Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

а Напрям підготовки 6

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 23.1.2022

PAGE   \* MERGEFORMAT 2

Київський національний лінгвістичний університет

Кафедра історії України, країнознавства і туризмознавства 

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни

Історія української культури

Напрям підготовки  6.020303 Філологія (Мова і література (із зазначенням мови)

Напрям підготовки  6.020303 Філологія (Переклад (із зазначенням мови)

Напрям підготовки  6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Напрям підготовки  6.030102 Психологія

Напрям підготовки  6.030601 Менеджмент

Напрям підготовки  6.030401 Правознавство

факультети германської філології, романської філології, перекладачів, сходознавства, економічний, юридичний, центр післядипломної освіти та відділення екстернату

Київ – 2013 рік

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія української культури» складені на основі нормативної та робочої програм навчальної дисципліни «Історія української культури».

Укладач: доц. Антонишин А.П.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни Історія української культури затверджені на засіданні кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства

Протокол №____ від ________________ 2013 р.

Завідувач кафедри: __________               Терещенко Ю.І.

    (підпис)                                     (прізвище, ініціали)


СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Семінар 1

КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ДАВНЬОЇ РУСІ-УКРАЇНИ

1. Матеріальна і духовна культура дослов’янської доби. Культура східних слов’ян у дохристиянський період.

2. Християнізація Русі і європейський культурний контекст. Візантія і Рим у давньоруському духовному просторі.

3. Виникнення писемності. Розвиток освіти, літератури, мистецтва.

4. Давньоруські князівства у західноєвропейському культурному просторі. Романські впливи, готика і проторенесанс на давньоруських землях.

Основна література:

Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. д-ра іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. - К., 1994.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М., 1981.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України.-К., 1992.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.

Практичні завдання:

1. Проаналізуйте античні та скіфо-сарматські впливи в культурі східних слов’ян.

2. Поясніть причини існування залишків язичницьких вірувань у християнському світогляді українців. Міфотворчість східних слов’ян.

3. Порівняйте античні та візантійські джерела про культуру та звичаї східних слов’ян.

Завдання для самоконтролю:

  1.  Створіть порівняльну таблицю «Культурний розвиток давньої Русі-України» за такими пунктами:

а). дослов’янський період;

б)дохристиянська культура слов’ян;

в)християнський період.

  1.  Підготуйте розгорнуту відповідь з характеристикою культури Київської Русі
  2.  Підготувати розгорнуту відповідь по культурі Галицько-Волинського князівства.
  3.  Складіть порівняльну таблицю щодо культурного розвитку найбільших князівств в період роздробленості:

Галицько-Волинське

Чернігово-Сіверське

Київське

Семінар 2

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛ. ХVІІ – ХVІІІ СТ. В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

1. Вплив визвольної боротьби українського народу під проводом Б.Хмельницького на культурно-національно-національне піднесення в Україні.

2. Просвітництво в духовному житті України.

3. Меценатство гетьманів і козацької старшини. Києво-Могилянська академія в духовному житті України.

4. Військове мистецтво українського козацтва.

Основна література:

Висоцький  О.Ю.  Історія  української  культури:    Навчальний   посібник.   — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

Макаров A.M. Світло українського бароко. - К., 1994.

Українська література XVII ст. - К., 1987.

Українська культура: Лекції/ За ред. Д.М.Антоновича. - К., 1993.

УшкаловЛ.В. Григорій Сковорода і антична культура. - X., 1993.

УшкаловЛ.В. Світ українського бароко: Філологічні етюди. - X.. 1994.

Практичне завдання:

1. Визначте основні тенденції розвитку української культури в зв’язку з утвердженням козацької держави. Поясніть, у чому полягала своєрідність української барокової культури.

2. Охарактеризуйте діяльність шкіл живопису й архітектури в Україні др. пол. ХVІІ ст. – ХVІІІ ст. Порівняйте стильові відмінності «бароко», «рококо», «класицизму» на основі аналізу творчості найбільш визначних представників української культури зазначеної доби.

3. Підготуйте розгорнуту відповідь про роль козацтва у збереженні самоідентифікації українського народу.

Завдання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте розвиток української освіти, літератури наприкінці XVIІ –XVIIІ ст.

