Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

халык байлыгынын табигаты мен себептери туралы зерттеулер ж~мысындагы маселе тартыс социологияс

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26


А

А. Смит 1776 ж. жариялаган «халык байлыгынын табигаты мен себептери туралы зерттеулер» жұмысындагы маселе?  ** тартыс социологиясы

Агылшын алеуметтанулык ойынын цикли :  **Джон Локк, Адам Смит, Дэвид Юм

Адам – саяси жануар” деген ойшылы?  ** Аристотель

Адам тарбиеси — ол:  **Жеке адамды алеуметтик нормаларга, рухани мадениетке таяу, бейимдеу, оны енбекке жане болашак омирге дайындау

Адамдар озге мадениеттерди оз мадениети тургысынан багалауга бейим екендигин билдиретин багдардын аталуы:  **  мадени релятивистик

Адамдар тенсиз\н кандай бир олшеми\н иерар\лык уйым\н катарга тизил\де алеум\к жиктелу стратификацияга айналады”? 

** Американдык алеуметтану создигинде  

Адамдарга коршаган ортамен, бир-биримен карым-катынас орнатуга ен жаксы мумкиндик тугызатын тиимди журис-турыс улгилеринин жиынтыгы.  ** дастур

Адамнын алеуметтену кезиндеги 10 жастан -20 жаска дейинги алеуметтик психологиялык калыптасуы:  **  есею

Алгаш «рол» угымын жуйелеп, символика\к интер\зм теориясынын негизин салушы:  **Дж.Г.Мид

Акпараттык когам» терминин енгизген:   **Масуда

Алматыдан шыккан « Аз и Я» авторы:  ** Сулейменов

Американдыктар арасында аса танымал болган «сексизм» термини кай уакытта енгизилди? **  60 жылдардын соны

Аномия” угымын енгизген авторы?      **Э. Дюркгейм

Айгили «саясат» кимніи енбеги? **Аристотельдин

Ал-Фараби ... халыктарынын когамдык ойынын циклт?  ** орта азия

Алеум\к-касипкер\к стратифика\к жуйе негизинде ... жатыр:

** еңбектің мәні мен шарты бойынша топтардын болинуи

Айелдер мен ерлердин алеуметтик сипаты, мартебелеринин уксастыгы мен айырмашылыгынын алеуметтик механизмдерин зерттеуге багытталган алеуметтану:  ** Гендер алеуметтану

Алемнин  болмысы мен бирлиги туралы ой туйе отырып, Ф.Энгельс киммен пикир таластырады? **Дюрингпен

Алеуметтану гылымы нени зерттейди?   ** когамды

Алеуметтануга ен алгаш рет «алеуметтик арекет» угымын енгизген, оны гылыми далелдеген галым:   **  М.Вебер

Алеуметтану гылымында «девиантты» угымы нени ? **ауыткыган минез-кулыкты

Алеуметтану гылымындагы алеуметтанулык зерттеулер неше сатыдан турады?  ** 3

Алеуметтану гылымынын негизин калаган галым?  ** О. Конт

Алеуметтану тургысынан зерттеу\н кисыны онын откизилу кезен\н анык\ы, зерттеу кезен\ң копшилик макул\н жиктели\н артыгын тап?   **Алынган малиметтерди талдау

Алеуметтануга геологиядан келген “stratіfісatіon не магына билдиреди:  **  әлеуметтік кабат

Алеуметтанудагы жалпытеоретикалык жане методологиялык негиз:  

**  алеуметтік тарих

Алеуметтанудагы отбасы, билим беру жуйеси, экономика\к курылымдар жиынтыгы аталады?

** макросоциолгия

Алеуметтанудагы эволюционизмнін негизин калаушы галым?  

**  Г.Спенсер

Алеуметтанудын нысаны - ...  

** когам, адам

Алеуметтик бакылауды ушке болген галым:  **  Р.Парк

Алеуметтик жуйе\н омир суру жагдай\ры, жумыс истеу зандылык\н тексеретин угым атауы?  

