Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

плаваючих кварталів виходячи з наступних даних- Період місяць-рік.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

1. Визначити обсяг резерву

незароблених премій страховика та частку перестраховика в цьому резерві станом на 01.11.2006 р. та 01.05.2007 р. методом «плаваючих» кварталів, виходячи з наступних даних:

Період,

місяць/рік

Сума отриманих страхових премій за договорами страхування, тис. грн.

Сума отриманих страхових премій за договорами перестрахування, тис. грн.

Сума премій, переданих у перестрахування, тис. грн.

травень 2006 р.

120

20

50

червень 2006 р.

100

10

40

липень 2006 р.

100

30

20

серпень 2006 р.

150

15

30

вересень 2006 р.

85

45

15

жовтень 2006 р.

90

30

-

листопад 2006 р.

120

-

50

грудень 2006 р.

65

24

10

січень 2007 р.

85

55

-

лютий 2007 р.

-

50

47

березень 2007 р.

78

23

-

квітень 2007 р.

36

10

20

травень 2007 р.

-

-

-

червень 2007 р.

136

13

60

Розв’язок:

Метод «плаваючих» кварталів – метод 1/4 – «паушальний метод» можна обчислити за такою формулою:

РНП кін. = 1/4 СП1 + 2/4 СП2 + 3/4 СП3,

де РНП кін. – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду (тобто, на звітну дату);

СП1 – надходження страхових премій у перші три місяці розрахункового періоду;

СП2 – надходження страхових премій у наступні три місяці розрахункового періоду;

СП3 – надходження страхових премій у останні три місяці розрахункового періоду.

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.11.2006

РНП01.11.2006 = 1/4 * 0 + 2/4 * ((120+20) + (100+10) + (100+30)) + 3/4 * ((150+15) + (85+45) + ((90+30)) = 1/4 * 0 + 2/4* 380  + 3/4* 415 = 501,25  тис. грн..

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.05.2007

РНП01.05.2007 = 1/4 * ((150+15) + (85+45) + (90+30)) + 2/4 * (120 + (65+24) + (85+55)) + 3/4 * (50 + (78+23) + (36+10)) = 1/4 * 415 + 2/4 * 349  + 3/4 * 197 = 426 тис. грн..

Частка перестраховика в резерві незароблених премій страховика станом на 01.11.2006

РНП01.11.2006 = 2/4 * (50 + 40 +20) + 3/4*(30 + 15) = 0 + 2/4* 110 + 3/4* 45 = 88,75 тис. грн..

Частка перестраховика в резерві незароблених премій страховика станом на 01.05.2007

РНП01.05.2007 = 1/4*(30 +15) + 2/4* (50+10) + 3/4 *(47+20) = 1/4* 45 + 2/4* 60 + 3/4* 67 = 91,5 тис. грн..

2. Визначити фактичний та нормативний запаси платоспроможності і з’ясувати чи виконує страховик вимоги Закону України «Про страхування» щодо платоспроможності, виходячи із наступних даних за результатами роботи в 2007 р.:

                тис. грн.

Сума страхових премій

1570

Сума премій, що надійшли протягом року за договорами перестрахування

510

Сума премій, переданих в перестрахування

670

Сума математичних резервів

1050

Валюта балансу

5000

Сума нематеріальних активів

 310

Сума нестрахових зобов’язань

1230

Сума сплаченого страхового відшкодування

180

в т.ч. за договорами перестрахування

60

Сума доходів від депозитного вкладу в банк

565

Дохід від здачі майна в оренду

164

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

50

Розв’язок:

Задача буде розв’язана, виходячи з того, що це страхова компанія, яка займається страхуванням життя, оскільки в умові наявні данні по математичних резервах.

Показник фактичного запасу платоспроможності обчислюється однаково для страховиків, які здійснюють страхування життя, і для страховиків, що здійснюють загальне (ризикове) страхування.

Обчислення фактичного запасу платоспроможності:

ФЗП = А – Ан – З, де

ФЗП – фактичний запас платоспроможності (нетто-активи).

А – загальна сума активів (рядок 280 балансу).

Ан – сума нематеріальних активів (рядок 010 балансу).

З – загальна сума зобов’язань (сума рядків 430, 480, 620, 630 балансу).

ФЗП = 5 000 – 310 – 1230 – 1050 = 2410 тис. грн..

Обчислення нормативного запасу платоспроможності для страховика, який здійснює страхування життя:

Для страховиків, які здійснюють страхування життя, розрахунковий нормативний запас платоспроможності має становити 5% величини резервів довгострокових зобов’язань (математичного резерву).

Нормативний запас платоспроможності = 1050 * 5% = 52,5 тис. грн..

Відповідно до ЗУ «Про страхування» ст.. 30:

Страховики зобов’язання дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності:

- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

Виходячи з розрахунків, страхова компанія повинна мати нормативний запас платоспроможності на рівні 52,5 тис. грн... Фактичний запас платоспроможності складає 2410 тис. грн.. Отже, компанія має значне перевищення запасу платоспроможності над нормативом, що свідчить про її платоспроможність.

3. Визначити величину прибутку від страхової та нестрахової діяльності, виходячи з наступних даних:

                 тис. грн.

Сума заробленої страхової премії

250

Відрахування до централізованих страхових резервних фондів

20

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

45

Сума резерву незароблених премій

900

Аквізиційні витрати

120

Сума резерву збитків

215

Доходи від депозитів

139

Відрахування до резерву збитків

35

Комісійна винагорода за банківські послуги

21

Сума сплаченого страхового відшкодування

155

Ліквідаційні витрати

90

Доходи від нерухомості

98

Сума премій, переданих перестраховикам

12

Комісійна винагорода за страхове посередництво

25

Доходи від врегулювання регресних позовів

39

Розв’язок

Прибуток страховика, що здійснює загальне страхування від страхової діяльності =

Доходи страховика, що здійснює загальне страхування від операційної (страхової діяльності) – Витрати страховика, що здійснює загальне страхування, пов’язані із здійсненням операційної (страхової) діяльності.

Прибуток страховика від страхової діяльності відображається у Звіті про доходи і витрати страховика рядок 410 «Фінансовий результат основної діяльності».

Величина прибутку (збитку) від страхової діяльності

Доходи від страхової діяльності = Сума заробленої страхової премії + Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування + Комісійна винагорода за страхове посередництво.

Доходи від страхової діяльності = 250+45+25 = 320 тис. грн..

Витрати від страхової діяльності = Відрахування до централізованих страхових резервних фондів + Аквізиційні витрати + Відрахування до резерву збитків + Сума сплаченого страхового відшкодування + Ліквідаційні витрати.

Витрати від страхової діяльності = 20+120+35+155+90= 420 тис. грн..

Збиток від страхової діяльності = 320 – 420 = - 100 тис. грн..

Величина прибутку (збитку) від нестрахової діяльності

Доходи від нестрахової діяльності = Доходи від депозитів + Доходи від нерухомості + Доходи від врегулювання регресних позовів.

Доходи від нестрахової діяльності = 139+98 + 39 = 276 тис. грн..

Витрати від нестрахової діяльності = Комісійна винагорода за банківські послуги.

Прибуток від нестрахової діяльності = 276 – 0 = 276 тис. грн..

4. Визначити обсяг резерву незароблених премій страховика та частку перестраховика в цьому резерві станом на 01.11.2006 р. та 01.01.2007 р. методом 1/24, виходячи з наступних даних:

Період,

місяць/рік

Сума отриманих страхових премій за договорами страхування,

тис. грн.

Сума отриманих страхових премій за договорами перестрахування,

тис. грн.

Сума премій, переданих у перестрахування, тис. грн.

червень 2006 р.

120

10

50

липень 2006 р.

75

30

35

серпень 2006 р.

155

15

30

вересень 2006 р.

65

45

55

жовтень 2006 р.

90

30

-

листопад 2006 р.

230

-

150

грудень 2006 р.

300

24

110

січень 2007 р.

-

55

10

лютий 2007 р.

50

50

45

березень 2007 р.

75

23

-

Розв’язок:

Метод 1/24 – «паушальний метод» розраховується за такою формулою:

РНП кін = 1/24СП1 + 3/24СП2 + 5/24СП3 + …+ 23/24СП12

де РНП кін – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду.

СП – страхова премія, що надійшла у кожному місяці поточного року.

індекси від 1 до 12 – номери місяців, починаючи із січня і закінчуючи груднем поточного року.

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.11.2006:

РНП01.11.2006 = 15/24 * (120+10) + 17/24*(75+30) + 19/24*(155+15) +21/24*(65+45)+23/24*(90+30) = 81,25+74,37+134,58+96,25+114,99 = 501,44 тис. грн..

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.01.2007:

РНП01.01.2007 = 11/24*(120+10) + 13/24*(75+30)+15/24*(155+15)+17/24*(65+45)+19/24*(90+30)+21/24*230+23/24*(300+24) = 59,58+56,87+106,25+77,92+94,99+201,25+310,49 = 907,35 тис. грн..

Частка перестраховика в цьому резерві станом на 01.11.2006:

ЧП01.11.2006 = 15/24*50+17/24*35+19/24*30+21/24*55+23/24*0 = 31,25+24,79+23,75+48,12+0 = 127,91 тис. грн..

Частка перестраховика в цьому резерві станом на 01.01.2007:

ЧП 01.01.2007= 11/24*50+13/24*35+15/24*30+17/24*55+19/24*0+21/24*150+23/24*110 = 22,92+18,96+18,75+38,96+0+131,25+105,42 = 336,26 тис. грн..

5. Визначити фактичний та нормативний запаси платоспроможності і з’ясувати чи виконує страховик вимоги Закону України «Про страхування» щодо платоспроможності, виходячи із наступних даних за результатами роботи в 2006 р.:

                тис. грн.

Сума страхових премій

1260

Сума премій, що надійшли протягом року за договорами перестрахування

480

Сума премій, переданих в перестрахування

120

Сума страхових технічних резервів

1265

Валюта балансу

6500

Сума нематеріальних активів

 120

Сума нестрахових зобов’язань

1500

Сума сплаченого страхового відшкодування

850

в т.ч. за договорами перестрахування

500

Повернені суми з технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій

76

Сума доходів від депозитного вкладу в банк

245

Дохід від здачі майна в оренду

164

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

50

Сума коштів, повернених з централізованого резервного фонду

68

Розв’язок

Обчислення фактичного запасу платоспроможності:

ФЗП = А – Ан – З, де ФЗП – фактичний запас платоспроможності (нетто-активи). А – загальна сума активів (рядок 280 балансу). Ан – сума нематеріальних активів (рядок 010 балансу). З – загальна сума зобов’язань (сума рядків 430, 480, 620, 630 балансу).

ФЗП = 6500-120-1500-1265 = 3615 тис. грн..

Обчислення нормативного запасу платоспроможності для страховика, який здійснює загальне (ризикове) страхування:

Нормативний запас платоспроможності таких страховиків, за вимогами законодавства, обчислюється двома способами:

1) на базі страхових премій;       2) на базі страхових виплат.

Для подальшого порівняння з фактичним запасом платоспроможності обирається більша з отриманих величин.

