Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематизованими знаннями що накопичилися окремими юридичними науками методологічною тому що науковий інст

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Список всех вопросов по предмету " Теорія держави і права"

Всего вопросов: 150

1   Теорія держави та права є наукою:
- загальною, яка вивчає закономірності державно-правової дійсності у всіх галузях юридичних знань, основні державно-правові категорії, які розкривають сутність апарату держави і права та є загальними для всієї юридичної науки
- узагальнюючою, оскільки її висновки за своєю природою є інтегративними і систематизованими знаннями, що накопичилися окремими юридичними науками
- методологічною, тому що науковий інструментарій, система підходів і методів, способів і прийомів наукового дослідження використовуються при вивчення державно-правових явищ і при вирішення конкретних питань у межах окремих юридичних наук
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

2   Функції теорії держави та права:
- навчальна, прогностична
- онтологічна, евристична, комунікативна
- методологічна, ідеологічна, практично-прикладна
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

3   Теорія держави і права - це:
- наука про основні та загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права
- система загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування державно-правових явищ, аналіз їх сутностей і соціального призначення державно-правовій надбудові суспільства
- наука про систему підходів і методів, способів наукового дослідження, а також теорія по їх використання при дослідженні державно правових явищ
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: A

4   Предмет теорії держави і права - це:
- наука про основні та загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права
- система загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування державно-правових явищ, аналіз їх сутностей і соціального призначення державно-правовій надбудові суспільства
- наука про систему підходів і методів, способів наукового дослідження, а також теорія по їх використання при дослідженні державно правових явищ
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: B

5   Методологія юридичної науки - це:
- наука про основні та загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права
- система загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування державно-правових явищ, аналіз їх сутностей і соціального призначення державно-правовій надбудові суспільства
- наука про систему підходів і методів, способів наукового дослідження, а також теорія по їх використання при дослідженні державно правових явищ
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: C

6   Методи теорії держави і права - це:
- сукупність прийомів, способів і операцій практичного засвоєння дійсності, які виражають вихідні позиції й підходи до досліджуваних явищ, за допомогою яких здійснюється пізнання державно-правових явищ
- наука про систему підходів і методів, способів наукового дослідження, а також теорія по їх використання при дослідженні державно правових явищ
- система загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування державно-правових явищ, аналіз їх сутностей і соціального призначення державно-правовій надбудові суспільства
- наука про основні та загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права
Правильный ответ: A

7   Методами теорії держави і права є:
- загальнонаукові методи
- загально-логічні методи
- спеціально-наукові методи
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

8   Принципами загальнотеоретичного дослідження є
- історизм
- об'єктивність
- конкретність
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

9   Функції теорії держави і права - це:
- основні напрями її діяльності, через які реалізується соціальне призначення цієї науки
- загальнонаукові
- загально-логічні
- спеціально-наукові
Правильный ответ: A

10   Держава - це:
- суверенна, політико-територіальна організація суспільства, що наділена владою, яку здійснює державний апарат на основі юридичних норм та забезпечує захист та узгодження суспільних, групових та індивідуальних інтересів при необхідності, опорі, застосовуючи примус
- влада, яка виражає і захищає інтереси насамперед керівного (пануючого) класу, його частини або іншої соціальної групи суспільства
- соціально-однорідне суспільство, яке знало тільки соціальні норми поведінки
- єдина політична організація
Правильный ответ: A

11   Форма держави -
- це така її складна характеристика, яка містить у собі три взаємозалежних елементи: форму державного правління, формі державного устрою і форму державного режиму
- визначає структуру вищих органів державної влади, порядок їх створення і розподіл повноважень між ними
- національна та адміністративно-територіальна будова держави, що розкриває характер взаємин між її складовими частинами, центральними і місцевими органами державного управління і влади
- це сукупність методів здійснення влади державою
Правильный ответ: A

12   Форма державного правління - :
- національна та адміністративно-територіальна будова держави, що розкриває характер взаємин між її складовими частинами, центральними і місцевими органами державного управління і влади
- визначає структуру вищих органів державної влади, порядок їх створення і розподіл повноважень між ними
- це така її складна характеристика, яка містить у собі три взаємозалежних елементи: форму державного правління, формі державного устрою і форму державного режиму
- це сукупність методів здійснення влади державою
Правильный ответ: B

13   Форма державного устрою - це:
- це сукупність методів здійснення влади державою
- це така її складна характеристика, яка містить у собі три взаємозалежних елементи: форму державного правління, формі державного устрою і форму державного режиму
- визначає структуру вищих органів державної влади, порядок їх створення і розподіл повноважень між ними
- національна та адміністративно-територіальна будова держави, що розкриває характер взаємин між її складовими частинами, центральними і місцевими органами державного управління і влади
Правильный ответ: D

14   Форма державного режиму - це:
- національна та адміністративно-територіальна будова держави, що розкриває характер взаємин між її складовими частинами, центральними і місцевими органами державного управління і влади
- визначає структуру вищих органів державної влади, порядок їх створення і розподіл повноважень між ними
- це така її складна характеристика, яка містить у собі три взаємозалежних елементи: форму державного правління, формі державного устрою і форму державного режиму
- це сукупність методів здійснення влади державою
Правильный ответ: D

15   Основними ознаками класичної монархічної держави є:
- існування одноосібного глави держави, який користується своєю владою довічно (цар, король, імператор, шах)
- спадковість верховної влади
- юридична безвідповідальність монарха
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

16   Загальними ознаками республіканської форми правління є:
- існування одноособового чи колегіального глави держави
- виборність на певний строк глави держави та інших верховних органів державної влади
- здійснення державної влади не за власною волею, а за дорученням народу
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

17   Рисами унітарної держави є:
- єдині, загальні для всієї країни вищі виконавчі, представницькі та судові органи
- відсутність державного суверенітету у складових частинах держави
- одна конституція, єдина система законодавства, єдине громадянство
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

18   Демократичний режим має такі ознаки:
- базується на законах, що відображають об'єктивні потреби розвитку особистості та суспільства
- реально забезпечуються права і свободи громадян
- реалізується ефективна система контролю населенням державної влади
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

19   Ознаки держави:
- територія
- населення
- апарат управління та примусу
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

20   Соціологічна концепція держави визначає, що:
- держава - це явище соціальне, існує у суспільстві, тісно з ним зв'язана
- держава визначається як оформлений законами апарат політичної влади
- держава за цією концепцією <нічний сторож>
- держава розглядається як організований примус, включаючи насилля
Правильный ответ: A

21   Причинами виникнення держав є:
- економічні, політичні
- соціальні
- психологічні, культурні
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

22   Формами виникнення держави є:
- Афінська
- Римська
- Германська
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

23   Громадянське суспільство - це:
- суспільство з розвиненими відносинами між його членами, яке не залежить від держави, а лише взаємодіє з нею
- політична організація суспільства, в якій право обмежує і підпорядковує собі державну владу, а основні права особи і її соціальна безпека є змістом свободи, закріплена в законах, це підґрунтя громадянського суспільства
- класична форма, відповідно до якої держава виникає як результат класових антагонізмів, що розвивались у середині суспільства
- держава розглядається як організований примус, включаючи насилля
Правильный ответ: A

24   Основними ознаками, які характерні для громадянського суспільства є:
- визнання людини, її прав і свобод найвищою суспільною цінністю
- пріоритет суспільства над державою, котра існує насамперед як регулятор суспільних відносин і гарант здійснення прав особи
- рівноправність і захищеність усіх форм власності, насамперед приватної
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

25   Правова держава - це:
- політична організація суспільства, в якій право обмежує і підпорядковує собі державну владу, а основні права особи і її соціальна безпека є змістом свободи, закріплених в законах, це підґрунтя громадянського суспільства
- суспільство з розвиненими відносинами між його членами, яке не залежить від держави, а лише взаємодіє з нею
- класична форма, відповідно до якої держава виникає як результат класових антагонізмів, що розвивались у середині суспільства
- це спільність вільних, рівноправних людей, які проживають на визначеній території, об'єднаних системою суспільних відносин, що служат основою реалізації їхніх загальних і особистих інтересів, забезпечених державою
Правильный ответ: A

26   Структури та інститути, які належать одночасно і до громадянського суспільства, і до правової держави:
- політичні партії
- механізми виборчого процесу
- політична культура
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

