Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

а l Si P S Cl в C Si Ge Sn Pb ~атарларында электртерістігіні~ м~ні е~ ~лкен атомдарды к~рсеті~із Cl C l2O3~ 6Н

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


а) Al, Si, P, S, Cl  в) C, Si, Ge, Sn, Pb  қатарларында электртерістігінің мәні ең үлкен атомдарды көрсетіңіз Cl, C

Al2O3(қ) + 6НСl(c) = 2AlCl3(c) + 3H2O(c) + Q Үрдісінің сипаты қайтымсыз және гомогенді

BeF2 молекуласында Be электрондарының гибридтену түрі қандай? sp2

CO(г) + 2Н2(г) = СН3ОН(г) + Q Үрдісіндегі тепе – теңдікті солға ығыстыратын жағдай Н2 концентрациясын жоғарлату

CsF моекуласындағы байланыс түрін көрсетіңдер иондық

а) H2(г) + Сl2(г)= 2НСl(г) + Q

б) H2S(г)2(г) + S(қ)- Q  екі үрдісте де тепе – теңдік ығыспайтын жағдай

температураны жоғарлату

I2 молекуласында байланыс түрі қандай? ковалентті полюссіз

Na3PO4 тұзының эквиваленттік массасы нешеге тең? 54,67 г/моль

p1 элементтердің тобына кіретін элементтерді көрсетіңіздер Al, In, Tl

(W) атомының қалыпты күйдегі валенттік конфигурациясын тап

...5d4 6s2

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 электронды конфигурациясы бар элемент атомы Na

1,3 г металл гидроксидінең   2,85г оның сульфаты алынды. Металдың эквиваленттік массасын анықтаңдар 9 г/моль

2SO3 = 2SO2 + O2 – 198кДж Термохимиялық теңдеуі бойынша 8 г күкірт (VI)

оксиді әрекеттесуі кезіндегі жұмсалған жылу 99 кДж

2 моль күкірт қышқылының массасы 196 г

3,85г металл нитратынан 1,60 г оның гидроксиді алынған. Металдың эквиваленттік массасын есептеңіз 15 г/моль

4 – периодтағы  6 – топтың қосымша топшасында орналасқан элементтің рет нөмірі 24

4d – деңгейшеде молибден атомында неше электрон бар? 5

4p – деңгейшесін толтыратын ең көп электрондар саны 6

…5s2 5p2 конфигурациясы бар элемент Sn

5,4г үш валентті металл қышқылымен әрекеттескенде, бөлінген сутек

күкіртпен әрекеттесіп, қалыпты жағдайда өлшенген 7,38 л күкіртсутек түзеді. 60% оттегінен тұратын қосылыстағы элементтің

эквиваленттік массасын есептеңдер 5,33 г/моль

8,71 г металл оттегімен қосылып 9,71г оксид түзеді. Металдың эквиваленттік массасын табыңдар 69,68 г/моль

9,6 г екі валентті металл жанғанда, қалыпты жағдайда 4,48 л оттек реакцияға қатысады. Осы металдың атын ата (оттектің эквиваленттік массасы  8 г/мольге тең) Mg

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 электронды конфигурациясы бар элемент атомы Na

1,3 г металл гидроксидінең   2,85г оның сульфаты алынды.

Металдың эквиваленттік массасын анықтаңдар 9 г/моль

2SO3 = 2SO2 + O2 – 198кДж Термохимиялық теңдеуі бойынша 8 г күкірт (VI)

оксиді әрекеттесуі кезіндегі жұмсалған жылу 99 кДж

2 моль күкірт қышқылының массасы 196 г

3,85г металл нитратынан 1,60 г оның гидроксиді алынған. Металдың эквиваленттік массасын есептеңіз 15 г/моль

4 – периодтағы  6 – топтың қосымша топшасында орналасқан элементтің рет нөмірі 24

4d – деңгейшеде молибден

атомында неше электрон бар? 5

4p – деңгейшесін толтыратын ең көп электрондар саны 6

…5s2 5p2 конфигурациясы бар элемент Sn

5,4г үш валентті металл қышқылымен әрекеттескенде, бөлінген сутек күкіртпен әрекеттесіп, қалыпты жағдайда өлшенген 7,38 л күкіртсутек түзеді. Қышқылмен әрекеттесетін қай металл екенін анықта Al

60% оттегінен тұратын қосылыстағы элементтің эквиваленттік массасын есептеңдер 5,33 г/моль

8,71 г металл оттегімен

қосылып 9,71г оксид түзеді. Металдың эквиваленттік массасын табыңдар 69,68 г/моль

9,6 г екі валентті металл жанғанда, қалыпты жағдайда 4,48 л оттек реакцияға қатысады. Осы металдың атын ата (оттектің эквиваленттік массасы  8 г/мольге тең) Mg

