Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. Метемпсихоз та уявлення про існування душі в потойбічному світі.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Семінар перший

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

ПЕРВІСНИХ ВІРУВАНЬ

Мета заняття: зясувати первісні уявлення про природу душі, що містяться в міфологічних джерелах, легендах, повірях, переказах.

План заняття

 1.  Анімізм: первісна світоглядно-психологічна теорія.
 2.  Міфологічні уявлення про форми існування душі.
 3.  Метемпсихоз та уявлення про існування душі в потойбічному світі.
 4.  Тотемізм як культ міфічних першопредків.
 5.  Поняття про табу як первісну регламентацію людської поведінки.
 6.  Шаманізм як психотерапія первісної доби.

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

1. Чому первісні люди намагалися досягти бажаної мети шляхом використання уявлюваної "магічної сили"?

2. Які види первісної магії розрізнюють науковці залежно від призначення магічних процедур?

3. Чому З. Фройд назвав анімізм першою світоглядно-психологічною теорією людства?

4. Поясніть причини наявності в міфологічному світогляді уявлень про існування кількох душ в одній і тій же людині.

5. Наведіть приклади  народних міфологічних уявлень про місця локалізації душі.

6. Що таке фетиші і чому ним приписувалася надприродна сила?

7. Як ви розумієте явище метемпсихозу?

8. До яких  первісних уявлень призводив факт тілесної схожості між батьками і дітьми?

9. Як образи сновидінь та галюцінаторні видіння сприяють виникненню фантазій про душу?

10. Чому в тотемізмі вчені вбачають ключ до реконструкції первісної культури?

11. Чому В. Вундт називав табу неписаним законодавчим кодексом людства?

12. Чому на думку З. Фройда з проблемою табу пов'язаний такий феномен, як совість?

13. Назвіть найважливіші відмітні риси шаманізму.

14. Поясніть чому деякі сучасні дослідники вбачають в шаманах попередників психоаналітиків, а шаманство трактують як стародавню форму психотерапії?

Рекомендована література

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1994.

Леві-Строс К. Первісне мислення. – К., 2000.

Махній М.М., Скок М.А. Історія психології: Психологічна думка стародавнього світу. – Чернігів, 2001.

Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження. – К., 2005.

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М, 1995.

Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990.

Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1986.

Інтернет-ресурси

Махній М.М., Скок М.А. Історія психологічної думки: Навч. посібник. [Електронний ресурс]. - Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2010. –

Режим доступу:

http://makhnii-history.blogspot.com/

Семінар другий

ВИНИКНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

В ЕПОХУ АНТИЧНОСТІ

Мета заняття: проаналізувати психологічні вчення видатних мислителів античності, показати виховний вплив психологічної думки стародавнього світу на життя сучасної людини.

План заняття

 1.  Уявлення про людину та її душу античних філософів Мілетської школи: Фалес, Анаксімандр, Анаксімен.
 2.  Душевний світ людини за Гераклітом Ефеським.
 3.  Психологічні теорії Піфагора.
 4.  Психологічні конструкції  Емпедокла.
 5.   Психологічні уявлення Анаксагора.

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

1. Поясніть, на які чинники спирався Фалес, проголошуючи "воду" першоелементом світу і душі?

2. До яких аргументів вдавався Анаксімен, висуваючи ідею всезагальної одухотвореності?

3. У чому полягає оригінальність концепції Анаксімандра про походження космосу і людей?

4. Чому Геракліт уявляв людську душу як нероздільне поєднання вогню і води?

5. Які принципи вдосконалення людської душі пропагував Геракліт?

6. Як ви розумієте метафори Геракліта "свавілля треба гасити частіше, аніж пожежу", "норов людини – її демон"?

7. Як математичні дослідження поєднувались в піфагорійському вченні з уявленнями про долю та якості людини?

8. Чому одним з принципових моментів Піфагорового вчення була віра в переселення душ після смерті людини з одного тіла в інше?

9. Як інтерпретують тезу Піфагора про те, що тіло є для душі ув'язненням?

10. Схарактеризуйте спосіб життя піфагорійців, їхню ієрархію життєвих цінностей?

11. Поясніть концепцію Емпедокла про "корені усіх речей".

12. Яку роль в космогонічній концепції Емпедокла виконують дві сили "Любов" і "Ворожнеча"?

13. Оцініть винахідливість Емпедокла в поясненні біологічних і психічних явищ.

14. Прокоментуйте Емпедоклову теорію сприймання і вчення про темперамент.

15. Поясніть основні моменти концепції Анаксагора про першооснови космосу "гомеомерії"  і про світову силу, що ними керує  – "нус".

16. Чому Анаксагор порушив питання про зв'язок розуму і рухів руки?

17. Як Анаксагор доводив тезу про те, що душа є джерелом руху?

