Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК b prep.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


PARS OCTAVA

Quaerite

et

traducitis

Шукайте і перекладайтеЛАТИНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК

Aa

a, ab praep. Abl. від, з, з боку, на, до

a tergo позаду

Abdēra, ae f або Abdēra, ōrum n 

Абдера, місто у Фракії, яке було

відоме простакуватістю своїх

мешканців

ab-do, didī, ditum, ĕre видаляти

ab-dūco, dūxī, ductum, ĕre відводити

abeo, iī (īvī), itum, īre відходити

abhinc тому (кілька років)

absum, āfuī (abfuī), (āfutūrūs), abesse бути відсутнім

abs-cīdo, cīdī, cīsum, ĕre відрізати,

відсікати

abundantia, ae f велика кількість, достаток

abundo, āvī, ātum, āre буяти,

рясніти, бути в достатку

ac а також, і

accipio, cēpī, ceptum, ĕre отримувати, одержувати

Achillēs, is и ī m Ахілл(ес), син Пелея і Фетіди, один з головних

героїв Іліади

ad praep. Acc. на, до

addūco, dūxi, ductum, ēre приводити, спонукати, заподіяти,

доводити

adduco, xi, ctum, ĕre приводити

adeo, iī (īvī), itum, īre приходити, доходити, вступати, звертатися

adiūtrix, icis m помічник

admitto, mīsī, missum, ĕre допускати

admonens PPA той, хто нагадує від ad-moneo, monuī, monitum, ēre нагадувати

adolēsco, olēvī, ultum, ĕre підростати, рости, збільшуватися,

міцніти

ad-sum, affuī (adfuī), adesse бути присутнім, допомагати

adulescens, entis mf юнак, дівчина

advenio, vēnī, ventum īre приходити, приїжджати, прибувати

adversarius, a, um протилежний,

ворожий

adversus проти

adversus, a, um протилежний

aedificium, ī n будівля

aedifico, āvī, ātum, āre будувати

Aegeus, ei m Егей цар Афін, батько

Тезея

ag-gredior, aggressus sum, aggredī кидатися

aegroto, , , āre бути хворим, хворіти

aegrotus, a, um хворий

Aegyptus, ī m Єгипет

Aenēās, ae m Еней, син Анхіза і

Венери, легендарний цар дарданців,

після зруйнування Трої – чоловік

дочки царя Латина, Лавінії, та

«родоначальник» римського народу

aequālis, e рівний

āēr, āēris m повітря

aēs, aēris n ера; мідь; бронза; гроші

aestas, atis f тепла пора року (весна, літо)

aestimo (aestumo), āvī, ātum, āre оцінювати, вважати

aetās, ātis f життя, вік

Aetna, ae f Етна (вулкан у східній

Сицилії)

affero, attulī, allātum, afferre приносити, доставляти, додавати, вносити

affigo, fīxī, fīxum, ĕre прибивати

af-flo, āvī, ātum, āre видихати

Africa, ae f Африка

Africanus, ī m африканець

Agamemnō(n), ōnis m Агамемнон,

син Атрея, брат Менелая, чоловік

Клітемнестри, цар Мікен,

головнокомандувач усіма військами

у Троянській війні; був убитий

Егістом

ager, agrī m земля, область,

територія; поле; земельна ділянка

āgnus, ī m ягня

ago, ēgī, āctum, ere вести, турбувати, переслідувати, рухати

agricola, ae m землероб

agricultūra, ae f землоробство, сільське господарство

ala, ae f крило

Alba Longa f найдавніше місто

Лація, на південному сході від Рима,

на західному схилі Mons Albanus,

яке було побудовано Асканієм та

зруйновано Туллом Гостілієм

Albanus, ī m мешканець міста Альба

albus, a, um білий

Alcinous, ī m Алкіной, цар феаків, який був відомий розкішшю й багатством

Alcmēna, ae й Alcmēnē, ēs f 

Алкмена, дружина Амфітріона, мати

Геркулеса

Alexandria, ae f Александрія

alienus, a, um чужий, неприхильний,

ворожий, байдужий, непридатний,

іноземний

aliquando коли-небудь, колись

aliqui, aliquā, aliquid який-небудь

aliquot декілька

aliud  aliud один ... інший

alius  alius один...інший

alius, a, um другий; інший

alligo, āvī, ātum, āre прив’язувати

alo, aluī, alitum (altum), ĕre годувати, вигодовувати, виховувати

alter, era, erum інший

altitūdo, inis f висота

altumque = altus, a, um + que (та)

високий; крутий

altus, a, um високий

alveus ī m човник, корито

Amalthea, ae f Амалтея, німфа, дочка критського царя Мелісса, що вигодувала новонародженого Юпітера козячим молоком

amans, ntis закоханий

ambō, ae, ō двоє, і той, і інший 

ambulo, āvī, ātum, āre гуляти

amīca, ae f подруга

amicitia, ae f дружба

amicus, ī m друг

āmitto, mīsī, missum, ĕre залишати, кидати

amo, āvī, ātum, āre любити, кохати,

милуватися; бути вдячним

amoenitas, atis f краса, принадність, привабливість

amor, oris m кохання, любов

āmoveo, mōvī, mōtum, ēre відсувати

Amulius, ī m Амулій, брат Нумітора,

цар Альби Лонги

Anchises, ae m Анхіз, цар Дардана,

батько Енея

ancipes, cipitіs двоголовий, двосторонній

Ancus, ī m Martius Анк Марцій – четвертий цар Риму (VII ст. до н. е.)

angelus, ī m вісник, гонець, посланець, божий посланець, ангел

animal, is n тварина

animus, ī m дух, розумний початок,

душа

annus, ī m рік

ante praep. Acc. перед, попереду

antiquitus з давніх часів

antiquus, a um древній, давній

aper Erymanthius m Еріманфський вепр

aperio, peruī, pertum, īre відчиняти

appello, āvī, ātum, āre звертатися, називати

appĕtens, ntis PPA до ap-peto, petīvī (petiī), petītum, ĕre прагнути, домагатися

Apollo, inis m Аполлон, бог світла, віщування, поезії, медицини, син

Юпітера і Латони

appropinquo, āvī, ātum, āre наближатися

apud praep. Acc. у

aqua, ae f вода

aquaeductus, us m водопровід

aquatilis, e водний

aquila, ae f орел

Aquitanus, a, um аквітанський

Arcadia, ae f Аркадія, гірська область у центрі Пелопонесу

arceo, uī, , ere зачиняти, містити

arcus, us m лук; арка (тріумфальна)

arduus, a, um крутий, прямовисний

area, ae f площа

argentum, ī n срібло

Ariadna, ae f (Ariadnē, ēs f) Аріадна, дочка Міноса і Пасіфаї, що була покинута Тезеєм на о-ві Наксос, потім дружина Вакха

Ariovistus, ī m Аріовіст, цар свевів,

що перебрався у 72 р. до н. е. через

Рейн, щоб підтримати секванів в

їхній боротьбі з едуями, і у 58 р. до

н. е. був розбитий біля міста

Vesontio Цезарем

armatus, a, um озброєний

armentum, ī n робоча худоба

ars, artis f мистецтво, ремесло, наука

artifex, icis m майстер, спеціаліст

arvum, ī n нива, рілля

arx, cis f фортеця

Ascanius, ī m Асканій, син Енея і Креуси, або Енея і Лавінії (у римлян – Julus – Юл), засновник Альби Лонги

ascendens, ntis той, хто видряпується, піднімається

a-scendo scendī, scēnsum, ĕre підніматися

asellus, ī m віслючок

Asia, ae f Азія

asinus, ī m віслюк

asper, era, erum складний, суворий

asperum, ī n нерівність

as-sum, affuī (adfuī), adesse бути,

знаходитися; з’являтися, приходити;

бути присутнім

astronomia, ae f астрономія

Asylum, ī n притулок

at conj. але, з іншого боку, тоді як,

щодо

attamen conj. все ж, проте, однак

āter, ātra, ātrum темний, чорний

Athena, ae f Афіна, Атена, Афіна

Паллада (грец. Athena, Pallas

Athena) – давньогрецька богиня,

одне з верховних олімпійських 

божеств

Atheniensis, e афінський

atque також

atrox, cis жахливий, страшний; суворий

attamen проте ж

Attica, ae f Аттіка, область Еллади з головним містом Афіни

auctor, oris m засновник, творець

audacia, ae f сміливість, відвага

audax, acis відважний, сміливий

audio, īvī (iī), ītum, īre слухати, чути

Augustus, ī m Август, cognomen 

Октавіана «високий, великий»,

перейшло на всіх наступних

імператорів

aureus, a, um золотий

aurum, ī n золото

aut conj. або

autem conj. але, з іншого боку

auxilium, ī n допомога

Aves Stymphalides f Стімфаліди,

хижі міднокрилі чудовиська (птахи)

avis, is f птах

Bb

Bacchus, ī m Вакх (у римлян Liber),

син Юпітера й Семели, передчасно

народжений матірю, але був

доношений потім у стегні батька 

(bimāter, satus iterum и bis 

genitus ), бог виноградарства,

виноробства й вина

balneum (balineum), ī n баня, ванна

basilica, ae f базиліка

beatus, a, um щасливий

Belga, ae f бельг

bello, āvī, ātum, āre воювати, вести

війну, битися

bellum, ī n війна

bene добре

benigne ласкаво, прихильно

bestia, ae f тварина, звір

betula, ae f береза

bibliotheca, ae f бібліотека

bīduum, ī n дводенний проміжок

blandus, a, um ласкавий, ніжний

bonus, a, um хороший, славний

brāchium, ī n рука

brevi adv. скоро, короткий проміжок

часу, недовго

brevis, e короткий

Cc

caelus, ī m = caelum, ī n небо 

Caesar, aris m Цезар, cognomen у 

роді Юліїв, C. (Gajus) Julius C. (100–

44 рр. до н. е.), політик, полководець, оратор й письменник, історик, який описав свої походи, завойовник Галлії

calamus, ī m перо (для писання)

