Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. Кількосно вони відрізняються на величину зміни залишків нереалізованої готової продукції на початок і кі

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26


Розділ  1

План виробництва й реалізації продукції.

Товарна продукція – це продукція, прийнята відділом технічного контролю і здана на склад готової продукції.

Реалізована продукція – це продукція, постачена споживачам, гроші за яку надійшли на розрахунковий рахунок постачальника.

Товарна і реалізована продукція за своїм складом однорідні. Кількосно вони відрізняються на величину зміни залишків нереалізованої готової  продукції на початок і кінець планового періоду.

Валова продукція – це вартість продукції підприємства незалежно від ступеня її готовності. Валова продукція включає товарну продукцію і зміну залишків незавеншеного виробництва.

Незавершене виробництво – це незакінчена у виготовленні продукція, що знаходиться в обробці, зборці на різних стадіях технологічного процесу.

1.1. Розробка плану продажу (плану реалізації) продукцїї і виробничої програми.

На основі прогнозу збуту складається план продажу, який повинен бути взаемозалежний із планом виробництва (виробничою програмою) продукції.

При розробці виробничої програми виходять із планового обсягу продажу, необхідного запасу готової продукції на кінец планового періоду і величини цього запасу на початок планового періоду. Отже, виробнича програма розраховується за формулою:

                                                                     к.п.     п.п.

ОВі  = РПі + Згі  –  Згі,                                         (1)

де  ОВі –   виробнича програма і-го виробу (обсяг випуску) у плановому періоді, од.;

     к.п.

     Згі    –    запас готової продукції і-го виду на кінець планового періоду,од.;

     п.п

     Згі    –    запас готової продукції і-го виду на початок планового періоду, од.;

     РПі –    обсяг продажів (реалізації) і-го виду продукції в плановому періоді, од.

Виручка від реалізації продукції розраховується за формулою:

          РП = РПі * Ці,                                                     (2)

де  РПі  –  обсяг продажів і-го виробу, од.;

     Ці    –  ціна  і-го виробу,грн.

Величина запасу готової продукції розраховується за формулою:

                                     Зг.і. = РПі * tзбер.і. ,                                              (3)

де РПі     –  обсяг  продажу і-го виду виробу, од.;

   tзбер.і  –  середній строк зберігання і-го виду виробу на складі, дні.

1.2. Валова продукція і незавершене виробництво.

Для забеспечення безперервності виробничого процесу підприємству необхідний певний обсяг незавершеного виробництва.

 Валова продукція розраховуеться за формулою:

                                                                      к.п.        н.п.

ВПі = ОВі  + НЗВі  -НЗВі ,                                      (4)

де  ВПі  - валова продукція по і-у виду виробу, од.;

      к.п.

    НЗВі  - запас незавершеного виробництва по і-у виду виробу на кінець

                планового періоду, од.;

     н.п.

   НЗВі  - запас незавершеного виробництва на початок планового періоду, од.

Запас незавершеного виробництва у вартісному виразі (по виробничій собівартості) може бути також розрахований на основі середньодобового випуску і-го виробі в натуральному виразі (ОВсер.доб.), виробничої собівартості і-го виробу (Сі), тривалості виробничого циклу і-го виробу, у днях (tці) і коєфіцієнта наростання витрат (Кн.в.і.):

                                                        к.п

НЗВі = ОВсер.доб.і * Сі * tці * Кн.в.і.  ,                         (5)

Коефіцієнт наростання витрат – це відношення середньої собівартості виробу в незавершеному виробництві до собівартості готового виробу. Мається на увазі, що на початку виробничого циклу витрачається частина основних матеріалов (См.і.), а наступні витрати наростають рівномірно:

                                                                         

                                                       См.і. + Сі

Кн.в.і = ---------------- = 0.5 * (1 + Ум.і.),                          (6)

                                                           2Сі

де Ум.і. – питома вага первісних матеріальних витрат у собівартості і-го виробу.

Розділ 2.

Планування трудомісткості виробничої програ-ми і пропускної спроможності устаткування.

Щоб виявити можливості підприємства по виготовленню продукції відповідно до договорів і прогнозу збуту, доцільно щокварталу розраховувати здатності пропускної спроможності і завантаження устаткування.

У цьому розрахунку зіставляються структури квартальной трудомісткості продукції з фондами часу по відповідних групах устаткування. На відміну від розрахунку виробничої потужності трудомісткість програми коригується за допомогою середнього процента виконання норм, тобто в розрахунок береться середня реальна трудомісткість продукції.

Щоб розрахувати пропускну спроможність, треба попередньо визначити трудомісткість програми за діючими нормами.

Для розрахунку коефіцієнта завантаження устаткування використовується формула:

                                     пр              Т в.н.

Кзав. = ------------------                                               (7)

                                                      Фуст.пл.

де Тв.н.     –  планова трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнта

                     виконання норм виробітку, нормо-годин;

  Фуст.пл. –  фонд часу групи устаткування, год.

