Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 6. Облік операцій банку з цінними паперами Облік фінансових інвестицій Фінансові інвестиції це ак

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

                 Тема 6 . Облік операцій банку з цінними паперами( Облік фінансових інвестицій)

Фінансові інвестиції — це активи, які утримуються інвестором з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Короткострокові (поточні) фінансові інвестиції— це інвестиції, які утримуються ін'вестором на строк, що не перевищує один рік, і які можуть бути вільно реалізовані в будь'який момент.

Довгострокові (непоточні) фінансові інвестиції— це інвестиції, які утримуються інвес'тором на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь'який момент.

Цінні папери — це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Пайові цінні папери— цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів фондів операцій з нерухоміс'тю), надають власнику право на участь в управлінні емітентом (крім сертифікатів фондів операцій з нерухомістю) і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді диві'дендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів фондів операцій з нерухомістю).

Боргові цінні папери— цінні папери, що посвідчують відносини позики і передба'чають зобов’язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зо'бов’язання.

Іпотечні цінні папери— цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента нале'жних їм коштів.

Приватизаційні цінні папери— цінні папери, які посвідчують право власника на безо'платне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, держа'вного житлового фонду, земельного фонду.

Похідні цінні папери— цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягомстроку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.

Контроль— це повноваження керувати фінансовою та операційною політикою підприємства для отримання вигоди від його діяльності.

Інвестиції в торгові цінні папери— це інвестиції в цінні папери, що були придбані інвестором для перепродажу та з метою отримання прибутку від ко'роткотермінових коливань їх ціни або дилерської маржі;

Інвестиції в цінні папери, що утримуються до погашення — це інвестиції в боргові цінні папери з фіксованими платежами або платежами, що можна визначи'ти, а також фіксованим строком погашення, щодо яких інвестор має реальний намір та змогу утримувати їх до строку погашення;

Інвестиції в цінні папери, наявні для продажу— це інвестиції в цінні папери, які не належать до торгових цінних паперів та цінних паперів до погашення.

Зменшення корисності цінних паперів— це втрата економічної вигоди, яка спричинена однією або кількома збитковими подіями, які відбулися після первісного визнання цін'них паперів і мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами

Портфель цінних паперів— це згрупована інформація з обліку інвестицій у цінні папери за їх видами і призначенням з метою складання фінансової звітності.

Асоційована компанія (підприємство) — це компанія, у якій інвестор має суттєвий вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні спільним підприємством інвестора.

Дочірня компанія (підприємство)— це компанія, яку контролює інша компанія (відо'ма як материнська компанія). Контроль передбачає, що материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє більше ніж 50 % голосів об’єкта інвестування.

Дисконт — це різниця між номінальною вартістю цінних паперів та їх вартістю під час первісного визнання без урахування нарахованих на час придбання процентів, як'що така вартість нижча номінальної вартості.

Премія — це перевищення вартості цінних паперів під час їх первісного визнання без урахування нарахованих (накопичених) начас придбання процентів над їх номіна'льною вартістю.

Метод участі в капіталі— це метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вар'тість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму частки інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період та на суму частки ін'вестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування за звіт'ний період


Диплом на заказ


1. Реферат на тему- Зародження і розвиток шкільної освіти
2. Вариант 1 1 Опитування ясно показують що спілкування є одним з найбільш важливих навичок що менеджери пов
3. Личностно-ориентированное образование
4. соціологія Головна праця Конта Курс позитивної філософії публікувалася з 1832 до 1842 рр
5. Частная собственность и общественные классы.html
6. Трудовая мобильность учителей и проблема сокращения педагогических кадров
7. Самоубийство по Дюркгейму
8. объективность относительность абсолютность конкретность истины
9. Сегментирование рынка
10. Учет и исследование основных средств на примере ООО
11. Вейделевская средняя обшеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области
12. разному взаимодействуют с веществом и т
13. вектор независимых объясняющих переменных; ~ вектор параметров подлежащих определению; ~ случайная оши
14. Тема- Культ научнотехнического разума и его противники Студент-
15. Знаки истины Глава Х Вековые загадки тайные знаки вездесущей истины надёжно закованы в прочный же
16. Иная Посвящается Р
17. Тема- Трудности и проблемы при доступе к информации о состоянии кадрового резерва государственной и муници
18. ресурсный фактор развития- общая характеристика природных условий и естественных ресурсов рельеф и его х
19. Системный анализ Бишкекского Городского Департамента Образования
20. 1ден бастап ~здері~ енгізген б~тін n санына дейінгі сандарды~ квадраттарыны~ ~осындысын есептейтін прогр