Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

з курсу ldquo;Етика і естетикаrdquo; для підготовки фахівців за ОКР бакалавр галузь знань 0301 Соціальнопол

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


PAGE  29

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра української словесності і культури

Затверджено

на засіданні Вченої ради університету,

протокол № ___ від  “__”_____20__р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з курсу “Етика і естетика”

для підготовки  фахівців за ОКР бакалавр

галузь знань  0301 «Соціально-політичні науки»

напрям підготовки 6.030103 «Практична психологія»

         6.030101 «Соціологія»

галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”

всіх напрямів підготовки

денної та заочної форми навчання

статус дисципліни  вибіркова

Ірпінь – 2010

Робоча навчальна програма курсу “Етика та естетика” складена на основі навчальних планів для підготовки бакалаврів галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  затверджених у 2010 році.

Автори:     І.В.Зайцева, канд. пед. наук, доцент

    О.П Калита., старший викладач

                                                  Г.В.Скуратівська, ст. викладач

    А.К.Павлова, канд. філол.. наук, доцент

Рецензент: І.А.Максименко, канд. філос. наук, доцент

Розглянуто і схвалено:

на засіданні кафедри української словесності та культури,

протокол № __ від «___»________2010р.

Завідувач кафедри ___________________ І.В.Зайцева

 

на засіданні вченої ради факультету фінансів та банківської справи,

протокол №___ від “____”__________2010р.

Голова вченої ради факультету фінансів

та банківської справи_______________________ В.П. Унинець-Ходаківська 

Декан заочного факультету __________________В.В. Бриштіна

Завідувач навчально-методичного відділу ____________________ О.О.Бойко

Реєстраційний №_________

З М І С Т

 1.  

Передмова………………………………………………………………

4

 1.  

Опис навчальної дисципліни “Етика та естетика”………………….

6

 1.  

Структура навчальної дисципліни……………………………………

7

 1.  

Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями……………..

9

 1.  

Методи оцінювання  та розподіл балів за рейтинговою системою

16

 1.  

Форми та засоби поточного і підсумкового контролю для заочної форми навчання………………………………………………………..

18

 1.  

Перелік тем рефератів з етики………………………………………..

20

 1.  

Перелік тем рефератів з естетики……………………………………..

21

 1.  

Контрольні питання з етики ………………………………………….

23

 1.  

Контрольні питання для модульного контролю з естетики…………

25

 1.  

Контрольні питання з курсу …………………………………………..

27

 1.  

Рекомендована література……………………………………………..

30

П Е Р Е Д М О В А

Соціальні процеси, що відбуваються у сучасному українському суспільстві, висувають вимоги щодо підготовки студентів відповідного рівня освіти та засвоєння  ними курсу гуманітарних дисциплін. Нагальною в наш час стає підготовка досвідчених фахівців соціальної, економічної та юридичної сфер, які б мали поряд з глибокими професійними знаннями та навичками власну світоглядну систему духовно-моральних цінностей, орієнтувалися в соціально-історичному просторі сьогодення.

Саме тому зростає значення курсу “Етика і естетика” як теоретичної дисципліни, що допоможе формуванню світогляду студентів, підвищенню їх культурного рівня та зростанню їх духовного потенціалу.

Предметом курсу є  етичні та естетичні концепції в їх історичному розвитку, мораль як суспільне явище і феномен культури, моральна проблематика людської свідомості, діяльності й спілкування, а також  етичні та естетичні категорії.

Метою курсу «Етика та естетика» є формування  системи знань з теоретичних основ курсу, з історичних та сучасних концепцій етики та естетики; засвоєння категоріальної системи етики та естетики,  з’ясування ролі моральних та естетичних цінностей у становленні національних культур, житті окремої людини, формування світоглядних засад особистості, виховання свідомого громадянина-патріота, сприяння пошуку ним власних моральних орієнтирів та принципів.

Завдання курсу: вивчити теорію етичної та естетичної форм суспільної свідомості. Набути навичок етичного, естетичного, загальнокультурного аналізу суспільного та культурного життя.  

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- теоретичні основи курсу;

- етичні та естетичні категорії;

- історію етичної та естетичної думки;

- види мистецтва його родові та жанрові модифікації;

- моральні норми службово-ділових стосунків працівників органів ДПС.

Студенти повинні вміти :

 •  вирізняти основні методологічні підходи до визначення суті, змісту  етики та  естетики як філософських наук;
 •  орієнтуватися в основних  етичних та естетичних концепціях;
 •  давати оцінку моральності поведінки;
 •  аналізувати етико-естетичні  реалії сучасного українського суспільства;
 •  програмувати власний етичний та художній саморозвиток.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Етика та естетика"

Зміст курсу: вивчення сутності, структури і функцій моралі, історії етичної думки, її регулятивної дії в суспільних відносинах, формування етичних знань як умови формування високих моральних переконань і духовних ідеалів.

Предметом курсу є  етичні та естетичні концепції в їх історичному розвитку, мораль як суспільне явище і феномен культури, моральна проблематика людської свідомості, діяльності й спілкування, а також  етичні та естетичні категорії.

Метою курсу «Етика та естетика» є формування  системи знань з теоретичних основ курсу, з історичних та сучасних концепцій етики та естетики; засвоєння категоріальної системи етики та естетики,  з’ясування ролі моральних та естетичних цінностей у становленні національних культур, житті окремої людини, формування світоглядних засад особистості, виховання свідомого громадянина-патріота, сприяння пошуку ним власних моральних орієнтирів та принципів.

Передумови вивчення: «Історія України», «Логіка», «Культурологія», «Релігієзнавство», «Філософія», «Риторика», «Соціологія».Змістово-модульна структура дисципліни

Курс:  Другий

Семестр: Третій

Галузь знань, напрям,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

національних  - 1,3

ECTS –  2

Модулів: 1

Змістових модулів:  2

Загальна кількість годин: 72

0301 “Соціально-політичні науки»

напрям підготовки

6.030103 «Практична психологія», 6.030101 «Соціологія»

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

0305 «Економіка та підприємництво»

всі напрями підготовки

бакалавр

Вибіркова

Рік підготовки: ІІ

Лекції: 16 год.

