Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Товарознавство та торговельне підприємництво

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Економіка і організація біржової торгівлі

Методичні вказівки

до самостійної роботи

з дисципліни для студентів напряму

6.030510 "Товарознавство та торговельне підприємництво"

Київ 2010


УДК 339.17

ББК 65.9 (2) 421

      С 45

Укладач: А.Л. Скрипник, к.ек.н., доцент

               І.О.Горда, асистент

Рецензент: О.Ю. Бєлєнкова, к.ек.н., доцент

Відповідальний за випуск П.В. Захарченко, к.т.н., професор

Затверджено на засіданні кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, протокол №1  від 30 серпня  2010 року.

Економіка і організація біржової торгівлі: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни/ Укладачі: А.Л. Скрипник, І.О.Горда. - К.: КНУБА, 2010. - 26 с.

Представлено зміст та основні форми самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни.

Призначено для студентів напряму 6.030510 „Товарознавство та торговельне підприємництво".


Загальні положення

 Відповідно до сучасних стандартів освіти, вивчення дисципліни "Економіка і організація біржової торгівлі" передбачає значний обсяг самостійної позааудиторної роботи. Вона здійснюється як протягом семестру, так і при підготовці до заліку, і без її належного виконання достатньо повне засвоєння матеріалу курсу є неможливим.

Основною метою самостійної роботи студентів з курсу "Економіка і організація біржової торгівлі" є оволодіння студентами теоретичним та практичним матеріалом зі складу курсу, що не розглядається під час лекційних та практичних занять, а також поглиблене вивчення вузлових положень курсу.

В процесі вивчення дисципліни не передбачається самостійне вивчення окремих тем без їх розгляду на лекціях та семінарах, однак в кожній темі виділяються певні питання, що не розглядаються під час аудиторних занять і вивчаються студентом самостійно. Водночас зміст самостійної роботи студента в основному повторює зміст програми курсу, оскільки навіть ті питання, що розглядаються під час аудиторних занять, потребують додаткового самостійного опрацювання.

Положення, що виносяться на самостійне опрацювання, можуть належати як до основного змісту курсу, так і являти собою додаткову інформацію, не обхідну для більш глибокого розуміння основного матеріалу. При цьому вони обов’язково мають бути детально висвітлені в рекомендованій літературі і не викликати у студентів складностей із розумінням.

Матеріал, що винесений на самостійне поглиблене вивчення частково повторює і суттєво доповнює зміст лекцій, питання, що вже раніше розглядались в інших дисциплінах програми підготовки фахівців зі спеціальності, створюючи у студента єдину комплексну систему знань із даної дисципліни.

Основними формами самостійної роботи є поглиблене оволодіння базовими поняттями, а також вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання, за допомогою рекомендованої літератури та інших джерел інформації; складання на основі опрацьованого самостійно матеріалу опорного конспекту та підготовка реферату на одну із рекомендованих тем, виконання творчих завдань, перевірка власних знань за допомогою контрольних питань та тестів. Також передбачається вирішення типових задач, методикою розв’язання яких студенти мають оволодіти під час вивчення курсу.

Формами контролю самостійної роботи є експрес-опитування на лекціях, поточні та модульні контрольні роботи, перевірка рефератів, перевірка письмових індивідуальних завдань, тестування студентів та поточні опитування під час семінарських занять, перевірка опорних конспектів матеріалу, винесеного на самостійне вивчення.

Самостійна робота студентів має проводитись регулярно та рівномірно протягом вивчення курсу в межах обсягу часу, передбаченого на самостійну роботу студентів по кожній темі курсу. При цьому вона має складатись із таких етапів:

Результати самостійної роботи студентів враховуються при визначенні підсумкової оцінки студентів за курс.

Представлені методичні рекомендації охоплюють усі аспекти самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка і організація біржової торгівлі”, містять конкретні завдання, питання та тести для самоконтролю знань, вказівки щодо написання а захисту рефератів, і можуть використовуватись студентами на всіх етапах вивчення курсу.


Тематичний план самостійної роботи студентів з дисципліни

"Економіка і організація біржової торгівлі"

Назва модуля, теми

Кількість годин СРС

Модуль I. Біржі в системі ринкової інфраструктури.

Організація біржової торгівлі

Тема1. Біржі як елемент ринкової інфраструктури

10

Тема 2. Економічний механізм функціонування біржі

5

Тема 3. Організація біржової торгівлі.

5

Тема 4. Біржові угоди.

10

Тема 5. Організація посередницької діяльності на біржовому ринку.

10

Тема 6. Стратегія і тактика біржової торгівлі.

5

Тема 7. Товарні біржі.

10

Тема 8. Фондові біржі.

6

Тема 9. Валютні біржі.

10

Тема 10. Прогнозування стану біржової кон'юнктури.

10

Всього:

81


Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни

"Економіка і організація біржової торгівлі"

Модуль I. Біржі в системі ринкової інфраструктури. Організація

біржової торгівлі.

Тема 1. Біржі як елемент ринкової інфраструктури.

Базові положення і поняття для засвоєння:

Формування ринкової інфраструктури. Елементи ринкової інфраструктури. Виникнення та розвиток біржової діяльності. Ключові історичні дати в історії біржі. Походження терміну "біржа". Економічні передумови виникнення біржі. Основні етапи розвитку бірж у світі. Характерні риси та функції бірж, притаманні кожному з етапів. Становлення бірж в Російській імперії. Товарні біржі в роки Радянської Влади. Сучасний стан біржової торгівлі в світі. Провідні світові біржі. Сучасний стан біржової торгівлі в Україні. Характеристика українських бірж з точки зору їх правового статусу, номенклатури товарів та їх кількості. Основні товарні потоки вітчизняних бірж. Перспективи розвитку біржового ринку в Україні.

Класифікація бірж. Ознаки класифікації бірж. Особливості класифікації бірж в Україні.

