Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 1. Київська Русь План Етносоціальний розвиток слов~ян у Східній Європі ІІІХ ст.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Тема 1. Київська Русь

План

 1.  Етносоціальний розвиток слов’ян у Східній Європі (ІІ-ІХ) ст.)
 2.  Дохристиянська Київська Русь: економіка, соціально-політичний устрій, зовнішня політика, культура (882 – 988 рр.).

3. Християнська Київська Русь :економіка, соціально-політичне, культурне життя (988 – 1097 рр.).

4. Політична роздробленість Київської Русі.

Терміни та поняття: етногенез, анти, слов’яни, варяги, племінні союзи, Київська Русь, язичництво, християнство, князь, бояри, віче, феодалізм, верв, полюддя, звичаєве право, кодифікація, федерація, тріумвірат, вотчина, смерди, закупи, холопи, пантеон.

Теми доповідей:

 1.  Норманська теорія: міфи і реальність.
 2.  Слов’янська колонізація Східної Європи у VІІ-ІХ ст.
 3.  Боротьба Ярослава Мудрого за політичну  єдність Русі.
 4.  Князь Володимир І Святий : життя і політична діяльність.
 5.  Культура Київської Русі.

Література:

 1.  Бойко О.І. Історія України. Посібник. – К.: Академія, 2001.
 2.  Головко О.В. Русь у міжнародному житті Європи ІХ – Х ст. – К.,1994
 3.  Грушевський М. Історія України-Русі. Т. 1. – К., 1991. Т. 2, – К.,1992.
 4.  Давня історія України: у 2-х кн. – К.: Либідь,1994 – 1995.
 5.  Запровадження християнства на Русі: Історичні нариси. М.Ф. Котляр та ін. – К.: Наук. думка. – 1998. – 256 с.
 6.  Історія України. Курс лекцій \ Під ред. П.Г. Мельника. Кн. 1. – К., 1990.
 7.  Калинець І. Загадки хрещення України-Руси, Л, Місіонер, 2000.
 8.  Котляр М.Ф. Історія давньоруської державності. – К.: КСУ,2002
 9.  Котляр М.Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., «Україна», 1996, – 240 с.
 10.  Прицак О. Походження Русі. Т. 1. К.: Обереги, 1997, 1080 с.
 11.  Ричка В.М. Церква Київської Русі(соціальний та етнокультурний аспект ) – К.,1997. – 208 с.
 12.  Сліпушко О. Софія Київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі Х-ХІІІ століття. – К.: Аконіт. – 2003. – 400с.
 13.  Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К.: Наукова думка,1992, 223 с.
 14.  Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Абрис. – 1996. – 360 с.
 15.  Толочко П.П. Ярослав Мудрий. – К.: Альтернативи, 2003.
 16.  Фроянов И.А., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. – Л.,1988. – 269 с.

Тема 2. Українські землі у складі Литви, Польщі та інших держав

План

Захоплення Великим князівством Литовським південно-західних земель Київської Русі. Українські землі під владою Московського князівства, Угорщини, Молдавського князівства, Кримського ханства та Османської імперії.

Посилення польської експансії на українські землі. Польсько-Литовські унії та їхні наслідки для українського народу.

Зародження і розвиток українського козацтва: його адміністративно-політичний устрій, економічна та військова організація.

Терміни та поняття: інкорпорація, асиміляція, експансія, унія (державна, персональна, релігійна), шляхта, магнати, фільварок, слободи, греко-католицька церква, литовські статути, магдебурзьке право, привілей, Дике поле, козак, уходництво, Запорозька Січ, ординація, гетьман, реєстрове козацтво, курінь, козацько-селянські повстання, братство, книгодрукування, полемічна література, думи, клейноди, сейм.

Теми доповідей

Київський магістрат у XVI – першій половині XVII ст.

Доля українців Закарпаття та Північної Буковини у XIV- першій половині XVII ст.

Козацько-селянські повстання кінця XVI ст.

Хотинська війна 1621 року.

Гетьман України Петро Конашевич-Сагайдачний.

«Ординація Війська Запорозького» та її наслідки для долі українського козацтва.

Роль освіти та релігії у житті запорозьких козаків.

Проблеми козацтва в історичній літературі.

Рекомендована література

Горобець В. М. Україна: Люблінська унія та народження нової вітчизни. – К., 2009.

Економічна історія України: історико - економічне дослідження: в 2 т./ ред. Рада: В. Литвин (голова), Г.В. Боряк, В.М. Геєць та ін..; від. ред. В.А. Смолій; авт. кол.: Т.А. Болушевич, В.Д. Баран, В.К. Баран та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Ніка-Центр, 2011. – Т.1.

Історія України в особах: Литовсько-польська доба / Авт. колектив: О.М. Дзюба, М.В. Довбащенко та ін. – К., 1997.

Русина О.В. Україна під татарами і Литвою. – К., Видавничий дім., Альтернативи, 1998.