27   Основними теоріями виникнення держави є:
- теологічна (релігійна), патріархальна
- договірна, психологічна
- теорія насильства, соціально-економічно, або класова (марксистська)
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

28   Представниками теологічної (релігійної) теорії походження держави були:
- Аврелій Августин (354-430), Фома Аквінський (1225-1274)
- Арістотель (384-322 до н.е.), Р.Фільмер, М.Михайловський
- Г.Гроцій (1583-1646), Ж.Л.Монтеск'є (1689-1755), Б.Спіноза, Т.Гоббс, Ж.Руссо (1712-1778), Д.Дідро, О.Радищев
- Д.Гумплович, К.Каутський (1854-1938), Є.Дюрінг (1833-1921)
Правильный ответ: A

29   Представниками патріархальної теорії були:
- Аврелій Августин (354-430), Фома Аквінський (1225-1274)
- Арістотель (384-322 до н.е.), Р.Фільмер, М.Михайловський
- Г.Гроцій (1583-1646), Ж.Л.Монтеск'є (1689-1755), Б.Спіноза, Т.Гоббс, Ж.Руссо (1712-1778), Д.Дідро, О.Радищев
- Д.Гумплович, К.Каутський (1854-1938), Є.Дюрінг (1833-1921)
Правильный ответ: B

30   Представниками договірної теорії були:
- Г.Гроцій (1583-1646), Ж.Л.Монтеск'є (1689-1755), Б.Спіноза, Т.Гоббс, Ж.Руссо (1712-1778), Д.Дідро, О.Радищев
- Аврелій Августин (354-430), Фома Аквінський (1225-1274)
- Арістотель (384-322 до н.е.), Р.Фільмер, М.Михайловський
- Д.Гумплович, К.Каутський (1854-1938), Є.Дюрінг (1833-1921)
Правильный ответ: A

31   Представниками психологічної теорії були:
- Л.Петражицький (1867-1931), Д.Фрезер
- Аврелій Августин (354-430), Фома Аквінський (1225-1274)
- Арістотель (384-322 до н.е.), Р.Фільмер, М.Михайловський
- Д.Гумплович, К.Каутський (1854-1938), Є.Дюрінг (1833-1921)
Правильный ответ: A

32   Представниками теорії насильства були:
- Д.Гумплович, К.Каутський (1854-1938), Є.Дюрінг (1833-1921)
- Аврелій Августин (354-430), Фома Аквінський (1225-1274)
- Арістотель (384-322 до н.е.), Р.Фільмер, М.Михайловський
- Г.Гроцій (1583-1646), Ж.Л.Монтеск'є (1689-1755), Б.Спіноза, Т.Гоббс, Ж.Руссо (1712-1778), Д.Дідро, О.Радищев
Правильный ответ: A

33   Сучасними теоріями виникнення держави є:
- органічна, космічна
- теорія правової держави, теорія національної держави, теорія фашистської держави
- теорія <держави загального благоденства>, теорія еліт
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

34   Теорію <держави загального благоденства> обґрунтував:
- Дж.Кейс
- Г.Спенсер
- Г.Моска
- В.Парето
Правильный ответ: A

35   Основними причинами зміни типів держав є:
- зміна виробничих відносин у результаті розвитку продуктивних сил
- встановлення нового співвідношення соціальних груп
- зміна соціального-класової структури суспільства
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

36   Історичний тип держави (формаційний підхід) - це:
- сукупність важливих ознак, характерних для всіх країн, економічною основою яких є певний тип виробничих відносин, що виражають соціально-змістовну (класову) суть і соціальне призначення держави
- науковий метод, основа якого розчленування і групування певних об'єктів за допомогою узагальненої моделі
- метод здійснення влади
- основний напрямок діяльності держави та її органів щодо задоволення потреб суспільства, які розкривають її соціальну сутність і призначення
Правильный ответ: A

37   Функції держави - це:
- основні напрями діяльності держави та її органів щодо задоволення потреб суспільства, які розкривають її соціальну сутність і призначення
- основні напрями її діяльності, через які реалізується соціальне призначення цієї науки
- науковий метод, основа якого розчленування і групування певних об'єктів за допомогою узагальненої моделі
- організаційна форма дій державних органі, її посадових осіб, що полягають у вчиненні, на основі права, юридичних актів у результаті чого для суб'єктів правовідносин виникають юридично-значимі результати
Правильный ответ: A

38   Основні функції держави класифікують за такими ознаками:
- за соціальним значенням державної діяльності
- за територіальною спрямованістю
- за сферою суспільного життя, за часом виконання
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

39   За соціальним значенням державної діяльності функції держави поділяють на:
- основні, неосновні
- постійні
- тимчасові
- внутрішні, зовнішні
Правильный ответ: A

40   За часом виконання функції держави поділяють на:
- постійні, тимчасові
- внутрішні, зовнішні
- основні, неосновні
- зовнішні
Правильный ответ: A

41   За територіальною спрямованістю функції держави поділяють на:
- внутрішні, зовнішні
- основні, неосновні
- неосновні
- постійні, тимчасові
Правильный ответ: A

42   Видами внутрішніх функцій держави є:
- економічні, політичні
- гуманітарні, соціальні
- охорони законності й правопорядку
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

43   Видами зовнішніх функцій держави є:
- міжнародне співробітництво
- захист країни від зовнішніх посягань
- оборонна діяльність держави
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

44   За сферою суспільного життя функції держави бувають:
- гуманітарні
- економічні, політичні
- соціальні, екологічні
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

45   Норма права - це:
- офіційна, формально-визначена, загальнообов'язкове правило поведінки, яке встановлене або санкціоноване державою, направлене на регулювання найбільш важливих суспільних відносин і охорону соціальних цінностей шляхом закріплення юридичних обов'язків і прав суб'єктів правовідносин
- це такі норми, в яких визначаються правила поведінки військовослужбовців при здійсненні військових обрядів, урочистих чи траурних церемоній
- регулюють всі відносини, здебільшого неврегульовані правом
- гарантуються суспільством у цілому
Правильный ответ: A

46   Ознаками правової норми є:
- норма права-це формально визначене правило поведінки, яке зафіксоване в нормативно-правовому акті (у таких офіційних формах як закони, постанови, укази, декрети) за правилами формальної логіки і граматики
- норма права регулює найважливіші суспільні відносини й охороняє інтереси держави і особи, які визначаються державною владою
- норма права-це правило поведінки, яке діє у часі, просторі, за колом осіб безперервно, не вичерпує свою обов'язковість певною кількістю застосувань, адресоване колу не персоніфікованих суб'єктів р
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

47   За суб'єктами, які прийняли нормативно-правовий акт правові норми класифікують:
- законодавчими, виконавчими, судовими, контрольно-наглядовими органами, громадськими об'єднаннями, трудовими колективами
- конституційні, адміністративні, фінансові, цивільні, кримінальні, цивільно-процесуальні, кримінально-процесуальні, трудові та інші правові норми
- імперативні, диспозитивні, бланкетні
- уповноважуючі (дозволяючі), зобов'язуючі, забороняючи правові норми
Правильный ответ: A

48   За предметом регулювання (залежно від галузей права) правові норми класифікують:
- законодавчими, виконавчими, судовими, контрольно-наглядовими органами, громадськими об'єднаннями, трудовими колективами
- конституційні, адміністративні, фінансові, цивільні, кримінальні, цивільно-процесуальні, кримінально-процесуальні, трудові та інші правові норми
- імперативні, диспозитивні, бланкетні
- уповноважуючі (дозволяючі), зобов'язуючі, забороняючи правові норми
Правильный ответ: B

49   За способом встановлення диспозиції норми (правил поведінки) правові норми класифікують:
- законодавчими, виконавчими, судовими, контрольно-наглядовими органами, громадськими об'єднаннями, трудовими колективами
- конституційні, адміністративні, фінансові, цивільні, кримінальні, цивільно-процесуальні, кримінально-процесуальні, трудові та інші правові норми
- імперативні, диспозитивні, бланкетні
- уповноважуючі (дозволяючі), зобов'язуючі, забороняючи правові норми
Правильный ответ: C

50   За функціональним призначенням правові норми класифікують на:
- матеріально-правові (встановлюють права, обов'язки, заборони тощо), процесуально-правові (встановлюють регламент, процедуру правової діяльності)
- постійні (норми невизначеної в часі дії), тимчасові (норми визначеної в часі дії)
- загальні (загальнодержавні), місцеві (локальні)
- уповноважуючі (дозволяючі), зобов'язуючі, забороняючи правові норми
Правильный ответ: A