Calliope, es f Калліопа

Calpurnia, ae f Кальпурнія, дочка

Л. Кальпурнія Пізона Цезонія, дружина Ю. Цезаря

Campānia, ae f Кампанія, область у 

середній Італії на західному убережжі, між Лацієм та Луканією, країна древніх авсонів й осків (опиків), одна з найбільш благодатних частин Італії 

campus, ī m відкрите поле, рівнина

canis, is mf пес, собака

canto, āvī, ātum, āre співати,

промовляти заклинання; хвалити,

прославляти

cantus, us m спів

Capella a, ae f Капелла, зірка першої

величини у сузір’ї Візника, поява

якої (навесні) була пов’язана з

наближенням дощової пори

capella, ae f кізочка

capio, cēpī, captum, ĕre брати,

ловити, хапати

capra, ae f коза

captivus, a, um полонений

capto, āvī, ātum, āre хапати, ловити

caput, pitis n голова, столиця

carmen, inis n пісня

caro, carnis f м’ясо, тіло

carpens, ntis PPA до

carpo, psī, ptum, ĕre зривати,

збирати

carus, a, um дорогий, милий, 

приємний

castrum, ī n військовий табір,

укріплення

catena, ae f кайдани, ланцюг 

Catilina, ae m Катіліна

Cato, ōnis m Катон

Caucasus (-os), ī m Кавказ

causa, ae f причина

caveo, cāvī, cautum, ēre бути

обережним

cēdo, cessī, cessum, ĕre йти, ступати, ходити; траплятися, скоюватися

celeber, bris, bre популярний, відомий

celebro, āvī, ātum, āre святкувати

celer, eris, ere швидкий

cēlo, avī, ātum, āre ховати, ховатися

centaurus, ī m кентавр

cerasus, ī f вишня (дерево)

Cerberus, ī m Кербер (Цербер), син

Тіфаона та Єхідни, багато- або

триголовий пес, який охороняв вхід у підземне царство

Cerēs, eris f Церера дочка Сатурна і Реї, сестра Юпітера, мати 

Прозерпіни, богиня полів,

землеробства, хлібних рослин та 

сільського життя, засновниця 

громадянськості й громадськості

certāmen, inis n змагання; сутичка; битва

certo, āvī, ātum, āre сперечатися

cervical, alis n подушка

cervus, ī m олень

ceterus, a, um інший

cetus, ī m велика морська тварина

(дельфін, кит, котик)

Chīrō(n), ōnis m Хірон, мудрий і

вчений кентавр, син Сатурна і

Філіри, вихователь Ескулапа, Ясона,

Ахілла та ін.; перетворений на

сузір’я Стрільця

chorus, ī m хор, група співаків і

танцівників

cibus, ī m їжа

cinis, eris m попіл, зола

circumstans, ntis PPA до circumsto, steti, – , āre стояти навкруги, з обох боків

circus, ī m цирк

civilis, e громадянський

civis, is mf громадянин, громадянка

civitas, tis f громадянство,

право громадянства, держава;

громада

clamo, āvī, ātum, āre кричати,

галасувати, лементувати,

прикликати, прикликати; (звати)

кликати, покликати, закликати;

гучно кликати, проголошувати,

оголошувати

clarus, a, um ясний, світлий, відомий

claudo, clausī, clausum, ĕre зачиняти, замикати; загороджувати

clavus, ī m цвях

clementer спокійно; тихо

Clio, us f Кліо, муза історії

coāctus, a, um вимушений,

змушений

cognosco, novi, nitum, ĕre знати, пізнавати, узнавати; розглядати (справу)

colloco, āvī, ātum, āre ставити,

розташовувати; розміщувати

col-loquor, locūtus (loquūtus) sum,

loquī розмовляти, бесідувати

collum, ī n шия

colo, coluī, cultum, ĕre обробляти,

вирощувати; жити, населяти;

займатися; шанувати

comes, itіs f супутник

commotus, a, um збуджений,

розпалений

commūnico, āvī, ātum, āre повідомляти

comoedia, ae f комедія

complexus, a, um PPP до 

com-plector, plexus sum, plectī depon. обхоплювати

compōno, posuī, positum, ĕre складати, поєднувати

comprehendo, prehendī,

prehēnsum, ĕre зв’язувати,

скріплювати; мати, містити;

спіймати, захопити, схопити,

обхоплювати

concordia, ae f злагода

condo, didī, ditum, ĕre засновувати,

будувати, споруджувати, зводити

cōn-fodio, fōdī, fossum, ĕre копати, скошувати, проколювати, простромлювати, поранити

conglutino, āvī, ātum, āre склеювати,

зчіплювати, скріплювати

con-gredior, gressus sum, edī depon. 

сходитися

coniuratus, ī m заколотник, змовник

con-jungo, jūnxī, jūnctum, ere (при)єднувати, сполучати, поєднувати

cōnor, ātus sum, ārī depon. затівати,

намагатися, пробувати

cōnscendo, scendī, scēnsum, ĕre 

піднятися, зійти, здінятися

cōnsīdo, sēdī (sīdī), sessum, ĕre сідати, засідати

consilium, ī n порада; план;

обговорення, нарада

conspectus, us m вид; зовнішність;

огляд, нарис

Constantinus, ī m Magnus Костянтин Великий, римський імператор у 306–337 рр. н. е.

cōnstituo, uī, ūtum, ere ставити; розміщувати; розташовувати; формувати; встановлювати; засновувати; зводити, будувати

consul, is m консул

cōn-sūmo, sūmpsī, sūmptum, ĕre 

з’їдати, з’їсти; споживати; витрачати

con-tendo, tendī, tentum, ĕre боротися, спускати, сперечатися; натягувати, метати

contineo, tinuī, tentum, ēre містити; утримувати, затримувати

con-venio, vēnī, ventum, īre збиратися, приходити; сходитися, з’їжджатися

convīva, ae mf гість, застільний

товариш

con-іūnxconіux), іugis mf 

дружина, чоловік

con-іūro, āvī, ātum, āre таємно зговорюватися, змовлятися

corium, ī n шкіра

Cornelia, ae f Корнелія

cornu, us n ріг; горн; фланг, крило

corōna, ae f вінок

corpus, oris n тіло, плоть

corrumpo, rūpī, ruptum, ere 

виснажувати, вичерпувати,

зморювати, зморити; знесилювати,

спокушати, зваблювати, зводити,

розбещувати, псувати,

cotidie(que) (та) кожного дня

cras завтра

creatus, a, um заснований,

закладений; обраний

crēdo, didī, ditum, ĕre думати,

вірити, довіряти, доручати

cresco, crēvī, crētum, ĕre рости

Creta, ae f Крит

Croesus, ī m Крез, син Аліатта, цар

Лідії (560546 рр. до н. е.),

переможений Кіром; його незліченні 

багатства увійшли у приказку

crucio, āvī, ātum, āre катувати,

мордувати, мучити

crudeliter жорстоко, безжалісно

cruentus, a, um кривавий, зкривавлений

crux, cis f хрест

culpa, ae f вина, провина, помилка,

огріх, похибка

cum praep. Abl. з

cum conj.  щоб, з, разом

cūnctus, a, um весь, сукупний

cupio, īvī (iī), itum, ĕre хотіти,

бажати, жадати

cur чому

cura, ae f турбота, піклування

curia, ae f курія (приміщення)

cūro, āvī, ātum, āre піклуватися; поважати; очищати, обслуговувати, доглядати; услуговувати, служити; лікувати; пригощати

currus, ūs m коляска; віз; колісниця; біг, їзда, їзда верхи

cursus, us m курс

cutis, is f шкіра

Cyrus, ī m Кір К. Старший, син Камбіса, цар перський (559529 рр. до н. е.), засновник Перської 

монархії, загинув у битві з 

масагетами

Dd

de praep. Abl. про

dea, ae f богиня

dēbeo, uī, itum, ēre бути

забов’язаним, мусити

decem десять

dēcerpo, cerpsī, cerptum, ĕre зривати, рвати, віднімати

dē-cido, cidī, , ĕre падати, спадати,

впадати

dēdūco, dūxī, ductum, ĕre 

приводити, спувкати вниз, знімати;

опускати, пригинати

dēfendo, fendī, fēnsum, ere 

захищати, обороняти; давати відсіч;

відводити, відвертати

defensor, oris m захисник

dē-fero, tulī, latum, ferre переносити, зносити, спускати

deinde звідси, далі; потім; навіть,

нарешті

dēlectātio, ōnis f задоволення,

насолода

delecto, āvī, ātum, āre забавляти;