Державні важелі регулювання біржової торгівлі в Україні. Регулювання біржової діяльності. Біржове законодавство. Головні цілі державного регулювання біржової діяльності. Особливості українського біржового ринку. Закон України "Про товарну біржу", Закон України "Про цінні папери та фондову біржу". Державне регулювання ринку цінних паперів. Оподаткування біржової діяльності. Біржове саморегулювання в Україні. Принципи біржового саморегулювання. Статут біржі. Установчий договір. Правила біржової торгівлі. Внутрішньобіржові нормативні документи. Правове   регулювання біржової та брокерської діяльності за кордоном.

Поняття і принципи регулювання біржової діяльності. Вплив біржового законодавства на біржову та брокерську діяльність в Україні. Регулювання біржової діяльності в Україні, його законодавчо-правове поле. Біржове правове регулювання за кордоном.

Контрольні запитання до теми:

1. Які основні елементи ринкової інфраструктури?

2. Які умови розвитку бірж в ринковій економіці?

3. Охарактеризувати основні етапи еволюції бірж в Україні?

4. Охарактеризувати основні  етапи  і тенденції розвитку  світової біржової торгівлі?

5. За якими критеріями та як саме здійснюється класифікація бірж в Україні та за кордоном?

6. Яка роль інформації у біржовій торгівлі?

7. Як Ви можете пояснити схему класифікації товарно-біржового ринку за географічною та товарно-галузевою ознакою?

8. Які основні правила біржової торгівлі?

9. Що є засновницьким документом біржі?

10. Розкрити особливості добіржових форм оптової торгівлі?

Рекомендована література: [1-11,15-21, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 40, 42, 46, 49-52, 55-59, 62, 64-66].

Тема 2. Економічний механізм функціонування біржі.

Базові положення і поняття для засвоєння:

Біржа та її правове положення. Визначення біржі. Сутність біржі. Правовий    статус    біржі.    Складові    елементи    поняття    біржі. Притаманні біржі ознаки. Основні принципи біржі. Цілі діяльності та функції біржі. Права та обов'язки біржі. Цілі діяльності біржі. Основні завдання біржі. Функції сучасної біржі.

Типова організаційна структура біржі. Стаціонарна структура. Суспільна структура. Органи управління біржею. Структура управління біржею. Функції суспільної структури. Загальні збори членів біржі. Біржовий комітет. Президент біржі.  Виконавча дирекція. Генеральний директор. Ревізійна комісія. Структурні підрозділи біржі. Функції стаціонарної структури. Спеціалізовані та функціональні (виконавчі) підрозділи. Відділ біржової діяльності. Архів. Довідково-інформаційна служба. Юридичний відділ. Інформаційно-обчислювальний центр. Роль інформаційних технологій в біржовій діяльності. Розрахункова (клірингова ) палата. Арбітражна та котирувальна комісії. Сутність біржового арбітражу. Сутність біржового лістингу та котирування. Сутність клірингу.

Члени біржі, їх права і обов'язки.

Сучасний стан та перспективи розвитку біржової торгівлі в Україні. Стан і тенденції розвитку біржової торгівлі. Завдання та державна політика у сфері біржової торгівлі.

Контрольні запитання до теми:

1. Перелічити   склад   і   основні   функції   органів   управління   на провідних світових біржах?

2. Розкрити сутність поняття "член біржі", його права та обов'язки?

3. Яке призначення та функції загальних зборів членів біржі?

4. Яка основна політика держави щодо системи біржової торгівлі в Україні ?

5 Завдання та державна політика у сфері біржової торгівлі.;?

6. Які основні національні моделі біржової торгівлі?

7. Що Ви можите розповісти про арбітражну та котирувальну комісії?

8. Яка сутність біржового лістингу?

9. Яка сутність біржового клірингу?

10. Яка сутність біржового арбітражу?

Рекомендована література: [2-11, 13, 15, 16, 18-25, 28, 29, 36, 40, 41, 42, 46, 49, 50, 53, 55-57, 60-62, 64-66].

Тема 3. Організація біржової торгівлі.

Базові положення і поняття для засвоєння:

Технічне забезпечення механізму функціонування бірж. Організація біржового залу. Методи ведення біржового торгу. Основна роль засобів автоматизації в діяльності біржі. Етапи автоматизації біржової торгівлі. Автоматизовані робочі місця співробітників біржі на базі персональних ЕОМ. Автоматизовані системи керування біржами. Розвиток системи електронної біржової торгівлі. Огляд сучасних електронних біржових систем.

Місце і час проведення біржових торгів.

Правила біржових торгів. Етапи підготовки та проведення біржової сесії. Учасники біржового торгу. Допуск біржового товару до торгів. Порядок ведення торгів. Порядок зняття товару з торгів. Види доручень клієнта брокеру. Система електронних торгів на товарній біржі. Біржова мова жестів. Біржовий жаргон. Розв’язання спірних питань у брокерів.

Аукціон як форма проведення біржових торгів. Види і характеристика біржових аукціонів: простий аукціон, у т.ч. англійський і голландський, заочний.

 Контрольні запитання до теми:

1. Що Ви можете розповісти про систему інформації агентства "Рейтер"?

2. Що Ви можете розповісти про кримську міжбанківську валютну біржу?

3. Що є основним документом, який регламентує порядок здійснення біржових торгів на конкретній товарній біржі?

4. Що таке біржова сесія і її призначення?

5. Які види біржових аукціонів, їх особливості?

6. Яка різниця між англійським і голландським аукціоном?

7. Які складові біржового торгу?

8. Який склад учасників біржової торгівлі на закритих біржах?

9. Як Ви можете охарактеризувати процедури проведення біржового торгу?

10. Який порядок розв'язання спірних питань на біржових торгах?

Рекомендована література: [2-13, 15-25, 28, 29, 35-37, 40-47, 49, 50, 53, 55-57, 60, 61, 64-66].

Тема 4. Біржові угоди.

