механизміне төтеп беретін және онда көбейе алу қабілеті//

қоздырғыштың енуіне иммундық жауаптың бәсендеуіне әкеледі//

аурудың қолайсыз кенеттік жағдайына әкелуі мүмкін

***

IgА сипаттамасы://

қан сарысуында димер//

сүтте, сілекейде, несепте кездеседі//

+жергілікті иммунитетке жауапты//

плацента арқылы өтеді//

иммуноглобулиндердің негізгі класы

***

Ұрықтың пассивті иммунизациясын қамтамасыз ететін, плацента арқылы өте алатын иммуноглобулин класы://

А//

М//

+G//

Д//

Е

***

Антиденелер түзілу сипаттамасы://

гаммаглобулинемияда мүмкін//

+лимфа тінінде өтеді//

антибиотикотерапияда жылдам ұлғаяды//

антиген қатысуысыз өтеді//

Т-лимфоциттерге тәуелді емес

***

Антигеннің детерминантты топтарының қызметі://

антиденелер түзілуін дамытады//

микробтардың қорытылуын қамтиді//

фагоцитозды белсендіреді//

+антиденелердің активті орталықтарымен байланысады//

сарысулы иммуноглобулиндердің дисперстілігін өзгертеді

***

Антиденелер синтезінің бір фазасы://

ндуктивті//

селективті//

активті//

теріс хемотаксис//

лейкоциттер диализі

***

Антиденелердің химиялық табиғаты//

+протеин//

гликопротеид//

нуклеопротеид//

липополисахаридтер//

көмірсулар

***

Антиденелердің молекулалық құрылымы//

+екі ұзын ауыр және екі қысқа жеңіл тізбектер//

бір ұзын ауыр және екі қысқа жеңіл тізбектер//

екі ұзын ауыр және бір қысқа жеңіл тізбектер//

бір ұзын ауыр және бір қысқа жеңіл тізбектер//

үш ұзын ауыр тізбектер

***

Бактерияның Н антигені ненің құрамына кіреді//

макрокапсула//

+талшықтар//

споралар//

қоспалар//

клетка қабырғасы

***

О антигенді бөліп алу үшін бактериялық дақылды өндейді//

+жоғары температурамен//

формалинмен//

ацетонмен//

трипсинмен//

этанолмен

***

Организмнің десенсибилизациясын не бойынша жүргізеді//

Асколи //

Манту//

Кох//      

+Безредко//

Ивановский

***

Жетілмеген антигендердің (гаптендердің) қасиеттері://

антигенділік және спецификасы//

нуклеопротеид//

+арнайлығы//

протеин//

экзотоксин

***

Антигеннің иммуногенділігі байланысты://

вируленттілікпен//

токсикогенділікпен//

+бөтендігімен//

төмен молекулалық массаға//

комплементтің шапшаң құбылысына 

***

Антигеннің детерминантты топтары://

+антиденелермен байланысады//

фагоцитозды белсендіреді//

антиденелер түзілуін туындатады//

иммуноглобулиндердің дисперстілігін өзгертетеді//

вируленттілікті айқындатады 

***

Антиген бірінші рет еңгенде жауапқа бірінші болып иммуноглобулиннің қай класы түзіледі://

+IgM.//

IgD.//

IgG.//

IgE.//

IgA

***

Иммунитеттің ең басты қызметі://

Тосқауылдық қызмет//

Антагонистік қызмет//

+"бөтеннен"  "өзінің" қызметтерін жырата алады//

Жасуша қабырғаларының өткізгіштігін өзгерте алады//

Жергілікті сезімталдықты күшейтеді

***

Иммунитет түрлері:

+Жүре пайда болған//

Абсолютті//

Салыстырмалы//

Оталаудан кейінгі//

емдеу

***

табиғи иммунитеттің (түрлік) негізгі белгілері://

вакцинадан кейінгі//

+тұқым қуалайды//

өмір сүру барысында пайда болады//

салыстырмалы//

спецификалық емес

***

Жүре пайда болған иммунитеттің негізгі белгілері://

Түрлік белгі//

өмір сүру барысында пайда болады//

тұқым //

салыстырмалы//

спецификалық емес+

***

Туа падй болған белсенді иммунитет болуы мүмкін://

+Антибактериалды//

Антивакцинальді//

Антисарысулы//

Фагоцитозға қарсы//

антигормоналды

***

Антитоксикалық иммунитет қандай жағдайда пайда болады://

Эндотоксинді енгізу кезінде//

+Анатоксинмен иммундау барысында//

Кез-келген ақуызбен иммундау барысында//

Антимикробты сарысмуды пайдалану барысында//

Вирусқа қарсы сарысуды енгізгенде

***

Жүре пайда болған иммунитет болуы мүмкін://

Абсолютті//

+Антитоксикалық//

Туа пайда болған//

Жергілікті//

фагоцитарлы

***

Жүре пайда болған иммунитет://

Генотиптің өзгерісі нәтижесінде пайда болады//

Жасанды иимундау барысында пайда болады//

Туа пайда болған//

+Жекеленген емес//

Тұқым қуалайды//

***

Жасанды белсенді иммунитет://

Механикалық тосқауыл қызметін атқарады//

Вакцина енгізгеннен кейін пайда болады//

IgM түрінде тұқым қуалайды//

+Сарысуды енгізгеннен кейін пайда болады//

Ана сүті арқылы беріледі//

***

Спецификалық емес тұрақтылықтың негізгі  факторлары://

+Терінің қорғаныш қасиеттері//

Вакцинадан кейінгі//

Механикалық//

Антиденелерді өндіру//

Адамда мүлдем болмайды

***

Терінің тосқауылдық қызметі://

+Бактерицидті қасиетке ие//

Антиденелерді өндіру//

Түрлік белгі//

Балалық шақта белсендірек//

Антагонистік әсер ету

***

Шырышты қабаттардың тосқауылдық қызметі://

Антагонистік әсер ету//

+Механикалық тосқауыл//

Комплементтің әсері//

Вакцина енгізу кезінде байқалады//

Түрлік белгіге ие

***

Қалыпты микрофлораның қорғаныш қызметі://

Тосқауылды бекітуші//

Механикалық тосқауыл//

+Антагонисттік әсер//

Лизоцимнің бактерицидтік әсер етуі//

Адамда мүлдем болмайды

***

Табиғи иммунитеттің жасушалық қорғаныш факторлары://

Комплемент//

+Фагоцитоз//

Пропердин//

Антиденелер//

Лейкиндер//

***

Спецификалық емес гуморалды факторларға не жатпайды://

Лизоцим//

β-лизин//

комплемент//

интерферон//

+антитоксиндер

***

Лизоцим://

Көміртек//

Липопротеид//

+Фермент муроминидаза//

Фагоцитозды белендіреді//

Қалыпты микрофлораның қызметін тежейді//

***

Лизоцимді қайда анықтайды://

Зәрде//

Нәжісте//

+Көз жасында//

Лимфоциттерде//

макрофагтарда

Лизоцим әсіресе неге әсер етеді://

Грам оң бактерияларға//

+Грам теріс бактерияларға//

Макроорганизмге//

Фагоцитозға//

Шырышты қабаттарға

***

Комплемент:

