Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни Людина і світ з методикою викладання.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Лекція №1

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Людина і світ» з методикою викладання.

План

1. Предмет, завдання методики викладання курсу "Людина і світ". Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 року "Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання".

2.Мета та зміст освітньої галузі "Людина і світ з методикою викладання".

3.Зміст освітньої галузі "Людина і світ". Принципи освітньої галузі.

4.Програми для 1-х, 2-х,3-х,4-х класів. (для самостійного опрацювання).

Література для студентів

(опрацювати)

 1.  Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. - 2006. - №2. - Вкладка 
 2.  Програми середньої загальноосвітньої школи, 3-4класи. -К.: Початкова школа. - 2003. - 296с.
 3.  Програми середньої загальноосвітньої школи, 1-2класи. -К.: Початкова школа. - 2001. - 296с.
 4.  Закон України про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту". - Київ: Генеза, 1996. - 36с.
 5.  Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Початкова школа. - №3. - 2004. - С.1-9.
 6.  Бібік Н.М. Громадянська освіта // Початкова школа . - №12. - 2002. - С.31-32.

Література для студентів

(додаткова)

 1.  Програма курсу "Я і Україна". Проект // Початкова освіта. - 2003. - 328.  -С.3-6.
 2.  Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. -К.: Магістр-S, 1997.- 254с.
 3.  Бібік Н.М., Коваль Н.С. Зошит до підручника "Я і Україна" для 1 кл.- К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 24с.
 4.  Бібік Н.М., Коваль Н.С. Зошит до підручника "Я і Україна. Віконечко": 1 кл./ Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. - К.: КІМО, 2004. - 56с.
 5.  Будна Н.О., Головко З.Л. "Я і Україна. Навколишній світ". Робочий зошит. 2 клас. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 96с.
 6.  Будна Н.О., Головко З.Л. "Я і Україна". Зошит з громадянської освіти. 3 клас. - Тернопіль: навчальна книга - Богдан, 2004. - 48с.
 7.  Будна Н.О., Головко З.Л. "Я і Україна" зошит з громадянської освіти. 4 клас. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 64с.

"Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання"

Конституція України. -Ст.35.

1. Предмет "Людина і світ з методикою викладання" допоможе вам у пізнанні сутності сучасної дійсності, формуванні власних поглядів на ЛЮДИНУ і СВІТ, розумінні їх взаємозв'язку і взаємозалежності, шляхів подальшого розвитку нашого буття.

Ідея цієї дисципліни є визнання як найвищої цінності на Землі, окреслення найбільш перспективних шляхів формування особистості, яка поєднує в собі патріотизм і любов до своєї Вітчизни, стверджує демократичні цінності громадянського суспільства та прагне жити в рідній процвітаючій Україні.

Предмет "Людина і світ з методикою викладання" саме й покликаний слугувати благородній справі формування сучасного світогляду молодої людини представника нової генерації українського народу.

Освітня галузь "Людина і світ" з урахуванням вікових особливостей учнів у Типових навчальних планах реалізується через навчальний предмет "Я і Україна", який може вивчатися варіативно: інтегрованим курсом або окремими предметами.

Однією з головних цілей даної програми "Я і Україна" є втілення в практику роботи початкової школи вимог, які містяться в Державному стандарті початкової загальної освіти, в освітній галузі "Людина і світ". Програма пропонує реалізувати навчально-виховні та розвивальні завдання стандарту шляхом виділення його положень в окремий курс. Останній має вивчатися упродовж всього періоду перебування дітей в початковій школі, тобто чотири роки.

На відміну від тих спроб, які робилися раніше з метою запровадження елементів суспільних знань у практику роботи початкової школи, дана програма передбачає створення окремого інтегрованого курсу, який має забезпечити вивчення не якихось окремих сторін суспільної дійсності, а формування у дітей уявлень про суспільне життя як про певну цілісність. Пропонований підхід передбачає комплексне вивчення всіх аспектів суспільного буття у їх взаємодії. Тому програма ґрунтується на певних елементах знань з соціології, філософії, економіки, правознавства, політології, історії, психології, та інших суспільних наук. окремі питання тих курсів, які вводилися раніше і заслуговують на увагу, включені до даного суспільствознавчого курсу в якості складових частин. Але вони вивчатимуться не у відриві від контексту, а в його рамках.

Ця освітня галузь спрямована на формування в молодших школярів уявлень і понять про цілісність світу, виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної екологічно мислити, бережливо ставитися до природи, розуміти значення життя як найвищої цінності.