Семінари (практичні): 20 год.

Самостійна робота: 29 год.

Індивідуально-консультативна  робота: 7 год.

Вид контролю: ПМК

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”

галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія»

     6.030101 «Соціологія»

галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

всіх напрямів підготовки

  №

п/п

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ

Кількість годин

всього

лекції

семінарські (практичні) заняття

Індивідуально-консультативна робота

самостійна робота студентів

Модуль 1 = 2 зал.кред

ЗМ І (т.1-5) 1 зал. кред. Етика

Т. 1

Предмет, структура і функції етики.

4

2

2

-

-

Т. 2

Історичний розвиток етичної думки. Етика сучасного суспільства.     

7

2

2

3

-

Т. 3

Мораль як форма суспільної та особистісної свідомості.

4

2

2

-

-

Т. 4

Категорії етики.

12

2

4

-

6

Т. 5

Професійна етика й культура спілкування.

7

-

-

-

7

Форма поточного  контролю – письмова контрольна робота (тести)

Всього по заліковому кредиту  

34

8

10

3

13

ЗМ 2 (т. 1-5) 1 зал. кред. Естетика

Т. 1

Предмет естетики, її структура та функції. наука та її категорії

4

2

2

-

-

Т. 2

Система естетичних категорій.

12

2

2

-

8

Т. 3

Історія естетичної думки. Естетичні концепції ХІХ-ХХ ст.  

8

2

2

4

-

Т. 4

Мистецтво, його види та функції. Тенденції розвитку сучасного  мистецтва

6

2

4

-

-

Т. 5

Соціально-художня реальність та її особливості в Україні.

8

-

-

-

8

Форма поточно-модульного  контролю – письмова контрольна робота

Всього по заліковому кредиту  

38

8

10

4

16

Всього з курсу

72

16

20

7

29

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”

галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія»

6.030101 «Соціологія»

галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

всіх напрямів підготовки

заочної форми навчання

  №

п/п

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ

Кількість годин

всього

лекції

семінарські (практичні) заняття

Індивідуально-консультативна робота

самостійна робота студентів

Т. 1

Предмет, структура і функції етики

6

-

-

-

6

Т. 2

Історичний розвиток етичної думки. Етика сучасного суспільства.     

9

-

-

-

9

Т. 3

Мораль як форма суспільної та особистісної свідомості

8

1

1

-

6

Т. 4

Категорії етики

6

-

-

-

6

Т. 5

Професійна етика й культура спілкування

8

-

-

-

8

Т. 6

Предмет естетики, її структура та функції. наука та її категорії

6

1

1

-

4

Т. 7

Система естетичних категорій.

9

-

-

-

9

Т.8

Історія естетичної думки. Естетичні концепції ХІХ-ХХ ст.  

6

-

-

-

6

Т. 9

Мистецтво, його види та функції. Тенденції розвитку сучасного  мистецтва

6

-

-

-

6

Т. 10

Соціально-художня реальність та її особливості в Україні.

8

-

-

-

8

Форма контролю – письмова контрольна робота

Всього з курсу

72

2

2

-

68

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ

ЗМІ. Етика

ТЕМА 1.   Предмет, структура та основні проблеми етики.

 

План лекційного заняття

1. Етика як  наука про мораль.

2. Структура та основні поняття етики.

3. Коло проблем дослідження етики.

4. Завдання етики як науки.

План семінарського заняття

 1.  Становлення та сутність предмета етики.
 2.  Структура етики.
 3.  Основна проблематика етики.

Літературні джерела:

 1.  Аболина Т.Т. Исторические судьбы нравственности (философский анализ нравственной культуры). – К., 1992.
 2.  Василенко В.А. Мораль и общественная практика. – М., 1983.
 3.  Анисимов С.Ф. Мораль и поведение. – М., 1979.
 4.  Малахов В.А. Етика. – К., 1996.
 5.  Мовчан В.С. Етика: Навчальний посібник. – К., 2007.
 6.  Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – К., 2006.

ТЕМА 2. Історичний розвиток етичної думки

План лекційного заняття

 1.  Етика Стародавнього Сходу  й античного суспільства.
 2.  Етика Середньовіччя.
 3.  Гуманістичні ідеї епохи Відродження.
 4.   Етичні вчення епохи Просвітництва.
 5.  Проблеми етики в працях філософів ХІХ-ХХ ст.
 6.  Етичні погляди українських філософів.

План семінарського заняття

 1.  Етика Стародавнього Сходу  й античного суспільства.
 2.  Етика Середньовіччя.
 3.  Гуманістичні ідеї епохи Відродження.
 4.  Етичні вчення епохи Просвітництва.
 5.  Проблеми етики в працях філософів ХІХ-ХХ ст.
 6.  Етичні погляди українських філософів.

Перелік питань для індивідуальної роботи

1. Генезис етичної думки в Стародавній Індії.

 1.  Етичні погляди Ф.Ніцше.
 2.  Сучасний фрейдизм і етика.
 3.  Становлення етичної свідомості в Стародавньому Китаї.
 4.  Етика в російській філософії.

Літературні джерела:

 1.  Малахов В.А. Етика. – К., 1996.
 2.  Мід Дж. Принципи етики. М., 1984.
 3.  Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия. – М., 1989.
 4.  Аболина Т.Т. Исторические судьбы нравственности (философский анализ нравственной культуры). – К., 1992.
 5.  Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное  бытие человека. – К., 1994.
 6.  Митлс. А.А. Совесть. Мыслители разных эпох о совести // Этическая мысль. – М., 1990.
 7.  Мовчан В.С. Етика: Навчальний посібник. – К., 2007.
 8.  Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – К., 2006.

ТЕМА 3. Мораль як форма суспільної та особистісної свідомості

План лекційного заняття

 1.  Сутність та специфіка моралі.
 2.  Структура моралі .
 3.  Соціальні функції моралі.

План семінарського заняття

 1.  Проблема сутності моралі.
 2.  Диференціація понять «моральна свідомість», «моральні відносини», «моральна діяльність».
 3.  Функції моралі.