Перший спосіб:

НЗП1 = 0,18 * (СП – 0,5*СПП),  де НЗП 1 – нормативний розрахунковий запас платоспроможності на підставі страхових премій; СП – сума надходжень страхових премій протягом звітного періоду; СПП – сума страхових премій, переданих у перестрахування протягом звітного року.

НЗП1 = 0,18 * (1260+480 – 0,5*120) = 1680 тис. грн..

Другий спосіб:

НЗП2 = 0,26 * (СВ – 0,5*СВП),

де НЗП2 - нормативний розрахунковий запас платоспроможності на підставі страхових виплат;

СВ – сума страхових виплат, здійснених страховиком протягом звітного періоду;

СВП – сума страхових виплат, компенсованих перестраховиками протягом звітного періоду.

НЗП2 = 0,26 * 850 = 221 тис. грн..

Виходячи з розрахунків, страхова компанія повинна мати нормативний запас платоспроможності на рівні 1680 тис. грн.. Фактичний запас платоспроможності складає 3615 тис. грн.. Отже, компанія має значне перевищення запасу платоспроможності над нормативом, що свідчить про її платоспроможність.

Відповідно до ЗУ «Про страхування» ст.. 30:

Страховики зобов’язання дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності:

- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

6. Власник автомобіля «Audi» уклав договір страхування авто-каско на 75 тис. грн. за страховим тарифом 7,5 %. Безумовна франшиза за ризиком «Викрадення» складає 10 %, а за всіма іншими – 2 %. В результаті ДТП на думку страхувальника автомобіль було пошкоджено на суму 15 тис. грн. Витрати на евакуатор склали 0,5 тис. грн. Винною стороною ДТП страхувальник не є. Після проведення ремонту СТО виставила рахунок 13,9 тис. грн. Винна сторона компенсувала 2,5 тис. грн. Визначити суму страхового регресу.

Розв’язок:

Розмір безумовної франшизи = 75 000 * 2% = 1500 грн.

Сума страхового регресу = 13 900 + 500 – 1 500 – 2 500 = 10 400 грн.

7. Визначити величину прибутку від страхової діяльності, виходячи з наступних даних:

                 тис. грн.    

Резерв незаробленої премії на початок 2006 року

3050

Сума виплат, компенсованих перестраховиками

200

Відрахування в резерв збитків

120

Резерв збитків на кінець 2006 року

50

Комісійна винагорода за передачу ризиків на перестрахування

135

Резерв незаробленої премії на кінець 2006 року

4150

Аквізиційні витрати

300

Комісійна винагорода за банківське обслуговування

156

Надходження премій за договорами страхування

3690

Сума страхового відшкодування

670

Сума премій, переданих перестраховикам

900

Інкасаційні витрати

100

Відрахування в централізовані страхові резервні фонди

69

Резерв збитків на початок 2006 року

159

Надходження премій за договорами перестрахування

350

Розв’язок

Зароблена страхова премія = (РНП поч.. – ЧП поч..) + (СП зв. пер. – ПП зв. пер.) – (РНП кін. – ЧП кін.),

де ЗП на зв. дату – зароблені страхові премії на звітну дату;

РНП поч.. – резерв незароблених премій на початок звітного періоду; ЧП поч.. – частка перестраховика у резерві незароблених премій на початок звітного періоду;

СП зв. пер. – страхові премії, що надійшли у звітному періоді;

ПП зв. пер. – страхові премії, передані перестраховикам у звітному періоді; РНП кін. – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду; ЧП кін. – частка перестраховика у резерві незароблених премій на кінець звітного періоду.

Зароблена страхова премія = 3050 + (3690 + 350 - 900) – 4150 = 3050 + 3140 – 4150 = 2040 грн.

Доходи від страхової діяльності = Зароблена страхова премія + Сума виплат, компенсованих перестраховиками + Комісійна винагорода за передачу ризиків на перестрахування.

Доходи від страхової діяльності = 2040 + 200 + 135 = 2375 тис. грн..

Витрати від страхової діяльності = Відрахування в резерв збитків + Аквізиційні витрати + Сума страхового відшкодування + Інкасаційні витрати + Відрахування в централізовані страхові резервні фонди + Комісійна винагорода за банківське обслуговування.

Послуги банку – це ліквідаційні витрати.

Витрати від страхової діяльності = 120 + 300 + 670 + 100 + 69 + 156 = 1415 тис. грн..

Прибуток від страхової діяльності = 2375 – 1415 = 960 тис. грн..

8. Страхова компанія «Оріон-Життя» уклала:

 •  10 січня 2008 року договір страхування життя на строк 21 рік із страховою сумою 100 тис. грн., величина щоквартального внеску складає 1 тис. грн.
 •  11 січня 2008 року договір страхування життя на строк 11 років із страховою сумою 75 тис. грн., величина щомісячного внеску складає 0,5 тис. грн.
 •  31 березня 2008 року договір змішаного страхування життя на строк 9 років із страховою сумою 15 тис. грн., величина щомісячного внеску складає 0,01 тис. грн.
 •  11 квітня 2008 року договір весільного страхування строком на 11 років із страховою сумою 250 тис. грн., величина щоквартального внеску 1,5 тис. грн.
 •  10 березня страхувальник Іванов достроково розірвав договір страхування життя. Сума сплачених страхових премій склала 14,8 тис. грн., викупна сума склала 12 тис. грн.

Необхідно визначити суму сплаченого податку на прибуток за 1 квартал 2008 року.

Розв’язок

Відповідно до Закону України «Про оподаткуванням прибутку підприємств», стаття 7, п. 7.2., пп. 7.2.1.:

Дохід отриманий внаслідок виконання  договорів  з довгострокового страхування життя та пенсійного  страхування  у  межах недержавного пенсійного забезпечення у разі виконання вимог до таких договорів за ставкою 0 відсотків.

Вимоги до таких договорів:

1. Договір довгострокового страхування життя – договір страхування життя строком на 10 років і більше, який містить умову сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менш як 5 років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що провадяться у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до встановлення застрахованій особі інвалідності I групи, при цьому страхова виплата провадиться незалежно від терміну сплати страхових внесків (платежів, премій).

2. Недержавне  пенсійне  забезпечення  -  пенсійне забезпечення, яке здійснюється недержавними пенсійними фондами, страховими організаціями та банками відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Під такі вимоги підпадають договори заключені за 10 січня 2008 р. та 11 січня 2008 року.

Сума податку на прибуток:

1 000 * 0% = 0 грн.

1 500 * 0% = 0 грн.

У разі порушення вимог договору довгострокового страхування життя, в тому числі їх дострокового розірвання, доходи, одержані страховиком за такими договорами, оподатковуються за ставкою 3 відсотки у податковому періоді, в якому відбувся факт такого порушення, з нарахуванням пені на суму податкового боргу, розрахованої з початку податкового періоду, наступного за податковим періодом, на який припадає отримання таких доходів страховиком, до дня їх включення до валового доходу такого страховика.

Сума податку на прибуток

10 * 3% = 0,3 грн.

14 800 * 3% = 444 грн.

Сума податку на прибуток = 444 + 0,30 = 444,30 грн.

9. Визначити фактичний та нормативний запаси платоспроможності і з’ясувати чи виконує страховик вимоги Закону України «Про страхування» щодо платоспроможності, виходячи із наступних даних за результатами роботи в 2006 р.:

                                                                                                      тис. грн.

Сума премій, що надійшла протягом року за договорами перестрахування

650

Сума страхових премій

1350

Дохід від здачі майна в оренду

173

Сума доходів від депозитного вкладу в банк

540

Сума коштів, повернених з централізованого резервного фонду

37

Сума страхових технічних резервів

2000

Валюта балансу

5500

Сума нематеріальних активів

   255

Сума нестрахових зобов’язань

1500

Сума сплаченого страхового відшкодування

700

Сума премій, переданих  в перестрахування

     500

в т.ч. за договорами перестрахування

250

Повернені суми з технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій

50

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

72

Розв’язок:

Обчислення фактичного запасу платоспроможності:

ФЗП = А – Ан – З, де

ФЗП – фактичний запас платоспроможності (нетто-активи).

А – загальна сума активів (рядок 280 балансу).

Ан – сума нематеріальних активів (рядок 010 балансу).

З – загальна сума зобов’язань (сума рядків 430, 480, 620, 630 балансу).

ФЗП = 5 500 – 255 – 1 500 – 2 000 = 1 745 тис. грн..

Обчислення нормативного запасу платоспроможності для страховика, який здійснює загальне (ризикове) страхування:

Нормативний запас платоспроможності таких страховиків, за вимогами законодавства, обчислюється двома способами:

1) на базі страхових премій;

2) на базі страхових виплат.

Для подальшого порівняння з фактичним запасом платоспроможності обирається більша з отриманих величин.

Перший спосіб:

НЗП1 = 0,18 * (СП – 0,5*СПП),

де НЗП 1 – нормативний розрахунковий запас платоспроможності на підставі страхових премій;

СП – сума надходжень страхових премій протягом звітного періоду;

СПП – сума страхових премій, переданих у перестрахування протягом звітного року.

НЗП1 = 0,18 * (650+1350– 0,5*500) = 315 тис. грн..

Другий спосіб:

НЗП2 = 0,26 * (СВ – 0,5*СВП),

де НЗП2 - нормативний розрахунковий запас платоспроможності на підставі страхових виплат;

СВ – сума страхових виплат, здійснених страховиком протягом звітного періоду;

СВП – сума страхових виплат, компенсованих перестраховиками протягом звітного періоду.

НЗП2 = 0,26 * 700 = 182 тис. грн..

Виходячи з розрахунків, страхова компанія повинна мати нормативний запас платоспроможності на рівні 315 тис. грн.. Фактичний запас платоспроможності складає 1 745 тис. грн.. Отже, компанія має значне перевищення запасу платоспроможності над нормативом, що свідчить про її платоспроможність.

Відповідно до ЗУ «Про страхування» ст.. 30:

Страховики зобов’язання дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності:- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

10.  Страхова компанія «Догмат-Життя» уклала:

 •  15 січня 2008 року договір страхування життя на строк 18 років із страховою сумою 70 тис. грн., величина щомісячного внеску складає 1 тис. грн.
 •  11 лютого 2008 року договір страхування життя на строк 18 років із страховою сумою 15 тис. грн., величина щомісячного внеску складає 0,2 тис. грн.
 •  31 березня 2008 року договір змішаного страхування життя на строк 9 років із страховою сумою 15 тис. грн., величина щомісячного внеску складає 0,01 тис. грн.
 •  11 квітня 2008 року договір весільного страхування строком на 11 років із страховою сумою 250 тис. грн.; величина квартального внеску 1,5 тис. грн.
 •  1 травня укладено договір страхування життя на строк 5 років із страховою сумою 7 тис. грн. величина щомісячного внеску 0,1 тис. грн.

Необхідно визначити величину податку на прибуток за 1 півріччя 2008 року.

Розв’язок:

Договори за 15 січня 2008 року, 11 лютого 2008 року та 11 квітня 2008 року оподатковуються за ставкою 0%.