Базові положення і поняття для засвоєння:

Сутність біржової угоди та біржової операції. Біржова операція. Біржова угода. Характеристика біржової угоди. Основний зміст біржової угоди. Основні ознаки біржової угоди. Вплив взаємовідносин брокер-клієнт на виконання біржової угоди. Юридична, організаційна, економічна та етична сторона біржових угод. Сутність, функції розрахунків за біржовими угодами. Характеристика умов розрахунків за біржовими угодами за елементами: валюта, термін, форма розрахунків. Етика поведінки брокера. Психологічний аспект взаємовідносин брокера з  клієнтом.  Види  клієнтських  наказів.   Форми  оплати брокерських послуг. Види та особливості  біржових угод на товарних,  фондових та валютних біржах. Угоди з реальним товаром. Схема видів угод з реальним товаром. Тверді та умовні форвардні угоди. Види угод з  преміями. Угоди на строк. Специфічні види угод на валютних та фондових біржах. Основні форми розрахунків за біржовими угодами та механізм їх здійснення. Розрахунки готівкою та види безготівкових розрахунків.

Історія та причини виникнення ф’ючерсної торгівлі. Передумови для(виникнення ф'ючерсної торгівлі. Історія розвитку ф'ючерсної торгівлі. Центри світової ф’ючерсної торгівлі. Характерні риси сучасної ф'ючерсної торгівлі. Головні признаки торгівлі на строк. Переваги ф'ючерсної торгівлі. Форвардний контракт. Характерні риси форвардного контракту. Цілі укладання форвардного контракту.

Властивості ф'ючерсного контракту та його відмінності від форвардного. Ф'ючерсний контракт. Властивості ф'ючерсного контракту. Порівняльна характеристика ф'ючерсного та форвардного контракту.

Міжнародні правила по тлумаченню термінів "Інкотермс". Форми спотових, форвардних та ф’ючерсних контрактів.

Форми та умови платежів за біржовим угодами з реальними товарами (спот, форвард) на вітчизняних біржах. . Порядок розрахунків по біржових угодах за допомогою платіжних вимог доручень. Акредитивна форма розрахунків по біржових угодах. Умови та форми авансових платежів за біржовими угодами. Механізм гарантійних внесків за біржовими угодами на вітчизняних товарних біржах. Механізм розрахунків при укладанні ф'ючерсів і опціонів. Маржа, види маржі, форми розрахунків.

Клірингова обробка, результатів торгів. Організація клірингу і розрахунків за угодами з реальним товаром. Організація клірингу та розрахунків за ф'ючерсними угодами: розрахункова палата та її функції; маржа та її види; розрахунок стану рахунку клієнта, процедура клірингу. Система фінансових розрахунків по ф'ючерсних угодах і механізм гарантування угод. Основні напрями розвитку систем клірингу і розрахунків на товарних біржах України та за кордоном.

Депозитна маржа та визначення її розмірів на прикладі. Варіаційна маржа та визначення її розмірів на прикладі. Система використання гарантійних депозитів. Розрахунки доходів і витрат при ф'ючерсних операціях. Клірингова звітність. Поняття. Складові. Гарантійний фонд на ф'ючерсній біржі.

Біржовий бюлетень. Біржова статистика.

Контрольні запитання до теми:

1. Яке визначення біржової угоди та її відмінності від небіржової угоди?

2.Що  таке кліринг?

3. Який життєвий цикл біржової угоди та характеристика кожної стадії?

4. Основні типи опціонів?

5. Яка специфіка форвардної угоди?

6. Як Ви можете охарактеризувати спекулятивні угоди?

7. Яка існує інфраструктура ф'ючерсного контракту?

8. Яка існує характеристика арбітражної угоди у часі і просторі?

9. Які Ви знаєте основні види біржових угод: вітчизняний та зарубіжний досвід?

10. Які можливості (біржові та позабіржові) запровадження ф'ючерсних угод у біржовій практиці України?

Рекомендована література: [1-25, 28, 29, 32, 33, 35-47, 49-51, 53-61, 63-66].

Тема 5. Організація посередницької діяльності на біржовому ринку.

Базові положення і поняття для засвоєння:

Члени біржі.  Сутність біржового членства.  Права та обов'язки членів  біржі.  Шляхи  отримання  членства на  біржі.  Брокерські структури. Форми членства на біржі. Специфічні форми членства на біржах за кордоном. Учасники біржових торгів. Види учасників біржової торгівлі. Види учасників ф'ючерсних операцій. Поняття хедера. Функції біржових маклерів. Брокер, як центральна фігура біржової торгівлі. Функції брокерів. Види біржових посередників. Поняття маркет-мейкера. Види посередників при ф'ючерсних операціях.

Сутність та основні види торговельно-посередницьких операцій. Характеристика діяльності основних видів торгових посередників. Особливості агентських, брокерських і дилерських операцій на товарній біржі.

Сутність брокерської діяльності. Характеристика брокерів, їх права і обов'язки. Види діяльності брокерів. Положення про брокерів і брокерську контору. Взаємовідносини брокерів з клієнтами. Порядок укладання угоди на брокерське обслуговування та інших документів. Основні види граничних обмежень доручень клієнта брокеру. Діяльність брокера на товарній біржі. Економічна стратегія брокерської контори на товарній біржі та порядок її розробки. Принципи формування товарної спеціалізації брокерських контор. Основні функціональні документи брокера. Договір доручення. Договір комісії. Договір купівлі-продажу. Складська розписка. Заявка на купівлю-продаж.  Сутність та завдання фінансового менеджменту у брокерській діяльності. Фінансова стратегія брокерської контори: сутність, етапи розробки. Формування доходів та витрат брокерської контори. Джерела та структура доходів брокерської контори. Склад та класифікація витрат брокерської контори. Формування та розподіл прибутку брокерської контори.

Принципи формування та оптимізації структури початкового капіталу, необхідного для посередницької діяльності.  Особливості формування   потреби   у   початковому   капіталі   залежно   від   виду посередницьких операцій. Баланс потреби у початковому капіталі і джерела його залучення.

Система оподаткування посередницької діяльності на біржовому ринку.

Управління ризиком у посередницькій діяльності, види ризику, оцінка окремих видів ризику з позицій їх впливу на фінансові результати діяльності. Організаційно-економічні заходи щодо зниження ступеня ризику у посередницькій діяльності.

Сутність ефективності посередницької діяльності. Методи, показники оцінки ефективності окремих видів торговельно-посередницьких операцій. собливості визначення ефективності окремих видів посередницьких операцій.

