Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Актуальність теми- Нині грип є найпоширенішою інфекцією на земній кулі і реєструється на всіх континентах

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ГРИП

1.Актуальність теми:

Нині грип є найпоширенішою інфекцією на земній кулі і реєструється на всіх континентах. Особливістю цієї інфекції є неймовірна швидкість поширення – велике місто охоплюється захворюванням за 1,5-2 тижні, велика країна – за 3-4 тижні. Під час епідемічних спалахів хворіє до 30-50 населення ураженого регіону, що призводить до великих матеріальних збитків. На грип хворіють у найспокійніші роки близько 30млн. людей. Зараз грип залишається малоконтрольованою інфекцією. Показник смертності  невисокий і становить 0,01-0,2, але він різко збільшується у разі виникнення грипу у літніх і ослаблених людей, особливо у тих , хто має хронічні захворювання серця, легень, у малолітніх дітей. Під час епідемії грипу завжди збільшується летальність від серцево-судинних, легеневих захворювань. Підраховано, що неускладнений грип та інші ГРЗ забирають у людини не менше 1 року життя. Початок пандемії, викликаної новим вірусом А (H1N1), обумовлює високу актуальність вивчення всіх нюансів цієї інфекції.

Виявлені останнім часом нові властивості збудників грипу – здатність обмінюватись генетичною інформацією зі збудниками грипу тварин, здатність тривалий час зберігатись в організмі людини після одужання і навіть, як гадають, бути одним із можливих факторів розвитку в людини повільних інфекцій – посилюють значимість цієї проблеми і необхідність подальшого вивчення грипу.

2.Навчальні цілі заняття ( з вказівкою рівня засвоєння, що планується):

2.1.   Студент повинен  мати уявлення (ознайомитися):                      a-1

 •  мати уявлення: про місце грипу в структурі інфекційних хвороб, історію вивчення, науковий внесок закордонних та вітчизняних вчених в історію наукових досліджень  у цій галузі.
 •  ознайомитися: із статистичними даними щодо перебігу пандемії, що почалася 2009 року, поширеності грипу, летальності, частоти ускладнень в Україні і в світі насьогодні.

                       2.2. Студент повинен знати:                                                             ( а-2)

 •  етіологію, епідеміологію, патогенез грипу;
 •  клініку та ускладнення грипу;
 •  лабораторно-інструментальну діагностику грипу;
 •  принципи  лікування грипу;
 •  принципи лікування невідкладних станів при грипі.

   2.3. Студент повинен вміти:                                                                ( а-3)

                                   Оволодіти навичками:

1. Методикою обстеження хворого на грип;

2. Методикою забору матеріалу для специфічного (РІФ) обстеження;

                                    Оволодіти вміннями:

1. Вміти провести клінічне обстеження хворого  на грип;

2. Вміти призначити та інтерпретувати результати лабораторного обстеження хворого на               грип;

3. Вміти провести диференціальну діагностику грипу;

4. Вміти скласти індивідуальний план лікування;

5. Вміти надати невідкладну допомогу при несправжньому крупі, набряку легень, ННГМ, синдромі Гієна-Барре, синдрому Рея;

6. Вміти провести люмбальну пункцію;

7. Вміти провести дослідження методом РІФ.

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

3.1.Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми

(міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Анатомія

Будову ротоглотки, носа, гортані, трахеї, бронхів, легень,  серця, нервової системи

Вміти топографічно визна-чити місце знаходження органів на поверхні грудної клітки

Гістологія

Будову слизової оболонки носа, гортані, ротоглотки, трахеї

Вміти оцінити характер запального процесу

Мікробіологія

Властивості вірусу грипу; методи специфічної діагностики грипу

Інтерпретувати результати специ-фічних методів діагностики грипу.

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показни-ки лабораторного обстеження в нормі( заг. ан. крові, сечі, біохіміч-ні показники крові, КОС, електролітів).

Оцінити дані лабораторного обстеження.

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного генезу.

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обсте-ження при порушеннях функції органів і систем різного генезу.

