Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Фармация маманды~ы бойынша 1 курс студенттеріне арнал~ан Физиология п~нінен тест с~ра~тары 1.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ҚАЛЫПТЫ ФИЗИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ 

ЕМТИХАН ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ ТӘЖІРИБЕЛІК ДАҒДЫЛАР ТІЗІМІ


2013-2014 оқу жылындағы «Фармация» мамандығы бойынша

1 курс студенттеріне арналған «Физиология» пәнінен тест сұрақтары

 

1. А-альфа типті жүйке талшықтарымен қозудың өту жылдамдығы

 1. 3-18 м/сек
 2. 70-120 м/сек
 3. 0,5-3 м/сек
 4.  +40-70 м/сек
 5. 15-40 м/сек

2. Гальванидің бірінші тәжірибесін жасау тәсілі

 1.   бақаның артқы екі аяғын «балкончигінің» мыс сымына ілу
 2.  жүйке-ет препаратының жүйкесімен бұлшық еттің зақымдалған және зақымдалмаған жерін тұйықтау
 3.  жүйке-ет препаратынның жүйке талшығын екінші жүйке-ет препаратына жиырылып жатқан бұлшық етіне қою
 4.  электродты жүйке–ет препаратының зақымданбаған жеріне қою
 5.  электродты жүйке–ет препаратының зақымданған жеріне қою

3. Қозғыштығы ең жоғарысы

 1.  синапстар
 2.  көлденең жолақты қаңқа еттері
 3.  көлденең жолақты жүрек бұлшық еті
 4.  жүйке талшықтары
 5.  тегіс бұлшық еттер

4. Тітіркендіргіштердің әсеріне жауап ретінде организм тіндерінің қозу жағдайына келу қасиеті

 1.  өткізгіштік
 2.  жиырылғыштық
 3.  эластикалық
 4.  пластикалық
 5.  +қозғыштық

5. Қозуды туғызатын тітіркендіргіштің ең аз мөлшері

 1. реобаза (қозу табалдырығы)
 2.  әсердің пайдалы уақыт
 3. хронаксия
 4. аккомодация жылдамдығы
 5. лабилділік

6. Электрлік синапстардың физиологиялық қасиеті

 1.  қозуды екі жақты өткізу
 2.  қозуды бір жақты өткізу
 3.  синапстық кідіру
 4.  тез қажығыштық
 5.  төмен лабилділік

7. «С» типті жүйке талшықтары бойымен қозудың өту жылдамдығы

 1.  1-3 м/сек
 2.  3-18 м/сек
 3.  15-40 м/сек
 4.  40-70 м/сек
 5.  70-120 м/сек

8. «В» типті жүйке талшықтары бойымен қозудың өту жылдамдығы

 1.  1-3 м/сек
 2. 3-18 м/сек
 3. 15-40 м/сек
 4. 40-70 м/сек
 5. 70-120 м/сек

9. Актин-миозин кешенінің түзілуіне кедергі болатын ақуыздар

 1. актин, тропомиозин
 2. миозин, тропомиозин
 3. тропомиозин. тропонин
 4. актомиозин
 5. тропонин, актомиозин

10. Қажудан соң жұмысшы бұлшық еттердің қалпына келуі үшін оңтайлы жағдайлар

 1.  толық тыныштық
 2.  қосымша жүктемелер
 3.  +белсенді демалыс
 4.  стрестік әсерлер
 5.  күшейтілген тамақтану

11. Деполяризация фазасына себепкер қозғалыс

 1. К жасушаға
 2. К жасушадан
 3.  Na жасушаға
 4.  Na жасушадан
 5.  Na қозғалысының тоқтауы

12. Бұлшық еттің жеке жиырылу уақыты (сек)

 1.  0,06
 2.  0,01
 3.  0,05
 4.  0,12
 5.  0,10

13. Миелинді талшықтардың қозуды өткізу жылдамдығы ең төмен болатын типі

 1. А–альфа
 2. А-бета
 3. А-гамма
 4. В
 5. С

14. Бұлшық ет жиырылуындағы негізгі рөлді орындайтын иондар

 1. Na
 2. K
 3. Cl-
 4. Ca2
 5. Mg2

15. Парабиоздың себебі

 1.  лабилділік пен қозғыштықтың төмендеуі
 2.  лабилділіктік пен қозғыштықтың артуы
 3.  лабилділіктің төмендеуі, қозғыштықтың артуы
 4.  лабильділік өзгермейді, қозғыштықтың артуы
 5.  лабилділіктің төмендеуі, қозғыштық өзгермейді

16. Заттардың жасуша мембранасы арқылы АТФ қуатын жұмсай отырып электрлік-химиялық градиентке қарсы тасымалдану механизмі

 1. осмос
 2.  жай диффузия
 3. фильтрация
 4.  белсенді емес транспорт 
 5. белсенді транспорт

17. Электромиография – бұл мыналардың биопотенциалдарын тіркеу

 1.  асқазанның
 2.  жүректің
 3.   +бұлшық еттердің
 4.  тыныс мүшелерінің
 5.  қан тамырларының

18. Цитоплазма мен жасуша мембранасының сыртқы беткейі арасындағы трансмембраналық потенциалдар айырмашылығы

 1.   тыныштық потенциалы 
 2.  әрекет потенциалы
 3.  із потенциалы
 4.  жергілікті жауап
 5.  генераторлық потенциал

19. Жасушалардың тітіркендіргенде пайда болатын мембраналық потенциалдың шапшаң тербелісі

 1.  жергілікті жауап
 2.  +әрекет потенциалы
 3.  із потенциалы
 4.  тыныштық потенциалы
 5. генераторлық потенциал

20. Реполяризация фазасына себепкер қозғалыс

 1. натрийдің жасуша ішіне өтуі
 2.  калийдің жасушадан шығуы
 3. натрийдің жасушадан шығуы
 4. кальцийдің жасуша ішіне өтуі
 5. калийдің жасуша ішіне өтуі

21. Қозуды туғыза алатын тітіркендіргіштің ең аз күші

 1.  әсердің пайдалы уақыт
 2.  +хронаксия
 3. аккомодация
 4.  қозу табалдырығы
 5. лабилділік

22. Бұлшық етті жеке тітіркендіргішпен тітіркендіргенде болады

 1.  бұлшық еттердің тетанустық жиырылуы
 2.  изометрлік жиырылу
 3.  бұлшық еттің жеке жиырылуы
 4.  ауксотониялық жиырылу
 5.  концентрлік жиырылу

23. Бұлшық еттің талшықтар ұзындығы өзгермей, ал тонусы арта отырып жиырылуы

 1. изотониялық
 2. ауксотониялық
 3.  +изометрлік
 4. тетанустық
 5. фазалық

24. Бұлшық еттің талшықтар ұзындығы қысқарып, ал тонусы тұрақты болып қалатын жиырылуы

 1.  +изотониялық
 2. ауксотониялық
 3. изометрлік
 4. тетанустық
 5. фазалық

25. Бірінен соң бірі шапшаң келетін тітіркендіргіштердің әсерінен бұлшық еттің ұзақ уақыт жиырылуы

 1. изотониялық
 2. ауксотониялық
 3. изометрлік
 4. тетанустық
 5. фазалық

26. Әрекет потенциалының қисығындағы баяу жергілікті деполяризацияны көрсетіңіз

 

 1.  +1
 2.  2
 3.  3
 4.  4
 5.  5

27. Әрекет потенциалының қисығындағы шапшаң деполяризацияны көрсетіңіз

 

 1.  1
 2.  +2
 3.  3
 4.  4
 5.  5

28. Әрекет потенциалының қисығындағы шапшаң реполяризацияны көрсетіңіз

 

 1.  1
 2.  2
 3.  +3
 4.  4
 5.  5

29. Әрекет потенциалының қисығындағы теріс із потенциалын көрсетіңіз

 

 1.  1
 2.  2
 3.  3
 4.  +4
 5.  5

30. Әрекет потенциалының қисығындағы оң із потенциалын көрсетіңіз

 1.  1
 2.  2
 3.  3
 4.  4
 5.  +5

31. Қалыпты физиология пәні оқытады

 1.  жасушалардың, органдардың, тіндердің, бүтін организмнің құрылысын
 2.  жасушалардың, органдардың, тіндердің микроскопиялық ұйымдастырылуын
 3.   жасушалардың, тіндердің, органдардың, органдар жүйелерінің, бүтін организмнің қызметтерін
 4.  жасушалардың, тіндердің, органдардың, органдар жүйелерінің патология жағдайларындағы қызмет ерекшеліктерін
 5.  жасушаларда, органдарда, тіндерде өтіп жататын биохимиялық реакцияларды

32. Жануар тіндеріндегі биоэлектрлік құбылыстарды алғашқы зерттеулерді жүргізген

 1.  Г.Гельмгольц
 2.  И.Сеченов
 3.  Л.Гальвани
 4.  Б.Реншоу
 5.  А.Ухтомский

33. Реобазаға тең тоқ күшінің әрекет потенциалын туғызуы үшін қажетті оның әсер етуінің ең қысқа уақыты

 1.  реобаза
 2.   әсердің пайдалы уақыт
 3.  хронаксия
 4.  аккомодация жылдамдығы
 5. лабилділік 

34. Екі реобазаға тең тоқ күшінің әрекет потенциалын туғызуы үшін қажетті оның әсер етуінің ең қысқа уақыты

 1.  реобаза
 2.  пайдалы уақыт 
 3.  хронаксия
 4.  аккомодация жылдамдығы
 5. лабилділік 

35. Тегіс тетанусты алуға болатын жиілік

 1.  1 Гц
 2.  5 Гц
 3.  10 Гц
 4.  15 ГЦ
 5.  20 Гц және жоғары

36. Тісті тетанусты алуға болатын жиілік

 1.  1 Гц
 2.  5-10 Гц
 3.  10-20 Гц
 4.  20-30 Гц
 5.  30-40 Гц

37. Қозудың жүйке талшықтары арқылы өту заңы

 1.  қозудың бір жақты өтуі
 2.  қозудың жинақталу қабілеті
 3.  қозудың жүйкелерде өтуі кезінде қозудың бір талшықтан екінші талшыққа өту қабілеті
 4.  қозудың екі жақты өтуі
 5.  тітіркендіргіштің ырғағы мен күшін трансформациялау қабілеті

38. Қозудың жүйке талшықтары арқылы өту заңы

 1.  қозудың бір жақты өтуі
 2.  қозудың жинақталу қабілеті
 3.  қозудың жүйкелерде өтуі кезінде қозудың бір талшықтан екінші талшыққа өту қабілеті
 4.  жүйке талшықтарының морфологиялық және физиологиялық бүтіндігі
 5.  тітіркендіргіштің ырғағы мен күшін трансформациялау қабілеті

39. Қозбайтын тін

 1.  жүйке
 2.  көлденең жолақты қаңқа бұлшық еті
 3.  көлденең жолақты жүрек бұлшық еті
 4.  +сүйек
 5.  тегіс бұлшық ет

40. Жүйке талшығының лабилділігі

 1. 5-25 имп/сек.
 2. 50-75 имп/сек.
 3. 100 -125 имп/сек.
 4. 250-330 импсек
 5. 500-1000 имп/сек.

41. Химиялық синапстың физиологиялық қасиеті

 1.  қозуды екі жақты өткізу
 2.   қозуды бір жақты өткізу
 3.  әрекет токтарын электрлік жолымен беру 
 4.  жоғары лабилділік
 5.  іс жүзінде қажымауы

42. Қозудың жүйке талшықтары арқылы өту заңы

 1.  қозудың бір жақты өтуі
 2.  қозудың жинақталу қабілеті
 3.  қозудың бір талшықтан екінші талшыққа өтуі
 4.  тітіркендіргіш ырғағы мен күшіннің трансформациясы
 5.  қозудың жеке өткізілуі

43. Тәжірибеде қолданылатын ең адекватты тітіркендіргіш

 1. химиялық
 2. механикалық
 3. термиялық
 4. электрлік
 5. жарықтық

 44. Вивисекция әдісіне жатады

 1. электрокардиография
 2. ішкі ағзаны ашып оның қызметін зерттеу
 3. оқшауланған ағзаның қызметін зерттеу
 4. «жалған тамақтандыру» тәжірибесі
 5. пневмография

45. Симпатикалық жүйке жүйесінің екінші нейрондарының орналасқан жері

 1. ОЖЖ сұр заты
 2.  паравертебралдық және превертебралдық ганглийлер
 3. интрамуралдық ганглийлер
 4. сопақша ми
 5. гипоталамус

46. Парасимпатикалық жүйке жүйесінің орталықтары орналасқан жер

 1.  жұлынның мойын бөлігі
 2.  гипоталамус
 3.   ортаңғы ми, сопақша ми және жұлынның сегізкөз бөлігінде
 4.  жұлынның кеуде бөлігінде
 5.  жұлынның бел бөлігінде

47. Преганглийлік симпатикалық жүйке талшықтарының медиаторы

 1. норадреналин
 2. ацетилхолин
 3. дофамин
 4. гистамин
 5. глицин

48. Белгілі бір қызметтің реттелуін жүзеге асыратын ОЖЖ түрлі деңгейлердегі нейрондардың жиынтығының аталуы