Договори за 31 березня 2008 року та 1 травня 2008 року за ставкою 3%, оскільки не виконується законодавча вимога щодо терміну дії договору.

Сума податку на прибуток:

1 000 * 6 міс. * 0% = 0 грн.

200 * 5 міс. * 0% = 0 грн.

1 500 * 2 квартали * 0% = 0 грн.

10 * 4 міс. * 3% = 1,2 грн.

100 * 2 міс. * 3% = 6 грн.

Загальна сума податку на прибуток = 1,2+6 = 7,2 грн.

12. Власник автомобіля «Toyota Camry» уклав договір страхування авто-каско на 210 тис. грн. за страховим тарифом 7,0 %. Безумовна франшиза за ризиком «Викрадення» складає 8 %, а за всіма іншими – 1 %. В результаті ДТП за попередніми підрахунками страхувальника автомобіль було пошкоджено на суму 45 тис. грн. Витрати за послуги евакуатора склали 0,5 тис. грн. Винуватцем ДТП є третя особа. Після проведення ремонту СТО виставила рахунок на суму 39,9 тис. грн. Винна сторона компенсувала 12,5 тис. грн. Визначити суму страхового регресу.

Розв’язок:

Безумовна фрашниза = 210 000 * 1% = 2 100 грн.

Сума регресу = 39 900 + 500 – 2 100 – 12 500 = 25 800 тис. грн..

13. Необхідно визначити величину прибутку від страхової діяльності та розмір податку на прибуток, що має бути сплачений страховою компанією «Гарантія», яка здійснює ризикові види страхування, за наслідками роботи у звітному періоді, виходячи з наступних даних (тис. грн.):

 •  сума премій, що надійшли протягом року за договорами страхування – 400;
 •  сума заробленої страхової премії – 165;
 •  частка перестраховика в резервах страховика – 35;
 •  комісійна винагорода від перестраховика – 18;
 •  сума премій, що надійшли протягом року за договорами перестрахування – 50;
 •  повернені суми з резерву збитків – 30;
 •  сума доходів від депозитного вкладу в банк – 245;
 •  сума премії, сплаченої перестраховикам – 100;
 •  сума коштів, повернених з централізованого резервного фонду – 48;
 •  дохід від акцій – 90;
 •  витрати на ведення справи – 32;
 •  сума резерву незароблених премій – 114;
 •  сума сплаченого страхового відшкодування – 85;

в тому числі сплачено перестраховиками – 30;

 •  відрахування в централізовані страхові резерви – 55.

Розв’язок

Величина прибутку від страхової діяльності = Доходи від страхової діяльності – Витрати від страхової діяльності.

Доходи від страхової діяльності = Сума заробленої страхової премії + Комісійна винагорода від перестраховика + Повернені суми з резерву збитків + Сума коштів, повернених з централізованого резервного фонду + Сплачено перестраховиками відшкодування.

Доходи від страхової діяльності = 165+18+30+48 + 30 = 291 тис. грн..

Витрати від страхової діяльності = Витрати на ведення справи + сума сплаченого страхового відшкодування + відрахування в централізовані страхові резерви.

Витрати від страхової діяльності = 32+85+55 = 172 тис. грн..

Прибуток від страхової діяльності = 291 – 172 = 119 тис. грн..

Об’єкт оподаткування – валовий дохід.

Валовий дохід = Сума премій отриманих за договорами страхування та перестрахування – премії передані страховикам резидентам.

Податок на прибуток від страхової діяльності:

Валовий дохід = 400 + 50 – 100 = 350 тис. грн..

Сума податку на прибуток від страхової діяльності = 350 тис. грн.. * 3% = 10,5 тис. грн..

Прибуток від нестрахової діяльності = 245+90 = 335 тис. грн..

Податок на прибуток від нестрахової діяльності = 335 * 25% = 83,75 тис. грн..

14. Страхова компанія «Страховий захист» протягом 2007 року отримала наступні грошові надходження:

тис. грн.

Страхові премії за договорами довгострокового страхування життя

15670

Інвестиційний дохід від розміщення коштів страхових резервів

4570

Емісійний дохід

30

Страхові премії за іншими договорами страхування життя

6210

Інвестиційний дохід від розміщення власних коштів

40

Доходи від реалізації нематеріальних активів

10

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

560

Премії за довгостроковими договорами перестрахування

3460

Визначити загальну величину податку на прибуток, яку має сплатити страхова компанія, якщо вона намагається мінімізувати свої податкові зобов’язання.

Розв’язок

Податок на прибуток

15 670 * 0% = 0 грн.

4570 * (1-0,15)*(1-0,85) * 25% = 145,67 тис. грн..

6210 * 3% = 186,3 тис. грн..

40 * 25% = 10 тис. грн..

10 * 25% = 2,5 тис. грн..

3 460 * 0% = 0 грн.

Емісійний дохід не враховується, збільшує додатковий капітал.

Комісійні винагороди за передачу ризиків не враховуються, це прибуток страховика, але не валови й дохід.

15. Визначити обсяг резерву незароблених премій страховика та частку перестраховика в цьому резерві на 01.02.2007 р. та 01.07.2007 р. методом «плаваючих» кварталів, виходячи з наступних даних:

Період,

місяць/рік

Сума отр стр  премій за дог стр, тис. грн.

Сума отр стр премій за дог перестр, тис. грн.

Сума премій, переданих у перестрахування, тис. грн.

липень 2006 р.

50

10

5

серпень 2006 р.

-

5

-

вересень 2006 р.

125

45

50

жовтень 2006 р.

230

50

200

листопад 2006 р.

180

100

50

грудень 2006 р.

215

70

100

січень 2007 р.

250

125

235

лютий 2007 р.

270

-

100

березень 2007 р.

208

32

50

квітень 2007 р.

224

46

46

травень 2007 р.

300

10

100

червень 2007 р.

100

25

30

липень 2007 р.

80

20

15

Розв’язок:

Метод «плаваючих» кварталів – метод 1/4 – «паушальний метод» можна обчислити за такою формулою:

РНП кін. = 1/4 СП1 + 2/4 СП2 + 3/4 СП3,

де РНП кін. – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду (тобто, на звітну дату);

СП1 – надходження страхових премій у перші три місяці розрахункового періоду;

СП2 – надходження страхових премій у наступні три місяці розрахункового періоду;

СП3 – надходження страхових премій у останні три місяці розрахункового періоду.

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.02.2007 р.

РНП01.02.2007  = 1/4 * (50+10) + 2/4 * (5 + (125+45) + (230+50)) + 3/4 * ((180+100) + (215+70) + (250+125)) = 60*1/4 + 2/4* 455 + 3/4* 940 = 947,5  тис. грн..

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.07.2007 р.

РНП 01.07.2007 = 1/4 * ((230+50) + (180+100) + (215+70)) + 2/4 * ((250+125) + 270 + (208+32)) + 3/4 * ((224+46) + (300+10) + (100+25)) = 1/4 * 845 + 2/4 * 885 + 3/4 * 705 = 1182,57 тис. грн..

Частка перестраховика в резерві незароблених премій страховика станом на 01.11.2006

ЧП 01.02.2007  = 1/4 * 5 + 2/4 * (50 + 200) + 3/4*(50+100+235) = 1/4*5 + 2/4*250 + 3/4* 385  = 415 тис. грн..

Частка перестраховика в резерві незароблених премій страховика станом на 01.07.2007 р.

ЧП 01.07.2007 = 1/4*(200+50+100) + 2/4* (235+100+50) + 3/4 *(46+100+30) = 87,5+192,5+132 = 412 тис. грн..

16. Визначити фактичний та нормативний запаси платоспроможності і з’ясувати чи виконує страховик вимоги Закону України «Про страхування» щодо платоспроможності, виходячи із наступних даних за результатами роботи в 2007 р.:                                                                                                    тис. грн.

Сума страхових премій

2100

Сума премій, що надійшли протягом року за договорами перестрахування

310

Сума премій, переданих  в перестрахування

     670

Сума математичних резервів

1050

Валюта балансу

7510

Сума нематеріальних активів

   70

Сума нестрахових зобов’язань

1780

Сума сплаченого страхового відшкодування

360

в т.ч. за договорами перестрахування

160

Сума доходів від депозитного вкладу в банк

1100

Дохід від здачі майна в оренду

260

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

50

Розв’язок

Задача буде розв’язана, виходячи з того, що це страхова компанія, яка займається страхуванням життя, оскільки в умові наявні данні по математичних резервах.

Показник фактичного запасу платоспроможності обчислюється однаково для страховиків, які здійснюють страхування життя, і для страховиків, що здійснюють загальне (ризикове) страхування.

Обчислення фактичного запасу платоспроможності:

ФЗП = А – Ан – З, де

ФЗП – фактичний запас платоспроможності (нетто-активи).

А – загальна сума активів (рядок 280 балансу).

Ан – сума нематеріальних активів (рядок 010 балансу).

З – загальна сума зобов’язань (сума рядків 430, 480, 620, 630 балансу).

ФЗП = 7510 – 70 – 1780 – 1050 = 4610 тис. грн..

Обчислення нормативного запасу платоспроможності для страховика, який здійснює страхування життя:

Для страховиків, які здійснюють страхування життя, розрахунковий нормативний запас платоспроможності має становити 5% величини резервів довгострокових зобов’язань (математичного резерву).

Нормативний запас платоспроможності = 1050 * 5% = 52,5 тис. грн..

Відповідно до ЗУ «Про страхування» ст.. 30:

Страховики зобов’язання дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності:

- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

Виходячи з розрахунків, страхова компанія повинна мати нормативний запас платоспроможності на рівні 52,5 тис. грн... Фактичний запас платоспроможності складає 4610 тис. грн.. Отже, компанія має значне перевищення запасу платоспроможності над нормативом, що свідчить про її платоспроможність.

17. Визначити величину прибутку від страхової та нестрахової діяльності, виходячи з наступних даних:                                                                                                    тис. грн.

Аквізиційні витрати

175

Відрахування до централізованих страхових резервних фондів

20

Інкасаційні витрати

45

Сума резерву незароблених премій

900

Доходи від нерухомості

102

Сума резерву збитків

198

Доходи від банківських депозитів

146

Відрахування до резерву збитків

35

Комісійна винагорода за банківські послуги

21

Сума сплаченого страхового відшкодування

201

Ліквідаційні витрати

90

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

67

Сума премій, переданих перестраховикам

219

Комісійна винагорода страховим посередникам

34

Доходи від врегулювання регресних позовів

20

Сума заробленої страхової премії

780

Величина прибутку від страхової діяльності = Доходи від страхової діяльності – Витирати від страхової діяльності.

Доходи від страхової діяльності = Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування + Сума заробленої страхової премії.

Доходи від страхової діяльності = 67+780 = 847 тис. грн..

Витирати від страхової діяльності = Аквізиційні витрати + Відрахування до централізованих страхових резервних фондів + Інкасаційні витрати + Відрахування до резерву збитків + Сума сплаченого страхового відшкодування + Ліквідаційні витрати.

Витирати від страхової діяльності = 175+20+45+35+201+90 = 566 тис. грн..

Прибуток від страхової діяльності = 847 – 566 = 281 тис. грн..