+Ақуыз//

липополисахаридтер

микробтарды лизиске ұшыратпайды//

жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//

нуклеопротеид//

***

Комплементтің төменде келтірілгендердің біреуінен басқасының барлығы негізгі қасиеттеріне жатады ://

Термолабилді//

Иммунды лизис тудырады//

+Иммуноглобулин болып табылады//

Бактерицидті әсер етеді//

Антиген-антидене кешенімен байланысады

***

Комплементтің қорғаныш қызметтері:

жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//

вирустардың көбеюін тежейді//

микроорганизмдерді жояды//

+Иммунды лизис тудырады//

Бактериостатикалық әсер етеді

***

Қалыпты антиденелердің қорғаныштық қызметі://

Бактерияларды сіңіреді//

Антиген-антидене кешенімен байланысады//

+Фагоцитозды белсендіреді//

Шығу тегі жануар және өсімдік тектес жасушаларды ерітеді//

Комплемент бак кезде әсер етеді

***

Иммунитеттің жасушалық теориясын ұсынушы://

Пастер//

Кох//

+Мечников//

Ивановский//

Д"Эррель

***

Микрофагтар://

+Нейтрофилдер//

Эритроциттер//

Моноциттер//

Купфер жасушалары//

Ретикулярлы жасушалар

***

Қозғалғыш макрофагтар://

+Моноциттер//

ретикулярлы жасушалар//

эндотелий жасушалары//

қызыл сүйек кемігінің стромасы//

нейтрофилдер

***

Бекітілген макрофагтар://

Лимфалардың жасушалары//

Қан моноциттері// 

Нейтрофилдер//

+Купфер жасушалары//

Базофилдер

***

Фагоцитарлы жасушалардың қызметі://

Антиденелердің синтезіне қатысады//

+Микроорганизмдерді жояды//

Бактерицидті әсер етеді//

Антагонистік әсер етеді//

Атиген-антидене кешенімен байланысады

***

Фагоцитоз кезеңдерінің бірі://

+оңды хемотаксис//

Фаголизис//

лейкоцтитердің диапитезі//

Эритроциттердің гемолизі//

Хромосомадағы интеграция

***

Интерферон://

+Термостабилді бактерицидті зат//

Қан сарысуының жоғары молекулалы ақуызы//

Тін жасушалармен өндірілетін төменгі молекулалы ақуыз//

Лизин антиденелері//

Липид тектес зат

***

Аяқталмаған фагоцитоз қайда байқалады://

Іш сүзегінде//

+Гонореяда//

Дифтерияда//

Пиелонефритте//

Тырысқақта

***

Гемолитикалық сарысу://

+Эритроциттермен иммундау кезінде алынады//

Емдеуде қоланады//

Қосымша компоненттерсіз эритроциттерді лизиске ұшыратады//

Қалыпты антиденелерден тұрады//

Фагоцитозды тудырады

***

Фагоцитоздың интенсивтілігі://

+бір лейкоцитпен фагоциттелген бактериялардың орташа мөлшері//

микроорганизмдерді қоршап алу мүмкіндігі бар фагоциттердің профунті//

реакция беретін шамалы ғана мөлшерде сұйылтыған сарысу //

жасушаішілік қорытылу //

организмнің арнайы жасушалармен белсенді жұту үрдісі

***

Лизоциманің титрі://

+зерттелетін материалдың шамалы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы//

зерттелетін материалдың ең төменгі мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//

зерттелетін материалдың ең жоғарғы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//

антигеннің шамалы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//

антигеннің ең жоғарғы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы

***

Жүре пайда болған иммунитетті сипаттаудағы қате жауап ://

Жекеленген//

өмір сүру барысында пайда болады//

спецификалды//

+түрлік//

табиғи және жасанды түрлерге бөлінеді

***

Спецификалық емес иммунитеттің негізгі факторларға төменде келтірілгендірдің қайсысы тән емес://

Терінің және шырышты қабаттардың қорғаныштық қасиеттері //

+Т-хелперлер//

табиғи  киллерлер//

гуморалдық факторлар (лизоцим, комплемент және т.б.)//

фагоцитоз

***

Қалыпты микрофлораның қорғаныштық қызметіне не жатпайды://

+Механикалық тосқауыл//

Организмнің иммундық жүйесінің жетілуіне әсер етеді//

Қалыпты антиденелердің өндірісі//

Патогенді микробтардың шырышты қабаттарда колонизациялануына және адгезиялануына кедергі жасайды//