51   За терміном дії в часі правові норми класифікують на:
- матеріально-правові (встановлюють права, обов'язки, заборони тощо), процесуально-правові (встановлюють регламент, процедуру правової діяльності)
- постійні (норми невизначеної в часі дії), тимчасові (норми визначеної в часі дії)
- загальні (загальнодержавні), місцеві (локальні)
- уповноважуючі (дозволяючі), зобов'язуючі, забороняючи правові норми
Правильный ответ: B

52   За сферою територіальної дії (дією в просторі) правові норми класифікують на:
- загальні (загальнодержавні), місцеві (локальні)
- постійні (норми невизначеної в часі дії), тимчасові (норми визначеної в часі дії)
- матеріально-правові (встановлюють права, обов'язки, заборони тощо), процесуально-правові (встановлюють регламент, процедуру правової діяльності)
- уповноважуючі (дозволяючі), зобов'язуючі, забороняючи правові норми
Правильный ответ: A

53   Класифікація правових норм допомагає:
- більш чітко визначити місце кожного виду юридичних норм в системі права і їх взаємозв'язку
- з'ясувати функції правових норм і їх роль у механізмі правового регулювання
- суттєво поліпшити правотворчу і правозастосувальну діяльність держави
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

54   Право - це:
- система загальнообов'язкових, формально визначених норм, що встановлюються і забезпечуються державою та спрямовуються на врегулювання суспільних відносин
- правило, що складаються відповідно до уявлень людей про добро і зло, справедливість і несправедливість, честь і безчестя тощо, тобто відповідно до моральних уявлень
- правило, що складаються історично і внаслідок їх багато разового застосування людьми
- правила поведінки, встановлені й забезпечувані державою
Правильный ответ: A

55   Гіпотеза - це:
- така частина правової норми, в якій зазначаються обставини, вказуються умови, при настанні яких можна чи необхідно виконувати правило, що міститься в диспозиції
- така частина правової норми, в якій записане саме правило поведінки, виражене в юридичних правах і обов'язках суб'єктів
- частина правової норми, в якій закріплені заходи державного примусу, у разі невиконання обов'язків, якщо вимоги диспозиції не дотримуються
- об'єктивно зумовлена потребами правового регулювання її внутрішня організація, яка виражається в її поділі на окремі елементи, що зв'язані між собою
Правильный ответ: A

56   Диспозиція - це:
- об'єктивно зумовлена потребами правового регулювання її внутрішня організація, яка виражається в її поділі на окремі елементи, що зв'язані між собою
- частина правової норми, в якій закріплені заходи державного примусу, у разі невиконання обов'язків, якщо вимоги диспозиції не дотримуються
- така частина правової норми, в якій записане саме правило поведінки, виражене в юридичних правах і обов'язках суб'єктів
- така частина правової норми, в якій зазначаються обставини, вказуються умови, при настанні яких можна чи необхідно виконувати правило, що міститься в диспозиції
Правильный ответ: C

57   Санкція - це:
- така частина правової норми, в якій зазначаються обставини, вказуються умови, при настанні яких можна чи необхідно виконувати правило, що міститься в диспозиції
- така частина правової норми, в якій записане саме правило поведінки, виражене в юридичних правах і обов'язках суб'єктів
- частина правової норми, в якій закріплені заходи державного примусу, у разі невиконання обов'язків, якщо вимоги диспозиції не дотримуються
- об'єктивно зумовлена потребами правового регулювання її внутрішня організація, яка виражається в її поділі на окремі елементи, що зв'язані між собою
Правильный ответ: C

58   Структура (внутрішня форма) правової норми - це:
- об'єктивно зумовлена потребами правового регулювання її внутрішня організація, яка виражається в її поділі на окремі елементи, що зв'язані між собою
- частина правової норми, в якій закріплені заходи державного примусу, у разі невиконання обов'язків, якщо вимоги диспозиції не дотримуються
- така частина правової норми, в якій записане саме правило поведінки, виражене в юридичних правах і обов'язках суб'єктів
- така частина правової норми, в якій зазначаються обставини, вказуються умови, при настанні яких можна чи необхідно виконувати правило, що міститься в диспозиції
Правильный ответ: A

59   Правотворчість - це:
- діяльність компетентних державних органів, уповноважених державою громадських об'єднань, трудових колективів або (у передбачених законом випадках) всього народу чи його територіальних спільностей із встановлення, зміни чи скасування юридичних норм
- зовнішнє відображення в юридичних письмових документах (нормативних актах, угодах, судових прецедентах і т.д.)
- існування у вигляді не інституціональних форм (правосвідомість, правові принципи, правові теорії і концепції, конкретні правовідносини і т.д.)
- процеси виникнення юридичних моделей поведінки і їх фактичної реалізації
Правильный ответ: A

60   Правоутворення включає у себе всі форми і засоби виникнення, розвитку і зміни права. Зокрема:
- зовнішнє відображення в юридичних письмових документах (нормативних актах, угодах, судових прецедентах і т.д.)
- існування у вигляді не інституціональних форм (правосвідомість, правові принципи, правові теорії і концепції, конкретні правовідносини і т.д.)
- процеси виникнення юридичних моделей поведінки і їх фактичної реалізації
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

61   Стадіями правотворчого процесу є:
- підготовка проекту нормативно-правового акта (прийняття рішення компетентного органу про необхідність розробки проекту - застосовується право законодавчої ініціативи; визначення учасників цієї розробки, підготовка проекту, обговорення та узгодження проекту із зацікавленими організаціями, доопрацювання проекту, усунення протиріч та зауважень)
- прийняття нормативно-правового акта (внесення проекту на обговорення в правотворчий орган його обговорення та прийняття)
- опублікування нормативно-правового акта
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

62   Форма (джерело права) - це:
- спосіб зовнішнього оформлення правових норм, який засвідчує їхню державну загальну обов'язковість, тобто це способи, форми вираження і закріплення державної волі
- юридичний документ компетентного органу держави, в якому закріплено забезпечуване нею формально визначене, загальнообов'язкове правило поведінки, що охороняється державною владою від порушень
- історично обумовлене, неписане правило поведінки загального характеру, яке увійшло в звичку через багаторазове застосування протягом тривалого часу і санкціоноване державою
- рішення компетентного органу держави в конкретній справі, яка розглядалась вперше, і якому надається формальна обов'язковість при розв'язанні всіх наступних аналогічних судових чи адміністративних справ
Правильный ответ: A

63   Нормативно-правовий акт - це:
- рішення компетентного органу держави в конкретній справі, яка розглядалась вперше, і якому надається формальна обов'язковість при розв'язанні всіх наступних аналогічних судових чи адміністративних справ
- історично обумовлене, неписане правило поведінки загального характеру, яке увійшло в звичку через багаторазове застосування протягом тривалого часу і санкціоноване державою
- юридичний документ компетентного органу держави, в якому закріплено забезпечуване нею формально визначене, загальнообов'язкове правило поведінки, що охороняється державною владою від порушень
- спосіб зовнішнього оформлення правових норм, який засвідчує їхню державну загальну обов'язковість, тобто це способи, форми вираження і закріплення державної волі
Правильный ответ: C

64   Правовий звичай - це:
- спосіб зовнішнього оформлення правових норм, який засвідчує їхню державну загальну обов'язковість, тобто це способи, форми вираження і закріплення державної волі
- юридичний документ компетентного органу держави, в якому закріплено забезпечуване нею формально визначене, загальнообов'язкове правило поведінки, що охороняється державною владою від порушень
- історично обумовлене, неписане правило поведінки загального характеру, яке увійшло в звичку через багаторазове застосування протягом тривалого часу і санкціоноване державою
- рішення компетентного органу держави в конкретній справі, яка розглядалась вперше, і якому надається формальна обов'язковість при розв'язанні всіх наступних аналогічних судових чи адміністративних справ
Правильный ответ: C

65   Судовий чи адміністративний прецедент - це:
- рішення компетентного органу держави в конкретній справі, яка розглядалась вперше, і якому надається формальна обов'язковість при розв'язанні всіх наступних аналогічних судових чи адміністративних справ
- історично обумовлене, неписане правило поведінки загального характеру, яке увійшло в звичку через багаторазове застосування протягом тривалого часу і санкціоноване державою
- юридичний документ компетентного органу держави, в якому закріплено забезпечуване нею формально визначене, загальнообов'язкове правило поведінки, що охороняється державною владою від порушень
- спосіб зовнішнього оформлення правових норм, який засвідчує їхню державну загальну обов'язковість, тобто це способи, форми вираження і закріплення державної волі
Правильный ответ: A