** алеуметтик илим

Алеуметтик жуйе\н омир суру жагдай\ры, жумыс истеу зандылык\н тексеретин угым атауы?  

** алеуметтик сататика

Алеуметтик институт» терминин алгаш усынган агылшын алеуметтанушысы?  ** Спенсер

Алеуметтик курылымды “косем - элита – копшилик” бейнесиндеги стратификациялык сызба деп усынган?   ** З. Фрейд

Алеуметтик психологиядагы «интеракционизм» кай галымнын символика\к интеракционизмнен бастау алган? ** Г. Мид

Алеуметтик психологиядагы «необихевиоризмнин» негизги зерттейтин нысаны?  

** психологиялык минез-кулык

Алеуметтик тартысты «кундылык ушин курес жане белгили бир мартебеге, биликке,  ресурска талаптар, зиян шектиру, жою болып табылатын курес» галым?   

**Л. Козер

Алеуметтик ис-арекет маселесин зерттеп, оны  5 ке болген:  ** Вебер

Ар турли муликтик жане сонымен сабактас жеке муликтик емес катынастарды реттейтин кукык?

**  азаматтык кукык

Арбир топты ар турли артыкшылыктар мен миндеттерине карай жыныстары мен жасы бойынша топтарга болу кажет” деген ойдын авторы? ** П. Сорокин

Б

Б.Барбер бойынша стратификациялык дарежеледи болген кезде пайда болатын еки фигура:  ** пирамида мен ромб

Багынушылар шешіминин манин тусинип, оны жумыс истеу барысында орындап, буйрык бермей жалпы ис-кимылды реттеп отыру кай беделди уйымга:  ** ариптестик

Бала мен ата-ананын озара түсинисуинин 5 кирпишин болип корсеткен галым:  ** Бойко

Балалык шактан ересектер алемине отпели сатыда турган алеуметтик-демографиялык топтын минез-кулкын зерттейтин алеуметтанудын бир саласы:  ** жастар алеуметтануы

Барлык ис-арекет турлеринин ишиндеги ен аз ойлас\ы. Онын басты сипаттамасы - корқыныш, ошпендилик, ашу, кумарлык жане т.б. оршу сиякты белгили бир эмоционалды  ис-арекет:  ** жан азабына сай ис-арекет

Басшы онын мазмунын талкылайды, кол астындагыларга ондагы енгизилген магынаны түсиндиреди жане олармен оз акпарлары жайлы ой болиседи:  **фратернализм

Басшы уйымнын ауыз бирлигин жеке ыкпалымен колдап отырады: ** патернализм

Басшылар шешим кабылдайды, багынушылар оны орындайды:  

** бюрократизм

Батыс алеуметтануындагы «элита» тужырымдамасын жасаушылар:  

** В.Парето, Г.Моска

Батыс алеуметтануындагы муддели топтар жане кысым корсетуши топтар тужырымдамасынын окилдер:   ** А.Бентли, Д.Трумен

Батыс алеуметтануындагы саяси зерттеулердин эмпирикалык мектеби немесе «Чикаго мектебинин» окилдери:  ** Ч.Мерриам, Г.Лассуэл,

Батыс алеуметтануындагы саяси партия тужырымдамасынын окилдери:   ** Р.Михельс,

Батыстын билимин меңгеру казактарга кыска тарихи кезенде материал\к, рухани даму\н жогары денгейине кол жеткизуге болады деп есептеген галым:  ** С.Торайгыров

Беделди белгилеу тасилдери бойынша уйымдардын артыгы: **кәсіпкерлік

Билик элитасынын турлерин ата?  

** ашык жане жабык

Биликти акша институтымен салыстыра отырып, тужырымдаган американ алеуметтанушысы:

** Т.Парсонс

Биликтик-мемлекеттик иерархиядагы жагдайы бойынша болшектенуи ... негизи болып табылады:  ** этакратикалык стратификациялык жуйе

Бурынгы кундылыктарды, нормаларды жане минез-кулык ережелерин умыттыру ...?  