Оцінка ефективності агентських операцій. Визначення ефективності відкриття брокерської контори на різних товарних біржах.

Методи розрахунку ефективності брокерських операцій.

Особливості розрахунку ефективності дилерських операцій, заснованих на: можливій зміні цін на товар в умовах високої мінливості кон'юнктури біржового ринку, зміні співвідношення цін на об'єднані товари; укладенні міжбіржових ( арбітражних) угод тощо.

Шляхи підвищення ефективності посередницької діяльності на біржовому ринку.

Контрольні запитання до теми:

1. Як Ви можете охарактеризувати    основні    види    торговельно-посередницьких операцій.?

2. Яка роль, значення та функції брокерської служби на біржі?

3. Які існують винагороди за брокерську діяльність та ефективність її здійснення?

4. Який алгоритм розрахунку ефективності агентських, брокерських, дилерських операцій?

5. Який алгоритм розрахунку показників ефективності відкриття брокерської контори?

6. Який алгоритм   розрахунку   показників   сталості   фінансового   стану брокерської контори.?

7. Яка податкова система в брокерській діяльності?

8. Які існують торгово-економічні стратегії брокерських фірм та брокерів?

9. Яка існує характеристика джерел залучення початкового капіталу в ході створення брокерської контори?

10. Які існують види ризику в брокерській діяльності та їх характеристика?

Рекомендована література: [2, 4-11, 13, 15, 16, 18-25, 28, 29, 35, 36, 39-42, 45-47, 49, 50, 55-57, 59-61, 64-66].

Тема 6. Стратегія і тактика біржової торгівлі.

Базові положення і поняття для засвоєння:

Поняття й форми біржової торгівлі. Правила біржової торгівлі. уть та значення державного регулювання біржової торгівлі.

Механізм ф'ючерсної торгівлі. Історичний розвиток ф’ючерсної торгівлі. Основні цілі ф’ючерсної торгівлі. Межанізм біржової ф’ючерсної торгівлі. Поняття маржи та її види. Ринкова ситуація контанко та бекуордейшн. Поняття арбітражної операції. Поняття базису. Нормальний та інверсний ринок. Хеджування та спекуляція ф'ючерсними контрактами. Хеджування. Види хеджування. Довгий та короткий хедж. Основні стратегії хеджування. Графічне відображення стратегій хеджування ф'ючерсними контрактами. Основні класичні інструменти хеджування, як форвардний і ф’ючерсний контракти, опціон і своп.

Біржова спекуляція. Спекулятивні угоди. Вид спекуляції. «Бики» та «ведмеді». Основні групи спекулянтів.

Види опціонів та прості опціонні стратегії. Опціон. Види опціонів. Варант. "Кол" та "пут". Прості опціонні стратегії. Складні  опціонні  стратегії.  Складні  опціонні  стратегії.  Стредл. Стренгл. Стріп. Спред. Сінтетичні стратегії.

Механізм угод з купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів.

Контрольні запитання до теми:

1. Які основні види і цілі хеджування ?

2. Яке існує визначення ф'ючерсної торгівлі.?

3. В чому відмінність ф'ючерсної біржі від біржі реального товару?

4. Які Ви можите назвати основні ознаки ф'ючерсної торгівлі?

5. В чому сутність хеджування і біржової спекуляції на ф'ючерсних торгах?

6. Коли виник і які особливості функціонування ф'ючерсного ринку в Україні?

7. Які основні класичні інструменти хеджування?

8.Основні принципи дотримання державного контролю біржової діяльності ?

9. Що таке базис?

10. Основні риси біржової торгівлі?

Рекомендована література: [5-10, 12-21, 24, 25, 28, 31-33, 36, 37, 40, 43-47, 49, 50, 53-57, 64-68].

Тема 7. Товарні біржі.

Базові положення і поняття для засвоєння:

 Товарна біржа як інфраструктурний елемент ринку. Порядок створення та принципи діяльності товарної біржі. Основні завдання товарної біржі. Функції товарної біржі та її підрозділів. Особливості     утворення     товарної     біржі     згідно     з     чинним законодавством. Засновники товарної біржі, засновницькі документи. Статус біржі, її завдання та права.

Члени біржі, їх права і обов'язки. Порядок членства у міжнародних товарних біржах. Управління товарною біржею. Роль і повноваження загальних зборів членів біржі, ревізійної комісії, біржового комітету, розрахункової палати, біржового арбітражу, котирувальної комісії тощо. Структура підрозділів товарної біржі.

Біржовий товар. Якісна, кількісна і цінова стандартизація товарної біржі. Основні стандарти товару. «Високий біржовий стандарт». «Низький біржовий стандарт». "Гармонізована система опису і кодування товарів". "Стандартизований біржовий контракт".

Основний механізм укладання угод на товарних біржах. Основні умови, ознаки і правила укладання угод. Класифікація правил біржової торгівлі. Брокерське місце типу "А". Брокерське місце типу "Б". Етапи укладення біржової угоди.

Біржові операції.

Організаційне забезпечення біржових угод та операцій. Зміст забезпечення біржових угод та операцій . Порядок реєстрації та оформлення угод. Порядок розрахунків по біржових операціях.  Ліквідація угод з реальним товаром. Порядок розв'язання спорів. Наслідки невиконання угоди. Санкції за порушення Правил біржової торгівлі при укладенні угод.

Досвід управління і організаційна структура на провідних світових товарних біржах. Роль товарної біржі у формуванні цін.

Контрольні запитання до теми:

1. Яка існує організація розрахункових операцій на товарних біржах?

2. Які Ви можете назвати методи розрахунків між продавцями на товарній біржі?

3. Яке визначення товарної біржі згідно з чинним законом України "Про товарну біржу"?

4. Які сучасні особливості діяльності товарних бірж в Україні?

5. Які тенденції сучасного етапу розвитку товарних бірж в Україні та перспективи?

6. Хто може і хто не може бути засновником товарної біржі?

7. У чому полягають особливості агентських, брокерських і дилерських операцій на товарній біржі?