Одним із головних навчальних завдань даного курсу є формування загальних елементарних уявлень дітей про людину як біологічну та соціальну істоту, як особистість, про суспільство, його основні інститути, економіку та її потреби, працю, виробничу діяльність, правила і закони, моральні норми, їх роль у житті суспільства і окремої людини; найбільш загальні світоглядні уявлення про світобудову на основі висновків сучасної науки про людину та суспільство; елементарні уявлення про минуле українського народу, діяльність його найбільш відомих представників.

Курс передбачає також реалізацію розвивальних завдань, серед яких розвиток часових, просторових та причиново-наслідкових уявлень, засвоєння ряду основних понять суспільствознавчого характеру, формування критичного мислення.

Програма надає можливості для реалізації головних завдань виховного характеру. Велика увага в ній приділяється патріотичному вихованню учнів молодшого шкільного віку - значне місце у змісті курсу посідають народознавчий та українознавчий матеріали.

У рамках курсу одне з чільних місць відводиться громадянській освіті та громадянському вихованню. Відповідні питання становлять більш половини змісту навчального матеріалу курсу. Поєднання питань громадянської освіти та громадянського виховання з вивченням інших сторін соціуму має сприяти кращому засвоєнню учнями тем громадянознавчого характеру.

У ході реалізації програмних вимог курсу необхідним є здійснення естетичного впливу на школярів. Навчальний матеріал містить можливості для естетичного виховання дітей. У програмі звертається увага на необхідність реалізації таких можливостей при вивченні відповідних тем.

Особливістю даного курсу є те, що в ньому для засвоєння пропонуються певні теми світоглядного характеру. Це важливо, оскільки вони містять у собі значні загальнорозвивальні можливості. Крім того, запровадження цих тем в умовах нашого багатоконфесійного сьогодення, коли чимало людей намагаються впливати на формування світогляду дітей відповідно до їхніх релігійних вірувань, сприятиме здійсненню таких принципів: відокремлення школи від церкви, врахування наукових уявлень про світобудову в процесі навчання та виховання, стимулюватиме розвиток критичного мислення учнів. Програма передбачає водночас виховання дітей у дусі віротерпимості, поваги до почуттів віруючих, сприяє тому, щоб діти могли самі здійснити вибір конфесії або взагалі обійтися без неї.

2. Метою освітньої галузі "Людина і світ" є формування ціннісних орієнтацій у різноманітних галузях життя, культурній спадщині України, регіону, сім'ї шляхом оволодіння знаннями про природу, суспільство, що відображають основні властивості та закономірності реального світу, місце в ньому людини; засвоєння соціальних норм, загальнолюдських, загальнокультурних і національних цінностей, народних традицій українського суспільства.

Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань:

 •  формування на доступному учням рівні системи знань (емпіричні факти, уявлення, елементарні поняття),яка опосередковано відображає закони і закономірності природи й суспільства та місце в ній людині;
 •  розвиток розумових здібностей учнів, їхньої емоційної сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування в спільній діяльності;
 •  виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної екологічно мислити, бережливо ставитися до природи, до людей, до самого себе.

Зміст цієї освітньої галузі визначається особливостями соціалізації особистості молодшого школяра в українському суспільстві.

Основною метою освітньої галузі є:

 •  засвоєння узагальнених та емпіричних уявлень і понять, які відбивають основні властивості та закономірності реального світу, місце в ньому людини; розширюють і систематизують соціальний та пізнавальний досвід молодшого школяра;
 •  забезпечення первинних ціннісних орієнтацій у різноманітних галузях життя, культурній спадщині України, регіону, сім'ї;
 •  створення передумови для усвідомленого сприйняття та засвоєння соціальних норм, традицій українського народу, культурних і статево-рольових стандартів поведінки.

3.Розвиваючий аспект змісту цієї освітньої галузі передбачає формування досвіду творчої діяльності учнів, оволодіння узагальненими способами дій, рольове моделювання способів поведінки в різних ситуаціях, розвиток активного пізнавального ставлення до дійсності.

Найважливішим виховним аспектом цієї освітньої галузі є формування у школярів патріотизму, поваги до Української держави, її символіки, свідомого бажання зробити свій внесок у становлення України як демократичної заможної держави - рівноправного члена світової спільноти. Виховне спрямування забезпечується набуттям учнями досвіду емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу через вибір змісту, особистісно значущого для дітей, його зв'язок з навколишньою дійсністю, співвідношення системи потреб і мотивів, створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності.