Прибуток від нестрахової діяльності = 102+146 + 20 = 268 тис. грн..

Банківські послуги та комісійні посередникам вже включені до ліквідаційних ті аквізаційних витрат.

18. Визначити обсяг резерву незароблених премій страховика та частку перестраховика в цьому резерві станом на 01.09.2006 р. та 01.02.2007 р. методом 1/24, виходячи з наступних даних:

Період,

місяць/рік

Сума отриманих страхових премій за договорами страхування,

тис. грн.

Сума отриманих страхових премій за договорами перестрахування,

тис. грн.

Сума премій, переданих у перестрахування, тис. грн.

червень 2006 р.

125

15

50

липень 2006 р.

105

30

35

серпень 2006 р.

95

-

70

вересень 2006 р.

60

45

55

жовтень 2006 р.

50

30

-

листопад 2006 р.

230

-

150

грудень 2006 р.

450

20

-

січень 2007 р.

-

-

10

лютий 2007 р.

50

50

45

березень 2007 р.

75

30

-

Розв’язок:

Метод 1/24 – «паушальний метод» розраховується за такою формулою:

РНП кін = 1/24СП1 + 3/24СП2 + 5/24СП3 + …+ 23/24СП12

де РНП кін – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду.

СП – страхова премія, що надійшла у кожному місяці поточного року.

індекси від 1 до 12 – номери місяців, починаючи із січня і закінчуючи груднем поточного року.

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.09.2006:

РНП01.09.2006 = 19/24 * (125+15) + 21/24 * (105+30) + 23/24 * 95 = 110,83 + 118,12 + 91,04 = 319,99 тис. грн..

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.02.2007:

РНП 01.02.2007 = 9/24 * (125+15) + 11/24 * (105+30) + 13/24 * 95 + 15/24*(60+45) + 17/24 * (50+30) + 19/24 * 230 + 21/24*(450+20) + 23/24*0 =  52,5+61,87+51,46+65,62+56,67+182,08+411,25 = 881,45 тис. грн..

Частка перестраховика в резерві незароблених премій станом на 01.09.2006 р.:

ЧП 01.09.2006 = 19/24 * 50 + 21/24 * 35 + 23/24 * 70 = 39,58+30,62+67,08 = 137,28 тис. грн..

Частка перестраховика в резерві незароблених премій станом на 01.02.2007:

ЧП 01.02.2007 = 9/24 * 50 + 11/24 * 35 + 13/24 * 70 + 15/24*55 + 17/24 * 0 + 19/24 * 150 + 21/24*0 + 23/24* 10 = 18,75+16,04+37,92+34,37+0+11,87+0+9,58 = 128,53 тис. грн..

20. 6. Страхова компанія «Гарант-Життя» уклала:

1. 15 квітня 2008 року договір страхування життя на строк 18 років із страховою сумою 80 тис. грн., величина щомісячного внеску складає 0,1 тис. грн.

2. 20 травня 2008 року договір страхування життя на строк 15 років із страховою сумою 50 тис. грн., величина щоквартального внеску складає 1,5 тис. грн.

3. 31 травня 2008 року договір змішаного страхування життя на строк 7 років із страховою сумою 25 тис. грн., величина щомісячного внеску складає 0,1 тис. грн.

4. 11 липня 2008 року договір весільного страхування строком на 18 років із страховою сумою 150 тис. грн., величина щоквартального внеску 1,2 тис. грн.

5. 10 серпня страхувальник Іванов достроково розірвав договір страхування життя. Сума сплачених страхових премій склала 25,5 тис. грн., викупна сума склала 20 тис. грн.

Необхідно визначити суму сплаченого податку на прибуток за 2 квартал 2008 року.

Розв’язок:

Сума податку на прибуток:

1) 300 *0% = 0 грн.

2) 1500 * 0% = 0 грн.

3) 200 * 3% = 6 грн.

Загальна сума податку на прибуток = 6 грн.

Липень і серпень наступний квартал

21. Визначити величину прибутку від страхової діяльності, виходячи з наступних даних:  тис. грн.                   

Резерв незаробленої премії на початок 2006 року

2090

Сума виплат, компенсованих перестраховиками

350

Відрахування в резерв збитків

146

Резерв збитків на кінець 2006 року

190

Комісійна винагорода за передачу ризиків на перестрахування

85

Резерв незаробленої премії на кінець 2006 року

3890

Частка перестраховиків у резерві незаробленої премії на кінець 2006 року

830

Комісійна винагорода за банківське обслуговування

127

Надходження премій за договорами страхування

4120

Сума страхового відшкодування

980

Сума премій, переданих перестраховикам

890

Інкасаційні витрати

35

Відрахування в централізовані страхові резервні фонди

75

Резерв збитків на початок 2006 року

143

Надходження премій за договорами перестрахування

459

Аквізиційні витрати

250

Розв’язок:

Прибуток від страхової діяльності = Доходи від страхової діяльності - Витрати від страхової діяльності

Доходи від страхової діяльності = Зароблена страхова премія + Сума виплат, компенсованих перестраховиками + Комісійна винагорода за передачу ризиків на перестрахування.

Зароблена страхова премія = (РНП поч.. – ЧП поч..) + (СП зв. пер. – ПП зв. пер.) – (РНП кін. – ЧП кін.),

де ЗП на зв. дату – зароблені страхові премії на звітну дату;

РНП поч.. – резерв незароблених премій на початок звітного періоду;

ЧП поч.. – частка перестраховика у резерві незароблених премій на початок звітного періоду;

СП зв. пер. – страхові премії, що надійшли у звітному періоді;

ПП зв. пер. – страхові премії, передані перестраховикам у звітному періоді;

РНП кін. – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду;

ЧП кін. – частка перестраховика у резерві незароблених премій на кінець звітного періоду.

Зароблена страхова премія = 2090 + (4120+459-890) – (3890-830) = 2090 + 3689 – 3060 = 2719 тис. грн..

Доходи від страхової діяльності = 2719 + 350+85 = 3154 тис. грн..

Витрати від страхової діяльності = Відрахування в резерв збитків + Сума страхового відшкодування + Інкасаційні витрати + Відрахування в централізовані страхові резервні фонди + Аквізиційні витрати + Комісійна винагорода за банківське обслуговування.

Витрати від страхової діяльності = 146+980+35+75+250 + 127  = 1613 тис. грн..

Прибуток від страхової діяльності = 3154 – 1613 = 1541 тис. грн..

22. Страхова компанія «Оріанда» спеціалізується на транспортному страхуванні. За І квартал 2008 року компанія зібрала 450 млн. грн. страхових премій та 90 млн. грн. премій за договорами перестрахування. 120 млн. грн. страхова компанія «Оріанда» передала перестраховикам, в тому числі перестраховикам-резидентам – 100 млн. грн., рейтинговим перестраховикам-нерезидентам – 5 млн. грн. та 15 млн. грн. – не рейтинговим перестраховикам-нерезидентам. Необхідно визначити величину податку на прибуток за І квартал 2008року.

Розв’язок:

Оподатковуваний дохід = ВД = 450 + 90 -100 = 440 млн. грн..

Податок на прибуток = 440 * 3% + 5 *0% + 15 * 12% =13,2+1,8 = 15 млн. грн..

24. Визначити фактичний та нормативний запаси платоспроможності і з’ясувати чи виконує страховик вимоги Закону України «Про страхування» щодо платоспроможності, виходячи із наступних даних за результатами роботи в 2007 р.:  тис. грн.

Сума страхових премій

4500

Сума премій, що надійшли протягом року за договорами перестрахування

1100

Сума премій, переданих  в перестрахування

     500

Сума математичних резервів

3050

Валюта балансу

7500

Сума нематеріальних активів

   310

Сума нестрахових зобов’язань

2230

Сума сплаченого страхового відшкодування

980

в т.ч. за договорами перестрахування

360

Сума доходів від депозитного вкладу в банк

1200

Дохід від здачі майна в оренду

50

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

130

Розв’язок:

Задача буде розв’язана, виходячи з того, що це страхова компанія, яка займається страхуванням життя, оскільки в умові наявні данні по математичних резервах.

Показник фактичного запасу платоспроможності обчислюється однаково для страховиків, які здійснюють страхування життя, і для страховиків, що здійснюють загальне (ризикове) страхування.

Обчислення фактичного запасу платоспроможності:

ФЗП = А – Ан – З, де

ФЗП – фактичний запас платоспроможності (нетто-активи).

А – загальна сума активів (рядок 280 балансу).

Ан – сума нематеріальних активів (рядок 010 балансу).

З – загальна сума зобов’язань (сума рядків 430, 480, 620, 630 балансу).

ФЗП = 7500 – 310 – 2230 – 3050  = 1910 тис. грн..

Обчислення нормативного запасу платоспроможності для страховика, який здійснює страхування життя:

Для страховиків, які здійснюють страхування життя, розрахунковий нормативний запас платоспроможності має становити 5% величини резервів довгострокових зобов’язань (математичного резерву).

Нормативний запас платоспроможності = 1910 * 5% = 95,5 тис. грн..

Відповідно до ЗУ «Про страхування» ст.. 30:

Страховики зобов’язання дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності:

- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

Виходячи з розрахунків, страхова компанія повинна мати нормативний запас платоспроможності на рівні 95,5 тис. грн... Фактичний запас платоспроможності складає 1910 тис. грн.. Отже, компанія має значне перевищення запасу платоспроможності над нормативом, що свідчить про її платоспроможність.

25. Визначити фактичний та нормативний запаси платоспроможності і з’ясувати чи виконує страховик вимоги Закону України «Про страхування» щодо платоспроможності, виходячи із наступних даних за результатами роботи в 2006 р.:    тис. грн.

Сума премій, що надійшла протягом року за договорами перестрахування

720

Сума страхових премій

2430

Дохід від здачі майна в оренду

125

Сума доходів від депозитного вкладу в банк

890

Сума коштів, повернених з централізованого резервного фонду

25

Сума страхових технічних резервів

2420

Валюта балансу

5950

Сума нематеріальних активів

   189

Сума нестрахових зобов’язань

1620

Сума сплаченого страхового відшкодування

980

Сума премій, переданих  в перестрахування

     710

в т.ч. за договорами перестрахування

350

Повернені суми з резерву збитків

42

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

91

Розв’язок

Обчислення фактичного запасу платоспроможності:

ФЗП = А – Ан – З, де

ФЗП – фактичний запас платоспроможності (нетто-активи).

А – загальна сума активів (рядок 280 балансу).

Ан – сума нематеріальних активів (рядок 010 балансу).

З – загальна сума зобов’язань (сума рядків 430, 480, 620, 630 балансу).

ФЗП = 5950-189-1620-2420 = 1721 тис. грн..

Обчислення нормативного запасу платоспроможності для страховика, який здійснює загальне (ризикове) страхування:

Нормативний запас платоспроможності таких страховиків, за вимогами законодавства, обчислюється двома способами:

1) на базі страхових премій;

2) на базі страхових виплат.

Для подальшого порівняння з фактичним запасом платоспроможності обирається більша з отриманих величин.

