Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тематика семінарських занять з історії України Литовськопольська добаrdquo; друга половина ХІV перша пол.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Історичний факультет - 2012/2013 навчальний рік

Тематика семінарських занять з історії України

„Литовсько-польська доба” - друга половина ХІV - перша половина ХVІІ ст.

Викладач: к.і.н., доцент О.Є. Музичко

Базова література:

 1.  Грушевський М.С. Історія України-Руси - Т. К.,1997 - Т.4-5.
 2.  Історія України : Нове бачення - Т.1.
 3.  Рибалка І.К. Історія України. – Ч. 1. - Харків: Основа, 1995.
 4.  Русина О.В. Україна під татарами та Литвою. - К.: Альтернативи, 1998 /Україна крізь віки. - Т. 6.
 5.  Яковенко Н.М. Нарис історії України - К.: Генеза, 1997.
 6.  Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений в Европе в 14-16 вв. - М., 1963.
 7.  Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. – М., 1970.
 8.  Шабульдо Ф.М. Битва біля Синіх Вод 1362 року // Український історичний журнал - 1996 - № 2. - С. 3-15.
 9.  Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. - К., 1987.
 10.  Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма - Ч.1.- 1951.
 11.  Якобсон А.Л. Крым в средние века - М.,1973.
 12.  Щодра О. Стан вивчення давньої історії України (до кінця ХV ст.) // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. – Львів, 2004. – С. 118-137.
 13.  Заєць А. Проблеми історії України ХVІ - ХVІІІ ст. // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. - Львів, 2004. – С. 137-154.

Заняття 1: Політичні відносини в Україні

наприкінці ХІV - в першій половині ХVІ ст.

Битви на Синіх Водах та Ворсклі у військовій історії України

Кревська та Люблінська унії: причини укладання, сеймова боротьба, наслідки та історичне значення.

Литовсько-московські війни ХV - ХVІ ст. та їх вплив на долю українських земель.

Кримське ханство в ХV - ХVІ ст.: основні риси політичного ладу, вплив на розвиток українських земель.

Література:

Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. - К.: Наукова думка, 1987.

Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ - ХVІ ст. - Львів, 1996.

 1.  Гресько С.П. Історичне Поділля у взаєминах Великого князівства Литовського і Золотої Орди (40-50-ті роки ХІV ст.) // Записки історичнго факультету ОДУ ім. І.І. Мечникова. - Вип. 2. - Одеса, 1996.
 2.   Гресько С.П. Північно-Західне Причорномор’я у другій половині ХІІІ - ХV ст. // Одесі - 200: Тези доповідей між нар. наук.-теорет. конференції. - Ч. 2. - О., 1994. - С. 171-172.
 3.  Флоря Б.Н. Литва и Русь перед битвой на Куликовом поле // Куликовская битва. Сб. статей. - М.: Наука, 1980. - С. 142-174.
 4.  Дворниченко А.Ю. Князь Свидригайло и западнорусские городские общины // Проблемы отечественной и всеобщей истории (Генезис феодализма в России). - Вып. 11. - 1988. - С. 146-154.
 5.  Панашенко В.В. Кримське ханство в ХV - ХVІІІ ст.. // Український історичний журнал. - 1989. - № 1. - С. 54-64.
 6.  Барабанов Ю.М., Будяков В.В. Работоргівля і втрати українського етносу в ХІVVІ ст. // Одесі - 200: Тези доповідей між нар. наук.-теорет. конференції. - Ч. 2. - О., 1994. – С. 149-150.
 7.  Шама Олександр Іванович Польсько-Литовська унія та інкорпорація українських земель до королівства Польського на Люблінському сеймі 1569 року. – Автор. дис. к.і.н. - К., 1996.
 8.   Дашкевич Я.Р. Ясир з України (ХV - перша половина ХVІІ ст.) як історико-демографічна проблема // Український археографічний щорічник. - Нова серія. - К., 1993. - Вип 2. - Том 5. - С. 40-48.

Теми рефератів:

Князь Михайло Глинський: політичний портрет

Київське удільне князівство в ХV ст.

Постать князя Свидригайла в історіографії

Італійські торгівельні колонії на Кримському півострові у ХІІІ -  ХV ст.

Заняття 2: Розвиток соціально-економічних відносин  в Україні в середині ХІV - першій половині ХVІІ ст.

Еволюція адміністративно-територіального поділу, динаміка чисельності та етнічної структури населення на українських землях в другій половині ХІV - першій половині ХVІІ ст.

Соціальна структура населення.

Соціальні конфлікти в Україні в другій половині ХІV - ХVІ ст.

Економічний розвиток.