Патогенділерге  антагонистік әсер көрсетеді

***

Фагоциттер нені синтездей алмайтыны дәлелденді://

Оттегі радикалдарын2 , Н2 О2 )//

Комплемекнт пен лизоцим компоненттерін//

лизосомды ферменттер//

интерферон//

+кортикостероидтар

***

Фагоциттеуші жасушалардың қызмет етуіне жатпайды://

+Коплементті байланыстыру реакциясы//

Организмнің гомеостазын ұстап тұрады//

Қабыну және қалпына келу үрдістері//

Спецификалық емес инфекцияға қарсы қорғаныш //

Спецификалық  жасушалық иммунитеттің иммуногенезінде және реакцияларында 

***

Табиғи киллер жасушалары (ТКЖ)://

Токсиндердің әсерін бейтараптайды//

Анафилотоксин болып табылады//

Ферменттердің синтезделуіне белгі береді//

Лизосомды ферменттерді синтездейді//

+Ісікке қарсы бақылауды қалыптастырады

***

Лизоцимді сипаттауда төмендегінің қайсысы тән емес://

Ақуыз//

Муроминидаза ферменті//

Бактерия жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//

Грам оң бактерияларға әсер етеді//

+Барлық грам теріс бактерияларға белсенді әсер етуі

***

Интерферон://

Жасушадан тыс вирусты зақымдайды//

+Вирустық РНҚ-ның синтезін тосқауылдайды//

Лейкоциттерден өндірілмейді//

Антибактериалды белсенділікке ие//

Жасушалардың токсині

***

in vitro-да антиген-антиденелер байланысу реакциясы қолданылады//

алдын алуға//

емдеуге//

антибиотиктерге тұрақтылығын анықтау//

+бөліп алынған дақылды идентификациялау//

санитарлық гигиеналық зерттеулер

***

Қарапайым серологиялық реакциялар. Тұжырымды анықтаманы көрсетіңіз://

+екі компонент қана кіреді – антиген және антидене//

сұйық ортада өтеді//

реакциялық қоспада үш компонет бар//

бірнеше реакция тізбегі//

комплементті байланыстыру реакция

***

Преципитация реакциясы қолданылады://

+инфекциялық аурулар диагностикасында (cібір жарасы, дифтерия)//

топырақтың микробтармен ластануын анықтауда//

комплемент денгейін анықтауда//

қан тобын анықтауда//

бактерияның индикациясында

***

Преципитация реакция механизмі байланысты://

бактерияның беткейлі кернеуінің өзгеруіне//

диффузия және осмос процестеріне//

+ерітінді антиген-антидене кешені байланысуда//

клетка қабырғасы құрылымына//

микробтардың агрегациясына

***

Гельдегі преципитация реакциясы қолданылады://

антитоксикалық сарысуларды титрлеу//

антибиотиктердің төзімділігін зерттеу//

+токсингенділігін анықтау//

қан тобын анықтау//

комплемент денгейін анықтауда

***

Иммуноэлектрофорезді нені анықтауға қолданылады://

Преципитинді//

қоршаған ортадағы макроорганизмді//

+электрофорездік белсенділік бойынша антигендерді идентификациялау//

комплементті//

қан тобын анықтау

***

Жетік емес антиденелер қандай реакцияда анықтайды://

гемагглютинация//

преципитация//

агглютинация//

+Кумбс//

ИФА

***

Иммунофлюоресценция негізделген://

сарысудағы иммуноглобулиндер дисперстілігі өзгерілуде//

клетка мембрананың өткізгіштігіне//

диффузия және осмос процестеріне//

+антигеннің флуорохроммен таңбаланған арнайы антиденелердің байланысуында//

антиген әсерінен макрофагтар ядросының соматикалық мутациясына

***

Корпускулярлы антигендердің жабысуы және тұңбаға түсуі қандай реакцияда байқалады://

преципитация//

гглютинация//

нейтрализация//

иммунофлюоресценция//

флотация

***

Жіті респираторлы инфекцияға күдік туындағанда науқастың мұрынның төменгі қуысы бөліндісінен жағынды дайындалды. Ацетонда бекітіп, гриппке қарсы сарысумен өнделді. Қандай зерттеу әдісі қолданылды?//

Кумбс реакциясы//

ИФА//

РИА//

+тікелей емес иммунофлюоресценция реакциясы//

КБР

***

Иммуноблотинг әдісі ажыратады://

клиникалық материалдағы антигенді//

клиникалық материалда қоздырғыштың ДНҚ //

+қан сарысуындағы қоздырғыштың жеке антигендеріне түзілген антиденелерін//

эритроцитарлы диагностикум қолданып сарысудағы антиденелерді//

радиоактивті изотоппен таңбаланған антиденелерді қолданып материалдағы антигендерді

***

Иммуноблотинг әдістің принципі://

+белоктарды электрофорезбен ажыратып ИФА әдісімен антиденелерді анықтау//

белоктарды электрофорезбен ажыратып иммобилизация реакциясымен қосарлануы//

белоктарды электрофорезбен ажыратып иммунофлюоресценция әдісімен қосарлануы//

белоктарды электрофорезбен ажыратып полимеразалық тізбекті реакциясымен қосарлануы//

иммуноэлектрофорез

***

Комплементті байланыстыру реакциясының иммунологиялық заңдылығы://

бактериялардың беткейлік кернеуі өзгеруі//

сарысулық глобулиндердің дисперсттілігін өзгерту//

+комплементтің антигеннтидене комплексімен байланысу//

антигеннің агрегациясы//

диффузия және осмос процесі

***

Комплементті байланыстыру реакциясының оң нәтижесі://

гемолиз//

бактериялардың лизисі//

+гемолизі тоқтаған//

бактериялар жабысады//

тұңба "қол шатырына" ұқсас келеді

***

Иммуноферментті анализ негізделген://

сарысудағы глобулиндердің дисперстілігі өзгереді//

+антигендердің пероксидазасымен таңбаланған арнайы антиденелердің байланысуына//

клетка мембранасының өткізгіштігі//

антиген әсерінен макрофаг ядросындағы соматикалық мутацияға//

диффузия және осмос процесіне

***

Комплементті байланыстыру реакциясының теріс нәтижесі://

емолиз//

бактерия лизисі//

гемолизді тоқтату//

эритроциттер тұңбаға түседі//

бактериялар жабысады және түйіршіктер көрінеді

***

Антиденелерді анықтайтын ең сезімтал реакцияны көрсетіңіз://

преципитация//

+иммуноферментті анализ//

токсинді бейтараптау//

бактерияның агглютинациясы//

иммуноэлектрофорез

***

Нейтрализация реакциясы негізделген://

лейкоциттер лизисіне//

арнайы антидене әсерінен корпускулярлы антигенді ыдырату//

+антитоксикалық сарысу токсиннің улы әсерін бейтараптайды//

клетка мембранасының өткізгіштігін өзгертуіне//

антиген-антидене кешені комплементпен байланысуына

***

Иммобилизация реакция сипаттамасына кірмейді://

қозғалғыш микробтардың иммобилизациясын тудыратын антисарысулардың қабілеті//

микробтың антигендері мен антиденелер арасындағы реакцияға байланысты//

тырысқақ, мерезде қолданылады//

+лайланады, кейін тұңбаға түседі//

комплемент бар жерде ғана өтеді

***

Радиоиммунологиялық анализ сипаттамасындағы бір дұрыс емес тұжырымды табыңыз://

спецификасы жоғары//

қоюы жеңіл//

сезімталдығы жоғары//

радиоизотоптармен таңбаланған немесе таңбаланмаған антигендер антиденелердің шектеулі аймақтарына байланысуға бәсекелестікке түседі//