66   Нормативний договір - це:
- об'єктивне, формально обов'язкове правило поведінки загального характеру, яке встановлене за взаємною домовленістю двох і більше суб'єктів суспільних відносин і забезпечується державою (колективний договір та ін.)
- нормативно-правовий акт вищого представницького державної влади (парламенту) або народу, який приймається в особливому порядку, регулює найважливіші суспільні відносини, виражає волю, інтереси більшості населення, має найвищу юридичну силу, щодо інших нормативно-правових актів, загальнообов'язковий для всього населення і держави та охороняється державною владою
- документи компетентних органів, які видаються на підставі закону, відповідно до нього і для його виконання
- спосіб зовнішнього оформлення правових норм, який засвідчує їхню державну загальну обов'язковість, тобто це способи, форми вираження і закріплення державної волі
Правильный ответ: A

67   Закон - це:
- нормативно-правовий акт вищого представницького державної влади (парламенту) або народу, який приймається в особливому порядку, регулює найважливіші суспільні відносини, виражає волю, інтереси більшості населення, має найвищу юридичну силу, щодо інших нормативно-правових актів, загальнообов'язковий для всього населення і держави та охороняється державною владою
- спосіб зовнішнього оформлення правових норм, який засвідчує їхню державну загальну обов'язковість, тобто це способи, форми вираження і закріплення державної волі
- документи компетентних органів, які видаються на підставі закону, відповідно до нього і для його виконання
- об'єктивне, формально обов'язкове правило поведінки загального характеру, яке встановлене за взаємною домовленістю двох і більше суб'єктів суспільних відносин і забезпечується державою (колективний договір та ін.
Правильный ответ: A

68   Підзаконні нормативно-правові акти - це:
- документи компетентних органів, які видаються на підставі закону, відповідно до нього і для його виконання
- об'єктивне, формально обов'язкове правило поведінки загального характеру, яке встановлене за взаємною домовленістю двох і більше суб'єктів суспільних відносин і забезпечується державою (колективний договір та ін.
- спосіб зовнішнього оформлення правових норм, який засвідчує їхню державну загальну обов'язковість, тобто це способи, форми вираження і закріплення державної волі
- нормативно-правовий акт вищого представницького державної влади (парламенту) або народу, який приймається в особливому порядку, регулює найважливіші суспільні відносини, виражає волю, інтереси більшості населення, має найвищу юридичну силу, щодо інших нормативно-правових актів, загальнообов'язковий для всього населення і держави та охороняється державною владою
Правильный ответ: A

69   За юридичною силою нормативно-правові акти поділяються на:
- закони, підзаконні акти
- нормативний договір
- правовий звичай
- судовий чи адміністративний прецедент
Правильный ответ: A

70   Усі закони мають вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів, і це появляється в таких ознаках:
- ніхто, крім органів законодавчої влади та народу (через референдуми) не може приймати закони, змінювати їх чи відміняти
- закони регулюють найважливіші суспільні відносини
- у разі колізій між нормами закону і підзаконного нормативно-правового акта діють норми закону
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

71   За значенням і місцем у системі законодавства (за юридичною силою) закони можна класифікувати на такі види:
- конституційні (основні) - акти, що становлять основу розвитку правової системи, вносять зміни або доповнення до конституції чи передбачені текстом конституції
- органічні - конкретизують найважливіші положення Конституції України або випливають із її змісту
- надзвичайні - приймають у необхідних випадках, передбачених конституцією, надзвичайних ситуацій
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

72   за юридичною силою підзаконні нормативно-правові акти класифікують на:
- загальні(поширюються на всю територію та населення держави)
- відомчі (поширюються на певну сферу суспільних відносин)
- місцеві (чинні на території певної адміністративної одиниці)
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

73   Система права - це:
- історично створена, об'єктивно зумовлена внутрішня структура права, що полягає в єдності та узгодженості юридичних норм, зосереджених у відносно самостійних їхніх комплексах
- така система якісно однорідних юридичних норма, яка регулює певну сферу суспільних відносин специфічним методом правового регулювання
- відокремлена система юридичних норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин
- сукупність таких суттєвих і самостійних норм права, що утворюють окремий інститут права в межах галузі права
Правильный ответ: A

74   Галузь права - це:
- сукупність таких суттєвих і самостійних норм права, що утворюють окремий інститут права в межах галузі права
- відокремлена система юридичних норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин
- така система якісно однорідних юридичних норм, яка регулює певну сферу суспільних відносин специфічним методом правового регулювання
- сукупність таких суттєвих і самостійних норм права, що утворюють окремий інститут права в межах галузі права
- історично створена, об'єктивно зумовлена внутрішня структура права, що полягає в єдності та узгодженості юридичних норм, зосереджених у відносно самостійних їхніх комплексах
Правильный ответ: C

75   Інститут права - це:
- історично створена, об'єктивно зумовлена внутрішня структура права, що полягає в єдності та узгодженості юридичних норм, зосереджених у відносно самостійних їхніх комплексах
- відокремлена система юридичних норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин
- сукупність таких суттєвих і самостійних норм права, що утворюють окремий інститут права в межах галузі права
- така система якісно однорідних юридичних норм, яка регулює певну сферу суспільних відносин специфічним методом правового регулювання
Правильный ответ: B

76   Залежно від предмету і методу правового регулювання галузі права класифікують на:
- конституційне (державне) право, адміністративне право, фінансове право, земельне право, цивільне право, сімейне право, трудове право, кримінальне право та ін.
- основні (конституційне, цивільне, трудове і т.д.)
- комплексні (екологічне, господарське право тощо)
- за місцем, яке галузі права займають у правовій системі
Правильный ответ: A

77   Залежно від підстав правові інститути поділяються:
- за галузями права (державні, кримінальні, цивільні і т.д.)
- в залежності від ролі, яку вони виконують (предметні, функціональні)
- в залежності від відносин, що вони регулюють (матеріальні, процесуальні)
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

78   Система законодавства - це:
- система всіх упорядкованих певним чином нормативно-правових актів певної держави, насамперед законів, що є формою існування правових норм, засобом надання їм об'єктивності, визначеності, загальності
- сукупність таких суттєвих і самостійних норм права, що утворюють окремий інститут права в межах галузі права
- відокремлена система юридичних норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин
- сукупність таких суттєвих і самостійних норм права, що утворюють окремий інститут права в межах галузі права
- відокремлена система юридичних норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин
Правильный ответ: A

79   Систематизація законодавства - це:
- діяльність із впорядкування і зведення нормативно-правових актів (або їхніх елементів) у цілісний комплекс
- система всіх упорядкованих певним чином нормативно-правових актів певної держави, насамперед законів, що є формою існування правових норм, засобом надання їм об'єктивності, визначеності, загальності
- відокремлена система юридичних норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин
- сукупність таких суттєвих і самостійних норм права, що утворюють окремий інститут права в межах галузі права
Правильный ответ: A

80   Систематизацію законодавства здійснюють для:
- встановлення і усунення дефектів законодавства
- полегшення пошуку юридичної норми, яка підлягає застосуванню чи реалізації
- підвищення ефективності законодавства
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

81   Інкорпорація - це:
- спосіб систематизації законодавства, який полягає в об'єднані за певним критерієм групи нормативно-правових актів в одному збірнику, не вносячи ніяких змін у зміст норм права цих актів
- поєднання багатьох нормативно-правових актів з одного питання різних епох і зведення їх в один акт, а також пристосування їх до нових економічних і політичних відносин
- спосіб систематизації законодавства, який полягає у змістовній переробці й узгодженості певної, пов'язаної спільним предметом регулювання, групи юридичних норм та об'єднані їх в єдиному нормативно-правовому акті
- такий вид систематизації, який поєднує в собі всі види систематизації, а також процес прийняття нових актів
Правильный ответ: A