** девианттык минез-кулык

Бурынгы социалистик елдердин жиктелу модели кандай фигурага уксайды:  ** улкен ушбурыш

Казирги казакстандагы алеум\к стратификация ерекшелиги?

** қандайда бир этноска жату ешкандай рол аткармайды

Биз озимизге баска адам\н козимен карауга бейимбиз. кандай угым:  

** озин-ози айнадан тамашалаушы

Билим алеуметтануы теориясын ХХ гасырдын басында негизин калаган галым:  **К.Мангейм

Билим беру алеуметтанунын негизин калаган галымдар: **  М.Вебер, Э.Дюркгейм

Билимди тек кундылык кана емес, алеуметтик прогресс куралы деп  түсинип, билим беру жуйесине балаларды  тартып, курылым\н институттандыра билген галым: 

** Ыбырай Алтынсарин

Бир айелдин бирнеше куйеуинин болуы: **  полиандрия

Г

Г. Тард “еликтеудин алеуметтик занын  тап?  **  копшилик дербес ис жасамастан дананын изине ереди

Г.Спенсер алеуметтик институт\н неше турин атады?  ** 6

Г.Спенсер негизин салушы:   

** интегралдык алеуметтану

Гендер социологиясынын негизги мушелери?  **  айелдер

Грек тилинен аудар\да игилик, рахым магына\н беретин угымды немис теологы Э.Терльч енгизди.

** Харизма

Гылым алеуметтануы ХІХ гасырда алгаш рет кимнин енбегине аныкталды?  ** М.Вебер

Гылым алеуметтануынын дамуындагы орлеу себеби болган 1930 ж. Роберт Мертоннын  енбегин ата?  **  “ХVІІ гасырда Англиядагы гылым, билим, когам”

Гылым алеуметтануынын когнитивти мектебинин кай окили  «конструктивистик багдарлама» усынды:  ** У.Коллинс

Гылым алеуметтануынын когнитивти мектебинин кай окили  «этноадиснамалык багдарлама» усынды:   ** Г.Гарфинкель, С.Уолгар

Гылым алеуметтануынын когнитивти мектебинин кай окили «релятивистик багдарлама» усынды:  **  У.Коллинс

Гылым алеуметтануынын когнитивти тужырымдамасын  усынды: **  М.Малкей мен Д.Блур

Гылымнын максаты - ...

** табигатты танып-билу

Д

Девиантты минез-кулыкты атаныз:  **  озин-ози олтиру

Девианттык минез-кулыктын озине тан белгиси:  ** санкция.

Демография дербес гылым ретинде кашан калыптасты?  **  ХХ ғ. 20-30 жж.

Демос” созинин аудармалык магынаса  **  халык

Директивалык «менеджер» термини?   ** бакылаушы

Дурыстык олшем бойынша түсиндирудин турлерин ата?  

** сенимди жане болжамдык

Дин – апиын” кимнин сози?  

** К. Маркс

Дин алеуметтануы кай жылы пайда

болды?   ** 1850

Дисфункция» угымын алгаш енгизген:   **  Р. Мертон

Е

Енбектин мани, шарты бой\ша топ\н болинуи ... негизи:   **  алеуметик-касипкерлик стратификациялык жуйе

Ески кундылыктарды, нормаларды, ролдер мен минез-кулык ережелерин умыту процеси калай аталады?  

** кери алеуметтени 

Ессиздик, бейсаналык, санасыздык саласын ажыратып, оны касиби турде талдаган  галым-даригер ким?  

**  Фрейд

Ж

Жана кундылыктарга, нормаларга, минез-кулык ережелерине уйрену ... деп аталады:   **  кайта алеуметтену (ресоциализация)

Жастар» социологиялык магынада улкендердин ролин толык кукыкты тасмалдаушы болып табылатын адамдар омириндеги минез-кулык базасы деп есептейтин галым?  

** Г. Шилский

Жеке адамнын алеуметтенуинин куралы болып не табылады?   

** тарбие

Жеке адамнын озге когамга кирместен накты когамга объективти тиесилигин жогалтуы жане жеке адамнын белгили бир топпен субъективти бирегейлендирилуин жогалтуын билдиретин гылыми термин?