 1.  жүйке түйіні
 2.  рецепторлық алаң
 3. нейроглия
 4.  жүйке орталығы
 5. рефлекс шеңбері

49. Сіңір рефлекстерінің (тізе, ахилл) түйісетін жері

 1.  жұлын
 2. сопақша ми
 3. ортаңғы ми
 4. үлкен жарты шарлар қыртысы
 5. аралық ми

50. Рефлекс доғасының тітіркендіргішті қабылдайтын бөлімі

 1. жүйке орталығы
 2. афференттік жүйке талшығы
 3. эфференттік жүйке талшығы
 4. рецептор
 5. эффектор

51. Рефлекс доғасының серпіністерді афференттік нейроннан эфференттік нейронға берілуін жүзеге асыратын бөлімі

 1.  аралық нейрон
 2. сезімтал нейрон
 3. қозғалтқыш нейрон
 4. рецептор
 5. эффектор

52. Химиялық синапстың физиологиялық қызметіне жатпайды:

 1.  қозуды екі жақты өткізу
 2.  қозуды бір жақты өткізу
 3.  тез қажиды
 4.  лабилдігі төмен
 5.  медиатордың азаюы

53. Сеченовтың орталықтағы тежелу тәжірибесінде:

 1.  NaCI кристалын жұлын тілігіне қойғанда, рефлекс уақыты ұзарады
 2.  NaCI кристалын жұлын тілігіне қойғанда, рефлекс уақыты қысқарады
 3.   NaCI кристалын көру төмпешігі тілігіне қойғанда, рефлекс уақыты ұзарады
 4.  NaCI кристалын көру төмпешігі тілігіне қойғанда, рефлекс уақыты қысқарады
 5.  NaCI кристалын көру төмпешігі тілігіне қойғанда, рефлекс уақыты өзгермейді

54. Тежеуші жасушалар:

 1.  биполярлық жасуша
 2.  Реншоу жасушасы
 3.  ганглиозды жасуша
 4.  Гольджи жасушасы
 5.  жұлдыз тәрізді жасуша

55. Сіңір рефлексі доғасының құрамына кірмейді

 1.  рецептор
 2.  афферентті жүйке талшығы
 3.  преганглионарлық талшық
 4.  аралық нейрон
 5.  эфферентті жүйке талшығы

56. Ми қыртысының қатысуымен жүретін тежелу түрі:

 1.  пресинапстық
 2.  постсинапстық
 3.  ажыратылатын
 4.  қозудан кейінгі тежелу
 5. пессималды

57. Рефлекс уақыты дегеніміз:

 1.  қозуды туғызатын бір реобазаға тең ток күші
 2.  қозуды туғызатын екі реобазаға тең ток күші
 3.  рецепторларды тітіркендіру
 4.  тітіркендіргеннен бастап, жауап аяқталғанға дейінгі уақыт
 5.  тітіркендіргеннен бастап, жауап бергенге дейінгі уақыт

58. Симпатикалық жүйке жүйесінің бірінші нейронының орналасуы:

 1.  Жұлынның мойын бөлімінде
 2.  Сопақша мида
 3.  Жұлынның сегізкөз бөлімінде
 4.  Жұлынның кеуде-бел бөлімінде
 5.  Ортаңғы мида

59. Парасимпатикалық жүйке жүйесінде қозуды постганглионарлық талшықтан эффекторға өткізілуін жүзеге асыратын медиатор

 1.  Норадреналин
 2.  Адреналин
 3.  Гистамин
 4.  ацетилхолин
 5.  дофамин

60. Парасимпатикалық жүйеке жүйесінің екінші нейронның орналасуы:

 1.  ОЖЖ-нің сұр затында
 2. паравертебралды түйінде
 3. превертебралды түйінде
 4. пара- және превертебралды түйіндерде
 5.  интрамуралды түйінде

61. Жүйке орталығының келген серпіністің жиілігі мен күшін өзгерту қабілеті

 1.  орталық тонус
 2.  трансформация
 3.  конвергенция
 4.  дивергенция
 5.  тітіркенуден кейінгі әрекет

62. Қозу табалдырығынан төмен күшпен тітіркендіру жиілігін немесе тітіркенетін рецепторлар санын көбейту кезіндегі рефлекстік жауаптың күшеюі

 1.  орталық тонус
 2.  тітіркендіргіш жиілігі мен күшінің трансформациясы 
 3. конвергенция
 4.  жинақы қозу
 5.  тітіркенуден кейінгі әрекет.

63. Түрлі серпіністердің бір нейронға жиналуының аталуы

 1.  орталық тонус
 2.  орталық жеңілдеу
 3.  конвергенция
 4.  дивергенция
 5.  окклюзия

64. Бір орталықтағы қозудың басқа орталықтың тежелуіне әкеліп соқтыруы

 1.  реципроктық тежелу
 2.  соңғы жалпы жол
 3.  доминанттық қозу
 4.  иррадиация
 5.  кері афферентаци

65. Бір орталықтағы қозудың басқалардан басым болуы

 1.  Реципроктық тежелу
 2.  Соңғы жалпы жол
 3.  Орталық тонус
 4.  Жинақы қозу
 5.  Доминанттық қозу

66. Серпіністердің жұмысшы ағзадан жүйке орталығына қайтадан жеткізілетін үйлестіру қызметінің принципі

 1.  кері афферентация
 2.  дивергенция
 3.  иррадиация
 4.  тітіркенуден кейінгі әрекет
 5.  ырғақтың трансформация

67. Тітіркендіру тоқталғанымен қозудың одан әрі жалғасуы

 1.  окклюзия
 2.  тітіркенуден кейінгі әрекет
 3.  трансформация
 4.  жинақы қозу
 5.  қзудың иррадиациясы

68. Дивергенция дегеніміз

 1.  Серпіністердің бір нейронға жинақталуы
 2.  ОЖЖ-де серпіністердің таралуы (тарқау)
 3.  Тітіркендіру тоқталғанымен қозудың одан әрі жалғасуы
 4.  Ми қыртысымен қозудың жайылуы
 5.  Серпіністердің жұмысшы органнан ОЖЖ-неқайтуы

69. Доминанттық орталықтың қасиеттеріне жатпайды

 1.  Қозғыштығы жоғары
 2.  Басқа орталықтардан серпіністерді тартып алуы қабілеті
 3.  Жинақы қозу
 4.  Инерттілігі
 5.   Окклюзия

70. Тітіркендірілгенде белгілі бір рефлексті тудыратын рецепторлар жиынтығының аталуы:

 1.  соңғы жалпы жол
 2.  рецептивтік алаң
 3.  жеңілдеу
 4.  окклюзия
 5.  дивергенция

71. Рефлекстің орталық уақыты дегеніміз

 1.  Тітіркендіргеннен бастап, жауап аяқталғанға дейінгі уақыт
 2.  Тітіркендіргеннен бастап, жауап бергенге дейінгі уақыт
 3.  Серпіністің афференттік нейроннан эфференттік нейронға берілуіне кеткен уақыт
 4.  Серпіністің афференттік нейроннан эффекторға берілуіне кеткен уақыты
 5.  Серпіністің эфференттік нейроннан эффекторға берілуіне кеткен уақыты

72.ОЖЖ-де күшті және жиі серпіністердің әсерінен пайда болатын құбылыс

 1.  пресинапстық тежелу
 2.  постсинапстық тежелу
 3.  пессималды тежелу
 4.  қозудан кейінгі тежелу
 5.  реципроктық тежелу

73. Қозудан кейінгі тежелу механизмі

 1.  мембрананың ұзақ ізді деполяризациясы
 2.  мембрананың ұзақ ізді реполяризациясы
 3.   мембрананың ұзақ ізді гиперполяризациясы
 4.  ұзақ латенттік кезең
 5.  ұзақ экзальтация кезеңі

74. Қозу ошағының айналасында тежелудің пайда болуы

 1.  бір ізді теріс индукция
 2.  бір ізді оң индукция
 3.  бір мезгілді оң индукция
 4.  бір мезгілді теріс индукция
 5.  Бір мезгілді кезектесетін индукция

75. Тежелу ошағының айналасында қозудың пайда болуы

 1.  бір ізді теріс индукция
 2.  бір ізді оң индукция
 3.  бір мезгілді оң индукция
 4.  бір мезгілді теріс индукция
 5.  бір мезгілді кезектесетін индукция

76. Сомалық рефлекс доғасының сызбасын көрсетіңіз

 1.  1
 2.  2
 3.  3
 4.  4

77. Вегетативтік рефлекс доғасының сызбасын көрсетіңіз

 1.  1
 2.  2
 3.  3
 4.  4

78. Түрлік арнайылығы бар гормондар

 1.  амин қышқылдарының туындылары
 2.  катехоламиндер
 3.  ақуыз текті гормондар
 4.  тіндік гормондар
 5.  гастроинтестиналдық гормондар

79. Минералокортикоидтар

 1. кортизон, гидрокортизон, кортикостерон
 2. андроген, эстроген
 3. альдостерон, дезоксикортикостерон
 4.  паратгормон, кальцитонин
 5. вазопрессин, окситоцин

80. Глюкокортикоидтар:

 1. кортизон, гидрокортизон, кортикостерон
 2. андроген, эстроген
 3. альдостерон, дезоксикортикостерон
 4. инсулин, глюкагон
 5.  норадреналин, адреналин

81. Бүйрек үсті безінің жыныс гормондары

 1. кортизон, гидрокортизон, кортикостерон
 2. андроген, эстроген
 3. альдостерон, дезоксикортикостерон
 4.  гонадотропты гормондар
 5.  тироксин, трииодтиронин

82. Гипофиздің алдыңғы бөлігінің гормондары

 1.  меланоцитоынталандырушы гормон
 2.  АДГ (вазопрессин), окситоцин
 3.   соматотропин, гонадотропты, АКТГ, тиреотропты, пролактин
 4. кортизон, гидрокортизон, кортикостерон 
 5. альдостерон, дезоксикортикостерон

83. Гипофиздің артқы бөлігінің гормондары

 1.  меланоцитоынталандырушы гормон
 2.   АДГ (вазопрессин), окситоцин
 3.  соматотропин, гонадотропты, АКТГ, тиреотропты, пролактин
 4. кортизон, гидрокортизон, кортикостерон 
 5. альдостерон, дезоксикортикостерон

84. Қалқанша бездің негізгі гормоны:

 1.  альдостерон
 2.  инсулин
 3.   тироксин
 4.  паратгормон
 5.  вазопрессин

85. Гонадотропты гормондар

 1.   фоликулаларды ынталандырушы, лютейндейтін
 2.  фоликулаларды ынталандырушы, прогестерон, лютейндейтін
 3.  прогестерон, пролактин
 4.  прогестерон, тестостерон, эстрон
 5.  эстрон, эстриол,эстрадиол

86. Бүйрек үсті бездерінің жыныс гормондарының айрықша белсенділігі мына жас кезеңіне сәйкес келеді:

 1.  жасөспірім
 2.   балалық және қартайған кезде
 3.  ересек шақ
 4.  кемелдік шақ
 5.  кемелдік және қартайған шақ

87. Әйел жыныс гормондары

 1. тестерон, эстрон
 2.  эстрон, эстриол, эстрадиол, прогестерон
 3. эстриол, прогестерон, тестестерон
 4. эстрон, эстриол, эстрадиол, альдостерон
 5. прогестерон, тестостерон

88. Инсулиннің әсер механизмі

 1. жасуша мембранасының глюкозаға өтімділігін төмендетеді
 2. гиалуронидаза-гиалурон қышқылы кешеніне әсер етеді
 3.  жасуша мембранасының глюкозаға өтімділігін арттырады
 4. май тіндеріндегі жасушаларда глюкозадан майдың түзілуін тежейді
 5. жасуша мембранасының амин қышқылдарына өтімділігін төмендетеді

89. Ішкі секреция бездерінің сыртқы секреция бездерінен негізгі айырмашылығы

 1.  сөлі ас қорыту жолына құйылады
 2.  қан тамырлары аз
 3.  + сөл шығаратын түтіктері жоқ
 4.  сөлдері ликворға құйылады
 5.  сөл шығаратын түтіктері бар

90. Бүйрек үсті безі милы қабатының негізгі гормондары

 1.  +глюкокортикоидтар
 2.  минералокортикоидтар
 3. тироксин, трииодтиронин
 4.  троптық гормондар
 5.   норадреналин, адреналин

91. Альдостеронның организмдегі физиологиялық ролі

 1.  Көмірсулар алмасуын реттейді
 2.  бүйректегі натрийдің, хлордың реабсорбциясын күшейтеді және калий реабсорбциясын төмендетеді
 3.  қандағы натрий деңгейін төмендетіп, калий мөлшерін жоғарылатады
 4.  бүйректегі кальцийдің реабсорбциясын күшейтеді және фосфор реабсорбциясын төмендетеді
 5.  бүйректегі натрий мен калийдің реабсорбциясын күшейтеді

92. Гипофиздің тиреотроптық гормонының ролі:

 1.  қалқансерік безінің қызметін күшейтеді
 2.   қалқанша безінің қызметін күшейтеді
 3.  қалқанша безінің қызметін тежейді
 4.  ұйқы безінің инкреторлық қызметін реттейді
 5.  бүйрекүсті безі қыртысының глюкокортикоидтарының бөлінуін реттейді