82   Консолідація - це:
- такий вид систематизації, який поєднує в собі всі види систематизації, а також процес прийняття нових актів
- спосіб систематизації законодавства, який полягає у змістовній переробці й узгодженості певної, пов'язаної спільним предметом
- поєднання багатьох нормативно-правових актів з одного питання різних епох і зведення їх в один акт, а також пристосування їх до нових економічних і політичних відносин
- спосіб систематизації законодавства, який полягає в об'єднані за певним критерієм групи нормативно-правових актів в одному збірнику, не вносячи ніяких змін у зміст норм права цих актів
Правильный ответ: C

83   Кодифікація - це:
- спосіб систематизації законодавства, який полягає в об'єднані за певним критерієм групи нормативно-правових актів в одному збірнику, не вносячи ніяких змін у зміст норм права цих актів
- поєднання багатьох нормативно-правових актів з одного питання різних епох і зведення їх в один акт, а також пристосування їх до нових економічних і політичних відносин
- спосіб систематизації законодавства, який полягає у змістовній переробці й узгодженості певної, пов'язаної спільним предметом
- такий вид систематизації, який поєднує в собі всі види систематизації, а також процес прийняття нових актів
Правильный ответ: C

84   Звід законів - це:
- такий вид систематизації, який поєднує в собі всі види систематизації, а також процес прийняття нових актів
- спосіб систематизації законодавства, який полягає у змістовній переробці й узгодженості певної, пов'язаної спільним предметом
- поєднання багатьох нормативно-правових актів з одного питання різних епох і зведення їх в один акт, а також пристосування їх до нових економічних і політичних відносин
- спосіб систематизації законодавства, який полягає в об'єднані за певним критерієм групи нормативно-правових актів в одному збірнику, не вносячи ніяких змін у зміст норм права цих актів
Правильный ответ: A

85   Реалізація правових норм - це:
- здійснення приписів норм права у практичних діях (діяннях) суб'єктів
- організаційно-правова діяльність компетентних державних органів, уповноважених на це громадських об'єднань або їхніх службових осіб,яка полягає у встановлені формально обов'язкових індивідуальних правил поведінки персоніфікованих суб'єктів з метою створення умов, необхідних для реалізації ними таких норм
- спосіб зовнішнього прояву формально обов'язкового правила поведінки індивідуального характеру, яке підтверджує, встановлює, змінює або скасовує юридичні права і обов'язки персоніфікованих суб'єктів у конкретній життєвій ситуації
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: A

86   Застосування правових норм - це:
- спосіб зовнішнього прояву формально обов'язкового правила поведінки індивідуального характеру, яке підтверджує, встановлює, змінює або скасовує юридичні права і обов'язки персоніфікованих суб'єктів у конкретній життєвій ситуації
- організаційно-правова діяльність компетентних державних органів, уповноважених на це громадських об'єднань або їхніх службових осіб,яка полягає у встановлені формально обов'язкових індивідуальних правил поведінки персоніфікованих суб'єктів з метою створення умов, необхідних для реалізації ними таких норм
- здійснення приписів норм права у практичних діях (діяннях) суб'єктів
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: B

87   Правозастосовчий акт - це:
- всі відповіді вірні
- здійснення приписів норм права у практичних діях (діяннях) суб'єктів
- організаційно-правова діяльність компетентних державних органів, уповноважених на це громадських об'єднань або їхніх службових осіб,яка полягає у встановлені формально обов'язкових індивідуальних правил поведінки персоніфікованих суб'єктів з метою створення умов, необхідних для реалізації ними таких норм
- спосіб зовнішнього прояву формально обов'язкового правила поведінки індивідуального характеру, яке підтверджує, встановлює, змінює або скасовує юридичні права і обов'язки персоніфікованих суб'єктів у конкретній життєвій ситуації
Правильный ответ: D

88   Стадіями застосування правових норм є:
- встановлення юридично значимих фактів та відшукання норми, яку можна застосувати до них
- перевірка достовірності та правильності тексту, визначання меж дії та юридичної сили правової норми
- з'ясування змісту правової норми, прийняття рішення у справі, оформлення рішення певним актом застосування
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

89   Письмовій правозастосовчий акт повинен включати в себе такі дані як:
- вступна частина - назва правозастосовчого органу, місце і дата прийняття акта
- констатуюча частина - опис, характеристика і аналіз фактів, а також висновки, джерела, докази, які їх підтверджують
- мотивувальна, резолютивна
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

90   Правозастосовчий акт має ряд таких особливостей:
- може прийматися компетентними органами держави
- має індивідуально визначений (персоніфікований характер)
- не може мати зворотної дії в часі, має встановлену законом форму
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

91   За суб'єктами прийняття акти застосування права класифікуються на:
- акти державних органів (акти глави держави, суду, контрольно-наглядових органів), акти недержавних органів (рішення органів місцевого самоуправління)
- основні (вирок суду), допоміжні (готують видання основних, наприклад, постанова про притягнення особи в якості обвинуваченого)
- регулятивні (наказ про підвищення по службі), охоронні (постанова про відкриття кримінальної справи)
- окремий документ (укази, вироки, рішення, накази та ін.), резолюція на матеріалах справи (усна форма та письмова форма)
Правильный ответ: A

92   За значенням акти застосування права класифікуються на:
- окремий документ (укази, вироки, рішення, накази та ін.), резолюція на матеріалах справи (усна форма та письмова форма)
- регулятивні (наказ про підвищення по службі), охоронні (постанова про відкриття кримінальної справи)
- основні (вирок суду), допоміжні (готують видання основних, наприклад, постанова про притягнення особи в якості обвинуваченого)
- акти державних органів (акти глави держави, суду, контрольно-наглядових органів), акти недержавних органів (рішення органів місцевого самоуправління)
Правильный ответ: C

93   За характером правового впливу акти застосування права класифікуються на:
- акти державних органів (акти глави держави, суду, контрольно-наглядових органів), акти недержавних органів (рішення органів місцевого самоуправління)
- основні (вирок суду), допоміжні (готують видання основних, наприклад, постанова про притягнення особи в якості обвинуваченого)
- регулятивні (наказ про підвищення по службі), охоронні (постанова про відкриття кримінальної справи)
- окремий документ (укази, вироки, рішення, накази та ін.), резолюція на матеріалах справи (усна форма та письмова форма)
Правильный ответ: C

94   За формою акти застосування права класифікуються на:
- окремий документ (укази, вироки, рішення, накази та ін.), резолюція на матеріалах справи (усна форма та письмова форма)
- регулятивні (наказ про підвищення по службі), охоронні (постанова про відкриття кримінальної справи)
- основні (вирок суду), допоміжні (готують видання основних, наприклад, постанова про притягнення особи в якості обвинуваченого)
- акти державних органів (акти глави держави, суду, контрольно-наглядових органів), акти недержавних органів (рішення органів місцевого самоуправління)
Правильный ответ: A

95   За характером юридичних наслідків акти застосування права класифікуються на:
- правоконстатуючі (правопідтверджуючі), правовстановлюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі
- акти державних органів (акти глави держави, суду, контрольно-наглядових органів), акти недержавних органів (рішення органів місцевого самоуправління)
- основні (вирок суду), допоміжні (готують видання основних, наприклад, постанова про притягнення особи в якості обвинуваченого)
- регулятивні (наказ про підвищення по службі), охоронні (постанова про відкриття кримінальної справи)
Правильный ответ: A

96   Правозастосовчий акт і нормативний акт мають ряд таких спільних рис:
- правові акти
- приймаються і забезпечуються компетентними органами
- мають владний характер
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

97   Від нормативного акту правозастосовчий акт відрізняється наступними рисами:
- застосовується на основі нормативного акта
- має конкретний, персоніфікований характер
- не є джерелом права, виступає як юридичний факт
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

98   Прогалина в праві - це:
- відсутність у чинному законодавстві необхідної юридичної норми
- вирішення конкретної юридичної справи (при наявності прогалин у законодавстві) на основі правової норми, розрахованої не на дані, а на подібні відношення
- вирішення конкретної справи (при наявності прогалин у законодавстві та відсутності <аналогічної> правової норми) на основі загальних принципів відповідної галузі права або права в цілому
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: A

99   Аналогія закону - це:
- вирішення конкретної юридичної справи (при наявності прогалин у законодавстві) на основі правової норми, розрахованої не на дані, а на подібні відношення
- вирішення конкретної справи (при наявності прогалин у законодавстві та відсутності <аналогічної> правової норми) на основі загальних принципів відповідної галузі права або права в цілому
- відсутність у чинному законодавстві необхідної юридичної норми
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: A