Азот қышқылының мольдік массасы 63 г/моль

Азот оксидінің 193,2 г қанша моль болады? 0,1 моль

Азоттың (V) гидроксидіне сәйкес формула HRO3

Арасында гомогенді реакция жүретін жағдай хлор мен

сутек

Атомның электрондық структурасы 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  3d10  4s2 бейнеленген элементтің реттік нөмерін анықтаңыз 30

Бас квант саны нені анықтайды? кванттық деңгейдегі электронның энергия қорын

Берілген тұздар қатарындағы гидролизге ұшырайтындарын

нөмірлері: 1. NaCl  2. Al2S3  3. MgSO4  4. KNO3  5. ZnCl2  6. BaCl2  7. FeSO4  2 3 5 7

Бір период ішінде атом ядросы зарядының өсуімен элементтердің металдық

қасиеттері қалай өзгереді? әлсірейді

Вант – Гофф ережесі бойынша химиялық реакция жылдамдығы ... 2-4 есе өседі температура төмендегенде

Вант – Гофф ережесі реакция жылдамдығына ненің әсерін ескереді?

температура

Егер 0,195г металл қалыпты жағдайда 0,056 л сутегін

ығыстыратын болса, металдың эквивалеттік массасын есептеңіз 39 г/моль

Жүйеде температураны төмендеткенде де, қысымды көтергенде де химиялық тепе –

теңдік өнімдердің түзілу жағына ығысатын үрдіс N2+O2=2NO - Q

Зат 39 % күкірт және мышьяктан тұрады. Мышьяктың эквиваленттік массасын есептеңіз, егер күкірттің эквиваленттік массасы 16 г/мольге тең 25 г/моль

Зат эквивалентінің өлшем бірлігі не? Моль

Изобаралы процестер жүру жағдайы тұрақты температура

Иондық байланыс түзетіндер күкірт және магний

Иондық байланысы бар

қосылыс мырыш оксиді

Кальций хлоридінің құрамында 36 % кальций бар. Кальцийдің эквиваленттік

массасы  20 г/мольге тең екенін ескере отырып, хлордың эквиваленттік

массасын есептеп шығар 35,5 г/моль

Ковалентті полюссіз байланысқа жататын заттар Cl2

Көміртегі (IV) оксиді 27,27%

көміртегі және 72,73% оттегінен тұрады.

Көміртегінің эквиваленттік массасын есептеңіз 3 г/моль

Курчатовий  қай тип элементіне жатады? d

Күкірт атомындағы нейтрон саны 16

Күкірт қышқылының 24,52г  мырыштың  16,34г әрекеттеседі. Мырыштың

Күкіртсутек молекуласындағы химиялық байланыс түрі ковалентті полярлы

Қандай ионның радиусы қысқа? F-

Қандай қатардағы элемент R2O5 – ке сәйкес келетін оксидтер

түзеді? N, P, As

Қозған күйіндегі конфигурациясы ...3s1  3p3  3d0 болатын элемент Si

Қос тұздар – қышқыл

қалдығынан және екі әр

түрлі катионынан тұрады

Құрамында атомдарының саны көбірек молекула: литий ацетаты

Қышқылдың эквиваленттік массасын анықтаңыз, егер оның 0,366г бейтараптау үшін натрий гидроксидінің 0,292г қажет. NaOH-тің эквиваленттік массасы 40г/мольге тең 50 г/моль

Қышқылдың эквиваленттік массасын анықтаңыз, егер оның 0,943г бейтараптау үшін калий гироксидінің 1,291 г қажет. KOH-тің эквиваленттік

массасы 56 г/мольге тең 40,90 г/моль

Металл хлоридіндегі металдың массалық үлесі 36%. Металдың эквиваленттік массасын есептеңіз. Егер эквиваленттік масса хлордың 35,5г/мольге  тең болса 20 г/моль

Металдың 16,74 г тотыққанда оксидтің 21,54 г түзіледі. Металдың эквиваленттік массасын есепте (г/моль) 27,9

«Моль» ұғымының анықтамасы 6,02×10²³ структуралық бөлшектің зат мөлшері

Мына берілген теңдеу бойынша реакциядағы Fe(OH)3-тің эквиваленттік массасын есептеңіз

Fe(OH)3+HCl=Fe(OH)2Cl+H2O 107 г/моль

Мына жүйеде      FeO(T) + H2(г) = Fe(T) + H2О(г) + Q Химиялық тепетеңдік реакцияөніміне қарай жылжиды, егер... қысым төмендесе

Мына реакция теңдеуі бойынша алюминий хлоридінің эквиваленттік массасын есептеңіз AlCl3+2NaOH=Al(OH)2Cl+2NaCl 66,68 г/моль

Мырыштың эквиваленттік массасы 32,5г/моль.Егерде, 14,75г никель тұзының құрамындағы никельдің 16,25г мырыш орнын басса, никельдің эквиваленттік массасы нешеге

