Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

шараны~ атауы Орындалу мерзімі Жауаптылар Есеп ~~жаттары

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Іс-шараның атауы

Орындалу мерзімі

Жауаптылар

Есеп құжаттары

1

Защита кандидатских диссертаций

В течение учебного года

Кантарбаева Ж.У.,Дулатова И.С., Тойбаева К.А., Бакижанова А.Ж.

Диссертации

2

Работа над докторскими диссертациями

В течение года

Салкынбек Д.И., Нургалиев К.Т.

Отчеты

3

Рецензирование диссертаций, поступающих на кафедру

В течение года

Зав.кафедрой,преподаватели

Рецензии

4

Подготовка и публикация различных научных работ (организация и контроль)

В течение года

Чатыбекова К.К.

Тексты публикаций

5

Участие в международных, республиканских и других научных конференциях (организация и контроль)

В течение учебного года

Сармурзина Г.А., Котошева К.К., Ермаханова М.А.

Материалы выступлений

6

Подготовка и проведение студенческой научной конференции. Участие в Республиканском конкурсе на лучшую студенческую научную работу

Декабрь 2013- апрель 2014 гг.

Лихачев С.В., Мейрбаев Б.Б., Ыдрыс З.М.

Доклады

7

Работа в составе диссертационных советов

В течение учебного года

Чатыбекова К.К., Зайниева Л.Ю., Кшибеков Д.К., Катошева К.К., Сармурзина Г.А.

Отчет

8

Подготовка отчета о НИР кафедры

Ноябрь – декабрь 2013 г.

Чатыбекова К..К., Сармурзина Г.А.

Отчет

Ғылыми-зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ) – қол жеткен білімдерді кеңейту және жаңа білімдер алу, ғылыми топшылауларды тексеру, табиғат пенқоғамда көрініс табатын заңдылықтарды анықтау, жобаларды ғылыми тұрғыда жинақтап қорытындылау, ғылымды негіздеу мақсатындағы зерттеулер, тәжірибелер жүргізумен, ғылыми ізденістермен байланысты ғылым сипаттағы жұмыстар, талдамалар. Әртүрлі процесстер мен объектілерді математикалық және компьютерлік модельдеу ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары болып табылады. Бірінші бағыт – бұл табиғатты қолдану және табиғи құбылыстар аясындағы компьютерлік зерттеу. Мұндай мәселелерге мұнай-газ өндіру саласындағы, экологиядағы және табиғат құбылыстарын модельдеу, соның ішінде компьютерде мұнай және газ шығаруды, қоршаған орта мен су объектілерінің ластану проблемаларын модельдеу жатады. Сонымен қатар, тропикалық даулдар, торнадо сияқты құбылыстарды, мұхиттағы цунами құбылысын және қысқа мерзімді ауа-райын болжауға арналған метеорология емептерін модельдеу де жатады. Екінші бағыт – бұл жаңа материалдар мен заттар алу мақсатындағы технологиялық процесстерді модельдеу, соның ішінде бензиннің жаңа жоғарыоктанды сұрыптарын және басқа да мұнай өнімдерін, химиялық заттарды және материалдарды алу.

Ғылыми-зерттеу жұмыстары (мысал ретінде)

Студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстары

Студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі мақсаты ғылыми-техникалық және мәдени-прогресті практикалық қызметте қолдануда шығармашылық аса қабілетті жоғары білімді мамандарды даярлау және тәрбиелеу сапасын көтеру, олардың әрқайсысының дербес оқу-тану қызметтерін дамыту болып табылады.

Студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі міндеттері – студенттердің даярлық деңгейін ескеріп, оларды әртүрлі шығармашылық қызметтерге дифференциялды тарту.

Оқу уақытанан тыс орындалатын студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстары мына түрлерде орындалады:

  1.  студенттік ғылыми үйірмелеріндегі, студенттік конструкторлық бюроларындағы, ғылыми-зерттеу лабораторияларындағы жұмыс;
  2.  мембюджеттік немесе шаруашылық келісім тақырыптарды орындауға студенттік топтардың немесе дердес түрде, шығармашылық қауымдастық жөніндегі жұмыстарға және кафедрада орындалатын ұстаздардың жеке жоспарларын жасауға қатысу;
  3.  көрмелерге, конференцияларға, симпозумдерге қатысу.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындыларын бағалау және іске асыру.