Паталогічна анатомія

Зміну будови слизової оболонки ротоглотки, мигдаликів, носа, л/в, епітелію ниркових канальців, структури центральної та периферійної НС, міокарду.

Визначати місцеві зміни  

Фармакологія

Групи препаратів, що застосовуються для лікування грипу, дозування (разове та добове), їхні побічні ефекти (синдром Рея), протипоказання.   

Виписувати рецепти  

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методи та основні етапи клінічного обстеження хворого. Симптоми та синдроми захворювання.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити патологічні симптоми і синдроми. Аналізувати отримані дані.

Неврологія

Патогенез, клінічні ознаки токсичного набряку мозку, арах-ноїдиту, синдрому Гієна –Барре, поліневритів, синдрому Рея

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням нервової системи.

Клінічна фармакологія.

Фамакокінетику і фармакодинаміку , побічні ефекти етіотропних препаратів, засобів патогенетичної терапії хворого на грип

Призначити лікування хворому на грип в залежності від віку, індивідуальних особливостей пацієнта, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарату, виписати рецепти.

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

 •   ННГМ
 •  Геморагічний набряк легень
 •  Гостра дихальна недостатність
 •  Гостра серцева недостатність
 •  Гостра судинна недостатність

Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу при зазначених невідкладних станах

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення грипу.

Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного генезу із грипом. Розпізнати грип, його ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обсте-ження. Своєчасно визначити необхідність госпіталізації хворого до інфекційного ста-ціонару. Заповнити екстрене повідомлен-ня. Надати невідкладну допомогу.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби.

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагнос-тики, лікування, профілак-тики.Патогенез, епідеміо-логію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діаг-ностику, можливі усклад-нення грипу.

Проводити диференціальну діагнос-тику грипу з іншими  інфекційними хворобами.Розпізнати грип, його ускладнення; інтерпретувати дані ла-бораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.

3.2. Структурно-логічна схема змісту теми заняття.

3.3 Рекомендована література

Основна:

 •  Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 –с. 322-380.
 •  Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – с.55-70.
 •  Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. –Санкт-Петербург: Фолиант,2003.- с. 21-38.
 •  Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959 с.

Допоміжна:

 •  Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 255 с.
 •  Иммунология инфекционного процесса: Руководство для врачей/Под ред. Покровского В.И., Гордиенко С.П., Литвинова В.И. – М.: РАМН, 1994. – 305 с.
 •  Клинико-лабораторная  диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.:Фолиант,2001. –384 с.

3.4. Матеріали для самоконтролю:

3.4.1. Питання для самоконтролю

 1.  До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належить грип?
 2.  Дати характеристику збудника грипу, тропність вірусу, основні властивості.
 3.  Дати визначення  поняття антигенного дрейфу.
 4.  Дати визначення  поняття антигенного  шифту.
 5.  Дати визначення  поняття епідемія.
 6.  Дати визначення  поняття пандемія.
 7.  Механізм передачі грипу.
 8.  Сезонність та імунітет при грипі.
 9.  Сприйнятливість до грипу.
 10.  Патогенез грипу та основних його клінічних симптомів.
 11.  Класифікація грипу.
 12.  Охарактеризувати основні клінічні симптоми.
 13.  Назвати критерії тяжкості грипу.
 14.  Назвати можливі ускладнення грипу, їхні діагностичні критерії.
 15.  Ускладнення грипу, що можуть розвинутися в ході лікування.
 16.   Наслідки грипу.
 17.  План обстеження хворого на грип.
 18.  Методи специфічної діагностики грипу.
 19.  Принципи лікування грипу.
 20.  Етіотропна терапія грипу.
 21.  Принципи лікування дистрес-синдрому.
 22.  Принципи лікування токсичного геморагічного набряку легень.
 23.  Тактика лікаря при гіпертермії у хворого.
 24.  Неспецифічна профілактика грипу.
 25.  Специфічна профілактика грипу.
 26.  Характеристика протигрипозних вакцин.
 27.  Категорії осіб, яким вакцинація показана в першу чергу.
 28.  Можливі післявакцинальні ускладненя.
 29.  Критерії госпіталізації хворих на грип.
 30.  Критерії виписки реконвалесцентів грипу.

