Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Облік основних засобів у бюджетних установах Мета- закріпити на практичних прикладах порядок відобр

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26


ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

Тема: Облік основних засобів у бюджетних установах

Мета:

закріпити на практичних прикладах порядок відображення операцій, пов’язаних з наявністю, вибуттям та рухом основних засобів;

вивчити основні реквізити га навчитись заповнювати первинні документ з обліку надходження та вибуття основних засобів;

навчитись нараховувати знос основних засобів

Методичні вказівки:

необоротні активи - це матеріальні та нематеріальні активи, які належать установі та забезпечують її функціонування і строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року;

необоротні активи бюджетних установ складаються з основних засобів; інших необоротних матеріальних активів: нематеріальних активів;

основні засоби — це необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 500 гривень за одиницю (комплект);

у бухгалтерському обліку вартість, за якою відображаються основні засоби розподіляється на балансову вартість, первісну вартість, відновлювальну вартість;

облік необоротних активів ведеться в повних гривнях, без копійок. Сума копійок, сплачених за придбання необоротних активів, відноситься одразу на видатки установи;

приймання основних засобів проводиться згідно з Актом приймання - передачі основних засобів;

надходження основних засобів супроводжується відкриттям інвентарних карток їх обліку (за винятком бібліотечних фондів), присвоєнням їм інвентарних номерів та проведенням необхідних записів в реєстрах аналітичного обліку;

інвентарний номер має 8 знаків: перші три знаки означають субрахунок, четвертий - підгрупу, останні чотири -- порядковий номер предмета в підгрупі. У випадку, коли підгрупи немає - четвертий знак буде "0";

для обліку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобів передбачено рахунок 10 "Основні засоби". За дебетом цього рахунка відображається вартість придбаних основних засобів, а за кредитом
- здійснюється запис сум вибуття основних засобів;

списання з балансу установ основних засобів здійснюється шляхом їх: продажу; безоплатної передачі; ліквідації (на підставі акту);

 •  для оформлення списання основних засобів застосовуються: акт на списання основних засобів; акт про списання автотранспортних засобів; акт на списання з балансу бюджетних установ та організацій вилученої із бібліотеки літератури;
 •  продаж основних засобів здійснюється тільки на конкурентних засадах (через біржі, аукціони та за конкурсом);
 •  кошти, отримані установами від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, залишаються у розпорядженні у станови; суми, отримані установами від продажу будівель і споруд, вносяться в дохід того бюджету, за рахунок якого утримується дана установа;
 •  на основні засоби бюджетних установ не нараховується амортизація;
 •  норми зносу встановлюються у відсотках до первісної вартості кожної

групи основних засобів на кінець звітного року:

перша група - 5 %:

друга група - 25 %:

третя група - 15 %;

четверта група – 15%;

 •  

 •  для обліку зносу використовується рахунок 1З "Знос необоротних активів". За кредитом рахунку 13 "Знос необоротних активів" відображається нарахування зносу на необоротні активи, за дебетом - списання зносу;

облік операцій щодо переміщення та вибуття основних засобів ведеться в меморіальному ордері  № 9.


Практичне завдання:

на основі даних до завдання 1 скласти акт приймання-передачі основних засобів; відкрити та заповнити інвентарну картку обліку основних засобів, зареєструвати її в опису інвентарних карток з обліку основних засобів;

на основі даних завдання 2 скласти акт про списання автотранспортного засобу з відповідними розрахунками та заповнити інвентарну картку;

на основі даних завдання 3 відобразити на рахунках "операції по надходженню основних засобів;

на основі даних до завдання 4 відобразити на рахунках операції по вибуттю та переміщенню основних засобів: зробити відповідні записи в меморіальний ордер № 9.

Матеріальне забезпечення:

акт прийому-передачі основних засобів;

інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах;

опис інвентарних карток по обліку основних засобів;

акт про списання автотранспортних засобів;

меморіальний ордер № 9.

Навчальний матеріал:

перелік господарських операцій;

задачі.