Джерела:

Соціальна боротьба у місті Львові в 16-18 ст. / Зб. документів. – Львів, 1961.

Література

Бойко І.Д. Селянство України в другій половині ХVІ - в першій половині ХVІІ ст. - К.: Видав-во АН УРСР, 1963. - 332 с.

Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ - поч. ХVІ ст.). - Львів, 2000.

Мишко Д.І. Соціально-економічні умови формування української народності. (Становище селян і антифеодальні рухи на Україні в ХV - першій половині XVI ст.). - К.: Видав-во АН УРСР, 1963. - 291 с.

Сас П.М. Феодальные города Украины в конце XV- 60-х гг. XVI в. - К., 1989.

Сидоренко О.Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі. - К.,1992.

Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVIІ ст. (Волинь і Центральна Україна). - К.: Наукова думка, 1993. - 412 с.

Гурбик А.О. Волочна поміра на українських землях у складі Великого князівства Литовського в 16 ст. // Український історичний журнал. - 1996. - № 4. - С. 49-59.

Гурбик А.О. Сільська громада в Україні 14-18 ст.: еволюція основних суспільно-територіальних форм // Український історичний журнал. - 1997. - № 5. - С. 52-66.

Хорошкевич А.Л. Cословное землевладение украинских и белорусских земель ХІV - начала XVІ в. и древнерусские традиции // Исследования по истории и историографии феодализма. - М., 1982. - С. 203-219.

Щербак В.О. До питання про еволюцію класово-станової структури феодального суспільства України в ХІV-пп. XVIІ cт. // Український історичний журнал. –1987. -№ 2. – С. 83-91.

Лелекач М.М. Процес закріпачення закарпатського селянства // Наукові записки. – Т. 29. – 1957.

Теми рефератів:

Соціально-економічний розвиток Львова в 14 - п. 17 ст.

Рід князів Острозьких на Волині.

Вірмени на території України в ХІV - першій половині ХVІІ ст.

Заняття 3: Розвиток правової системи

1.Звичаєве право

2.Адміністративно-судова система в Україні в середині ХІV - першій половині ХVІІ ст.

3.Магдебурзьке право.

Особливості еволюції соціально-економічних відносин в Україні в середині ХVІ - першій половині ХVІІ ст. „Волочна поміра”.

Література

Гошко Т.Д. З історії вивчення проблеми самоврядування міст України в ХVIVIІІ ст. // Україна в минулому. - К.-Львів. - 1993. - Вип. 4. - С. 40-63.

Гошко Т.Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні ХІV - початку XVII ст. - Львів: Афіша, 2002. - 255 с.

Музиченко П.П. Правова система Литовсько-руської держави // Проблеми педагогіки вищої медичної освіти в вузах України. – Одеса, 1995. – С. 145-154.

Суд і судочинство на українських землях у 14-16 ст. – Одеса, 2000.

Теми рефератів:

Вивчення магдебурзького права на території України в історичній літературі.

Процес покріпачення селян в Україні: спільне та особливе порівняно з іншими країнами Європи

Заняття 4: Литовські Статути як пам’ятки права

Передумови та причини укладання

Склад, списки, редакції

Вивчення Литовських Статутів в історичній літературі.

Характеристика галузей права

Соціально-економічні відносини за нормами Литовських Статутів

Джерела

Статут Великого княжества Литовского 1529 года. – Минск, 1960

Статути Великого князівства Литовського у трьох томах. - Т. 1. Статут Великого князівства Литовського 1529 року / за редакцією С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. - Одеса: Юридична література, 2002.

Статути Великого князівства Литовського у трьох томах. - Т. 2. Статут Великого князівства Литовського 1566 року / за редакцією С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. - Одеса: Юридична література, 2003.

Статути Великого князівства Литовського у трьох томах. - Т. 3. Статут Великого князівства Литовського 1588 року / за редакцією С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. - Одеса: Юридична література, 2004. – Ч. 1-2. 

Література:

Кульчицький В., Тищик Б. Історія держави і права України. – Львів, 2000.

Ковальский Н.П. Источники по социально-экономической истории  Украины (16 - первая пол. 17 вв.). - Днепропетровск, 1982. - С. 23-30.

Мишко Д.І. Перший Литовський Статут і його історичне значення // Історичні джерела та їх використання. – 1969. – Вип. 4. – С. 14-24.

Самойленко В.І. Литовський статут про закріпачення селян // Праці Київського державного історичного музею. – К., 1958. – Вип. 1. – С. 119-132.

Музиченко П.П. Статути Великого князівства Литовського в українській історіографії // Актуальные проблемы государства и права. – Одесса, 1995. – Вып. 2. – С. 142-150.