18. Чому тлумачення Анаксагором процесу сприймання були прямою протилежністю поясненням Емпедокла?

Рекомендована література

Адо П. Что такое античная философия. – М., 1999.

Виндельбанд В. История древней философии. – К., 1995.

Гомперц Т. Греческие мыслители. – СПб., 1999.

Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности. – М., 1997.

Кессиди Ф.Х. Гераклит. – М., 1982.

Марцинковская Т.Д. История психологии. – М., 2001.

Махній М.М., Скок М.А. Історія психології: Психологічна думка стародавнього світу. – Чернігів, 2001.

Рожанский И.Д. Анаксагор. – М., 1983.

Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження. – К., 2005.

Семушкин А.В. Эмпедокл. – М., 1985.

Тихолаз А.Г. Геракліт. – К., 1995.

Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. – М., 1997.

Ярошевский М.Г. История психологии. От античности до середины ХХ века. – М., 1997.

Семінар третій

ПРОВІДНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ АНТИЧНОСТІ

Мета заняття: ознайомитися із провідними матеріалістичними та  ідеалістичними теоріями античної психології, показати їхній вплив на подальший розвиток психологічної думки.

План заняття

 1.  Матеріалістична філософсько-психологічна концепція Демокріта.
 2.  Ідеалістична філософсько-психологічна концепція Сократа.
 3.  Психологія Платона.
 4.  Вчення про душу Арістотеля.

Теми реферативних повідомлень

 1.  Антична фізіономіка про взаємозв’язок зовнішності і характеру.
 2.  Вчення Платона про Ерос (за твором Бенкет, або бесіда про любов).
 3.  Вчення про темперамент людини у Гіппократа.
 4.  Вчення Теофраста про характер людини (за твором Характери)
 5.  Теорія дружби Арістотеля (за працею Нікомахова етика).

Рекомендована література

Александер Ф., Селесник Ш. Человек и его душа: познание и врачевание от древности и до наших дней. – М., 1995.

Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1999.

Асмус В.Ф. Платон. – М., 1975.

Барнс Дж. Аристотель: краткое введение. – М., 2006.

Виндельбанд В. История древней философии. – К., 1995.

Виц Б.Б. Демокрит. – М., 1979.

Гомперц Т. Греческие мыслители. – СПб., 1999.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1986.

Дюмон Ж.-П. Античная философия. – М., 2006.

Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности. – М., 1997.

Кессиди Ф.Х. Сократ. – М., 1988.

Лосев А. Ф. История античной философии. – М., 1989.

Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. – М., 1993.

Льюис Дж. Античная философия: от Фалеса до Сократа. – Минск, 1997.

Марцинковская Т.Д. История психологии. – М., 2001.

Махній М.М., Скок М.А. Історія психології: Психологічна думка стародавнього світу. – Чернігів, 2001.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К, 1995.

Реале Д, Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: Античность. – СПб., 1994.

Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження. – К., 2005.

Стретерн П. Аристотель за 90 минут. – М., 2004.

Стретерн П. Платон за 90 минут. – М., 2003.

Таранов П.С. Анатомия мудрости: 120 философов: В 2-х т. – Симферополь,1997.

Татаркевич В. Історія філософії. – Львів, 1997.

Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. – М., 1997.

Чанышев А.Н. Аристотель. – М., 1987.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

Чанышев А.Н. Философия древнего мира. – М, 1999.

Шичалина Ю.А. История античного платонизма. – М., 2000.

Эннэс Дж. Платон: краткое введение. – М., 2007.

Ярошевский М.Г. История психологии. От античности до середины ХХ века. – М., 1997.

Семінар четвертий

ДАВНЬОІНДІЙСЬКА ПСИХОЛОГІЯ

Мета заняття: ознайомитися із провідними філософсько-психологічними вченнями Стародавньої Індії, показати їхній зв'язок із сучасними психотерапевтичними підходами.

План заняття

 1.  Психологія Упанішад (Веданта, санкх'я, міманса).
 2.  Психофізіологічне вчення йоги.
 3.  Психологічні аспекти буддизму.
 4.  Вчення про каму як сферу почуттєвих бажань.

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

1. У чому полягає найбільш загальна філософсько-психологічна ідея давньоіндійських Упанішад?

2. Прокоментуйте концептуальні поняття Упанішад про "брахмана" (єдина абсолютна реальність) та "атмана" (суб'єктивне духовне начало, душа).

3. Прокоментуйте концепцію подвійного кругообігу душі – шляху предків і шляху богів, що міститься в Упанішадах.

4. Який шлях до спасіння душі вказувала школа Веданти?

5. У чому полягають причини людських страждань згідно давньоіндійського вчення санкх'ї?

6. Як згідно вчення школи санкх'ї можна пересилити дію поганої карми?

7. Поясніть особливості практичного шляху спасіння душі у вченні йоги.