93. Гипофиздің антидиуретикалық гормонының несеп түзілуіне әсері

 1.   +бүйректе судың қайта сіңуін күшейтеді
 2.  бүйрекке судың қайта сіңуін төмендетеді
 3.  тамырлардың тегіс бқлшық еттерінің жиырылуына әкеліп, артериялық қысымды арттырады
 4.  артериялық қысымды төмендетеді
 5.  бүйрек түтікшелерінде натрийдің қайта сіңуін төмендетеді

94. Окситоциннің организмдегі рөлі

 1. белок алмасуын реттейді
 2.  майдың май қорынан қанға өтуін күшейтеді
 3.   жатырдың бірыңғай салалы еттерінің жиырылуын күшейтеді
 4.  жатырдың бірыңғай салалы еттерінің жиырылуын тежейді
 5.  көмірсулардың ыдырауын ынталандырады

95. Қалқансерік безінің негізгі гормоны

 1. альдостерон 
 2.  инсулин
 3. тироксин 
 4.   паратгормон
 5. вазопрессин 

96. Интермединнің физиологиялық ролі

 1.  қандағы глюкоза деңгейін реттейді
 2.  су-тұз алмасуын реттейді
 3.  гипофиз гормондарының секрециясын күшейтеді
 4.   тері пигментациясын реттейді
 5.  бронхиолдардың кеңеюін туғызады

97. Гипоталамус статиндерінің физиологиялық ролі

 1. остеобласттар функциясын күшейтеді
 2. гипофиздің троптық гормондарының бөлуінін күшейтеді
 3. гипофиздің троптық гормондарының бөлінуін тежейді.
 4. ішек қимылын тежейді
 5. остеокласттар функциясын тежейді

98. Гормондардың әсерінің тікелей жолы жүзеге асады

 1.  ОЖЖ құрылымдары арқылы
 2.   тікелей «нысана» жасушалары арқылы
 3.  тамырлық рефлексогендік зоналардың рецепторлары арқылы
 4.  жұлын арқылы
 5.  ми қыртысына әсер ету арқылы

99. Гормондардың әсерінің орталық жолы жүзеге асады

 1.  ОЖЖ құрылымдары арқылы
 2.  тікелей «нысана» жасушалары арқылы
 3.  тамырлық рефлексогендік зоналардың рецепторлары арқылы
 4.  жұлын арқылы
 5.  ми қыртысына әсер ету арқылы

100. Гормондардың әсерінің рефлекстік жолы жүзеге асады

 1.  ОЖЖ құрылымдары арқылы
 2.  тікелей «нысана» жасушалары арқылы
 3.  тамырлық рефлексогендік зоналардың рецепторлары арқылы
 4.  жұлын арқылы
 5.  ми қыртысына әсер ету арқылы

101. Қандағы глюкозаның мөлшерін жоғарлатады

 1.  инсулин
 2.  окситоцин
 3.  глюкагон
 4.  интермедин
 5.  паратгормон

102 . Қандағы глюкозаның мөлшерін төмендетеді

 1.  глюкокортикоидтар
 2.  +инсулин
 3.  глюкагон
 4.  тироксин
 5.  паратгормон

103. Адреналин мен норадреналиннің түзілетін орны

 1.  ұйқы безі
 2.  қалқанша без
 3.  бүйрек үсті бездерінің милы қабаты
 4.  бүйрек үсті бездерінің қыртысты қабаты
 5.  гипофиздің алдыңғы бөлігі

104. Тиреокальцитониннің негізгі әсері

 1.   қандағы кальций деңгейін төмендетеді
 2.  қандағы кальций деңгейін жоғарылатады
 3.  қандағы калий деңгейін төмендетеді
 4.  қандағы калий деңгейін жоғарылатады
 5.  калий мен кальций иондарының өзара қатынасын өзгертеді

105. Организмдегі паратгормонның ролі

 1.  қанда глюкоза деңгейін реттейді
 2.   қанда кальций деңгейін жоғарылатады, фосфор деңгейін төмендетеді
 3.  қанда кальций деңгейін төмендетіп, фосфордың деңгейін жоғарылатады
 4.  су-тұз алмасуын реттейді
 5.  несеп түзілу үрдісін күшейтеді

106. Ұйқы безінің негізгі гормоны

 1.  норадреналин
 2.  альдостерон
 3.  окситоцин
 4.  + инсулин
 5.  вазопрессин

107. Балалық шақтағы гипофиздің сомататропты гормонының гиперфункциясының салдары

 1.  базедов ауруы
 2.  ергежейлік, кретинизм
 3.  алыптық
 4.  эндемиялық зоб
 5.  акромегалия

108. Балалық шақтағы қалқанша безінің гипофункциясының көрінісі

 1.  базедов ауруы
 2. микседема
 3.  ергежейлік, кретинизм
 4.  қант диабеті
 5.  ақыл-ой толықтығы сақталатын ергежейлік

109. «Эндемиялық зоб» атауымен белгілі қалқанша без қызметінің бұзылу себебі

 1.  Без гиперфункциясы, гормондар секрециясының артуы
 2.  Қоршаған ортадағы йод мөлшерінің артуы
 3.  Бездің фолликулалық тінінің өсуі
 4.  Қоршаған ортадағы калий мөлшерінің төмендеуі
 5.   +Қоршаған ортадағы йод мөлшерінің төмендеуі

110. Гипоталамус гормондарының рөлі

 1.  Эфференттік гормондар
 2.  Тропты гормондар
 3.  Тропты гормондардың түзілуін реттейді
 4.  Алмасу үрдістерін күшейтеді
 5.  Таңдамалы түрде қандағы глюкоза деңгейін арттырады

111. Нейрогипофиздің гормондары

 1. Окситоцин, вазопрессин
 2. Кортикотропин, лютеиндеуші гормон
 3. Вазопрессин, тиреотропты гормон
 4. Тиреотропин-рилизинг-гормон, соматостатин
 5. Меланотропин, пролактин

112. Жатырдың тегіс еттерінің тонусын арттыратын гормон

 1. фоллитропин
 2. вазопрессин
 3. эстрон
 4. альдостерон
 5. окситоцин

113. Ер адамның 1 литр қанындағы эритроциттер саны

 1. 3-4 х 109
 2. 3-4 x 1012
 3. 4-5 x 109
 4.  4-5 x 1012
 5. 5-6 x 109

114. Гемоглобиннің әйелдер қанындағы қалыпты мөлшері г/л-мен

 1.  60-80
 2.  +90-110
 3.  120-140
 4.  150-170
 5.  180-200

115. Қалыпты жағдайдағы еркек адам эритроциттерінің тұну жылдамдығы

 1.  1-10 мм/сағ
 2.  12-14 мм/сағ
 3.  16-18 мм/сағ
 4.  18-20 мм/сағ
 5. 21-25 мм/сағ

116. Ересек адамның 1 литр қанындағы лейкоциттер саны

 1. 4-9 х 106
 2. 4-9 x 107
 3. 4-9 x 108
 4. 4-9 x 109
 5. 4-9 x 1010

117. Қан тұтқырлығы негізінен мыналарға байланысты:

 1. натрий мен хлордың концентрациясына
 2. эритроциттер мен белоктар санына
 3. оксигемоглобин санына
 4. тромбоциттер санына
 5. лейкоциттер санына

118. Плазма мен формалық элементтердің пайыздық арақатынасы

 1. плазма - 22-28%, формалық элементтері - 72-78%
 2. плазма - 32-38%, формалық элементтері - 62-68%
 3. плазма - 42-48%, формалық элементтері - 52-58%
 4. плазма - 52-58%, формалық элементтері - 42-48%
 5. плазма - 62-68%, формалық элементтері - 32-38%

119. Резус сыйыспаушылығы болуы мүмкін жағдайлар

 1.  анасының қаны Rh, ұрықтың қаны Rh
 2.  анасының қаны Rh, ұрықтың қаны Rh- болса
 3.   анасының қаны Rh-, ұрықтың қаны Rh болса.
 4.  анасының қаны Rh-, ұрықтың қаны Rh- болса
 5. ана мен ұрық қандарының тобы әр түрлі

120. Ретракция – бұл

 1.  фибриннің еруі
 2.  қан активаторының түзілуі
 3.  плазминнің түзілуі
 4.  тромбтың тығыздалуы және бекуі
 5.  Фибриннің түзілуі

121. Лейкоциттік формула (лейкограмма дегеніміз -

 1. лейкоциттер мен эритроциттердің пайыздық арақатынасы
 2. 1 литр қандағы лейкоциттер саны
 3. лейкоциттер түрлерінің пайыздық арақатынасы
 4. гранулоциттердің жекелеген түрлерінің өзара арақатынасы
 5. агранулоциттердің жекелеген түрлерінің өзара арақатынасы

122. Екінші топтағы қанның құрамы

 1.   +А агглютиноген, β агглютинин
 2.  В агглютиноген, α агглютинин
 3.  АВ агглютиноген, о агглютинин
 4.  0 агглютиноген, α, β агглютинин
 5.  А агглютиноген, α агглютинин

123. Үшінші топтағы қанның құрамы

 1.  А агглютиноген, β агглютинин
 2.  + В агглютиноген, α агглютинин
 3.  АВ агглютиноген, о агглютинин
 4.  0 агглютиноген, α, β агглютинин
 5.  А агглютиноген, α агглютинин

124. Коагуляциялық гемостаздың бірінші кезеңі

 1.   қан мен тіндік протромбиназалардың түзілуі
 2.  тамырлардың рефлекстік тарылуы
 3.  фибриннің түзілуі
 4. тромбоциттер адгезиясы
 5. тромбоциттердің қайтыссыз агрегациясы

125. Ересек адамның қан плазмасындағы жалпы белоктардың қалыпты мөлшері

 1. 20-40
 2. 40-50
 3. 60-80
 4. 90-100
 5. 100-120

126. Қалыпты жағдайдағы қанның түсті көрсеткіші

 1. 0, 26-0,45
 2. 0, 56-0,75
 3. 0, 86-1,05
 4. 1, 16-1,35
 5. 1, 46-1,65

127. Коагуляциялық гемостаздың екінші кезеңі:

 1.  тамырлардың рефлектік тарылуы
 2.  тромбоциттердің қайтымды агрегациясы
 3.  протромбиннен тромбиннің түзілуі
 4.  фибриннің пайда түзілуі
 5.  тромбоциттер адгезиясы

128. Қан жүйесіне кірмейді

 1.  қан
 2.  қан түзуші ағзалар
 3.  реттеуші нейрогуморальдық аппарат, қан қоры
 4.  жүрек және қан тамырлары
 5.  қан жасушаларын бұзушы ағзалар

129. Электрокардиграммадағы Q тісі мынаның қозуына сәйкес келеді

 1.  оң және сол жүрекшелердің
 2.  жүректің түбінің
 3.   қарыншалардың ішкі беті мен қарынша аралық перденің орта бөлімінің
 4.  сол жақ жүрекшенің
 5.  Гис шоғырының

130. Электрокардиограммадағы атриовентрикулярлық өткізгіштікті сипаттайтын интервал

 1.  P – Q
 2. QRS
 3. QT
 4. S – T
 5. T – P

131. Автоматия градиенті заң дәлелдейді

 1.  Жүрекшелердегі автоматияның төмендігін
 2.  Атриовентрикулярдық түйін автоматиясының жоғарылығын
 3.  Синустық түйіннен жүрек ұшына қарай автоматия дәрежесінің азаюын
 4.  Атриовентрикулярлық кідірістің болуы
 5.  Қарыншалардың автоматиясының төмендігін

132. Жүрек етінің мүлдем қозбайтын кезеңі

 1. Салыстырмалы рефрактерлік
 2. Абсолютті рефрактерлік
 3. Экзальтация
 4. Субнормалық қозғыштық
 5. Әрекет потенциалының барлық кезеңі

133.Қарынша систоласының ұзақтығы

 1.   0,33 сек
 2.  0,8 сек
 3.  0,1 сек
 4.  0,47 сек
 5.  0,04 сек

134. Қарынша диастоласының ұзақтығы

 1.  0,35 сек
 2.   0,47 сек
 3.  0,8 сек
 4.  0,1 сек
 5.  0,12 сек

135. Кезбе жүйкені тітіркендіргенде пайда болатын жүрек қозғыштығының төмендеуі

 1.  теріс хронотроптық әсер
 2.  теріс батмотроптық әсер
 3.  теріс дромотроптық әсер
 4.  теріс тонотроптық әсер
 5.  теріс инотроптық әсер

136. Қоянның құлағының мойын симпатикалық жүйкесін кескенде

 1.  құлағы бозарады
 2.  тамырлары кеңейеді
 3.  тамырлар бастапқыда тарылады, сосын кеңейеді
 4.  тамырлар бастапқыда кеңейеді, сосын тарылады
 5.  құлағы суып кетеді

137. Жүрек етінің биопотенциалдарын тіркеу әдісі

 1. фонокадиография
 2. динамокардиография
 3.  электрокардиография
 4. эхокардиография
 5. баллистокардиография

138. Синустық түйін мен атриовентрикулярлық түйіннің автоматиясы

 1.  бірдей
 2.  атриовентрикулярлықпен салыстырғанда синустықтікі жоғары
 3.  синустыққа қарағанда атриовентрикулярлықтікі жоғары
 4. автоматия тек синустық түйінде болады
 5. автоматия қабілеті тек жұмысшы миокардта болады

139. Қалыпты жағдайдағы адамның артериалық қысымы

 1. 80/60 мм с.б.б.
 2. 100/80 мм с.б.б.
 3. 120/80 мм с.б.б.
 4. 140/100 мм с.б.б.
 5. 150/110 мм с.б.б.