+гемагглютинация реакция нәтижесін ескереді

***

Мерез диагностикасында қолданылатын комплементті байланыстыру реакциясы авторы бойынша қалай аталады://

Борде-Жангу//

+Вассерман//

Видаль//

Кумбс//

Райт

***

Комплемент байланыстыру реакция оң нәтиже берді, егер://

шұнқырда гемолиз//

эритроциттердің агглютинациясы//

+гемолиз жоқ//

преципитат түзіледі//

индикатор түсі өзгерді//

***

Серологиялық реакциялар не үшін қолданылады://

инфекциялық аурулардың алдын алуы//

инфекциялық аурулардың терапиясына//

+инфекциялық аурулардың диагностикасына//

протеолитикалық белсенділікті анықтау//

биохимиялық белсенділікті анықтау

***

Белгілі сарысумен агглютинация реакциясын қоюына қажет//

орпускулярлы антиген//

комплемент//

гемолитикалық сарысу//

қой эритроциті//

лизоцим

***

Хрен пероксидазасымен таңбаланған  антиглобулинді сарысу қолданылады//

комплементті байланыстыру реакциясында//

ммуноферментті анализде//

ПГАР//

агглютинация реакциясында//

иммунофлюоресцентті әдісте

***

Агглютинация реакциясында қолданылатын диагностикум//

өлтірілген немесе тірі бактериялар//

+жеке бактериялық немесе вирустық антигендер//

алдын алу үшін//

емдеу үшін//

жануарларды иммунизация арқылы дайындайды

***

Резус-факторды және оған қарсы антиденелерді анықтайтын серологиялық реакция://

+Кумбс реакциясы//

комплементті байланыстыру реакциясы//

агглютинация реакциясы//

преципитация реакциясы//

нейтрализация реакциясы 

***

 Іш сүзегінде Видаль реакциясы анықтайды://

+О және Н антиденелерді.//

антигендерді//

қоздырғышты//

эндотоксинді//

экзотоксинді 

***

Вакциналар жіктелуіне кірмейді://

тірі//

өлі//

анатоксиндер//

+капсулалы//

химиялық

***

Тірі вакциналар://

АКДС//

+БЦЖ//

Көкжөтелге қарсы//

Менингококктық//

Іш сүзекке қарсы

***

Инактивацияланған вакцинлар://

Сіреспеге қарсы//

Сібір түйнемесіне қарсы//

+Обаға қарсы//

Дифтерияға қарсы//

Туберкулезге қарсы

***

Анатоксиндер қандай аурудың қоздырғышына қарсы иммунитет қалыптастырады://

Туберкулезге//

Гриппке//

іреспеге//

Көкжөтелге//

Полиомиелитке

***

Вакцинаның иммуногенділігін күшейту үшін құрамына еңгізеді://

+Адъювант//

Антибиотик//

Бактериофаг//

Сарысу//

пробиотик

***

Иммуногенділігі жоғары вакциналар://

+аттенуацияланған//

Анатоксиндер//

Химиялық//

инактивацияланған//

барлықтарының иммуногенділігі бірдей

***

АКДС вакцина құрамына кірмейді://

Сіреспеге қарсы анатоксин//

+Қызылшаға қарсы вакцина//

Көкжөтелге қарсы вакцина//

Дифтериялық анатоксин//

Алюминий гидроокисі

***

Вакцинаны тандаңыз://

+аттенуацияланған//

Сарысу//

Аллергендер//

Гаптендер//

диагностикумдар

***

Вакцина дайындауына арналған штамдар қасиеттері://

Ферментативті белсенді//

+Айқын иммуногенді//

Анаэробты тіршілік//

Жоғары вирулентті//

Сенсибилизация тудырушы

***

Иммуноглобулинді дайындайды://

Тек антитоксикалық сарысулардан//

Бактериалық антигендерден//

+нативті антимикробты сарысулардан//

химиялық вакциналардан//

тірі вакциналардан

***

иммуноглобулиндер препаратын дайындау үшін қолданады://

эритроциттер массасын//

лейкоциттер массасын//

тромбоциттер массасын//

+реконвалесценттер қанын//

науқас қанын

***

Адам қанынан алынған иммуноглобулин://

Тырысқаққа қарсы//

Дифтерияға қарсы//

Сіреспеге қарсы//

Менингококке қарсы//

+Қызылшаға қарсы

***

Диагностикалық сарысуларды пайдаланады://

емдеуге//

микроорганизмдер индикациясына//

алдын ауына//

+микроорганизмдердің идентификациясына//

қоршаған ортадан микробты табу үшін

***

Аллергияда байқалады://

Иммунды статустың бұзылуы//

Тіндер мен ағзалардың құрылымы мен қызметі бұзылуы//

+Организмнің сезімталдылығы күшеюі//

Гиперпродукцияға тұқым құалаушылық бейімділігі//

Генетикасы бөтен затты бейтараптау тәсілі

***

Инфекциялық аллергия://

Гиперсезімталдылықтың жедел типі//

Негізінде гуморалды жауап бар//

Сарысулар енгізгенде дамиды//

Антигенді бірінші рет енгізгенде дамиды//

+Гиперсезімталдылықтың баяу типі

***

Аллерген енген орнында байқалады://

+Инфильтрат//

күйік//

бөртпе//

іріңдеу//

некроз

***

Агглютинация реакциясында пайдаланатын диагностикум://

+Өлі немесе тірі бактериялар қоспасы//

лактобактерин//