Музыченко П.П. К истории создания Литовских Статутов // Проблемы правоведения. – 1989. - № 50. – С. 31-36.

Теми рефератів:

Рецепція римського права у Литовських Статутах

Соціально-економічне та правове становище жінки у ВКЛ за Литовськими Статутами

Заняття 5: Козацтво в системі соціально-економічних та політичних відносин в Україні в ХV - першій половині ХVІІ ст.

План

1.Проблема виникнення українського козацтва.

2.Запорозька Січ: адміністративний устрій, соціальна та етнічна структура. Реєстрове козацтво.

3. Козацькі повстання в кінці ХVІ ст.

4. Військово-політична діяльність П. Сагайдачного.

5. Козацькі повстання в 1620-1630-х роках.

Література

Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - К.:Дніпро, 1991

Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. - К.: Дніпро, 1991

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К.:Вища школа,1994

Мицик Ю.А. Козацький край. - Дніпропетровськ,1997

Котляр М.Ф., Смолій В.А. Історія в життєписах. – К.,1994

Історія України в особах ( Литовсько-польська доба ). – К.,1997

Леп¢явко С. Козацькі війни кінця 16 ст. в Україні. - Чернігів, 1996

Яворницький Д.І. Гетьман П. Сагайдачний. - Дніпропетровськ, 1991.

Сергійчук В.І. Іменем війська запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах ХVІ - середини ХVІІ ст. - К., 1991.

Теми рефератів:

Проблема виникнення українського козацтва в історичній літературі.

Северин Наливайко

Хотинська війна.

Військове мистецтво козаків

Заняття 6: Культурний розвиток в Україні в ХІV - половині XVIІ cт.

План

Релігійна ситуація в Україні 14 – 16 століть

Берестейська унія: історіографія, передумови, причини, обставини, діючі особи, наслідки

Розвиток освіти, та літератури

Рукописна та друкована книга

Теми рефератів:

Петро Могила як церковний діяч.

Видатні діячі греко-католицької церкви в першій половині ХVII ст.

Єврейська громада в Україні в середині ХІV - половині XVIІ cт.

Станіслав Ориховський-Роксолан.

Києво-Могилянський колегіум

Література

Історія православної церкви на Україні. – К.,1997

Гудзяк Б. Криза і реформа. Київська метрополія, царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. - Львів, 2000.

Плохий С.Н. Папство и Украина. - К., 1989.

Дмитриев М.В. Реформационное движение в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI в. – М., 1990.

Евреи в Киевской Руси и Речи Посполитой // Евреи. По страницам истории. – Минск, 1997

Іслам в Україні // Релігієзнавчий словник. – К., 1996. - С. 135.

Історія української культури. – К., 2000-2001. – Т. 1-2.

Батура Р., Пашуто В.Т. Культура Великого княжества Литовского // Вопросы истории. – 1977. - № 4.

Плохій С. Від князя до гетьмана. Образ „протектора” в українському православному письменстві (друга половина XVI – перші десятиліття XVIІ ст.) // Осягнення історії. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. - Острог-Ньою-Йорк, 1999. - С. 425-437.

Попович М.В. Нарис історії культури України. - К., 2001.

Українська література ХІV-XVI ст. – К.,1988

Микитась В. Давньоукраїнські  студенти та професори. – К.,1994

Хижняк З.І. Києво-Могилянська Академія. - К.,1991.

Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров. - Львів, 1975.


Диплом на заказ


1. тематика Числові ряди
2. х благородных истинах БУДДИЗМА в чем смысл жизни по л
3. Задание Запроектировать подкрановую балку пролетом под два крана грузоподъемностью среднего режима раб
4. Философия Жизни и возможности антропологического подхода
5. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОМСК 2011 Министерство транс.html
6. план для обозначения физического астрального и небесного миров; мы переводим его словом
7. по теме Имя существительное по традиционной системе обучения я осуществляла в два этапа
8. Учебное пособие- Бухгалтерский учет внутрибанковских операций
9. Заводной апельсин
10. НА ТЕМУ- Венесуэла ученика 7го класса Хадеева Игоря АндреевичаСодержание-
11. Тема урока- Разноцветные краски
12. Антихрист петр Алексей Брюсов Огненн ангел Крит.
13. статья- Русская философия Под русской философией может подразумеваться как особенная национальная филос
14.  Как когда сколько почему Предчувствую множество вопросов ждущих ответа множество сомнений требующих
15. Основная часть 1
16. Othersideru
17. Детство и юность Гитлера
18. Лекции по уголовному процессу.html
19. Олдос Хаксли. Писатели и читатели- Журнал.html
20. тема. Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга.html