8. Прокоментуйте вчення міманси щодо зв'язку мови і мислення, слова і його значення.

9. Яким чином прибічники буддизму можуть отримати визволення від законів карми й сансари та досягти нірвани?

10. Як у буддизмі розуміється душа? Яким чином людина може досягти просвітлення?

11. Поясніть, чому в буддизмі психологія набуває істотно практичного смислу та цілей?

12. Чим можна пояснити те, що давньоіндійська традиція знала чимало творів, присвячених різним сферам інтимних взаємин?

Рекомендована література

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука и религия. – М., 1980.

Васильєв Л. С. История религий Востока. – М, 1998.

Ватсьяяна Малланага. Кама сутра / Пер. и комент. А.Я. Сыркина. – М., 1993.

Махній М.М., Скок М.А. Історія психології: Психологічна думка стародавнього світу. – Чернігів, 2001.

Психея і Логос: Антологія психологічної думки /Автор-упорядник М.М. Махній.- Чернігів, 2010.

Радхакришнан С. Индийская философия. – СПб., 1994.

Раммурти Мишра. Психология йоги. – К., 2002.

Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження. – К., 2005.

Свамі Вішнудевананда. Повна ілюстрована книга з йоги. – К., 1992.

Таймни И. Введение в психологию йоги. – К., 2007.

Торчинов Е.А. Даосизм. – СПб., 1993.

Чаттерджи С, Датта Д. Индийская философия. – М, 1994.

Семінар п’ятий

ДАВНЬОКИТАЙСЬКА ПСИХОЛОГІЯ

Мета заняття: ознайомитися із провідними філософсько-психологічними вченнями Стародавнього Китаю, показати їхній вплив на розвиток азіатської психологічної культури.

План заняття

 1.  Психологічні аспекти даосизму.
 2.  Конфуціанство як психологія людинолюбства.

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 1.  Прокоментуйте метафору про те, що конфуціанство – верхній одяг китайця,

  а даосизм – його душа.

 1.   Що в даосизмі символізують дві полярні сили інь та ян?
 2.   На яких принципах базувалася даоська система психофізичного тренінгу?
 3.   У чому полягають морально-психологічні ідеали конфуціанства?
 4.   Яким чином конфуціанське вчення пропонує вирішувати проблему людських вад?
 5.   Прокоментуйте учення Конфуція про "золоту середину".

Рекомендована література

Васильєв Л. С. История религий Востока. – М, 1998.

Конфуций. Суждения и беседы. – М., 2007.

Конфуцианство, даосизм от А до Я / Сост. Ю.В. Парфенова. – М., 2007.

Мартынов А.С. Конфуцианство: этапы развития. – СПб., 2006.

Махній М.М., Скок М.А. Історія психології: Психологічна думка стародавнього світу. – Чернігів, 2001.

Психея і Логос: Антологія психологічної думки /Автор-упорядник М.М. Махній.- Чернігів, 2010.

Семенко И.И. Афоризмы Конфуция. – М., 1987.

Семенко И.И. Милосердие в конфуцианском учении. – М., 1989.

Симпкинс А. Конфуцианство. – М., 2006.

Семінар шостий

ПСИХОЛОГІЯ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Мета заняття: прослідкувати шлях становлення психологічної думки в Київській Русі від анімізму до раннього християнства, ознайомитися із провідними філософсько-психологічними ідеями давньоруських мислителів.

План заняття

 1.  Анімістичні уявлення давніх словян.
 2.  Послання Никифора Київського до князя Володимира Мономаха як джерело психологічних знань про особистість.
 3.  Символіка «Притчи про людську душу і тіло» Кирила Туровського.
 4.  Збірник «Бджола» як джерело етико-психологічних знань середньовічної людини.
 5.  «Слово Данила Заточеника» як взірець світської моральної психології.

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 1.  Поясніть, чому давньоруський фольклор сучасні дослідники вважають своєрідною філософією, практичною психологією життя тогочасної людини?
 2.  Яким чином аналіз народного епосу допомагає реконструювати історію психологічних уявлень і понять?
 3.  Схарактеризуйте ідеологічне середовище, у якому відбувалося становлення психологічних поглядів у Київській Русі?
 4.  Назвіть найперше давньоруське джерело, де містяться міркування щодо пізнавальних здібностей людини, пов’язаних з психологією особистості?
 5.  Проаналізуйте метод символіко-алегоричного тлумачення Біблії Kирилом Турівським у творі “Притча про людську душу і тіло”.

Рекомендована література

Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. – К., 1992.

Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі. – К., 1993.

Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль Х-XVII веков. – М., 1990.

Замалеев А.Ф., Зоц В.А. Мыслители Киевской Руси. – К., 1987.

Златоструй. Древняя Русь. Х-ХIII вв. / Сост. А.Г. Кузьмина, А.Ю. Карпова. – М., 1990.