                 3.4.2. Тести  формату А для самоконтролю.

Вибрати правильні відповіді:                           

                                                           ВАРІАНТ                                              

 1.  Коли потрібно призначати антибактеріальні препарати хворому на грип?

А. за наявності супутньої патології;

Б. з першого дня хвороби;

В. за наявності ознак приєднання вторинної інфекції;

Г. тривалість лихоманки більше 3 діб  при вираженій інтоксикації;

Д. різке ослаблення організму;

 1.  Ускладнення грипу, спричинені дією вірусу:

А. ангіна                  

Б. геморагічний набряк легень                      

В. артрит

Г. гепатит

Д. цистит               

 1.  Методи підтвердження діагнозу "Грип":

А. мікроскопія слизу ротоглотки

Б. виділення вірусу з фекалій

В. світлова мікроскопія вірусу зі слизу з носоглотки

Г. імунофлуоресцентне  дослідження крові

Д. імунофлюоресцентне дослідження слизу з носоглотки

 1.  Ознаки, що виявляються при середньотяжкому грипі:

А. наявність крові в харкотинні;                     

Б. нормальна температура тіла;

В. наявність нашарувань в ротоглотці;

Г. дряпання за грудниною;

Д. висип папульозний;

 1.  Термін виникнення гломерулонефриту після перенесеного грипу:

      А. 1 тиждень

Б. 2-4 неділі

В. 1-2 місяці

Г. 2-3 місяці

Д – 1-2 доби

 1.  Характеристика синдрому Гієна-Барре:

А. Периферичний параліч із збереженням поверхневої чутливості;

Б. Висхідний характер паралічу;

В. Низхідний характер паралічу;

Г. Периферичний параліч зі зникненням поверхневої чутливості;

Д. Клітинно-білкова дисоціація в спинномозковій рідині.

 1.  Етіотропні засоби для лікування хворих на грип:

А. колдфлю

Б. озельтамівір

В. тетрациклін

Г. антигрипін

Д. нормальний імуноглобулін людини

 1.  Антиген вірусу грипу типу А:

А. гемаглютинін;

Б. еластаза;

В. Н-антиген;

Г. О-антиген;

Д. екзотоксин;

9. Термін проведення вакцинації проти грипу:

А.  за 2 тижні до передбачуваного початку епідемії

Б.  за 1 тиждень до передбачуваної епідемії

В.  за 2 місяці до передбачуваної епідемії

Г.  За 6 місяців до передбачуваної епідемії.

     Д.  За рік до передбачуваної епідемії

10. Імунітет при грипі:

А. не формується;

Б. нестійкий типо- і штамоспецифічний;

В. стійкий; типо- і штамоспецифічний

Г. нестійкий , перехресний.

Д. нестерильний, пожиттєвий

ЕТАЛОНИ ВІРНИХ ВІДПОВІДЕЙ

1

В

6

А

2

Б

7

Б

3

Д

8

А

4

Г

9

В

5

В

10

В

3.4.3. Задачі для самоконтролю:

                                        Задача                                          =2

Хворий 30 р. звернувся до дільничного лікаря на 3 день хвороби. Захворів гостро з підвищення Т тіла до 39,20С, остуди, сильного головного болю з локалізацією в ділянці лоба, надбрівних дуг, ломоти в тілі. На 2 добу з’явився сухий кашель із саднінням за грудниною, сухість та дряпання в горлі, закладення носа.    

Об-но: Т тіла 38,50С, на запитання відповідає мляво, гіперемія шкіри обличчя, ін’єкція судин кон’юнктиви, гіперемія, зернистість та сухість слизової оболонки ротоглотки, АТ 100/60, пульс 90/хв., ЧД 20 за 1 хв. Тони серця приглушені, ритмічні. Дихання везикулярне з жорстким відтінком. Живіт м’який, безболісний.Фізіологічні випорожнення без змін.

         1. Попередній діагноз.

         2. План обстеження

         3. Лікування.

ЗРАЗОК РІШЕННЯ:

Діагноз: грип, перебіг середньої тяжкості .