Літературні джерела:

 1.  Барановский В.Ф. Духовность личности: социальный механизм  развития. – К., 1995. – 168 с.
 2.  Глобальне проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990.
 3.  Гусейнов А.А., Ирлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.
 4.  Дробницкий О.А. Проблемы нравственности. – М., 1987.
 5.  Етика: Навчальний посібник для студентів  гуманітарних факультетів вузів. – К.: Либідь, 1992.
 6.  Левицька О.І. Моральний розвиток особи. – К., 1990.
 7.  Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова, И.С. Кона. – Изд. 6-е. – М., 1989.
 8.  Малахов В.А. Етика. Курс лекцій: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 1996. – 304 с.
 9.  Степаненко В.Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах. – К.: Лібра. – 272 с.
 10.  Мовчан В.С. Етика: Навчальний посібник. – К., 2007.
 11.  Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – К., 2006.

ТЕМА 4. Категорії етики

План лекційного заняття

 1.  Поняття «категорії» етики.
 2.  Добро і зло як базова проблема етики.
 3.  Сенс життя людини як проблема моральності.
 4.  Справедливість, совість, честь, гідність, ідеал, щастя як моральні категорії.

План семінарського заняття №1

 1.  Поняття «категорії» етики.
 2.  Добро і зло – вихідні етичні категорії.
 3.  Сенс життя як проблема моральності.

План семінарського заняття №2

 1.  Основні категорії моральної свідомості: сором, честь, гідність, обов’язок, справедливість.
 2.  Гідність, обов’язок, справедливість як категорії етики.
 3.  Категорії моральної самосвідомості: совість, сенс життя, щастя.

Перелік питань для самостійної роботи

 1.  Моральна вимога та моральний вибір.
  1.  Моральні чесноти і моральні вади.
  2.  Катарсис: античне й сучасне трактування.

Літературні джерела:

 1.  Малахов В.А. Етика. – К., 1996.
 2.  Мід Дж. Принципи етики. М., 1984.
 3.  Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия. – М., 1989.
 4.  Аболина Т.Т. Исторические судьбы нравственности (философский анализ нравственной культуры). – К., 1992.
 5.  Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное  бытие человека. – К., 1994.

 1.  Митлс. А.А. Совесть. Мыслители разных эпох о совести // Этическая мысль. – М., 1990.

 1.  Мовчан В.С. Етика: Навчальний посібник. – К., 2007.
 2.  Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – К., 2006.

ТЕМА 5. Професійна етика й культура спілкування

Перелік питань для самостійної роботи

1.  Моральне в діяльності і моральні засади соціального буття.

2. Поняття моральної свободи, свободи дії, свободи вибору.

3. Специфіка професійної моралі та етики.

 1.  Основні принципи морального спілкування.
 2.  Юридична мораль та етика.
 3.  Етика бізнесу.
 4.  Біоетика як нова галузь екологічного знання.
 5.  Культура спілкування працівників ДПС України.
 6.  Екологічне виховання.

Літературні джерела:

 1.  Анисимов С.Ф. Мораль и поведение. – м., 1979.
 2.  Бахтин М.М. К философии поступка // работы 20-х годов. – К., 1994.
 3.  Малахов В.А. Етика. – К., 1996.
 4.  Фром Э. Бегство от свободы. – М., 1990.
 5.  Нравственная культура: сущность содержания, специфика. – Вильнюс, 1981.
 6.  Швейнер А. Культура и этика. – М., 1973.
 7.  Блюмкин В.А. Моральные качества личности. – Воронеж, 1984.
 8.  Мовчан В.С. Етика: Навчальний посібник. – К., 2007.
 9.  Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – К., 2006.

ЗМ ІІ. Естетика

ТЕМА 1. Предмет естетики, її структура та функції

План лекційного заняття

 1.  Естетика як наука. Предмет естетики.
 2.  Структура та функції естетики.
 3.  Перспективи розвитку та завдання естетики в умовах нової соціальної реальності в Україні.

План семінарського заняття

 1.  Становлення і сутність предмета естетики.
 2.  Структура естетики як науки та її функції.

3. Сутність естетичного.

Літературні джерела:

 1.  Естетика / За ред.. Л.Т. Левчук. – Розд. 1. К., 1997.
 2.  Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997. – С. 17-50.
 3.  Гулига А.В. Принципи естетики.  М., 1982.
 4.  Естетика. Словарь. – М., 1989.
 5.  Гегель Г. Естетика: В 4 т. – Т. 1. – М., 1968.
 6.  Кривцун А.Э. Эстетика.  М., 2000. – С. 6.21.
 7.  Самохвалова В.И. Красота против энтропии. – М., 1990.

ТЕМА 2. Система естетичних категорій 

                                        План лекційного заняття

1. Естетична діяльність, естетична свідомість та її структура.

2. Естетичний ідеал, естетичний смак, естетична оцінка як показники естетичної культури.

3. Специфіка і система естетичних категорій.

4. Прекрасне і потворне: сутність та особливості.

5. Трагічне і комічне: сутність і форми вияву в мистецтві та в житті.

6. Величне й низьке як естетичні категорії.

План семінарського заняття

1. Естетична діяльність, естетична свідомість та її структура.

2. Естетичний ідеал, естетичний смак, естетична оцінка як показники естетичної культури.

3. Прекрасне і потворне, трагічне і комічне, величне й низьке як естетичні категорії.

Перелік питань для самостійної роботи

1. Калокагатія як синтез істини, добра і краси.

2. Катарсис: античне й сучасне трактування.

Літературні джерела:

 1.  Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997. – С. 17-50.
 2.  История эстетической мысли: В 6 т. – Т. 3. – М., 1986. – С.18-122, 416-432.
 3.  Шестаков В.П. Эстетические категории. – М., 1983.
 4.  Иваньо Н.В. Очерк истории эстетической мысли Украины.  М., 1981.
 5.  Лук А.И. О чувстве мора и остроумии. М., 1968.
 6.  Ницше Ф. Рождение трагедии или эллинство и пессицизм – Ницше Ф. Соч. В 2-х т. – Т.1. – М., 1990.
 7.  Любимова Т.Б. Трагическое как эстетическая категория. – М., 1983.