Перший спосіб:

НЗП1 = 0,18 * (СП – 0,5*СПП),

де НЗП 1 – нормативний розрахунковий запас платоспроможності на підставі страхових премій;

СП – сума надходжень страхових премій протягом звітного періоду;

СПП – сума страхових премій, переданих у перестрахування протягом звітного року.

НЗП1 = 0,18 * (720+2430 – 0,5*710) = 503,1 тис. грн..

Другий спосіб:

НЗП2 = 0,26 * (СВ – 0,5*СВП),

де НЗП2 - нормативний розрахунковий запас платоспроможності на підставі страхових виплат;

СВ – сума страхових виплат, здійснених страховиком протягом звітного періоду;

СВП – сума страхових виплат, компенсованих перестраховиками протягом звітного періоду.

НЗП2 = 0,26 * 980 = 254,8 тис. грн..

Виходячи з розрахунків, страхова компанія повинна мати нормативний запас платоспроможності на рівні 503,1 тис. грн.. Фактичний запас платоспроможності складає 1721 тис. грн.. Отже, компанія має значне перевищення запасу платоспроможності над нормативом, що свідчить про її платоспроможність.

Відповідно до ЗУ «Про страхування» ст.. 30:

Страховики зобов’язання дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності:

- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

26. Власник автомобіля «Audi» уклав договір страхування авто-каско на 120 тис. грн. за страховим тарифом 5,15 %. Безумовна франшиза за ризиком «Викрадення» складає 5 %, а за всіма іншими – 0,5 %. В результаті ДТП на думку страхувальника автомобіль було пошкоджено на суму 35 тис. грн. Витрати на евакуатор склали 1,5 тис. грн. Винною стороною ДТП страхувальник не є. Після проведення ремонту СТО виставила рахунок 32,5 тис. грн. Винна сторона компенсувала 20,5 тис. грн. Визначити суму страхового регресу.

Розв’язок:

Безумовна франшиза = 120 000 *0,5% = 600 грн.

Сума страхового регресу = 32 500 + 1500 – 600 – 20 500 = 12 900 грн.

27. Визначити обсяг резерву незароблених премій страховика та частку перестраховика в цьому резерві станом на 01.07.2006 р. та 01.01.2007 р. методом «плаваючих» кварталів, виходячи з наступних даних:

Період,

місяць/рік

Сума отриманих страхових премій за договорами страхування, тис. грн.

Сума отриманих страхових премій за договорами перестрахування, тис. грн.

Сума премій, переданих у перестрахування, тис. грн.

квітень 2006 р.

509

111

130

травень 2006 р.

560

240

115

червень 2006 р.

601

209

143

липень 2006 р.

590

110

150

серпень 2006 р.

500

200

110

вересень 2006 р.

690

230

-

жовтень 2006 р.

705

235

147

листопад 2006 р.

700

190

-

грудень 2006 р.

990

405

120

січень 2007 р.

195

-

-

Розв’язок:

Метод «плаваючих» кварталів – метод 1/4 – «паушальний метод» можна обчислити за такою формулою:

РНП кін. = 1/4 СП1 + 2/4 СП2 + 3/4 СП3,

де РНП кін. – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду (тобто, на звітну дату);

СП1 – надходження страхових премій у перші три місяці розрахункового періоду;

СП2 – надходження страхових премій у наступні три місяці розрахункового періоду;

СП3 – надходження страхових премій у останні три місяці розрахункового періоду.

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.07.2006 р.:

РНП01.07.2006 = 1/4*0 + 2/4 *0 + 3/4*((509+111) + (560+240) + (601+209)) = 3/4* 2230 = 1672,5 тис. грн..

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.01.2007 р.:

РНП 01.01.2007 = 1/4* ((509+111) + (560+240) + (601+209)) + 2/4*((590+110) + (500+200) + (690+230)) + 3/4*((705+235) + (700+190) + (990+405)) = 1/4*2230 + 2/4* 2320 + 3/4 * 3225 = 4136,25 тис. грн..

Частка перестраховика в резерві незароблених премій страховика станом на 01.07.2006 р.:

ЧП 01.07.2006 = 1/4*0 + 2/4*0 + 3/4 * (130+115+143) = 291 тис. грн..

Частка перестраховика в резерві незароблених премій страховика станом на 01.01.2007 р.:

ЧП 01.01.2007 = 1/4*(130+115+143) + 2/4* (150+110) + 3/4* (147+120) = 97+130+200,25 = 427,25 тис. грн..

28. Страхова компанія «Оріон-Життя» уклала:

1) 20 січня 2008 року договір страхування життя на строк 10 років із страховою сумою 100 тис. грн., величина щоквартального внеску складає 1 тис. грн.

2) 31 січня 2008 року договір страхування життя на строк 15 років із страховою сумою 50 тис. грн., величина щомісячного внеску складає 0,5 тис. грн.

3) 1 березня 2008 року договір змішаного страхування життя на строк 9 років із страховою сумою 15 тис. грн., величина щомісячного внеску складає 0,01 тис. грн.

4) 11 квітня 2008 року договір весільного страхування строком на 11 років із страховою сумою 250 тис. грн., величина щоквартального внеску 1,5 тис. грн.

5) 10 березня страхувальник Іванов достроково розірвав договір страхування життя. Сума сплачених страхових премій склала 20 тис. грн., викупна сума склала 15 тис. грн.

Необхідно визначити суму сплаченого податку на прибуток за 1 квартал 2008 року.

Розв’язок:

1) 1 000 * 0% = 0 грн.

2)  500 * 3 міс.* 0% = 0 грн.

3) 10 * 3% = 0,30 грн.

4) 20 000 *3% = 600 грн.

Сума сплаченого податку на прибуток = 600 + 0,3 = 600,3 грн.

29. Визначити величину прибутку від страхової та нестрахової діяльності, виходячи з наступних даних:тис. грн.

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

121

Ліквідаційні витрати

289

Сума заробленої страхової премії

1230

Відрахування до резерву збитків

41

Витрати на придбання нерухомості

25

Сума резерву збитків

309

Витрати на підготовку судових позовів

5

Аквізиційні витрати

243

Доходи від продажу нерухомості

98

Комісійна винагорода за банківські послуги

32

Сума сплаченого страхового відшкодування

290

Доходи від врегулювання регресних позовів

17

Відрахування до централізованих страхових резервних фондів

35

Доходи від банківських депозитів

525

Комісійна винагорода страховим посередникам

94

Сума резерву незароблених премій

1290

Інкасаційні витрати

21

Сума премій, переданих перестраховикам

397

Розв’язок:

Прибуток від страхової діяльності = Доходи від страхової діяльності – Витрати від страхової діяльності.

Доходи від страхової діяльності = Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування + Сума заробленої страхової премії.

Доходи від страхової діяльності = 121+1230 = 1351 тис. грн..

Витрати від страхової діяльності = Ліквідаційні витрати + Відрахування до резерву збитків + Аквізиційні витрати + Сума сплаченого страхового відшкодування + Відрахування до централізованих страхових резервних фондів + Інкасаційні витрати.

Витрати від страхової діяльності = 289+41+243+290+35+21 = 919 тис. грн..

Прибуток від страхової діяльності = 1351 – 919 = 432 тис. грн..

Доходи від нестрахової діяльності = Доходи від продажу нерухомості + Доходи від банківських депозитів + Доходи від врегулювання регресних позовів.

Доходи від нестрахової діяльності = 98+525 +17 = 640  тис. грн.. Витрати від нестрахової діяльності = 25 тис. грн..

Прибуток від нестрахової діяльності = 640 – 25 = 615 тис. грн..

30. Страхова компанія «Безпека» спеціалізується на морському страхуванні. За ІІ квартал 2007 року компанія зібрала 125 млн. грн. страхових премій та 35 млн. грн. премій за договорами перестрахування. 75 млн. грн. страхова компанія «Безпека» передала перестраховикам, в тому числі перестраховикам-резидентам – 20 млн. грн., рейтинговим перестраховикам-нерезидентам – 25 млн. грн. та 30 млн. грн. – не рейтинговим перестраховикам-нерезидентам. Необхідно визначити величину податку на прибуток за ІІ квартал 2007року.

Розв’язок:

ВД = 125+35 – 20 = 140 млн. грн..

Сума податку на прибуток = 140 * 3% + 25*0% + 30*12% = 4,2 + 3,6 = 7,8 млн. грн..

31. Визначити величину прибутку від страхової діяльності, виходячи з наступних даних:  тис. грн.                   

Резерв збитків на початок 2006 року

157

Відрахування в централізовані страхові резервні фонди

23

Сума премій, переданих перестраховикам

850

Резерв коливань збитковості

590

Сума страхового відшкодування

1125

Резерв незаробленої премії на кінець 2006 року

3840

Надходження премій за договорами перестрахування

670

Інкасаційні витрати

15

Комісійна винагорода за банківське обслуговування

130

Надходження премій за договорами страхування

3890

Аквізиційні витрати

230

Комісійна винагорода за передачу ризиків на перестрахування

53

Резерв незаробленої премії на початок 2006 року

2340

Сума виплат, компенсованих перестраховиками

230

Відрахування в резерв збитків

75

Частка перестраховиків у резерві незаробленої премії на кінець 2006 року

579

Резерв збитків на кінець 2006 року

78

Сума доходів від депозитного вкладу в банк

398

Розв’язок:

Прибуток від страхової діяльності = Доходи від страхової діяльності - Витрати від страхової діяльності

Доходи від страхової діяльності = Зароблена страхова премія + Комісійна винагорода за передачу ризиків на перестрахування + Сума виплат, компенсованих перестраховиками.

Зароблена страхова премія = (РНП поч.. – ЧП поч..) + (СП зв. пер. – ПП зв. пер.) – (РНП кін. – ЧП кін.),

де ЗП на зв. дату – зароблені страхові премії на звітну дату;

РНП поч.. – резерв незароблених премій на початок звітного періоду;

ЧП поч.. – частка перестраховика у резерві незароблених премій на початок звітного періоду;

СП зв. пер. – страхові премії, що надійшли у звітному періоді;

ПП зв. пер. – страхові премії, передані перестраховикам у звітному періоді;

РНП кін. – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду;

ЧП кін. – частка перестраховика у резерві незароблених премій на кінець звітного періоду.

Зароблена страхова премія = 2340 + (3890+670-850) – (3840-579) = 2789 тис. грн..

Доходи від страхової діяльності = 2789 + 53 + 230 = 3072 тис. грн..

Витрати від страхової діяльності = Відрахування в централізовані страхові резервні фонди + Сума страхового відшкодування + Інкасаційні витрати + Аквізиційні витрати + Відрахування в резерв збитків + Комісійна винагорода за банківське обслуговування.

Витрати від страхової діяльності = 23+1125+15+230+75 + 130 = 1598 тис. грн..

Прибуток від страхової діяльності = 3072 – 1598 = 1474 тис. грн..

32. Страхова компанія «Страховий захист» протягом 2007 року отримала наступні грошові надходження:

тис. грн.