Освітня галузь ґрунтується на реалізації таких принципів:

 відповідність цінностей українського суспільства особистісній формі їх існування, тому до галузі включено не лише елементи знань про навколишній світ і місце в ньому людини, певні способи діяльності, алей досвід особистісного ставлення до системи цінностей українського суспільства, зокрема етнічних, загальнонаціональних, загальнолюдських;

 взаємодія змістової і процесуальної сторін навчання означає врахування специфіки діяльності молодших школярів шляхом забезпечення чуттєвого сприймання, організацію активного спілкування дітей із соціальним і природним оточенням, накопичення досвіду ціннісного ставлення до навколишнього середовища;

 наступність і перспективність у межах предмета і його зв'язок з іншими дисциплінами в системі початкового навчання.

Вивчення змістового наповнення освітньої галузі вимагає розв'язання загальної проблеми конструювання змісту початкової ланки освіти, взаємозв'язку його елементів, що дасть змогу запобігти дублюванню матеріалу, орієнтуватися на перспективи навчання, виховання і розвиток молодших школярів.

Основними структурними компонентами змісту цієї освітньої галузі є: знання про українське суспільство, довкілля, в якому живе дитина, способи пізнання й орієнтації в навколишньому житті; первинні моральні та оцінні поняття і уявлення, уміння виконувати пізнавальні дії, виявляти залежності, робити самостійні висновки, спілкуватися з людьми, оцінювати вчинки. Значне місце відводиться ознайомленню із сенсорними еталонами і набуттю навичок поведінки в природному та соціальному оточенні.

До змісту освітньої галузі, крім перелічених традиційних компонентів, включено емоційно-ціннісні, особистісні, які виражають ставлення до отримуваних знань, створюють міжсубєктнівність

Багатоплановий зміст освітньої галузі посилює спрямованість навчального плану початкової школи на всебічний розвиток особистості, дає змогу створити передумови для цілісної системи навчання та педагогічних впливів.

Освітня галузь "Людина і світ" у початковому періоді враховує наступність у зв'язках між дошкільною, початковою загальною та базовою загальною середньою освітою і окреслюється змістовими лініями:

 •  людина як особистість та навколишній світ;
 •  людина серед людей, людина та її потреби;
 •  людина і духовне життя суспільства;
 •  культура, наше минуле;
 •  у світі законів;
 •  особистість у світі демократичних процесів;
 •  міжетнічні та міжнаціональні стосунки.

Зміст стандарту реалізується через інтегрований курс або окремі навчальні предмети. Освітня галузь "Людина і світ" включає систему інтегрованих (з різних природничих наук) знань про об'єкти і явища живої та неживої природи і взаємозв'язки та залежності між ними, їх зміни в часі і просторі. На доступному рівні вона відображає цілісну природничо - наукову картину світу і місце в ній людини шляхом опосередкованої реалізації в змісті галузі законів і закономірностей існування природи. Обов'язковою складовою змісту освітньої галузі є оволодіння учнями методами пізнання природи (спостереження, практична робота, дослід) та уміння розв'язувати пізнавально-практичні задачі з природничим змістом. Розвиваючий аспект змісту цієї освітньої галузі полягає у формуванні розумових здібностей учнів, їх емоційної сфери, спостережливості, забезпечення умов для оволодіння досвідом спілкування, самореалізації, самовираження в навчальних можливостей кожної дитини. Здійснення виховної функції природничого змісту пов'язане із засвоєнням молодшими школярами елементів екологічної культури, усвідомленням ними цінності здоров'я і здорового способу життя, залежності життя людини від стану навколишнього природного середовища.
1. тематичних наук Київ ~ Дисертацією є рукопис1
2. Агротуриз
3. Волшебники из Вэйверли Плэйс Канал Disney Расскажи нам об успехе вашего шоу
4. Вычисление определителя матрицы прямым методом
5. реферату- Сучасні концепції праворозуміння
6. правоведение кафедра уголовноправовых дисциплин КУРСОВАЯ РАБОТА Структура диагностические п
7. тематики и информатики Отчет по лабораторной работе 7 по курсу- Математические основы те
8. ентацичм обусловленным цели остяки среды и ценностью собственного Я
9. Интернет-рефлексия обзор некоторых проблем
10. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИЙ СВЯЗАННЫХ C ВОЗДЕЙСТВИЕМФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
11. Поняття платіжного балансу країни
12. Тема- Предыстория и социальнофилософские предпосылки социологии как науки.html
13. Тема- Психологічні особливості старшокласника Мета навчання- сформувати та поглибити у студентів самос
14. тема сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности включающая в себя правовые со
15. методический комплекс Минск 2009
16. Феномен Зейгарник
17.  1 Танин ГП- вяжущие средства
18. Тема- Специфика процесса межкультурной коммуникации проблемнотренинговое занятие 1
19. Лекція 6. Особливості економічних стратегій країн що розвиваються План Специфіка економічних стратег.
20. Трансгенные животные Для выведения улучшенных пород домашних животных и птиц коров с более высокой удойн