ТЕМА 3.  Історія естетичної думки. Естетичні концепції ХІХ-ХХ ст.   

План лекційного заняття

 1.  Історичні періоди розвитку естетики.
 2.  Західноєвропейські естетичні концепції ХІХ-ХХ ст.   
 3.  Генеза української естетичної думки.

План семінарського заняття

 1.  Історичні етапи розвитку естетики.
 2.  Естетична думка України в ХVІІІ-ХІХ ст.
 3.  Розмаїття естетичних напрямів в Україні у ХХ ст.

Перелік питань для індивідуальної роботи

 1.  Злети естетики і мистецтва у 20-х роках ХХ ст.
 2.  Втрати і здобутки естетики в Україні  радянського періоду.
 3.  Сучасний стан естетичної думки в Україні.

Літературні джерела:

 1.  Эстетическое сознание и процесс его формирования.  М., 1981.
 2.  Эстетическое сознание и художественная культура. – К., 1983.
 3.  Семашко О.Н. Соціально-естетические проблемы развития художественных потрібностей. – К., 1985.
 4.  Искусство в мире духовной культуры.  К., 1985.
 5.  Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997. – С. 17-50.
 6.  Колесник М.І. Людяність краси. – К., 1980.

ТЕМА 4. Мистецтво, його види та функції. Тенденції розвитку сучасного  мистецтва

План лекційного заняття № 1

 1.  Сутність, предмет та функції мистецтва.
 2.  Мистецтво як засіб осягнення сенсу життя.
 3.  Ґенеза мистецтва.
 4.  Формування видової структури мистецтва.
 5.  Тенденції розвитку сучасного мистецтва: модернізм і постмодернізм.

План семінарського заняття № 1

 1.  Сутність, предмет мистецтва.
 2.  Функції мистецтва.
 3.  Мистецтво як засіб осягнення сенсу життя.

План семінарського заняття № 2

1. Види мистецтва.

2. Модернізм і постмодернізм у  сучасному мистецтві.

3. Соціокультурна ситуація і формування основних рис естетичної та художньої реальності в Україні на сучасному етапі.

Літературні джерела:

 1.  Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997. – С. 17-50.
 2.  История эстетической мысли: В 6 т. – Т. 3. – М., 1986. – С.18-122, 416-432.
 3.  Эстетическое сознание и процесс его формирования.  М., 1981.
 4.  Эстетическое сознание и художественная культура. – К., 1983.

ТЕМА 5. Соціально-художня реальність та її особливості в Україні.

Перелік питань для самостійної роботи

1. Розвиток національно-естетичної культури та соціально-естетична ситуація в Україні на сучасному етапі.

2. Нові явища сучасного художнього життя України.

3. Нова художня громадськість та її вплив на розвиток мистецтва.

4. Шляхи відродження української естетичної та художньої культури.

5. Художні потреби студентів і ефективність їх реалізації в сучасних умовах.

6. Наукові дослідження модернізму та постмодернізму в працях В.Кандинського, К.Малевича, С.Далі, Г.Гессе, О.Богомазова, А.Макарова, Д.Затонського, О.Соловйова.

7. Національна програма естетичного виховання в Україні, її роль у формуванні національно-культурної ідентичності.

Літературні джерела:

 1.  Естетика / За ред.. Л.Т. Левчук. – Розд. 1. К., 1997.
 2.  Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997. – С. 17-50.
 3.  Гегель Г. Естетика: В 4 т. – Т. 1. – М., 1968.
 4.  Кривцун А.Э. Эстетика.  М., 2000. – С. 6.21.

Методи оцінювання результатів поточного та підсумкового контролю

Оцінювання результатів навчальної діяльності дисципліни студентів здійснюється такими засобами: усне опитування, перевірка контрольних робіт, перевірка комбінованих тестових завдань, індивідуальної та самостійної роботи.

При усному та письмовому  (написання контрольних робіт) опитуванні оцінювання навчальної  діяльності студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НУДПСУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4,5 (дуже добре)

С

65-79

4 (добре)

D

55-64

3,5 (задовільно)

Е

50-54

3 (достатньо)

FX

35-49

2 (незадовільно)

F

1-34

1 (неприйнято)

 


Розподіл балів при  рейтинговій системі оцінювання з навчальної

дисципліни “Етика та естетика”

галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія»

галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

всіх напрямів підготовки

Поточно-модульний контроль = 66

Модульна к. р.

34

Підсумкова атестація ЗМІ+ЗМІІ+МКР=

100

ЗМ І = 37

ЗМ ІІ =29

Тема

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Поточний контроль

8

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

Активність на сем., практ. заняттях

5

5

5

5

-

5

5

5

5

-

Виконання індивідуальноїроботи

-

-

-

3

3

-

3

-

-

3

Виконання самостійної роботи

-

3

-

-

-

-

-

3

-

-


Форми та засоби поточного і підсумкового контролю

для заочної форми навчання

Об’єктом контролю є діяльність студентів на семінарських заняттях, а також результати виконання студентами самостійних робіт:

 •  вивчення окремих тем;
 •  написання контрольних робіт.

До контрольних заходів входять поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять та виконання контрольної роботи і має на меті перевірку рівня засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни.

Під час семінарських занять застосовуються такі засоби контролю: усне опитування з питань, поставлених у плані семінарських занять, самостійної роботи; виконання тестових завдань.

Крім усного опитування під час проведення семінарських занять, застосовується такий засіб поточного контролю, як аудиторна контрольна робота, що виконується письмово.

Завдання для контрольної роботи носять творчий характер і добиралися таким чином, щоб можна було перевірити знання студентами теоретичного матеріалу, їх вміння характеризувати явища етичного та естетичного розвитку.

Підсумковий контроль здійснюється під час проведення заліку.

Оцінювання результатів поточного та підсумкового контролю

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється такими засобами: усне опитування, перевірка контрольних робіт.