** люмпенизация

Жумыспен камту саласындагы икемдилик нысандарынын артыгын табыныз:  **  алеуметтик-касиби маргинал

Закат Европы» атты енбектин авторы О. Шпенглерге?   

**  «мадениет – «омирлик – органикалык дуние патшалыгы», ал оркениет – «техника-механикалык элементтер жиынтыгы».

З

Занды мажбүрлеу кызметин орындау ушин колданылатын мемлекеттин арнайы куралдары, карулар мен биликтин баска ресурстары мен органдары:  **  полиция, кауипсиздик кызмети, сот, прокуратура, кайта тузету мекемелери, аскер

Зертеуши  И. Конн кандай терминнин  копмагыналыгына ман берип, оны бирнеше магынада тусиндируге тырысты? ** «урпак»

Зерттеуде алга койылатын болжамдарды тексерудин жеке адиси:   **  алеуметтик эксперимент

Зерттеуши зерттеу объектисинин сыртында болып, окиганын даму барысына араласпайтын зерттеу адиси? **  Катыспайтын бакылау

Зерттеушилердин пайымдауынша жеке тулга курылымы неше компоненттен турады?  **  4

Зерттеушинин респондентпен анкета аркылы жузеге асырылатын байланысына негизделген эмпирикалык алеуметтану зерттеуи калай аталады:   **  сауалнама

И

Индивидке мейлинше тан маретебе аталады?  **  басты мартебе

Институттар максатын жузеге асыратын латентти функциялар дегенимиз не?  **  жасырын жузеге асады

Институттардын когамдык ролин терен талдаган алгашкы алеуметтанушылардын бири:   **Т.Веблен

Италияндык саясаттанушы Дж.Сартори партиялык жуйенин неше типин атады?  ** 7

К

К. Маркстин Маркстик алеуметтанудагы ен терен зерттеген маселесин ата? **  Когамдык материалдык-экономика

Касталык стратификация жуйе негизинде ... жатыр ** алеуметтик топтардын «табиги» алеуметтик-демографиялык белгилери бойынша болшектенуи

Касипкерликти кутпеген тауекелмен байланыстырган галым: **  Тюнен

Кенестик алеуметтанушылар кауымдастыгы курылды? ** 1962 жылы

Конфликтология тартысы кезинде тартысты басуга, тараптардын екеуи ушинде колайлы шешимди табуга, екеуара мудделерди канагаттандыру варианттарын издестируге умтылатын тип?   **  конструктивти

Конфликтология тартысы кезиндеги минез-кулык модели, субъект\н тиисти тип\и негизи\н нешеге болинеди? **  3

Кузет, репрезентативтик,  функция\ы кандай саястка? **  сырткы саясат

Кабилеттерин иске асыру ушин нарыкта калыптаскан конъюктура мен онын сегменттерине байланысты дастүрли статикалык адіспен бир молшерде адеттеги табыс алуга мумкиндиги бар бизнесмен: ** статикалык бизнесмен

Казакстан республикасындагы еки аса ири этностын пайыздык арақатынасын «ондиристик» халык, «аграрлык» халык деп болуге болады деген галым? **  М. Татимов

Казакстандагы билим беру жуйесинин негизин калаушы?

** Ы.Алтынсарин

Казакстандагы гылыми зерттеулер мен гылыми уйымдар маселесин зерттеген казак галымдары:  

**  Қ.Сатбаев, Ә.Маргулан

Казакстандык демографиянын негизин салушылырдын бири, “Дербестигимиз - демографияда” атты китаптын авторын ата?

