Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

держави Північного Причорномор~я

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Загрузка...

Диплом на заказ

Питання  до екзамену з історії України  

для заочної форми навчання

 1.  Історія України як наука: предмет, методологія, джерела.
 2.  Зародження, розвиток  і розклад первіснообщинного ладу на території України. Господарська діяльність, культура та вірування трипільських племен.
 3.  Державні об’єднання  племен на землях сучасної України: кіммерійці, скіфи, сармати.
 4.  Античні міста-держави Північного Причорномор’я. Грецька колонізація.
 5.  Східні слов’яни на території України: господарська діяльність, матеріальна та духовна культура.
 6.  Захоплення Києва Олегом. Князювання Ігоря, Ольги, Святослава.
 7.  Київська Русь часів Ярослава Мудрого.
 8.  Прийняття християнства. Володимир Великий.
 9.  Культура Київської Русі. Історичне значення Київської Русі.
 10.  Причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.
 11.  Південно-Західна Русь. Утворення Галицько-Волинського князівства, його політичний та суспільно-економічний розвиток. Данило Галицький.
 12.  Захоплення українських земель Литовським князівством, Польщею, Туреччиною, Угорщиною. Адміністративно-політичний устрій українських земель.
 13.  Берестейська (церковна) унія 1596 року  та посилення національного та релігійного гніту.
 14.  Виникнення, соціальна природа, життя українського козацтва.
 15.  Люблінська унія і  зміна політичного становища українських земель.
 16.  Гетьман України Пилип Орлик та його Коституція.
 17.  Національно-визвольна революція українського народу середини XVII ст.: причини, характер, рушійні сили.
 18.  Воєнні дії 1648-1653 рр.
 19.  Створення нової Української держави (1649-1657 рр.).
 20.  Переяславсько-Московська угода 1654 р. та її історична оцінка.
 21.  Боротьба українського народу за політичну єдність і національну державність після смерті Б.Хмельницького. Гетьмани І.Виговський і Ю.Хмельницький.
 22.  Політичний розвиток в Україні у другій половині  XVII ст. Руїна.
 23.  Гетьман України І.Мазепа.
 24.  Обмеження автономії України. Гетьмани І.Скоропадський, П.Полуботок , Д.Апостол.
 25.  Утворення Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.
 26.  Повстання на Правобережній та Західній Україні у  XVIII ст .( Коліївщина, опришки, гайдамаччина.).
 27.  Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні у першій половині ХІХ ст.. Початок промислового перевороту
 28.  Поширення української національної ідеї в 20-40-х рр. XIX ст. у Галичині. „Руська трійця”.
 29.  Особливості розвитку капіталізму в Україні ( друга половина XIX  ст.).
 30.  Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст. (1900 – 1917 рр.).
 31.  Виникнення та діяльність політичних партій в Україні (90—ті роки XIX ст. - 1917 р.).
 32.  Відродження української національної свідомості. Кирило-Мефодіївське товариство.
 33.  Україна в період Першої світової  війни (1914 – 1918 рр.)
 34.  Демократичні реформи в Україні в 60  - 70 - ті  роки  ХІХ ст.
 35.  М.П.Драгоманов – видатний вчений та громадсько-політичний діяч.
 36.  Лютнева революція в Росії 1917 року. Піднесення національно-визвольного руху в Україні. Утворення Української Центральної Ради та її діяльність (березень – травень) 1917 року.
 37.  Універсали Української Центральної Ради та їх історичне значення.
 38.  Брестський договір і Україна. Прикінцевий період діяльності Центральної Ради: причини її падіння (лютий-квітень 1918 р.).
 39.  Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Зовнішня й внутрішня політика гетьманату та причини його падіння.
 40.  Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки ( ЗУНР). Створення та військові дії УГА. Злука (об’єднання) українських земель  (22 січня 1919 року) та її історичне  значення.
 41.  Відновлення УНР. Директорія УНР: її склад, внутрішня та зовнішня політика.
 42.  Економічна та політична криза в Україні на початку 1920-х рр. Голод 1921-1923-го рр.
 43.  Україна в період нової економічної політики ( 1921 – 1928 рр.).
 44.  Участь УРСР в утворенні Радянського Союзу. Союзний договір від 30 грудня 1922 р. Перша Конституція СРСР (січень 1924 р.) та затвердження в травні 1925 р. нового тексту Конституції УРСР.
 45.  Соціально-економічне та політичне становище на західноукраїнських землях у 20-30-х рр. ХХ ст.
 46.  Радянська індустріалізація України (1928 – 1939 рр.): суспільно-економічні наслідки.
 47.  Колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933 рр.
 48.  Політика українізації (20 - 30-ті роки ХХ ст.): суспільно-політичний зміст та наслідки.
 49.  Початок Другої світової війни. Західна  Україна під владою сталінського режиму.
 50.  Фашистський окупаційний режим та антигітлерівський опір в Україні (1941 – 1944 рр.).
 51.  Визволення України від німецько-фашистських загарбників.
 52.  Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для українського народу.
 53.  Українська РСР у системі міжнародних відносин після Другої світової війни. Створення ООН  і місце України у цьому процесі.
 54.  Україна в післявоєнний період (1945 – 1953 рр.). Голод 1946 – 1947 рр.
 55.  Спроби лібералізації суспільно-політичного життя та соціально-економічний розвиток України у період десталінізації (1956 – 1964 рр.).
 56.  Дисидентський, правозахисний і національно-визвольний рух в Україні у 60 – 80-х рр.. ХХ ст.
 57.  Соціально-економічний  та політичний розвиток УРСР у 1964-1985 роках.
 58.  Україна на шляху до незалежності (1990 – 1991 рр.). „Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) та її значення.
 59.  Провал державного перевороту 19 – 21 серпня 19991 року в СРСР та його наслідки. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року.
 60.  Конституція України – Основний Закон держави (28 червня 1996 р.).
 61.  Зовнішня політика України в добу незалежності.
 62.  Вибори до Верховної Ради 2012 року.
 63.  Ліквідація козацької державності у другій половині XVIII ст. (Політика Катерини ІІ стосовно України.
 64.  Розвиток українського національного руху в Наддніпрянщині у другій половині ХІХ ст.
1. социальные отношения и их типы Социальные отношения и типы социальных структур Социальные отношени
2. Контрольная работа по предмету- Основы производственных процессов Вариант 1 Ст
3. Об основах охраны труда в Российской Федерации
4. Раздумья о жизни
5. I. Концептуальные основы психологии развития человека сти индивидуальной судьбы
6. Использование надсмольной воды в качестве ингибитора накипеобразования
7. Лекция 1 Стихийное массовое поведение- понятие социальный феномен и предмет исследования Стихийное мас
8. Реальный валютный курс
9. лекция медицинских рефератов историй болезни литературы обучающих программ тестов.2
10. Методы полярографии и амперометрии в анализе аминокислот и белков
11. Опыт статистического группирования позднепалеолитических комплексов Евразии
12. Валютная система
13. Класс жгутиковые (Flagellata)
14. Организация рабочих мест
15. Лабораторна робота 5 з дисципліни ldquo;Людинномашинна взаємодіяrdquo; ХАІ
16. Г. Кленьшев Председатель Совета Алтайской краевой федерации панкратиона
17. трассы от лучших подготовщиков Москвы зачеты в разных классах новички любители спортсмены слайдшоу
18. Абдоминальный туберкулез у детей.html
19. Реферат- Учет затрат на производство
20. Введение Судебная экспертиза является одним из институтов доказательственного права и имеет большое значе