8. Які Ви можите назвіти та охарактеризуйти види угод і операції товарних бірж.?

9. Як називається місце проведення біржових торгів?

10. Яка структурна побудова товарної біржі? 

Рекомендована література: [2, 4, 7-9, 13, 15, 18-26, 28, 29, 35, 36, 40-42, 46, 49, 50, 56-69, 62, 64-66].

Тема 8. Фондові біржі.

Базові положення і поняття для засвоєння:

Сутність і значення фондової біржі. Організаційно-правова сутність фондової біржі.  Основні функції фондової біржі.

Місце фондового ринку у фінансовій системі та його інструменти.  "Ринок фінансових ресурсів". Кредитний, валютний  та ринок цінних паперів. Основні ознаки ринку цінних паперів. Створення  ринку цінних паперів в Україні.

Державно-правове регулювання фондового ринку:

 •  загальна характеристика;
 •  види правового регулювання фондового ринку;
 •  органи державно-правового регулювання;
 •  органи інституційно-правового регулювання фондового ринку.

Цінні папери: класифікація, види, взаємозв’язки. Фінансові інструменти: акцій, облігації, векселі, банківські сертифікати, ф'ючерси, опціони, коносаменти, чеки, варанти, купони, ордери тощо. Види і характеристики акцій. Види і характеристики облігацій. Цінні папери другого і третього порядку. Інвестори. Учасники біржового ринку, фінансові посередники.  Українська фондова біржа як суб'єкт фондового ринку. Процедура лістингу на фондовому ринку. Смисловий зміст терміна лістинг.  Делістинг. Світовий досвід лістингу. Перелік документів для проведення лістингу.  Договір про підтримання лістингу. Доцільність лістингу.

Види та організація угод на фондовому ринку. Зміст угоди на фондовому ринку. Класифікація фондових угод. Етапи (стадії") укладення угод.  Кліринг. Котирування цін при угодах. Ризики. захисту від ризику. Хеджування та спекуляція у біржових угодах. Інформаційне забезпечення угод.

Контракти на строк, як похідні цінні папери (деривативи). Правові основи біржової діяльності з деривативами в Україні. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу", "Правила випуску та обігу фондових деривативів", Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Указ Президента України "Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку", "Положення про реєстрацію фондових бірж і торгово-інформаційних систем та регулювання їх діяльності".

Контрольні запитання до теми:

1. Які основні економічні характеристики цінних паперів?

2. Що собою представляють прибутковість, надійність, ліквідність і курс цінних паперів? Що таке номінальна вартість?

3. Що таке "життєвий цикл" цінного паперу?

4. Що спільного між грошима і цінними паперами?

5. Що розуміється під типами, видами і різновидами цінних паперів?

6. Що собою представляють бездокументарні та безготівкові папери?

7. Що таке дисконтні папери?

8. Що таке курсові папери?

9. Що собою представляють конвертовані цінні папери?

10. Яка різниця між пайовими і борговими цінними паперами?

Рекомендована література: [3, 4, 6-10, 12-15, 17-21, 24, 27-29, 32-38, 40, 42-44, 48, 50, 51, 53-57, 63-68].

Тема 9. Валютні біржі.

Базові положення і поняття для засвоєння:

Міжнародна валютна система. Система СДР (Special Drawing Right, SDR).

Організаційно-правове забезпечення валютної біржі. Основні функції Української міжбанківської валютної біржі. Ревізійна комісія. Державне регулювання валютної системи України. Етапи формування національної валюти в Україні. Офіційний та аукціонний курс.

Валютні біржі за кордоном. Коротка характеристика валютний бірж.

Валюта як товар. Грошова одиниця. Види валютний бірж.

Види і характеристика валютних операцій. Норми і правила торгівлі валютою. "Аутрайт".

Механізм укладання угод з валютою.  Порядок укладання валютних угод.  Основні валютні операції. Види заявок учасника торгів. Фіксинг. Правила встановлення фіксінгу. Види корегування заявок. Офіційна особа біржі. "Курсова такса".

Валютний курс. "Брудне плавання".  Валютні курси -  телеграфного переказу, поштового переказу, валютний курс векселів, чеків, банкнот. Валютний арбітраж.

Котирування. Види котирування.

Комісійні та поставка на валютній біржі.

Контрольні запитання до теми:

1.Розкрийте основний механізм укладання угод з валютою?

2. Яке значення валютних бірж на міжнародній арені?

3. Що входить в поняття валютної операції?

4. Які ви знаєте види валютних операцій?

5. Яке значення строкових і фондових арбітражних (спред) операцій на біржах?

6. Що таке валютний курс?

7. Яка роль крос-курсів?

8. Що таке котирування?

9. Що входить в поняття "комісійні"?

10. Що входить в поняття "поставки"?

Рекомендована література: [4, 6-10, 12, 13, 17-21, 24, 29, 31-33, 36, 37, 40, 42-45, 50-57, 64, 66-68].

Тема 10. Прогнозування стану біржової кон'юнктури.

Базові положення і поняття для засвоєння:

Особливості формування цін на товарній біржі, засновані на співвідношенні пропозиції та попиту як на загальному, так і на біржовому ринку. Структура біржової ціни на товар за загальними ціноутворюючими складовими та біржовими елементами. Характеристика специфічних елементів біржової ціни. иди біржових цін. Ціна біржової пропозиції, ціна біржового попиту, рівноважна ціна як ціна укладеної біржової угоди. еханізм утворення біржових цін на ринку реального, наявного товару, ф'ючерсному та опційному ринках. Нормальний ринок, перевернений ринок. Роль товарних бірж у формуванні світових цін. етоди встановлення цін на біржовому ринку: єдиного курсу, фіксинг.

Види цінової стратегії та їх характеристика. Основні форми цінової політики продавців на товарній біржі. Методи прогнозування біржової ціни.

Сутність та значення біржового котирування цін. Правила біржового котирування. Типові види котирувальних цін, що застосовуються на біржовому ринку. Методика визначення типової (довідкової) ціни. Бюлетень котирування біржових цін за результатами біржових торгів.