** М. Татимов

Казирги батыс алеуметтануынын галымдары У. Томас пен Ф. Знанецкий кандай социологиянын негизин салды?  ** эмпирикалык

Казирги Казакстандагы журип жаткан стратификациялык процесте кандай ел стратификациясына тан: **  казакстандык алеуметтик стратификация

Кай 19 гасырда Батыс Еуропа философиялык агымынын торт даму кезенинин биреуи империокритицизм болып табылады?   **  Позитивизм

Когам – тири организм. Ондагы сауда – кан айналымы, онеркасип пен егиншилик – корек, азык, ал колик – кан тамырлары” созинин авторы?  ** Г. Спенсер

Когам дамуындагы козгаушы кушти тусиндиретин теория О. Конттын пайымдауынша?  **  алеуметтик динамика

Когамдагы байланысты кайта озгертуге, адамнын мумкиндиктери мен кабилеттерин аныктау жане дамытуга багытталған адамзаттын шыгармашылык арекети деген?

** мадениеттин

Когамдагы жана мушелерди ондируге жауапты негизги институтты ата?  **  отбасы

Когамды «аскери» жане «ондиристик» деп еки турге болген галым?   **  Г. Спенсер

Когамды сауалнама және интервью адиси аркылы тану, фактилер мен материалдар жинау, бакылау мен контент – талдау жургизу процесси аталады?  ** эмпирикалык

Когамдык омирди адамзат аракатынасынын жуйеси ретинде зерттейтин тасил калай аталады? **интеракциондык

Когамдык омирди сипаттауга,  тусиндируге багыт\н алеум\лык теориялардын тупкиликти атауы:  

** салалык

Когамдык болмыс дегенимиз не?    

** когамнын материалдык омири

Когамдык омирдин экономикалык саласындагы алеуметтик маселени зерттейтин пан?   **  экономикалык

Когамдык пикир» угымы алгаш рет кай кезден бастап колданыла бастады:  ** ХІІ г.

Когамдык сананын кай формасы дуниени коркем образдар турине бейнелейді?  ** эстетикалык

Когамнын жанжалсыз омир суруи мумкин емес, олардын негизине ен алдымен канагаттандырылмаган кажеттиликтер жатыр деген американ алеуметтанушысы:  

** П.Сорокин

Когамнын казирги синтетикалык улгиси ретинде колданылып журген «конвергенция» термини кандай магына береди?  ** жақындаймын, уксаймын

Қогамнын курамдас боликтеринин манызды байланыстарын, олардын ишки дамуы мен кызмет атқаруын, сондай-ак тутас алеуметтик организм ретинде когаммен байланысын корсететин зандар:

** жеке алеуметтану зандары

Когамнын омир суру тасили ретиндеги алеуметтик институттар озгермейтин нарсе емес деп институттардын когамдык ролин терен талдаган алгашкы алеуметтанушылардын бири   

** Т.Веблен

Кукык алеуметтануы дамуындагы еки багытты атап корсет?  **америкалык жане еуропалык

Кукык алеуметтануынын ресей галымдарынын ықпалымен калыптасуы кай кезендерди? ** ХХ г. ортасы

Кулиеленушилик стратификациялык жуйе негизинде ...   ** биликтик-мемл\к иерар\гы жагдайы бойынша болшек\уи

Кундылык теориясын алгаш рет методологиялык тургыда жуйлеген галым:  ** П.Сорокин

Кундылыктарды зерттейтин гылым «Аксиологияны»?  **  Гартман

Купталатын минез-кулык корсететин адамдар тобын корсет?  

**  галымдар

Купталмайтын минез-кулык корсететин адамдар тобын корсететиндер:   

** революционерлер

Курылымдык структурализм» деген атка ие болган жалпы соц\к теориянын негизин салушы?  

**  Т. Прасонс

Кылмыстык минез-кулкы бар адамды алеуметтану гылымында калай атайды? ** делинквентти

 

Л

Л.Ф. Уорд бойынша таптар, куқык жане т.с.с. сиякты институттар мен катар насилдер куресинен туындайтын мемлелекетти карастыра отырып олардын негизги тасмалдаушыны калай атады?  

**ұжымдық телезис

Латын тилинен енген іnstіtutum  сози калай аударылады? ** орнату, жайластыру

Латыннын еликтеу, биреудин минез-кулқы\н белгили моделин саналы түрде коширу процеси? 

