Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Стаття 22. Профілактика нещасних випадків Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійсн.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


57.Заходи профілактики нещасних випадків на виробництві.

Нещасний випадок – обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоровю або настала смерть.
З А К О Н  У К Р А Ї Н И    Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві  та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Стаття 22. Профілактика нещасних випадків

    Фонд соціального страхування від нещасних  випадків  здійснює заходи,  спрямовані  на  запобігання  нещасним випадкам,  усунення загрози здоров'ю працівників,  викликаної умовами  праці,  у  тому
числі:

    1) надає  страхувальникам  необхідні  консультації,  сприяє у створенні  ними  та  реалізації  ефективної   системи   управління охороною праці;

    2) бере участь:

    у   розробленні   центральними   органами   виконавчої  влади державних  цільових та галузевих програм поліпшення стану безпеки, умов  праці  і  виробничого  середовища  та їх реалізації;

    у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;

    в організації    розроблення    та    виробництва     засобів індивідуального захисту працівників;

    у здійсненні  наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;

    3)  перевіряє  стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах,  бере  участь  у розслідуванні нещасних випадків на виробництві,  а також професійних захворювань;     4) веде  пропаганду  безпечних  та  нешкідливих  умов  праці, організовує   створення   тематичних   кінофільмів,    радіо-    і телепередач,  видає  та розповсюджує нормативні акти,  підручники, журнали,  іншу спеціальну літературу,  плакати,  пам'ятки  тощо  з питань  соціального  страхування  від нещасного випадку та охорони праці.  З метою виконання цих функцій Фонд соціального страхування від  нещасних  випадків  створює  своє  видавництво  з відповідною поліграфічною базою;

    5) бере  участь   у   розробленні   законодавчих   та   інших нормативних актів про охорону праці;

    6) вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих умов виробництва;

     Пункт  7  частини  першої  статті 22 виключено

    8) виконує інші профілактичні роботи.

   Стаття 23. Страхові експерти з охорони праці

    Виконання статутних  функцій  та обов'язків Фонду соціального страхування  від  нещасних  випадків  щодо  запобігання   нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» власник розробляє (за участю профспілок) і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, профілактики виробничого травматизму, профзахворювань.

До комплексних заходів належать такі заходи, як організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні

Комплексні заходи є основою для складання розділу «Охорона праці» у колективному договорі. У колективному договорі обов'язково повинна бути передбачена сума коштів з фонду соціального страхування від нещасного випадку на підприємстві на виконання цих заходів.

Організаційні заходи:

> проведення навчання та інструктажів з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки;

>  робота щодо професійного добору;

>  здійснення контролю за дотриманням працівниками вимог інструкцій з охорони праці.

Технічні закот:

> модернізація технологічного, підйомно-транспортного обладнання, перепланування, розміщення обладнання;

> впровадження автоматичного та дистанційного керування виробничим обладнанням.

Санітарно-виробничі заходи:

>   придбання або виготовлення пристроїв, які захищають працівників від дії електромагнітного, радіоактивного випромінювання, пилу, газів, шуму тощо;

> улаштування нових і реконструкція діючих вентиляційних систем, систем опалення, встановлення кондиціонерів;

>   реконструкція та переобладнання душових, гардеробних приміщень тощо.

Медико-профілактичні заходи:

>   придбання миючих та знешкоджувальних засобів, спецодягу тощо;

>  організація профілактичних медичних оглядів;

>   видача молока, організація лікувально-профілактичного харчування.

58.Поняття та ознаки професійного захворювання.

До професійних захворювань належать захворювання, які виникли внаслідок провадження професійної діяльності працівника та були зумовлені виключно або переважно впливом шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, пов’язаних з роботою. Такими вважаються захворювання, які виникли після багатократного та/або тривалого впливу шкідливих виробничих факторів. Хронічне професійне захворювання не завжди супроводжується втратою працездатності. Випадки професійних інфекційних захворювань та хронічних професійних інтоксикацій розслідуються як хронічні професійні захворювання. Віднесення захворювання до професійних відбувається на підставі Переліку професій захворювань, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2000р. із врахуванням умов праці.