2. З’ясуйте, який вплив на розвиток української культури, науки, освіти ХVІІ ст. – поч. ХVІІІ ст. справили події Голландської, Англійської буржуазних революцій.

3. Які позитивні зрушення відбулися в культурному житті України під впливом ідей європейського Просвітництва?

Семінар 3

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ДОБУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (ХІХ-ПОЧАТОК ХХ СТ.).

1. Національно-культурне відродження в Україні в ХІХ ст. Українці в системі освіти і науки Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій.

2. Тенденції розвитку української літератури. Нові напрями та жанри. Феномен Т.Шевченка в духовному житті України.

3. Архітектура, образотворче мистецтво, музика.

4. Зародження кіно. Становлення професійного театру в Україні.

Основна література:

Висоцький  О.Ю.  Історія  української  культури:    Навчальний   посібник.   — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. д-ра іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

Історія української культури. - К., 1994.

Історія української літератури. - К., 1986.

Мороз З.П. Українська драматургія і театр другої половини XIX ст. - К., 1950.

Огієнко І. Українська культура. - К., 1993.

Практичне завдання:

1. Охарактеризуйте класицизм та романтизм в українському літературному процесі і проаналізуйте їх найбільш яскраві зразки.

2. Поясніть, який вплив на духовний розвиток українців мали революції в Європі, як вони позначилися на розвитку української науки, літератури, мистецтва.

3. Дайте оцінку історичної ролі І.Котляревського, Т.Шевченка в становленні нової української літератури.

4.  Порівняйте ліберальні реформи в Австро-Угорській й Російській імперіях др. пол. ХІХ ст. та розкрийте їх вплив на національно-культурний розвиток України.

5. Дайте характеристику таких мистецьких явищ, як «натуралізм», «естетизм», «реалізм», «символізм», «модерн», «авангард», «абстракціонізм», їх прояви в українській культурі.

Завдання для самоконтролю:

1. Поясніть, яку роль в духовному відродженні України відіграли «Руська трійця», Кирило-Мефодіївське братство.

2. Охарактеризуйте вплив греко-католицької церкви на розвиток української культури і збереження національно-культурної ідентичності українців на теренах Західної України.

3. Висвітліть релігійну ситуацію в Україні першої половини ХІХ ст.

4. На конкретних прикладах поясніть, які нові тенденції простежувалися в українській архітектурі й містобудуванні др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

5. Висвітліть специфіку культурного процесу в Галичині 2-ї половини ХІХ ст.

6. Наукові товариства, книгарні, друкарні, видавництва, бібліотеки в Україні.

7. Зародження і поширення української преси ХІХ ст. – поч. ХХ ст..

8. Музичне життя в Україні ХІХ ст. – поч. ХХ ст..

Семінар 4

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

1. Національно-культурне відродження України у 1917-1920 рр.

2. Утвердження радянської влади в Україні. Політика українізації. Духовне життя.

3. Українська культура в умовах радянської тоталітарної системи. «Розстріляне відродження».

4. Національно-культурний розвиток західноукраїнських земель у міжвоєнний час.

Основна література:

Висоцький  О.Ю.  Історія  української  культури:    Навчальний   посібник.   — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. д-ра іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

Історія українського мистецтва: У 6 т. – Київ, 1968.

Історія української культури / За ред. П. П. Толочка. – К., 2002.

Історія української культури / Шейко В.М., Тишевська Л.Г.: Навч. посібник. – К., 2006.

Практичне завдання:

  1.  Підготувати реферати на тему: «Українська культура в період Центральної Ради, Гетьманату, Директорії».
  2.  Проаналізувати, який вплив на розвиток української культури справили події Першої світової війни й національно-визвольних змагань 1917 – 1920 рр.

Завдання для самоконтролю:

1. Поясніть, у чому полягали основні завдання політики коренізації, запровадженої більшовицьким урядом в Україні у 20-х рр. ХХ ст., якими були її досягнення. Чи сприяла така політика духовному відродженню українського народу?

2. Охарактеризуйте основні національно-культурні здобутки доби українізації.

3. Порівняйте культурний розвиток українських земель у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії у міжвоєнний час. Поясніть, чим характеризувався культурно-просвітницький рух на західноукраїнських землях і яка роль у ньому належала українським політичним партіям, громадським організаціям, греко-католицькій церкві.