Енгізудің мемлекеттік жүйесі

Ғылыми- зерттеу жұмысының қорытындысын реализациялаудың соңғы формасында енгізу деп санайды.

Соңғы уақытқа дейін зерттеу объектісінің игерілген және қабылданған жұмыс вариантын, талапқа сәйкес құрылған пайдалануды және әсерге директивті түрде кіргізілуді енгізумен түсіндіріледі. Әсерге директивті кіргізу ӛндірістік ортаға қарама-қарсы зерттеу объектісін күштеп енгізіу болып табылады.

Енгізу екі белгісіне қарай бөлінеді: енгізілетін объекттің жұмыс функциясы және іске асырудың материальдық түрі.

Енгізілетін объекттің іске асырудың материальдық түрі мына топтарға бӛлінеді: ғимараттар және салулар; машиналар, құралдар, жабдықтар; технологиялық үрдістер; сынаудың бақылау заттары және әдістері; материалдар, тұтыну ӛнімдері; үрдістер және объекттерді басқару және автоматтандыру заттары; ұйымдастыру және басқару жүйелері; бағдарламалар және алгоритмдер; зерттеуді зерттеу заттарымен және әдістерімен қамтамасыз ету; стандарттар (классификаторлар, ережелер, техникалық жағдайлар, нормалар және нормативтер).

Енгізудің енгізілетін объекттің жұмыс функциясы мына топтарға бӛлінеді: пайдалану ғимараты және салулар; ӛнімді дайындау; ӛндірістік жұмыстарды 55

орындау; басқару және ұйымдастырудың функциялық жүйесі; ӛндірістік іс-әрекетте типтік нормативті-әдістемелік және жетекші техникалық материалдарын тәжірибелік қолдану.

Енгізу үрдісі екі сатыдан тұрады: тәжірибелі-ӛндірістік енгізу және сериялық енгізу.

Объектті ҚР Мемкомитетінің түрі бойынша экономикалық және социальдық тиімділікті бекітетін, құжаттар кӛшірмесін шығарып салатын, актпен біткен енгізеді. ҒЗЖ қорытындысын мекеме бойынша тапсырыс берушінің бұйрығымен бекітеді. Егер ҒЗЖ қорытындысын енгізу ӛндіріс саласына тарап кетсе, онда оны ҒЗЖ қорытындысының сәйкес министрлігінің бұйрығы бойынша мекеменің статикалық есебінде бекіту жүзеге асады.

Жоғары оқу орындары ҒЗЖ қорытындысын енгізуді және оқу үрдісінде де қамтамасыз етеді. Енгізу түрі болып саналады: оқулықтарда ҒЗЖ қорытындысын шығару, оқу және оқу-әдістемелік пособиялар, есептер жиғақтары, практикумдар; іске асатын дәріс курстарындағы модернизация және жаңа ҒЗЖ қорытындылары негізіндегі құру; оқытудың техникалық заттарын игеру және дайындау; машиналар үлгілері; құралдар; стендтер; оқу және іскер зертханаларының құрал-жабдықтары; тәжірибелік сабақтарды және дәрістерді ӛткізу үшін қолданылатын демонстрациялық материалдар; ғылыми-зерттеу, тәжірибелі-конструкторлық және технологиялар жұмыс тематикасы бойынша курстық және дипломдық жобаларды игеру;

Ғылыми жұмыстың критериилері және тиімділігі

ҒЗЖ енгізудегі тиімділік- бұл саладағы ӛндірістік ӛнімдегі жүзеге асатын және тірі еңбекті қысқартудағы кӛріністен шығатын қорытынды.