потішати, тішити; веселити,

захоплюватися, знаходити втіху,

радіти

deleo, ēvi, ētum ēre руйнувати,

знищувати

delphinus, ī m дельфін

dēmōnstro, āvī, ātum, āre 

показувати, свідчити, викладати,

висловлювати, пояснювати, 

з’ясовувати

denique нарешті

dēnsus, a, um густий

dē-pōno, posuī, positum, ĕre класти,

відмовляти, знімати, відмовлятися,

залишати

dē-porto, āvī, ātum, āre привозити,

постачати; відвозити

dē-ripio, ripuī, reptum, ĕre зривати,

знімати

dē-scendo, scendī, scēnsum, ĕre 

спускатися, сходити

desideratus, a, um бажаний

dēsīdero, āvī, ātum, āre бажати,

тужити, нудьгувати, нудитися,

скніти, удаватися, вдаватися,

вимагати, втрачати

dēspēro, āvī, ātum, āre утрачати

надію, впадати у відчай

dē-sūdo, āvī, ātum, āre наполегливо

працювати

desum, defui, , deesse не вистачати

deus, ī m  бог (di = dei plur. боги)

deus Sabaoth m бог воїнства, бог

Саваоф

dēvoro, āvī, ātum, āre з’їдати,

поглинати

dextra, ae f права рука

Diana, ae f Діана, дочка Юпітера і

Латони, сестра Аполлона, спочатку

богиня місяця, пізніше – й

полювання, й нічних чар (під іменем

Hecate) й мистецтва допомоги під час пологів (Lucina)

dico, xi, ctum, ĕre говорити, стверджувати

dicto, āvī, ātum, āre часто

повторювати, говорити, диктувати

dictum, ī n вислів, слово

Dīdō, ūs nf ōnis f (Elisa / Elissa)

Дідона, дочка тирського царя Бела,

сестра Пігмаліона, дружина Сихея

(Ацерба); 888 р. до н. е. заснувала у

Північній Африці, поблизу Утіки,

Карфаген; щоб уникнути шлюбу з

лівійським царем Іарбом, заподіяла

собі смерть (за Вергілієм, через

безнадійне кохання до Енея)

dies, ei m f день

difficilis, e складний, нелегкий,

важкий

dī-lanio, āvī, ātum, āre розривати,

роздирати, роздерти

diligentia, ae f точність, акуратність,

обґрунтованість; слушність, ощадливість; дбайливість; розважливість, розважність; обачність, обачливість

dimidia, ae f половина

Diomēdēs, is m Діомед син Марса,

цар племені бістонів, які годували

своїх коней людським м’ясом

dis-cēdo, cessī, cessum, ĕre 

відходити, віддалятися, відступати

disciplina, ae f навчання, виховання,

настанова, вчення, теорія, система

disco, didici, , ere навчатися, вивчати, знайомитися, дізнаватися, довідуватися, пізнавати

Discordia, ae f Діскордіа, дочка

Ереба і Ночі, богиня незгоди

(розладу)

discordia, ae f незгода

dis-tribuo, tribuī, tribūtum, ĕre 

розподіляти; розділяти, розбивати

diu adv. довго, протягом тривалого

часу; удень

diversus, a, um різний; протилежний

dives, ĭtis багатий

dīvido, vīsī, vīsum, ĕre розділяти, ділити

divus, a, um божественний

dō, dedī, datum, dāre давати,

подавати, протягувати, пропонувати

doceo, ui, ctum, ēre вчити, навчати

doctus, a, um учений, освічений

dolor, ōris m біль, страждання

dolosus, a, um хитрий, лукавий

dolus, ī m хитрість, хитрощі

domicilium, ī n домівка, житло, дім

Dominus, ī m господар, хазяїн,

володар; упорядник, впорядник; розпорядник; цар; Господь

domus, us f дім

dono, āvī, ātum, āre дарувати

donum, ī n дарунок, дар

dormio īvī (ii), ītum, īre спати, нічого неробити, ні про що не турбуватися

draco, ōnis m змія (з групи великих

неотруйних); дракон

dubito, āvī, ātum, āre мати сумніви,

сумніватися

duco, xi, ctum, ĕre вести, водити, стояти на чолі; очолювати

dum поки

duo, duae, duo два, двоє

duodecim дванадцять

duodetriginta двадцять вісім

durus, a, um твердий, жорсткий,

суворий

dux, cis m полководець

Ee

educatio, onis f виховання

educo, avi, atum, āre виховувати

educo, xi, ctum, ĕre виводити

efficio, fēcī, fectum, ere [facio] робити, виготовляти

efflo, āvī, ātum, āre (aimam) випустити дух, сконати, загинути

ēgregius, a, um неперевершений,

славний, видатний

eius (Gen. sing.) від is, ea, id цей, ця, це, він

elephantus, us, ī m слон

eligo, ēgī, lēctum, ĕre обирати,

видаляти

ēligo, lēgī, lēctum, ĕre видаляти, виривати, викорінювати; вибирати

eloquentia, ae f красномовство

enim бо, насправді, дійсно, тому що,

через те що

enim навіть, адже

eo (Abl. sing.) від is, ea, id цей, ця, це (у значенні він)

epicus, a, um епічний

epistula, ae f лист

epulae, ārum f plur. урочистий обід,

бенкет

epulans, ntis запрошений на бенкет;

той, що бенкетує

equus, ī m кінь

Erato, us f Ерато, муза ліричної поезії

ergo отже, для, заради

ēripio, ripuī, reptum, ĕre виривати, вихоплювати, викрадати

erro, āvī, ātum, āre заблукати,

блукати; помилятися

error, oirs m помилка, блукання,

поневіряння

ē-rudio, īvī (iī), ītum, īre освічувати,

просвіщати, удосконалювати,

оповіщати, наставляти, давати освіту

eruptio, onis f раптова поява,

виверження

et conj. і, та 

etiam також

Etruscus, a, um етруський

Etruscus, ī m етруск

Europa, ae f Європа

Eurotas, ae f Еврот, головна ріка в Лаконії

Eurystheus, ī m Еврістей, онук

Персея, син Сфенела, цар Мікен,

змусив Геркулеса здійснити

«дванадцять подвигів»

Euterpe, es f Еутерпа, муза

музичного мистецтва

e (ex) praep. Abl. з, із

ex-animo, āvī, ātum, āre позбавляти

життя, вбивати

ex-cēdo, cessī, cessum, ĕre викладати, розкладати

excipio, cēpī, ceptum, ĕre виймати, передбачати, витягати; постановляти, ухвалювати; приймати; зустрічати

excitatus PPP до ex-cito, āvī, ātum, āre примусити підвестися, піднімати, викликати, збуджувати, спонукати, заохочувати

excito, āvī, ātum, āre викликати

exclāmo, āvī, ātum, āre вигукувати;

кричати

exemplar, is n примірник, приклад

exercens PPA до exerceo, cui, citum, ēre виводити зі стану спокою, не давати відпочинку, дошкуляти, заподіювати турботи, турбувати, непокоїти, хвилювати, ганяти, котити 

ex-erceo, cuī, citum, ēre займатися;

обробляти; тренувати(ся)

exercitus, us m військо

exercitatio, onis f вправа; практика; досвід

exilium (exsilium), ī n вигнання

eximius, a, um виключний,

винятковий, прекрасний, особливий

exitus, us m вихід; грам. закінчення

ex-plico, āvī (uī), ātum (itum), āre 

розгортати, розкручувати;

розкривати

explorator, oris m розвідник,

шпигун; дослідник

ex-pōno, posuī (posīvī), positum, ĕre 

залишати; виставляти; викладати; висаджувати

ex-specto, āvī, ātum, āre чекати,

очікувати

ex-stinguo (extinguo), stīnxī, stinctum, ĕre гасити; гаснути; висушувати

ex-struo (extruo), strūxī, strūctum,

ĕre будувати, зводити;

споруджувати

extrudo, trūsī, trūsum, ĕre виштовхувати, виганяти, проганяти

Ff

Fabricius, ī m Фабрицій, римськ. nomen 

fabula, ae f чутки, бесіда, казка,

байка

facio, fēcī, factum, ere робити,

призводити, скоювати, виготовляти,

виховувати, формувати,

породжувати

facultas, atis f необхідність; можливості; привід; здібності

fagus, ī f бук

Faliscus, ī m Фаліcк (представник

племені фалісків)

fama, ae f поголос, чутки; суспільна думка

fames, is f голод

familia, ae f родина, сім’я

famulus, ī m служник, слуга

fatigatus, a, um втомлений

fauces, ium f горло, паща

Faustulus, ī m Фаустул – пастух, що

знайшов і надав притулок Ромулу і

Рему

fax, cis f смолоскип, факел

febris, is f лихоманка

fecundus, a, um родючий,

урожайний

fel, fellis n жовчний міхур, жовч, жовчність; гіркість, гіркота, злість;

ненавить; отрута

femina, ae f жінка

fenestra, ae f вікно

ferinus, a, um звірячий, тваринний

ferox, cis хоробрий, сміливий, дикий

ferreus, a, um залізний

ferrum, ī n залізо, залізне знаряддя,

меч

fertilis, e родючий, урожайний

festus, a, um святковий

fidelis, e вірний

fides, ei f віра, впевненність

filia, ae f дочка

filius, ī m син

filum, ī n нитка

finio, ivi, itum, īre завершувати,

стримувати

finis, is mf кінець, межа, кордон

finitimus, a, um сусідній

fīo, factus sum, fierī виникати,

поставати, народжуватися

firmus, a, um міцний

fixus, a, um міцний, незмінний

flagro, āvī, ātum, āre горіти, палати

flamma, ae f полум’я, вогонь

floreo, ui, , ēre квітнути, цвісти

flōs, ōris m квітка

flumen, inis n річка

fluvius, ī m ріка

forma, ae f форма, образ

fortis, e стійкий, міцний, сильний

fortitudo, inis f сила, міць

forum, ī n майданчик, площа

frango, frēgī, frāctum, ĕre ламати,

розбивати

frāter, tris m брат, двоюрідний брат,

друг, приятель

fraxinus, ī f ясен

frigidus, a, um холодний

frīgus, oris n холод

frumentum, ī n хліб (зерновий),

пшениця

frustra помилково, даремно

fuga, ae f утеча, втеча

fugio, fūgī, fugitūrus, ĕre бігти, втікати

fulmino, āvī, ātum, āre метати

блискавки, блискати

fundus , ī m маєток; земельна ділянка

fungor, functus sum, fungi depon. 