Література:

Основна: 4,6, 7,18-21, 35,36,37,38,47-51

Додаткова: 53, 54, 58-61

Завдання 1

Дані для виконання:

Придбано через магазин “New Wind” притер лазерний НР LaserJet 6L Рrinter вартістю 1780 грн. (в т.ч. ПДВ - 297 гри.). Технічна характеристика об’єкта: ширина - 335.2 мм; глибина - 312.4 мм: висота - 228.6 мм; вага - 7.0 кг. Виробник Newlett-Расkard Company.USA. Номер моделі - С3990A. Принтеру присвоєно інвентарний номер 10480058. Річна норма зносу - ? Дата придбання - 20 жовтня 200 року.

Завдання 2

Дані для виконання:

12 жовтня 200_р. комісія у складі проректора Шмиги Л.В. заступника головного бухгалтера Смійка С.К., бухгалтера матеріального відділу Баранової Д.Г. начальника гаража Василевича М.П.. призначена наказом ректора від 10 жовтня 200 р. за № 32. оглядала автомобіль "Волга" - інвентарний номер 10551025, зареєстрований в інвентарній картці № 125. Комісія визначила за необхідне ліквідувати об’єкт через ряд обставин:

технічний стан - аварійний;

об’єкт введено в експлуатацію 21 січня 1987 року;

Висновок комісії: автомобіль "Волга" списати з балансу установи. Відновлювальна вартість автомобіля - 32000 грн., знос на момент ліквідації - 32000 грн.; від розбору автомобіля отримано запасні частини вартістю 30 гри. 

Завдання 3

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст операції

Сума грн

Д-т

К-т

1.

Придбано за рахунок бюджетних коштів принтер лазерний НР LaserJet 6L Рrinter:

 •  договірна вартість без ПДВ
 •  ПДВ
 •  Одночасно друга проводка на договірну вартість без ПДВ

2.

Прийнято в експлуатацію будівлю за актом приймання – передачі

3.

Придбано 4 принтери, придбані за рахунок позабюджетних коштів:

 •  договірна вартість без ПДВ
 •  ПДВ
 •  одночасно друга проводка на договірну вартість без ПДВ

4.

Відповідно до акта приймання – передачі надійшли письмові столи (3шт),придбані за рахунок бюджетних коштів:

 •  договірна вартість без ПДВ
 •  ПДВ
 •  одночасно друга проводка на договірну вартість без ПДВ
 •  списано суму копійок

5.

Виявлені під час інвентаризації залишки основних засобів

Завдання 4

У жовтні було списано автомобіль "Волга", що став непридатним. Відновлювальна вартість складає 32000 грн., знос - 32000 грн. Від розбору автомобіля отримані запасні частини загальною вартістю 30 грн. Даний основний засіб було придбано за рахунок бюджетних коштів.

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст операцій

Сума грн.

Д-т

К-т

1.

На підставі акта ліквідаційної комісії списано автомобіль :

 •  на залишкову вартість
 •  на суму зносу

2.

Оприбутковано запасні частини, отримані від розбору автомобіля

ЗАДАЧІ

Задача І

Необхідно: відобразити на рахунках операції по вибуттю основних засобів.

Дані для виконання:

Бюджетною установою списано електродриль, що став непридатним. Первісна вартість складає 1450 грн., знос - 1088 грн. Від розбору електродриля отримані матеріали загальною вартістю 120 грн. Даний основний засіб було придбано за рахунок позабюджетних коштів.

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст операції

Сума грн.

Д-т

К-т

1.

На підставі акта ліквідаційної комісії списано електродриль:

 •  на залишкову вартість
 •  на суму зносу

2.

Оприбутковано матеріали, отримані від розбору електродриля

Задача 2

Необхідно: відобразити на рахунках операції по вибуттю основних засобів.

 Дані для виконання:

Бюджетною установою реалізовано адміністративний будинок. Первісна вартість об’єкта складає 141000 гри., сума нарахованого зносу - 111000 гри. Продаж 6ув здійснений через аукціон за оціночною вартістю 135000 грн.

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст операції

Сума грн.

Д-т

К-т

1.

Списано залишкову вартість будівлі

2.

Списано знос, нарахований на дану будівлю

3.

Відображено реалізацію будівлі

4.