**  имитация

Либидо» угымын философияга енгизген ким? **  Фрейд

М

М. Вебер дини козқарастын неше турли тасилин атап?  **  3

М. Вебердин пикиринше рационализация - … **  букил алемдик тарихи процесс

М.Дюверже партияларды еки жакты жиктеуди усынып онын басты олшеми ретинде атады?   

** партиялар саны

М.Дюверже партияларды кандай еки боликке болди:  **  кадрлык жане буқаралык

Материянын биртекти (гомогенди) куйинен ар текиі (гетерогенди) куйине оту нысандарын аныктаган алеуметтанушы: **  Спенсер

Мадениет даму жолында пайда болатын улгилер мен богеттер таралуынын амбебап улгисин ондеген француз мадениет зерттеушиси:  **  А.Моль

Малиметтерди тусиндиру нысандары турлерине жатпайды:

**  максаттык

Мемлекеттик органдардын аткарушылык-баскарушылык кызметин жузеге асыруы барысында жинак\н когамдык катынас\ы реттейтин кукык?   

**  акимшилик кукык

Мемлекеттин мадени нышандык белгилери:   **  ту, мор, елтанба, ануран

Менеджер озинин касиби функциясын орындау ушин торт баскару функцияларын жаксы билуи шарт. **  баскару

Менеджменттин отаны - ? **   АКШ

Моральдык статистика” термининин авторы:  **  Кетле

Н

Н.Гросс, Р.Будон, Р.Коллинс билим алушынын денгейин аныктау ушин неге назар аудару кажеттигин корсетти?   **  билим мен алеуметтик стратификацига

Накты алеуметтик проблема\ы шешуде турли техн\р жане техника\к курал\ды озара уйым\у макс\н гылыми билим\и ис жузинде тажирибеге енгизу алеуметтану билиминин кай? **  алеуметтик инженерия

Накты теориялык жане алеуметтик проблемаларды шешу ушин зерттелетин объекти жонинде жана билим алуга мумкиндик беретин теориялык жане эмпирикалык расимдер жуйеси калай аталады?  

**  социологиялык тасил

Негизи мемлекет, ал аумагы кауипсиздик жане алеуметтик тартип болатын алеуметтик институт:   ** саяси

Кандай кауым\р когамнын алеум\к курылымдарында белгилегендерге катысты емес:   **  аламан топ

Неке турлерин табыныз?    

**  моногамия жане полигамия;

Некелик серигин таңдау\гы шектеу, топ мушеси серигин тек оз тобынын ишинен тандау процеси   

**  эндогамия

Некелик серигин тандаудагы шектеу жане топ мушеси серигин осы топтан тыс топтардан тандауы аталады?  **  экзогамия

Некенин кандай формасы турмыста кен таралган?   ** дастүрли неке

Немис теологы Э.Трельч енгизген, созбе-соз грек тилинен - ракым, игилик деп аударылатын термин:

**  харизма

О

О.Конт алеумет\ы неге уксатып курды?    ** алеуметтик физика

О.Конт бойынша дуниетанымнын кай тури кубылыстарды материализм мен идеализм тургысынан емес, «абсалютти билимдер» аркылы тусиндируди талап етти?  **  Теологиялык

О.Конт кай философиялык багыттын окили:  **  позитивизм

О.Конт усынган кай саты себептиликти билдиреди ари оте кыска мерзимди курайды? 

**  метафизикалык

Отбасы институтынын ен басты кызмети?

** некелик катынастарды бекиту

Отбасы институтынын ен негизги угымы?   **   Неке

Отбасын толык менгермейинше, адамнын ондиристик арекетин тусину мумкин емес» деп, отбасындагы ажырасуды терис танушы галым? ** О. Конт

Отбасынын курамына байланысты  ... болып болинеді:   **   нуклеарлы жане кенейтилген

Орта денгейдеги теориялар» авторы:  

**  Р.Мертон

П

П. Соркиннин орталыктык тусиниги:  **  кундылык

П.Дерингер, М.Пиоренин «еки жакты енбек нарыгы» тужырым\сы бой\ша нарык кандай еки боликке болинеди:   **  алгашкы жане косымша   

Партия созинин аудармасы:   