Обстеження:

1. Заг. ан.крові

2. Заг.ан.сечі

3. Мікроскопія калу на яйця гельмінтів

4. Дослідження крові на НBsАg, RW

5. Флюорографія легень

6. ЕКГ

7. ІФА виділень з носу на вірус грипу

8. Бакпосів змиву з ротоготки на мікрофлору

9. РГГА з грипозним антигеном в динаміці

Лікування:

1. Режим - ліжковий

2. Дієта – стіл № 15

3. Рясне питво (відвар квіток липи, чай з лимоном, малиною, калиною)

4. Полоскання ротоглотки розчином фурациліну  1:5000  6 раз/добу

5. Людський лейкоцитарний інтерферон в інгаляції 2 рази/добу

6. Аскорутин по 0,05г  3 рази/добу внутрішньо

7. Мукалтин 0,05г х 3 рази/добу внутрішньо

8. Діазолін по 0,1г 3 рази/добу внутрішньо

9.Людський лейкоцитарний інтерферон по 2 краплі в ніс 6 разів/добу

10. Метилурацил 0,5г 4 рази/добу

                      Задача                                             =3

    Хворий  29 р. на 6 день хвороби поступив зі скаргами на підвищення Т тіла до 39,20С, сухий кашель, з періодичним виділенням слизово-гнійного харкотиння, задишку. Захворювання почалось з підвищення температури тіла до 380С, остуди, головного болю з локалізацією в ділянці лоба, надбрівних дуг, ломоти в тілі. На 2 добу з’явився сухий кашель з дертям за грудниною, сухість та дряпання в горлі, закладення носу. На 3 добу температура тіла нормалізувалась, з’явились мізерні виділення з носу, посилився кашель. Приймав жарознижуючі, відхаркуючі препарати та краплі в ніс. На 5 добу температура знову підвищилась до 39,80С, з’явився кашель з виділенням харкотиння.

Об-но: гіперемія шкіри обличчя, Т тіла 38,20С, АТ 100/60 мм рт. ст., пульс 96/хв., тони серця приглушені, ритмічні, ЧД 26/1 хв. Над легенями укорочення  перкуторного звуку в нижньому відділі правої легені, аускультативно - дихання жорстке, в нижніх відділах  вислуховуються дрібнопухирчаті вологі хрипи та крепітація. Живіт м’який, випорожнення без змін.

           1. Попередній діагноз.

           2.План обстеження.

           3. Лікування.

ЗРАЗОК РІШЕННЯ:

      Діагноз: Грип важкий перебіг. Ускладнення: негоспітальна правобічна нижньодольова пневмонія

                                               ДНо ст.

Обстеження:

1. Заг. ан.крові

2. Заг.ан.сечі

3. Мікроскопія калу на яйця гельмінтів

4. Дослідження крові на НBsАg, RW

5. Біохімічне дослідження крові:  креатинін, сечовина, загальний білок, КФК, ЛДГ, електроліти

6. ЕКГ

7.  Рентгенографія ОГК

8. РІФ мазка-відбитка з носу на грип

9.  Бакпосів харкотиння на мікрофлору та ВК

10. РГГА з грипозним антигеном в динаміці

Лікування:

1. Режим - ліжковий

2. Дієта – стіл № 15

3. Рясне питво (відвар квіток липи, чай з лимоном, малиною, калиною)

4. Аугментин  1,2г  на 200,0 мл  фізрозчину 4 рази/добу  в/в крап.