Страхові премії за договорами довгострокового страхування життя

30560

Інвестиційний дохід від розміщення коштів страхових резервів

14500

Емісійний дохід

10200

Страхові премії за іншими договорами страхування життя

5000

Інвестиційний дохід від розміщення власних коштів

20450

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

950

Премії за довгостроковими договорами перестрахування

7450

Визначити загальну величину податку на прибуток, яку має сплатити страхова компанія, якщо вона намагається мінімізувати свої податкові зобов’язання.

Розв’язок:

Страхові премії за договорами довгострокового страхування життя = 30560 * 0% = 0 тис. грн.

Інвестиційний дохід від розміщення коштів страхових резервів = 14500 * (1-0,15)*(1-0,85) * 25% = 462,19 тис. грн..

Страхові премії за іншими договорами страхування життя = 5000 * 3% = 150 тис. грн..

Інвестиційний дохід від розміщення власних коштів = 20450 * 25% = 5112,5 тис. грн..

Премії за довгостроковими договорами перестрахування = 7450 * 0% = 0 тис. грн..

Емісійний дохід не враховується, збільшує додатковий капітал.

Комісійні винагороди за передачу ризиків не враховуються, це прибуток страховика, але не валови й дохід.

33. Необхідно визначити величину прибутку від страхової діяльності та розмір податку на прибуток, що має бути сплачений страховою компанією «Гарантія», яка здійснює ризикові види страхування, за наслідками роботи у звітному періоді, виходячи з наступних даних (тис. грн.):

 •  сума премій, що надійшли протягом року за договорами страхування – 1230;
 •  сума заробленої страхової премії – 675;
 •  частка перестраховика в резервах страховика – 145;
 •  сума доходів від депозитного вкладу в банк – 280;
 •  сума премії, сплаченої перестраховикам – 354;
 •  сума коштів, повернених з централізованого резервного фонду – 31;
 •  дохід від акцій – 438;
 •  комісійна винагорода від перестраховика – 42;
 •  сума премій, що надійшли протягом року за договорами перестрахування – 324;
 •  повернені суми з резерву збитків – 34;
 •  витрати на ведення справи – 280;
 •  сума резерву незароблених премій – 744;
 •  сума сплаченого страхового відшкодування – 295;

в тому числі сплачено перестраховиками – 78;

 •  відрахування в централізовані страхові резервні фонди – 28.

Розв’язок:

Доходи від страхової діяльності = Сума заробленої страхової премії + Сума коштів, повернених з централізованого резервного фонду + Комісійна винагорода від перестраховика + Повернені суми з резерву збитків.

Доходи від страхової діяльності = 675+31+42+34 = 782 тис. грн..

Витрати від страхової діяльності = Витрати на ведення справи + Сума сплаченого страхового відшкодування + Відрахування в централізовані страхові резервні фонди.

Витрати від страхової діяльності = 280+295+28 = 603 тис. грн..

Прибуток від страхової діяльності = 782-603 = 179 тис. грн..

Податок на прибуток = 179*3% = 5,37 тис. грн..

Дохід від іншої діяльності = Сума доходів від депозитного вкладу в банк + Дохід від акцій

Дохід від іншої діяльності = 280+438 = 718 тис. грн..

Податок на прибуток = 718 * 25% = 179,5 тис. грн..

34.  Визначити фактичний та нормативний запаси платоспроможності і з’ясувати чи виконує страховик вимоги Закону України «Про страхування» щодо платоспроможності, виходячи із наступних даних за результатами роботи в 2007 р.:     тис. грн.

Сума страхових премій

10500

Сума премій, що надійшли протягом року за договорами перестрахування

2410

Сума премій, переданих  в перестрахування

     1070

Сума математичних резервів

11050

Валюта балансу

15000

Величина резерву належних виплат страхових сум

100

Сума нематеріальних активів

   310

Сума нестрахових зобов’язань

3200

Сума сплаченого страхового відшкодування

1280

в т.ч. за договорами перестрахування

250

Сума доходів від депозитного вкладу в банк

2365

Дохід від здачі майна в оренду

790

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

450

Розв’язок:

Задача буде розв’язана, виходячи з того, що це страхова компанія, яка займається страхуванням життя, оскільки в умові наявні данні по математичних резервах.

Показник фактичного запасу платоспроможності обчислюється однаково для страховиків, які здійснюють страхування життя, і для страховиків, що здійснюють загальне (ризикове) страхування.

Обчислення фактичного запасу платоспроможності:

ФЗП = А – Ан – З, де

ФЗП – фактичний запас платоспроможності (нетто-активи).

А – загальна сума активів (рядок 280 балансу).

Ан – сума нематеріальних активів (рядок 010 балансу).

З – загальна сума зобов’язань (сума рядків 430, 480, 620, 630 балансу).

ФЗП = 15000 – 310 – 3200 – 11050 = 440 тис. грн..

Обчислення нормативного запасу платоспроможності для страховика, який здійснює страхування життя:

Для страховиків, які здійснюють страхування життя, розрахунковий нормативний запас платоспроможності має становити 5% величини резервів довгострокових зобов’язань (математичного резерву).

Нормативний запас платоспроможності = 11050 * 5% = 552,5 тис. грн..

Відповідно до ЗУ «Про страхування» ст.. 30:

Страховики зобов’язання дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності:

- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

Виходячи з розрахунків, страхова компанія повинна мати нормативний запас платоспроможності на рівні 552,5 тис. грн... Фактичний запас платоспроможності складає 440 тис. грн.. Отже, компанія має значне запасу платоспроможності нижчий над нормативом, що свідчить про її низьку платоспроможність.

36. Власник автомобіля «ВАЗ 2107» уклав договір страхування авто-каско на 50 тис. грн. за страховим тарифом 5,5 %. Безумовна франшиза за ризиком «Викрадення» складає 5 %, а за всіма іншими – 1 %. В результаті ДТП на думку страхувальника автомобіль було пошкоджено на суму 5 тис. грн. Витрати на евакуатор склали 0,1 тис. грн. Винною стороною ДТП є третя особа. Після проведення ремонту СТО виставила рахунок 12 тис. грн. Винна сторона компенсувала 10,5 тис. грн. Визначити суму страхового регресу.

Розв’язок:

Безумовна франшиза = 50 000 * 1% = 500 грн.

Сума страхового регресу = 12 000 + 100 – 500 - 10500 = 1100 грн.

38. Визначити обсяг резерву незароблених премій страховика та частку перестраховика в цьому резерві станом на 01.09.2006 р. та 01.01.2007 р. методом 1/24, виходячи з наступних даних:

Період,

місяць/рік

Сума отриманих страхових премій за договорами страхування,

тис. грн.

Сума отриманих страхових премій за договорами перестрахування,

тис. грн.

Сума премій, переданих у перестрахування, тис. грн.

червень 2006 р.

120

10

50

липень 2006 р.

75

30

35

серпень 2006 р.

155

15

30

вересень 2006 р.

65

45

55

жовтень 2006 р.

90

30

-

листопад 2006 р.

230

-

150

грудень 2006 р.

300

24

110

Розв’язок:

Метод 1/24 – «паушальний метод» розраховується за такою формулою:

РНП кін = 1/24СП1 + 3/24СП2 + 5/24СП3 + …+ 23/25СП12

де РНП кін – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду.

СП – страхова премія, що надійшла у кожному місяці поточного року.

індекси від 1 до 12 – номери місяців, починаючи із січня і закінчуючи груднем поточного року.

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.09.2006:

РНП01.09.2006 = 19/24*(120+10) + 21/24 * (75+30) +23/24 * (155+15) = 102,92+91,87+162,92 = 357,71 тис. грн..

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.01.2007:

РНП 01.01.2007 = 11/24*(120+10) + 13/24*(75+30) + 15/24*(155+15) + 17/24*(65+45) + 19/24*(90+30) + 21/24 * 230 + 23/24 * (300+24) = 59,58+56,87+106,25+77,92+87,08+201,25+310,49 = 899,44 тис. грн..

Частка перестраховика в резерві незароблених премій станом на 01.09.2006 р.:

ЧП 01.09.2006 = 19/24* 50+21/24*35 + 23/24*30 = 98,95 тис. грн..

Частка перестраховика в резерві незароблених премій станом на 01.01.2007:

ЧП 01.01.2007 = 11/24*50+13/24*35+15/24*30+17/24*55+19/24*0+21/24*150+23/24*110 = 336,26 тис. грн..

39. Визначити величину прибутку від страхової діяльності, виходячи з наступних даних:  тис. грн.                   

Інкасаційні витрати

95

Відрахування в централізовані страхові резервні фонди

33

Резерв збитків на початок 2006 року

121

Сума премій, переданих перестраховикам

850

Резерв коливань збитковості

590

Сума страхового відшкодування

725

Резерв незаробленої премії на кінець 2006 року

3950

Надходження премій за договорами перестрахування

410

Комісійна винагорода за банківське обслуговування

220

Надходження премій за договорами страхування

3890

Аквізиційні витрати

450

Комісійна винагорода за передачу ризиків на перестрахування

142

Резерв незаробленої премії на початок 2006 року

2905

Сума виплат, компенсованих перестраховиками

180

Відрахування в резерв збитків

115

Резерв збитків на кінець 2006 року

78

Сума доходів від депозитного вкладу в банк

398

Розв’язок:

Прибуток від страхової діяльності = Доходи від страхової діяльності - Витрати від страхової діяльності

Доходи від страхової діяльності = Зароблена страхова премія + Комісійна винагорода за передачу ризиків на перестрахування + Сума виплат, компенсованих перестраховиками.

Зароблена страхова премія = (РНП поч.. – ЧП поч..) + (СП зв. пер. – ПП зв. пер.) – (РНП кін. – ЧП кін.),

де ЗП на зв. дату – зароблені страхові премії на звітну дату;

РНП поч.. – резерв незароблених премій на початок звітного періоду;

ЧП поч.. – частка перестраховика у резерві незароблених премій на початок звітного періоду;

СП зв. пер. – страхові премії, що надійшли у звітному періоді;

ПП зв. пер. – страхові премії, передані перестраховикам у звітному періоді;

РНП кін. – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду;

ЧП кін. – частка перестраховика у резерві незароблених премій на кінець звітного періоду.

Зароблена страхова премія = 2905 + (410+3890-850) – 3950 = 2405 тис. грн..

Доходи від страхової діяльності = 2405 + 142 + 180 = 2727 тис. грн..

Витрати від страхової діяльності = Інкасаційні витрати + Відрахування в централізовані страхові резервні фонди + Сума страхового відшкодування + Аквізиційні витрати + Відрахування в резерв збитків + Комісійна винагорода за банківське обслуговування.

Витрати від страхової діяльності = 95+33+725+450+115 + 220 = 1638 тис. грн..

Прибуток від страхової діяльності = 2727 – 1638 = 1089 тис. грн..

40. Страхова компанія «Поліс-Життя» уклала:

1. 23 січня 2008 року договір страхування життя на строк 17 років із страховою сумою 60 тис. грн., величина щоквартального внеску складає 0,7 тис. грн.

2. 5 лютого 2008 року договір страхування життя на строк 15 років із страховою сумою 35 тис. грн., величина щомісячного внеску складає 0,1 тис. грн.