При усному та письмовому  (написання контрольних робіт) опитуванні оцінювання навчальної  діяльності студентів здійснюється за такими критеріями:

 •  оцінка “відмінно” ставиться студенту, який виявив глибоке розуміння суті поставлених питань, засвоїв теоретичні основи курсу, категоріальну систему, принципи етичного та естетичного аналізу. Виявляє власну позицію до морально-етичних  проблем.
 •  оцінка “добре” ставиться студенту, який грамотно розкриває суть поставлених питань, добре володіє термінами дисципліни, але допускає несуттєві помилки;
 •  оцінка “задовільно” ставиться студенту, який поверхово викладає суть навчального матеріалу, допускає багато помилок при відповідях на поставлені запитання;
 •  оцінка “незадовільно” ставиться студенту, який не знає суті поставлених запитань, при викладенні навчального матеріалу припускається грубих помилок.

Методи оцінювання студентів за підсумковим заліком

    Підсумковий залік з відповідною оцінкою виставляється студенту за умови, якщо він одержав:

    а) загальну позитивну оцінку за результати його діяльності під час семінарських занять;

    б) позитивну оцінку за  аудиторну контрольну роботу;

      Рівень підсумкової оцінки за підсумковим заліком – середній бал, який розраховується на підставі оцінок, отриманих студентом за кожний із попередніх 3-х видів навчальної діяльності.

Підсумковий залік з оцінкою “незадовільно” виставляється студенту, який не виконав аудиторну контрольну роботу, самостійну роботу та немає відповідей на семінарських  заняттях.

Таким студентам надається можливість одержати підсумковий залік з позитивною оцінкою за допомогою співбесіди за  контрольними питаннями з курсу.

Тематика рефератів з етики

 1.  Специфіка етичного ставлення  до дійсності.
 2.  Етичні проблеми сучасної соціокультурної трансформації українського суспільства.
 3.  Формування моралі як соціального феномену.
 4.  Мораль, право, звичай.
 5.  Моральні потреби як імпульси моральної активності.
 6.  Моральні погляди, мотиви і ціннісні орієнтації.
 7.  Теоретична і практична етика.
 8.  Професійна етика та етичні проблеми взаємин викладача і студента.
 9.  Добро і зло  класичні опозиції модифікації у мистецтві.
 10.  Сенсожиттєві цінності людини як основи її життя.
 11.  Смерть як етична проблема життя.
 12.  Калокагатія як сенсожиттєва цінність.
 13.  Моральна краса.
 14.  Честь студента і його майбуття.
 15.  Щастя: складові і виміри його в житті сучасного студента.
 16.  Совість як особистісний визначник моралі.
 17.  Діалогічність як основа морального взаєморозуміння.
 18.  Моральні засади творчості.
 19.  Сором як індикатор совісті і складова морального самовдосконалення.
 20.  Діалогічність і етичність у системі  М.Бубера.
 21.  Бути чи мати? Сутність концепції Е. Фромма.
 22.  Етичний зміст благоговіння перед життям у східних етичних концепціях А.Швейцера.
 23.  Любов і дружба як цінності студентського життя.
 24.  Моральна свобода  як відповідальність.
 25.  моральна мудрість і шляхи її набуття.
 26.  Самовизначення особистості як моральний процес.
 27.  Риси сучасної моральної культури в Україні і її загальний стан.
 28.  Мистецтво і техніка спілкування з погляду етики.
 29.  Моральність як основа культури.
 30.  Умови ефективного морального виховання.
 31.  Резерви і засоби морального самовиховання і самовдосконалення і критерії їх цінності.
 32.  Моральний зміст і трактування автором максими «Людина сама собі кращий друг, і гірший ворог, і єдиний вчитель».
 33.  Етична сповідь своїх моральних проблем у минулому і сьогодні у світлі набутих знань з етики.
 34.  Самоаналіз свого естетичного розвитку, його нинішнього стану і можливих шляхів вдосконалення і програмування.

Тематика рефератів з естетики

 1.  Предмет естетики в системі її між предметних зв’язків.
 2.  Функції естетики в умовах нової культурної реальності.
 3.  Особливості розвитку української естетичної думки.
 4.  Проблема естетичного і художнього в сучасній науці.
 5.  Естетична діяльність і її модифікації.
 6.  Мистецтво як форма духовно-практичного освоєння світу.
 7.  естетична свідомість у системі культури.
 8.  Взаємозв’язок і взаємозалежність основних елементів естетичної свідомості.
 9.  Система естетичних категорій і характер їх взаємозв’язку.
 10.  Прекрасне і його модифікації.
 11.  Прекрасне в соціальному бутті студента.
 12.  Прекрасне в навчанні.
 13.  Категорія величного і його історичні зв’язки.
 14.  Взаємозв’язок категорій «величне» і «героїчне».
 15.  Низьке і потворне, природа цих явищ у сучасній українській дійсності.
 16.  Героїчне в українській історії та його виховний влив.
 17.  Соціально-культурна природа трагічного.
 18.  Античне і сучасне розуміння катарсису і його місце в естетиці.
 19.  Трагічне в українській народній культурі.
 20.  Специфіка естетичного та морально-виховного впливу трагічного на людину.
 21.  Комічне в різних видах мистецтва і дійсності.
 22.  Комічне у взаєминах викладачів і студентів.
 23.  Соціально-художня природа мистецтва.
 24.  Соціально-психологічні особливості сприйняття мистецтва.
 25.  Система функцій мистецтва і характер їх історичної еволюції.
 26.  Мистецтво як засіб осягнення сенсу життя.
 27.  Цінність мистецтва і його місце у системі культури.
 28.  Естетизація повсякденності і життя людини.
 29.  Мистецтво в житті студента.
 30.  Художні потреби студентів і ефективність їх реалізації.
 31.  Мистецтво модернізму і постмодернізму.
 32.  Морфологія сучасного мистецтва.
 33.  Призначення і покликання мистецтва.
 34.  Прекрасне в природі.
 35.  Художня культура і її система.
 36.  Соціально-естетичний підхід у вивченні художньої культури і пов’язані з ним концепції.
 37.  Концепція соціології художньої культури Ю.В.Перова.
 38.  Концепція соціології художньої культури В.А.Конева.
 39.  Суб’єкти художньої культури.
 40.  Система соціально-художніх відносин між митцем, публікою та критикою.
 41.  Митець і його характеристики.
 42.  Покликання і визнання митця в умовах нової художньої реальності в Україні.
 43.  Критика як регулятор художнього процесу.
 44.  Публіка мистецтва та її структура в Україні.
 45.  Сприйняття мистецтва, її зміст і типологія.
 46.  Поняття «соціально-художня реальність» і її особливості в Україні.
 47.  Риси соціокультурного «портрета» сучасного українського митця.
 48.  Мистецтво як соціально-художній інститут.
 49.  Роль мистецтва і естетичного фактора у поступі мистецтва і у виховання.
 50.  Національна програма естетичного виховання в Україні, її роль у формуванні національно-культурної ідентичності.