5. В/в крап. сорбілакт 400,0 мл, лазікс 4 мл в трубку в кінці крапельниці

6.Сульфакамфокаїн  10% 2 мл  п/ш 2 рази/добу

7.Сироп “Геделікс” по 1 мірній ложці 3 рази/добу

8. Інгаляції з калія йодидом (5 мл) 2 рази/добу

9.Полоскання ротоглотки розчином фурациліну  1:5000  6 раз/добу

10.Аскорутин по 0,05г  3 рази/добу внутрішньо

11.Лоратадин по 0,01г 1 рази/добу внутрішньо

12. УВЧ по полям №3

3.4.4.    Заповнити таблицю:                           =3

 Диференційна діагностика грипу з іншими інфекційними захворюваннями

Симптоми

грип

Черевний тиф

Вірусний гепатит А

Менінгококовий менінгіт

лептоспіроз

Початок хвороби

гострий

поступовий

гострий

гострий

гострий

Головний біль  

з локал. в ділянці лоба

дифузного характеру

дифузного характеру

дифузного характеру

дифузного характеру

Явища інтоксикації

виражені

виражені

виражені

виражені

виражені

Колір шкіри, зовнішній вигляд

виражена гіперемія обличчя та верхньої час-тини тулуба, ін’єкція судин склер

блідість шкірних покривів

в період гарячки – звичайний або гіперемований

блідість

гіперемія та одутлість об-личчя, ін’єк-ція судин склер іноді на фоні жовтушності

Катаральний синдром

сухий подразливий кашель, закла-деність носа, яскрава гіпер-емія мякого піднебіння

відсутній

відсутній

можливий назофарингіт,

відсутній

Міалгія

дифузна

відсутня

відсутня

відсутня

виражена, переважно в литкових м’язах, але може бути дифузна

Диспепсичні розлади

немає

метеоризм, закреп,

нудота, блю-вання, біль в животі, важ-кість в право-му підреберї

немає

немає (може бути біль в м’язах живота)

Висипка

немає

розеольозна

немає

у разі поєд-нання з менін-гококцемією- геморагічна

у разі тяж-кого перебігу - геморігічна

Гепатолієнальний синдром

відсутній

наявний

наявний

відсутній

наявний

Загальний аналіз крові

лейкопенія з відносним лімфоцитозом, ШОЕ N

лейкопенія, лімфомоноцитоз,  анеозино-філія, тромбо-цитопенія, ШОЕ помірно збільшена

помірна лейкопенія або нормоцитоз, лімфомоноцит-оз, ШОЕ в нормі

нейтрофільний лейкоцитоз, зсув формули вліво, збільшення ШОЕ

нейтрофільний лейкоци-тоз, лімфопе-нія, значне збільшення ШОЕ

   4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи.

4.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати

на практичному занятті:

 •  Оволодіти методикою обстеження хворого на грип
 •  Провести курацію хворого на грип
 •  Провести диференціальну діагностику грипу
 •  Скласти план лабораторного обстеження
 •  Інтерпретувати результати додаткового обстеження хворого на грип
 •  Розпізнати ускладнення грипу
 •  Скласти план лікування хворого на грип
 •  Визначити лікарську тактику в разі виникнення невідкладних станів.
 •  Оформити медичну документацію за фактом встановлення діагнозу „Грип”.

4.2. Професійний алгоритм щодо формування навичок та вмінь діагностики грипу

Завдання

Послідовність виконання

Зауваження, попередження щодо самоконтролю

1.

Оволодіти методикою клінічного обстеження хворого на грип

I. З‘ясувати скарги хворого.

Відокремити скарги, що характеризують синдроми:

- загальної інтоксикації

- катаральний: частий сухий кашель, який супроводжується дертям та біллю за грудиною

2.

  

 Провести курацію

хворого

II. З‘ясувати анамнез:

1. Анамнез хвороби

2. Анамнез життя

3. Епіданамнез

Звернути увагу на гострий початок; термін, послідовність виникнення, динаміку

- гарячки;

- локалізацію головного болю;

- катарального синдрому (виділити синдроми трахеїту, ринофарингіту)

- інших симптомів

Виявити перенесені хвороби та зясувати наявність хронічних захворювань серцево-судинної, дихальної систем, нирок, цукрового діабету, імунодефіциту.

Звернути увагу на епідемічну ситуацію щодо грипу в даний час в місті, перебування хворого у місцях скупчення людей, вік, рід занять хворого.

Пам’ятати: наявність, вираженість, динаміка симптомів зумовлені терміном і тяжкістю перебігу хвороби, залежать від віку хворого, супутньої патології.