Поняття, сутність та класифікація біржових ринків. Базисні біржові ринки: товарний ринок, ринок цінних паперів, валютний ринок.

Сутність, мета та особливості дослідження кон'юнктури біржового ринку. Етапи дослідження біржової кон'юнктури. Методи поточного спостереження за біржовою кон'юнктурою. Аналіз поточної біржової кон'юнктури. Якісна оцінка ситуації на біржових торгах. Прогноз біржової кон'юнктури. Види прогнозування кон'юнктури ринку: Моніторинг поточної біржової кон'юнктури та виявлення тенденцій її розвитку. Система показників оцінки стану кон'юнктури біржового ринку. Біржові індекси. Стадії кон'юнктури біржового ринку. Коливання біржової кон'юнктури, пов'язані з сезонними та іншими факторами. Основні методи кон'юнктурного анализа: моніторинг, статистичний анализ, фундаментальний анализ,  технічний анализ, рейтинговий анализ, експертний анализ.

Методи аналізу та прогнозування цін у біржовій торгівлі: фундаментальний та технічний аналізи. Цикли і хвилі кон'юнктури біржового ринку.

Особливості розвитку і сучасного стану кон'юнктури основних біржових ринків: енергоносіїв, сільгосптоварів, кольорових та дорогоцінних металів, цінних паперів, валютного тощо.

Контрольні запитання до теми:

1. Механізм біржового ціноутворення.?

2. Сутність і поняття котирування цін?

3. Методи котирування біржових цін?

4. Правила біржового котирування цін?

5. Сутність, мета та етапи дослідження біржової кон'юнктури?

6. Тенденція розвитку кон'юнктури окремих біржових ринків?

7. Основні індикатори кон'юнктурного ринку?

8. Які основні методи кон'юнктурного анализа?

9. Які основні напрямки кон'юнктурного прогнозу?

10. Охарактеризуйте метод Дельфі?

Рекомендована література: [5, 7-10, 12, 13, 16-21, 24, 27-34, 36-38, 40, 43, 44, 50, 53, 54, 55-58, 60, 64, 66-68].

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту реферату

Важливою формою самостійної роботи студентів є підготовка та захист реферату, який є формою поглибленого вивчення окремих тем та питань курсу.

Реферат передбачає написання письмової роботи (тексту реферату) по конкретній темі, та короткою доповідь по темі реферату на семінарському або індивідуальному занятті із відповідями на запитання студентів та викладача (що є формою захисту реферату).

Реферат та доповідь оцінюються викладачем відповідно до ступеня виконання студентом встановлених до них вимог, а також глибини, повноти і коректності висвітлення в них теми реферату.

Реферат повинен мати обсяг 20-25 сторінок, і включати такі елементи (у вказаній послідовності):

1. Титульна сторінка.

2. План.

3. Вступ.

4. Основна частина (із розділами та підрозділами).

5. Висновки.

6. Додатки (при необхідності).

7. Список використаних джерел.

З огляду на практичну спрямованість дисципліни „Організація торгівлі”, реферат повинен мати проблемний характер. При цьому під час підготовки та захисту реферату слід постійно пам’ятати основне завдання дисципліни, а саме є визначення найефективніших методів, форм торгівлі, принципів та правил найефективнішої організації торгово-технологічних процесів, і показувати в рефераті конкретні аспекти його вирішення. Так у вступі має бути чітко вказана проблема, підходам до вирішення якої присвячено реферат, доведена її актуальність, розглянуто сучасний стан вирішення проблеми в науці та на практиці. В основній частині розміщується теоретична база вирішення проблеми (усі необхідні визначення, класифікації, принципи, методи, підходи, статистичні дані та ін.), а також наводяться думки з приводу даної проблеми вітчизняних та зарубіжних фахівців, практичний досвід. У висновках здійснюється узагальнення ключових аспектів теми, а також наводяться власні оцінки студента щодо найкращих форм та методів вирішення проблеми, перспектив її подальшого дослідження, а також певні пропозиції щодо подальшого вирішення проблеми.

При написанні реферату бажано по-можливості використовувати графічний, аналітичний чи статистичний матеріал, який підтверджує певні положення чи полегшує їх сприйняття. В тексті також необхідно розміщувати посилання на джерела, з яких взято конкретну інформацію, якщо вона не є загальновідомою і незаперечною. Для цього в кінці кожної текстового фрагменту, що містить таку інформацію, а також схем, таблиць, формул, статистичних даних ставляться квадратні дужки, в яких розміщуються дві цифри, відокремлені комою. Перша цифра – це номер джерела у списку літератури, а друга цифра – номер сторінки, на якій в цьому джерелі починається розміщено цю інформацію. Наприклад [2, 23] – (2 джерело за списком літератури, 23 сторінка).

Список використаних джерел має включати тільки ті джерела, на які є посилання в тексті, і бути оформлений відповідно до стандартів України. При написанні реферату бажано використовувати літературу різного профілю – нормативні акти, підручники, монографії, автореферати, збірники матеріалів конференції, періодичні видання, електронні джерела тощо. При цьому більшість періодичних джерел має бути видана в межах 3-5 років до періоду підготовки реферату.

Доповідь на тему реферату має відповідати часовим обмеженням –7-10 хвилин, і включати усі основні аспекти теми: проблему, її актуальність, стан вирішення, основні теоретичні засади вирішення, висновки та пропозиції.

Тема реферату обирається студентом самостійно із орієнтовного переліку і затверджується викладачем. За погодженням з ним назва теми може бути частково або повністю змінена з урахуванням пропозицій студента, при цьому можуть бути визначені теми, відсутні в орієнтовному переліку.

Теми, наведені в орієнтовному переліку, відображають весь зміст дисципліни, а їх назви відповідають назвам екзаменаційних питань, що дозволяє студентам в процесі написання реферату, а також прослуховування доповідей на теми рефератів, краще підготуватись до іспиту.

Орієнтовний перелік тем рефератів наведено в Додатку.