бөлек микробтың немесе вирустың антигендері//

интерферон//

жануарларды иммунизациялау арқылы дайындайды

***

Аллергия сипаттамасы://

+Организмнің жоғары сезімталдылығы//

Организмнің сезімталдылығы болмайды//

Антигенді екінші рет енгізгенде сезімталдылық төмендейді//

Иммунитеттің бір түрі//

Организмнің толеранттылығы

***

Жедел типті аллергиялық реакцияның клиникалық көрінісі://

Инфекциялық аурулардағы аллергия//

+Анафилактикалық шок//

Жанасу аллергиясы//

Цитотоксикалық реакция//

Сарысулы ауру

***

 Цитотоксикалық реакция негізі://

IgE бөлінеді//

Сенсибилизацияланған Т-лимфоциттер жиналуы//

Преципитацияланатын антиденелердің бөлінуі//

-лимфоциттер цитокиндер бөледі//

Медиаторлар бөлінеді//

***

Гиперсезімталдылықтың баяу типінде қатысады://

+Т-лимфоцит//

Эритроцит//

В-лимфоцит//

Тромбоцит//

цитотоксин

***

Аутовакциналар://

Микробтар мен оның токсиндерінен дайындалады//

+Науқастан бөлінген микроб штаммы өлі вакцина құрамына кіреді//

Емдеуге қолданылмайды//

Пассивті иммунитет қалыптастырады//

Диагностикада қолданылады

***

Химиялық вакциналар://

Құрамында бүтін микробтық клетка бар//

Қыздырып және формалинмен өнделген микробтан дайындалған//

Лиофилді кептіру әдісімен кептіреді//

Антитоксикалық иммунитетті қалыптастырады//

+Толық жетілген антигендік комплекс

***

Тірі вакцина дайындау негізі://

кептіру//

фенолмен өндеу//

+аттенуация//

қатырып мұздату//

протективті антигенді ажырату

***

Тірі вакциналардың қасиеттері://

Айқын реактогенділігі жоқ//

Жоғары спецификалы//

вирулентті//

қиын ерітілетін заттарға адсорбцияланады//

+иммуногенділігі жоғары

***

Тірі вакциналардың өлі вакцинаға қарағанда жетістіктері://

+Иммуногенділігі жоғары болғандықтан аса қарқынды иммунитет қалыптастырады//

Микробтардан және олардың токсиндерінен алады//

Иммунитет реакцияларына қатысады//

Емдеу және алдын алуына пайдалынады//

Енгізу жеңіл

***

Дәрігерге туберкулезге қарсы вакцина егуін жүргізуді ұсынған. Арнайы профилактика үшін қолданатын препаратты табыңыз://

Туберкулин//

Антитоксикалық сарысу//

АКДС//

Тубазид//

+БЦЖ

***

Антитоксикалық сарысуларды қандай аурудың емдеуіне тағайындайды://

+дифтерия, сіреспе//

бруцеллез, туберкулез//

іш сүзегі, коли-инфекция//

грипп, гепатит В//

полиомиелит, көкжөтел

***

Антитоксикалық сарысулар://

Риккетсияға қарсы//

Тырысқаққа қарсы//

Энцефалитке қарсы//

Грипке қарсы//

+Сіреспеге қарсы

***

Антибактериялық сарысу құрамындағы антиденелердің қасиеттері://

+Агглютинин//

Анатоксин//

Интерферон//

Интерлейкин//

фагоцит

***

Антитоксикалық сарысулар://

Іш сүзегінде, дизентерияда қолданылады//

Грипп, гепатит А пайдалынады//

Агглютинациялық қасиеті бар//

іреспеде, ботулизмде қолданылады//

туберкулез, көкжөтелде қолданылады

***

Гомологиялы иммуноглобулиндердің емдеу препараты тағайындалады://

Бруцеллезде//

Туберкулезде//

грипте//

+гепатит В//

дизентерияда

***

инфекциялық аурулардың серотерапиясында жиі байқалатын асқынулар://

+анафилактикалық шок//

дисбактериоз//

дәріге төзімділік//

иммунитет тапшылығы//

қанда қан деңгейі жоғарлаған

***

Дерттің алдын алуы және емдеуіне қолданылатын интерферонның қасиеттері://

+Универсалды вирусқа қарсы белсенділік//

универсалды бактерияға қарсы белсенділік //

универсалды токсинді бейтараптайды//

универсалды саңырауқұлаққа қарсы белсенділік//

иммунодепрессант

***

"Вакцина" латын тілінен мағынасы://

қой//

Оспа//

+сиыр//

Бактерия//

вирус

***

 Қандай антимикробты агент анаэробты бактериялар өсуін тежейді://

+метронидозол;//

нистатин;//

леворин;//

полимиксин;//

грамицидин

***

Фитонцидтерді бөледі://

микроорганизмдер;//

қарапайымдылар;

+жоғары сатыдағы өсімдіктер//

жоғары сатыдағы жануарлар;//

табиғаты жасанды ағзалар

***

Лизоцимді бөледі://

микроорганизмдер;//

жоғары сатыдағы өсімдіктер;//

+жоғары сатыдағы жануарлардың тіндерінде;//

қарапайымдылар клеткаларында;//

химиялық жолмен алынған.

***

Пенициллинді өндіруші://

бацилла;//

+зең саңырауқұлағы;//

микрококктар;//

қарапайымдылар//

актиномицеттер

***

Гентамицинді өндіруші://

Зең саңырауқұлағы;//

микрококктар;//

+актиномицеттер;//

бациллалар;//

қарапайымдылар.