140. Экстрасистола – бұл

 1.  жүрек соғуының сиреуі
 2.  жүрек соғуының жиілеуі
 3.  жүректің кезектен тыс жиырылуы
 4.  жүрек жиырылуының күшеюі
 5.  жүрек қозғыштығының өзгеруі

141. Данини-Ашнер тәжірибесінде жүрек қызметінің рефлекстік сиреуі болады

 1.  ауырсыну тітіркендіргіштерінен
 2.  бұлшық ет жұмысынан
 3.  құрсақ қуысына соққыдан
 4.  қуысты веналар мен оң жүрекшедегі қысымның артуынын
 5.  көз алмаларын басқанда

142. Миокардтың өзінде пайда болатын серпіністердің әсерінен оның қозу жағдайына келу қасиеті

 1.  жиырылғыштық
 2.  қозғыштық
 3.  өткізгіштік
 4.  автоматия
 5.  рефрактерлік

143. Франк-Старлингтің «жүрек заңы» көрсететін тәуелділік

 1.  жүректің жиырылу күшінің тітіркендіргіш күшіне
 2.  жүректің жиырылу жиілігінің синоатриалдық түйін автоматиясының дәрежесіне
 3.   жүректің жиырылу күшінің миокардтың керілу дәрежесіне
 4.  жүректің жиырылу жиілігінің кезбе жүйке тонусына
 5.  жүректің жиырылу күшінің миокардтағы алмасу үрдістеріне

144. Қан ағысының көлемдік жылдамдығы дегеніміз

 1.  қан бөлшегінің уақыт бірлігіндегі өткен жолы
 2.  уақыт бірлігінде тамырдың көлденең кесіндісі арқылы ағып өтетін қан мөлшері
 3.  систола кезінде айдап шығарылатын қан мөлшері
 4.  қанның қан айналу шеңберлерін өтуі үшін қажетті уақыт
 5.  минутын айдалатын кан мөлшері

145. Микроциркуляция – бұл

 1.  қанның капиллярларда жылжуы
 2.  лимфаның лимфа капиллярларында жылжуы
 3.  қан мен тіндер арасындағы алмасу
 4.   микроқантамырларындағы гемомикроциркуляция және транскапиллярлық алмасу
 5.  лимфа тамырлары мен тінаралық сұйықтық арасындағы алмасу

146. Жүрек бұлшық етіне тән емес физиологиялық қасиет

 1.  қозғыштық
 2.  өткізгіштік
 3.  автоматия
 4.  элатикалық
 5.  пластикалық

147. Адамның жүрек ырғағының бірінші ретті жетекшісі

 1.  атрио-вентрикулярлық түйін
 2.  Бахман шоғыры
 3.  сино-атриалдық түйін
 4.  Пуркине талшықтары
 5.  Гисс шоғыры

148. Жүрек қабырғасының ортанғы қабаты

 1.  перикард
 2. миокард
 3. эпикард
 4. эндокард
 5. сарколемма

149.Артериялық пульс дегеніміз

 1.  тамырлар қабырғасының тербелісі
 2.  систола және диастола кезеңіндегі қысымның өзгеруіне байланысты артериалық тамыр қабырғаларының тербелісі
 3.  артериялық қысымның төмендеуіне байланысты тамырлар қабырғасының тербелісі
 4.  пульстік толқын
 5.  қысымның жоғарылауына байланысты тамырлар қабырғасының тербелісі

150. Қан ағысының сызықтық жылдамдығы дегеніміз

 1.  қан бөлшегінің уақыт бірлігіндегі өткен жолы
 2.  уақыт бірлігінде тамырдың көлденең кесіндісі арқылы ағып өтетін қан мөлшері
 3.  систола кезінде айдап шығарылатын қан мөлшері
 4.  қанның қан айналу шеңберлерін өтуі үшін қажетті уақыт
 5.  минутын айдалатын кан мөлшері

151. Капиллярлардың негізгі қызметі

 1.  резистивтік
 2.  қан ағысын реттеу
 3.  транскапиллярлық алмасу
 4.  көлемдік
 5.  шунттаушы

152. Кезбе жүйкені тітіркендіргенде болатын жүректің қозуды өткізгіштігінің төмендеуінің аталуы

 1.  теріс хронотроптық әсер
 2.  теріс батмотроптық әсер
 3.   теріс дромотроптық әсер
 4.  теріс тонотроптық әсер
 5.  теріс инотроптық әсер

153. Кезбе жүйкені тітіркендіргенде болатын жүректің жиырылу күшін төмендеуінің аталуы

 1.  теріс хронотроптық әсер
 2.  теріс батмотроптық әсер
 3.  теріс дромотроптық әсер
 4.  теріс тонотроптық әсер
 5.  теріс инотроптық әсер

154. Жүрекше систоласының ұзақтығы

 1.  0,1 сек
 2.  0,17 сек
 3.  0,25 сек
 4.  0,33 сек
 5.  0,7 сек

155. Жүректің жиырылуын жиілетеді

 1.  ацетилхолин
 2.  брадикинин
 3.  адреналин
 4.  калий иондары артық болуы
 5.  гистамин

156. Жүректің жиырылуын сиретеді

 1.  серотонин
 2.   ацетилхолин
 3.  тироксин
 4.  кальций
 5.  норадреналин

157. Жүрек ырғағының жетекшісі орналасады

 1.  сол жүрекшеде
 2.  оң қарыншада
 3.   қуыс веналардың оң жүрекшеге құйылған жерінде
 4.  жүрекшеаралық пердеде
 5.  қарыншааралық пердеде

158. Адам жүрегінің автоматиялық қасиетін түсіндіреді

 1.  нейрогендік теория
 2.   миогендік теория
 3.  гормоналдық факторлар
 4.  электролиттік теория
 5.  мембрандық теория

159. Үш жармалы қақпақша қай жерде орналасқан:

 1. Қуыс вена мен оң жүреше арасында
 2. Сол қарынша мен сол жүрекше арасында
 3. Сол жақ қарынша мен аорта арасында
 4. Оң жақ қарынша мен өкпе артериясы арасында
 5.  Оң қарынша мен оң жүрекше арасында

160. Тамырқозғалтқыш орталықтың орналасқан жері

 1.  сопақша ми
 2.  жұлын
 3.  гипоталамус
 4.  ми қыртысы
 5.  ортаңғы ми

161. Қолқадағы қан ағысының сызықтық жылдамдығы

 1. 0, 04-0,05 см/сек
 2. 10-12 м/сек
 3. 15-25 см/сек
 4. 30-50 см/сек
 5. 60-65 см/сек

162. Қан ағысының сызықтық жылдамдығы мынаған байланысты

 1.   қан тамырлары саңылауының жалпы диаметріне
 2.  қан тамырларымен ағзаның қамтамасыз етілу дәрежесіне
 3.  ағзаның функционалдық маңызына байланысты
 4.  тыныс алу еттерінің жиырылуына
 5.  ішектің перистальтикасына

163. Адам жүрегінің жиырылу жиілігі:

 1. 40-50 рет/мин
 2. 50-80 рет/мин
 3. 60-80 рет/мин
 4. 90-100 рет/мин
 5. 100-120 рет/мин

 164. Әрекет потенциалы қисық сызығында баяу реполяризацияны көрсетіңіз

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

165. Қозғыштықтың өзгеру қисық сызығында салыстырмалы рефрактерлік кезеңді көрсетіңіз

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

166. Сыйымды тамырлар деп саналады

 1.  артериялар
 2.  артериолалар
 3.  капиллярлар
 4.  веналар
 5.  прекапиллярлар

167. Үлкен қан айналым шеңбері қай жерден басталады:

 1. сол қарыншадан
 2. Оң қарыншадан
 3. Оң жүрекшеден
 4.  +Сол жүрекшеден
 5. Өкпе бағанасынан

168. Қан қысымының мөлшеріне әсер етпейтін фактор

 1.  тамырлар тонусы
 2.  жүрек жұмысы
 3.  қанның тұтқырлығы
 4.   қанның рН-көрсеткіші
 5.  қан көлемі

169. Жүректің  жиырылуын жиілетеді:

 1.  ацетилхолин
 2.  брадикинин
 3.   кальций ионының көбеюі
 4.  калий  ионының көбеюі
 5.  гистамин

170. Жүректің  жиырылуын  баяулатады:

 1.  серотонин
 2.    калий  ионының көбеюі
 3.  норадреналин
 4.  кальций ионының көбеюі
 5.  тироксин

171. Қан тамырларын тарылтады:

 1.  медуллин
 2.  вазопрессин
 3.  простагландиндер
 4.  брадикинин
 5.  гистамин

172. Капилярлардағы қан ағысының сызықтық жылдамдығы тең болады см/сек:

 1.  30-50 см/сек
 2.  0, 04-0,05 см/сек
 3.  60-65 см/сек
 4.  15-25 см/сек
 5.  10-12 см/сек

173.  Гис шоғыры орналасқан:

 1.  Сол жақ жүрекшеде
 2.  Оң жақ жүрекшеде
 3.  Жоғарғы қуысты венаның оң жақ құлақшасында
 4.  Жүрекшеаралық пердеде
 5.   Қарыншааралық пердеде

174.Жүректің құрылысын, функциясын зерттейтін ультрадыбыстық аспап:

 1.  электрокимография
 2.  электрокоагулография
 3.  баллистокардиография
 4.  электрокардиография
 5.  эхокардиография

175. Қуысты веналарда қан ағысының сызықтық жылдамдығы тең болады см/сек:

 1.   15-25 см/сек
 2.  30-50 см/сек
 3.  60-65 см/сек
 4.  0, 04-0,05 см/сек
 5.  10-12 м/сек

176. Жүрек етінің тонусының жоғарылауын атаймыз:

 1.   оң тонотропты эффект
 2.  оң инотропты эффект
 3.  оң дромотропты эффект
 4.  оң хронотропты эффект
 5.  оң батмотропты эффект

177. Жүрек етінің тонусының төмендеуін атаймыз:

 1.   теріс тонотропты эффект
 2.  теріс инотропты эффект
 3.  теріс дромотропты эффект
 4.  теріс хронотропты эффект
 5.  теріс батмотропты эффект

178.Тыныштықта ересек адамның систолалық қысымы (мм.рт.ст.) тең

 1. 70-80
 2. 90-100
 3. 110-120
 4. 130-140
 5. 150-160

 179. Тыныштықта ересек адамның диастолалық қысымы (мм.рт.ст.) тең 

 1. 70-80
 2. 90-100
 3.  110-120
 4. 130-140
 5. 150-160

180. Ересек адамның пульстік қысымы  (мм.рт.ст.):

 1. 15-20
 2. 35-40
 3.  65-70
 4. 75-80
 5. 95-100

181. Артериальдық пульс тіркеледі:

 1.  флебографпен
 2.  кардиографпен
 3.  сфигмографпен
 4.  пневмографпен
 5.  миографпен

182.  Катакротаның пайда болуы  сфигмограммада берілген:

 1.  систола кезінде артериялық қысымның көтерілуі 
 2.  қарыншааралық перденің серпімділігімен
 3.  жарты ай тәрізді қақпашалардың серпімділігімен
 4.  қарыншааралық перденің диастола кезіндегі серпімділігімен
 5.   Диастола кезінде артериялық қысымның төмендеуімен

183. Зат алмасу қан тамырларына жатады:

 1.  артериялар
 2.  артериолалар
 3.  капиллярлар
 4.   веналар
 5.  прекапиллярлар

184. Кедергілі тамырларға жатады:

 1.  артериялар
 2.  артериолалар
 3.  капиллярлар
 4.   веналар
 5.  Лимфалық тамырлар

185. Резорбция функциясын атқарады:

 1.  артериялар
 2.  артериолалар
 3.  капиллярлар
 4.   веналар
 5.  лимфа тамырлары

186. Адамның артериялық қан қысымын өлшейтін аспап:

 1. Спирограф
 2. Пульсотахометр
 3. Вискозиметр
 4. Тонометр
 5. Динамометр

187. Капиллярлардың негізгі атқаратын қызметі:

 1.  Кедергі келтіру
 2.  Қанайналымын реттейді
 3. транскапиллярлық зат алмасу
 4.  сыйымдылық
 5.  дәнекерлік

188. Жүрек жұмысын күшейтетін иондар:

 1. кальций 
 2. калий
 3. натрий
 4.  темір
 5. мыс

189. Қанайналымның ең төменгі сызықтық жылдамдығы

 1. аортада
 2. артерияда
 3. артериолаларда
 4. капиллярларда
 5. веналарда

190. Екінші стандарттық тіркелім 

 1.  Оң қол – сол қол
 2.  Сол қол – сол аяқ
 3.  Оң қол сол аяқ
 4.  Оң қол оң аяқ
 5.  Сол қол оң аяқ