                                                           пл

                                                          Тпр

Тв.н. = --------------,                                                (8)

                                                         Кв.н.

    пл

де Тпр    –  планова трудомісткість програми по діючих нормах, нормо-годин;

    Кв.н. –  середній коефіцієнт виконання норм виробітку за планом.

Розділ 3.

План по праці та заробітній платі.

 

План по праці та заробітній платі – один із розділів поточного плану господарько-фінансової діяльності підриємства. Метою його розробки є визначення необхідної кількості й складу персоналу підприємства, а також планування засобів на оплату і стимулювання праці.

Для планування кількості персоналу використовують в осносному два методи:

  •  нормативний метод – на основі розробки норм витрат праці для виконання окремих робіт чи операції на початок планового періоду (норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, норми кількості персоналу);
  •  метод техніко-економічних розрахунків – на основі визначення кількості робочих місць, розробки планового балансу робочого часу.

Кількість робітників можна розрахувати за формулою:

                                                                   

                                                  пл

                                                 Тпр

Ч = --------------------  ,                                             (9)

                                               Фпл * Кв.н.пл.

      пл

де  Тпр        –  загальна трудомісткість робіт, виконуваних робітниками –  

                       підрядниками в плановому періоді, год;

     Фпл       –  корисний фонд робочого часу одного робітника в плановому

                       періоді, год;

     Кв.н.пл. –  плановий процент виконання норм виробітку робітниками-

           підрядниками.

Загальна трудомісткість робіт розраховується за формулою:

                                          n

Тпр = ∑tн.і  * ОВпл.і ;                                           (10)

                                                                 І=1

де  t н.і      –  нормативна трудомісткість і-го виробу (роботи, технологічної

         операції) у плановому періоді, нормо-годин;

     ОВпл. –  планова кількість і-х виробів (робіт, технологічних операцій

         на рік (квартал)), од.;

     n          –  кількість видів виробів (робіт, технологічних операцій),

         виконуваних робітниками-підрядниками.

Кількість календарних і неробочих днів визначають по календарю відповідного планового року. При цьому кількість неробочих днів залежить від режиму роботи підприємства (шестиденний чи п'ятиденний робочий тиждень).

Номінальний фонд робочого часу визначають вирахуванням із кількості календарних днів вихідних і святкових днів.

Для розрахунку загальної кількості днів неявок на роботу визначають тривалість окремих елементів використовуваного часу.

Тривалість чергових і додаткових відпусток розраховують на основі складенного га підприємстві графіка відпусток, у якому визначено час і тривалість відпустки кожного робітника.

 Середню тривалість основних і додаткових відпусток розраховують за формулою:

                                                       n

                                                         ∑  Двідп. і   * Чі

                                                     і=1

Двідп = ----------------------- ;                                         (11)

                                                        Чр

де Двідп.і  –  календарні дні відпустки і-ї групи робітників;

    Чі         –  кількість і-ї групи робітників, що мають відпустку певної тривалості,  осіб;

    Чр        –  загальна кількість робітників підприємства, осіб;

    n           –  кількість груп робітників, які мають відпустку певної тривалості.

Явочний фонд часу:

                               Дяв = Дн – Днеяв.;                                            (12)

де  Дн       –  номінальний фонд робочого часу;

     Днеяв. –  неявки на роботу, дні.

Розрахункова тривалість робочого дня:

Тр = Тзм – Твтр ;                                              (13)

де Тр     –  розрахункова тривалість робочого дня, год.;

    Тзм   –  середня тривалість робочого дня, год.;

    Твтр –  втрати часу в зв'язку із скороченням робочого дня, год.

Корисний фонд робочого часу (год) :

Фпл = Дяв * Тр                                             (14)

де Дяв –  явочний фонд часу, дні;

    Тр  –  розрахункова тривалість робочого дня, год.

(Розрахунки по кварталах виконуються аналогично).

ОФОРМЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Розділ 1. План виробництва і реалізації продукції

Таблиця 1

План продажу (реалізації) продукції в 1 кварталі

Найменування продукції

Обсяг продажу, од

Ціна одиниці виробу без ПДВ, грн.

Виручка від реалізації без ПДВ, тис.грн.

Сума податку на додану вартість, тис.грн.

Виручка від реалізації з ПДВ, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

Виріб А

Виріб В

Виріб С

     Разом

Дані про запаси готової продукції використовуемо з табл.2.

Таблиця 2

Найменування виробу

Виріб А

Виріб В

Виріб С

Запаси готової продукції на початок кварталу, од.

Середній строк зберігання виробу на складі, дні

Таблиця 3

Виробнича програма на 1 квартал

Найменуван-ня продукції

План продажу, од

Запаси  готової продукції, од.

Виробнича програма, од.

Ціна одиниці виробу (без ПДВ), грн.

Обсяг товарної продукції

тис.грн.