Ғылыми зерттеудің тиімділігі әртүрлі табиғатқа ие болуы мүмкін: экономикалық тиімділік (ұлттық кірістің ӛсуі, ӛндірістік ӛнімге кететін шығынның азаюы, ғылыми зерттеудегі шығынның азаюы және т.б.); социальды-экономикалық тиімділік (ӛндірістік еңбектің артуы, еңбек ауырлығының ликвидациясы, еңбек жағдайын уйымдастырудың санитарлы-гигиеналық, психологиялық жақсаруы, табиғатты қорғау, адамдардың денсаулығын сақтау және еңбекқорлығын артыру және т.б.); елдің айналыммүмкіндігін бекіту; ғылым пристижін арттыру және т.б.

Тірі және іске асатын еңбектің фактілік жылдық экономиясын ақшалай кӛрсетуді жылдық экономикалық тиімділік деп атайды.

Жылдық экономикалық тиімділік жұмыстың біту сатысына сәйкес күтуші, болжамды, фактілік, потенциалды болы мүмкін.

Болжамды (немесе жоспарлы) экономикалық тиімділік күтуші енгізу объектісінде үлкейтілген кӛрсеткіштер бойынша зерттеуді технико-эконоикалық негізде құру сатысында есептелінеді. Егер негізу кӛлемі тапсырыс берушімен кепілденеді, болмаса күтуші тиімділік кепілденген (гарантированный) деп аталады.

Фактілік экономикалық тиімділік есеп беруші жылдың фактілік кӛрсеткіші және енгізуді жүзеге асыратын мекеме немесе ұжымдардың іске асатын нормалары бойынша енгізуден кейін игерумен есептелінеді. 56

Потенциальды экономикалық тиімділік- бұл енгізудің мүмкінді кӛлемінде үлкейтілген кӛрсеткіші бойынша есептелінетін сумма. Бұл енгізуді кеңінен жан-жақты игеруді құруға және ақпараттар сапасына қызмет етеді.

Ұжымды (бӛлімдер, кафедралар, зертханалар, ҒЗИ, ЖОО) зерттеудің тиімділігі бір қызметкерді әртүрлі бағалайды.

Бір ғылыми қызметкердің жұмысын бағалаудың тиімділігі басылымдар санымен, жаңа игерулермен, жұмысты үнемдеуімен және т.б. анықталынады. Басыламдар саны ( мақалалар. Монографиялар, оқулықтар, оқу пособиелері және т.б.) ғылыми қызметкердің тиімділігін толық кӛрсетпейді. Кейде уақ басылым жұмыстарының кӛп санына қарағанда, басылым жұмыстарынының аз санында кӛп мағына болады. Жылына орындалған, ғылыми қызметкердің ӛндіруінің бағасын ҒЗЖ бағалайды. Ғылыми қызметкердің жаңа ҒЗЖ алынған патенттер және авторлық куәліктер санымен бағаланады. Ғалымның жұмысының цитируемасы басқа авторлардың оның басылым жұмыстарындағы сілтемелер санына байланысты бағаланады.
1. Галион за период 20112013 гг
2. Тюменская государственная академия мировой экономики управления и права 2
3. Искусство Музыка ИЗО Предмет
4. История развития письменности
5. темам на тему- анализ и оценка способов коммутации абонентов в ТКС
6. 2007 г ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Методические материалы для самоконтроля зн
7. Атлант Итоговая турнирная таблица
8. ТЕМА - Права та обов~язки подружжя Батьків дітей
9. Сложные предложения гибкой и негибкой структуры
10. Электронная почта
11. Действия караулов и подразделений по конвоированию при происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах
12. Французское искусство 18 в
13. Создание и прекращение деятельности юридических ли
14. Косвенные налоги в РФ и перспективы их развития
15. Мороз2014 при поддержке Министерства по физической культуре спорту и туризму УР и Федерации автомобильн
16. Проект силового трёхфазного трансформатора мощностью 4300 кВА
17. экономического развития страны
18. психологическая экспертиза Кто может быть привлечен свидетелем С кем чаще остаются дети Когда спраши
19. УТВЕРЖДАЮ Президент НРОО Федерация смешанного боевого единоборства ММА
20. небная ямка ее стенки отверстия и их назначение