II. Провести об‘єктивне обстеження.

1. Загальний огляд:

- загальний стан хворого

- шкіра, слизові ротоглотки;

1. Нервова система

2. Дихальна система

 

3. Серцево – судин-на система:

 •  пульс;

- артеріальний тиск;

Звернути увагу на:

- млявість, адинамію хворого;

- температуру тіла;  

- гіперемію шкіри обличчя та верхньої половини тулуба;

- сухість, зернистість та яскраву гіперемію

слизовоїоболонки ротоглотки

 

Звернути увагу на:  

- температуру тіла;

- вираженість інтоксикаційного синдрому;

- локалізацію головного болю

-наявність неврологічних симптомів у разі тяжкого ускладненого перебігу: марення, галюцинації, непритомність, менінгеальний синдром

 Звернути увагу на:

- частоту дихання; наявність задишки свідчить про ускладнення

-перкусію грудної клітини ( відсутність змін при типовому перебігу)

- аускультативні дані ( жорстке дихання, можливі поодинокі розсіяні сухі хрипи; поява вологих хрипів, крепітації – у разі ускладнень

Звернути увагу на:  

- лабільність пульсу; тахікардію, або брадикардію (тахікардія свідчить про ускладнення!);

- лабільність АТ (можливий колапс);

3.

Призначити лабораторні і додаткові до-слідження,ін-терпретувати результати.

1. Загальний аналіз крові.

 

2. Загальний аналіз сечі.

3. ЕКГ

4. R-графія ОГК

6.Серологічні мето-ди:

-РІФ

- РЗК, РГГА в динаміці

Звернути увагу на типові зміни: лейкопенія з відносним лімфоцитозом, ШЗЕ в нормі

Звернути увагу:

- на висоті пропасниці можуть визначатись незначна протеїнурія, мікрогематурія як наслідок токсикозу і циркуляторних розладів.

- у разі наявності важкого перебігу грипу, серйозних порушень ритму та провідності

- за наявності клінічних ознак пневмонії, тажкого перебігу,  задишки та інших ознак ГДН, високої гарячки більше 5 діб

- в мазку потрібно виявити не менше 5 клітин циліндричного епітелію з флуоресціюючими включеннями

- мають ретроспективне значення

5. Матеріали післяаудиторної самостійної роботи.

Тематика УДРС та НДРС:

 •  Каліфорнійський грип: роль у патології людини .
 •  Сучасні підходи до підвищення ефективності терапії грипу
 •  Сучасні вакцини для профілактики грипу

6. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів

Орієнтовна карта для організації самостійної роботи студентів з навчальною                                                  літературою.

Навчальні завдання

Вказівки до завдання

Повторити:

Фізіологія

Патофізіологія

Паталогічна анатомія

Фармакологія

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Неврологія

Клінічна фармакологія.

Реанімація та інтенсивна терапія

Вивчити:

 1.  Етіологію грипу
 2.  Епідеміологію грипу
 3.  Патогенез
 4.  Клініку

 1.  Диференціальну діагностику ГРВІ.

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі( заг. ан. крові, сечі, біохімічний аналіз крові -КОС, електроліт, ниркові тести).

Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного генезу.

Зміну будови слизової оболонки ротоглотки, мигдаликів, носа, л/в, епітелію ниркових канальців, структури центральної та периферичної НС, міокарду в умовах запалення.

Групи препаратів, що застосовуються для лікування захворювання, дозування (разове та добове), їх побічні ефекти, протипоказання.

Методи та основні етапи клінічного обстеження хворого. Симптоми та синдроми захворювання.

Патогенез, клінічні ознаки набряку мозку, арахноїдиту, синдрому Гієна –Барре, поліневритів, синдрому Рея.

Фамакокінетику і фармакодинаміку , побічні ефекти озельтамівіру, інтерферону, засобів патогенетичної терапії.

Невідкладні стани: ННГМ, геморагічний набряк легень, гостра дихальна недостатність, гостра серцева недостатність, гостра судинна недостатність

Збудник грипу, його обливості.

Механізм, шляхи передавання, сприйнятливість людини до вірусу грипу. Відобразити схему механізму передачі збудника.

