Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема законодавчих актів соціальноекономічних організаційних технічних гігієнічних і лікувальнопрофіла

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


3 ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці визначалася як система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності в процесі праці.

Будучи комплексною дисципліною, «Охорона праці» включає такі розділи: виробнича санітарія, техніка безпеки, пожежна і вибухова безпека, а також законодавство охорони праці. Коротко охарактеризуємо кожен з цих розділів.

Виробнича санітарія - це система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають або зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів.

Техніка безпеки - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Пожежна та вибухова безпека - це система організаційних і технічних засобів, спрямованих на профілактику і ліквідацію пожеж і вибухів, обмеження їх наслідків.

Законодавство з охорони праці становить частину трудового законодавства.

У даному розділі дипломної роботи приведені основні і небезпечні виробничі чинники, а також розроблені заходи щодо їх усунення або зменшення в приміщенні планово-економічного відділу ВАТ «ПівнГЗК».

3.1 Аналіз умов праці

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

З ціллю забезпечення на кожному робочому місці умов праці згідно вимог законодавства України з охорони праці та інших нормативно-правових актів, забезпечення протиаварійного захисту підприємства, а також дотримання вимог законодавства по відношенню до прав робітників на комбінаті ВАТ «ПівнГЗК» розроблена та функціонує «система управління охороною праці» (СУОП), затверджена наказом выд 4.10.2006 року.

Робота по створенню безпечних умов праці у структурних підрозділах організована і проводиться у відповідності з вимогами вказаного “Положення”. Функціонування СУОП постійно контролюється головними спеціалістами комбінату, керівниками і спеціалістами структурних підрозділів у відповідності з посадовими обов’язками, що регламентують їхню роботу в області охорони праці.

На сьогоднішній день управлінська праця вимагає постійного використання комп’ютерної та офісної техніки, вплив якої на організм людини є в певній мірі шкідливим. Тож в зв’язку зі спеціальністю маємо дослідити охорону праці та забезпечення безпеки при роботі за комп’ютером або з іншим видом оргтехніки, адже збереження здоров’я користувачів комп’ютерної техніки є одним з основних аспектів охорони праці для управлінця.  Для користувачів комп’ютерної техніки одним із джерел негативних фізіологічних впливів є неправільно спроєктоване освітлення, невірна орієнтація робочого місця відностно світлопроменів. Вимоги до освітлення для візуального сприйняття користувачів інформації складаються в униканні двох крайнощів: дуже низький рівень освітленності погіршує сприйняття інформації під час читаня документів, а дуже високий призводить до зменьшення зображення на екрані.

Штучне освітлення потрібно здійснювати у вигляді комбінованої системи освітленя з використанням люмінісцентних джерел світла, які розташовуються над робочими поверхнями в рівномірно-прямокутному порядку. Кожне вікно повинно мати світлорозсіювальні штори з коефіцієнтом відображення 0,5-0,7. Пульсація освітленності люмінісцентних ламп не повинна перевищувати 10%.

Інформація, яку отримує користувач, генерується на екрані, її читання залежить від чіткості символів. Тому необхідно враховувати наступні параметри, які пов’язані з осциляцією, структурою і яскравістю символів. Низькочастоне тремтіння зображення в діапазоні 0,05-1,0 Гц повинно знаходитись в межах до 01 мм.

3.2 Виробнича санітарія та гігієна праці

Важливе значення має стан робочого середовища – це температура, вологість, електричний опір підлоги та інше. Під оптимальними параметрами прийнято розуміти такі, які при тривалому і системному впливі на людину забезпечують збереження нормального функціонування і теплового стану організму без напруження реакцій терморегуляції, створюють відчуття комфорту та являються передумовою високого рівня працезданості.

Дрібні частки у приміщенні користувачів комп’ютерів повинні мати концентрацію від 10 до 450 мкг / м3. Вміст шкідливих хімічних речовин не повинен перевищувати концентрацій, вказаних у документі “Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин в атмосфері повітнря населенних місць” №3084-84 від 27.08.84р. Для озону концентрація повинна перевищувати 0,03 лк/м3. Ці вимоги особливо важливі при використанні принтерів. Для зменьшення виділення пилу при роботі доцільно використовувати певні сорти паперу, встановлювати вентилятори.