100   Аналогія права - це:
- вирішення конкретної справи (при наявності прогалин у законодавстві та відсутності <аналогічної> правової норми) на основі загальних принципів відповідної галузі права або права в цілому
- вирішення конкретної юридичної справи (при наявності прогалин у законодавстві) на основі правової норми, розрахованої не на дані, а на подібні відношення
- відсутність у чинному законодавстві необхідної юридичної норми
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: A

101   Причинами прогалин у законодавстві є:
- виникнення нових суспільних відносин, яких на момент прийняття закону ще не існувало і вони не могли бути враховані законодавцем; у випадку упущень при підготовці і прийнятті закону
- не може мати зворотної дії в часі
- має встановлену законом форму
- має індивідуально визначений характер
Правильный ответ: A

102   Тлумачення правової норми - це:
- діяльність суб'єктів щодо усвідомлення (з'ясування) і роз'яснення змісту правової норми з метою правильного її застосування і реалізації
- вирішення конкретної справи (при наявності прогалин у законодавстві та відсутності <аналогічної> правової норми) на основі загальних принципів відповідної галузі права або права в цілому
- вирішення конкретної юридичної справи (при наявності прогалин у законодавстві) на основі правової норми, розрахованої не на дані, а на подібні відношення
- відсутність у чинному законодавстві необхідної юридичної норми
Правильный ответ: A

103   Необхідність тлумачення норм на практиці викликана наступними причинами:
- невідповідністю юридичних норм фактичним умовам життя
- юридичні норми нерідко містять спеціальні правові поняття, визначення, які мають багатозначний характер
- в нормах права нерідко використовуються оціночні поняття, що виражають соціальну оцінку вказаних явищ
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

104   Спосіб тлумачення правових норм - це:
- засіб (прийом), заснований на даних окремої галузі знань і використовується для розкриття змісту і аналізу правових норм, з метою їх практичної реалізації
- діяльність суб'єктів щодо усвідомлення (з'ясування) і роз'яснення змісту правової норми з метою правильного її застосування і реалізації
- викладення сенсу і змісту державної волі та вираження її на зовні
- перший і обов'язковий елемент тлумачення, який дає змогу зрозуміти для себе зміст правового акта, розкрити зміст правової норми
Правильный ответ: A

105   Види тлумачення - з'ясування за способом поділяються на:
- мовне тлумачення
- логічне тлумачення
- спеціально юридичне тлумачення
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

106   Видами тлумачення - роз'яснення є:
- офіційне (тлумачення правової норми уповноваженим органом, сформульоване у спеціальному акті роз'яснення змісту та мети правових норм і є загальнообов'язковим для всіх суб'єктів її застосування і реалізації); неофіційне (тлумачення, що здійснюється будь-яким суб'єктом і не володіє юридичною силою)
- логічне тлумачення
- історичне тлумачення
- систематичне тлумачення
Правильный ответ: A

107   Інтерпретаційно-правовий акт - це:
- акт офіційного тлумачення правової норми, формально обов'язкове рішення компетентного органу, яке містить офіційне роз'яснення змісту певної правової норми
- засіб (прийом), заснований на даних окремої галузі знань і використовується для розкриття змісту і аналізу правових норм, з метою їх практичної реалізації
- діяльність суб'єктів щодо усвідомлення (з'ясування) і роз'яснення змісту правової норми з метою правильного її застосування і реалізації
- викладення сенсу і змісту державної волі та вираження її на зовні
Правильный ответ: A

108   Законність - це:
- режим, такий стан суспільства, який характеризується неухильним виконанням, дотриманням всіма учасниками суспільних відносин вимог нормативно-правових актів
- система засобів, за допомогою яких у суспільному житті впроваджується, охороняється і, в разі порушення, відновлюється законність
- стан (режим) правової впорядкованості - урегульованості і узгодженості - системи суспільних відносин, що складаються в умовах реалізації законності
- така поведінка, яка не суперечить юридичним нормам або основним принципам права певної держави, тобто це соціально-корисна діяльність в інтересах більшості суспільства
Правильный ответ: A

109   Гарантії законності - це
- система засобів, за допомогою яких у суспільному житті впроваджується, охороняється і, в разі порушення, відновлюється законність
- стан (режим) правової впорядкованості - урегульованості і узгодженості - системи суспільних відносин, що складаються в умовах реалізації законності
- така поведінка, яка не суперечить юридичним нормам або основним принципам права певної держави, тобто це соціально-корисна діяльність в інтересах більшості суспільства
- режим, такий стан суспільства, який характеризується неухильним виконанням, дотриманням всіма учасниками суспільних відносин вимог нормативно-правових актів
Правильный ответ: A

110   Правопорядок - це:
- стан (режим) правової впорядкованості - урегульованості і узгодженості
- режим, такий стан суспільства, який характеризується неухильним виконанням, дотриманням всіма учасниками суспільних відносин вимог нормативно-правових актів
- така поведінка, яка не суперечить юридичним нормам або основним принципам права певної держави, тобто це соціально-корисна діяльність в інтересах більшості суспільства
- система засобів, за допомогою яких у суспільному житті впроваджується, охороняється і, в разі порушення, відновлюється законність
Правильный ответ: A

111   Правомірна поведінка - це:
- така поведінка, яка не суперечить юридичним нормам або основним принципам права певної держави, тобто це соціально-корисна діяльність в інтересах більшості суспільства
- система засобів, за допомогою яких у суспільному житті впроваджується, охороняється і, в разі порушення, відновлюється законність
- режим, такий стан суспільства, який характеризується неухильним виконанням, дотриманням всіма учасниками суспільних відносин вимог нормативно-правових актів
- стан (режим) правової впорядкованості - урегульованості і узгодженості
Правильный ответ: A

112   Основними вимогами законності є:
- верховенство закону по відношенню до всіх інших правових актів
- єдність розуміння і застосування законів на всій території України
- рівність всіх громадян у правовому захисті і у виконанні громадянами правових приписів (рівність всіх перед законом і судом) або право громадян на захист
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

113   Принципами законності є:
- єдність, тобто однаковість нормативно-правового регулювання на всій території країни і щодо всіх суб'єктів права
- доцільність - відповідність законодавства цілям забезпечення прав людини і громадянина, нації і народу, прогресивного розвитку суспільства тощо
- реальність - гарантування законності всіма дієвими засобами
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

114   Основними ознаками правопорядку є:
- закладається в правових нормах в процесі правотворчості
- спирається на принцип верховенства права і панування закону в сфері правовідносин
- передбачає своєчасне і повне виконання всіма суб'єктами юридичних обов'язків
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

115   Функціями правопорядку є:
- впорядкування зовнішніх зв'язків і відносин
- закріплення внутрішніх зв'язків і відносин
- збереження і вдосконалення правопорядку
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

116   Правопорушення - це:
- будь-яке протиправне, суспільно небезпечне (шкідливе), каране, винне діяння(дія або бездіяльність) деліктоздатного суб'єкта, що завдає шкоди суспільству, державі, людям і тягне юридичні відповідальність
- передбачені кримінальним законодавством суспільно-небезпечні винні діяння (дія або бездіяльність), що посягають на суспільний лад, політичну й економічну системи, власність, особу, трудову, майнові та інші права і свободи громадян, а також інші, передбачені кримінальним законом, суспільно небезпечні діяння, які посягають на правопорядок
- протиправні винні діяння, які мають зовнішню схожість зі злочинами, але мають меншу ступінь суспільної небезпеки
- юридичний обов'язок (міра покарання) правопорушника зазнати примусового, від імені держави (суспільства), на підставі закону або іншого нормативного акта, позбавлення його певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних,духовних чи особистих), які йому належали до факту правопорушення з метою попередження правопорушень у перспективі й відновлення (чи відшкодування) втрачених суб'єктивних прав на матеріальні та духовні цінності
Правильный ответ: A