Контрольні питання з етики

 1.  Актуальність  дослідження етики в сучасному українському суспільстві.
  1.  Предмет етики та її структура.
  2.  Коло проблем дослідження етики.
  3.  Завдання етики як науки.
  4.  Функції етики.
  5.  Етика як наука про мораль.
  6.  Етичні вчення Стародавнього Єгипту та Месопотамії.
  7.  Давньоіндійські етичні вчення.
  8.  Етичні вчення Стародавнього Китаю.
  9.   Етичні погляди Сократа.
  10.  Етична проблематика у Платона.
  11.   Етичні погляди Аристотеля.
  12.  Історія етичної думки епохи античності.
  13.  Етичні вчення Середньовіччя.
  14.  Гуманістичні ідеї епохи Відродження.
  15.  Етичні вчення епохи Просвітництва.
  16.  Етичні концепції І. Канта.
  17.  Етичні погляди Г. Гегеля.
  18.  Етичні погляди Ф. Шеллінга.
  19.  Проблеми етики в працях філософів XIXXX ст.
  20.  Етичні погляди українських філософів.
  21.  Етичні погляди Ф.Ніцше та О. Шопенгауера.
  22.  Сучасний фрейдизм і етика.
  23.  Категоріальна система етики.
  24.  Сутність та співвідношення понять «мораль» і «моральність».
  25.  Моральна потреба і моральна діяльність.
  26.  Структура та функції моралі.
  27.  Політика й етика як чинники моральної регуляції суспільного життя.
  28.  Мораль і право як чинники інституційної й позаінституційної регуляції суспільного життя.
  29.  Моральна свідомість і її структура.
  30.  Поняття моральної свідомості, моральні мотиви.
  31.  Моральні цінності і святині.
  32.  Добро як основа морального життя. Альтруїзм.
  33.  Природа зла і відношення до нього.
  34.  Свобода дії, свобода вибору та свобода волі як форми моральної діяльності.
  35.  Моральний вибір і вчинок.
  36.  Сенс життя і моральність.
  37.  Культурно-історичний аспект проблеми життя-смерть.
  38.  Моральний ідеал як найвищі моральна досконалість.
  39.  Моральна відповідальність як категорія моральної свідомості.
  40.  Моральний обов’язок: сутність і зміст поняття.
  41.  Справедливість як соціальна та особистісна цінність.
  42.  Щастя як моральна повнота буття.
  43.  Честь і гідність, самоповага як категорії етики.
  44.  Совість як стимулятор морального вдосконалення.
  45.  Сором як показник моральної культури.
  46.  Любов як феномен людського буття.
  47.  Моральна самореалізація особистості.
  48.  Етика спілкування як утвердження людяності.
  49.  Моральні  виміри спілкування.
  50.  Специфіка професійної моралі та етики.
  51.  Моральне виховання.
  52.  Сутність морального самовиховання і моральний саморозвиток. Самоповага.
  53.  Морально-етичні проблеми сучасного суспільства.
  54.  Юридична мораль та етика.
  55.  Етика  бізнесу.
  56.  Культура спілкування працівників ДПС України.
  57.  Моральні виміри діяльності менеджера.
  58.   Біоетика як нова галузь екологічного знання.
  59.  Екологічне виховання.

Контрольні питання з естетики

 1.   Естетика як наука.
 2.  Особливості сучасного естетичного знання.
 3.  Структура та функції естетики.
 4.  Сутність взаємодії етики та естетики.
 5.  Сутність естетичного.
 6.  Сократ, Платон про сутність прекрасного.
 7.  Діалектика прекрасного та потворного.
 8.  Історичні періоди розвитку естетики.
 9.  Ґенеза української естетичної думки.
 10.  Розмаїття естетичних напрямів в Україні у XX ст.
 11.  Специфіка і система естетичних категорій.
 12.  Прекрасне, його функції та модифікації.
 13.  Потворне: сутність і його особливості в сучасних умовах.
 14.  Трагічне: сутність і форми вияву у мистецтві і житті.
 15.  Величне і низьке.
 16.  Сутність і модифікації комічного.
 17.  Калокагатія як синтез істини, добра і краси.
 18.  Катарсис: античне і сучасне трактування.
 19.  Природа естетичної діяльності.
 20.  Естетична свідомість і її структура.
 21.  Естетичне почуття як основа естетичного переживання.
 22.  Естетична потреба як імпульс естетичної активності і основа естетичного відношення.
 23.  Естетичний ідеал.
 24.  Естетичний смак і естетична оцінка як показники естетичної культури.
 25.  Естетичні погляди і теорії. Філософія мистецтва.
 26.  Тенденції розвитку сучасного мистецтва: модернізм і постмодернізм.
 27.  Соціально-естетична природа мистецтва.
 28.  Динаміка сучасних видів і жанрів мистецтва.
 29.  Функції мистецтва. Провідна роль естетичної функції.
 30.  Соціально-естетичний підхід у вивченні художньої культури. Соціологія мистецтва.
 31.  Система «художнє виробництво – художня потреба – художнє споживання» як основа розвитку мистецтва.
 32.  Соціально-художня реальність та її особливості в Україні.
 33.  Мистецтво як соціально-художній інститут.
 34.  Роль мистецтва у поступі суспільства і у вихованні.
 35.  Національна програма естетичного виховання в Україні, її роль у формуванні національно-культурної ідентичності.
 36.  Сутність взаємодії етики та естетики.
 37.  Сократ, Платон про сутність прекрасного.
 38.  Діалектика прекрасного та потворного.
 39.  Концепція І.Канта про прекрасне і піднесене.
 40.  Категорія героїчного в усній народній поетичній творчості.
 41.  Категорія трагічного в художній літературі.
 42.  Сарказм як форма комічного.
 43.  Основи естетичної проблематики у філософії Античності.
 44.  Естетичні ідеї Середньовіччя та Відродження.
 45.   Осмислення мистецтва в основних художньо-естетичних течіях XVII-XIX  ст.
 46.  Класична філософська естетика.
 47.  Естетичні теорії ХХ ст.
 48.  Поняття художнього образу.
 49.  Роль критики у мистецтві.
 50.  Форми комічного у мистецтві.
 51.  Сутність трагічного конфлікту.
 52.  Сутність уявлень про мім етичну природу мистецтва.
 53.  Гармонія та віра як естетичні категорії.
 54.  Метод і стиль у мтецтві.