тең болады? 29,5 г

Мырыштың 193,2 г қанша моль болады? 3 моль

Натрий карбонатының Na2CO3 эквиваленттік массасын есептеңіз (г/моль)

53

Негізгі топша дегеніміз сыртқы деңгейде валентті электрондары бар атомдар

Негізгі топша металдары Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Нернст теңдеуі: ΔSх.р.=ΣΔS0өнім- ΣΔS0баст.зат

О химиялық таңбасы... бір атомды көрсетеді

Оттектің конфигурациясы 2 есе арттырғанда күкіртсутегінің

жану реакциясының (2Н2S+3O2=2SO2+2H2O) жылдамдығы:  2 есе артады

Оттектің эквиваленттік көлемі нешеге тең? 5,6 л

Оттектің электрондық конфигурациясы мынадай: …2s2 2p4

Период дегеніміз кванттық деңгейлер саны бірдей элемент жиынтығы

Периодтық заңның физикалық мағанасы атомдарының электрондық қабықшаларының периодтық толтырылуы

Сурьма элементінің жоғары оксидінің және ұшқыш сутекті

қосылысының формулалары: Sb2O5  және  SbH3

Сутектің ұшпайтын қосылысы AlH3

Сутектің эквиваленттік көлемі нешеге тең? 11,2 л

Тек қосымша топшада орналасқан металдар қатары l Mn, Tc, Re

Температураны 500 С –тан 900 С – қа көтергендегі (γ=2) реакция жылдамдығының артуы: 12 есе

Темір хлоридінің біреуінде 34,5 %, екішісінде 44,1 % темір бар. Вольфрам

Терісэлектрлігі өте алшақ атомдардың арасында болатын

байланыс ковалентті полярлы

Терісэлектрлік белгілі бір атомның басқа химиялық элемент атомының протонын тарту қасиеті

Үшінші энергетикалық деңгейде неше максимал электрон саны бар? 18

Фосфор қышқылының эквиваленті нешеге тең? 1/3 моль

Химиялық реакция жылдамдығы температураға тәуелді екенін қандай теңдеу көрсетеді? V=C2-C1/τ2-τ1

Химиялық реакция жылдамдығына ... әсер етпейді

температураның көтерілуі

Химиялық реакцияның теңдеуі қай заңды анықтайды? массаның сақталуын

Химиялық формула нені көрсетеді? молекуланың сандық және сапалық құрамын көрсетеді

Хлор атомында неше жұп электроны бар? 8

Хлоридтердегі темірдің валенттіліктерін анықтаңдар 3;2

Эквивалент дегеніміз не? әр түрлі типтердегі сутек атомдарының 1 мольмен әрекеттесетін заттың саны

Эквивалент заңының

математикалық өрнектелуі қандай болады? m1/m2= m1э/m2э

Эквиваленттік массасы 32,69 г/моль. Күкірт қышқылының эквиваленттік массасын табыңдар 49 г/моль

Электролиттер дегеніміз не? атомды кристалды торлары бар заттар

Электртерістілігі ең жоғары элемент фтор

Элемент деп қандай атомдар жинағы аталады? бірдей ядро зарядты

Элементтердің қандай қатарын топ деп айтамыз? сыртқы деңгейде электрон саны бірдей

Элементтердің периодтық жүйесі қай заңның графикалық өрнектелуі болып табылады? периодтық

Элементтердің электртерістігі өсетін қатары P-As-Sb-Bi

Элементтің реттік нөмірінің физикалық мағанасы атом ядросының заряды
1. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.4
2.  Люди спілкуються між собою за допомогою мови
3. СевероОсетинская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Феде
4. Лекции по общей психологии М
5. растекалась вначале главным образом по северной части Евразии в направлении полярных регионов и Северного
6. давно когда альтмеры Саммерсета изгнали своих инакомыслящих братьев существовали и те меры которые не сог
7. горячая йога помогает и как обойти весь ЛосАнджелес без машины кажется невозможно но правда
8. Маркетинг в сфере туристических услуг
9. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук К
10. Организация кредитования физических лиц в Северо-Западном банке Сбербанка России
11. . Что называется облаками Облака видимое скопление капель воды и кристаллов льда продуктов конденсации и
12. Красноярская горногеологическая компания г.html
13. . Я люблю тебя. 2.
14. Лекция Нарушения внутриутробного развития человека 2002.html
15. Реферат- Виды кормового поведения кулика-сороки
16. Прошу тебя останься с нами подольше Предисловие Начало поисков Я сам себе напоминаю малень
17. привлечение иностранных инвестиций
18. Олдос Леонард Хаксли О дивный новый мир [Прекрасный новый мир]
19. Тема- 6 Сучасна світова філософія План 1
20. тематичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття науково