на початок кварталу

на кінець кварталу

Виріб А

Виріб В

Виріб С

    Разом

Для визначення ведичини незавершеного виробництва використовуємо дані табл. 4.

Таблиця 4

Найменування виробу

Виріб А

Виріб В

Виріб С

Тривалість виробничого циклу, дні (tці)

Коефіцієнт готовності продукції (Кгі)

Запас незавершеного виробництва на початок кварталу, шт.

Таблиця 5

Валова продукція в плановому кварталі

Найменуван-ня продукції

Виробни-ча програмаод.

Запас незавеншеного виробництва, од.

Валова продукція, од.

Ціна одиниці продук-ції (без ПДВ), грн.

Обсяг валової продукції

тис.грн.

на кінец кварталу

на початок кварталу

Виріб А

Виріб В

Виріб С

    Разом

Розділ 2. Планування трудомісткості виробничої програми і пропускної спроможності устаткування.

Розрахуємо трудомісткість виробничої програми і пропускну спроможність устаткуван-ня на плановий квартал, використовуючи дані табл.6.

Таблиця 6

Найменування виробу

Кількість од.

Трудомісткість одониці виробу по групах обладнання, нормо-годин

I

II

III

IV

А

В

С

Таблиця 7.

Розрахунок трудомісткості виробничої програми по групах устаткування.

Наймування  виробу

Кількість виробу, од.

Трудомісткість по групах устаткування за діючими нормами,

нормо-годин

I

II

III

IV

Од. виробу

Вироб.

програ-

ми

Од. виробу

Вироб.

програ-ми

Од. виробу

Вироб.

програ-ми

Од. виробу

Вироб.програ-ми

А

В

С

Разом

Дані розрахунку зведемо в табл.8.

Таблиця 8

Пропускна спроможність устаткування

Група усататкування

Кількість устаткування, од

Фонд часу одиниці устаткування при двозмінній роботі, год.

Фонд часу груп устаткування, год. (гр.2*гр.3)

Трудомісткість программи по діючих нормах, нормо-годин

Середній коефіцієнт виконання норм

Трудомісткість програми з урахуванням коефіціента виконання норм, нормо-годин (гр.5: гр.6)

Коефіцієнт завантаження на програму (гр.7:гр.4)

Коефіцієнт завантаження після проведення заходів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

II

III

IV

Разом

Розділ 3. План по праці і заробітній платі.

Складемо баланс робочого часу одного робітника на плановий рік із розбивкою по кварталах, дані розрахунків зведемо в табл. 9.

Таблиця 9

Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника на плановий рік

Показники

IV квартал минулого року

За рік

У т.ч. по кварталах

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

1. Календарний фонд робочого часу, дні (Дк)

92

2. Вихідні та святкові дні (Дв)

26

3. Номінальний фонд робочого часу, дні (Дн)

66

1

2

3

4

5

6

7

4. Неявки на роботу, дні (Днеяв.), у т.ч.:

  •  чергові та додаткові відпустки;
  •  відпустки на навчання;
  •  відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами;
  •  по хворобі;
  •  із дозвілу адміністраціі

12,1

7

0,4

0,1

3,1

1,5

5. Явочний фонд часу, дні (Дяв.)

53,9

6. Середня тривалість робочого дня, год. (Тзм)

8,0

7. Втрати часу в зв'язку із скороченням робочого дня, год (Твтр.)

0,32

8. Розрахункова тривалість робочого дня, год, (Тр)

7,68

9. Корисний фонд робочого часу, год (Фпл)

414
1. художествовала направляя своим духовным опытом руки иконописцев
2. Роза ветров КМВ 357500 Россия Ставропольский край г
3. Санкт-Петербург Пушкина
4. на тему- Основные виды финансовых рисков Выполнил- ст
5. мозговых нервов грудного уровня Избирательные вялые параличи мышц языка губ мягкого неба горта
6. Шпаргалки по метрологии 2007г Томск
7. на тему- Анализ организации хозяйственных связей по поставкам товаров и пути их совершенствования на прим
8. Вариант 2753096 B 1 26616
9.  Лейкоциты их виды
10. Контрольная работа- Основания расторжения трудового договора
11. тематики во 2 классе на тему- Части задачи- Условие и вопрос
12. Феноменология психотерапии и сущность терапевтического анализа.html
13. Вариант 14 с решением 1
14. Constable John
15. ВВЕДЕНИЕ Теплообменниками называются аппараты в которых происходит теплообмен между рабочими средами нез
16. Лабораторна робота 1 ldquo;Робота з файловими менеджерамиrdquo;
17. Політика і економіка (взаємозв’язок і взаємодія
18. 1847 ГЛАВА XXV Диссонанс Новый круг Отчаянный гегелизм
19. Женское здоровье Ответьте пожалуйста на ниже перечисленные вопросы которые помогут составить наиболе
20. Задание 1. В следующей таблице показана динамика товарооборота региона за 5 лет- Таблица 1