Контрольні питання з курсу

 1.  Актуальність  дослідження етики в сучасному українському суспільстві.
 2.  Предмет етики та її структура.
 3.  Коло проблем дослідження етики.
 4.  Завдання етики як науки.
 5.  Функції етики.
 6.  Етика як наука про мораль.
 7.  Етичні вчення Стародавнього Єгипту та Месопотамії.
 8.  Давньоіндійські етичні вчення.
 9.  Етичні вчення Стародавнього Китаю.
 10.  Етичні погляди Сократа.
 11.  Етична проблематика у Платона.
 12.  Етичні погляди Аристотеля.
 13.  Історія етичної думки епохи античності.
 14.  Етичні вчення Середньовіччя.
 15.  Гуманістичні ідеї епохи Відродження.
 16.  Етичні вчення епохи Просвітництва.
 17.  Етичні концепції І. Канта.
 18.  Етичні погляди Г. Гегеля.
 19.  Етичні погляди Ф. Шеллінга.
 20.  Проблеми етики в працях філософів XIXXX ст.
 21.  Етичні погляди українських філософів.
 22.  Етичні погляди Ф.Ніцше та О. Шопенгауера.
 23.  Сучасний фрейдизм і етика.
 24.  Категоріальна система етики.
 25.  Сутність та співвідношення понять «мораль» і «моральність».
 26.  Моральна потреба і моральна діяльність.
 27.  Структура та функції моралі.
 28.  Політика й етика як чинники моральної регуляції суспільного життя.
 29.  Мораль і право як чинники інституційної й позаінституційної регуляції суспільного життя.
 30.  Моральна свідомість і її структура.
 31.  Поняття моральної свідомості, моральні мотиви.
 32.  Моральні цінності і святині.
 33.  Добро як основа морального життя. Альтруїзм.
 34.  Природа зла і відношення до нього.
 35.  Свобода дії, свобода вибору та свобода волі як форми моральної діяльності.
 36.  Моральний вибір і вчинок.
 37.  Сенс життя і моральність.
 38.  Культурно-історичний аспект проблеми життя-смерть.
 39.  Моральний ідеал як найвищі моральна досконалість.
 40.  Моральна відповідальність як категорія моральної свідомості.
 41.  Моральний обов’язок: сутність і зміст поняття.
 42.  Справедливість як соціальна та особистісна цінність.
 43.  Щастя як моральна повнота буття.
 44.  Честь і гідність, самоповага як категорії етики.
 45.  Совість як стимулятор морального вдосконалення.
 46.  Сором як показник моральної культури.
 47.  Любов як феномен людського буття.
 48.  Моральна самореалізація особистості.
 49.  Етика спілкування як утвердження людяності.
 50.  Моральні  виміри спілкування.
 51.  Специфіка професійної моралі та етики.
 52.  Моральне виховання.
 53.  Сутність морального самовиховання і моральний саморозвиток. Самоповага.
 54.  Морально-етичні проблеми сучасного суспільства.
 55.  Юридична мораль та етика.
 56.  Етика  бізнесу.
 57.  Культура спілкування працівників ДПС України.
 58.  Моральні виміри діяльності менеджера.
 59.  Біоетика як нова галузь екологічного знання.
 60.  Екологічне виховання.
 61.  Естетика як наука.
 62.  Особливості сучасного естетичного знання.
 63.  Структура та функції естетики.
 64.  Сутність взаємодії етики та естетики.
 65.  Сутність естетичного.
 66.  Сократ, Платон про сутність прекрасного.
 67.  Діалектика прекрасного та потворного.
 68.  Історичні періоди розвитку естетики.
 69.  Ґенеза української естетичної думки.
 70.  Розмаїття естетичних напрямів в Україні у XX ст.
 71.  Специфіка і система естетичних категорій.
 72.  Прекрасне, його функції та модифікації.
 73.  Потворне: сутність і його особливості в сучасних умовах.
 74.  Трагічне: сутність і форми вияву у мистецтві і житті.
 75.  Величне і низьке.
 76.  Сутність і модифікації комічного.
 77.  Калокагатія як синтез істини, добра і краси.
 78.  Катарсис: античне і сучасне трактування.
 79.  Природа естетичної діяльності.
 80.  Естетична свідомість і її структура.
 81.  Естетичне почуття як основа естетичного переживання.
 82.  Естетична потреба як імпульс естетичної активності і основа естетичного відношення.
 83.  Естетичний ідеал.
 84.  Естетичний смак і естетична оцінка як показники естетичної культури.
 85.  Естетичні погляди і теорії. Філософія мистецтва.
 86.  Тенденції розвитку сучасного мистецтва: модернізм і постмодернізм.
 87.  Соціально-естетична природа мистецтва.
 88.  Динаміка сучасних видів і жанрів мистецтва.
 89.  Функції мистецтва. Провідна роль естетичної функції.
 90.  Соціально-естетичний підхід у вивченні художньої культури. Соціологія мистецтва.
 91.  Система «художнє виробництво – художня потреба – художнє споживання» як основа розвитку мистецтва.
 92.  Соціально-художня реальність та її особливості в Україні.
 93.  Мистецтво як соціально-художній інститут.
 94.  Роль мистецтва у поступі суспільства і у вихованні.
 95.  Національна програма естетичного виховання в Україні, її роль у формуванні національно-культурної ідентичності.
 96.  Сутність взаємодії етики та естетики.
 97.  Сократ, Платон про сутність прекрасного.
 98.  Діалектика прекрасного та потворного.
 99.  Концепція І.Канта про прекрасне і піднесене.
 100.  Категорія героїчного в усній народній поетичній творчості.
 101.  Категорія трагічного в художній літературі.
 102.  Сарказм як форма комічного.
 103.  Основи естетичної проблематики у філософії Античності.
 104.  Естетичні ідеї Середньовіччя та Відродження.
 105.   Осмислення мистецтва в основних художньо-естетичних течіях XVII-XIX  ст.
 106.  Класична філософська естетика.
 107.  Естетичні теорії ХХ ст.
 108.  Поняття художнього образу.
 109.  Роль критики у мистецтві.
 110.  Форми комічного у мистецтві.
 111.  Сутність трагічного конфлікту.
 112.  Сутність уявлень про мім етичну природу мистецтва.
 113.  Гармонія та віра як естетичні категорії.
 114.  Метод і стиль у мистецтві.