59.Поняття та класифікація умов праці.

Умови праці  на   робочому   місці,   безпека   технологічних  процесів,   машин,   механізмів,  устаткування  та  інших  засобів  виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником,  а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Класифікація:

  1.  Санітарно-гігієнічні - до них належить мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря), виробничий шум, освітлення
  2.  Психофізіологічні – зумовлені змістом праці та її організацією (фізичне навантаження, нервово-психічне у вигляді напруження зору, нервово-емоційне та інтелектуальне напруження, монотонність трудового процесу)
  3.  Естетичні – сприяють формуванню позитивних емоцій у працівника
  4.  Соціально-психологічні – характеризують стосунки у трудовому колективі.

Класи умов праці: оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні.

60.Загальна характеристика вимог безпеки праці в галузі юриспруденції.

Складовою умов праці юридичних професій є розміщення та планування самого приміщення, де відбувається трудова діяльність (суду прокуратури, міліції,нотаріальної контори), що регулюється Державними будівельними нормами України «Будинки та споруди. Громадські будинки та споруди» в яких визначено санітарно-гігієнічні вимоги до громадських будинків, у яких розташовані робочі приміщення юристів. Висота приміщень надземних громадських будинків від підлоги до стелі проектується відповідно до технологічних вимог, але не менше  3,0м. У коридорах і холах зменшення висоти до 2,5м., допоміжних коридорах і складських приміщеннях до 2,0м. Приміщення будинку суду класифікуються на:

  1.  Приміщення вільного доступу
  2.  Приміщення службового призначення (доступ лише співробітникам)
  3.  Приміщення службового призначення (доступ тільки  суворо обмеженому колу співробітників).

Зали судових засідано поділяються на зали для розгляду цив.справ(цив.,господар., адміністратив. спорів) та кримінальних справ.

У кожного судді повинен бути окремий кабінет. В будинку суду мають бути конструктивно-технологічні заходи з охорони приміщень, а також робочі місця співробітників підрозділів судової міліції чи державної охорони.

Системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря згідно з держ. нормами. Встановлено вимоги електрообладнання та електричного освітлення приміщення суду.

Нотаріус повинен мати окремий робочий кабінет площею не менше 10 м.кв. Приміщення повинно бути захищене від несанкціонованого проникнення (напр. сигналізація).Вікна обладнані металевими гратами.Архів нотаріуса повинен зберігатись у металевій шафі. Технічний персонал та стажист нотаріуса повинен перебувати у відокремленій, належно пристосованій до умов роботи кімнаті.

61.62. Загальна характеристика вимог безпеки до розміщення обладнання.

Загальна характеристика вимог безпеки до утримання робочих місць.

Робоче місце – це місце постійного або тимчасового перебування працівника у процесі трудової діяльності. Організація праці на робочому місці – це комплекс заходів, що забезпечують трудовий процес та ефективне використання знарядь виробництва і предметів праці. Вона полягає у виборі робочої пози та системи робочих рухів, визначенні розмірів робочої зони та розміщення у ній органів керування, інструментів, заготовок, матеріалів, пристроїв, а також у виборі оптимального режиму праці та відпочинку. Обладнання робочого місця поділяється на основне і допоміжне, постійне і тимчасове. Висота робочої поверхні робочого столу з монітором компютерп має перебувати в межах 680-800мм. Робочий стілець підйомним, поворотким, регульованим.Важливим елементом робочого місця є комп’ютерна техніка. Компютер має знаходитись на робочому столі з лівого боку. Законодавство встановлює вимоги до електробезпеки під час роботи за комп’ютером. Необхідно дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з високою напругою.

63.Загальна характеристика санітарно-гігієнічних  вимог до умов праці в галузі юриспруденції.

Мікроклімат виробничих приміщень  - це умови внутрішнього середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працівників з оточенням. Поняття мікрокліматичних умов складається з елементів: температура, вологість , рух  повітря. Пристрої опалення і вентиляції, теплова та гідравлічна ізоляції огороджувальних конструкцій будинків і трубопроводів повинні запобігти утворенню конденсату, вологих плям, плісняви та грибкових утворень на поверхні стін, стель, трубопроводів. Приміщення де перебувають люди повинне провітрюватись.