виконувати

furtim потайки, таємно

Gg

Gallia, ae f Галлія

Gallicus, a, um галльський

gallina, ae f курка

Gallus, ī m галл

gaudeo, gāviīus sum, ēre semidepon. радіти, веселитися

gaudiumn радість, насолода, задоволення

gemini, ōrum m plur. близнюки

genus ĕris n рід, плем’я, походження, поет. нащадки, потомки, покоління

Germanusm германець

gero, gessī, gestum, ere нести; вести носити, тягати; мати, відчувати; зображати, грати роль

gladius, ī m меч

glomus, ĕris n клубок

gloria, ae f слава

glōrior, ātus sum, ārī хвалитися, пишатися

gradus, us m крок

Graecia, ae f Греція

Graecus, a, um грецький

Graecus, ī m грек

grammaticus, ī m граматик

granum, ī n зерно

grātus, a, um приємний, вдячний

gravis, e тяжкий, важкий

graviter тяжко

guberno, āvī, ātum, āre керувати

gusto, āvī, ātum, āre скуштувати; пробувати

Hh

habeo, ui, bitum, ēre мати, тримати

habito āvī, ātum, āre жити, населяти

haedus, ī m козеня

haud не, не зовсім

haurio, hausī (hauriī), haustum, īre черпати

Hector, oris m Гектор, син Пріама і

Гекуби, чоловік Андромахи, батько

Астіанакта, головний герой Трої,

який був вбитий у двобої з Ахіллом

Helena, ae f Єлена дочка Юпітера і

Леди (дружини Тіндарея), вона була

викрадена Тезеєм та визволена її

братами Кастором і Поллуксом;

дружина Менелая, яку вважали

першою красунею Греції; її

викрадення Парісом стало приводом

до Троянської війни

Herculēs, is m Геркулес (Геракл),

син Юпітера і Алкмени, дружини

Амфітріона та онуки Персея,

змушений переслідуваннями Юнони

до служби у Еврістея й до виконання

«дванадцяти подвигів» («aerumnae

Herculi»); став жертвою мстивого

кентавра Несса, спалив себе на

вогнищі на горі Ета

Hesperides, um f Гесперіди, три (або

чотири) дочки Ночі (або Атланта та Гесперії), що жили на далекому заході (біля Океану) й стерегли золоті яблука за допомогою дракона, який ніколи не спав

hic, haec, hoc цей, ця, це

hiems, hiemis f злива, гроза, негода; холод, стужа, мороз; дощова пора року, холодне півріччя (осінь, зима); зима

hinc звідси, з цього місця

hirundo, inis f ластівка

historia, ae f історія

homo, inis mf людина

honestus, a, um шановний, чесний; порядний

honor, oris m пошана, почесть

honoratus, a, um шановний

honōro, avī, ātum, āre шанувати

hora, ae f година

Horatius, ii m Горацій Q. H. Flaccus,

народився 8 грудня 65 р. до н. е. у 

Венузії, помер 27 листопада 8 р. до

н. е., син вільновідпущеного, один з

великих поетів Риму

horridus, a, um волохатий,

жорсткий, простий; жорстокий,

страшний

hortus, ī m сад

hostis, is mf чужинець, ворог

humanus, a, um людяний, людський

humerus, ī m плече

humidus, a, um вологий, сирий

hydra Lernaea f Лернейська гідра (водяна змія)

hymnus, ī m хвалебна пісня, гімн

Ii

iacio, iēcī, iactum, ĕre кидати, метати

iacto, āvī, ātum, āre кидати;

вихваляти, хвалитися 

iam уже

ibi там

id est тобто

īdem, eadem, idem той самий, той же, один і той

idoneus, a, um зручний, придатний, вигідний

iecur, iecoris n печінка 

igitur тоді, у такому разі, отже

ignis, is m вогонь, пожежа

ignotus, a, um невідомий

ille, illa, illud той, та, те

illustris, e світлий, яскравий; знаменитий

imbuo, buī, būtum, ere промочувати, насичувати

immanis, e надзвичайно великий,

жахливий, величезний

immodestia, ae f нескромність

immortalitas, atis f безсмертя, невмирущість

impedio, ivi, itum, īre 

навантажувати, сплутувати; чинити

перешкоду; заважати

im-pello, pulī, pulsum, ĕre гнати, хвилювати

imperator, oris m повелитель,

імператор, полководець

imperium, ī m наказ, влада

im-pero, āvī, ātum, āre наказувати

im-petro, āvī, ātum, āre випросити,

вимолити, добитися, вблагати

impigre безперервно, постійно

imploro, avi, atum, āre благати

im-pōno, posuī, positum, ĕre класти, покладати

improbus, a, um поганий, дурний, нечесний

in praep. Abl. де?, Acc. куди? на, в

in-cendo, cendī, cēnsum, ere 

запалювати

in-fāns, antis m дитя, немовля

īnfēsto, āvī, ātum, āre тривожити,

турбувати, мучити, переслідувати,

загрожувати

in matrimonium dāre віддавати заміж

in quo на якому

incaute необережно

in-cendo, cendī, cēnsum, ĕre запалювати

incertus, a, um початий

incipio, cēpī, ceptum, ĕre починати

in-clūdo, clusi, clūsum, ĕre 

закривати, зачиняти, замикати;

укладати

in-clūdo, clusi, clūsum, ere замикати, поміщати

incola, ae mf мешканець, житель

incultus, a, um необроблений

inde звідти

indico, āvī, ātum, āre вказувати

indulgenter поблажливо, милостиво

induo, uī, ūtum, ĕre вдягати

infans, ntis m дитина, немовля

inferi, ōrum plur. мешканці пекла, померлі

inferiores gr. compar. до īnferus, a, um нижній

īnferus, a, um підземний

ingenium, iī n природний дар, здібності, талант, розум, удача, обдарування

ingens, ntis величезний

in-gredior, gressus sum, gredī depon. вступати, входити

inimicus, a, um ворожий;

неприязний

initium, ī n вступ, початок

iniungo, iūnxī, iūnctum, ĕre звалювати; доручати; вставляти; приєднувати; підв’язувати

iniuria, ae f насильство,

несправедливість

inquit defect. говорить

īnscrībo, scrīpsī, scrīptum, ĕre 

робити напис, надписувати

insignis, e помітний, відомий

insula, ae f острів

in-tendo, tendī, tentum, ĕre 

натягувати

inter praep. Acc. між

inter se між ними

interdiu вдень

interea між тим, тим часом

inter-eo, iī, itum, īre гинути

interficio, fēcī, fectum, ĕre винищувати, пожирати, вбивати

inter-rogo, āvī, ātum, āre питати

intro, āvī, ātum, āre входити усередину

invādo, vāsī, vāsum, ĕre нападати,

входити, вторгатись

invenio, vēnī, ventum, īre знаходити,

винаходити

invito, āvī, ātum, āre запрошувати

ira, ae f гнів

irruo, ruī, ruitūrus, ĕre вриватися, кидатися, спрямовуватися, вторгатися; захоплювати; оволодівати

is, ea, id цей, ця, це, він

iste, ista, istud цей

ita так, таким чином

Italia, ae f Італія

Italicus, a, um італійський

ităque conj.таким чином, так, внаслідок

item adv.також

Ithaca, ae f Ітака, о-в в Іонічному морі між Кефалонією та Акарнанією, батьківщина і область Одіссея

Iulius, ī m Caesar Юлій Цезар

Iuno, ōnis f Юнона, старша дочка

Сатурна і Реї, сестра й дружина

Юпітера (J. Regīna), отожнюється з

Hera – Герою; мати Марса, Вулкана,

Геби та ін., хранителька шлюбу,

заступниця породіль; її улюблені

міста – Аргос, Мікени, Спарта й

Карфаген

ius, iuris n право

iussus, us m наказ 

iustus, a, um справедливий

Iuvenalis, is m Ювенал, поет-сатирик

часів імператорів Доміціана і

Траяна, автор 16 сатир

iuvenis, is m молода людина, юнак

Jj

jējūnus, a, um голодний

jubeo, jussī, jussum, ēre наказувати

jungo, jūnxī, jūnctum, ĕre укладати,

з’єднувати, сполучати

Juppiter, Iovis Юпітер, син Сатурна та Геї, брат Нептуна та Плутона, брат й чоловік Юнони, ототожнюється з Zeus (грец.); царь неба, богів та людей