4. Охарактеризуйте духовне життя української діаспори 20-х – 30-х рр. ХХ ст.

5. Охарактеризуйте стан української культури в умовах утвердження радянського тоталітаризму в УРСР. Розкажіть, що вам відомо про творчість митців  «Розстріляного відродження».

Семінар 5

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

1. Українська культура в роки Другої світової війни і боротьбі з тоталітаризмом у повоєнний період.

2. Лібералізація духовного життя в СРСР. Ситуація в Україні.

3. Розвиток науки, освіти і культури в Україні в контексті науково-технічної революції.

4. Проголошення незалежності України. Нові тенденції розвитку її культури.

Основна література:

Висоцький  О.Ю.  Історія  української  культури:    Навчальний   посібник.   — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

Історія української культури: курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. Ред. д-ра іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

Додаткова література:

Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посібник. – К., 2003.

Українська художня культура: Навч. посібник / За ред. І.Ф.Ляшенка. – К., 1996.

Культурне відродження в Україні: історія і сучасність. – Львів, 1993.

Донцов Л. Дві літератури нашої доби. - Львів, 1991.

Жулинський М.Г. Із забуття - в безсмертя. - К., 1990.

Практичне завдання:

1. Охарактеризуйте стан української культури в умовах радянського тоталітаризму у др. пол. 40-х   сер.80-х рр. ХХ ст. Концепція «радянського народу» як засіб русифікації українців.

2.  Проаналізуйте розвиток науки, освіти, літератури, мистецтва в період хрущовської відлиги. Поясніть, наскільки спроби лібералізації радянської системи вплинули на духовне життя українців.

3. З’ясуйте, яку роль в процесі національно-культурного відродження України відіграв рух «шестидесятників», діяльність дисидентів.

4. Поясніть, яких змін зазнали українська наука й освіта під впливом НТР.

5. Поясніть, яка роль належить українській культурі у відродженні національної державності новітньої доби.

Завдання для самоконтролю:

1. Поясніть, який зміст вкладався у поняття «соціалістичного реалізму».

2. Охарактеризуйте культуру українського зарубіжжя др. пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

3. Поясніть, які фактори, на вашу думку, сприятимуть розквіту сучасної української національної культури.

4. Дайте визначення основних понять: «ідеологізація культури», «тоталітарна культура», «державна мова», «духовна свобода», «плюралізм», «соціокультурна ситуація», «масова культура», «поп-арт», «контркультура», «андеґраунд», «інтелектуальне мистецтво». «концептуальне мистецтво», «формалізм».

5. Охарактеризуйте специфіку українського «постмодернізму» та проаналізуйте його прояви у сучасній українській культурі.
1. 1Психиканы~ даму кезе~деріПсихиканы~ пайда болуы я~ни генезисі ж~не оны~ дамуы туралы проблемалар ~зара т
2. внезаконодательного происхождения
3. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук Львів ~ Дисертацією є
4. Функционально-стилистические особенности использования просторечий в газетных жанрах
5.  Значит в любую ячейку памяти записывается некоторый набор нулей и единиц машинное слово
6. Хаки Хаки цвет что на три цифры И проценты просят рифмы 50 на 50 Банально дни летят Цвета хаки что
7. Гренада
8. Значение музыки в воспитании ребёнка
9. Вплив технології на споживну цінність сичугових сирів
10. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Черкаси ~ Дис
11. Артур Шопенгауэр- эристика или искусство побеждать в спорах
12. А Понеділок Вівторок Середа Четвер
13. Контрольная работа Вариант по Студент
14. Экономика и организация энергетики Отчет О практике студента Худайбердиева Мекана по специа
15. Лабораторная работа 1 ldquo;Определение вязкости жидкости вискозиметром Энглераrdquo; По дисциплине Меха
16. .1 Введение Современное машиностроение отличается интенсивным расширением многообразия выпускаемо
17. ДЕЛЛ КОМП~ЮТЕР КОРПОРЕЙШН Делл Комп~ютер Корпорейшн була заснована в травні 1983 р
18. Реферат- Почтовые программы.html
19. Диккенс Чарлз
20. Французский язык в произведениях А.С. Пушкина