Вимоги до рівнів шуму.  Рівень шуму, що проникає до приміщення не повинен перевищувати допустимих рівнів шуму  для певної категорії приміщень з урахуванням часу доби. Зниження рівня шуму досягається архітектурно-планувальними, будівельно-акустичними заходами з урахуванням звукоізоляційних властивостей огороджувальних конструкцій будинків та віконних прорізів.

Освітлення.  У громадських будинках має бути забезпечене природне і штучне освітлення. Проектування приміщень для юристів без природного освітлення не допускається. Світильники потрібно розмістити приблизно на однаковій відстані один від одного.Типи освітлення службових приміщень : пряме, напівпряме, пряме косе, напівкосе, косе.Найбільш придатне напівбосе коли від 40%  світла падає вниз і від 60-90% спрямовується вверх, відбиваючись на стелі. Природне освітлення найбільш сприятливе.

64.Загальна характеристика психофізіологічних умов праці юридичних професій.

Фізіологічні особливості-це галузь фізіології, що вивчає зміни стану організму людини в процесі різних форм трудової діяльності та розробляє найбільш сприятливі режими праці і відпочинку. Фізіологічний зміст праці враховує: фізичне навантаження, нервове й емоційне напруження, ритм, темп, монотонність роботи, обсяги інформації що отримується та опрацьовується. Механічний компонент визначається роботою мязів, а психічний характеризується участю у трудових процесах органів чуття, памяті, мислення, емоцій, вольових зусиль. Витрати енергій при розумовій праці від 2500 до 3000ккал на добу. До розумової праці належать деякі види операторської праці, праця керівників виробничих процесів, творча праця, праця слідчих, суддів, адвокатів, викладачів тощо.Розумова праця містить роботи, пов’язані з прийманням і обробкою інформації, які вимагають напруження сенсорного апарату, памяті, уваги, активізації процесів мислення та емоційної сфери. Втома – це сукупність тимчасових змін у фізіологічному та психічному стані. Стомлення буває фізичне та розумове. Перевтома – зміна стану фізіологічних систем, спад продуктивності, зниження активності і розумової працездатності. На рівень працездатності впливає мотивація. Естетичні умови – це колірне оформлення інтер’єрів приміщень і робочих місць, озеленення приміщень, прилеглих територій. Робочий інтер’єр приміщень юристів є естетично оформленим архітектурно-художнім внутрішнім простором будівлі. Колір навколишніх предметів впливає на емоції, настрій. Соціально-психологічний клімат – відносно стійкий і типовий для певної групи загальний емоційний настрій, який формується у процесі спільної трудової діяльності колективу через спілкування між людьми.


Диплом на заказ


1. Экспериментальные исследования электростатических полей с помощью электролитической ванны (24)
2. Головні джерела конфліктів Головні джерела конфліктів спричинених недосконалим виробництвом і неправил.html
3. Введение- сущность и принципы морского страхования
4. Столетняя война с примечаниями Я
5. ГУ Средняя школа 9 Час поэзии В созвездии блистательных име
6. протокол передачи гипертекста работает на 80ом порту
7. Вклад Москвы в олимпийское движение эпохи ХА Самаранча
8. Ярослав Владимиркович
9. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Х
10. Модернизация АСР (автоматическая система регулирования) молотковой дробилки типа ДДМ
11. Характеристика Отдела Министерства финансов Чувашской Республики по Моргаушскому району
12. Административное здание
13. Московский педагогический государственный университет МПГУ Исторический факультет Кафедра истории
14. Хотя со времени их проведения прошло уже больше полстолетия они и поныне относятся к числу наиболее часто у
15. Снежные лавины угроза устойчивому развитию горных территорий
16. Институциональная организация экономики и методологические подходы к ее исследованию
17. Физическая культура для учащихся 9ых классов в 20082009 учебном году
18. ru Все книги автора Эта же книга в других форматах Приятного чтения Хантер С
19. Теоретические аспекты организационного стимулирования персонала
20. О библиотечном деле