В процесі праці у виробничому приміщенні людина знаходиться під впливом певних метеорологічних умов, або мікроклімату - клімату внутрішнього середовища цих приміщень. До основних нормованих показників мікроклімату повітря робочої зони відносяться температура (t, ° С), відносна вологість (φ,%), швидкість руху повітря (V, м / с). Істотний вплив на параметри мікроклімату та стан людського організму робить також інтенсивність теплового випромінювання (I, Вт/м2) різних нагрітих поверхонь, температура яких перевищує температуру у виробничому приміщенні.

За ГОСТом 12.1.005-88 знаходимо такі параметри мікроклімату:

Параметр

Величина параметра

Оптимальна

Допустима

Температура повітря, ˚С                           16-18              13-19

Відносна вологість повітря,%                  40-60       не більше 75

Швидкість руху повітря, м/с            не більше 0,3 не більше 0,5

Для підтримки нормальних параметрів мікроклімату в робочій зоні застосовують такі основні заходи: механізацію та автоматизацію технологічних процесів, захист від джерел теплового випромінювання, влаштування систем вентиляції, кондиціонування повітря та опалення.

Для створення необхідних параметрів мікроклімату у виробничому приміщенні застосовують системи вентиляції та кондиціювання повітря, а також різні опалювальні пристрої. Вентиляція представляє собою зміну повітря в приміщенні, призначену підтримувати в ньому відповідні метеорологічні умови і чистоту повітряного середовища.

Загальнообмінна вентиляція призначена для підтримки необхідних параметрів повітряного середовища в усьому обсязі приміщення. Схема такої системи вентиляції представлена ​​на рис. 3.1.

Для ефективної роботи системи загальнообмінної вентиляції при підтримці необхідних параметрів мікроклімату кількість повітря, що надходить в приміщення (1пр), має бути практично дорівнює кількості повітря, що видаляється з нього (lвит).

                               Рис.3.1 – система вентиляції

В даний час для підтримки необхідних параметрів мікроклімату широко застосовуються установки для кондиціювання повітря (кондиціонери). Кондиціюванням повітря називається створення і автоматична підтримка у виробничих або побутових приміщеннях незалежно від зовнішніх метеорологічних умов постійних або змінюються за певною програмою температури, вологості, чистоти і швидкості руху повітря, поєднання яких створює комфортні умови праці або потрібно для нормального протікання технологічного процесу. Кондиціонер - це автоматизована вентиляційна установка, яка підтримує в приміщенні задані параметри мікроклімату. Експлуатація установок для кондиціювання повітря зазвичай дорожче, ніж вентиляційних систем.

Виробниче освітлення - невід'ємний елемент умов праці людини. При правильно організованому освітленні робочого місця забезпечується збереження зору людини і нормальний стан його нервової системи, а також безпеку в процесі виробництва. Продуктивність праці і якість своєї продукції знаходяться в прямій залежності від освітлення.

Для створення найкращих умов для бачення в процесі праці робочі місця повинні бути нормально освітлені. Необхідний рівень освітленості в першу чергу визначається точністю виконуваних робіт і ступенем небезпеки травмування. Для характеристики точності виконуваних робіт вводиться поняття об'єкта розрізнення - це найменший розмір розглянутого предмета, який необхідно розрізнити в процесі роботи. Наприклад, при виконанні креслярських робіт об'єктом розрізнення служить товщина самої тонкої лінії на кресленні, при роботі з друкованою документацією - найменший розмір в тексті має точка і т.д.

3.3 Техніка безпеки

Техніка безпеки - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Своєчасна і повна оцінка ризиків - один з важливих елементів у роботі над підвищенням безпеки виробництва. З лютого 2011 року на виробництві було запроваджено новий корпоративний стандарт - «Аналіз безпеки виконання робіт» (АБВР).

На сьогоднішній день на підприємстві відбулося навчання лінійних керівників корпоративного стандарту.