Зараховано кошти на реєстраційний рахунок,

що надійшли від покупця за продану будівлю

5.

Перераховано кошти до бюджету

Задача З

Необхідно: відобразити на рахунках операції по вибуттю основних засобів.

 Дані для виконання:

Бюджетною установою реалізовано робочий стіл, придбаний за рахунок бюджетних коштів. Первісна вартість складає 1620 грн., знос - 750 грн. Ціна продажу склала 750 грн. Установа не є платником ПДВ.

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст операції

Сума грн.

Д-т

К-т

1.

Списано залишкову вартість столу

2.

Списано знос, нарахований на даний робочий стіл

3.

Відображено продаж основного засобу

4.

Одночасно на суму ПДВ

5.

Одержано кошти від покупця


Задача 4

Необхідно: відобразити на рахунках операції по вибуттю основних засобів.

Дані для виконання:

Бюджетною установою реалізовано лазерний принтер НР LaserJet 6L, придбаний за рахунок позабюджетних коштів. Первісна вартість об єкта складає 1240 грн., знос - 655 грн. Принтер було продано на біржі за ціною 700 грн. Установа не є платником ПДВ.

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст операції

Сума грн

Д-т

К-т

1.

Списано залишкову вартість принтера

2.

Списано знос, нарахований на принтер

3.

Відображено вартість продажу

4.

Одночасно на суму ПДВ

5.

Надійшли кошти від покупця

Контрольні питання

 1.  Дайте визначення поняття "основні засоби бюджетних установ".
 2.  Які види оцінки основних засобів ви знаєте і які з них використовуються щодо обліку основних засобів бюджетних установ?
 3.  Що таке класифікація основних засобів і в чому полягає її завдання?
 4.  Охарактеризуйте основні угруповання класифікації основних засобів.
 5.  Який порядок надходження та оприбуткування основних засобів?
 6.  Що таке інвентарний номер?
 7.  Назвіть документи, в яких ведеться інвентарний облік надходження та наявності основних засобів в бюджетних установах.
 8.  Що таке знос основних засобів?

9. Який порядок нарахування зносу на основні засоби бюджетних установ?

10. Назвіть норми зносу для різних груп основних засобів.

11. Які існують види ремонтів основних засобів?

12. Якими способами проводяться ремонти основних засобів?

13. Перерахуйте склад постійно діючої комісії зі списання основних засобів. Назвіть її функції.

14. В якому порядку здійснюється списання основних засобів бюджетних установ?

15. 3а яких умов можлива безоплатна передача основних засобів бюджетної установи?

16. Куди спрямовуються кошти, одержані від продажу основних засобів?

Яким чином здійснюється реалізація основних засобів бюджетних установ?
1.  Компоненты миссии 2
2. Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации
3. ХАОС XLVII Компания ОПАП выиграла дело 29- Вампиры ценой жизней Руслана и Мэта ну и конечно же мужес
4. .1 Современные технологии производства зерна озимой пшеницы и ярового ячменя высокого качества 1.
5. Общ положения 2 Кардиналистская теория 3 Ординалистская теория 1 Полезность ~ способность экго бла
6. Азотные удобрения и их роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур на каштановых почвах
7. Дайте определение данной патологии Предоставьте родителям пациентки в понятном для них виде
8. Индексы и их классификация
9. О сомнительной съедобности Туристического продукта и прочих казусах закона о туризме
10. Жалпы медицина Курс- 1 Уа~ыты- 50 мин
11. Контрольная работа 3
12.  способность производства как сложной открытой организационноэкономической системы выпускать конкурентос
13. Происхождение государства
14. Тема 1 Философия ее смысл функции и роль в обществе 1
15. і. Існує лише два таких калориметра для дослідження людини які знаходяться в Британії Це технічно складне до
16. Тема Цель Задачи Образовательные-
17. Финансовая устойчивость предприятия РУ
18. .д.. 2 Оценить состояние пострадавшего определить характер и тяжесть травмы наибольшую угрозу для жизни по
19. компьютерного телекоммуникационного развлекательного информационного
20. . Особенности лазерного излучения