Махній М.М., Скок М.А. Історія психології: Психологічна медієвістика та ранні теорії Нового часу. – Чернігів, 2005.

Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

Психея і Логос: Антологія психологічної думки /Автор-упорядник М.М. Махній. - Чернігів, 2010.

Семінар cьомий

ПСИХОАНТРОПОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

АВТОРИТЕТНИХ  МИСЛИТЕЛІВ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Мета заняття: проаналізувати провідні психоантропологічні теорії філософських авторитетів епохи середньовіччя.

План заняття

 1.  Психоантропологічні погляди Аврелія Августина.
 2.  Психологічні концепції Ібн Сіни.
 3.  Богословське тлумачення вчення про душу у Томи Аквінського.

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 1.  Прокоментуйте тезу Аврелія Августина “Душа визначає не усю людину, а кращу її частину”.
 2.  Яким, за Августином, є зв'язок між душею і тілом?
 3.  Якими трьома головними функціями Августин наділяє душу?
 4.  Яким чином, на думку Августина, “тінь первородного гріха” вплинула на людину?
 5.  Яке визначення пам’яті подає Августин?
 6.  Чому проблема свободи волі людини є однією із центральних у вченні Августина? Як вона пов’язана з проблемою самоусвідомлення?
 7.  Чому праця Августина “Сповідь” стала дороговказом для інтроспективної психології наступних сторіч?
 8.  Прокоментуйте погляди Ібн Сіни на структуру єдиної душі.
 9.  Які кореляції між морфологією, діяльністю мозку та психічними здатностями намагався відшукати Ібн Сіна?
 10.  Які індивідуальні відмінності в здатностях людей до мислення відзначав Ібн Сіна?
 11.  Який ухил думок Ібн Сіна називає меланхолією? Чому, на його думку стан закоханості схожий на депресію?
 12.  Прокоментуйте метафори Ібн Сіни “Щиросердним я вірю так само, як і нещирим”, “У всіх існуючих речах або любов є причиною їхнього буття, або любов і буття в них тотожні”.
 13.   Чому томізм називають покатоличеною версією арістотелізму?
 14.  Прокоментуйте тезу Томи Аквінського: “Душа не є повна особистість, і моя душа не є Я”.
 15.  Чому, визнавши домінуючу роль розуму над волею, Тома Аквінський схильним був якраз у свободі людської волі відкрити причину зла?
 16.   У чому Тома Аквінський вбачає смисл людського буття?

Рекомендована література

Августин. Сповідь. – К., 2008.

Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1975.

Брентьес Б., Брентьес С. Ибн Сина (Авиценна). – К., 1984.

Герье В. Н. Блаженный Августин. – М., 2003.

Кондзьолка В. Історія середньовічної філософії – Львів, 2001.

Кюнг Г. Великие христианские мыслители. – СПб., 2000.

Лейн Т. Христианские мыслители. – СПб., 1997.

Махній М.М., Скок М.А. Історія психології: Психологічна медієвістика та ранні теорії Нового часу. – Чернігів, 2005.

Психея і Логос: Антологія психологічної думки /Автор-упорядник М.М. Махній. - Чернігів, 2010.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

Реале Д., Антисери Д.Западная философия от истоков до наших дней: Средневековье. – СПб., 1995.

Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження. – К., 1988.

Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження. – К., 2005.

Сагадеев А.В. Ибн Сина (Авиценна). – М., 1985.

Стретерн П. Блаженный Августин за 90 минут. – М., 2005.


Диплом на заказ


1. Эмоции
2. то физических величин которые называют выходными величинами или выходными координатами объекта управления
3. Вариант 5 1. Сравнение ~ наиболее распространённый способ в АФХД
4. Апирогенность как одно из основных требований к качеству парентеральных лекарственных форм. Пирогенные вещества. Способы депирогенизации
5. Тема- Финансовый менеджмент- цели и задачи г
6. 13 веков Вобрав в себя традиции восточнославянской культуры и передовой опыт искусства Византии и балкански
7. Классификация жилых объектов недвижимости
8. этика мораль нравственность.html
9. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк ~ 2006
10. технические организационные социальные
11. Об особо охраняемых природных территориях
12. Статусы занятостиДля экономически активного населения включая безработных существенным является стату
13. Обязанности. Выявить взаимоотношения по информации данного работника с другими подразделениями ознако
14. Лекция 9 Особенности организации труда руководителя По мере усложнения производства роль р
15. Дипломная работа Научный руководитель ст
16. синий пояс Теоретические основы- История создания Таеквондо основатель годы основания Как прави
17. Реферат- Чрезвычайные ситуации природного характера
18. Лабораторная работа 4 Администрирование Webсервера pche
19. Крестьянский вопрос в начале XIX века
20. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 31