191. Вазодилататорларға жатады:

 1.  серотонин, вазопрессин
 2.  кальций және  калий иондарының көбеюі
 3.  гистамин, брадикинин
 4.   кальций және ацетилхолин   иондарының көбеюі
 5.  адреналин, норадреналин

192. Жүрек жұмысына рефлекторлық әсер ететін тәжірибе: 

 1.  Минор тәжірибесі
 2.  Вертгеймер тәжірибесі
 3.  Шынтақ рефлексі
 4.  Данини-Ашнер рефлексі
 5.  Гальвани тәжірибесі

193. Резервтік дем алу көлемі дегеніміз

 1.  терең дем алған соң барынша дем шығарғанда шығаруға болатын ауа көлемі
 2.  жай дем алғаннан соң шығаруға болатын ауа көлемі
 3.  жай дем алудың шыңында өкпеде болатын ауа көлемі
 4. жай дем алғаннан соң барынша дем алуға болатын ауа көлемі
 5.  Жай дем шығарған соң барынша шығаруға болатын ауа көлемі

194. Тыныс көлемі - бұл

 1.  жәй дем шығарған соң, қосымша шығаруға болатын ауа көлемі
 2.   +жәй дем алған соң, жәй дем шығарғанда шығатын ауа көлемі
 3.  жәй дем шығарған соң өкпеде қалатын ауа көлемі
 4.  терең дем шығарған соң, өкпеде қалатын ауа көлемі
 5.  жәй дем алған соң, қосымша дем алуға болатын ауа көлемі

195. Өкпенің тіршілік сиымылығы

 1.   терең дем алған соң, қатты дем шығарғанда шығатын ауа көлемі
 2.  жәй дем алғаннан кейін, демді жәй шығарғанда шығатын ауа көлемі
 3.  жәй дем шығарғанда өкпеде қалатын ауа көлемі
 4.  жәй дем шығарғаннан кейін қосымша шығарылатын ауа көлемі
 5.  жәй дем алған соң, қосымша демді ішке тартқанда кіретін ауа көлемі

196. Деммен алынатын (атмосфералық) ауаның газ құрамы

 1.  +О2-20,94% ; СО2 - 0,03% ; N-79,03%
 2. О2-16-16,5% ; СО2- 3,5-4% ; N-79%
 3. О2-14-14,5% ; СО2 - 5,5-6% ; N-80%
 4. О2-19-20% ; СО2 - 2-3% ; N-79%
 5. О2-20% ; СО2 -3,5-4%; N-76%

197. О2 мен СО2 –нің альвеолалық ауадағы парциалдық қысымы

 1. О2-100 мм.с.б.б.; СО2 - 45 мм. с.б.б.
 2. О2-40 мм. с.б.б.; СО2 - 46 мм. с.б.б.
 3. О2-20-40 мм. с.б.б.; СО2 - 60 мм. с.б.б.
 4. О2-60 мм. с.б.б.; СО2 - 40 мм. с.б.б.
 5.  О2-100 мм. с.б.б.; СО2 - 40 мм. с.б.б.

198. Резервтік дем шығару ауасының көлемі дегеніміз

 1.  терең дем алған соң барынша дем шығарғанда шығаруға болатын ауа көлемі
 2.  жай дем алғаннан соң шығаруға болатын ауа көлемі
 3.  жай дем алудың шыңында өкпеде болатын ауа көлемі
 4. жай дем алғаннан соң барынша дем алуға болатын ауа көлемі
 5.  жай дем шығарған соң барынша шығаруға болатын ауа көлемі

199. Ересек адамдағы өкпенің тіршілік сиымдылығының мөлшері

 1.  1500-3000 мл
 2.  3000-5500 мл
 3.  5500-7500 мл
 4.  7500-9500 мл
 5.  9500-11500 мл

200. Сурфактанттың ролі

 1.  альвеолаларды құрғап кетуден сақтайды
 2.  альвеолалардың ішкі бетінің керілу күшін тудырады
 3.  альвеолалардың ішкі бетінің керілу күшін төмендетеді
 4.  ауа-альвеола қабырғасы шекарасында антидене түзу
 5.  токсиндері заласыздандырады

201. Тыныс жолдарында болмайды

 1.  ауаның ылғалдануы
 2.  ауаның жылынуы
 3.  ауаның шаңнан тазартылуы
 4.  ауаның микроорганизмдерден тазартылуы
 5.  газ алмасу

202.Жөтелу мен түшкірудің орталығының орналасқан жері

 1.  жұлында
 2.  сопақша мида
 3.  Вароли көпірінде
 4.  төрт төмпешікте
 5.  мишықта

203. Экспираторлық және инспираторлық бөлімнен тұратын тыныс орталығының орналасқан жері

 1.  жұлын
 2.  вароли көпірі
 3.  ми қыртысы
 4.  сопақша ми
 5.  Мишық

204. Мына қисық сызықта көрсетілген

 1. пневмограмма
 2. электрокардиограмма
 3. спирограмма
 4. мастикациограмма
 5. гастрограмма

205. Сопақша ми мен жұлын арасын кескеннен соң болатын тыныстың өзгерісі

 1.  өзгеріс болмайды
 2.  тыныс тоқтап қалады
 3.  тыныс сирейді
 4.  тыныс жиілейді
 5.  тыныс тереңдейді

206. Диафрагманың мотонейрондарының орналасқан жері

 1.  жұлынның бел сегменттері
 2.  жұлынның кеуде сегменттері
 3.  жұлынның мойын сегменттері
 4.  сопақша ми
 5.  вароли көпірі

207. Қалыпты тыныс көлемінің мөлшері

 1.  100 мл
 2.  500 мл
 3.  1000 мл
 4.  1500 мл
 5.  2500 мл

208. Резервтік дем алу көлемінің мөлшері

 1.  50-100 мл
 2.  250-400 мл
 3.  800-1000 мл
 4.  1500 -2000 мл
 5.  3000-5500 мл

209. Ас қорыту жолының эндокриндік қызметі мыналардың бөлінуімен байланысты

 1.  Кортикостероидтар
 2.  Либериндер, статиндер
 3.  Гастрин, трийодтиронин, инсулин
 4.  Троптық гормондар
 5.   Гастроинтестиналдық гормондар

210. Сілекейдегі крахмалдың гидролизіне әкелетін фермент

 1.  пепсин
 2. амилаза
 3. гастриксин
 4. трипсин
 5. химотрипсин

211. Жұтуды жеңілдететін сілекейдің компоненті

 1. хлоридтер
 2. мочевина
 3. фосфаттер
 4. муцин
 5. лизоцим

212. Қарын биопотенциалдарын тіркеу әдісі

 1.  сфигмография
 2.  электромиография
 3.  электрокардиография
 4.  + электрогастрография
 5.  электроэнцефалография

213. Қарын шырышты қабатының басты гландулоциттері бөледі

 1.  тұз қышқылын
 2.  пепсиноген
 3.  муцин
 4.  электролиттер
 5.  секретин

214. Тағамды көргенде, иісін сезгенде болатын сөл бөлінудің фазасы

 1.  Шартсыз рефлекстік
 2.  +Шартты рефлекстік
 3.  Гуморалдық
 4.  Қарындық
 5.  Ішектік

215. Таза қарын сөлінің рН-ы

 1.  0-0,5
 2. 0,9-1,5
 3. 5,4-6,0
 4. 6,2-7,0
 5. 7,4-8,0

216. Жіңішке ішек моторикасын күшейтеді

 1.  адреналин
 2.  ацетилхолин
 3. гамма-аминомасляная кислота
 4. глицин
 5. тироксин

217. Майларды эмулсиялануы мыналардың әсерінен болады

 1.  липазаның
 2.  амилазаның
 3.  трипсиннің
 4.  өт қышқылдарының
 5.  пепсиннің

218. Гликогеннің жиналатын орны

 1.  өкпе
 2.  көкбауыр
 3.  +бауыр
 4.  бүйрек
 5.  ұйқы безі

219. Аралас сілекейдің рН-ы

 1. 0, 5-1,5
 2. 1, 5-3,5
 3. 3, 5-5,4
 4. 5, 8-7,4
 5. 7, 5-8,4

220. Сілекей бөлінуінің орталығы орналасқан жер

 1.  жұлын
 2.  ортаңғы ми
 3.  ми қыртысы
 4.  сопақша ми
 5.  мишық

221. Сілекей бездерін жүйкелендіретін парасимпатикалық жүйке талшықтарын тітіркендіргенде

 1.  көп мөлшерде сілекей бөлінеді
 2.  органикалық заттарға бай сілекей бөлінеді
 3.  құрамында тұздары аз сілекей бөлінеді
 4.  құрамында тұздары мол, сұйық, сілекейдің көп мөлшерде бөлінуі
 5.  Сілекей үздіксіз бөлінеді

222. Ауыз қуысында сіңеді

 1.  су, ақуыз
 2.  су, майлар
 3.  +су, көмірсулар
 4.  су, кейбір дәрілік заттар (антибиотиктер, валидол, нитроглицерин)
 5.  кейбір дәрілік заттар, майлардың ыдырау өнімдері

223. Жұту мен шайнау орталықтарының орналасуы

 1.  ми қыртысында
 2.  гипоталамуста
 3.  ортаңғы мида
 4.  сопақша мида
 5.  жұлында

224. Ұйқы безі сөлінідегі трипсиногенін трипсинге айналдыратын фермент

 1.  энтерокиназа
 2.  фосфатаза
 3.  амилаза
 4.  липаза
 5.  фосфолипаза

225. Тоқ ішекте клетчатка талшықтарын ыдыратады

 1.  липаза
 2.  пептидаза
 3.  нуклеаза
 4.  сахараза
 5.   бактериялардың ферменттері

226. Қоректік заттардың сіңірілуі негізінен жүреді

 1.  ауыз қуысында
 2.  қарында
 3.  жіңішке ішекте
 4.  он екі елі ішекте
 5.  тоқ ішекте

227. Майларды ыдырататын фермент

 1.  +липаза
 2. амилаза
 3. мальтаза
 4. инвертаза
 5. пепсин

228. Белоктардың қанға сіңетін түрлері

 1.  аминқышқылдар
 2.  полипептидтер
 3.  пептидтер
 4.  дипептидтер
 5.  олигопептидтер

229. Он екі елі ішекте қоректік заттардың гидролизі мыналардың ферменттерінің есебінен жүзеге асады

 1.  қарынның және ішектің сөлдерінің
 2.  ұйқы безінің, он екі елі ішектің сөлдерінің, өттің
 3.  сілекейдің және ішек сөлінің
 4.  ішек сөлі мен өттің
 5.  сілекей мен өттің

230. Адам қарында тәулігіне бөлінетін қарын сөлінің мөлшері

 1. 0,5-1,5 л
 2. 2,0-2,5 л
 3. 2-2,5 л
 4. 3-3,5 л
 5. 4-4,5 л

231. Ас қазанның 12-елі ішекпен қосылған жері:

 1.  Кардиалды бөлігі
 2.   +пилорикалық бөлігі
 3.  Қарынның күмбезі
 4. Қарынның денесі
 5. Қарынның үлкен иіні

232. Сілекей бездерін жүйкелендіретін симпатикалық жүйке талшықтарын тітіркендіргенде

 1.  аз мөлшерде сілекей бөлінеді
 2.  аз мөлшерде органикалық заттарға бай қою сілекей бөлінеді
 3.  көп мөлшерде құрамында тұздары аз сілекей бөлінеді
 4.  құрамында тұздары мол сұйық сілекейдің көп мөлшерде бөлінуі
 5.  сілекей үздіксіз бөлінеді

233. Лизоцимнің функциясы

 1.  ақуыздарды гидролиздейді
 2.  кразмалды гидролиздейді
 3.  пепсиногенді пепсинге айналдырады
 4.  бактериоцидтік әсер көрсетеді
 5.  майларды гидролиздейді

234. Тұз қышқылының рөлі

 1.  майларды гидролиздейді
 2.  көмірсуларды гидролиздейді
 3.  өзтті айдайды
 4.  ақуыздарды гидролиздейді
 5.  бактериоцидтік әсер көрсетеді

235. Қарын безінің секрециясын ынталандырушы

 1. нейротензин
 2. секретин
 3. гастрин
 4. соматостатин
 5. вилликинин

236. Қарын шырышты қабатының париеталдық гландулоциттері бөледі

 1.  тұз қышқылын
 2. муцин
 3. пепсиноген
 4. гистамин
 5. липаза

237. Қарын шырышты қабатының қосымша жасушалары бөледі

 1.  тұз қышқылын
 2. пепсиноген
 3. муцин
 4.  натрий бикарбонатын
 5.  аммиак

238. Баланың қарын сөлінде ең жоғары протеолиттік белсенділік көрсететін фермент

 1. липаза
 2. пепсин
 3. химозин
 4. гастриксин
 5. пепсиноген

239. Тыныштық, комфортты жағдайларда (То=18о-200С), аш қарында, ас қабылдаудан 12-14 сағат соң жағдайына жұмсалған энергия деңгейі

 1.  жалпы алмасу
 2.  негізгі алмасу
 3.  барша (валовый) алмасу
 4.  жылулық алмасу
 5.  жұмысшы алмасу