АБВР - це п'ять простих кроків, які кожен працівник повинен зробити перед виконанням роботи, щоб переконатися в безпеці її проведення.

Так, приступаючи до роботи, необхідно визначити джерела небезпеки, оцінити можливі наслідки, продумати дії для надійного захисту, заходи реагування при позаштатної ситуації і на підставі цього прийняти рішення про можливість починати роботу або ж припинити її і звернутися до свого керівника.

Завдяки цим не складним правилам працівник може оцінити виробничу ситуацію і безпечно виконати доручену роботу. Без проведення АБВР та розробки заходів приступати до роботи забороняється. Це вимога, яка спрямована на захист самого працівника.

«АБВР - це обов'язкова і невід'ємна частина виконання будь-якої роботи, а також основний елемент комплексу заходів для підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці на робочому місці. АБВР дозволяє виявити небезпеки, властиві цій роботі, перш ніж вони призведуть до нещасного випадку або заподіють шкоди працівнику і навколишньому середовищу», - говорить начальник відділу стандартів Дирекції з промислової безпеки та екології.

3.4 Пожежна профілактика

Всі працівники комбінату при прийомі на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки відповідно до «Положення про навчання, інструктажі про перевірку знань з питань пожежної безпеки на ВАТ «ПівнГЗК».

Основные причины возникновения пожаров в структурных подразделениях условно деляться на две группы:

Пожежі, що виникають з необережності чи недбалості - порушення режиму куріння, розпалювання багать поблизу будівель, теплотрас, застосування відкритого вогню для відігрівання труб різних систем, від іскор при проведенні вогневих робіт тощо.

Пожежі, що виникають при порушенні технологічних умов виробництва, до яких відносяться:

відкритий вогонь і розжарені продукти горіння

тепловий прояв механічної енергії

тепловий прояв хімічних реакцій

тепловий прояв електричної енергії

У будівлях, приміщеннях забороняється:

- проводити прибирання приміщень, прання одягу із застосуванням бензину, гасу та інших легкозаймистих рідин (ЛЗР) і горючих рідин (ГР);

- розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали, їх треба прибирати в металеві ящики які щільно закриваються кришками і після закінчення роботи видаляти в спеціально відведені місця;

- користуватися пошкодженими електророзетками, освітлювальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;

- складувати горючі матеріали на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами.

Висновки

З вище приведених даних можемо зазначити, що у сфері охорони праці підприємство ВАТ «ПівнГЗК» повністю відповідає вимогам державного законодавства і приділяє значну увагу профілактиці порушень на виробництві: проводяться регулярні інструктажі з техніки безпеки, перевірки робочих місць та ін. Протягом останніх років ВАТ «ПівнГЗК» перевірявся Держкомісіями з охорони праці, але порушень виявлено не було, що свідчить про ефективність системи управління охороною праці на комбінаті. Також маємо зазначити, що для управлінських кадрів основою охорони праці являється безпека роботи за комп’ютером.
1.  Коэф текущей ликвидности 2 2
2. первых обеспечить должнику защиту от кредиторов требования которых он не в состоянии удовлетворить; вовто
3. холодной войны 4
4. УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра философии Мето
5. Лидерство и руководство, их взаимоотношения в организации
6. Гумилев НС
7. Злаковые
8. Кабеля для компьютерной сети
9. Рання християнська думка- апологети та мученики
10. ЧАЗ14 21 Организационноэкономическая характеристика деятельности ОАО ЧАЗ
11. кМ-Проспект2012 -148450- Год- 2012 Рассмотрены структура политической системы общества формы правления и
12. Тема 13 Изменения мясопродуктов при копчении 1
13. Реферат- Сезанн Поль
14. Eduction nd qulifictions
15. Проектирование гидропривода
16. Здравствуйте дорогие жители нашего тридесятого Государства
17. темами- 1. Екологічне правояк самостійна галузь права 2
18. Mil автора- bpiche@ccrockwell
19. Тема 5 Регулирование рисков как сфера экономической и управленческой деятельности- микро и макроуровень у
20. на тему Аналіз бригадних форм організації праці і проектування колективних трудових процесів у допоміжно