Kk

Kiovia, ae f Київ

Ll

labor, ōris f зусилля, труд, праця

laboro, āvī, ātum, āre працювати

Labyrinthus (Labyrinthos), ī m лабіринт

lac, ctis n молоко

laetus, a, um розкішний, вгодований

lana,ae f вовна

lapis, idis m камінь

Latinus, a, um латинський

latitudo, inis f широта

Latium, ī n Лацій

latro, āvī, ātum, āre гавкати

latus, a, um широкий, високий

latus, ēris n бік

laudo, āvi, ātum, āre хвалити

lavo, lāvī, lautum, lavātum, āre мити, промивати

Leda, ae f Леда, дружина

спартанського царя Тиндарея,

кохана Юпітера, мати Єлени,

Клітемнестри, Кастора і Поллукса

legio, onis f легіон

leo, onis m лев

levis, e легкий

libens, ntis той, хто працює з радістю

liber, era, erum вільний

liber, librī m книга, твір

līberī, ōrum та um plur. m діти, онуки

lībero, āvī, ātum, āre звільняти

liberosque = liberos +que m plur. (та) діти

libertas, tatis f воля, свобода

liceo, uī, itum, ēre коштувати; дозволяти, давати дозвіл

ligneus, a, um з дерева, дерев’яний

lingua Latina латинська мова

lingua, ae f мова

litterasque = litterae f plur. (Acc. plur.) + que (та) писемність, науки

locus, ī m місце

longitudo, inis f довжина

longus, a, um довгий

loquor, locūtus (loquūtus) sum, loquī depon. говорити 

Lucius Brutus Луцій Брут

Lucius Tarquinius Priscus Луцій Тарквіній Пріск – п’ятий римський цар

luctātor, ōris m борець (атлет)

lūdus, ī m Olympiae Олімпійські ігри

ludus, ī m гра, жарт

Luna, ae f Луна

lupa, ae f вовчиця

lupus, ī m вовк

lūx, lūcis f світло, освітлення.

сяяння; блиск; слава, прикраса,

колір; очевидність; явність; потіха,

втішання

Lydia, ae f Лідія, країна у Малій Азії

зі столицею Sardes – Сарди

lyricus, a, um ліричний

Mm

maestus, a, um печальний, сумний, понурий

magnus, a, um великий

maior gr. compar. magnus, a, um 

великий

mālo, māluī, , mālle віддавати

перевагу

malum, ī m Punicum гранат

malum, ī n яблуко

malus, a, um поганий

malus, ī f яблуня

malusque = malus + que (та) поганий

(злий)

mando, āvī, ātum, āre вручати,

передавати, доручати

mane вранці

maneo, mānsī, mānsum, ēre 

залишатися

manuque = manus f (Abl. sing.) + que (та) рука; загін

mare, is n море

marinus, a, um морський

maritus, ī m чоловік

marmoreus, a, um мармуровий

Mars, Martis m Марс, син Юпітера і

Юнони, спочатку бог-захисник полів

та стад, котрому був присвячений

весняний місяць березень, потім –

бог війни (його отожнювали з

Аресом), батько Ромула і

родоначальник римлян; йому були

посвячені вовк, дятел і дуб

mater, tris m мати

materia, ae f матерія, речовина

matrimonium, iī n шлюб (ducĕre in 

matrimonium брати заміж)

matrōna Campāna f матрона Кампана

matrona, ae f матрона, заміжня

жінка

maximus, a, um найбільший, максимальний

medicus, ī m лікар

medius, a, um середина

media nocte серед ночі

mel, llis n мед

Melpomene, es f Мельпомена

membrum, ī n тіло, частина тіла

memoria, ae f пам’ять

Menelaus, ī m Менелай, син Атрея,

молодший брат Агамемнона, чоловік

Єлени, цар Спарти

mens, ntis f розум, мислення, думка

mēnsa, ae f стіл, трапеза, блюдо;

вівтар

mensis, is m місяць

Mercuriusm Меркурій, син

Юпітера і Майї, крилатий вісник

богів, провідник душ померлих,

захисник гімнастики, торгівлі та

красномовства, винахідник ліри

(відповідав у греків Гермесу)

mereo, ruī, ritum, ēre бути гідним, заслуговувати, ставитися з повагою

meridies, ei m полудень

metallum, ī n метал

mi (Voc. sing.) від meus, a, um мій

Midās, ae m Мідас, син

фракійського царя Гордія, цар

Фригії, що прославився своїм

багатством; був запрошений як

суддя на музичне змагання між 

Аполлоном і Паном, вирішив

суперечку на користь Пана, за що

Аполлон наділив його ослячими

вухами

miles, itis m воїн

militaris, e солдатський, військовий

Minerva, ae f Мінерва, улюблена дочка Юпітера, що була народжена з

його голови, невинна богиня-

захисниця наук та мистецтв,

мирного міського життя, ремесел,

війни (ототожнюється з Афіною)

minimus, a, um найменший

minor gr. compar. parvus, a, um маленький

Mīnōs, ōis m цар Крита, чоловік 

Пасіфаї, батько Аріадни

Mīnōtaurus, ī m Мінотавр, син Пасіфаї й морського бика, напівлюдина-напівбик, який харчувався людським м’ясом; Мінос замкнув його у Лабіринті, що був побудований Дедалом у Кносі, де його, за допомогою Аріадни, вбив Тезей

minus gr. compar. parum мало

mirabilis, e дивовижний

mīrus, a, um дивовижний, чудовий

miser, era, erum нещасний

mītigo, āvī, ātum, āre заспокоювати, приборкувати

mitto, mīsī, missum, ĕre кидати,

(ви)пускати, посилати

Mnemosyne, es f Мнемозіна

modo тільки

modulo, āvī, ātum, āre = modulor грати або співати, грати на лірі

modus, ī m міра, спосіб

moleste неприємно, прикро, важко

molestus, a, um тяжкий, обтяжливий

mollio, ivi, itum, īre пом’якшувати

mons Atlas m Атлас, гірський хребет у Мавританії (північно-західна Лівія)

mons, ntis m гора

monstrans, ntis PPA до monstro, āre показувати

mōnstro, āvī, ātum, āre показувати, призачати, радити

monstrum, ī n чудо, чудовище, чудовисько

monumentum, ī n монумент,

пам’ятник

mordeo, momordi, morsum, ēre кусати

moror, ātus sum, ārī depon. не поспішати, тягнути, затягувати

mors, rtis f смерть

mortalis, e смертний

mortiferus, a, um смертельний, 

згубний

mortuus, a, um померлий, мертвий

mōs, mōris m вдача, натура; норов;

звичай; звичка

motus, us m terrae коливання =

землетрус, рух

moveo, mōvī, mōtum, ēre рухати,

рухатися

mox скоро, швидко, зараз

mulier, eris f жінка

multum багато, довго

multus, a, um численний

mundus, ī m всесвіт 

murinus, a, um мишачий; смушковий

mūrus, ī стіна

mus, muris m миша

Musa, ae f Муза

musca, ae f муха

musica, ae f мистецтво Муз, мистецтво взагалі, музика

muto, āvī, ātum, āre відсувати,

змінювати

Mycenae, ārum f plur. Мікени,

стародавнє місто Арголіди, на північ від Аргоса; резиденція Атридів

Nn

nam дійсно, насправді, адже, а саме

narro, āvī, ātum, āre розказувати,

повідомляти, розповідати; говорити

natalis, e рідний

natans, ntіs PPA до nato, avi, atum, āre плавати

natus, a, um народжений

nauta, ae m моряк

nāvigo, avī, ātum, āre пливти,

відпливати

navis, is f корабель, судно 

Naxus (Naxos), ī f Наксос найбільший з Кикладських о-вів

(присвячений Вакху)

ne щоб не

nec не

necessarius, a, um необхідний

necisque = nex (Gen. sing.) + que f (та)

вбивство, насильницька смерть

neco, āvī, ātum, āre вбивати,

позбавляти життя, винищувати

neglegens, ntis недбалий, зневажливий

nego, āvī, ātum, āre давати негативну відповідь, заперечувати 

Nemeaeus, a, um немейський

nemo ніхто

Neptunus, ī m Нептун (у греків

Посейдон), син Сатурна і Реї, брат Юпітера і Плутона, чоловік Амфітрити, бог морів та усіх водоймищ

nequaquam adv. ніяк

neque = non ні

nēquīcquam = nequiquam невдало, безрезультатно, без успіху, без результату; марно, марне, даремно, даремне, надаремно, надаремне

ne-scio, īvī(iī), ītum, īre не знати

nex, cis f смерть

nihil ніщо

nisi якби не, якщо не

nobĭlis, e відомий, славний, благородний, аристократичний

noctu вночі

nomen, inis n ім’я

nomino, āvī, ātum, āre називати

non solum ... sed etiam не тільки, але

й також

non ні

nonnullus, a, um деякий

nonus, a, um дев’ятий

noster, tra, trum наш

notus, a, um відомий

novem дев’ять

novus, a, um новий, молодий

nox, ctis f ніч

nudus, a, um голий

nullus, a, um ніякий

Numa, ae m Pompilius Нума

Помпілій, другий римський цар (715–672 рр. до н. е.)

numerus, ī m складова частина,

число

nunc тепер

nuntia, ae f вісниця, вістунка, провісниця

nuntius, ī m вісник

nuptiae, ārum f plur. весілля,

одруження, шлюб

nutrio, īvī (iī), ītum, īre годувати

nympha, ae f німфа, жіноче

другорядне божество, що

уособлювало, залежно від місця, де

воно мешкало, різні сили природи

Oo

oboedio, īvī, ītum, īre слухати, наслідувати

obruo, ruī, rutum, ĕre завалювати

obscūro, āvī, ātum, āre затемнювати

obsecro, āvī, ātum, āre наполегливо просити, молити, благати

obstinatus, a, um непохитний, упертий

obtineo, tinuī, tentum, ēre володіти,

мати, тримати у своїх руках;

займати, посідати

obviam adv. назустріч

occasio, onis f випадок, привід

occāsus, ūs m захід

occīdo, cīdī, cīsum, ĕre валити, валити на землю, вбивати

occupo, āvī, ātum, āre займати,

захоплювати, навантажувати,

покривати,

вкривати, забудовувати

Oceanus, ī m Океан

octavus, a, um восьмий

octo вісім

ōdī, , ōdissesūrus) defect. 