240. Ауыр дене еңбегімен айналыспайтын ересек адамдар үшін белоктардың тәуліктік физиологиялық нормасы (грамм)

 1. 20-40
 2. 60-70
 3. 80-100
 4. 120-140
 5. 150-160

241. Ересек адамдар үшін көмірсулардың тәуліктік физиологиялық нормасы (грамм)

 1. 50-100
 2. 150-200
 3. 250-300
 4. 350-400
 5. 450-500

242. Заттар алмасуын реттейді

 1.  сомалық жүйке жүйесі
 2.  вегетативтік жүйке жүйесі
 3.  қан жасаушы жүйе
 4.  иммундық жүйе
 5.  варолий көпірі нейрондары

243. Адамның энергия алмасуын зерттеу әдісі

 1. Эстезиометрия
 2. Спирография және спирометрия
 3. Сфигмография
 4.  Калориметрия (тікелей және жанама)
 5. Пневмотахометрия

244. Организмде тотығу кезіндегі белоктардың калориялық коэффициентінің мөлшері

 1. 2,3 ккал
 2.  +4,1 ккал
 3. 5,6 ккал
 4. 7,1 ккал
 5. 9,3 ккал

245. Организмде тотығу кезіндегі майдың калориялық коэффициентінің мөлшері

 1. 2,3 ккал (9,64 кДж)
 2. 4,1 ккал (17,17 кДж)
 3. 5,6 ккал (23,46 кДж)
 4. 7,1 ккал (29,75 кДж)
 5.  +9,3 ккал (38,94 кДж) 

246. Организмде тотығу кезіндегі көмірсудың калориялық коэффициентінің мөлшері

 1. 2,3 ккал
 2.  +4,1 ккал
 3. 5,6 ккал
 4. 7,1 ккал
 5. 9,3 ккал

247. Бөлінген көмірқышқыл газы көлемінің жұтылған оттегі көлеміне қатынасы

 1.  тыныс коэффициенті
 2.  оттегінің калориялық коэффициенті
 3.  тыныстың минуттық көлемі
 4.  өкпенің тіршілік сыйымдылығы
 5.  негізгі алмасу

248. Заттар алмасуы орталығының орналасқан жері

 1.  көру төмпешіктері
 2. таламус
 3. сопақша ми
 4. гипоталамус
 5.  жолақ дене

249. Облигатты (міндетті) реабсорбцияның өтетін жері

 1.  жинағыш түтікшелерде
 2.  дисталдық түтікшелерде
 3.  проксималдық түтікшелерде
 4.  шумақта
 5.  юкста-гломерулярлы аппаратта

250. Тер бездерінің функцияларына кірмейді

 1.  жылу реттеуге қатысу
 2.  сыртқа шығару
 3.  су-тұз алмасуын реттеуге қатысу
 4.   реабсорбция
 5.  +гомеостаз реттеуіне қатысу

251. Жылу шығару және жылу өндіру орталықтырының орналасуы

 1. ми қыртысында
 2. жұлында
 3. ортаңғы мида
 4.  гипоталамуста
 5. мишықта

252. Изотермия тән

 1.  +адамға
 2.  қосмекенділерге
 3.  жорғалаушыларға
 4.  пойкилотермді жануарларға
 5.  гетеротермді жануарларға

253. Жылу өндірудің ең қарқынды өтетін жері

 1. бауырда
 2.  өкпеде
 3. бүйректе
 4. теріде
 5.  бұлшық еттерде

254. Сүзуге қатысатын нефрон бөлігі

 1.  проксималды каналшалар
 2.  дисталды каналшалар
 3.  Генле ілмегі
 4.  Шумлянский-Боумен капсуласы
 5.  жинағыш түтікшелер

255. Біріншілік несепте болмайды

 1.  креатинин
 2.  белоктар
 3. мочевина
 4. көмірсулар
 5. минерал тұздар

256. "Айналдыра кері ағызу" жүйесі деген

 1.  Шумлянский-Боумен капсуласы
 2.  проксималдық каналшалар
 3.   Генле ілмегі, жинауыш түтікшелер
 4.  дисталдық каналшалар
 5.  юкста-гломерулярлы аппарат

257. Ересек адамдардағы алғашқы несептің тәуліктік мөлшері

 1.  1-2 л
 2.  5-8 л
 3.  10-50 л
 4.  +150-180 л
 5.  300-350 л

258. Несеп түзілуін реттейтін гормон

 1. АДГ 
 2. ТТГ
 3. АКТГ
 4. СТГ
 5. ФСГ

259. Бүйректің құрылымдық-функциялық бірлігі

 1.  ацинус
 2. юкста- гломерулярлық аппарат 
 3.  несепағар
 4.  кіші тостағаншалар
 5.  +нефрон

260. Жылу реттелу орталығының орналасқан жері

 1. сопақша ми
 2. гипофиз
 3. гипоталамус
 4. ортаңғы ми
 5. жұлын

261. Несеп шығару орталығының орналасқан жері

 1.  вароли көпірі
 2.  сопақша ми
 3.  жұлынның кеуде бөлігі
 4.  жұлынның бел бөлігі
 5.  жұлынның сегізкөз бөлігі

262. Шумақ капиллярлаындағы қанның гидростатикалық қысым мөлшері

 1.  90 мм.с.б.б.
 2.  70 мм. с.б.б.
 3.  50 мм. с.б.б.
 4.  20 мм. с.б.б.
 5.  10 мм. с.б.б.

263. Секреция жүзеге асатын нефронның бөлімі

 1.  Генле ілмегі
 2.  Мальпиги шумағы
 3.  Шумлянский-Боумен капсуласы
 4.  юкста-гломерулярлық аппарат
 5.   түтікшелер

264. Нефронның зәр түзу аппаратын анықта

 1.  Шумлянский-Боумен капсуласы, жинағыш түтiк;
 2. түбекше, тостағанша, проксималды, дисталды каналшалар;
 3. түбекше, тостағанша, несеп ағар, нефрон;
 4. проксималды және дисталды каналшалар;
 5. Шумлянский-Боумен капсуласы, проксималды және дисталды каналшалар, жинағыш түтік;

265. Несептің шектен тыс бөлінуі

 1. никтурия
 2. олигурия
 3.  +полиурия
 4.  анурия
 5.  протеинурия

266. Дені сау ересек адамның соңғы несебінде болмайды

 1. аммиак
 2. мочевина
 3.  +глюкоза
 4. электролиты
 5. креатинин

267. Ересек адамның қалыпты жағдайдағы тәуліктік сңғы несебінің мөлшері

 1. 0, 5-1,0 л
 2.  +1, 0-1,8 л
 3. 2, 5-3,0 л
 4. 3, 5-4,0 л
 5. 4, 5-5,0 л

268. Тыныштықта және комфорты температура жағдайындағы адамда тәулігіне бөлінетін тер мөлшері

 1. 100 мл
 2. 500 мл
 3. 1000 мм
 4. 1500 мл
 5. 2000 мл

269. Тер бөлінуін зерттеу әдісі

 1.  Эстезиометрия
 2.  +Минордың иодты-крахмалды сынамасы
 3.  Вертгеймердің тері қапшықтарымен жасалатын тәжірибесі
 4.  Периметрия
 5. Термометрия

270. Дененің қызып кетуі және оның температурасының 37о С-тан аса көтерілуі

 1.  +гипотермия
 2. изодинаия
 3.  гипертермия
 4. гиперметропия
 5. пойкилотермия

271. Генле ілмешегінде жүретін үрдіс:

A. ренин синтезі

B.  айналдыра кері ағызу механизмінің қызметі

C. ПАГ, пенициллин секрециясы   

D. ультрафильтраттың пайда болуы

E. соңғы несептің түзілуі

272. Шумақ капиллярларының капсуласында жүретін үрдіс:

A. ренин синтезі

B. айналдыра кері ағызу механизмінің қызметі

C. ПАГ, пенициллин секрециясы   

D. ультрафильтраттың пайда болуы

E. соңғы несептің түзілуі

273. Бүйрек түтікшелерінің проксимальдық бөліміндегі реабсорбция сипаттамасы:

 A. заттардың реабсорбциясы жоқ

 B. глюкоза, амин қышқылы, витаминдер, су, тұздарының міндетті реабсорбциясы

 C. су және иондардың факультативті реабсорбциясы

 D. 40-45 пайыз құрайтын судың реабсорбциясы

 E. калий ионының қайта сіңуі

274. Бүйректе синтезделетін физиологиялық активті заттар:

   A. брадикинин, эритропоэтин

   B. энтерокиназа, амилаза

   C. андрогендер, урокиназа

   D. альдостерон, вазопрессин

   E. адреналин, норадреналин

275. Екіншілік-активті тасымалдау механизмін қамтамасыз ететін реабсорбция заттары:

A. су, көмір қышқыл газы

B. мочевина, белок

C. глюкоза, амин қышқылдары

D. хлор ионы

E. натрий ионы

276. Фильтрациялық қысымды жоғарлатын фактор:

A. шумақ капиллярларындағы қысымның төмендеуі

B. шумақ капиллярларындағы қысымның жоғарлауы

C. бүйректің қанайналуының тәуліктік төмендеуі

D. онкотикалық қысымның жоғарлауы

E. бүйрек ішілік қысымның жоғарлауы

277. Шумлянский-Боумен капсуласының сүзгiш мембранасы тұрады:

 1.  тек эндотелиалдык жасушалардан;   
 2.  базальдық мембрана жасушалары және эндотелиалдык жасушалардан;
 3.  куб тәрізді эпителий  жасушалары және базальдық мембрана жасушаларынан;
 4.  эндотелиалдык жасушалардан, базальдық мембрана жасушаларынан және  подоцит жасушаларынан;
 5. подоцит жасушалары және эндотелиалдық жасушалардан

278. Бүйректiң қанмен қамтамасыз ету ерекшелiгi:

 1. эфферентiқ артериола афференттiқ артериоладан кең болады;
 2. тек афференттi артериола бар;
 3.  екi есе капиллярға ыдырау, шумақ капиллярының жоғары қысымы;
 4. тек эфференттiк артериолалар бар;
 5. афференттiк және эфференттiк артериолалардың диаметрi бiрдей

279. Мальпиги шумағы:

 1. Генле iлмегiнде орналасқан;
 2. дисталды түтiкшенi орап жатады;
 3. проксималды түтiкшенi орап жатады;
 4. жинақтаушы түтiктi орап жатады;
 5.  Шумлянский-Боумен капсуласында орналасқан

280. Несепте глюкозаның пайда болуы:

А. Никтурия

В. Олигурия

С. Гипергликемия

D.+ Глюкозурия

Е. Протеинурия

281. Жинақтаушы түтікшедегі реабсорбцияланатын судың мөлшері:

А. 1-5%

В. 10-15%

С. 25-28%

D. 40-45%

Е. 65-70%

282. Сау адамдағы соңғы несеп құрамында болмайтын зат:

A. аммиак

B. мочевина

C. +глюкоза

D. электролиттер

E. креатинин

283. Ересек сау адамның тәуліктік диурез мөлшері:

A. 0,5-A.0 л

B. +1,0-1, 8 л

C. 2, 5-3,0 л

D. 3, 5-4,0 л

E. 4, 5-5,0 л

284. Тер бездерінің қызметі:

 1.  Секрециялық
 2.  +Ультракүлгін сәулелердің әсерінен қорғау
 3.  Сыртқа шығару
 4.  Антиденелер түзу
 5.  +Химиялық ттітіркендіргіштердің әсерінен қорғау

285. Көру аймағы барынша кең болатын түс

 1.  ақ
 2.  көк
 3.  сары
 4.  жасыл
 5.  қызыл

286. Адамның есту талдағышы қабылдайтын дыбыстардың жиілік диапазоны

 1.  6-20000 Гц
 2.  6-10000 Гц
 3.   +16-20000 Гц
 4.  10-10000 Гц
 5.  16-40000 Гц

287. Есту талдағышының рецепторлық бөлімі

 1.  сыртқы есту жолы
 2.  есту сүйекшелері
 3.  ішкі құлақтағы корти мүшесі
 4.  дабыл жарғағы
 5.  жарты шеңбер түтіктер

288. Көру өткірлігі дегеніміз

 1.  көзбен айқындалатын кеңістік
 2.  +заттың бір-біріне барынша жақын орналасқан ұсақ бөлшектерін айқын көру
 3.  кеңістік тереңдігін қабылдау
 4.  затқа дейінгі қашықтықты бағалау
 5.  көзді бір нүктеге қадағанда көрінетін кеңістік

289. Көру талдағышының рецепторлық жасушалары

 1.  +таяқшалар, сауытшалар
 2.  түкті жасушалар
 3.  ұршық
 4.  көлденең жасушалар
 5.  амакринді жасушалар

290. Қазіргі кезеңдегі ең қолданылатын есту теориясы

 1.  резонанстық (Гельмгольц)
 2.  Брейдің микрофондық потенциал теориясы
 3.  Телефондық (Резерфор
 4.  Хартридж теориясы
 5.   жарысқан толқындар (Бекеши)