***

Нуклеин қышқылы синтезі мен транскрипциясының ингибиторлары://

пенициллин;//

стрептомицин;//

нистатин//

+рифампицин;//

эритромицин

***

Саңырауқұлаққа қарсы антибиотик://

+полиендер;//

цефалоспорин;//

пенициллин;//

аминогликозидтер;//

тетрациклин

***

-лактамды антибиотиктердің әсер ету механизмі://

микроб клеткасында белок синтезін тежейді;//

микроб мембранасының бүтіндігін бұзады;//

+клетка қабырғасының пептидогликан синтезін бұзады;//

нуклеин қышқылы синтезін бұзады//

спора түзуді бұзады

***

-лактамды антибиотик://

гентамицин;//

рифампицин;//

нистатин;//

+цефалоспорин;//

тобрамицин

***

 Аминогликозидтер тобына кіретін антибиотик://

нистатин;//

+гентамицин;//

эритромицин;//

пенициллин//

ципрофлоксацин

***

Антибиотиктің бактерицидтік әсерінің маңызы://

+микроорганизмдерді жояды//

микроб өсуі және көбеюі тежеледі//

мутацияны белсендіреді//

микробтың өсуін және көбеюін белсендіреді//

организмнің қорғаныс механизмдерін күшейтеді

***

Антибиотиктің бактериостаттық әсерінің маңызы://

микроорганизмдерді жояды//

+микроб өсуі және көбеюі тежеледі//

мутацияны белсендіреді//

микробтың өсуін және көбеюін белсендіреді//

организмнің қорғаныс механизмдерін күшейтеді

***

Бактериялардың клетка қабырғасы синтезін тежейтін антибиотик://

+пенициллин//

тетрациклин//

левомицетин//

рифампицин//

полимиксин

***

Белок синтезін тежейтін антибиотик://

+левомицетин//

пенициллин//

цефалоспорин//

рифампицин//

нистатин

***

Нуклеин қышқылы синтезін тежейтін антибиотик://

+рифампицин//

пенициллин//

тетрациклин//

полимиксин//

леворин

***

Цитоплазмалық мембрана бұтіндігін бұзатын антибиотик://

пенициллин//

тетрациклин//

левомицетин//

цефалоспорин//

+леворин

***

Антибиотиктер туралы ілім негізін қалаушы ғалым://

Пастер//

Монасеин//

Заболотный//

+Флеминг//

Кох

***

Антибиотиктер қасиеттері://

жалпы плазмалық уыт //

бактерия лизисін тудырады//

+бактериостатты әсері бар//

бактерицидті әсері жоқ//

вирусқа қарсы белсенділігі бар

***

Антибиотиктерге қойылатын талаптар://

+уытты қасиеті болмайды//

организмнің қорғаныс механизмдерін белсендіреді//

аз мөлшерде әсер ету//

организмнің белоктарымен байланысады//

бактериялық фильтрлер арқылы фильтрленуі

***

Тар спектрлі әсер ететін антибиотик://

цефалоспориндер//

макролид//

рифампицин//

+леворин//

левомицетин

***

Антибиотиктерге сезімталдылықты анықтауда дискі айналасында микробтың өсуі тежелген аймақ байқалады. Бұл нені тұжырымдайды://

+дақыл сезімтал//

белоктың денатурациясы//

уыттылығы жоқ//

мембрананың өткізгіштігі күшейген//

клеткада зат алмасуы белсенген

***

Микроорганизмдердің антибиотиктерге тұрақтылық механизмі байланысты://

антибиотикке клетка қабырғасы өткізгіштігі жойылады//

+ гендерде генетикалық рекомбинациялар жүреді//

антибиотиктердің активті формасы активті емес түріне ауысуы//

макроорганизмде антибиотиктердің өзгеруі//

антибиотиктері бар ортада бактерияның талшықтары жойылуда

***

Химиялық құрамы бойынша антибиотиктердің жіктелуі://

құрамында хлор бар;//

пенициллин;//

эритромицин;//

+тетрациклин;//

ауыр металл тұздары бар

***

Саңырауқұлақтар өндіретін антибиотик://

тетрациклин;//

+пенициллин;//

гентамицин;//

нистатин;//

эритромицин.

***

Актиномицеттер өндіретін антибиотик://

пенициллин;//

цефалоспорин;//

сульфаниламидтер;//

+гентамицин;//

cтерилизацияны бөліп жүргізеді//

+aвтоклавта //

қоректік ортаны стерилизация жасайды//

материалды t 50-65"C қыздырады

***

Шыны ыдысын стерилизациялайды://

пастеризациямен//

тиндализация//

+құрғақ ыстықпен//

Кох аппаратында//

бумен

***

Беткейлі активті заттардың әсер ету механизмі://

белоктың денатурациясын тудырады//

+цитоплазмалық мембрана арқылы қоректік заттар тасымалдауын бұзады//

нуклеопротеидтердің фосфорқышқылды топтарына ұқсастығы болғандықтан бактериялар өсуін тежейді//

бос қышқылдар әсерінен белокты коагуляциялайды//

глюкозаның дегидротациясына қатысатын коферменттер қызметін тежейді 

***

Ауыр металдар тұздарының әсер ету механизмі (мырыш, қорғасын, күміс және т.б.)://

белоктың денатурациясын тудырады//

цитоплазмалық мембрана арқылы қоректік заттар тасымалдауын бұзады//

нуклеопротеидтердің фосфорқышқылды топтарына ұқсастығы болғандықтан бактериялар өсуін тежейді//

+бос қышқылдар әсерінен белокты коагуляциялайды//

глюкозаның дегидротациясына қатысатын коферменттер қызметін тежейді 

***

Құрамында фенолы бар заттардың әсер ету механизмі://

белоктың денатурациясын тудырады//

цитоплазмалық мембрана арқылы қоректік заттар тасымалдауын бұзады//

нуклеопротеидтердің фосфорқышқылды топтарына ұқсастығы болғандықтан бактериялар өсуін тежейді//

бос қышқылдар әсерінен белокты коагуляциялайды//

+глюкозаның дегидратациясына қатысатын коферменттер қызметін тежейді 

***

Бояулардың әсер ету механизмі (бриллиантты жасыл, риванол және т.б.)://

белоктың денатурациясын тудырады//

цитоплазмалық мембрана арқылы қоректік заттар тасымалдауын бұзады//

нуклеопротеидтердің фосфорқышқылды топтарына ұқсастығы болғандықтан +бактериялар өсуін тежейді//

бос қышқылдар әсерінен белокты коагуляциялайды//

глюкозаның дегидротациясына қатысатын коферменттер қызметін тежейді 

***

Құрамында альдегиді бар дезинфектанттардың әсер ету механизмі://

+белоктың денатурациясын тудырады//

цитоплазмалық мембрана арқылы қоректік заттар тасымалдауын бұзады//

нуклеопротеидтердің фосфорқышқылды топтарына ұқсастығы болғандықтан бактериялар өсуін тежейді//

бос қышқылдар әсерінен белокты коагуляциялайды//

глюкозаның дегидротациясына қатысатын коферменттер қызметін тежейді 

***

 Антисептика - бұл://

адам организмі тіндеріне қоршаған ортадан микроорганизмді ендірмеуіне бағытталған іс-шаралар кешені//

ерінің және кілегей қабаттың зақымданған немесе интактті ошақтарынан бактерияны жоюға бағытталған іс-шаралар кешені//

қоршаған орта нысандарын залалсыздандыруға бағытталған іс-шаралар кешені//

организмнің барлық ұрықтарын жоюға бағытталған іс-шаралар кешені//

адам организмінде инфекциялық ошағы дамуын жеке тежейтін заттар

***

"Стерилизация" анықтамасы://

+физикалық факторлар әсерімен микроорганизмдердің барлық вегетативті формалары мен спораларында толығымен жою//