ненавидіти

odium, ī n ненависть, ворожнеча

Ogygia, ae f Огігія (грец.) – міфічний острів, коло якого розбився корабель Одіссея та на якому жила німфа Каліпсо

olim колись

Olympus, ī m Олімп

omnis, e кожний

opero, āvī, ātum, āre працювати

oppidum, ī n укріплення, місто

(провінційне місто, зрідка так

називали Рим)

opprimo, pressī, pressum, ĕre топтати, пригноблювати, пригнічувати, стискати

optimus, a, um gr. superl. bonus, a, um добрий, хороший

opus, ĕris n робота, праця, заняття, діяльність, професія

ora, ae f межа, берег, узбережжя

oraculum, ī n оракул, віщун

origo, inis f походження, початок

ornamentum, ī n прикраса

ornatote imperativus до ōrno, avī,

ātum, āre постачати, споряджувати

orno, āvī, ātum, āre прикрашати

ōro, āvī, ātum, āre говорити, захищати, просити, молити, благати

Orpheus, eī m Орфей (грец.) – уславлений співець і

поет. Син річкового бога –

фракійського царя Еагра (за іншими

міфами – син Аполлона) та музи

Калліопи

os, oris n рот

ōsculum, ī n поцілунок

ostendo, tendī, tentum (tēnsum), ĕre протягувати, виставляти, демонструвати, продавати

ostium, ī n вхід, гирло

Ovidius, ii m Публій Овідій Назон найбільш відомий римський поет 

ovis, is f вівця

Pp

Pactōlus (-os), ī m Пактол,

золотоносна ріка (aurifer amnis ) у 

Лідії, поблизу Сард, притока Герма

(тепер Сарабат)

paene майже

paeninsula, ae f півострів

pagina, ae f сторінка

Palātium, ī n Палатинський пагорб, (у Римі, між Авентіном та

Капітолієм, на південь від Форуму)

palaestra, ae f гімнастична школа

palūs, ūdis f болото, багно

pancratiastēs, ae m панкратіаст, універсальний борець, всеборець

panis, is m хліб

papyrum, ī n папірус

par, paris рівний, однаковий

parco, pepercī (реже parsī), , ĕre (parsūrus) [parcus] берегти; економити, щадити

pāreo, uī, itum, ēre з’являтися, підкорятися

Paris, ridis m Паріс (краще Парід),

він же Олександр, син Пріама і

Гекуби, суддя у суперечці трьох

богинь за яблуко, викрадач Єлени,

дружини Менелая, винуватець

Троянської війни; був вбитий

стрілою Філоктета

paro, avi, atum , āre готувати,

влаштовувати, організовувати,

розвивати, намагатися

pars, rtis f частина 

partim частково

parum мало

parvus, a, um маленький

pāsco, pāvī, pāstum, ĕre пасти

pastor, is m пастух

pastoralis, e пастушачий, пасторальний

pateo, uī, , ēre бути відкритим, простягатися

pater, tris m батько

patior, passus sum, patī depon. терпіти, зносити

patria, ae f батьківщина

paucus a, um невеликий

paulo post трішки згодом, трохи

пізніше

pax, cis f мир, спокій

pectus, oris n груди

pecus, oris n худоба

pecus, udis f худоба

peius gr. compar. male погано

Peleus, eī (eos) m Пелей, син

егінського царя Еака, брат Теламона,

цар мірмідонян у Фтії, один з

Аргонавтів, чоловік нереіди Фетіди,

батько Ахілла

pellis, is f шкіра

pendo, pependī, pensum, ĕre висіти, звисати

Penelopa, ae f Пенелопа (грец.) – дружина Одіссея, дочка

Ікарія й німфи Перібеї, мати Телемаха, який був ще немовлям, коли батько вирушив походом на Трою

per praep. Acc. через, крізь

perago, ēgī, āctum, ĕre гнати

perfidia, ae f віроломство

periculum, ī n небезпека, спроба,

ризик

percutio, cussī, cussum, ĕre 

пробивати

peritia, ae f досвід

peritus, a, um досвідчений

permultus, a, um багаточисленний

pernicies, ei f загибель, винищення

perpetuo безперервно

perpetuus a, um безперервний

Persa, ae m перс

per-terreo, terruī, territum, ēre 

залякувати, лякати, наводити жах

(страхіття)

per-turbo, āvī, ātum, āre приводити

у безлад, порушувати, ламати

pervenio, vēnī, ventum, īre 

приходити, прибувати

pes, dis m нога

peto, īvī (iī), ītum, ĕre просити,

вимагати, намагатися

Phasis, idis f Фазис (річка, тепер

Ріон)

philologus, ī m філолог

pinus, us (ī) f сосна

placo, āvī, ātum, āre заспокоювати

plāga, ae f удар

plāgo, āvī, ātum, āre бити

plaustrum, ī n підвода, колісниця

plēnus, a, um повний, сповнений; сильний, потужний

plerumque здебільшого, переважно

Pluto, ōnis m Плутон, бог підземного

царства, син Сатурна і Реї, брат

Юпітера та Нептуна, чоловік

Прозерпини

poesis, is f поезія

poeta, ae m поет

Polyhymnia, ae f Полігімнія

Pompeī, orum n Помпеї, місто у

Кампанії, на південний схід від 

Неаполя, у 79 р. н. е. був засипаний 

лавою в наслідок виверження 

Везувія (разом з Геркуланумом і 

Стадіями)

pōmum, ī n яблуко

pono, posuī (posīvī), positum, ĕre класти

pons, ntis m міст

Pontus, ī m Понт, Чорне море

populus, ī m народ

populus, ī f тополя

porta, ae f plur. ворота, брама

possum, potui, , posse могти, бути в змозі

postea adv. після того, потім,

пізніше, згодом, далі

postquam після того як, з тих пір

postremum в останній раз, нарешті

postulo, āvī, ātum, āre вимагати

potens, ntis сильний, могутній

potentia, ae f сила, міць

potestas, atis f сила, могутність

prae попереду

praebeo, buī, bitum, ēre підставляти;

давати; постачати; виявляти

praecēdo, cessī, cessum, ĕre іти попереду

praecipito, āvī, ātum, āre скидати

praecipue головним чином, переважно

praeclarus, a, um прекрасний,

відомий

praeda, ae f здобич

praedīco, dīxī, dictum, ĕre попереджати; провіщати, передбачати

praenuntia, ae f передвісниця, віщунка

praestāns, antis видатний, чудовий, відмінний

prae-sum, fuī, , esse керувати, командувати; очолювати

praeter крім

pravoque = pravus, a, um (Abl. sing.) + que неправильний, злий

preces, is m прохання, благання

pretium, ī n коштовність, ціна

Priamus, ī m Пріам, син Лаомедонта,

чоловік Гекуби (Гекаби), від якої у

нього було 19 (з 50) синів (у тому

числі Гектор, Гелен, Паріс, Деіфоб);

цар Трої; убитий сином Ахілла,

Пірром

primus, a, um перший

primo adv. уперше; по-перше, спочатку

prīnceps, cipis mf перший, головний

principatus, us m перше місце, керівна роль

pro praep. Abl. перед, проти; спереду, спочатку; на користь, на захист; замість

proavus, ī m предок, пращур

probitas, atis f чесність, порядність

probo, āvī, ātum, āre випробувати

procella, ae f сильна буря, негода

procus, ī m наречений, жених

prōdigium, ī n жахливий вчинок

proelium, ī n битва

profūsus, a, um надмірний

prohibeo, buī, bitum, ēre стримувати, утримувати, тримати на відстані; заважати

Prometheus, eī і eos m Прометей,

син титана Япета та Клімени, брат

Епіметея, батько Девкаліона; зліпив

з глини людину, оживив її за

допомогою вогню, що був

викрадений у Юпітера; за це був 

прикований до скелі Кавказу, де 

коршак (або орел) терзав його 

нутрощі, доки Геркулес не звільнив

його

promitto, mīsī, missum, ĕre обіцяти

prope praep. Acc. неподалік, біля, побіля

propero, āvī, ātum, āre поспішати

propono, posuī, positum, ĕre ставити уперед, пропонувати

propter praep. Acc.поблизу, внаслідок

Proserpina, ae f Прозерпина, дочка

Церери й Юпітера, дружина Плутона, богиня підземного світу (царства)