Назвати основні фактори патогенності вірусу, механізми мінливості.

Перелічити основні етапи патогенезу грипу.

Графічно відобразити перебіг грипу.

Пояснити патогенез основних клінічних симптомів грипу

Перелічити основні діагностичні критерії грипу.  Ускладнення грипу.

Заповнити таблицю диференціальної діагностики грипу з іншими ГРВІ.

 1.  Лікування

 1.  Профілактика

Назвати основні напрямки лікування грипуІ та препарати для їх забезпечення

Перелічити методи загальної, екстренної та специфічної профілактики грипу.

12

PAGE  12

Стимуляція вироблення інтерферону.

Нейротропна дія

специфічна

планова

неспецифічна

профілактика

ІФМ-виявлення антигенів вірусу в мазках-відбитках сл.оболонки носоглотки

санація

Гострий раптовий початок

екстрена

Судинні враження

Імунодепресія 

Стимуляція гум. імунітету

Порушення в органах

Вторинна інфекція

Вірусемія, токсемія

етіологія

Лікування ускладнень

етіотропне: інгібітори нейрамінідази, блокатори М2-каналів, людський інтерферон, людський імуноглобулін, індуктори ендогенного інтерферону

патогенетична терапія: посиленне пиття, жарознижуючі, деконгестанти, відхаркуючі антигістамінні, полівітаміни

лікування

серологічні методи: РЗК, РГГА в динам.

Специфічна діагностика

Ускладнення зумовлені суперінфекцією (пневмонія, синуси ти та ін)

Синдром Рея, синдром раптової смерті, гломерулонефрит

Ураження ЦНС (арахноїдит, синдром Гієна-Барре, набряк мозку, поліневрити)

ІТШ, токсичний геморагічний набряк легень

усклад-нення

Зовнішній вигляд хворого – гіперемія шкіри обличчя та верхньої половини тулуба, ін’єкція судин склер

Підвищення і зниження  АТ, тахікардія і брадікардія

Катарадольний синдром (явища трахеїту та ринофарингіту

Інтоксикація (головний біль в ділянці лоба, скронь та надбрівних дуг, світлобоязнь, ломота  та біль в м’язах і суглобах, розбитість, пітливість

Висока гарячка

клініка

епідеміологія

ускладнення

Руйнування клітин

Реплікація вірусу в кл циліндрич  епіт ецилындричного 

проникнення

патогенез

Джерело – хвора людина. Повітряно-краплинний механізм; сприйнятливість дуже висока, постінфекційний імунітет стійкий та типо- і штамоспецифічний

РНК-вмісний вірус грипу видів А, В, С. Малостійкий у  навколишньому середовищі, фактори патогенності.

ГРИП.
1. тематических инструментальных сред и пакетов для динамических систем.
2. Тема- Создание простых запросов на выборку SQL
3. задание которое должны выполнить так будто это две руки одного человека
4.  Разработка технологии обеспечения широкополосного доступа в сеть Интернет в районах города Новосибирск
5. Здоровье - категория педагогическая
6. деЖанейрская декларация по окружающей среде и развитию Принята Конференцией ООН по окружающей среде и ра
7. на тему- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК И ЕГО ФУНКЦИИ- СООТНОШЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ В МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ
8. Внутренний государственный долг РФ проблемы эффективного управления
9. Тема- Трудовой распорядок и дисциплина труда
10. ВВЕДЕНИЕ Шоколад ~ это кондитерское изделие которое получают в результате переработки плодов какао
11. Тема- створення та використання динамічних бібліотеки dll за допомогою мови асемблер Мета- навчитися ство
12. возвращение к истокам
13. Діловодство в юридичній практиці Порядок реєстрації документів Порядок датування документів
14. Пермский дом народного творчества Т
15. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук.html
16. Тема 3 Облік поточних активів за МСФЗ
17. Всеобщая естественная история и теория неба выдвинул теорию множественности миров небулярную
18. Профессиональный стресс
19. Вариант N Задача 1 Стоимость на начало года акций компаний- Север 1000N руб
20. Беременность 26-27 недель Маловодие