Сас П.М. Хотинська війна 1621 року / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2011.

Сіцінський Ю. И. Поділля під владою Литви. – Кам'янець-Подільський. 2009.

Статути Великого князівства Литовського: У 3-х т. / С.В. Ківалов та ін. – О., 2002.

Українське козацтво: Мала енциклопедія. К.: Генеза: Запоріжжя: Прем’єр, 2002.

Україна і Литва в XIV – XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні аспекти / Відп. ред. Смолій В.А.; авт.кол.: Берковський В.Г., Блануца А.В., Ващук Д.П., Гурбик А.О., Черкас Б.В. – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011.

Україна і Литовська доба 1320 – 1569 /О. Русина, І. Сварник, Л. Войтович та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Балтія – Друк, 2008.

Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV – сер. ХVІІ ст. – К.: Видавничий дім «КМ АСАDEMIA», 2000.

Тема 3. Українська національно – визвольна революція

середини ХVII ст. Створення козацької держави

План

Передумови, причини, рушійні сили, характер  та періодизація національно–визвольної революції. Богдан Хмельницький.

Воєнні дії 1648-1653 рр. та їх наслідки для України.

Створення української козацької держави, внутрішня і зовнішня політика гетьманської адміністрації.

Переяславсько–Московська угода 1654 року  та її  оцінка в історичній літературі.

Терміни та поняття: рушійні сили, військовий союз, Гетьманщина, козацька старшина, полково-сотенний устрій, універсал, мирний договір, Переяславсько-Московська угода, “Березневі статті”, протекторат, фермерське господарство, покозачення, Чигирин.

Теми доповідей

 1.  Запорозька Січ - центр визвольних змагань українського народу.
 2.  Сподвижники Б.Хмельницького (на вибір – І.Богун, В.Золотаренко, Д.Нечай, М.Кривоніс та інші).
 3.  Переяславська угода 1654 року в зарубіжній історіографії.
 4.  Проблема ратифікації Переяславсько-московських домовленостей 1654 року.
 5.  Військовий союз України зі Швецією та Семигородом 1656-1657 рр.

Рекомендована література

Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К.. 1993.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

Крип 'якевич І.П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Політика, ідеологія, військове мистецтво. 36. статей. – К., 1998.

Переяславська Рада 1654 р. (історіографія та дослідження) / Редкол. П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін. – К.: Смолоскип, 2003

Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет: наукове видання / НАН України Інститут історії України. – К.: Темпора, 2009.

Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / НАН України. Інститут історії України. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009.

Універсали Богдана хмельницького (1648-1657рр.). – К., Видавничий дім «Альтернативи», 1998.

Шевчук В. Козацька держава: етюди до історії українського державотворення  – К. 1995.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3-х т. – К., 1990. – Т.2.

Тема 4. Ліквідація козацької державності в Україні

(друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст. )

План

 1.  Доба «Руїни» в суспільно-політичній історії України другої половини ХVІІ ст. : причини, події, наслідки.
 2.  Гетьманщина у складі Московської держави. І.Мазепа. Обмеження автономного статусу України у першій чверті ХVІІІ ст.
 3.  Тимчасове відновлення Гетьманщини. Д. Апостол. К. Розумовський.
 4.  Остаточна ліквідація Гетьманщини і Запорозької Січі. Територіально-адміністративні зміни на українських територіях у складі Російської імперії: приєднання Криму і Північного Причорномор’я Російською імперією; Поділи Польщі.
 5.  Правобережна Україна в складі Польщі. Національно-визвольний рух: гайдамаки, опришки.
Терміни та поняття: Руїна, Чорна рада, Північна війна, автономія, Конституція Пилипа Орлика, Гадяцький трактат, Андрусівське перемир'я, Вічний мир, гайдамаки, Коліївщина, опришки, поділи Польщі, Слобожанщина, губернія, “Московські статті”, Полтавська битва, бароко.

Теми доповідей

 1.  Іван Мазепа: життя та діяльність.
 2.  Україна в добу Петра І.
 3.  Гетьман в еміграції Пилип Орлик.
 4.  Максим Залізняк та Іван Гонта – ватажки Коліївщини.
 5.  Освіта й наука в Україні у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.
 6.  Козацькі літописи як історико-літературні пам’ятки.
 7.  Українська барокова  культура ХVІІІ ст.
 8.  Українські козаки  під турецькою протекцією ( 1710-1734 рр.).
 9.  Доля запорожців після ліквідації Запорозької Січі 1775 р.