provectus, a, um похилого віку

proveniens PPA до prō-venio, vēnī, ventum, īre знаходитися, з’являтися, виникати

proverbium, ī n прислів’я

prudentia, ae f розсудливість, знання, передбачення

prunus, ī f слива (дерево)

publicus, a, um суспільний, державний

puer, eri m хлопчик; a pueri з

дитинства

pueritia, ae f дитинство, отроцтво,

юнацтво

pugil, ilis m кулачний боєць

pūgio, ōnis m кинжал

pugna, ae f битва, бій

pugnatus, a, um PPP до 

pugno, āvī, ātum, āre битися, боротися, сперечатися

pulcher, chra, chrum гарний, красивий

pulso, āvī, ātum, āre сильно стукати

punio, īvī, itum, īre карати

puto, āvī, ātum, āre думати, мислити, вважати

Qq

quadraginta сорок

quae яка

quaero, sīvī (iī), sītum, ĕre шукати,

розшукувати

quam як, якою мірою, ніж

quam якщо, можливо

quamquam хоч

quanquam = quamquam хоч

quando adv. коли

quartus, a, um четвертий

quasi начебто

quattuor чотири

quercus, us f дуб

qui, quae, quod який, яка, яке

quidam дехто

quidam один, хтось

quī-dam, quae-dam, quod-dam хто-

небудь

quiēsco, quiēvi, quiētum, ĕre 

покоїтися, припинятися; відпочивати

quinque п’ять

quintus, a, um п’ятий

quis, quae, quid який; котрий

quo куди

quoque conj. також, теж; навіть

quotidie кожного дня, щоденно

quotiens скільки разів

quotus ... totus скільки ... стільки

Rr

ramus, ī m гілка

rapina, ae f захоплення, викрадення, грабіж

rapio, rapuī, raptum, ĕre хапати, захоплювати, викрадати, грабувати

raptus, us m викрадення

rarus, a, um рідкий, негустий

ratio, onis f підрахунок, розум

recēdo, cessī, cessum, ĕre відхилятися, відступати, відходити

recipio, cēpī, ceptum, ĕre зумовити, виводити

recte прямо, правильно

reditumque = reditus, us m (Acc.) + que (та) повернення

red-do, reddidī, redditum, ĕre 

робити, відтворювати

re-dūco, dūxī, ductum, ĕre 

відводити, виводити

re-fero, rettulī, relātum, referre 

приносити, доставляти

regia, ae f царський палац, замок

regina, ae f цариця

regio, onis f напрямок, лінія, область

regno, āvī, ātum, āre царювати, бути царем

regnoque = regnum (Abl. sing.) + que (та) владою

regnum, ī n царська гідність, царська влада

rego, rēxī, rēctum, ĕre керувати, виправляти, виховувати, давати настанови

re-gredior, gressus sum, gredī depon. повертатися, відступати

Regulus, ī m Регул, римск. cognomen

regulus, ī m цар невеличкої держави

relinquo, lĭquī, lictum, ĕre залишати

reliquus, a, um останній, що залишився

re-maneo, mānsī, mānsum, ēre 

залишатися

re-mitto, mīsī, missum, ĕre 

відправляти назад, звільняти

Remus, ī m Рем, брат-близнюк

Ромула, що був вбитий останнім,

іноді родоначальник римського

народу

re-nāscor, nātus sum, nāscī depon. 

знову народжуватися, знову

відростати

repello, repulī (або reppulī з 

repĕpuli), repulsum, ĕre 

відштовхувати

reperio, repperī (reperī), repertum, īre знаходити

re-pudio, āvī, ātum, āre відштовхувати, відкидати

res, ei f річ, справа

re-spondeo, spondī, spōnsum, ēre 

відповідати, з’являтися, сплачувати,

відбиватися

re-tineo, tinuī, tentum, ēre 

утримувати, стримувати

re-vertor, reversus sum (revertī) semidepon. повертатися, вертатися

re-voco, āvī, ātum, āre викликати назад, відкликати

rex, regis m цар

Rhea, ae f Silvia Рея Сільвія, дочка

царя Альби Нумітора, жриця Вести,

що народила від Марса Ромула і

Рема

Rhenusm Рейн

Rhiphaeus, a, um рифейський; montes Rhiphaei – Рифейські гори (Уральські)

Rhodius, a, um родоський

Rhodus, ī f Родос, острів біля південно-західного узбережжя Малої Азії з містом тієї ж назви (був відомий тридцятитриметровою статуєю бога сонця – «Колос Родоський» та де переважав культ Аполлона, були розташовані школи риторики та мореплавського мистецтва)

rīdeo, rīsī, rīsum, ēre сміятися, бути

веселим

rogo, āvī, ātum, āre питати,

звертатися із запитом

Roma, ae f Рим

Romanus, a, um римський

Romānus, ī m римлянин

Romulus, ī m Ромул, син Peї Сільвії та Марса, брат-близнюк Рема,

засновник і перший цар Риму (753–716 рр. до н. е.), після смерті був

обожнений під іменем Quirinus

Квірин

ruīna, ae f уламки

rursus назад

rusticus, a, um сільський, селянський

Ss

Sabinus, a, um сабінський

Sabinus, ī m сабінянин

sacer, cra, crum призначений, великий, присвячений

sacrifico, āvī, ātum, āre приносити жертву

saeculum, ī n рід, покоління, епоха,

період, час; людський вік; світ, всесвіт

saepe часто

saevus, a, um лютий, жорстокий,

запеклий; жахливий

sagitta, ae f стріла

saltatio, onis f танець, танок

salto, āvī, ātum, āre танцювати, стрибати

saltus, us m стрибок

salūs, ūtis f здоров’я, спасіння,

збереження життя

sanctus, a, um освячений, святий

sanguis, inis m кров

sānus, a, um здоровий

sapientia, ae f мудрість, розсудливість, розважливість

Sardes, ium f plur. Сарди, столиця

Лідії, на річці Пактол, на північному схилі гори Тмол

satis достатньо, досить, задовільно,

Saturnus, ī m Сатурн,

давньоіталійський бог посівів і

землеробства, чоловік богині Ops,

згодом був ототожнений з грецьким

Кроносом і тому став батьком

Юпітера, Нептуна, Плутона й

Юнони; скинутий Юпітером з

небесного престолу, став царем у

Лації; період його царювання

(Saturnia regna) вважався «золотою

добою», бог часу

saxum, ī n скеля

schola, ae f школа

scientia, ae f знання, відомості

scio, īvi, ītum, īre знати, уміти

Scipio, onis m Africanus Сципіон Африканський

scribo, scrīpsī, scrīptum, ĕre писати

scrinium, ī n круглий ящик, сховище (для книг)

scriptor, oris m письменник

scutum, ī n великий щит

Scythia, ae f Скифія

se себе

seco, secuī, sectum, āre зрізувати, зрізати, стригти; зрубувати, стинати

secum = se (Abl. sing.) + cum з собою

secundus, a, um наступний, другий

secundus, a, um сприятливий,

слушний

sed conj. але, проте

sedeo, sēdī, sessum, ēre сидіти,

залишатися

sedes, is f крісло, місцеперебування,

осідлість

seges, etis f посів, хліб

sella, ae f стілець, крісло; престол,

трон

semper завжди, постійно

sēparo, āvī, ātum, āre відділяти

septem сім

septimus, a, um сьомий

sermo, onis m розмова, бесіда, діалог

serpens, ntis mf змій, змія

serpo, serpsī, , ĕre повзати

serva, ae f рабиня

servio, īvī (iī), ītum, īre бути рабом, служити

Servius, ī m Tullius Сервій Туллій,

шостий римський цар (578–534 рр. до н. е.)

servo, āvī, ātum, āre спостерігати, слідкувати, стерегти, охороняти

servus, ī m раб, невільник; служник

sex шість

sextus, a, um шостий

si як би, у разі як би

sic так, таким чином

Sicilia, ae f Сицілія

silentium, iī n тиша

silva, ae f ліс

similis, e подібний

similiter подібно, подібним чином

simulans, ntis уподібнений

sine praep. Abl. без

sinistra, ae f ліва рука

Sīrēn, ēnis f Сірена

sitis, is (im, i) f спрага 

socialis, e дружній

societās, ātis f союз, співучасть, товариство

socius, a, um товариський, дружній

sōl, sōlis m сонце

solitudo, inis f усамітнення; plur. пустеля, степ

solium, ī n трон

somnium, ī n сон, сновидіння

somnus, ī m сон, дрімота

soror, oris f сестра

sors, sortis f доля, жереб

Sparta, ae f Спарта (Лакедемон),

столиця Лаконії, у долині ріки

Еврот, між гірськими хребтами

Тайгет і Парнон

Spartanus, ī m спартанець

spatium, iī n місце, проміжок

speciēs, ēī f вид

specto, āvī, ātum, āre дивитися,

розглядати, спостерігати, помічати,

брати до уваги, оцінювати,

визначати

sperno sprēvī, sprētum, ĕre відділяти, зневажати

spēro, āvī, ātum, āre сподіватися

spīritus, ūs m дихання, шипіння змії

stabulum, ī n стійло

stadium, ī n стадіон, ристалище (площа для гімнастичних, кінних та

ін. змагань, а також самі змагання)

statim стійко, твердо, непорушно, тієї ж миті

statua, ae f статуя

stella, ae f зірка

sto, stetī, statum, āre стояти, знаходитися

strictus, a, um тугий, міцно натягнутий, щільний; вузький, тісний; стислий, стиснений, стиснутий; суворий, холодний

stringo, strīnxī, strictum, ĕre стискати

studeo, uī, , ēre наполегливо вчитися, працювати

sub praep. Abl. де?, Acc. куди? під

subdŏlus, a, um оманливий, хитруватий, підступний

subduco, dūxī, ductum, ĕre виймати, брати крадькома (скрадливо); викрадати

subito раптом, несподівано

subrigo (surrigo та surgo), rēxī, rēctum, ĕre піднімати, випрямляти, підводитися

suf-fero, sustulī, - , ferre підставляти, переносити

summus, a, um високий

superbus, a, um зарозумілий,

гордовитий, бундючний, пихатий;