**  болик, топ

Позитивизм философиясынын негизин калаушы:   ** Конт

Практика - бул ис - арекет:

** материалдык жуйелерди максатты озгертетин сезимдик - заттык

Р

Р. Дарендорф пикиринше алеуметтик тартысты кандай жагдай ушыктырады?   **  басып тастау, жокка шыгару

Р.Мертон жуйенин  бир болигинин екинши болигине ыкпалынын терис салдарларын бейнелеуге жане кандай да бир жуйенин биртутастыкка тутасуы дарежесин корсетуге тиис угымды ... деп атады:  

** дисфункция

Ресейдеги алеуметтик илимнин субъект\к багыт\н теория\к негизин калаушылар?  **  П.Л. Лавров, Н.К. Михайлковский

Рухани маселелер, тиршилик магынасын шешетин кажеттиликтер кай институтка жатады?  дин институты

С

Сауалнама немесе интервью барысында суралатын немесе суралған адам:   ** респондент

Саясат пен саяси карым-катынастардын курылымы жане саясаттын алеуметтик корнисин сипаттап берген ежелги грек ойшылдары?    ** Платон мен Аристотель

Саяси алеуметтанудагы жалпы гылыми, панаралык адистер арасынан артыгын тап?

**  педагогикалык-философиялык талдамалар жасау

Саяси катынастар алеуметтануы» угымын гылыми айналымга ким енгизди:   ** Ю.Хохфельд

Сот реформасы туралы жазба” енбегинин авторы?  

** Ш. Уалиханов

Социолог Лестер Уорд социологияны адам жетистиктерин зерттейтин гылым деп есептей отырып, адамнын барлык арекеттери неге байланысты деп есептеди?  

**  тилек;

Социология» термин\н этимологиясы:  **  қогам туралы

Социологиянын гылым ретинде калыптасу кезенин ата?  ** ХІХ гасырдын басы  

Социометрияны зерттеу адиси ретинде усынган американдык  галым ким? **  Я. Морено

Т

Т.Парсонс алеум\к бакылау болим\ги тузел\н ауыр кылмыс\р ушин кандай усыныс берди: **  окшаулау

Томенде корсетилген\н кайсысы салалык алеуметтанулык теорияларга жатпайды:

** этникалык алеуметтану

Табигатты тану тарихын О. Конт кандай уш сатыга болди?

**  теологиялык, метафизикалык, позитивтик

Тамырын тарихи дамудан алган когам идеясы Гегель ушин адамзат когамын жеке мудделер аясы ретинде мемлекеттен болу болса, уакыт кенистигиндеги адамзатты тарбиелеу процесиндеги когам идеясы кимнин ойы?   **  И. Кант

Танымнын негизги тупки бастамасын позитивизм окилдери калай есептейди?

** перификациалау

Техниканын когам тиршилигинин барлык саласына енуин сипаттайтын угым:  **  техникаландыру

Томенде аталган кужат\н кайсысы жеке адамга катыссыз?  **  өмірбаян

Томендеги берилген ойдын кайсысы немис философы,

Тривиалды жане тривиалды емес турлер неге байланысты болинген?   

**  болжамга

Тулганын еркиндик, бостандык маселелеринде Фрейд....

** Биологиялык детерменист

Туракты елшилик миссиялары кажеттилигинен туындаган дипломатия еуропада кашан пайда болды?  **  ХҮ гасырда

Тулганын психикасындагы патологиялык процестерди зерттеп, психоанализди жасаган галым:  

** Фрейд.

Турактылыкты, бирликти, ынтымактастыкты сактау маселеси гылыми тилде калай аталады?  

**  эмиграция

Турактылыкты, бирликти, ынтымактастыкты сактау маселеси гылыми тилде аталады?

**  интеграция

У.Томас пен Ф.Знанецкий кай енбекте эволюциясын далелдеди?  

**  «Кукык философиясы»

У

Ужымдык психология” социологиянын шынайы негизи деген ресей галымы?  