291. Торлы қабаттағы үш түрлі фоторецептор ажырататын түстер

 1.  қызғылт, көк, жасыл
 2.  ақ-қара, қызыл-жасыл, сары-көк
 3.  қызыл, жасыл, күлгін
 4.  жасыл, көк, ақ
 5.  көк, қара, ақ

292. Тілдің тәттіні қабылдайтын бөлігін көрсетіңіз

 1.  1
 2.  2
 3.  3
 4.  +4
 5.  5

293. Тілдің тұздыны қабылдайтын бөлігін көрсетіңіз

 1.  +1
 2.  2
 3.  3
 4.  4
 5.  5

294. Тілдің қышқылды қабылдайтын бөлігін көрсетіңіз

 1.  1
 2.  +2
 3.  +3
 4.  4
 5.  5

295. Тілдің ащыны қабылдайтын бөлігін көрсетіңіз

 1.  +1
 2.  2
 3.  3
 4.  4
 5.  5

296. Есту талдағышының қыртыс асты орталықтары

 1.  төрт төмпешіктің төменгі бұдырлары, медиалдық бүгілмелі денелер
 2.  төрт төмпешіктің жоғарғы бұдырлары, латералдық бүгілмелі денелер
 3.  таламустың вентралдық ядролары
 4.  таламустың дорсалдық ядролары
 5.  сопақша ми

297. Лемниск жолына кіреді

 1.  Голль және Бурдах ядролары
 2.  кохлеарлық ядролары
 3.  Дейтерс, Манаков, Бехтерев ядролары
 4.  аралық ми (латералды  бүгелмелі денелер)
 5.  ми бағанының жалғыз будасы

298. Тепе-теңдік талдағышы қабылдайды

 1.  жанасуды, қысымды
 2.  сипап сезуді, дененің кеңістіктегі үдеуінің өзгеруін
 3.  қозғалыстың үдеуін, дененің кеңістіктегі қалпының өзгеруін
 4.  дененің кеңістіктегі қалпының өзгеруін, жанасуды
 5.  қысым мен дірілді

299. Көздің торлы қабатының суауытшаларында болатын пигменттер

 1.   йодопсин, эритролаб, хлоролаб
 2.  эритролаб, фусцин, родопсин
 3.  фусцин, эритролаб, родопсин
 4.  родопсин, хлоролаб, фусцин
 5.  хлоролаб, родопсин, серотонин

300. Көру талдағышының қыртыс асты орталықтары

 1.  төрт төмпешіктің жоғарғы бұдырлары, латералдық бүгілмелі денелер
 2.  төрт төмпешіктің төменгі бұдырлары, медиалдық бүгілмелі денелер
 3.  таламустың вентралдық ядролары
 4.  таламустың дорсалдық ядролары
 5.  сопақша ми

301. Түстерді қабылдаудың қазіргі кездегі ең қолданылатын теориясы

 1.  Лавуазье-Лаплас
 2.  Ломоносов-Гельмгольц (үш компонентті)
 3.  Хартридж (полихромотты)
 4.  Гранит (торлы қабатта доминаторлар мен модуляторлардың болуы)
 5.  Геринг (ақ-қара, қызыл-жасыл, сары-көк түстерді қабылдайтын сауытшалар мен таяқшалардың болуы)

302. Эстезиометрді қолданудың мақсаты

 1. ажырату табалдырығын анықтау арқылы сипап сезу өткірлігін зерттеу
 2. температуралық сезімталдықты зерттеу
 3. терінің терморецепторларының бейімделуін көрсету
 4. контраст құбылысын көрсету
 5. дәм сезімталдығының табалдырығын анықтау

303. Сивцев кестесін қолдану мақсаты

 1.  +көру өткірлігін анықтау
 2.  соқыр дақты көрсету
 3.  түсті көрудің бұзылуын анықтау
 4.  бинокулярлық көруді көрсету
 5.  көру аймағын анықтау

304. Дыбыстың ауа және сүйек арқылы өткізілуін зерттеу үшін қолданылады

 1.  Гаррис және Бенедикт стандартты кестелері
 2.  +камертон
 3.  Сивцев кестесі
 4.  офтальмоскоп
 5.  спирометр

305. Көру өткірлігін зерттеу үшін қолданылады

 1.  Гаррис және Бенедикт стандартты кестелері
 2.  камертон
 3.  Сивцев кестесі
 4.  офтальмоскоп
 5.  спирометр

306. Есту мүшесінің дыбыс өткізгіштігін көрсетеді:

 1.  Вестибулярлық мембрана
 2.  иірімді түтік
 3.  Кіреберістік мембрана
 4.  Кортиев мүшесі
 5.  Сыртқы құлақ, дабыл жарғағы, ортаңғы  құлақ.

307. Жарықтың әсерінен торлы қабатта фотохимиялық үрдіс жүреді, нәтижесінде таяқша  родопсиндері ыдырайды … .

 1. ретиналь және опсинге 
 2.  йодопсин және ретинальге
 3.  эритролаб және витамин А-ға
 4.  хлоролаб және опсинге
 5.  А витамині және йодопсинге

308. Тері рецепциясының түрлері:

 1.  тактильді, фоторецепторлар
 2.  жылуды сезетін, хеморецепторлар
 3.  ауыру, есту, жылуды сезетін
 4.   тактилді, ауыру, жылуды сезетін
 5.  хеморецепторлар, фоторецепторлар

309. Мидың жоғары бөлімдері қызметінің рефлекстік сипатын ашқан

 1.  И.М. Сеченов
 2.  А.А.Ухтомский
 3.  П.К. Анохин
 4.  Р. Гейденгайн
 5.  Л. Гальвани

310. И.П. Павловтың «инстинкт» туралы түсінігі

 1.  жеке рефлекстер
 2.  тағамдық және жыныстық рефлекстер кешені
 3.  гомеостазды байланыстармен қолдап отыратын рефлекстер
 4.  шартты рефлекстік байланыстармен қабаттасқан күрделі шартсыз рефлекстер
 5.  қыртыстағы үрдістердің жайылуы мен жинақталуы

311. И.П.Павлов бойынша «ұстамсыз» типінің сипаттамасы:

 1.  күшті, жылжымалы, теңестірілген
 2.  әлсіз, жылжымалы, теңестірілген
 3.  күшті, аса жылжымалы, теңестірілмеген
 4.  әлсіз, жылжымалы, теңестірілмеген
 5.  күшті, жылжымалылығы төмен, теңестірілген

312. И.П.Павлов бойынша «әлсіз» типінің сипаттамасы

 1.  күшті, жылжымалы, теңестірілген
 2.  әлсіз, жылжымалы, теңестірілген
 3.  күшті, аса жылжымалы, теңестірілмеген
 4.  әлсіз, жылжымалығы төмен, теңестірілмеген
 5.  күшті, жылжымалылығы төмен, теңестірілген

313. Дененің оң жақ жартысы проекцияланады

 1.  сол жақ жартышарда
 2.  лимбиялық қыртыста
 3.  самай бөлігінде
 4.  шүйде бөлігінде
 5.  мидың түбінде

314. Дененің сол жақ жартысы проекцияланады

 1.  оң жақ жартышарда
 2.  лимбиялық қыртыста
 3.  гиппокампта
 4.  бел иірімінде
 5.  шүйде бөлігінде

315. Өшетін тежелуді алу әдістемесі

 1.  шартсыз тітіркендіргіш кешені шарттымен нықтайды
 2.  шартты тітіркендіргішті шартсызбен нықталуын тоқтатады
 3.  өте күшті шартты тітіркендіргіш береді
 4.  бір шартты тітіркендіргіш шартсызбен нықталып, келесісі нықталмйды
 5.  кезектестірілген шартты тітіркендіргішті қолданады

316. Ажыратылатын тежелуді алу әдістемесі

 1.  қандай да бір шартты тітіркендіргешке тағам рефлексін қалыптастарса, онда соған ұқсас басқа да тітіркендіргіштергі шартты-рефлекстік жауап болатын болады
 2.  өте күшті шартты тітіркендіргіш беріледі
 3.  кезектестірілген шартты тітіркендіргішті қолданады
 4.  шартты тітіркендіргішті шартсызбен нықталуын тоқтатады
 5.   ұқсас шартты тітіркендіргіштің біреуі шартсызбен нықталып, келесісі нықталмайды

317. Көркемпаз (И.П.Павлов бойынша) типте басым болады

 1.  I сигналдық жүйе
 2.  II сигналдық жүйе
 3.  I және II сигналдық жүйелер
 4.  абстрактылы ойлау
 5.  логикалық ойлау

318. И.П. Павловтың адамдарды жоғарғы жүйке іс әрекетінің типтері бойынша бөлуге негіз қылғаны

 1.  пластикалық, лабилділік, қажығыштық
 2.  қозғыштық, өткізгіштік, жылжымалылық
 3.  күші, теңестірілгендік, жылжымалылық
 4.  күші, пластикалық, қажығыштық
 5.  қозғыштық, жылжымалылық, өткізгіштік

319. Рефлексті жүзеге асыру үшін бөгде тітіркендіргіштің әсерінен болатын тежелу

 1.  ажырататын
 2.  ішкі
 3.  сыртқы
 4.  шектен тыс
 5.  шартты тежегіш

320. Адамның әлеуметтік өмірі барысында пайда болатын сөздерді қабылдап, айту қабілеті

 1.  инстинкт
 2.  бірінші сигналдық жүйе
 3.  есту талдағышы
 4.  ес
 5.  екінші сигналдық жүйе

321. Тежелу түрі – күзетші ит бөтен адам пайда болғанда тамақ ішуді тоқтатады

 1.  реципроктық
 2.  сыртқы
 3.  шартты тежегіш
 4.  ажырататын
 5.  кешіктірілетін

322. Вербалдық (сөздік) сигналдарды талдап, синтездегенде орталық жүйке жүйесінің басым болатын бөлімі

 1.  лимбиялық жүйе
 2.  таламус
 3.  гипоталамус
 4.  сол жақ жарты шар
 5.  оң жақ жарты жар

323. Ми қыртысы қабатының саны:

 1.  төрт
 2.  бес
 3.  алты
 4.  жеті
 5.  сегіз

324. Физиологиялық ұйқының түрлері:

 1.  полифазалық, монофазалық, маусымдық
 2. наркотикалық, гипноздық
 3. сомнамбулизм, полифазалық
 4.  маусымдық, летаргиялық, монофазалық  
 5.  монофазалық, гипноздық ұйқы

325. И.П. Павловтың қорғайтын (шартты тітіркендіргіштің күші өте жоғары болғанда) тежелу түрі

деп атаған

 1.  кешіктірілетін
 2.  ажырататын
 3.  шартты тежегіш
 4.  шектен тыс
 5.  өшетін

326. Электроэнцефалограмманың терең ұйқыны сипаттайтын ырғағы

 1.  Альфа
 2.  Бета
 3.  Тета
 4.  Дельта
 5.  төменгі амплитудалы, баяу тербелістер

327. Шартсыз рефлекстердің сипаттамасы

 1.   туа пайда болған, түрлік, тұрақты
 2.  жүре пайда болған, жеке
 3.  тұрақсыз, пайда болуы және жоғалып кетуі мүмкін
 4.  ми қыртысының қызметі болып табылады, жүре пайда болған
 5.  кез-келген рецепторлық алаңға жасалған кез-келген тітіркендіргішке пайда болады

328. Шартты рефлекстердің сипаттамасы

 1.  туа пайда болған, тұқым қуалайды
 2.  рефлекстер жұлын, ми бағаны деңгейінде жүзеге асырылады
 3.  жүре пайда болған, жеке, тұрақсыз
 4.  түрлік, тұрақты
 5.  белгілі бір рецепторлық алаңға жасалған барабар тітіркендіргішке пайда болады

329. Талдағыштар туралы ілімді жасаған

 1.  И. Мюллер
 2. И.М. Сеченов
 3. И.П. Павлов
 4. П.К. Анохин
 5. Э.А. Асратян

330. И.П. Павлов бойынша шартты рефлекстердің сыртқы (шартсыз) қыртыстық тежелуінің түрі

 1.  өшетін тежелу
 2.  ажырататын тежелу
 3.  шектен тыс тежелу
 4.  шартты тежегіш
 5.  кешіктірілетін тежелу

331. Сөйлеудің моторлық орталығының орналасқан жері

 1.  алдыңғы орталық иірім
 2.  сопақша ми
 3.  сол жақ маңдай бөлігі, Брок орталығы
 4.  самай бөлігі, Вернике орталығы
 5.  шүйде бөлігі

332. Шартты рефлекстің басты ережелерінің біреуі

 1.  шартты және шартсыз тітіркендіргіштердің бір уақытта берілуі
 2.  шартсыз тітіркендіргіш шартты тітіркендіргіштерден басым болу керек
 3.   шартсыз тітіркендіргіш шартты тітіркендіргіштерден әлсіз болу керек
 4.  бөгде тітіркендіргіштер болмау керек
 5.  шартсыз тітіркендіргіштер мен шартты тітіркендіргіштердің күші бірдей болу керек

333. "Инстинкт"  И.П.Павловтың анықтамасы бойынша – бұл

 1.  жеке басқа тән рефлекстер
 2.  жыныстық және тамақ ішу рефлекстерінің кешені
 3. гомеостазды қамтамасыз ететін рефлекстер
 4.  шартты рефлекстермен қабатталған күрделі шартсыз рефлекстер
 5.  Шартты рефлекстердің кешені