химиялық және физикалық факторлар әсерімен микроорганизмдердің барлық вегетативті формалары мен спораларында толығымен жою//

химиялық факторлар әсерімен микроорганизмдердің споралық формаларын толығымен жою (лизол, хлорамин)//

тек вегетативті формаларын жою//

химиялық факторлар әсерімен микроорганизмдердің барлық вегетативті формаларын толығымен жою (лизол, хлорамин)

***

Стерилизация әдісіне жатпайтын тәсіл://

Автоклавтау//

+пастеризация//

тиндализация//

күйдіру//

Пастер пешінде құрғақ ыстықпен әсері

***

Пастеризация – бұл://

қайнату;//

+материалды 70°С дейін 15 минут қыздырып, жылдам салқындату;//

материалды ұзақ уақыт 80°С қыздырып, жылдам салқындату;//

бумен өндеу//

материалды 180°С дейін 15 минут қыздырып, жылдам салқындату

***

Тиндализация – бұл://

қайнату;//

материалды 60-80°С аралығында 15 минут қыздырып, әрі қарай салқындату;//

материалды 80°С ұзақ уақыт қыздыру;//

қысым мен бу арқылы әсер ету//

+температурасы 1000С дейін және бумен әсер ету

***

Антисептик ретінде пайдаланылмайтын затты табыңыз://

Люголь ерітіндісі;//

метилен сия көгі;//

триклозан;//

+NaOH ерітіндісі//

генциан фиолет

***

Температураға тұрақсыз материалды стерилизация жасауына қолданылатын газ (буы)://

йодоформ//

глутар альдегиді//

+формальдегид//

этилен окисі//

азот окисі

***

Вирустардың антагонистік қарым қатынас құбылысы аталады://

симбиоз//

+интерференция//

вирогения//

сателлизм//

синергизм

***

Инфекциялық аурулар қоздырғышын таратушылармен күресті атайды://

дезинфекция//

+дезинсекция//

дератизация//

стерилизация//

пастеризация

***

Санитарлы-бактериологиялық зертханалар дезинфекцияның тиімділігін бақылайды://

жылына 1 рет//

+кварталына 1 рет//

күнделікті//

апта сайын//

айына бір рет

***

Емдеу-сақтандыру мекемелердің зертханалары дезинфекцияның тиімділігін бақылайды://

жылына 1 рет//

кварталына 1 рет//

+айына бір рет//

апта сайын//

күнделікті

***

 Дезинфекциялық шаралардың тиімділігін ішкі бақылауды кім жүргізеді://

бас дәрігері//

+ЕСМ/ЛПУ зертханасы//

СЭС//

бөлім меңгерушісі//

орта медициналық қызметкер

***

Физикалық стерилизацияға жатады://

+күйдіру//

стерилизант көмегімен газды тәсіл//

тексеру нысанын 24 сағат формалинизопропанол ерітіндісіне салып қояды//

формальдегид буымен стерилизация//

Rентген сәулелерін қолдану тәсіл

***

Стерилизация - бұл://

вакцина дайындау//

бактерияның диагностикалық антигендерін алу//

емдеу сарысуларын дайындау//

+микроорганизмді толығымен жою//

бактерияларды дақылдандыру әдісі

***

Инфекциялық аурулар қоздырғыштар көзі – кеміргіштермен қүресті атайды://

дезинфекция//

дезинсекция//

+дератизация//

стерилизация//

пастеризация

***

Емдеу-сақтандыру мекемелерінде дезинфекциялық іс-шаралар тиімді егер..://

урухана нысандарынан алынған жағындылардың барлығынан алтын түсті стафилококк және грамтеріс шартты-патогенді энтеробактериялар табылмаса//

аурухана нысандарынан алынған жағындылардың барлығынан алтын түсті стафилококк табылмаған, бірақ грамтеріс шартты-патогенді энтеробактериялар табылды//

аурухана нысандарынан алынған жағындылардың барлығынан алтын түсті стафилококк табылған, бірақ грамтеріс шартты-патогенді энтеробактериялар табылмады//

аурухана нысандарынан алынған жағындылардың барлығынан алтын түсті стафилококк табылмаған, бірақ грамоң шартты-патогенді бактериялар табылды//

аурухана нысандарынан алынған жағындылардың барлығынан алтын түсті стафилококк табылды, бірақ грамоң шартты-патогенді бактериялар табылмаған

***

Микроорганизмнің антибиотиктерге сезімталдығы анықталынады: //

+қағаз дискі әдісімен// 

агглютинация реакциясында// 

преципитация реакциясында// 

Грация бойынша титрлеу// 

Аппельман бойынша титрлеу

***

Антибиотиктің минималды тежеуші концентрациясын анықтайтын әдісті табыңыз://

антибиотиктермен сіңірілген дискі көмегімен агарға диффузия әдісі;//

шұнқырлар әдісі;//

+сериялық ерітінділер әдісі;//

Грация әдісі//

Аппельман әдісі

***

Топырақтың санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдері://

V.cholerue//

M.leprae//

+Cl.perfringens//

St.pyogenes//

Corynebacterium

***

Топырақта ұзақ уақыт сақталатын патогенді микроорганизм://

менингококк//

бордетелла//

шигелла//

+сіреспе клостридиясы//

гонококк

***

Судың микробтық саны://

ІТТБ табылған судың ең аз мөлшері//

материалда патогенді микробтардың саны//

+ 1 мл судағы мезофилді хемоорганотрофты бактериялар//

1 л судағы ІТТБ //

перфрингенс-титрмен есептелінеді

***

Судағы микробтар саның анықтайды://

зерттеу нысанның белгілі көлемінде табылған санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдер саны бойынша//