117   Злочини - це:
- передбачені кримінальним законодавством суспільно-небезпечні винні діяння (дія або бездіяльність), що посягають на суспільний лад, політичну й економічну системи, власність, особу, трудову, майнові та інші права і свободи громадян, а також інші, передбачені кримінальним законом, суспільно небезпечні діяння, які посягають на правопорядок
- юридичний обов'язок (міра покарання) правопорушника зазнати примусового, від імені держави (суспільства), на підставі закону або іншого нормативного акта, позбавлення його певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних,духовних чи особистих), які йому належали до факту правопорушення з метою попередження правопорушень у перспективі й відновлення (чи відшкодування) втрачених суб'єктивних прав на матеріальні та духовні цінності
- протиправні винні діяння, які мають зовнішню схожість зі злочинами, але мають меншу ступінь суспільної небезпеки
- будь-яке протиправне, суспільно небезпечне (шкідливе), каране, винне діяння(дія або бездіяльність) деліктоздатного суб'єкта, що завдає шкоди суспільству, державі, людям і тягне юридичні відповідальність
Правильный ответ: A

118   Проступки - це:
- протиправні винні діяння, які мають зовнішню схожість зі злочинами, але мають меншу ступінь суспільної небезпеки
- будь-яке протиправне, суспільно небезпечне (шкідливе), каране, винне діяння(дія або бездіяльність) деліктоздатного суб'єкта, що завдає шкоди суспільству, державі, людям і тягне юридичні відповідальність
- юридичний обов'язок (міра покарання) правопорушника зазнати примусового, від імені держави (суспільства), на підставі закону або іншого нормативного акта, позбавлення його певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних,духовних чи особистих), які йому належали до факту правопорушення з метою попередження правопорушень у перспективі й відновлення (чи відшкодування) втрачених суб'єктивних прав на матеріальні та духовні цінності
- передбачені кримінальним законодавством суспільно-небезпечні винні діяння (дія або бездіяльність), що посягають на суспільний лад, політичну й економічну системи, власність, особу, трудову, майнові та інші права і свободи громадян, а також інші, передбачені кримінальним законом, суспільно небезпечні діяння, які посягають на правопорядок
Правильный ответ: A

119   Юридична відповідальність - це:
- юридичний обов'язок (міра покарання) правопорушника зазнати примусового, від імені держави (суспільства), на підставі закону або іншого нормативного акта, позбавлення його певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних,духовних чи особистих), які йому належали до факту правопорушення з метою попередження правопорушень у перспективі й відновлення (чи відшкодування) втрачених суб'єктивних прав на матеріальні та духовні цінності
- передбачені кримінальним законодавством суспільно-небезпечні винні діяння (дія або бездіяльність), що посягають на суспільний лад, політичну й економічну системи, власність, особу, трудову, майнові та інші права і свободи громадян, а також інші, передбачені кримінальним законом, суспільно небезпечні діяння, які посягають на правопорядок
- будь-яке протиправне, суспільно небезпечне (шкідливе), каране, винне діяння(дія або бездіяльність) деліктоздатного суб'єкта, що завдає шкоди суспільству, державі, людям і тягне юридичні відповідальність
- протиправні винні діяння, які мають зовнішню схожість зі злочинами, але мають меншу ступінь суспільної небезпеки
Правильный ответ: A

120   Ознаками правопорушення є:
- правопорушення завжди проявляється в поведінці особи - дії чи бездіяльності, тобто фактичне протиправне діяння чи протиправне нездійснення регламентованої законом поведінки
- протиправність, тобто діяння повинно безпосередньо порушувати ту чи іншу норму права.
- суспільна небезпека - спричинення шкідливих наслідків чи загроза спричинення таких наслідків (шкода може бути моральною, матеріальною чи фізичною)
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

121   До складу правопорушення відносять:
- об'єкт правопорушення
- об'єктивна сторона правопорушення
- суб'єкт правопорушення, суб'єктивна сторона правопорушення
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

122   Ознаками юридичної відповідальності є:
- виникає тільки при наявності правопорушення
- передбачає примусове позбавлення правопорушника певних соціальних благ (особистих, майнових або духовних)
- притягнення до юридичної відповідальності здійснюється спеціально уповноваженими на це особами і тільки у відповідності із процесуальними нормами
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

123   Принцип справедливості юридичної відповідальності передбачає:
- що за протиправний вчинок відповідає той, хто його здійснив
- що закон, який встановлює відповідальність чи посилює її, не може мати зворотної сили (ст.58 Конституції України)
- що за одне правопорушення можливе лише одне юридичне покарання (ст.61 Конституції України)
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

124   Принцип невідворотності у юридичній відповідальності включає у своєму змісті такі вимоги:
- ні одне правопорушення не повинно залишитися непоміченим державою
- швидке й оперативне застосування заходів відповідальності за вчинене правопорушення
- висока професійність персоналу правоохоронних органів
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

125   Підставами юридичної відповідальності є:
- деліктоздатність (осудність, дієздатність) суб'єкта, його вік
- склад правопорушення
- передбаченість правопорушення нормативно-правовими актами
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

126   Конституційна відповідальність - це:
- настає у випадку вчинення Президентом державної зади або іншого злочину, а також у випадках порушення обов'язків народними депутатами та ін.
- накладається за адміністративне правопорушення (тобто проступки) і полягає в застосуванні органами виконавчої влади заходів адміністративного впливу до винних осіб, які не підпорядковані їм по службі
- встановлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні певних цивільних прав чи накладені нееквівалентних обов'язків майнового характеру
- порушення правил внутрішнього розпорядку
Правильный ответ: A

127   Адміністративна відповідальність - це:
- накладається за адміністративне правопорушення (тобто проступки) і полягає в застосуванні органами виконавчої влади заходів адміністративного впливу до винних осіб, які не підпорядковані їм по службі
- встановлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні певних цивільних прав чи накладені нееквівалентних обов'язків майнового характеру
- порушення правил внутрішнього розпорядку
- настає у випадку вчинення Президентом державної зади або іншого злочину, а також у випадках порушення обов'язків народними депутатами та ін.
Правильный ответ: A

128   Цивільна, або цивільно-правова відповідальність - це:
- встановлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні певних цивільних прав чи накладені нееквівалентних обов'язків майнового характеру
- порушення правил внутрішнього розпорядку
- настає у випадку вчинення Президентом державної зади або іншого злочину, а також у випадках порушення обов'язків народними депутатами та ін.
- накладається за адміністративне правопорушення (тобто проступки) і полягає в застосуванні органами виконавчої влади заходів адміністративного впливу до винних осіб, які не підпорядковані їм по службі
Правильный ответ: A

129   Дисциплінарна відповідальність - це:
- порушення правил внутрішнього розпорядку
- накладається за адміністративне правопорушення (тобто проступки) і полягає в застосуванні органами виконавчої влади заходів адміністративного впливу до винних осіб, які не підпорядковані їм по службі
- настає у випадку вчинення Президентом державної зади або іншого злочину, а також у випадках порушення обов'язків народними депутатами та ін.
- встановлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні певних цивільних прав чи накладені нееквівалентних обов'язків майнового характеру
Правильный ответ: A

130   Кримінальна відповідальність - це:
- обов'язок особи, яка вчинила злочин, усвідомити свої суспільно-небезпечні дії, та обов'язок піддатися кримінальному покаранню, стерпіти його юридичні наслідки
- настає у випадку вчинення Президентом державної зади або іншого злочину, а також у випадках порушення обов'язків народними депутатами та ін.
- встановлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні певних цивільних прав чи накладені нееквівалентних обов'язків майнового характеру
- накладається за адміністративне правопорушення (тобто проступки) і полягає в застосуванні органами виконавчої влади заходів адміністративного впливу до винних осіб, які не підпорядковані їм по службі
Правильный ответ: A

131   За різних видів юридичної відповідальності можуть бути такі цілі:
- вона забезпечує захист правопорядку, охорону існуючого ладу і суспільних відносин, у тому числі шляхом покарання винного
- юридична відповідальність сприяє вихованню громадян у дусі поваги до права
- вона спрямована на відновлення соціальної справедливості, попереджає вчинення нових правопорушень
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

132   Правосвідомість - це:
- особлива форма суспільної свідомості, сукупність правових понять, ідей, поглядів, почуттів, що виражають ставлення людей до чинного або бажаного права, його мети, завдань, способів та методів регулювання, до оцінки правомірності його норм та уявлення про майбутню правову систему й окремі її норми
- система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового процесу і відбивають у правовій формі стан свободи особи, інші соціальні цінності
- властивість, що характеризується загальною повагою до права, достатнім знанням змісту його норм і вмінням їх виконувати
- сукупність факторів, які характеризують рівень правосвідомості, досконалості законодавства, організації роботи з його дотримання, стан законності й правопорядку
Правильный ответ: A