Література

 1.  Господарський кодекс України від 16.01.03 р. / Уклад. М. Бойцова. -X.: Фактор, 2003. - 260 с.
 2.  Закон України "Про товарну біржу" // Відомості Верховної Радії України. -1992. №10, ст.139.
 3.  Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок” // Відомості Верховної Ради України. - 2006, N 31, ст.268.
 4.   Бевз О.П., Скотнікова М.М. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі: Навч. посіб. - Ч. 1. - К.: КНТЕУ, 2005. - 215 с.
 5.  Бевз О.П., Скотнікова М.М., Кушнір Т.Б. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі: Навч. посіб. – Ч. 2. - К.: КНТЕУ, 2006. – 155 с.
 6.  Бевз О.П., Скотнікова М.М. Словник біржових термінів. - К.: КДТЕУ, 1999. - 35 с.
 7.  Біржова діяльність: Навч. посібник / Під. ред. B.I. Крамаренко., Б.І. Холода. — Київ: ЦУЛ, 2003. – 264 с.
 8.  Биржевое дело: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. -М.: Финансы и статистика, 1998. - 304 с.
 9.  Биржевая деятельность: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, Р.В. Корнеевой, ВА. Галанова. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 240 с.
 10.  Биржевой портфель. Книга биржевика. Книга биржевого коммерсанта. Книга брокера. - М.: СОМИНТЭК, 1993. - 704 с.
 11.  Бланк И.А. Торгово-посредническое предпринимательство: Экономические основы биржевой торговли и брокерской деятельности. - К: Укр. фин. группа, 1992. - 204 с.
 12.  Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. — М.: ТОО Тривола, 1995. - 240 с.
 13.  Галанов В.А., Басов А.Н., Афанасьев Е.В., Валовик A.M. Биржевое дело. -М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 14.  Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. - К.: Трест, 1992. - 95 с.
 15.  Гриценко О.С. Економіка будівництва: Основи біржової справи: Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2002. – 112 с.
 16.  Губський Б.В. Біржові технології ринку. - К.: Норма-прінт, 1997. - 295 с.
 17.  Дараган В.А. Игра на бирже. - М.: УРСС, 1998. - 232 с.
 18.  Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело: Учеб. для вузов. -М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. - 503 с.
 19.  Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 679 с.
 20.  Дефоссе Г. Биржи и биржевая деятельность. – Минск: Экоперспектива, 1997. – 280 с.
 21.  Диго С.Н., Диго С.С. Биржевая деятельность: Учеб. пособие. - М.: Изд-во УРАО, 1997. - 200 с.
 22.  Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2001. - 344 с.
 23.  Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навч. посіб. - 2-ге вид., допов. - Л.: Новий Світ -2000, Магнолія плюс, 2003. - 360 с.
 24.  Зотов И.В., Успаленко В.И. Биржевое дело: Учеб. пособие. - X.: Бурун Книга, 2005. - 256 с.
 25.  Иващенко А.А. Товарная биржа (за кулисами биржевой торговли). — М: Международные отношения, 1991. - 272 с.
 26.  Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. / Під ред. І.В. Сороки. -К.: НМЦ ВО МОН України, НВФ "Студцентр", 2002. - 608 с.
 27.  Калина А.В., Корнеев В.В., Кощеев А.А. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие. -К.-.МАУП, 1997. - 216 с.
 28.  Калинушкин А.В. Биржи: Краткий курс лекций / 2-е изд., стереотип. - Мн, БГЭУ, 2004. - 147 с.
 29.  Каменева Н.Г. Организация биржевой торговли: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 303 с.
 30.  Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг - прогнозування кон'юнктури ринку: Навч. посіб. - К.: Знання, 2003. - 284 с.
 31.  Ковни Д., Такки К. Стратегии хеджирования. — М.: ИНФРА-М, 1996. 208 с.
 32.  Корельский В.Ф., Гаврилов Р.В. Биржевой словарь: В 2 томах. - Т.1: М.: Междунар. отношения, 2000. - 288 с.
 33.  Корельский В.Ф., Гаврилов Р.В. Биржевой словарь: В 2 томах. - Т.2: М.: Междунар. отношения, 2000. - 304 с.
 34.  Коротков В.В. Фондовые биржи и акции. – М: Перспектива, 1996. – 224 с.
 35.  Крючкова И.П., Моргачева И.А. Современные биржи и посреднические операции. - М: Экономика, 1996. - 398 с.
 36.  Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. посіб. -X.: ХДУХТ, Консул, 2003. - 216 с.
 37.  Лефевр Э. Воспоминания биржевого спекулянта / Пер. с англ. Б. Пинскера. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 1999. - 544 с.
 38.  Лозовский Л.Ш. Биржа и ценные бумаги: Словарь. - М.: Экономика, 2001. - 327 с.
 39.  Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. — К.: Юрінком-Інтер, 1999. - 560 с.
 40.  Масленников В.В. Биржевое дело (Вопросы и ответы). - М.: ИНФРА-М, 2000. - 304 с.
 41.  Митрофанов А.Н., Ступников А.А. Что нужно знать о товарной бирже. - М.: Финансы и статистика, 1992. - 111 с.
 42.  Монтано Д. Биржи и банки XXI столетия: Новая волна. - К.: Амадей, 2001. – 272 с.
 43.  Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера. - К.: ВИРА-Р, 2001. - 296 с.
 44.  Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта / Пер. с англ. О. Блейз. - М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. - 352 с.
 45.  Николаев В. Словарь-справочник брокера. - М.: OXIR Financial services LTD, 1997. - 95 с.
 46.  Обритько Б.А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 264 с.
 47.  Ольховиков О.В. Брокерство. Система знаний и алгоритмы практики. - X.: Основа, 1992. - 105 с.
 48.  Оскольский В.В. До цивілізованого ринку цінних паперів. Українська фондова біржа в контексті ринкових перетворень. К.: УФБ. 1999. - 153 с.
 49.  Основы биржевой деятельности: Учеб.-метод. пособие / Под ред. О.Р. Брызгана. - К.: МАУП, 1995. - 80 с.
 50.  Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 272 с.
 51.  Роде Э. Банки, биржи, валюта современного капитализма. — М.: Финансы и статистика, 1986. – 418 с.
 52.  Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2005. - 336 с.
 53.  Смит А. Биржа - игра на деньги: Пер. с англ. - М.: АЛЬПИНА, 2000. - 285 с.
 54.  Смит Г. Как я играю и выигрываю на бирже. - М.: Аналитика, 2002. - 344 с.
 55.  Солодкий М.О. Біржовий ринок. -К.: Джерело, 2001. - 336 с.
 56.  Сохацька О.М., Денисько О.М. Біржова справа: Навч. посіб. - К.: Тріада-Плюс, 1994. - 187 с.
 57.  Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 602 с.
 58.  Сохацька О.М. Ф'ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспектива становлення в Україні. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 408 с.
 59.  Товарні біржі в Україні: аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку / За ред. П.Т. Саблука, О.М. Шпичака. - К., 1997. - 424 с.
 60.  Улыбина К.А., Андрошина И.С., Харисова Н.Л. Брокер и биржа: Пособ. для брокеров и их клиентов. - М.: Информ-бизнес, 1991. - 156 с.
 61.  Ульрих X. и др. Брокер и товарная биржа: принципы работы, терминология, документы. - К.: ВИПОЛ, 1992. - 160 с.
 62.  Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. - Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 511 с.
 63.  Чернецкая Г. Ф. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. — М.: ИНФРА, 2001. – 152 с.
 64.  Шварц Ф. Биржевая деятельность Запада (фьючерсные и фондовые биржи, система работы и алгоритмы анализа): Пер. с англ. - М.: АйКью, 1992.-172 с.
 65.  Шилов Е.Й., Крикун К.В., Гриценко О.С., Шапошнікова І.О. Основи біржової та банківської справи: методичні вказівки до виконання практичних робіт. - К.: КДТУБА, 2002. – 84 с.
 66.  Штиллих О. Биржа и ее деятельность / Пер. с нем. М.М. Биккермана. - СПб.: Братство , 1992. - 304 с.
 67.  Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над риском. - М.: Диаграмма, 2001. - 336 с.
 68.  Эрлих А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков: Приклад. пособие. -М.: Финансист, 2003. - 176 с.