334. Ми қыртысын зерттейтін әдіске жатады

 1.  Қиылыстырған қанайналым әдісі
 2.  толық немесе жартылай экстирпация
 3. Оксиспирография
 4. Реография
 5. плетизмография

335.  альфа – ритмнің жиілігі ЭЭГ құрайды (в сек ):

 1. 0,5 - 3,5
 2. 4-8
 3. 8-13
 4. 14-30
 5. 30-35

336. Моторлық сөйлеу орталығы орналасқан

 1.  Сол жақ жарты шарда
 2.  Шүйде бөлімінде
 3.  сол жақ маңдай бөлімінде
 4.  Оң жақ маңдай бөлімінде
 5.  Оң жақ самай бөлімінде

337. Табиғи шартсыз тітіркендіргіштердің арқасында қалыптасқан шартты рефлекстер

 1.  Табиғи
 2.  +Жасанды
 3.  Қорғаныштық
 4.  Жалпылама
 5. Кешендік

338. Биологиялық мәні жоқ тітіркендіргіштерге қалыптасқан шартты рефлекстер

 1.  Табиғи
 2.  Жасанды
 3.  Қорғаныштық
 4.  Тамырқозғалтқыш
 5. Гомеостатикалық

339.  Инстинкті қалыптастыруда басты роль атқарады:

 1.  Гипоталамус және лимбиялық жүйе
 2. Таламус
 3.  Ми қыртысы
 4. Мишық
 5.  Аралық ми

340. Қандай рефлексті қалыптастырған кезде жоғары реттік бірнеше шартты тітіркендіргіштерді шартсыз тітіркендіргіштермен ұштастырып отырады

 1. Динамикалық стереотип
 2. Кешенді 
 3.  Жинақы
 4.  Жалпылама
 5. Дифференциалды

341.  Ерікті қимыл-әрекетті реттейді

 1.  ми қыртысы
 2.  жұлын
 3.  гипоталамус
 4.  лимбиялық жүйе
 5.  базальды ядра

342. Латералды иінді дененің қызметі:

 1.  есту ақпаратын өткізу
 2.  иіс сезу ақпаратын өткізу
 3.  дәм сезу, ақпаратын өткізу
 4.  көру ақпаратын өткізу
 5.  ми қыртысына ақпараттарды жеткізу

343. Ұйқының қай фазасында түс көру байқалады?

 1.  Жай ұйқы
 2.  Қалғу
 3.  Мүлгу
 4.  Терең ұйқы
 5.   парадоксалды

344. Сөйлеу мен ойлаудың  физиологиялық негізі

 1.  Бірінші сигнальды жүйе
 2.  екінші сигнальды жүйе
 3. Динамикалық стереотип
 4.  шартты рефлекстер
 5.  шартсыз рефлекстер

Құқықтық құзыреттілік бойынша сұрақтар:

1. Білім алушылардың әлеуметтік мұқтаждықтарына төленетін ақшалай қаражат түрі:

 1.  зейнетақы
 2.  үстемақы
 3.  стипендия
 4.  жұмыс қаражаты
 5.  салық

2. Бірінші кезекте грант бойынша білім алуға құқылы:

 1.  «Алтын белгі иегерлері», ғылыми жұмыс және олимпиада жеңімпаздары
 2.  орта мектеп және гимназия түлектері
 3.  орта мектеп түлектері
 4.  орта мектепті үздік бітіргендер
 5.  мүгедектер

3. ҚР Білім туралы заңы қай жылы қабылданды:

 1.  2007 жылы 27 шілдеде
 2.  2000 жылы 7 маусымда
 3.  1993 жылы 8 мамырда
 4.  1996 жылы 23 сәуір
 5.  1992 жылы 9 желтоқсанда

4. Академиялық демалыс білім алушыға беріледі:

 1.  ата-ананың өтініші бойынша
 2.  медициналық көрстекіш бойынша
 3.  білім алушының тілегі бойынша
 4.  оқушының талабы бойынша

5. Жемқорлықпен күрес заңы мынадай мақсатта қабылданды:

 1.  мемлекеттік қызметкерлерге сенімсіздіктің туындауынан
 2.  жемқорлықтың кең таралуынан
 3.  жемқорлықпен күресудің негізгі қағидаларын анықтау
 4.  жемқорлықпен байланысты қауіпті болдырмау үшін
 5.  әлеуметтік тұрақтылық

6. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс қабылданды:

 1.  2009 жылы қазанда
 2.  2009 жылы қыркүйекте
 3.  2009 жылы наурызда
 4.  2010 жылы ақпанда
 5.  2008 жылы қыркүйекте

7. Денсаулық бұл:

 1.  физикалық ақаулар және ауру болмаған күнде де адамдардың толық әлеуметтік физикалық және рухани саулығы
 2.  физикалық ақаулар және аурулардың болмауы
 3.  сыртқы орта жағдайына организмнің бейімделу қабілеті
 4.  түрлі паталогиялық үрдістердің болмауы
 5.  белсенді өмір сүруге адам организімінің жағдайының бейімделуі

8. ҚР Денсаулық сақтау заңнамасы негізделеді:

 1.  ҚР Конституциясына
 2.  халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесінің кодексіне
 3.  халықаралық келісім ережелеріне
 4.  денсаулық сақтау жүйесіндегі ҚР ДСМ нормативтік-құқықтық актілеріне
 5.  халық денсаулығын қорғаудағы ҚР Үкіметінің қаулысына және ҚР Президентінің бұйрықтарына

9. Магистр бұл:

 1.  жоғары оқу орнына сәйкес оқу бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже
 2.  ЖОО-дан кейінгі кәсіптік оқу бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже
 3.  дарынды тұлғаларға арналған арнайы білім беру мекемелерінде жүргізілетін арнайы оқу бағдарламасы
 4.  мамандарына сәйкес доктарантураның кәсіптік оқу бағдарламасын меңгергендерге берілетін жоғары академиялық дәреже
 5.  ғылыми және ЖЖО-да жоғары квалификациялы ғылыми және педагогоикалық кадрларды дайындау формасы

10. Бакалавр бұл:

 1.  ғылыми және ЖОО-да жоғары квалификациялы ғылыми және педагогикалық кадрларды дайындау фоормасы
 2.  ЖОО-на сәйкес оқу бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже
 3.  клиникалық мамандығына сәйкес ЖОО-нан кейінгі тереңдетілген медициналық білім алу түрі
 4.  дарынды тұлғаларға арналған арнайы білім беру мекемелерінде жүргізілетін арнайы оқу бағдарламасы

11. Университет бұл:

 1.  технологиялық инновация және қолданбалы ғылыми зерттеулер, жоғары білімді мамандарды дайындау үшін қаржылық, интеллектуалдық және т.б. қорларды біріктіретін жоғарғы оқу орындарында, ғылыми мекемелерде және өнеркәсіп саласында жұмыс істейтін заңды тұлғалар бірігіп жұмыс істеу негізінде ерікті түрде бірігуі
 2.  жоғары профессионалды оқу бағдарламасын игеруге, үш және одан да көп жоғары оқ орнына кейінгі мамандықты алуға, ғылыми педагогикалық қызметтерді жүзеге асыратын квалификацияны жоғарылатуды, кадрлар дайындауды жүзеге асыратын өз қызметі аумағында жетекші ғылыми әдістік аумағында жетекші ғылыми әдістік орталығы болып есептелетін білім мекемесі
 3.  ЖОО-ның клиникасы және ДСҰ, жергілікті денсаулық сақтау ұйымының бағасындағы жоғарғы деңгейде материалды-технолгоияның бағасы бар емдеудің медициналық көмектің барлық түрін қамтитын дәрігерлерді, ғылыми кадрларды қамтитын мекеме
 4.  Кадрларды қайта дайындауға және квалификацияның жоғарылатуға ғылыми-педагогикалық қызметтерді іске асыруда бір немесе екі мамандықтың топтарында жоғарғы кәсіптік оқу бағдарламасын іске асыратын білім мекемесі
 5.  толық инновиациялық цикл қызметтерін қамтитын, іздеу зерттейтін жүргізетін қолданбалы зерттеу және ғылыми зерттеулерін жұмыстарға негізделген ғылыми білім кешені

12. Оқу үрдісіне қандай мақсатта және қандай деңгейде қатысатыны жөнініде студенттердің жұмыс жиналысы:

 1.  эссе
 2.  портфолю
 3.  реферат
 4.  баяндама
 5.  сценарий

13. Сұраққа нақты ерікті тақырыпта, аз көлемде өзінің жеке ойын ашып, әсерін жеткізетін студенттің өзіндік жұмыс түрі:

 1.  эссе
 2.  презентация
 3.  тезис
 4.  баяндама
 5.  сценарий

14. Нақты берілген тақырыпқа бір немесе бірнеше әдебиеттерден мәлімет алу арқылы жазбаша баяндама ретінде тапсырылатын СӨЖ түрі:

 1.  реферат
 2.  эссе
 3.  презентация
 4.  тезис
 5.  доклад

15. Берілген тақырыпта терең зерттеп, ашық түрде баяндалатын студенттің өзіндік жұмыс түрі:

 1.  реферат
 2.  эссе
 3.  презентация
 4.  тезис
 5.  баяндама

16. Студенттерге сабақ барысында берілетін негізгі сұрақтарды, мәліметтерді, тәртәптерді қамтитын оқу бағдарламасының түрі:

 1.  транскрипт
 2.  силлабус
 3.  пәннің оқу әдістемелік кешені
 4.  пәннің жұмыс бағдарламасы
 5.  таратылатын мәліметтер

Тәжірибелік дағдылар тізімі

Сабақ

Тәжірибелік сабаќтардың  таќырыптары

Тәжірибелік дағдылар

1

Физиологиялық зерттеу әдістері.Қозғыш тіндердің физиологиялық қасиеттері. Биопотенциалдар.

1. Тура және жанама тітіркендіру арқылы қозу табалдырығын анықтау.

2

Бұлшықет және жүйке талшықтары, синапстың физиологиялық қасиеттері.

1. Динамометрия.

3

ОЖЖ қызметінің рефлекстік қызметі. ОЖЖнен қозудың өту ерекшкліктері.

1. Адамның жұлын рефлекстері

(тізе, шынтақ, ахилл).

5.

Қанның құрамы. Қанның физика-химиялық қасиеттері. Қан топтары. Қанның резустық жабдықталуы.

1. Қан топтарын анықтау.

6

Жүрек қызметін зерттейтін әдістер. ЭКГ. Жүреккайналымы. Жүрек қызметінің реттелуі.

1. Данини-Ашнер рефлексі.

7

Қан қысымы. Пульс. Қан тамырлар тонусының реттелуі.

1. Коротков әдісімен қан қысымын анықтау. 

2. Артериялық пульсті пальпация әдісімен анықтау.

9.

Тыныс алу кезеңдері. Сыртқы тыныс алуды зерттейтін әдістер. Өкпе, ұлпалардағы газдардың алмасуы.

1. Спирометрия.

13.

Талдағыштар туралы түсінік, бөлімдері. Көру және есту талдағыштарының жалпы физиологиясы.

1. Көру өткірлігін анықтау.

2. Дыбыстың сүйек және ауа арқылы өткізуін анықтау.

14.

Шартты рефлекстер. Қыртыстық тежелу, оның түрлері. ЖЖЖ типтері.

1. Адамда шартты қарашық рефлексін қалыптастыру.

Емтихан сұрақтары кафедра мәжілісінде талқыланды және бекітілді. 09.09.2013ж. №2 хаттама.  

Қалыпты физиология кафедрасының меңгерушісі

міндетін атқарушы, доцент        Рыспекова Ш.О.

Жауаптылар: аға оқытушы Алипбекова А.С.

     оқытушы Шайхынбекова Р.М.

                      Тел: 338-70-90 (7215,7210)
1. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі ВГ Короленка Діти підземелля
2. Реферат- Предмет соціальної психології.html
3. Асаун
4. Русанеова И.П. Славянские древности VI-VII вв
5. Старый со боль высоко ценилось на внешнем рынке; Англия закупала его в России в отдельные годы до 30 000 т
6. Реферат- Task for the laboratory work
7. 316 3402 ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В Методические указания к лабораторно
8. Мы натолкнулись на большой я полагаю на самый большой внутренний политический кризис Советской России
9. ТЕМА 9 КАПІТАЛ БРЕНДУ ЯК ОСНОВНИЙ ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ БРЕНДМЕНЕДЖМЕНТУ
10. Всякому должно испытать и несомненно увериться истинна ли та вера которой он держится и если она окажется
11. Ландшафты Земл
12. Гитис Москва 2005 УДК 37
13. Тема 4.6. Комбікормові заводи і цехи 6
14.  20 року за ознаками
15. Вступил в силу 0608
16. Серія- Технічні науки Вип
17. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ПРИ СОТВОРЧЕСТВЕ ПЕДАГОГА И УЧЕНИКА Проблема сот
18. ТЕМА- Текущая бухгалтерская отчетность предприятия порядок ее составления и представления
19. Сталь для изготовления режущего инструмента метчиков и плашек
20. темами как текст записанный на какомлибо языке.