Рекомендована література

Етика

 1.  Аболина Т.Т. Исторические судьбы нравственности (философский анализ нравственной культуры). – К., 1992.
 2.  Анисимов С.Ф. Мораль и поведение.  – М., 1979.
 3.  Барановский В.Ф. Духовность личности: социальный механизм развития. – К., 1995.– 168с.
 4.  Бахтин М.М. К философии поступка// работы 20-х годов. – К., 1994.
 5.  Блюмкин В.А. Моральные качества личности. – Воронеж, 1984.
 6.  Василенко В.А. Мораль и общественная практика. – М., 1983.
 7.  Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990.
 8.  Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.
 9.  Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия. – М., 1989.
 10.  Добрицький О.А. Проблемы нравственности. – М., 1987.
 11.  Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека. – К., 1994.
 12.  Етика: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів вузів. – К.: Либидь, 1992.
 13.  Левицькі О.І. Моральний розвиток особи. – 1990.
 14.  Малахів В.А. Етика. – К., 1996.
 15.  Малахів В.А. Етика. Курс лекцій: Навч.Посібник. – К.: Либідь, 1996. – 30 с.
 16.  Милтс А.А. Совесть. Мыслители разных эпох о совести // Этическая мысль. – М., 1990.
 17.  Мід Дж. Принципи етики. М., 1984.
 18.  Нравственная культура: сущность содержания, специфіка. – Вильнюс, 1981.
 19.  Словар по этике/ Под ред.. А.А. Гусей нова, И.С. Кона. – Узд. 6-е. –   М., 1989.
 20.  Степаненко В.Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах. – К.: Лібра. – 272с.
 21.  Українська та зарубіжна культура/ За ред.. М.Заковича. – К., 2000.
 22.  Фром Э. Бегство от свободы. – М., 1990.
 23.  Швейне А. Культура и етика. – М., 1973.

Естетика

 1.  Гегель Г. Естетика: В 4 т. – Т. 1. – М., 1968.
 2.  Гулига А.В. Принципи естетики. М., 1982.
 3.  Естетика/ За ред. Л.Т. Левчук. – Розд. 1. К., 1997.
 4.  Естетика. Словар. – М., 1989.
 5.  Иваньо Н.В. Очерк истории эстетической мысли Украины. М., 1981.
 6.  Искусство в мире духовной культуры. К., 1985.
 7.  История эстетической мысли: В 6 т. – Т. 3. – М., 1986. – С. 18-122, 416-432.
 8.  Каган М.С. Естетика какм философская наука. – СПб., 1997. – С. 17-50.
 9.  Колесник М.І. людяність красию. – К., 1980.
 10.  Кривцун А.Э. Эстетика. М., 2000. – С. 6.21.
 11.  Лук А.И. О чувстве юмора и остроумии. М., 1968.
 12.  Любимова Т.Б. Трагическое  как эстетическая категория. – М., 1983.
 13.  Ницше Ф. Рождение трагедии или эллинство и пессимизм. – Ницше Ф. Соч. В 2-х т. – Т.1. – М., 1990.
 14.  Самохвалова В.И. Красота против энтропии. – М., 1990.
 15.  Семашко О.Н. Соціально-естетические проблемы развития художественных потрібностей. – К., 1985.
 16.  Шестаков В.П. Эстетические категории. – М., 1983.
 17.  Эстетическое  сознание и процесс его формирования. М., 1981.
 18.  Эстетическое сознание и художественная культура. – К., 1983.
1. Декарт
2. тематического естествознания Дуалистический подход к субстанции Р
3. Студенты и выпускники против специалистов Ф
4. ФИНАНСОВЫЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ.
5. Грин Лайт [2] 1
6. тема продвижения по службе управление карьерой; их эффективное использование в плане организации работ
7. Сущность и методические аспекты учета кассовых операций
8. Место Сбербанка РФ на рынке депозитов российского населения
9. 70309 основание города главное оборонительные сооружения Северная война а строительство другое ' стихий
10. сатанистов гореть вам в аду всем за свои слова Кайся лживый бес бес в грехах своих поганых перед Христо
11. Лекция 5. Судебная баллистика и взрывотехника План лекции-
12. Диагностика деменции альцгеймеровского типа
13. Отравление угарным газом
14. Personlity Theories- Bsic ssumptions Reserch nd pplictions
15. Брагару-MnI-Тетрадь для лабораторных-практических работ Методические указания стр.html
16.  Статистика налогов и налоговой системы 5 1
17. Эффективная многопоточность
18.  Теоретические основы статистики таможенных правонарушений [5] 1
19.  Для получения чековой книжки физическое лицо представитель физического лица должны оформить в банке заявл
20. определение возрастных норм психический функций выявление психологических ресурсов и творческого потенци