3. 31 березня 2008 року договір змішаного страхування життя на строк 5 років із страховою сумою 15 тис. грн., величина щомісячного внеску складає 0,3 тис. грн.

4. 11 квітня 2008 року договір весільного страхування строком на 11 років із страховою сумою 250 тис. грн., величина щоквартального внеску 1,5 тис. грн.

5. 12 квітня страхувальник Іванов достроково розірвав договір страхування життя. Сума сплачених страхових премій склала 25 тис. грн., викупна сума склала 15 тис. грн.

Необхідно визначити суму сплаченого податку на прибуток за 1 квартал 2008 року.

Розв’язок:

1) 700 *0% = 0 грн.

2) 100 * 2 міс * 0% = 0 грн.

3) 300 * 3% = 9 грн.

Сума податку на прибуток = 9 грн.

41. Визначити фактичний та нормативний запаси платоспроможності і з’ясувати чи виконує страховик вимоги Закону України «Про страхування» щодо платоспроможності, виходячи із наступних даних за результатами роботи в 2006 р.:  тис. грн.

Сума премій, що надійшла протягом року за договорами перестрахування

325

Сума нематеріальних активів

   123

Величина технічних резервів

1890

Валюта балансу

6250

Сума доходів від депозитного вкладу в банк

540

Сума коштів, повернених з централізованого резервного фонду

25

Дохід від здачі майна в оренду

201

Сума сплаченого страхового відшкодування

925

в т.ч. за договорами перестрахування

220

Сума страхових премій

1350

Сума нестрахових зобов’язань

1630

Повернені суми з технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій

75

Сума премій, переданих перестраховикам

     500

Сума страхових виплат, відшкодованих перестраховиками

250

Величина резерву збитків

380

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

51

Розв’язок

Обчислення фактичного запасу платоспроможності:

ФЗП = А – Ан – З, де

ФЗП – фактичний запас платоспроможності (нетто-активи).

А – загальна сума активів (рядок 280 балансу).

Ан – сума нематеріальних активів (рядок 010 балансу).

З – загальна сума зобов’язань (сума рядків 430, 480, 620, 630 балансу).

ФЗП = 6250-123-1630-1890 = 2607 тис. грн..

Обчислення нормативного запасу платоспроможності для страховика, який здійснює загальне (ризикове) страхування:

Нормативний запас платоспроможності таких страховиків, за вимогами законодавства, обчислюється двома способами:

1) на базі страхових премій;

2) на базі страхових виплат.

Для подальшого порівняння з фактичним запасом платоспроможності обирається більша з отриманих величин.

Перший спосіб:

НЗП1 = 0,18 * (СП – 0,5*СПП),

де НЗП 1 – нормативний розрахунковий запас платоспроможності на підставі страхових премій;

СП – сума надходжень страхових премій протягом звітного періоду;

СПП – сума страхових премій, переданих у перестрахування протягом звітного року.

НЗП1 = 0,18 * (325+1350– 0,5*500) = 256,5 тис. грн..

Другий спосіб:

НЗП2 = 0,26 * (СВ – 0,5*СВП),

де НЗП2 - нормативний розрахунковий запас платоспроможності на підставі страхових виплат;

СВ – сума страхових виплат, здійснених страховиком протягом звітного періоду;

СВП – сума страхових виплат, компенсованих перестраховиками протягом звітного періоду.

НЗП2 = 0,26 * (925 – 0,5*250) = 208 тис. грн..

Виходячи з розрахунків, страхова компанія повинна мати нормативний запас платоспроможності на рівні 256,5 тис. грн.. Фактичний запас платоспроможності складає 2607 тис. грн.. Отже, компанія має значне перевищення запасу платоспроможності над нормативом, що свідчить про її платоспроможність.

Відповідно до ЗУ «Про страхування» ст.. 30:

Страховики зобов’язання дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності:

- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

42. Визначити обсяг резерву незароблених премій страховика та частку перестраховика в цьому резерві станом на 01.11.2006 р. та 01.03.2007 р. методом 1/24, виходячи з наступних даних:

Період,

місяць/рік

Сума отриманих страхових премій за договорами страхування,

тис. грн.

Сума отриманих страхових премій за договорами перестрахування,

тис. грн.

Сума премій, переданих у перестрахування, тис. грн.

серпень 2006 р.

80

-

-

вересень 2006 р.

125

15

75

жовтень 2006 р.

170

30

-

листопад 2006 р.

230

-

50

грудень 2006 р.

450

50

-

січень 2007 р.

20

-

10

лютий 2007 р.

-

20

45

березень 2007 р.

75

30

-

Розв’язок:

Метод 1/24 – «паушальний метод» розраховується за такою формулою:

РНП кін = 1/24СП1 + 3/24СП2 + 5/24СП3 + …+ 23/25СП12

де РНП кін – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду.

СП – страхова премія, що надійшла у кожному місяці поточного року.

індекси від 1 до 12 – номери місяців, починаючи із січня і закінчуючи груднем поточного року.

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.11.2006:

РНП 01.11.2006 = 19/24*80+21/24*(125+15) + 23/24*(170+30) = 63,33+122,5+191,67 = 377,5 тис. грн..

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.03.2007:

РНП 01.03.2007 = 23/24*20+21/24*20+19/24*(450+50)+17/24*230+15/24*(170+30)+13/24*(125+15)+11/24*80 = 19,17+17,5+395,83+162,92+125+75,83+36,67 = 832,92 тис. грн..

Частка перестраховика в резерві незароблених премій станом на 01.11.2006 р.:

ЧП 01.11.2006 = 19/24*0+21/24*75+23/24*0 = 65,62 тис. грн..

ЧП 01.03.2007 = 11/24*0+13/24*75+15/24*0+17/24*50+19/24*0+21/24*10+23/24*45 = 40,62+35,42+8,75+43,12 = 127,91 тис. грн..

43. Визначити обсяг резерву незароблених премій страховика та частку перестраховика в цьому резерві станом на 01.02.2007 р. та 01.10.2007 р. методом «плаваючих» кварталів, виходячи з наступних даних:

Період,

місяць/рік

Сума отриманих страхових премій за договорами страхування, тис. грн.

Сума отриманих страхових премій за договорами перестрахування, тис. грн.

Сума премій, переданих у перестрахування, тис. грн.

жовтень 2006 р.

1050

85

300

листопад 2006 р.

1115

91

309

грудень 2006 р.

1250

190

311

січень 2007 р.

255

-

-

лютий 2007 р.

301

20

-

березень 2007 р.

780

55

120

квітень 2007 р.

1020

85

300

травень 2007 р.

990

110

400

червень 2007 р.

550

95

255

липень 2007 р.

509

101

190

серпень 2007 р.

901

199

245

вересень 2007 р.

1090

205

304

Розв’язок:

Метод «плаваючих» кварталів – метод 1/4 – «паушальний метод» можна обчислити за такою формулою:

РНП кін. = 1/4 СП1 + 2/4 СП2 + 3/4 СП3,

де РНП кін. – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду (тобто, на звітну дату);

СП1 – надходження страхових премій у перші три місяці розрахункового періоду;

СП2 – надходження страхових премій у наступні три місяці розрахункового періоду;

СП3 – надходження страхових премій у останні три місяці розрахункового періоду.

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.02.2007 р.:

РНП 01.02.2007 = 1/4*0+2/4*(1050+85)+3/4 *((1115+91)+(1250+190)+255) = 567,5+2175,75 = 2743,25 тис. грн..

Обсяг резерву незароблених премій страховика станом на 01.10.2007 р.:

РНП 01.10.2007 = 1/4*(255+(301+20)+(780+55)+2/4*((1020+85)+(990+110)+(550+95))+3/4*((509+101)+(901+199)+ (1090+205)) = 352,75+1425+2253,75 = 4031,5 тис. грн..

Частка перестраховика в резерві незароблених премій станом на 01.02.2007 р.:

ЧП01.02.2007 = 1/4*0+ 2/4*300+3/4*(309+311) =150+465 = 615 тис. грн..

Частка перестраховика в резерві незароблених премій станом на 01.10.2007 р.:

ЧП 01.10.2007 = 1/4*120+2/4*(300+400+255)+3/4*(190+245+304) = 30+477,5+554,25 = 1061,75 тис. грн..

44. Страхова компанія «Страховий захист» протягом 2007 року отримала наступні грошові надходження:

тис. грн.

Страхові премії за договорами довгострокового страхування життя

12560

Інвестиційний дохід від розміщення коштів страхових резервів

4500

Емісійний дохід

10200

Страхові премії за іншими договорами страхування життя

5600

Інвестиційний дохід від розміщення власних коштів

1450

Комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування

450

Премії за довгостроковими договорами перестрахування

3450

Визначити загальну величину податку на прибуток, яку має сплатити страхова компанія, якщо вона намагається мінімізувати свої податкові зобов’язання.

Розв’язок:

Страхові премії за договорами довгострокового страхування життя = 12560 * 0% = 0 тис. грн.

Інвестиційний дохід від розміщення коштів страхових резервів = 4500 * (1-0,15)*(1-0,85) * 25% = 143,44 тис. грн..

Страхові премії за іншими договорами страхування життя = 5600 * 3% = 168 тис. грн..

Інвестиційний дохід від розміщення власних коштів = 1450 * 25% = 362,5 тис. грн..

Премії за довгостроковими договорами перестрахування = 3450 * 0% = 0 тис. грн..

Емісійний дохід не враховується, збільшує додатковий капітал.

Комісійні винагороди за передачу ризиків не враховуються, це прибуток страховика, але не валови й дохід.

11. У звітному періоді страхова компанія «Мир» отримала наступні фінансові результати:                                                                                                                               тис. грн.

Обсяг зібраних страхових премій за договорами страхування

1500

Обсяг зібраних премій за договорами перестрахування

820

Сума коштів, повернених з резерву збитків

118

Величина власного капіталу

3200

Сума дивідендів, отриманих за акціями ВАТ «Допомога»

170

У наступному періоді планується:

 •  збільшити обсяг зібраних премій за договорами страхування на 35%;
 •  збільшити обсяг зібраних премій за договорами перестрахування вдвічі;
 •  передати у перестрахування 25% своїх зобов’язань;
 •  збільшити статутний капітал за рахунок додаткової емісії акцій за ринковою ціною 150 грн. (номінальна вартість акцій 80 грн.);
 •  отримати дивідендів за акціями ВАТ «Допомога» на 50 тис. грн. більше.

Необхідно скласти прогноз грошових потоків на наступний період з основної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Розв’язок

Показники

Основна діяльність

Інвестиційна діяльність

Фінансова діяльність

Звіт

План

Звіт

План

Звіт

План

Обсяг зібраних страхових премій за договорами страхування

1500

2025

Обсяг зібраних премій за договорами перестрахування

820

1640

Сума коштів, повернених з резерву збитків

118

Величина власного капіталу

3200

3200+80*х

Дивіденди

170

220

Додатковий капітал

70*х

Передати у перестрахування

916,25

х – кількість акцій

Діяльність

Надходження

Видаток

Операційна

3665

916,25

Інвестиційна

220

Фінансова

150*х

Всього

Плануються наступні показники

Обсяг зібраних страхових премій за договорами страхування = 1 500 * 1,35 = 2 025 тис. грн.