** Н.И. Караеев

Уйым енбек ужымы ретинде кызмет\н минез-кулкын тартипке келтиреди?   ** алеуметтик реттеу

Уйым мушелери арасында туыстык катынастар болмайды жане еркин азаматтар арасындагы озиндик мамиле немесе шарттар алеум\к форма\н кай турине жатады?  

** ресми

Ф

Фрейд психоанализиндеги артык белгини атаныз?  **  намыс

Фрейд психонанлизиндеги сайкес келу,  уксас болу созинин гылыми баламасы?   **  идентификация

Футуризм дегенимиз не? 

**  Болашакты болжау

Х

Халыктын бурын турып жаткан жерлеринен ериксиз коширилу урдиси аталады?  ** эмиграция

Ш

Шарль Монтескье, Анри Сен-Симон ... алеум\н жаркын цикли болып табылады:   **  франция

Э

Э.Дюркгейм девиациянын негизги себеби деп ... корсетти:

**  аномияны

Э.Лейкман мен Дж.Ламберг кандай жуйенин теоретиктери:  **  сайлау жуйесинин

Эволюция, кери интеграция процес\н зерттеген Спенсерге кандай атак?   **  алеуметтанудагы эволюционизм классиги

Экономикалык алеуметтану ХХ гасырдын ортасында кайда пайда болды?  ** АҚШ-та

Эмпиризмдик алеуметтанудын дамыган кезендерин ата?  **  б.г. 20-40 ж.ж.

Этакратиялык стратификациялык жуйе негизинде ... жатыр: 

**  биликтик-мемл\к иерар\гы жагдай бойынша болшектенуи

 

Жылдар

1901 жылы американ социологы Э.Росстын жарык корген енбегин ата?  **   “алеуметтик бакылау”

1910 жылы жарык корген “Алеуметтану” китабынын авторы?   

**  М.М. Ковалевский

1942 жылы Р.Мертон билим саласында нени калыптастыруды усынды?  ** Гылым принциптерин

1942 жылы Р.Мертон усынган 4 гылым принципинин артыгын табыныз?   **  бейқамдык

1950-1960 жылдары калыптаскан курылымдык-жуйелик талдаудын негизги окилдерин ата?  

**  Т. Парсонс, Р. Мертон

Гасырлар

ХІІ ғ. «Когамдык пикир» угымынын авторы, агылшын жазушысы, мемлекет кайраткери ким?  

**  Д.Солсбери

XVIII гасырдын агартушылык философиянын басты шарты неде:  

**  Гылыми зердеден умит куту жане алеуметтик прогреске сену

ХҮІІІ гасырда «Касипкер» угымын гылыми айналыска енгизген галым:  

**  Р.Кантильон

ХІХ гасырдын екинши жартысында пайда болган теориялардын бири «букара психологиясынын» негизин калаушылар?  **  С. Сигеле, Г. Лебон
1. Промышленная электроника ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 4 Датчики Холла
2. на тему- Выполнил-Давутов И
3. Абиотические факторы среды влияние на живые организмы
4. БАКАЛАВР Воронеж 2012 г
5. тема Франции Выполнил- студент 3го курса заочного отделения специалист Нечаев А
6. Понятие малого бизнеса и особенности его развития
7. Штурм Кенигсберга
8. Ольга Николаевна Романова
9. Комплексный анализ правового механизма помещения товаров под таможенные режимы переработки
10. Надежда Сценарий праздника Жил был Хармс Подготовила-
11. Анализ Монополий
12. Индивидуальные особенности и нарушения памяти
13. Полный контакт на телеканале SMING.html
14. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук ЛЬВІВ
15. В мире животных в ходе которой каждая команда должна отвечать на вопросы и выполнять задания
16. Тема 35 Налог на прибыль организаций 3
17. вариант ~t произошёл от старого элемента t от него tt два
18.  Хвора Н
19. ЦЕНА СЫНОВЬЕГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА По повести Ф Абрамова Поездка в прошлое
20. I.org-wiki-Reltionship_between_religion_nd_science Reltionship between religion nd science From Wikipedi the free encyclopedi Jump to- nvigtion serch