бір ішек таяқшасы табылған судең ең аз мөлшері//

колониялар саны бойынша//

+1 мл суды зерттеуде өскен колониялар саны бойынша//

Омельянский формуласы бойынша

***

Судың сапасын айқындайтын санитарлы көрсеткіштік микроб://

клостридиум перфрингенс//

тырысқақ вибрионы//

энтерококк//

+ішек таяқшасы//

стрептококк

***

Судың коли титрын анықтайды://

Вильсон- Блер ортасында//

Кесслер ортасында//

ЕПА себу//

+мембраналық фильтр әдісімен//

седиментациялық әдіспен

***

Орталық су желісіне қойылатын талаптар://

микробтар саны 100 аспайды//

коли-титр  2//

оли-индекс 3 аспайды//

коли индекс  5//

судың жалпы саны 300 аспайды

***

Ауаның санитарлы  гигиеналық жағдайын тұжырымдайды://

сальмонелла бар//

улы заттар бар//

+ауаның 1 м3 микробтар саны//

ішек таяқшасы саны бойынша//

термофилді бактерияны анықтау

***

Қоршаған орта нысандарының санитарлы бактериологиялық зерттеу мақсаты://

+қоршаған орта нысандардың эпидемиялық қауіпсіздігін анықтау//

нысандарды тексеру әдістерін талдау//

микрофлораның патогенділігін зерттеу//

антибиотиктерге резистенттілігін анықтау//

лизогенді бактерияларды анықтау

***

 Ауа арқылы таралмайтын ауруды табыңыз://

менингит//

дифтерия//

+сіреспе//

грипп//

көкжөтел

***

Су қоймасының 1 мл полисапробты аймақта кездеседі://

микробтар саны 100 аспайды;//

микробтар саны 100 мың;//

+микроб саны млн. және одан да көп;//

микробтар саны 500 және одан да көп;//

стерилді.

***

 Су қоймасының 1 мл мезосапробты аймақта кездеседі://

микробтар саны 100 аспайды;//

+микробтар саны 100 мыңдай;//

микробтар саны 1 млн. және одан да көп;//

микробтар саны 10 аспайды;//

микроорганизмдер жоқ.

***

Су қоймасының 1 мл олигосапробты аймақта кездеседі://

+микробтар саны 100 аспайды;//

стерилді;//

микробтар саны 1 млн.;//

микробтар саны 100 мың;//

микробтар саны 1001 млн.

***

Ас суы сапалы, егер://

+1 мл суда жалпы микроб саны – 100 аспайды;//

1 мл суда жалпы микроб саны – 100 ден 500 дейін;//

1 мл суда жалпы микроб саны – 500 ден 1000;//

суда бактериялар жоқ;//

1 мл суда жалпы микроб саны – 1000 аспайды

***

 Қандай инфекцияда ауа таралу факторы бола алмайды://

менингококкты;//

дифтерия;//

грипп;//

+дизентерия;//

туберкулез

***

«Операциялық» бөлменің 1м3 ауасында жалпы микробтар саны аспау керек://

10000;//

1000;//

+500;//

200;//

100

***

Ауаның микрофлорасын тексеруге пайдалынады://

Дригальский бойынша себу//

едиментациялық әдісті;//

Гоулди бойынша себу;//

сериялық ертінділер әдісті;//

барлық аталған әдістерді.

***

 Санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдердің талаптарына тек біреу жатпайды, тұжырымды табыңыз://

барлық уақытта адам мен жануарлардың бөліндісімен қоршаған ортаға бөлініп отырады;//

адам мен жануардан басқа иесі болмау керек;//

тіршілігі патогенді микробтар тіршілігіне сәйкес болу керек, адам организмінен солардың жолымен бөлініп отыруы;//

+қоршаған ортада белсенді көбейюге;//

қоршаған ортада өздерінің биологиялық қасиеттерін өзгертпеу керек

***

 Қоршаған орта нысандары нәжіспен ластану көрсеткіші://

стафилококк;//

+ішек таяқшасы тобы бактериялары;//

бифидумбактерия;//

бактероидтар;//

лактобактерия

***

Қоршаған орта нысандардың нәжіспен ластану көрсеткіштері://

+ішек таяқшасы тобы бактериялары; энтерококк; клостридия//

энтерококк; стафилококк, клостридия//

клостридия; ішек таяқшасы тобы бактериялары; стафилококк//

ішек таяқшасы тобы бактериялары; энтерококк; стрептококк;//

энтерококк; стрептококк; клостридия

***

 Судың вирустармен ластанған көрсеткіші://

полиомиелит вирусы;//

гепатит А вирусы;//

аденовирус;//

Коксаки вирусы;//

оли-бактериофаг.

***

 Топырақтың бактериямен ластанғанын бағалау үшін анықталған санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдерге кірмейді://

Ішек таяқшасы тобы бактериялары;//

энтерококк;//

+Candida туысы саңырауқұлақтары;//

клостридия;//

термофилді бактерия

***

 Ауаның санитарлы-көрсеткіштік микроорганизмі://

+стафилококк;//

коринебактерия;//

грипп вирусы;//

көкірінді таяқша;//

микобактерия

***

Ауыз суға қойылатын талаптар://

1 литр суда колифагтар саны 10 аспайды;//

1 л суда микробтар мүлдем болмайды;//

1 л суда микробтар 1000 аспайды;//

+1 л суда колифагтар болмайды;//

1 л суда эшерихия (ішек таяқшасы) микробы 10 аспайды

***

Судың санитарлық сапасын анықтайды://

микроскопия әдісімен;//

актериологиялық әдіспен;//

жануарларда биологиялық сынамада;//

молекулярлы генетикалық әдіспен;//

химиялық анализбен


Диплом на заказ


1. Полное описание витаминов
2. Парадигмальные основания науки
3. носитель национальной ментальности и языка Наша эпоха конец XX начало XXI в
4. Тема- Критерії відмов і граничних станів системи живлення бензинових ДВС Причини
5. Реферат- Механўзми двигуна (Детали двигателя)
6. экономическая эффективность.html
7. 0007 Гідрологія суші водні ресурси гідрохімія А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття науков
8. Реферат- Техногенные месторождения
9. а l Si P S Cl в C Si Ge Sn Pb ~атарларында электртерістігіні~ м~ні е~ ~лкен атомдарды к~рсеті~із Cl C l2O3~ 6Н
10. план Введение Краткое описание Бизнес и его общая стратегия Маркетинговый анализ и марке
11. а фирменный стиль
12. варианте но окончательный выбор остается за пациентом
13. Авиньонское пленение пап
14. Скрытые радужные полосы2Микроперфорация3Ныряющая металлизированная нить4Цветоперелетная краска5Защитны
15. Диоды
16. тематике 1курс 1 семестр специальность НГД13 Определители 2го порядка определение свойства
17. Правовое регулирование в сфере ответственности за нарушение норм трудового законодательства РФ
18. Вопросы естествознания в теории и практике
19. Детали машин Грузоподъемные механизмы и транспортные средства
20. варіант відповіді 1