Обсяг зібраних премій за договорами перестрахування = 820 * 2 = 1 640 тис. грн.

Обсяг коштів переданих у перестрахування = (2 025 + 1 640) * 25% = 916,25 тис. грн..

Величина власного капіталу = 3 200 + 150 = 3 350 тис. грн.

- статутний капітал = 80.

- додатково вкладений капітал = 70.

Сума дивідендів, отриманих за акціями ВАТ «Допомога» = 170 + 50 = 220 тис. грн..

23. У звітному періоді страхова компанія «Допомога» отримала наступні фінансові результати:                                                                                                     тис. грн.

Величина власного капіталу

4000

Сума коштів, повернених з централізованих страхових резервних фондів

115

Сплачено страхових відшкодувань

410

Сума премій, переданих у перестрахування

350

Сума дивідендів, отриманих за акціями ВАТ «Аляска»

155

Обсяг зібраних страхових премій за договорами страхування

1250

У наступному періоді планується:

 •  збільшити обсяг зібраних премій за договорами страхування на 40%;
 •  зменшити рівень виплат до 25%;
 •  зібрати премії за договорами перестрахування в розмірі 360 тис. грн.;
 •  передати у перестрахування 30% своїх зобов’язань;
 •  збільшити статутний капітал за рахунок додаткової емісії акцій за ринковою ціною 100 грн. (номінальна вартість акцій 75 грн.);
 •  отримати дивідендів за акціями ВАТ «Аляска» на 75 тис. грн. більше.

Необхідно скласти прогноз грошових потоків на наступний період з основної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Розв’язок:

Прогноз грошових потоків на наступний період

Показники

Основна діяльність

Інвестиційна діяльність

Фінансова діяльність

Звіт

План

Звіт

План

Звіт

План

Обсяг зібраних страхових премій за договорами страхування

1250

1750

Премії за договорами перестрахування

360

Сума коштів, повернених з централізованих страхових резервних фондів

115

Сплачено страхових відшкодувань

410

527,5

Величина власного капіталу

4000

4000+75*х

Дивіденди

155

230

Додатковий капітал

25*х

Передати у перестрахування

350

525

х – кількість акцій

Діяльність

Надходження

Видаток

Операційна

2637,5

525

Інвестиційна

230

Фінансова

100*х

Всього

Від основної діяльності:

Обсяг зібраних премій за договорами страхування = 1250 грн. * 1,4 = 1750 тис. грн..

Рівень виплат = 25%.

Страхові відшкодування = 527,5%.

Премії за договорами перестрахування = 360 тис. грн..

Сума премій, переданих у перестрахування = 1750 * 30% = 525 тис. грн..

Від інвестиційної та фінансової діяльності:

Величина власного капіталу = 4000 + 100 = 4100

у тому числі Статутний капітал = 75 грн.

Додатково вкладений капітал = 25 грн.

Сума дивідендів, отриманих за акціями ВАТ «Аляска» = 155+75 = 230 грн.

35. У звітному періоді страхова компанія «Оберіг» отримала наступні фінансові результати:

                                                                                                     тис. грн.

Величина власного капіталу

5120

Сума коштів, повернених з централізованих страхових резервних фондів

95

Сплачено страхових відшкодувань

890

Сума премій, переданих у перестрахування

410

Сума дивідендів, отриманих за акціями ВАТ «Аляска»

355

Обсяг зібраних страхових премій за договорами страхування

2150

У наступному періоді планується:

 •  збільшити обсяг зібраних премій за договорами страхування на 32%;
 •  зменшити рівень виплат до 20%;
 •  зібрати премії за договорами перестрахування в розмірі 420 тис. грн.;
 •  передати у перестрахування 45% своїх зобов’язань;
 •  збільшити статутний капітал за рахунок додаткової емісії акцій за ринковою ціною 125 грн. (номінальна вартість акцій 100 грн.);
 •  отримати дивідендів за акціями ВАТ «Аляска» на 115 тис. грн. більше.

Необхідно скласти прогноз грошових потоків на наступний період з основної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Розв’язок:

Прогноз грошових потоків на наступний період

Показники

Основна діяльність

Інвестиційна діяльність

Фінансова діяльність

Звіт

План

Звіт

План

Звіт

План

Обсяг зібраних страхових премій за договорами страхування

2150

2832

Премії за договорами перестрахування

420

Сума коштів, повернених з централізованих страхових резервних фондів

95

Сплачено страхових відшкодувань

890

651,6

Величина власного капіталу

5120

5120 + 100*х

Дивіденди

355

470

Додатковий капітал

25*х

Передати у перестрахування

410

4724,1

х – кількість акцій

Діяльність

Надходження

Видаток

Операційна

3903,6

4724,1

Інвестиційна

470

Фінансова

5120+125*х

Всього

Прогноз грошових потоків

Обсяг зібраних страхових премій за договорами страхування = 2150 * 1,32 = 2838 тис. грн..

Рівень виплат = 20%.

Премії за договорами перестрахування = 420 тис. грн.

Сума премій, переданих у перестрахування = (420+2838) * 1,45 = 4724,1 тис. грн..

Страхові відшкодування = 651,6 тис. грн..

Величина власного капіталу = 5120 + 125 = 5245 тис. грн..

у тому числі Статутний капітал = 100 грн.

Додатково вкладений капітал = 25 грн.

Сума дивідендів, отриманих за акціями ВАТ «Аляска» = 355 + 115 = 470 тис. грн.

37. Необхідно спрогнозувати рівень виплат за окремими видами страхування та страховим портфелем в цілому компанії «Захист» на майбутній рік, виходячи з наступних даних:

1. інформація за минулий рік:

Вид страхування

Обсяг зібраних премій за договорами страхування, тис. грн.

Обсяг зібраних премій за договорами перестрахування, тис. грн.

Сума премій, переданих у перестрахування, тис. грн.

Сума страхових виплат, тис. грн.

Страхування від нещасних випадків

489

120

-

120

Страхування майна

2600

790

380

450

Медичне страхування

1020

390

210

830

Страхування технічних ризиків

670

420

210

590

2. планові показники на наступний рік порівняно з минулим:

 •  зростання зібраних страхових премій за договорами страхування за всіма видами на 25% і за договорами перестрахування – на 12%;
 •  зростання страхових виплат з страхування майна на 25%;
 •  зменшення страхових виплат з медичного страхування на 25%;
 •  збільшення страхових премій, переданих у перестрахування, за медичним страхуванням на 50%.

Розв’язок:

Планові показники

Вид страхування

Обсяг зібраних премій за договорами страхування, тис. грн.

Обсяг зібраних премій за договорами перестрахування, тис. грн.

Сума премій, переданих у перестрахування, тис. грн.

Сума страхових виплат, тис. грн.

Рівень виплат

Страхування від нещасних випадків

489*1,25 = 611,25

120*1,12 = 134,4

-

120

120/(611,25+134,4) *100 = 16,09

Страхування майна

2600*1,25 = 3250

790*1,12 = 884,8

380

450*1,25 = 562,5

562,5/(3250+884,8-380)*100 = 14,98

Медичне страхування

1020*1,25 = 1275

390*1,12 = 436,8

210*1,5 = 315

830*0,75 = 622,5

622,5/(1275+436,8-315) * 100 = 44,57

Страхування технічних ризиків

670*1,25 = 837,5

420*1,12 = 470,4

210

590

590/(837,5+470,4-210)*100 = 53,74

19. Необхідно спрогнозувати рівень виплат за окремими видами страхування та страховим портфелем в цілому компанії «Кредо» на майбутній рік, виходячи з наступних даних:

1. інформація за минулий рік:

Вид страхування

Обсяг зібраних премій за договорами страхування, тис. грн.

Обсяг зібраних премій за договорами перестрахування, тис. грн.

Сума премій, переданих у перестрахування, тис. грн.

Сума страхових виплат, тис. грн.

Страхування від нещасних випадків

350

20

124

250

Страхування майна

1290

508

-

890

Медичне страхування

2040

-

209

1230

Страхування технічних ризиків

900

350

130

390

2. планові показники на наступний рік порівняно з минулим:

 •  зростання зібраних страхових премій за договорами страхування за всіма видами на 18% і за договорами перестрахування – на 14%;
 •  зростання страхових виплат з страхування майна на 35%;
 •  зменшення страхових виплат з медичного страхування на 9%;
 •  збільшення страхових премій, переданих у перестрахування, за медичним страхуванням на 35%.

Розв’язок:

Рівень виплат = Страхові виплати / Страхові премії

Прогнозні показники на наступний рік:

Вид страхування

Обсяг зібраних премій за договорами страхування, тис. грн.

Обсяг зібраних премій за договорами перестрахування, тис. грн.

Сума премій, переданих у перестрахування, тис. грн.

Сума страхових виплат, тис. грн.

Рівень виплат

Страхування від нещасних випадків

350*1,18 = 413

20*1,14 = 22,8

124

250

250/(413+22,8 - 124) * 100 = 80,2

Страхування майна

1290*1,18 = 1522,2

508*1,14 = 579,12

-

890*1,35 = 1201,5

1201,5/(1522,2+579,12) *100 = 57,2

Медичне страхування

2040*1,18 = 2407,2

-

209*1,35=282,15

1230*0,91 = 1119,3

1119,3/(2407,2 – 282,15) *100 = 52,7

Страхування технічних ризиків

900*1,18 = 1062

350*1,14 = 399

130

390

390/(1062+399 - 130) * 100 = 29,3

Всього

5404,4

1000,92

536,15

2960,8

2960,8/ (5404,4+1000,92 – 536,15) * 100 = 50,45


1.  Засяленне беларускiх зямель
2. Britin is the country where dily newsppers re delivered t the door before brekfst
3. Системы управления технологическими процессами и информационными технологиями
4. тема навчання на ґрунті прямого передавання майстерності ~ від учителя до учня тобто з рук у руки
5. Тема- Ферриты вблизи точки Кюри Подготовил- студент 214 группы Саеков Руслан Основны
6. Конспект лекцій з дисципліни ldquo;Економічнй аналізrdquo; за спеціальностю Фінанси
7. Full nme Fmily First
8. Модуль 123 Итоговый отчет зачет Группа- ДП090102 Ф.
9.  Классици~зм художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве XVII XIX вв
10. Лекция пятая окончание БИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕДУКЦИОНИЗМ- РАСОВОАНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА Содержание Гла
11. Producing region. mritime school forestry institute nd regionl museum re locted here
12.  Что называется независимым источником питания Независимый ИП ~ это источник на котором сохраняется пи
13. Советская кооперация пред распадом СССР
14. тематичних доводиться мати справу із співвідношеннями між різними величинами
15. тематики по теме- Применение распределительного свойства умножения 6 класс Аттар Лариса Борисовна у
16. ТЕМА- ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ 1
17. функциональные особенности все происходят из мезенхимы подчиняются общим законам нейрогуморальной регуля
18. доход получаемый в виде оплаты за труд принимающий форму заработной платы; доход получаемый за счет испо
19. Детская игровая дидактика
20. Контрольная работа- Деятельностный подход в педагогике