133   Правова культура - це:
- сукупність факторів, які характеризують рівень правосвідомості, досконалості законодавства, організації роботи з його дотримання, стан законності й правопорядку
- система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового процесу і відбивають у правовій формі стан свободи особи, інші соціальні цінності
- властивість, що характеризується загальною повагою до права, достатнім знанням змісту його норм і вмінням їх виконувати
- особлива форма суспільної свідомості, сукупність правових понять, ідей, поглядів, почуттів, що виражають ставлення людей до чинного або бажаного права, його мети, завдань, способів та методів регулювання, до оцінки правомірності його норм та уявлення про майбутню правову систему й окремі її норми
Правильный ответ: B

134   Правова культура особи - це:
- властивість, що характеризується загальною повагою до права, достатнім знанням змісту його норм і вмінням їх виконувати
- система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового процесу і відбивають у правовій формі стан свободи особи, інші соціальні цінності
- особлива форма суспільної свідомості, сукупність правових понять, ідей, поглядів, почуттів, що виражають ставлення людей до чинного або бажаного права, його мети, завдань, способів та методів регулювання, до оцінки правомірності його норм та уявлення про майбутню правову систему й окремі її норми
- сукупність факторів, які характеризують рівень правосвідомості, досконалості законодавства, організації роботи з його дотримання, стан законності й правопорядку
Правильный ответ: A

135   Правова культура суспільства - це:
- особлива форма суспільної свідомості, сукупність правових понять, ідей, поглядів, почуттів, що виражають ставлення людей до чинного або бажаного права, його мети, завдань, способів та методів регулювання, до оцінки правомірності його норм та уявлення про майбутню правову систему й окремі її норми
- система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового процесу і відбивають у правовій формі стан свободи особи, інші соціальні цінності
- властивість, що характеризується загальною повагою до права, достатнім знанням змісту його норм і вмінням їх виконувати
- сукупність факторів, які характеризують рівень правосвідомості, досконалості законодавства, організації роботи з його дотримання, стан законності й правопорядку
Правильный ответ: D

136   Структурними елементами правосвідомості є:
- правова ідеологія
- правова психологія
- правова поведінка
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

137   Правова культура суспільства складається з таких найбільших правових утворень:
- системи правових норм
- сукупності правовідносин, суб'єктів права
- правосвідомості, режимі законності й правопорядку
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

138   Правовідносини - це:
- суспільні відносини, врегульовані нормами права, що виникають між двома і більше суб'єктами, які мають правосуб'єктність, з приводу задоволення своїх матеріальних і духовних потреб та інтересів, та між якими існує правовий зв'язок у формі суб'єктивних прав, свобод та обов'язків, які підтримуються, охороняються та не забороняються державною владою або всім суспільством, а також не суперечать принципам права, правової держави та громадянського суспільства
- здатність мати права та обов'язки, що належать до різноманітних галузей права
- здатність суб'єкта своїми діями набувати і здійснювати суб'єктивні права та юридичні обов'язки
- здатність нести юридичну відповідальність за невиконання обов'язків або за вчинення різних правопорушень
Правильный ответ: A

139   Правоздатність - це:
- здатність нести юридичну відповідальність за невиконання обов'язків або за вчинення різних правопорушень
- здатність суб'єкта своїми діями набувати і здійснювати суб'єктивні права та юридичні обов'язки
- здатність мати права та обов'язки, що належать до різноманітних галузей права
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: C

140   Дієздатність - це:
- здатність нести юридичну відповідальність за невиконання обов'язків або за вчинення різних правопорушень
- здатність суб'єкта своїми діями набувати і здійснювати суб'єктивні права та юридичні обов'язки
- здатність мати права та обов'язки, що належать до різноманітних галузей права
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: B

141   Деліктоздатність - це:
- здатність мати права та обов'язки, що належать до різноманітних галузей права
- здатність суб'єкта своїми діями набувати і здійснювати суб'єктивні права та юридичні обов'язки
- здатність нести юридичну відповідальність за невиконання обов'язків або за вчинення різних правопорушень
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: C

142   До структури правовідносин входять такі елементи:
- суб'єкти, об'єкти
- зміст правовідносин
- юридичні факти
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

143   Фізичні особи - це:
- громадяни даної держави, іноземці (громадяни інших держав), біпатриди (громадяни двох держав), апатриди (особи без громадянства), тобто люди
- державні об'єднання (держава, її органи, державні установи, підприємства) та громадські об'єднання (громадські організації, політичні партії, рухи)
- народ, нація, територіальні спільності, трудові колективи
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: A

144   Юридичні особи - це:
- державні об'єднання (держава, її органи, державні установи, підприємства) та громадські об'єднання (громадські організації, політичні партії, рухи)
- громадяни даної держави, іноземці (громадяни інших держав), біпатриди (громадяни двох держав), апатриди (особи без громадянства), тобто люди
- державні об'єднання (держава, її органи, державні установи, підприємства) та громадські об'єднання (громадські організації, політичні партії, рухи)
- народ, нація, територіальні спільності, трудові колективи
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: A

145   Об'єкти правовідносин - це:
- матеріальні або духовні цінності, особисті або соціальні блага, для здобуття і використання яких встановлюються взаємні права і обов'язки суб'єктів
- правоздатний, дієздатний і деліктоздатний суб'єкт суспільного життя
- конкретні життєві обставини, передбачені правовою нормою, що викликають виникнення, зміну чи припинення правовідносин
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: A

146   Юридичні факти - це:
- конкретні життєві обставини, передбачені правовою нормою, що викликають виникнення, зміну чи припинення правовідносин
- правоздатний, дієздатний і деліктоздатний суб'єкт суспільного життя
- матеріальні або духовні цінності, особисті або соціальні блага, для здобуття і використання яких встановлюються взаємні права і обов'язки суб'єктів
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: A

147   До властивостей та ознак юридичної особи належить:
- організаційне єдність, самостійність, цілісність підприємства, установи, організації
- наявність відокремленого майна, яке належить їм на праві власності або на праві оперативного управління
- власний рахунок у банку, наявність статуту по статус і діяльність особи
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D

148   Правове регулювання - це:
- здійснюваний за допомогою правових норм та інших юридичних засобів вплив на суспільні відносини з метою їхнього упорядкування, розвитку та захисту
- система різноманітних юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання, тобто владний вплив на суспільні відносини
- конкретні життєві обставини, передбачені правовою нормою, що викликають виникнення, зміну чи припинення правовідносин
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: A

149   Механізм правового регулювання - це:
- здійснюваний за допомогою правових норм та інших юридичних засобів вплив на суспільні відносини з метою їхнього упорядкування, розвитку та захисту
- система різноманітних юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання, тобто владний вплив на суспільні відносини
- конкретні життєві обставини, передбачені правовою нормою, що викликають виникнення, зміну чи припинення правовідносин
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: B

150   Елементами механізму правового регулювання є:
- правові норми
- юридичні факти, правовідносини
- акти реалізації прав та обов'язків, акти тлумачення (з'ясування) змісту правових норм
- всі відповіді вірні
Правильный ответ: D
1. 01 ~ акушерство та гінекологія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних нау
2. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
3. Статья- Конус, площадь его поверхности и объем
4. 2004 1 Код Форма по
5. За расширение прав граждан на приобретение и владение огнестрельным оружием Право на оружие мар
6. на тему- Основи SQL
7. Clening. The owners cn sometimes chrge more becuse the produce ws probbly bred or grown loclly so it is more expensive
8. Рассказать информацию о факультетах
9. Уральская государственная медицинская академия кафедра урологии ~ заведующий кафедрой д
10. 3 Юбка Барби изготовлена из белого воздушного бисквита заварного крема взбитых сливок с кусочкам
11. Тема 7- Трудовые ресурсы
12. прецедент Это обязательство к правилам процедурам принципам и холдингам предшествующих случаевдел
13. Неравновесные электрохимические процессы
14. Многофакторность и неоднозначность процессов сложность геометрической формы нестабильность тех
15. Социология. Социология личности УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
16. мощный поток гамма и нейтронного излучения возникающий при ядерном и термоядерном взрывах
17. Редкие операции в оториноларингологии
18.  Большинство считает технику религиозно нейтральной
19. Влияние концентрации аниона хлора на адсорбцию органического соединения реакционной серии оксиазометина на цинковом электроде
20. 20 вв Российская экономика особенности ее развития на рубеже 1920 вв Сельское хозяйство противоречия в