Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Конденсирленген к~й физикасы п~нінен 6М074000 Нанотехнология ж~не наноматериалдар маманды~ыны~ 1 курс маг

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


«Конденсирленген күй физикасы» пәнінен

6М074000- Нанотехнология және наноматериалдар мамандығының 1 курс магистранттары үшін

ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ

 1.  Бірқабатты және көпқабатты нанотүтікшелердің қолдану салалары
 2.  Көміртекті наноматериалдардың өзіндік ерекшелігі және қолдану саласы
 3.  Наноматериалдарды қолдану салалары
 4.  Нанотүтікшелерді катализаторлардың төсеніші ретінде қолдану аумағы
 5.  Аумақтық теория бойынша екі металдың контактысы.
 6.  Металл және шала өткізгіштің түйісу шекарасындағы зарядтардың тасымалдануы және түзету
 7.  Қатты денелер люминесценциясы
 8.  Люминесценция деген не?
 9.  Люминесценттік талдау
 10.  Люминесценттік әдістің теориялық негізі
 11.  Нанотехнология туралы түсінік.
 12.  Нанонысандардың түрленуі.
 13.  Нанотехнологияның даму тарихы
 14.  Наноматериал және нанотехнологияға толық анықтама бер
 15.  Нанотехнологияның қазіргі заманғы даму қарқыны
 16.  Нанотехнологияға деген қызығушылықтың арту себебі?
 17.  Нанотехнология қандай ғылымдармен байланысты?
 18.  Нанотехнологияның негізгі ұғымдары
 19.  Нанотехнология құралдары.
 20.  Сканерлік зондтық микроскопия.
 21.  Сканерлік туннелдік микроскопия.
 22.  Атомдық-күштік микроскопия
 23.  Сканерлік зондтық микроскопия мен сканерлік туннелдік микроскопия айырмашылықтары
 24.  Жарықтандырғыш және растрлы электронды микроскоп
 25.  Растрлы электронды микроскопия
 26.  Наноматериалдар алу технологиясы.  «Жоғарыдан-төмен» технологиясы.
 27.  Наноматериалдар алу технологиясы. «Төменнен-жоғарғы» технологиясы
 28.  Конденсацияның нанотехнологиямен байланысы қандай?
 29.  Наноматериалдар алудың доғалық синтез әдісі
 30.  Ұнтақ тәріздес наноматериалдарды алудың физикалық әдістері
 31.  Тректік мембраналар алу  технологиясы
 32.  Тректік мембраналардың негізгі ерекшеліктері
 33.  Ленгмюрлік молекулярлық пленкалар
 34.  Ленгмюр–Блоджетт әдісі
 35.  Шефер әдісі
 36.  Нанотехнологияда өздігінен ұйымдастыру және өздігінен жинақтау
 37.  Қатты дене физикасының элементтері.
 38.  Қатты денелердің аумақтық теориясының ұғымы.
 39.  Шредингер теңдеуі
 40.  Шредингер теңдеуі толқындық функция (пси функция)
 41.  Аумақтық теория бойынша металдар,
 42.  Аумақтық теория бойынша диэлектриктер
 43.  Аумақтық теория бойынша шалаөткізгіштер
 44.  Валенттілік зона жүру механизімін түсіндір
 45.  Металдар мен жартылай өткізгіштердегі түйіспелі құбылысы(Зеебек, Пельте құбылыстары)
 46.  Электрондарды  кемтікті байланыс (р-п-ауысуы).
 47.  Шалаөткізгіштердің өзіндік өткізгіштігі
 48.  Шалаөткізгіштердің қоспалық өткізгіштігі
 49.  Шалаөткізгіштік туралы түсінік
 50.  Шалаөткізгіштердің қолдану саласы, өзіндік ерекшкліктері
 51.  Наноұнтақтар: алынуы және қасиеттері.  
 52.  Көлемдік наноқұрылымдалған материалдар
 53.  Наноұнтақтар алудың физикалық қасиеттері
 54.  Наноұнтақтар алудың механикалық қасиеттері
 55.  Нанотехнологияның даму тарихы.
 56.  Нанотехнология және оның бөлімдері. Нанотехнология нысандары.
 57.  Элекростатикалық әдіс
 58.  Көміртекті нанотүтікшелі пленкаларды химиялық әдістермен алу
 59.  Ленгмюр-Блоджетт әдісі. Электрофорез және  диэлектрофорез.
 60.  Нанотүтікшелер «орманынан» тарту.
 61.  Композиттер пленкаларын алу.
 62.  Наноұнтақтар: алынуы және қасиеттері.
 63.  Көлемдік наноқұрылымдалған материалдар.
 64.  Жақын өрісті сканерлеуші оптикалық микроскоп.
 65.  Наноқұрылымдалған катализаторларды өнеркәсіптік қалдықтарды өңдеуде қолдану.
 66.  Нанокатализдің  өнеркәсіптік түтінді газдарды тазалаудағы   маңызы.
 67.  Наноматериалдар негізінде жасалған автомобиль пайдаланылған газдарының катализдік бейтараптандырғыштары.
 68.  Наноматериалдар негізіндегі су мен ауаны тазартуға арналған сүзгілер мен мембраналар.
 69.  Жаңа экологиялық таза материалдарды синтездеудегі нанотехнологиялардың маңызы.
 70.  Қалдықтарды өңдеу және пайдаға асырудың жаңа әдістері.
 71.  Радиациялық және химиялық  залалданған топырақты нанопрепараттар көмегімен қалпына келтіру.
 72.  Аумақтық теория бойынша екі металдың контактысы.
 73.  Металл және шала өткізгіштің түйісу шекарасындағы зарядтардың тасымалдануы және түзету
 74.  Қатты денелер люминесценциясы
 75.  Аумақтық теория бойынша шалаөткізгіштер

Диплом на заказ


1. Деятельность торгового предприятия
2. Визначення економіки як науки
3. тематическая точка обладающая массой Б
4. Я УЧУ ВАС О СВЕРХЧЕЛОВЕКЕ.html
5. ~ылым тарихы мен философиясы п~ніФилософия ж~не ~дістеме ~ылымдары философиялы~ білімні~ саласы ретінде
6. Контрольная работа- Процессы принятия решений в организации
7. Понятие и сущность менеджмент
8. ТЕМА- Психический дизонтогенез
9. химические методы адсорбции.
10. Уральский государственный экономический университет УТВЕРЖДАЮ- Проректор по учебной работе
11. Реферат- Характеристика избирательных систем.html
12. Программное обеспечение в фазе модернизации1
13. Реферат- Органы юстиции и адвокатура
14. Сущность социального проектирования
15. Задание- Выберите пункты где следует писать- Букву Ы- 1 Ц_ган 3 Станц_я 2 Сестриц
16. Тема- Построение диаграмм Цель- Проанализировать объем продаж и прибыли предприятия
17. Страхование предпринимательского риска
18. М.- Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 1998.html
19. Тема- Техногенные опасности
20. Хроматические аккорды двойной доминанты в основном виде строятся на II и IV ступенях мажораминора и служ