Додаток

Орієнтовний перелік тем рефератів з дисципліни „Економіка

і організація біржової торгівлі”

 1.  Виникнення та історичний розвиток бірж.
 2.  Роль бірж в складі ринкової інфраструктури.
 3.  Біржі в Україні: стан та перспективи розвитку.
 4.  Класифікація бірж.
 5.  Порядок створення бірж, основні принципи їх функціонування.
 6.  Фінансова діяльність біржі.
 7.  Основні завдання структурних підрозділів біржового апарата.
 8.  Роль засновників у діяльності бірж.
 9.  Нормативна база функціонування бірж в Україні.
 10.  Основні учасники біржових торгів.
 11.  Класифікація біржових посередників.
 12.  Організаційно-економічні основи функціонування брокерських контор.
 13.  Організація торгів у біржовій залі.
 14.  Організація торгів з використанням комп’ютерних мереж.
 15.  Зв'язок біржових торгів із позабіржовим ринком.
 16.  Біржовий арбітраж.
 17.  Порядок реєстрації біржових угод.
 18.  Види біржових угод. Біржові угоди з негайним розрахунком (спот).
 19.  Форвардні біржові угоди.
 20.  Ф’ючерсні біржові угоди.
 21.  Додаткові умови біржових угод.
 22.  Економічні відносини брокера з клієнтом.
 23.  Організація виконання біржових угод різних видів.
 24.  Кліринг і розрахунки за біржовими угодами.
 25.  Фактори, що впливають на біржове ціноутворення.
 26.  Біржові індекси.
 27.  Біржова торгівля нафтою.
 28.  Біржова торгівля дорогоцінними металами.
 29.  Біржова торгівля чорними та кольоровими металами.
 30.  Біржова торгівля пшеницею.
 31.  Біржова торгівля цукром.
 32.  Біржова торгівля кавою.
 33.  Товарні біржі в Україні.
 34.  Акції та облігації як біржовий товар.
 35.  Порядок емісії та обігу акції і облігацій в Україні та світі.
 36.  Процедура лістингу та котирування цінних паперів.
 37.  Особливості ціноутворення на цінні папери.
 38.  Спекулятивна торгівля цінними паперами.
 39.  Провідні фондові біржі світу.
 40.  Фондові біржі України: стан та перспективи розвитку.
 41.  Валюта як біржовий товар.
 42.  Валютний курс, фактори, що його визначають.
 43.  Світовий валютний ринок „Форекс„: сутність, склад, взаємозв’язок з іншими фінансовими ринками.
 44.  Провідні світові валютні біржі, види угод на них.
 45.  Валютні біржі в Україні.
 46.  Маржинальна торгівля валютою: сутність, організація, розвиток в Україні і світі.
 47.  Принципи успішної маржинальної торгівлі на ринку „Форекс”.
 48.  Сутність біржової кон’юнктури, закономірності її зміни.
 49.  Фундаментальний аналіз біржових цін.
 50.  Технічний аналіз біржових цін.
1. Симфоническое и камерное творчество Танеева
2. Контрольная работа.html
3. пособие по гигиене питания для студентов на XII семестре Составитель ~ доц
4. Лабораторная работа 11
5. Затраты на производство
6. Социально-психологические особенности больших и малых групп
7. Лекция 2. Факторы внешнего влияния на ПП Человек ~ существо социальное
8. Развитие творческих способностей учащихся при работе в графическом редакторе Paint
9. Готовимся к экзамену по информатике
10. 00 до 1800 с двумя выходными днями
11. Российская дипломатия и НАТО
12. Способи організації доступу до інтелектуальної мережі (IN)
13. Педагогическая практика в детском саду
14. РЕФЕРАТ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ Выполнилстудент
15. Тема Поглащения буровых растворов Основные причины поглащения буровых растворов Методы предупрежд
16. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків ' 2002
17.  Понятие предпринимательского права
18. на тему- Реактивное движени
19. Бизнес-планирование для Интернет-проекта
20. Brodcst is over wrnings pERHPS SOME PIGS