невблаганний, невмолимий;

нещадний, безпощадний

superiores = superus, a, um верхній

supero, āvī, ātum, āre підійматися, перевищувати, перемагати,

перевершувати, переважати

sustineo, tinuī, tentum, ēre підтримувати

suus, a, um свій

symphonia, ae f симфонія

Tt

tabernaculum, ī n намет (військовий)

taceo, cui, citum, ēre мовчати

tali modo таким чином

tamen проте

tango, tetigī, tāctum, ĕre торкатися

Tantalus, ī m (грец. Tantalos) – син Зевса й німфи Плуто, лідійський або фригійський цар

Tarquinius, ī m Priscus Тарквіній Древній – п’ятий римський цар у 616579 рр. до н. е.

Tarquinius, ī m Superbus Тарквіній Гордий – сьомий цар Стародавнього Риму у 534–509 р. до н. е.

taurus, ī m віл, бик

tectum, ī n покрівля, дах

tecum = te (Abl. sing.) + cum з тобою

telaque = telum, ī n (Acc. plur.) + que та спис

tempestas, atis f проміжок часу, буря, негода

templum, ī n храм

tempto (tento), āvī, ātum, āre

нападати, атакувати, уражати

tempus, oris n час; brevi tempore за короткий проміжок часу; eo tempore утой час

tenebrae, ārum f plur. сутінки,

темрява, морок

Tenedos (-us), ī f Тенедос, острів

поблизу узбережжя Троади,

на південний схід від входу до

Геллеспонту

teneo, tenuī, tentum, ēre тримати, мати

Terpsichore, es f Терпсихора

terra, ae f земля

terrestris, e земний, наземний

tertius, a, um третій

testis, is свідок

Thalia, ae f Талія

theatrum, ī n театр

thermae, ārum f plur. теплі купальні

Thēseus, eī і eos m Тезей, цар

афінський, син Егея та Етри, батько 

Іпполіта, чоловік Аріадни, а потім

Федри, переможець Мінотавра,

учасник походу Аргонавтів,

засновник державної єдності Аттіки

Thessalia, ae f Фессалія, країна у

північній Греції (басейн ріки Пенеї)

Thetis, idis f Фетида, богиня моря,

дочка Нерея, дружина Пелея, мати 

Ахілла 

Thrācia, ae f Фракія, країна у

північно-східній Греції, між Македонією, Чорним та Егейським

морями

thronum, ī n трон, престол

territus, a, um PPP до terreo, uī, itum, ēre лякати

Tibullus, ī m Тібулл – римський поет

timeo, uī, , ēre боятися

timidus, a, um боязкий, полохливий

timor, ōris m боязнь, страх,

побоювання

tingo (tinguo), tīnxī, tīnctum, ĕre 

змочувати, умочувати, просочувати,

насичувати, зволожувати,

занурювати

Titus, ī m Livius Тіт Лівій – римський історик

tolero, āvī, ātum, āre переносити,

терпіти, нести, тримати

tollo, sustulī, sublātum, tollĕre 

піднімати

tono, tonuī, , āre гриміти, звучати

tracto, avi, atum āre ставитися, поводитися, тягти, керувати

trādo, didī, ditum, ĕre передавати,

вручати, віддавати, надавати,

залишати, заповідати, відписувати

tragoedia, ae f трагедія

traho, trāxī, tractum, ĕre тягнути

trājicio, jēcī, jectum, ĕre

простромлювати, проколювати

trans praep. Acc. через, крізь, за

transcribo, scrīpsī, scrīptum, ĕre переписувати

tres, trēs, tria три

tribuo, tribuī, tribūtum, ĕre розділяти, розподіляти

tributum, ī n податок

triginta тридцять

Troia, ae f Троя

Troianus, a, um троянський

trucīdo, āvī, ātum, āre вбивати

tu ти

Tullius, ī m Hostilius Тулл Гостілій

третій цар Стародавнього Риму у

673641 р. до н. е., за його

правління було зруйновано місто

Альба-Лонга, а кордони Риму 

вперше вийшли за межі міських стін

tum adv.тоді, у той час

tuus, a, um твій

Typhōn, ōnis m = Typhoeus (грец. «той, хто димить») Тифоей або Тифон, син Геї та Тартара, вогнедишний стоголовий і сторукий великан, який заперечував владу Юпітера над небом й був ним скинутий та похований біля гори Етна

tyrannus, ī m тиран, цар

Uu

ubi adv. де

ubique де б ні

Ukraina, ae f (Roxolania) Україна

Ulixēs, is, ī m Уліс, Одиссей, син Лаерта й Антиклеї (за іншою версією – син Сізіфа, онук Еола, звідси Aeolĭdes), чоловік Пенелопи, батько Телемаха, цар Ітаки; був відомий своєю хитрістю; про його десятирічні походи після падіння Трої розповідається в «Одіссеї» Гомера

ullus, a, um який-небудь

ultra далі; понад; поза

umbra, ae f тінь

una разом

unde звідки

undecim одинадцять

undeviginti дев’ятнадцять

unus, a, um один

Urania, ae f Уранія

urbanus, a, um міський

urbs, urbis f місто

ūro, ussī, ustum, ĕre палити; пекти

usque до, аж до

ūsus, ūs m користування, уживання, застосування 

ut як

uter, utra, utrum котрий з двох

uterque, utraque, utrumque кожен з двох, і той і інший

utilis, e корисний, необхідний

uxor, oris f дружина

Vv

vacca, ae f корова

vacuus, a, um порожній

valde сильно

varius, a, um різний, різноманітний

vāsto, āvī, ātum, āre робити

безлюдним, пустинним;

спустошувати, руйнувати, нищити и

знищувати; громити; розгромлювати

vehemens, ntis сильний, міцний, могутній, палкий

veho, vēxī, vectum, ĕre носити, нести

vel або

velox, cis швидкий

velum, ī n вітрило

velut як, немов би

venatio, onis f полювання

Veneti, orum plur. m венети

venio, veni, ventum, īre приходити, приїжджати, прибувати

venter, ntris m живіт

ventus, ī m вітер

Venus, ĕris f Венера, дочка Юпітера

та Діони (за іншою версією –

народилася з морської піни), богиня

краси, любові й шлюбу (mater

amorum), дружина Вулкана, мати

Амура (Купідона) та Енея (а тому –

за офіційною римською версією –

родоначальниця роду Юліїв)

venus, eris f кохання

ver, veris n весна

verber, eris n бич, батіг

verberatus, a, um PPP до verbero, āvī, ātum, āre шмагати, бити, карати

verbum, ī n слово

vereor, itus sum, ērī depon. боятися,

торопіти, ніяковіти

Vergilius, ī m Вергілій – римський

nomen, найбільш відомий Публій

Вергілій Марон – римський поет,

автор «Енеїди»

vero дійсно

verto, vertī, versum, ĕre повертати, спрямовувати

verus, a, um дійсний, правдивий, істинний, вірний

vescor, , vescī depon. годуватися,

їсти

vesper, ĕri m вечір

vestio, ivi, itum, īre вкривати, вдягати

vestis, is f одяг

Vesuvius ī m Везувій, вулкан у

Кампанії, на південному сході від

Неаполя

veto, uī (āvī ), itum, āre забороняти

vetus, ĕris старий

via, ae f дорога, шлях

vicinus, ī m сусід

vicissitūdo, inis f мінливість, нестійкість

victor, oris m переможець

victoria, ae f перемога

vicus, ī m село, поселення

video, vīdī, vīsum, ēre бачити,

сприймати; дивитися; бути свідком,

сучасником

viginti двадцять

vīlla, ae f вілла, заміський або

сільській дім, садиба

vinco, vīcī, victum, ĕre одержувати

перемогу, перемагати, бути

переможцем; одержувати перевагу;

успішно доводити

vinco, vīcī, victum, ĕre перемагати

vinculum, ī n мотузка, вірьовка;

кайдани

vīnum, ī n вино

violo, āvī, ātum, āre ображати, шкодити, заподіяти шкоду

vir, ī m чоловік

virgo, inis f діва, дівчина

virtus, tutis f мужність, хоробрість,

доблесть

vis,  f сила, міць

vīsito, āvī, ātum, āre відвідувати

vita, ae f життя

vīto, āvī, ātum, āre уходити, уникати, ухилятися, обминати

vitula, ae f телиця

vivens, ntis той, хто живе

vīvo, vīxī, vīctum, ĕre жити

vivus, a, um живий

voco, āvī, ātum, āre кликати,

скликати, відкликати, прикликати

volo, āvī, ātum, āre літати, летіти

volo, voluī, , velle хотіти, бажати

volumen