Рекомендована література

 1.  Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К., 1993. – С.149-208.
 2.  Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002. – С.178-186.
 3.  Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. 2-ге вид.: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1998. – С. 229-251, 254-267, 278-351.
 4.  Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна / Україна крізь віки. – К.: Альтернатива, 1999. – Т.8. – С.156-175, 207-213, 247-255.
 5.  Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. – К., 1959.
 6.  Історія України: Навчально-методичний посібник до семінарських занять / В.М.Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник та ін..; За ред. В.М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – С.133-155.
 7.  Кресін О. Пакти й конституції законів і вольностей запорозького війська 1710 р. // УІЖ. – 2005. – №2. – С.192-203.
 8.  Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994.
 9.  Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність (ХVІІ ст.) – К.: Освіта, 1995. – С.114-180.
 10.  Мельник Л.Г. Гетьманщина першої чверті ХVІІІ ст. – К.,1997.
 11.  Мицик Ю.А., Бажан О.Г., Власов В.С. Історія України: Навч.посібник. 3-тє вид., допов. і переробл. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – С.145-208.
 12.  Струкевич О. Катерина ІІ та українська козацька держава // Пам'ять століть. – 2005. – №1. – С.83-98.

Тема 5. Україна під владою Російської та Австрійської імперій

та в роки Першої світової війни

(ХІХ – початок ХХ ст.)

План

 1.  Політичне та соціально-економічне становище Наддніпрянської України та західноукраїнських земель у першій половині ХІХ ст.
 2.  Ліберальні реформи 1860 1870-х рр., їх реалізація в Україні та соціально-політичні наслідки.
 3.  Індустріалізація в Україні у другій половині ХІХ ст.
 4.  Періодизація та основні етапи українського національного руху ХІХ ст.
 5.  Геополітичне та соціально-економічне становище України на початку ХХ ст. Утворення та діяльність політичних партій в Україні.
 6.  Україна у Першій світовій війні.
Терміни та поняття: національне відродження, колонія, декабристський рух, Кирило-Мефодіївське товариство, “Руська трійця”, буржуазія, інтелігенція, капіталістичні відносини, промисловий переворот, страйки, реформи, парламент, університети, земство, національно-визвольний рух, громади, Валуєвський циркуляр, Емський указ, “москвофіли”, “ходіння в народ”, народовці, програмні документи, просвіти.

Теми доповідей

 1.  Декабристський рух в Україні.
 2.  Кирило-Мефодіївське товариство.
 3.  Розвиток української культури у першій половині XIX ст.
 4.  Українське суспільство під час Кримської війни.
 5.  Суспільно-політичні течії другої половини XIX ст. на західноукраїнських землях.
 6.  Громадсько-політична діяльність М.П. Драгоманова.
 7.  Розвиток української культури у другій половині XIX ст.
 8.  Перші українські політичні партії.

Рекомендована література

 1.  Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVII – початок ХХ ст.). – Львів: Світ, 1996. – 448 с.
 2.  Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К.: Генеза, 1996. – 360 с.
 3.  Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.
 4.  Історія України: Курс лекцій: У 2-х т., Т. 1. – Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. / Л.Г. Мельник, О.І. Гуржій та ін. – К.: Либідь, 1991.
 5.  Історія України: нове бачення: У 2-х т. / За ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 1995. – Т.1.
 6.  Литвин В. М. Історія України: підручник. – 4-те, доопр. та допов. вид. – К. : Наукова думка, 2010. – 829с.
 7.  Новітня історія України (1900 –2000 рр.): Підручник /А.Г. Слюсаренко, В.Г. Гусев, В.Г. Дрожжин та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 663 с.
 8.  Павко А.І. Історія України (1900 – лютий 1917 р.): Навч. посібник для студ. вузів. – К. : Іван Федоров, 1997. – 184 с.
 9.  Реєнт О. П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.) / НАН України Ін-т історії України. – К., 2003. – 338 с.
 10.  Сарбей В. Г. Національне відродження України. – Україна крізь віки. – Т. 9. – К., 1999.
1. Особенности оценки качества швейных изделий.html
2. Понятие природноресурсного потенциала
3. УТВЕРЖДАЮ Зав.html
4. Музична зала- музичні заняття заняття з хореографії індивідуальні музичні заняття свята розваги різном
5. Особенности христианской антропологии
6. Сократовский метод познания Своих учеников Сократ приводил к истинному суждению через диалог где задавал
7. либо- пребывать за границей; пребывать в печали в тоске
8. Реферат- Вузькі місця в договорах оренди нерухомого майна- аналіз судової практики
9. 10.2013. Дата.1
10. Развитие туризма в Алтайском крае
11. Курсовая работа Эффективная реклама в прессе
12. варианты следует выбрать один или несколько по вашему мнению выделив его жирным шрифтом.html
13. Проблемы интеллектуальной миграции в России и пути их решения
14. Доклад- Черкесск
15. ТИ НЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Жим лёжа это единственное упражнение которое прогрессирует только пр.html
16. Лабораторная работа 4 Введите и отформатируйте приведенный ниже текст в виде htmlстраницы
17. Державне управління охороною праці в Україні План 1
18. Курсовая работа на тему- Избирательное право в РФ
19. тема ступенчатая многоуровневая система и любая неопределенность случайность во входных параметрах в ниж
20. Вариант 11